Byla 2-6500-894/2015
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Gelvora“, AB „LESTO“ pareiškimus, pareikštus suinteresuotiems asmenims A. Ž., G. Ž., antstolei A. A., dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje piniginių lėšų, esančių ir(ar) patenkančių į sutuoktinės G. Ž. vardu atidarytą sąskaitą, dalis, tenkanti A. Ž., sudaro pusę (½) piniginių lėšų, esančių ir(ar) patenkančių į sutuoktinės G. Ž. vardu atidarytą sąskaitą.

3Pareiškėja AB „LESTO“ kreipėsi į teismą prašydama nustatyti skolininko A. Ž. turto dalį, lygią ½ G. Ž. gaunamos išmokos (pensijos), eančios bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje.

4Pareiškėja UAB „Gelvora“ pareiškime nurodė, jog antstolės A. A. kontoroje yra užvesta vykdoma vykdomoji byla Nr. 0036/14/01291, kurioje išieškotoja yra UAB „Gelvora“, skolininkas A. Ž.. 2015 m. sausio 28 d. antstolės A. A. patvarkymu Nr. S-2125, UAB „Gelvora“ įpareigota per 30 d., nuo šio patvarkymo gavimo dienos, kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje skolininkų nuosavybėje (3 b. l.).

5Pareiškėja AB „LESTO“ pareiškime nurodė, jog antstolė A. A. pareiškėjos AB „LESTO“ naudai, Kauno apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-2201-748/2014 pagrindu, vykdo 557,16 Eur skolos išieškojimą iš A. Ž.. Antstolė. A. A. įpareigojo AB „LESTO“ kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo (29-30 b. l.).

6Suinteresuotas asmuo antstolė A. A. nustatytu terminu pateikė atsiliepimus į pareiškėjų pareiškimus, su pareiškimais sutiko, prašė juos patenkinti (38, 58 b. l.).

7Suinteresuoti asmenys A. Ž. ir G. Ž. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į pareiškimą nepateikė, apie teisme iškeltą bylą ir joje pateiktus procesinius dokumentus jie informuoti tinkamai (CPK 123 str. 1 d., 130 str. 1 d.) (20, 51-53, 59-61 b. l.).

8Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

9Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, jog antstolės A. A. kontoroje vykdomos šios vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr. 0036/14/01291 pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-17342-947/2013 dėl 603,90 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. Ž. kreditorės UAB „Gelvora“ naudai bei vykdomoji byla Nr. 0036/14/01067 pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2201-748/2014 dėl 557,16 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. Ž. kreditorės AB „LESTO“ naudai.

102015 m. sausio 28 d. patvarkymais Nr. S-2125 vykdomojoje byloje Nr. 0036/14/01291 ir Nr. S-2131 vykdomojoje byloje Nr. 0036/14/01067 antstolė A. A. areštavo skolininko A. Ž. sutuoktinės G. Ž. pensijos išmokos dalį, viršijančią vieną minimalią mėnesinę algą ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, bet ne daugiau kaip 896,10 Eur (vykd. byloje Nr. 0036/14/01291) ir ne daugiau kaip 633,03 Eur (vykd. byloje Nr. 0036/14/01067), pervedant areštuotas sumas į antstolės A. A. depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

11Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. CK 3.87 str. 1 d. įtvirtina nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, o CK 3.117 str. – sutuoktinių nuosavybės teisės lygybės prezumpciją. Preziumuojama, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). Nenustačius skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, negalima tiksliai apibrėžti sutuoktinio asmeninio turto apimties ir jo vertės. Dėl šios priežasties, išieškojimas negali būti nukreiptas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 str., CK 3.116 str.)

12CPK 667 str. 1 d. numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Išieškotojo reikalavimu, teismas nutartimi nustato skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 667 str. 2 d., 4 d.). Taip pat vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Taigi įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą į skolininko turto dalį, esančią jungtinėje nuosavybėje.

13CK 3.88 str. 1 d. įtvirtinta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe, t. y. bendrąja sutuoktinių nuosavybė yra turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo; pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita).

14Pareiškėja UAB „Gelvora“ savo pareiškime prašo pripažinti, kad piniginių lėšų, esančių ir(ar) patenkančių į sutuoktinės G. Ž. vardu atidarytą sąskaitą, dalis, tenkanti A. Ž., sudaro pusę (½) šių lėšų. Pažymėtina, kad ne visos piniginės lėšos yra laikomos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, todėl nustatyti, kad ½ piniginių lėšų patenkančių į G. Ž. vardu atidarytą sąskaitą priklauso A. Ž. – nėra teisinio pagrindo (CK 3.88 str. 1 d.).

15Byloje nėra įrodymų, jog sutuoktiniai santuokoje įgytą turtą būtų pasidalinę arba kitaip nustatę jo teisinį režimą - nei skolininkas, nei jo sutuoktinė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, tokias aplinkybes, nepateikė. Išieškojimas skolininko atžvilgiu pradėtas ir pareiškėjų pareiškimai teismui paduoti A. Ž. ir G. Ž. esant santuokoje, todėl konstatuotina, jog skolininko ir jo sutuoktinio po santuokos sudarymo įgytas turtas, gautos pajamos yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.88 str.).

16CK 3.117 str. 1 d. įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Teismas gali nukrypti nuo lygių dalių principo atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes (CK 3.123 str. 1 d.). Nukrypimas nuo lygių dalių principo galimas tik esant įstatyme nustatytam kriterijui ir teismo pripažintoms svarbioms aplinkybėms bei nustačius realų tokio nukrypimo poreikį. Atsižvelgiant į tai, kad nei skolininkas, nei jo sutuoktinė teismui nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių būtinybę nukrypti nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo, laikytina, jog skolininkui A. Ž. priklauso ½ dalis jo sutuoktinės G. Ž. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, pensijų, pašalpų ir kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

17Atsižvengiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjų prašymas dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 667 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291, 667 str., teismas

Nutarė

19Nustatyti, kad skolininkui A. Ž., a. k. ( - ) priklauso ½ sutuoktinės G. Ž., a. k. ( - ) gaunamos pensijos.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėja UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad... 3. Pareiškėja AB „LESTO“ kreipėsi į teismą prašydama nustatyti... 4. Pareiškėja UAB „Gelvora“ pareiškime nurodė, jog antstolės A. A.... 5. Pareiškėja AB „LESTO“ pareiškime nurodė, jog antstolė A. A.... 6. Suinteresuotas asmuo antstolė A. A. nustatytu terminu pateikė atsiliepimus į... 7. Suinteresuoti asmenys A. Ž. ir G. Ž. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į... 8. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 9. Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, jog antstolės A. A. kontoroje... 10. 2015 m. sausio 28 d. patvarkymais Nr. S-2125 vykdomojoje byloje Nr.... 11. Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš... 12. CPK 667 str. 1 d. numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra... 13. CK 3.88 str. 1 d. įtvirtinta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine... 14. Pareiškėja UAB „Gelvora“ savo pareiškime prašo pripažinti, kad... 15. Byloje nėra įrodymų, jog sutuoktiniai santuokoje įgytą turtą būtų... 16. CK 3.117 str. 1 d. įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys... 17. Atsižvengiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjų prašymas dėl... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291, 667 str., teismas... 19. Nustatyti, kad skolininkui A. Ž., a. k. ( - ) priklauso ½ sutuoktinės G.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...