Byla I-4597-580/2015
Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jolitos Rasiukevičienės, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjos UAB „VAATC“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „VAATC“ 2014-08-18 padavė skundą, prašydama pakeisti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-07-23 sprendimą Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) – panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014-05-29 įsakymą Nr. T1-106.

3Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-03-16 sprendimu adm. byloje Nr. I-4597-580/2015 pareiškėjos skundas patenkintas iš dalies: Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014-05-29 įsakymas Nr. T1-106 panaikintas dalyje dėl įpareigojimo UAB „VAATC“ grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas pagal pakeitimo orderius Nr. 32, Nr. 45 ir pakeitimo orderio Nr. 35 dalį dėl 383,50 € bei atitinkamą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-07-23 sprendimo Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) dalis.

4Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016-02-02 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė – panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-07-23 sprendimą Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014-05-29 įsakymą Nr. T1-106.

52016-02-17 pareiškėja teismui pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė atsiliepime į šį prašymą prašė bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti. Nurodė, kad pareiškėjas jau yra turėjęs panašaus pobūdžio bylas su Aplinkos projektų valdymo agentūra, teismo posėdis buvo trumpesnis nei 30 min., todėl išlaidos už atstovavimą teisme nepriklauso, teismo posėdžio metu pateikti papildomi rašytiniai paaiškinimai beverčiai, nes juose nepateikiama jokia nauja su byla susijusi informacija, be to, pareiškėjai atstovavęs teisininkas Darius Karvelis nėra nei advokatas, nei advokato padėjėjas, todėl priteistina suma mažintina.

7Prašymas tenkintinas iš dalies.

8Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 6 d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Iki 2015-03-20 galiojusios Rekomendacijų redakcijos 7 p. buvo nurodyta, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

10Pareiškėja prašo priteisti jai 2453,16 € bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kurias sudaro:

  1. Skundo Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai rengimas – 490,63 € su PVM (2014-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. GB14/0335);
  2. Dalyvavimas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos posėdyje – 122,66 € su PVM (2014-07-31 PVM sąskaita faktūra Nr. GB14/0377);
  3. Skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui rengimas – 122,66 € su PVM (2014-08-29 PVM sąskaita faktūra Nr. GB14/0414);
  4. Papildomų paaiškinimų rengimas ir dalyvavimas Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje – 490,63 € su PVM (2015-02-27 PVM sąskaita faktūra Nr. GB15/0049);
  5. Atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas – 735,95 € su PVM (2015-05-18 PVM sąskaita faktūra Nr. GB15/0164);
  6. Papildomų įrodymų rinkimas, paaiškinimų rengimas ir teikimas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui – 490,63 € su PVM (2015-07-31 PVM sąskaita faktūra Nr. GB15/0249).

11Pagal nusistovėjusią administracinių teismų praktiką, teismo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas (žr., pvz., LVAT 2007-03-08 nutartį administracinėje byloje Nr. AS8–83/2007, 2007-02-15 nutartį administracinėje byloje Nr. AS14–1/2007, 2006-02-09 nutartis administracinėse bylose Nr. AS11–53/2006, AS575-233/2009). Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turi persiųsti apeliacinės instancijos teismui. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalis dėl atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijos teisme, perduotina nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Nustatyta, kad pareiškėjai skundus Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengė ir šiame teisme atstovavo advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai įgaliotas teisininkas Darius Karvelis, byloje pateikti sąskaitų išrašai patvirtina, kad pareiškėja už teisines paslaugas atsiskaitė. Administracinių bylų teisenoje proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti jai tokias atstovavimo išlaidas, kurias ji patyrė ne tik advokato ar advokato padėjėjo, bet ir kitų asmenų, kurie teisėtai atstovavo proceso šaliai, teisinėms paslaugoms apmokėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012).

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS525-33/2008 yra pažymėjęs, jog „nors ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje nėra aiškiai nustatyta, kad turi būti priteisiamos išlaidos, patirtos nagrinėjant bylą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje <...>, tačiau pareiškėjui gali būti priteisiamos ir kitos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-513/2008). Pareiškėja, prieš kreipiantis į teismą, atsakovo veikimą ginčijo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje – Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje; tokią teisę ji turi pagal ABTĮ 25 straipsnio 1 dalį, todėl pareiškėjos patirtos atstovavimo išlaidos nagrinėjant bylą Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje yra pagrįstos, taigi turi būti priteisiamos.

14Pagal Rekomendacijų 8.1 punktą už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydžio koeficientas yra 0,35 (0,35 x 1 000 Lt (MMA) = 350 Lt, arba 101,37 €). Prašyme nurodyta, kad pareiškėja už skundo Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai parengimą prašo 490,63 € su PVM (2014-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. GB14/0335). Nurodytas dydis viršija Rekomendacijų 8.1 p., todėl pareiškėjai už atitinkamas advokato paslaugas rengiant skundą komisijai priteistina 101,37 €.

15Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą už vieną atstovavimo valandą teisme rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydžio koeficientas yra 0,15 (0,15 x 1000 Lt = 150 Lt, arba 43,44 €). Rekomendacijų 10 punkte įtvirtinta, kad už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Pareiškėja už atstovavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos posėdyje prašo priteisti 122,66 € su PVM (2014-07-31 PVM sąskaita faktūra Nr. GB14/0377). Prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų 8.18 p., darbų ataskaitoje nurodyta, kad dalyvavimas šiame posėdyje truko 1 val., todėl pareiškėjai priteistina 43,44 €.

16Nustatant priteisiamo užmokesčio dydį už skundo teismui surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.2 punktas, pagal kurį už skundo surašymą maksimalus užmokesčio dydis yra 3 MMA (3 x 1 000 Lt (MMA) = 3 000 Lt, arba 868,86 €). Prašyme nurodoma, kad pareiškėja už skundo teismui surašymą sumokėjo 122,66 € su PVM (2014-08-29 PVM sąskaita faktūra Nr. GB14/0414). Prašoma priteisti suma neviršija maksimalaus Rekomendacijų 8.2 p. dydžio, todėl priteistina.

17Pasiruošimas teismo posėdžiams ir atstovavimas teismo posėdyje laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis Nr. AS556-766/2009). Pareiškėja už paaiškinimų, pateiktų teismo posėdyje, parengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme prašo priteisti 490,63 € su PVM (2015-02-27 PVM sąskaita faktūra Nr. GB15/0049). Nagrinėjamu atveju, remiantis teismo posėdžio protokolu, nustatyta, kad 2015-02-23 vykęs teismo posėdis, kuriame dalyvavo pareiškėjos atstovas, truko 22 min. Pagal Rekomendacijų 9 p., atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama, laiką iki 30 minučių atmetant, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Pareiškėja nurodo, kad kartu su paaiškinimų rengimu viskas užtruko 4 val. Pareiškėjos prašomas priteisti dydis viršija pagal Rekomendacijų 8.18 punktą galimą priteisti maksimalų užmokestį, todėl mažintinas iki 173,76 € (43,44 € x 4 val.).

18Nustatyta, kad pareiškėja yra sumokėjusi 100 Lt dydžio žyminį mokestį, todėl jai taip pat priteistina ši suma (28 €).

19Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjai iš atsakovės iš viso priteistina 469,23 € bylinėjimosi išlaidų.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 105, 106 str.,

Nutarė

21priteisti pareiškėjos UAB „VAATC“ naudai iš atsakovės Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 469,23 € (keturis šimtus šešiasdešimt devynis eurus ir 23 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

22Perduoti administracinę bylą Nr. I-4597-580/2015 Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „VAATC“ 2014-08-18 padavė skundą, prašydama pakeisti... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-03-16 sprendimu adm. byloje Nr.... 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016-02-02 nutartimi pirmosios... 5. 2016-02-17 pareiškėja teismui pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 6. Atsakovė atsiliepime į šį prašymą prašė bylinėjimosi išlaidų sumą... 7. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 8. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., proceso... 9. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 10. Pareiškėja prašo priteisti jai 2453,16 € bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 11. Pagal nusistovėjusią administracinių teismų praktiką, teismo išlaidų,... 12. Nustatyta, kad pareiškėjai skundus Vyriausiajai administracinių ginčų... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 3 d. nutartyje... 14. Pagal Rekomendacijų 8.1 punktą už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme,... 15. Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą už vieną atstovavimo valandą teisme... 16. Nustatant priteisiamo užmokesčio dydį už skundo teismui surašymą,... 17. Pasiruošimas teismo posėdžiams ir atstovavimas teismo posėdyje laikytinos... 18. Nustatyta, kad pareiškėja yra sumokėjusi 100 Lt dydžio žyminį mokestį,... 19. Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjai iš atsakovės iš viso priteistina... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 105, 106 str.,... 21. priteisti pareiškėjos UAB „VAATC“ naudai iš atsakovės Aplinkos... 22. Perduoti administracinę bylą Nr. I-4597-580/2015 Lietuvos vyriausiajam... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama...