Byla Ik-715-437/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Jūros Marijos Strumskienės, Henriko Sadausko, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjams R. K., J. B., Z. A., pareiškėjų atstovams advokatei Danutei Puzirauskienei, R. L., atsakovo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atstovui Almantui Masioniui, trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Alvilė“, UAB „SKR INVEST, UAB“ atstovui advokatui Vaidui Paulauskui, trečiojo suinteresuoto asmens AB „Alvilė“ atstovui J. J., trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Violetai Žąsytienei, trečiojo suinteresuoto asmens

2VĮ Valstybės žemės fondas atstovui Vytautui Jonui Žiūkui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų R. K., E. P. (E. P.), R. B., Z. A., V. P., F. Z. (F. Z.), J. B., I. Z. (I. Z.), P. Z. (P. Z.), J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P. (M. P.), M. Z. (M. Z.), L. Z. (L. Z.) skundą atsakovams VĮ Registrų centrui, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Kagema“, AB „Alvilė“, UAB „SKR INVEST, UAB“, VĮ Valstybės žemės fondui dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėjai skunde prašo panaikinti VĮ Registrų centro 2010-07-22 sprendimą Nr. 162, įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, nurodytus Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) ir AB „Alvilė“ bei UAB „SKR INVEST, UAB“ daiktines teises į juos iš Nekilnojamojo turto registro (1 tomas, b.l. 1-10). Paaiškina, kad jie yra pretendentai į nuosavybės teisių į žemę atkūrimą, siekia, kad natūra būtų sugrąžinta žemė, esanti ( - ) ir ( - ) (( - )) rėžiniuose kaimuose. Žemėje, į kurią jie pretenduoja, be jokio teisinio pagrindo, pažeidžiant įstatymų reikalavimus, yra įregistruoti daiktai ir daiktinės nuosavybės teisės akcinei bendrovei „Alvilė“, o nuo 2010-02-10 ir UAB „SKR INVEST“, priklausantys nuotekų linijos - drenažo vamzdynai, unikalūs Nr. ( - ), Nr.( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir pagalbinis statinys - tvora, unikalus Nr.( - ) (Pripažinimo tinkamu naudoti 2009-12-23 akte unikalus tvoros numeris nenurodytas), esantys ( - ), Vilniuje (Nekilnojamojo turto registro įrašas Nr. ( - )). Dalis pareiškėjų apie šiuos pažeidimus, padarytus įregistruojant minėtus Nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos sužinojo Vilniaus apygardos teisme 2010-03-31 nagrinėjant AB „Alvilė“ apeliacinį skundą (civilinė byla Nr. 2A-324-324-115/2010) pagal ieškovo AB „Alvilė“ ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialui dėl žemės sklypo (kuriame bylos nagrinėjimo metu įregistruoti minėti daiktai) nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

4Pareiškėjai R. K. ir E. P. (G. K. ir J. P. teisių perėmėjai) apie pažeidimus, padarytus įregistruojant Nekilnojamojo turto registre minėtus daiktus ir daiktines nuosavybės teises į juos, sužinojo tik iš su 2010-06-21 lydraščiu Nr. RA (12.5.1.32.)-19891 gauto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko Registro Nr.( - ) išrašo. R. K. ir E. P., manydami, kad šie teritorinio registratoriaus įrašai padaryti pažeidžiant daugelio teisės aktų normas ir jų įstatymais ginamą interesą susigrąžinti turėtas žemes, su 2010-07-01 prašymu dėl termino atnaujinimo ir, vadovaudamiesi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. 1 d. su 2010-07-02 skundu kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu išregistruoti nekilnojamuosius daiktus 2.7-2.12, nurodytus Nekilnojamojo turto registro įraše Nr.( - ), ir AB „Alvilė“ bei UAB „SKR INVEST, UAB“ daiktines teises į juos iš Nekilnojamojo turto registro. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija paliko galinti teritorinio registratoriaus priimtus sprendimus.

5Vertina, kad VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-07-22 sprendimas, padarytas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. 1 d. pagrindu, kad asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti, yra formalaus pobūdžio, neįvertinantis turimų įrodymų visumos, dėl to neteisėtas ir nepagrįstas, nes prie R. K. ir E. P. skundo Centriniam registratoriui buvo pridėta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-28 nutartis, kuria yra priimtas nagrinėti pareiškėjų R. B. ir kitų skundas dėl panaikinimo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-12-23 Pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr.(l01)11.4-2808. Kitą skundo dalį dėl pripažinimo negaliojančiu Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr.( - ) dalį, kurioje padaryti įrašai apie nekilnojamus daiktus 2.7-2.12 ir jų nuosavybę teismas nagrinėti nepriėmė, nurodydamas, kad ginčams, susijusiems su Nekilnojamų daiktų teisine registracija, privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra. Be to, prie skundo pridėtame Registro išrašo 7 p. nurodyta, kad yra iškelta byla, susijusi su nekilnojamais daiktais 2.7-2.12 dėl 2009-12-23 pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr.(101)l 1.4-2808.

6Žemės nenaudojimo pagal paskirtį ir jos grąžinimo pareiškėjams tikslu 67,6955 ha ploto valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr.( - )) nuomos sutartis su AB ‚,Alvilė“ Vilniaus apskrities viršininko 2005-03-21 įsakymu Nr.2.3-1893-1 buvo nutraukta, išregistruota iš registro ir pats žemės sklypas buvo išregistruotas iš registro ir kaip nekilnojamasis daiktas. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nustatyta tvarka kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl šiame sklype grąžintinų natūra žemės sklypų suformavimo. Sklypai grąžinimui buvo suformuoti, atlikti kadastriniai matavimai. Liko tik šių sklypų planus patvirtinti. Tačiau AB „Alvilė“ su 2007-05-15 ieškiniu (civ. byla Nr.2-3019-653/07) kreipėsi į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą atsakovais nurodydama Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialą dėl 67,6955 ha ploto valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo bei įrašo viešame registre apie žemės sklypo nuomos sutarties išregistravimą, panaikinimo. Vilniaus miesto trečiasis apylinkės teismas 2009-08-06 sprendimu (civilinė byla Nr.2-233-653/09) AB „Alvilė“ 2007-05-15 ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas (civilinė byla Nr.2A-324-115/2010) 2010-04-14 nutartimi Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009-08-06 sprendimą paliko nepakeistą. Sprendimas įsiteisėjo.

7Iš 2010-06-16 daryto Registro išrašo matyti, kad registro išraše Nr.( - ) adresu Vilniaus m. ( - ) naujai (2010 m.) įregistruoti šie nekilnojamieji daiktai: 2.8. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 173,99 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.9. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 11656,51 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.10. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 1312,59 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.11. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 5719,70 m., kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.12.

8Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 807,21 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.7. Kiti statiniai (inžineriniai) - tvora, unikalus Nr.( - ), ilgis 3162,00 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-20. Pripažinimo tinkamu naudoti 2009-12-23 akte unikalus numeris nenurodytas, tik pažymėta, kad tvora yra pagalbinis statinys, t.y. drenažų vamzdynų priklausinys. Registro išraše nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai 2.8-2.12 viešajame registre įregistruoti remiantis Statinio priėmimo naudoti aktu, 1987-06-29, Nr.004 (ankstesniame 2010-02-10 Nr. ( - ) Registro pažymėjime šio akto nebuvo nurodyta), Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla 2009-11-20, sudaryta UAB „Kagema“ ir Pripažinimo tinkamu naudoti aktu 2009-12-23 Nr. (101)-11.4-2808. Daiktas 2.7 tvora įregistruota remiantis Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla, 2009-11-20, Pripažinimo tinkamu naudoti aktu 2009-12-23 Nr.(lOl)-11.4-2808.

9Gindami savo pažeistas teises pareiškėjai R. B., Z. A. kreipėsi į Centrinį registratorių dėl šių įrašų apie nekilnojamus daiktus ir jų nuosavybę išregistravimo.

10Registro išrašo 10.1 punkte nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai 2.8-2.12 viešajame registre įregistruoti remiantis statinio priėmimo naudoti aktu 1987-06-29 Nr. 004, Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla 2009-11-20, sudaryta UAB „Kagema“, ir Pripažinimo tinkamu naudoti aktu 2009-12-23 Nr.(101)-11.4-2808. Pareiškėjai teigia, kad nurodytais pagrindais nekilnojamieji daiktai - Nuotekų linijos-drenažo vamzdynai yra įregistruoti Registre nepagrįstai ir neteisėtai. Jie nebuvo priimti naudoti valstybinės komisijos 1987-06-29 aktu Nr.004, šiame akte nurodyta, kad priimti naudoti ne vamzdynai, o melioruotas plotas 133 ha, sausinamas plotas 61 ha, drenažu sausinamas plotas 61 ha. Valstybinės komisijos aktu priimtas naudoti valstybinės žemės melioruotas plotas, bet ne atskiri 5 melioraciniai statiniai: nuotekų linijos-drenažo vamzdynai, kurie atskirai be kitų melioracinių statinių, tokių kaip pralaidos, grioviai, tvenkiniai ir t.t. išvis negalėtų veikti. Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla, 2009-11-20, sudaryta UAB „Kagema“ neteisėtai. UAB „Kagema“ privalėjo žinoti, kad užsakovas AB „Alvilė“ prašo neteisėtai atlikti kadastrinius matavimus bendrovei nuosavybės teise nepriklausančių melioracinių statinių, esančių valstybinėje žemėje. Melioraciniai statiniai (drenažo vamzdynai) negali būti registruojami atskirais nekilnojamojo turto objektais (Kadastro įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.) jie yra apskaitomi kartu su melioruota žeme savivaldybėse bei Valstybiniame žemėtvarkos institute Žemės ūkio ministro 2004-04-29 įsakymu Nr.3D-243 patvirtintų Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. UAB „Kagema“ neteisėtai, numanomai neišvykus į vietą, pagal Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto 1982 metais sudarytą Vilniaus m. apželdinimo tresto dekoratyvinių augalų tarybinio ūkio melioracijos ploto Nr. l (sausinimas ir sukultūrinimas) planą Nr.( - ) parengė Nuotekų linijų-drenažo vamzdynų kadastrinių matavimo bylą, kaip klastotę. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos aiškina, kad statinių pripažinimas tinkamais naudoti vykdomas vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 straipsnio bei Statybos techninio reglamento STR1.1101:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Tačiau teisės aktų nuostatos nenumato šio reglamento nuostatų taikymo priimant melioracinius statinius. Melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Žemės ūkio ministerija rengia melioracijos programas, nustato melioracijos prioritetus, koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą bei valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą šioje srityje, kartu su Aplinkos ministerija, kuriai pagal Statybos įstatymą pavesta rengti statybos techninius reglamentus, rengia melioracijos statinių projektavimo, statybos, statinio pripažinimo tinkamu naudoti normatyvinius dokumentus ir juos tvirtina, nustato melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimo melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams tvarką. Tai patvirtina ir Statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, kad Normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai pavesta tvirtinti statybos techninius reglamentus. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė. Vyriausybės 2004-10-21 nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktu nustatyta, kad Žemės ūkio ministerija - normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra: kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatai, [...]; melioracijos statiniai. Todėl Nuotekų linijas-drenažo vamzdynus (melioracinius statinius) pripažinti tinkamais naudoti privalėjo kita komisija, vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2006-01-31 įsakymu Nr.3D-35 patvirtintu Melioracijos techniniu reglamentu MTR1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Melioracijos techninio reglamento 5 punktu nustatyta, kad Melioracijos statiniai Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu nustatyta, kad atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti: žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu. Registro išrašo 10.3 punkte nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas 2.7 Tvora viešajame registre įregistruota remiantis Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla 2009-11-20, Pripažinimo tinkamu naudoti aktu 2009-12-23 Nr.(101)-11.4-2808. Registro pažymėjime Tvoros unikalus numeris nurodytas ( - ), tačiau kadastro duomenų byloje ir pripažinimo tinkamu naudoti akte šis unikalus numeris nenurodytas. Tvora akte įvardinta, kaip pagalbinis statinys, t.y. drenažų vamzdynų priklausinys. 3162 m. ilgio gelžbetoninės tvoros vietovėje nėra. Pareiškėjai mano, kad UAB „Kagema“ matininkas, parengęs kadastro duomenų bylą, tiek ir Komisija, pripažinusi tinkama naudoti tvorą, nebuvo nuvykę į vietovę, kurios plane pažymėta tvora. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 ir 3 dalimis atitinkamai nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, o prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikiami ir nagrinėjami Kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Kadastro nuostatų 84 ir 841 punktais nustatyta, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai, t.y. valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; rašytiniai sandoriai; kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kai nustatomi formuojamo naujo statinio kadastro duomenys. Vyriausybės nustatyti dokumentai, ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kai nustatomi formuojamo naujo statinio kadastro duomenys.

11Kadastro nuostatų 88 punktu nustatyta, kad Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar: prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti; ar dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas; [...]; ar Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir šių Nuostatų reikalavimus; ar Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo pageidavimu. Vertina, kad Registrų centro Vilniaus filialas įregistravo melioracinius statinius neteisėtai. Teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti dokumentai, įrodantys, kad AB „Alvilė“ yra registruojamų nekilnojamų daiktų - Nuotekų linijų-drenažo vamzdynų savininkas, tai, kad Dekoratyvinių augalų tarybinis ūkis 1987 m. priėmė valstybinės žemės melioruotą plotą 133 ha, nereiškia, kad AB „Alvilė“ tapo Nuotekų linijų-drenažo vamzdynų savininke. Be to, ne tik Nuotekų linijos-drenažo vamzdynai bet ir visi melioraciniai statiniai negali būti registruojami nekilnojamojo turto registre kaip atskiri daiktai. Todėl kadastrinių matavimų byla ir netinkamos komisijos pripažinimo tinkamu naudoti 2009-12-23 aktas nebuvo pagrindas melioracinių statinių registracijai Nekilnojamojo turto registre. Melioracijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad Bendro naudojimo melioracijos sistema, tai - grupė melioracijos statinių, esančių dviejų ar daugiau melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų žemės sklypuose; 4 dalimi nustatyta, kad Melioracijos sistema, tai - grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote; 5 dalimi nustatyta, kad Melioracijos statiniai, tai - melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti); 6 dalimi nustatyta, kad Melioruota žemė, tai - žemės sklypas su įrengta ir veikiančia melioracijos sistema bei įgyvendintomis kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis, sudarančiomis palankias sąlygas žemdirbystei vystyti. Melioracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje. 2 dalimi nustatyta, kad Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas. Todėl Melioracijos įstatymo normomis yra vienareikšmiai nustatyta, kad viešame registre įregistruoti drenažo vamzdynai negali būti atskirais nekilnojamais daiktais ir jie negali nuosavybės teise priklausyti asmeniui, kuris nėra tos žemės, kurioje jie yra įrengti, savininkas. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu imperatyviai nustatyta, kad atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti: žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punktu nustatyta, jog vienas iš žemės sklypo kadastro duomenų yra tai, kad žemės plotas yra su melioracijos įrenginiais: nusausinta; drėkinama žemė.

12Nuotekų linijos-drenažo vamzdynai yra melioracijos sistemos dalys, kurios pagal Melioracijos įstatymo 3 str. priklauso žemės sklypo savininkui. Žemė, kurioje įregistruoti vamzdynai, priklauso valstybei. Nuo 1995-07-03 iki 2007-04-11 ši žemė buvo įregistruota kaip 67,6955 ha ploto žemės sklypas (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr.( - ), nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, kuris (žemės sklypas) 2007-04-11 buvo išregistruotas išvis kaip daiktas, tikslu šioje valstybinėje žemėje suformuoti grąžintinus natūra žemės sklypus buvusio ( - ) ir ( - ) (( - )) rėžinių kaimų žemės buvusiems savininkams. Kadangi melioracijos sistemos dalys nuosavybės teise gali priklausyti tik žemės savininkui (Melioracijos įstatymo 3 str.), o AB „Alvilė“ ir UAB „SKR INVEST, UAB“ tokiais niekuomet nebuvo, todėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo padaryto registro įrašo Nr.(duomenys neskelbtini) dalis, kuriuo įregistruota AB „Alvilė“ ir UAB „SKR INVEST, UAB“ nuosavybės teise priklausantys daiktai 2.7-2.12 yra neteisėta, nes pažeidžia pareiškėjų teises ir įstatymais ginamą interesą. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą, tų teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Kadangi ginčijami daiktai - melioraciniai statiniai registre yra įregistruoti neteisėtai, todėl neteisėtai yra įregistruotos ir AB „Alvilė“ nuosavybės teisės įjuos. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 14 straipsniu nustatyta, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto registre registruojamos nekilnojamojo daikto registro įrašu, kuriame nurodomi duomenys apie daiktinės teisės turėtoją bei dokumentas, kurio pagrindu atsirado registruojama teisė. Registro išrašo 4.1 punkte nurodyta, kad AB „Alvilė“ nuosavybės teisė į Nuotekų linijas- drenažo vamzdynus įregistruota statinio priėmimo naudoti akto 1987-06-29 Nr.004 ir pripažinimo tinkamu naudoti akto 2009-12-23 Nr.(lOl)-11.4-2808 pagrindu (registro išraše-pažymėjime 2010-01-10 Nr. ( - ) įregistravimo pagrindu buvo nurodytas tik vienas 2009-12-23 aktas). Priėmimo naudoti valstybinės komisijos 1987-06-29 akte Nr.004 nėra jokių duomenų apie Nuotekų linijas-drenažo vamzdynus. Šiame akte (8 p.) nurodyta, kad priimtas naudoti ne statinys, o melioruotas plotas 133 ha, sausinamas plotas 61 ha, drenažu sausinamas plotas 61 ha, kurį priimti pateikė Dekoratyvinių augalų tarybinis ūkis. Tokių dokumentų pagrindu AB „Alvilė“ nuosavybės teisės į Nuotekų linijas-drenažo vamzdynus įregistruotos neteisėtai. Kitų, šiuo skundu neginčijamų, statinių (4.2 p.) įregistravimo pagrindu yra nurodyti Akcijų pasirašymo sutartis 1992-12-22 Nr.( - ) ir Priėmimo-perdavimo aktas 1993-01-25. Iš šių dokumentų matyti, kad AB „Alvilė“ buvo įsteigta 1992-12-22 viešo akcijų pasirašymo būdu privatizavus valstybinę žemės ūkio įmonę „Dekoratyviniai augalai“. Tačiau AB „Alvilė“ akcininkai 1993-01-25 aktu neperėmė iš valstybinės žemės ūkio įmonės „Dekoratyviniai augalai“ inžinerinių statinių Nuotekų linijų-drenažo vamzdynų (unikalūs Nr.( - ), Nr.( - ), Nr.( - ), Nr.( - ), Nr.( - )) bei inžinerinio statinio 3162 ilgio gelžbetoninės tvoros, tariamai esančius ( - ), Vilniuje. Tarp perduotų ir priimtų pagrindinių priemonių (viso 266 pozicijos) nėra Nuotekų linijų-drenažo vamzdynų. Akte tik nurodyta, kad perduodamas melioruotas plotas 133 ha (38 pozicija). Šis melioruotas žemės plotas Valstybinei įmonei „Dekoratyviniai augalai“ negalėjo priklausyti ir nepriklausė nuosavybės teise. Todėl ir AB „Alvilė“ jis nepriklauso nuosavybės teise, nes žemė, kaip ir 1993 m., taip ir dabar nuosavybės teise priklauso valstybei. Šį faktą patvirtina ir tai, kad 1995-2005 m. iš valstybės nuomotame 67.6955 ha valstybinės žemės sklype, buvusis kadastro Nr.( - ), nebuvo įrašo, kad žemė nusausinta ir joje yra veikianti melioracinė sistema. Perdavimo-priėmimo akte taip pat nėra įvardintos gežbetoninės tvoros. Nurodyta tik metalinė tvora (10 pozicija), kurios likutinė vertė 2636 piniginių vienetų. Maždaug tokia pačia suma 2687 vienetais (42 pozicija) įvertintas buitinis šaldytuvas bei rašomoji mašinėlė 2661 vienetais (259 pozicija). Daro išvadą, kad tai nėra ta 3162 m. ilgio gelžbetoninė tvora, įvertinta tik tiek, kiek kainuoja buitinis šaldytuvas ar rašomoji mašinėlė. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsniu nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių: 1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti; 2)

13dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų; 3) dokumento, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, forma neatitinka įstatymų ar sandorio šalių nustatytos formos; [...]; 6) prašyme ar Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktame dokumente nėra Nekilnojamojo turto registro nuostatuose numatytų duomenų, būtinų nekilnojamajam daiktui bei daiktinių teisių į jį įgijėjams identifikuoti; 7) įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjai 2011-08-25 patikslintu skundu (1 tomas, b.l. 161-162) prašė panaikinti ir visus nekilnojamuosius daiktus, kuriuos prašė įpareigoti teritorinį registratorių išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro. Teismo posėdžio metu pareiškėjai liko prie pirminio skundo reikalavimo. Pareiškėjai J. B., R. K., Z. A., pareiškėjų atstovai advokatė D.Puzirauskienė, R. L. teismo posėdyje pareiškėjų skundą prašė tenkinti jame išdėstytais motyvais.

14Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į pareiškėjų skundą (1 tomas, b.l. 58-62) paaiškina, kad į statinius Nekilnojamojo turto registre (toliau - NTR) 2010-01-08 buvo įregistruota AB „Alvilė“ nuosavybės teisė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-12-23 pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-2808 (toliau - Aktas) pagrindu, o nuo 2010-02-04 įrašas papildytas dar vienu juridiniu pagrindu - 1987-06-29 priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktu Nr. 004. Į 2/5 dalis statinių 2010-02-04 įregistruota UAB „SKR INVEST“ nuosavybės teisė 2010-01-26 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. ( - ), pagrindu. Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnis numato, kad Teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Laikantis šių nuostatų, pareiškėjai galėtų teikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui tik jų reiškiamus reikalavimus išnagrinėjus valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau - GNK). R. K. ir E. P. yra kreipęsi į GNK dėl statinių ir daiktinių teisių į juos išregistravimo. GNK 2010-07-22 sprendimu Nr. 162 jų skundas netenkintas dėl to, kad šie asmenys neturėjo teisės jo paduoti. Vertina, kad likusių keturiolikos pareiškėjų skundas dėl GNK 2010-07-22 sprendimo Nr. 162 panaikinimo turi būti atmestas kaip nepagrįstas, kadangi šių asmenų atžvilgiu skundžiamas sprendimas nebuvo priimtas ir jų teisės ar įstatymų saugomi interesai negalėjo būti pažeisti, o vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, skundą turi teisę paduoti asmenys dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto, pažeidusio jų teises, taip pat teisės ar įstatymų saugomus interesus. Dėl GNK 2010-07-22 sprendimo Nr. 162, kuriuo nuspręsta, jog R. K. ir E. P. neturėjo teisės paduoti skundo GNK, Vilniaus apygardos administraciniam teismui gali būti teikiamas tik šių asmenų skundas. Pažymi, kad pareiškėjų R. B., F. Z., J. B., I. Z., P. Z., J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P., M. Z., Z. A. ir J. B. skundo reikalavimai nėra sietini su realiu pareiškėjų įstatymų saugomų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimų pašalinimu. Pareiškėjai abu aktus vertina kaip netinkamus dokumentus AB „Alvilė“ nuosavybės teisės įregistravimui. Vadovaujantis NTR įstatymo 22 straipsnio 1 punktu, vienas iš daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo NTR teisinių pagrindų yra valstybės institucijos sprendimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kadastro įstatymo 7 straipsnio 3-4 dalimis, statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka; nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsniu, pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka; pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija; statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus; pripažintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos valstybinę priežiūrą 2009-12-23 Akto Nr. (101)11.4-2808 surašymo metu apskrities lygiu atliko apskrities viršininko administracija, o šiuo metu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo naudoti tvarka“ patvirtintos statinių pripažinimo naudoti tvarkos 34 punktas nustato, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre; 35 punktas nustato, kad jeigu statinys vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas, teismui pripažinus statinio įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu. Galiojantys teisės aktai Teritoriniam registratoriui nesuteikia kompetencijos vertinti statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų pagrįstumo ir teisėtumo, jų parengimo aplinkybių kitais aspektais negu nustato NTR įstatymo 29 straipsnis. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostata, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neatsako už pateikiamų dokumentų turinio teisingumą; už šių dokumentų pagrįstumą ir juose nurodomų faktų teisingumą atsako juos surašę ir išdavę asmenys arba institucijos. Teritorinis registratorius vykdo teisės norminių aktų (Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitų) nustatytas funkcijas ir teikia nustatytas paslaugas. Jokie teisės aktai nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui nesuteikia teisės ir nenustato pareigos tikrinti teikiamų dokumentų, kurių pagrindu NTR registruojami nekilnojamieji daiktai ir daiktinės teisės į juos, teisėtumą ir pagrįstumą. Vienas iš nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje nurodytų pagrindų, suteikiančių teisę atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, yra dokumento, kurio pagrindu prašoma atlikti teisinę registraciją, panaikinimas, pripažinimas neteisėtu ar kitokiu būdu pripažinimas netekus galios. Tokių duomenų apie statinių statybos teisėtumą, AB „Alvilė“ bei „SK.R INVEST“ nuosavybės teises į juos patvirtinančių dokumentų (abiejų aktų bei 2010-01-26 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. ( - )), negaliojimą statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo Nekilnojamojo turto registre metu teritorinis registratorius neturėjo. Tik pripažinus negaliojančiais dokumentus, kurių pagrindu NTR įregistruoti nekilnojamieji daiktai ir daiktinės teisės į juos, atsirastų teisėtas ir pagrįstas pagrindas juos išregistruoti.

15Prašo skundo dalį dėl valstybės įmonės Registrų centro 2010-07-22 sprendimo Nr. 162 panaikinimo, kurioje skundą reiškia pareiškėjai (išskyrus R. K. ir E. P.) atmesti kaip nepagrįstą, nes jų atžvilgiu šis sprendimas nepriimtas; skundo dalį dėl antrojo reikalavimo, kurį reiškia R. K. ir E. P. palikti nenagrinėtą, nes šie asmenys nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Abiejų skundo reikalavimų nagrinėjimo pilna apimtimi atveju šis atsakovas skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Šio atsakovo atstovas teismo posėdyje skundo prašė netenkinti atsiliepime išdėstytais motyvais.

16Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime pareiškėjų skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (1 tomas, b.l. 117). Paaiškina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 dalis numato, jog išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. R. B., Z. A., V. P., F. Z., J. B., I. Z., P. Z., J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P., M. Z. ir L. Z. į VĮ Registrų centrą su atitinkamais prašymais ar skundais nėra kreipęsi, jų atžvilgiu nebuvo priimti atitinkami sprendimai, todėl šioje administracinėje byloje jie negali dalyvauti kaip pareiškėjai. Pareiškėjai R. K. ir E. P. su skundu Centriniam registratoriui pateikė Nekilnojamojo turto registro Nr.( - ) išrašą ir 2010-04-28 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį. Pažymi, kad šiuose dokumentuose nėra duomenų apie pareiškėjų teisinį statusą ar pareiškėjų santykį su prašomais išregistruoti nekilnojamaisiais daiktais. Dėl šių bei Centrinio registratoriaus 2010-07-22 sprendime Nr.162 išdėstytų priežasčių mano, kad Centrinio registratoriaus sprendimas atsisakyti tenkinti R. K. ir E. P. skundą, kadangi asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti, yra teisėtas ir pagrįstas.

17Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepime pareiškėjo skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (1 tomas, b.l. 50-52). Paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-12-23 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-2808 buvo išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597) 24 straipsnio bei Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr.60-2475) (Toliau tekste -Reglamentas) V skyriaus nuostatomis. Statinio pripažinimo naudoti komisijai buvo pateikta 2009-11-20 statinių drenažo vamzdynų, kurių unikalus Nr. ( - ), Nr.( - ), Nr.( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). bei tvoros, Nr. ( - ) kadastrinių matavimų byla reg. Nr.( - ), 1987-6-29 „Priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktas“ Nr.004, Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto parengtas drenažo vamzdynų genplano projektas Nr. ( - ), tvoros sąmatinė dokumentacija, 1993-01-25 turto priėmimo-perdavimo aktas, valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ), AB „Alvilė“ registravimo pažymėjimas. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus potvarkiu paskirta kompetentinga komisija, vadovaudamasi Statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, savo kompetencijos ribose patikrino ir priėmė statinius kaip tinkamus naudoti. Minimi statiniai nekilnojamojo turto registre įregistruoti 1987-06-29 „Priėmimo naudoti valstybinės akto“ Nr.004 ir 2009-12-23 statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-2828 pagrindu.

18Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime (1 tomas, b.l. 105-106) paaiškina, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavedimu, jau nagrinėjo Lietuvos žemės savininkų sąjungos Vilniaus skyriaus 2010-07-20 prašymą „Dėl konkretaus paaiškinimo ir informacijos suteikimo apie melioruotas žemes ir melioracijos statinius“, išnagrinėjo dokumentaciją, nuvyko į vietą ( - ) (buvusio ( - )). Atlikus tyrimą nustatyta, kad: 1. Vilniaus Melioracijos eksploatavimo valdybos paskirta priėmimo naudoti valstybinė komisija 1987 m. birželio 29 d. apžiūrėjusi natūroje pateiktą priimti naudoti ( - ) projektą Nr. 1, aktu Nr. 004 pripažino tinkamu naudoti ir įvertino gerai. Šiuo aktu buvo priimtas 61 ha nusausintas plotas (50 ha - ariama, 9 ha - kultūrinės pievos, 1 ha -vandenimis užimtas plotas, 1 ha - keliais užimtas plotas), kuriame išsidėstę melioracijos statiniai: 10 drenažo sistemų (10 žiočių, 8,0 km drenažo rinktuvų. 29.1 km drenažo sausintuvų, 5 vandens nuleistuvai), 0.8 km griovių, 1 latakas, 2 vandens pralaidos, 3 kūdros, kurių plotas 1.2 ha. Visi statiniai buvo pastatyti valstybės lėšomis, pripažinti vidūkiniais ir perduoti į Dekoratyvinių augalų tarybinio ūkio balansą; 2. Šis nusausintas plotas priklausė miesto žemei, 1992 m. valstybei atsiimant iš ūkių valstybės lėšomis pastatytus vidūkinius melioracijos statinius, jie liko ūkio balanse ir šie melioracijos statiniai bei nusausintas plotas nebuvo įtraukti į Vilniaus rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą; 3. Melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) 9 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin. 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu, negali būti atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu. Mano, kad kadastro duomenis UAB „KAGEMA“ nustatė iš Dekoratyvinių augalų tarybinio ūkio melioracijos projekto Nr. 1 planinės medžiagos neatkasant drenažo linijų. Duomenys nustatyti neteisingai, neatsižvelgiant į melioracijos statinių funkcinius ryšius, skiriasi kai kurių drenažo linijų skersmuo. Apžiūrėjus 1987 m. nusausintą žemės plotą vietoje nustatyta, kad buvusi dirbama žemė jau seniai nebenaudojama ir apie 80 proc. jos užžėlę medžiais ir krūmais, melioracijos statiniai (drenažas) praktiškai nefunkcionuoja. Nežino, kokiu pagrindu šie tik dalinai veikiantys melioracijos statiniai galėjo būti pripažinti tinkamais naudoti 2009-12-23 aktu Nr. (101)-11.4-2808. Melioracijos techniniame reglamente MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin. 2006. Nr. 6-227) yra nurodyta: drenažas - 1) žemės sausinimas požeminiais vamzdžiais; 2) konstrukcija (elementas), skirta hidrotechnikos statiniui, po juo ir šalia jo besisunkiančiam (geofiltracijos) vandeniui saugiai surinkti ir nuleisti į žemutinį bjefą; 3) statinių ir jų elementų, pvz.. rūsių, apsaugos nuo požeminio vandens priemonė; drenažo sistema - drenų, drenažo filtrų, vandens nuleistuvų ir šulinių visuma vandens pertekliui iš žemės sklypo surinkti ir pašalinti. Šio trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad melioracijos įrenginiai nekilnojamojo turto registre negali būti įregistruoti kaip nekilnojamasis turtas. Pareiškėjų skundą prašė tenkinti.

19Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „SKR INVEST, UAB“ (1 tomas, b.l. 108-109) nurodo, kad su skundu nesutinka, kad pardavėjas AB „Alvilė“ ir pirkėjas UAB „SKR INVEST, UAB“, 2010-01-26 sudarė nekilnojamųjų daiktų pirkimo – pardavimo sutartį. Šia sutartimi AB „Alvilė“ už bendrą 151 750 Lt sumą perleido UAB „SKR INVEST, UAB“, nekilnojamojo turto - inžinerinių statinių dalis: 1. 2/5 dalis inžinerinių tinklų - vandentiekio bokšto, unikalus Nr. ( - ) 2) 2/5 inžinerinių tinklų - vandentiekio rezervuaro, tūris - 365 kūb. m, unikalus Nr. ( - ) 3. 2/5 dalis inžinerinių tinklų - laistymo sistemos, ilgis 3827,31 m, unikalus Nr. ( - ) 4. 2/5 dalis inžinerinių tinklų - šalto vandens tiekimo vamzdynas su šuliniais, ilgis - 1401,30 m, unikalus Nr. ( - ) 5) 2/5 dalis inžinerinių tinklų - artezinio gręžinio, unikalus Nr. ( - ) 6) 2/5 dalis inžinerinių tinklų- šalto vandens tiekimo vamzdyno su šuliniais, ilgis 408,80 m, unikalus Nr. ( - ) 7) 2/5 dalis kitų statinių (inžinerinių) - tvoros, ilgis - 3169 unikalus Nr. ( - ); 8) 2/5 dalis nuotekų linijos - drenažo vamzdyno, unikalus Nr. ( - ); 9) 2/5 dalis nuotekų linijos - drenažo vamzdyno, unikalus Nr. ( - ); 10) 2/5 dalis nuotekų linijos - drenažo vamzdyno, unikalus Nr. ( - ); 11) 2/5 dalis nuotekų linijos - drenažo vamzdyno, unikalus Nr. ( - ); 12) 2/5 dalis nuotekų linijos - drenažo vamzdyno, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m. savivaldybėje. Prieš pasirašant 2010-01-26 pirkimo-pardavimo sutartį, pardavėjas AB „Alvilė“ iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus, kaip valstybinės žemės sklypo savininko, gavo 2010-01-21 pažymą „Dėl statinių ir inžinerinių tinklų, esančių valstybinėje žemėje perleidimo“. Šia pažyma Vilniaus apskrities viršininko administracija išreiškė savo sutikimą, kad AB „Alvilė“ perleistų valstybinėje žemėje esančius, AB „Alvilė“ nuosavybės teise valdomus statinius ir tinklus. Inžinerinių statinių dalių įregistravimo pagrindas - 2010-01-26 nekilnojamųjų daiktų dalių pirkimo-pardavimo sutartis. Ši sutartis nėra nuginčyta ir net nėra ginčijama. Todėl neaišku, kokiu teisiniu pagrindu pareiškėjai reikalauja pripažinti negaliojančiais teisėtai atliktus nekilnojamojo turto registro įrašus apie įregistruotą sąžiningo įgijėjo nuosavybę.

20Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Alvilė“ atsiliepime (1 tomas, b.l. 147-153) skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad R. B., Z. A., V. P., F. Z., J. B., I. Z., P. Z., J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P., M. Z. ir L. Z. į VĮ Registrų centrą su atitinkamais prašymais ar skundais nėra kreipęsi, jų atžvilgiu nebuvo priimti atitinkami sprendimai, todėl šioje administracinėje byloje jie negali dalyvauti kaip pareiškėjai. R. K. ir E. P. su skundu Centriniam registratoriui pateikė Nekilnojamojo turto registro Nr.( - ) išrašą ir 2010-04-28 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį. Juose nėra duomenų apie pareiškėjų teisinį statusą ar pareiškėjų santykį su prašomais išregistruoti nekilnojamaisiais daiktais. Todėl Centrinio registratoriaus 2010-07-22 sprendimas Nr.162 atsisakyti tenkinti R. K. ir E. P. skundą, kadangi asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti, yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymi, jog suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybe kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (LVAT 2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Asmuo kreiptis į teismą turi teisę tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (LVAT 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-7-121-2004). Pareiškėjai savo skundą iš esmės grindžia vieninteliu argumentu - melioracijos sistemos dalys nuosavybės teise gali priklausyti tik žemės savininkui, o AB „Alvilė“ tokiu niekuomet nebuvo. Pareiškėjų įsitikinimu, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo padaryto registro įrašo Nr. ( - ) dalis, kuriuo įregistruota AB „Alvilė“ ir UAB „SKR INVEST, UAB“ nuosavybės teise priklausantys daiktai 2.7-2.12, privalo būti panaikinti, nes pažeidžia pareiškėjų teises susigrąžinti žemę natūra. Vertina, kad pareiškėjai pareikštu skundu gina viešąjį interesą, o ne asmeninį (privatų) interesą. Pareiškėjai šiuo metu nėra žemės sklypo, kuriame yra įregistruoti AB „Alvilė“ ir UAB „SKR INVEST, UAB“ nuosavybės teise priklausantys inžineriniai statiniai, savininkai. Skunde nėra nurodoma ir nepateikiami įrodymai patvirtinantys, kokioje konkrečiai vietoje pareiškėjams yra formuojamas/suformuotas grąžintinas žemės sklypas. Taip pat nėra pateikta įrodymų, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija atsisako pareiškėjams atkurti nuosavybės teises į žemę tuo motyvu, kad žemė yra užstatyta AB „Alvilė“ nuosavybės teise priklausančiais inžineriniais statiniais. Kitaip tariant, pareiškėjai į bylą nepateikė jokių faktinių duomenų patvirtinančių, kad Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) įrašas apie 2.7-2.12 daiktų nuosavybės teisę kaip nors pažeidžia pareiškėjų subjektines teises.

21ABTĮ 25 str. 1 d. nustato, kad, prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais - turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal bendrąją išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituto prasmę jis yra skirtas tam, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas), maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis (t. y. esant maksimaliai vienodam aiškumui dėl ginčo esmės, asmens reikalavimų bei šių reikalavimų teisinio pagrindo), kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o, priešingai, papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą, nustatymas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta administracinėje byloje A143 - 722/2010; 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A143 -U91/2010).

22Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. 1 dalyje nustatyta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Tai reiškia, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą, pareiškėjų skundą pirmiausiai visa apimtimi turėjo nagrinėti Centrinis registratorius. Atkreipia dėmesį, kad, nors pareiškėjai R. K. ir E. P. kreipėsi su 2010-07-02 skundu į Centrinį registratorių, tačiau Centrinis registratorius jų skundo toje dalyje, kurioje pareiškėjai prašė „įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą išregistruoti nekilnojamuosius daiktus 2.7-2.12 nurodytus Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) ir AB „Alvilė“ bei UAB „SKR INVEST“ daiktines teises į juos iš nekilnojamojo turto registro“ nenagrinėjo ir iš esmės nepasisakė. Centrinis registratorius pareiškėjų skundą nagrinėjo tik ta apimtimi, ar pareiškėjai turi reikalavimo teisę ginčyti aptariamų inžinerinių statinių teisinę registraciją, tačiau iš esmės skunde pareikšto reikalavimo dėl nekilnojamųjų daiktų 2.7-2.12, nurodytų registro Nr. ( - ) įraše, registravimo, nesprendė. Vertina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje byloje pareiškėjų skundą gali nagrinėti tik toje apimtyje, ar pareiškėjai turi reikalavimo teisę ginčyti nekilnojamųjų daiktų, nurodytų nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) ir AB „Alvilė“ daiktinių teisių į juos teisinę registraciją. Pastebi, kad į Centrinį registratorių su skundu kreipėsi du pareiškėjai: R. K. ir E. P.. Tačiau Vilniaus apygardos administraciniam teismui aptariamą skundą pateikė ne tik R. K. ir E. P., bet dar 14 asmenų, kurie yra nesilaikę išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos, t.y. nesikreipė su skundu į centrinį registratorių, o iš karto kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Todėl šių pareiškėjų skundas turėtų būti paliktas nenagrinėtas. Vertina, kad pareiškėjų teiginiai, jog drenažo vamzdynai ir tvora, kaip jų priklausinys, yra melioracijos sistemos dalys, kad jų funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ir jie negali būti atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, yra nepagrįsti.

23VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 2010-09-09 Centrinio duomenų banko išraše nurodyta, jog nekilnojamieji daiktai-drenažo vamzdynas ir tvora (registro Nr. ( - )) Nekilnojamojo turto registre įregistruoti šių dokumentų pagrindu: 1) 1987-06-29 Statinio priėmimo naudoti aktu; 2) 2009-12-23 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)-11.4-2808; 3) Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, parengta UAB „Kagema“. Pažymi, kad minėti dokumentai nėra nuginčyti ir šiuo metu galioja. Pareiškėjai, netinkamai aiškindami Melioracijos įstatymo nuostatas, teigia, kad inžineriniai statiniai 2.8-2.12 yra melioracijos įrenginiai. Pareiškėjai klaidingai teigia, kad nuotekų linijos - drenažo vamzdynai (2.8-2.12 pažymėti daiktai) yra melioracijos sistemos dalys. Tvirtina, kad nuotekų linijos - drenažo vamzdynai yra inžineriniai tinklai, o ne melioracijos statiniai. Melioracijos įstatymo (1993 m. gruodžio 9 d. Nr. 1-323) 2 d. 5 p. nustato, kad melioracijos statiniai - melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti). Statybos įstatymo 2 str. 10 p. inžineriniai tinklai apibrėžiami kaip statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.

24Sąvokos „melioracijos statiniai“ ir „inžineriniai tinklai“ yra skirtingos. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento surašytame 2009-12-23 Pripažinimo tinkamu naudoti akte yra pažymėta, kad drenažo vamzdyno paskirtis: nuotekų tinklai. Akivaizdu, kad šie drenažo vamzdynai Statybos įstatymo 2 str. 10 p. prasme yra inžineriniai statiniai, kurie gali būti registruojami kaip savarankiški nekilnojamieji daiktai. Todėl jie savininko AB „Alvilė“ vardu yra teisėtai ir pagrįstai įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Inžinerinių statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinta Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui surašius inžinerinių statinių: drenažo vamzdyno (paskirtis: nuotekų tinklai) bei tvoros Pripažinimo tinkamu naudoti aktą, AB „Alvilė“, kaip inžinerinių tinklų savininkas, įregistravo savo nuosavybę Nekilnojamojo turto registre.

25Pareiškėjai skunde teigia, kad AB „Alvilė“ nėra registruotų inžinerinių statinių savininkė. Šis pareiškėjų teiginys yra neatitinkantis tikrovės dėl žemiau dėstomų aplinkybių. AB „Alvilė“ buvo įsteigta 1992 m. gruodžio 22 d. viešo akcijų pasirašymo būdu privatizavus valstybinę žemės ūkio įmonę „Dekoratyviniai augalai“. Šį faktą patvirtina pridedami dokumentai : 1) Viešo akcijų pasirašymo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini); 2) Steigiamojo akcininkų, įsigijusių viešo akcijų pasirašymo būdu, valstybinės žemės ūkio įmonės „Dekoratyviniai augalai“ akcijas susirinkimo, įvykusio 1993 m. sausio 25 d., protokolas; 3) AB „Alvilė“ registravimo pažymėjimas, kuriame nurodyta „įmonė perregistruota iš valstybinės žemės ūkio įmonės „Dekoratyviniai augalai“; 4 ) AB „Alvilė“ įstatai, kurių 1.2. punkte nustatyta, kad ,,bendrovė įsteigta privatizavus viešo akcijų pasirašymo būdu Vilniaus valstybinę žemė ūkio įmonę „Dekoratyviniai augalai“ ir yra visų jos buvusių teisių, pareigų ir sutarčių perėmėja“. Nuo pat įsteigimo AB „Alvilė“ pagrindinė veikla visuomet buvo ir šiuo metu yra žemės ūkio augalų auginimas, pramoninė daržininkystė ir sodininkystė (įstatų 2.1 p.), žemės ūkio paslaugų veikla (įstatų 2.2 p.) bei kita su tuo susijusi veikla. AB „Alvilė“ akcininkai 1993 m. sausio 25 d. Aktu perėmė iš Valstybinės žemės ūkio įmonės „Dekoratyviniai augalai“ visą šios įmonės nuosavybės teise priklausiusį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Šiuo 1993-01-25 Aktu AB „Alvilė“ iš Valstybinės žemės ūkio įmonės „Dekoratyviniai augalai“ perėmė nuosavybėn ir pareiškėjų skunde nurodomus inžinerinius statinius, t.y. nuotekų linijų - drenažo vamzdynus (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) bei inžinerinį statinį-tvorą, esančius ( - ), Vilniuje. 1993-01-25 Akte inžineriniai statiniai nuotekų linijų-drenažo vamzdynai yra pažymėti Nr. 38 „melioruotas plotas 133 ha“. Kartu su melioruotu plotu buvo perduoti ir jame esantys inžineriniai statiniai nuotekų linijos - drenažo vamzdynai. 1987 m. birželio 29 d. Aktu Nr. 004, kuriuo tuometinė Valstybinė komisija pripažino 133 ha melioruojamo ploto tinkamu naudoti (akto 8, 13 punktus) bei perdavė į Valstybinės žemės ūkio įmonės „Dekoratyviniai augalai“ balansą, t.y. įmonės nuosavybėn. Trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Alvilė“ ir UAB „SKR INVEST, UAB“ atstovas adv. V. P. pareiškėjų skundo prašė netenkinti jų atsiliepimuose išdėstytais motyvais. Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Alvilė“ atstovas J. J. pareiškėjų skundo prašė netenkinti AB „Alvilė“ atsiliepime išdėstytais motyvais.

26Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (1 tomas, b.l. 112-114) prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Paaiškina, kad Vilniaus miesto valdybos 1995 m. balandžio 6 d. potvarkio Nr. 978V „Dėl žemės sklypų išnuomojimo įmonėms. įstaigoms ir organizacijoms“ 4 punktu AB „Alvilė“ numatyta išnuomoti 676955 kv. m dydžio žemės sklypą ( - ), kurio ribos ir plotas nustatyti Vilniaus miesto mero 1995 m. vasario 9 d. potvarkio Nr. 316V 1.11 punkte. 4.1 punkte nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas žemės ūkio veiklai, 4.2 punktu Žemėtvarkos tarnyba įpareigota sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį 99 metams. 1995 m. gegužės 12 d. sudaryta Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis ( - ) Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 2259-01, remiantis Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 1133V „Dėl sklypo dalies ( - ) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ bei tenkinant AB „Alvilė“ 2000 m. birželio 6 d. prašymą, pakeista bendro 676955 kv. m ploto žemės sklypo ( - ), Vilniuje, 871 kv. m ploto dalies pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš „žemės ūkio veiklai“ į „kitai paskirčiai“. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004-10-25 raštu Nr. (31)-1.2-3245-(33.45) AB „Alvilė“ įspėta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsniu bei atsižvelgiant į tai, kad AB „Alvilė“ 676955 kv. m ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ),Vilniuje, išnuomoto 1995 m. gegužės 12 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi Nr. ( - ) nenaudoja pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nuo 2005 m. sausio 31 d. minėta nuomos sutartis bus nutraukta prieš terminą. Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 2.3-1893-01 valstybinės žemės nuomos sutartis nutraukta. Nutraukus minėtą nuomos sutartį, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2005 m. liepos 28 d. raštu Nr. 31/05/17-2719 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl buvusiame išnuomotame žemės sklype, kadastro Nr. ( - ) grąžinamo natūra buvusio ( - ) rėžinio kaimo pretendentams žemės sklypo suformavimo. Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 2.3-2396-01 676955 kv. m ploto valstybinės žemės sklypas ( - ) Vilniuje, (kadastrinis Nr. ( - )), nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, priskirtas laisvos valstybinės žemės fondui. Šio trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad nekilnojamojo turto registre daiktai negalėjo būti įregistruoti.

27Pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies. R. K., E. P., R. B., Z. A., V. P., F. Z., J. B., I. Z., P. Z., J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P., M. Z., L. Z. skundo dalis dėl panaikinimo VĮ Registrų centro 2010-07-22 sprendimo Nr. 162 tenkinama, skundžiamas aktas naikinamas, atsakovas VĮ Registrų centras įpareigojamas pilnai išnagrinėti pareiškėjų R. K. ir E. P. 2010-07-02 skundą. Pareiškėjų skundo dalis dėl įpareigojimo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo išregistruoti daiktus ir daiktines teises atmetama.

28Nustatyta, kad pareiškėjai R. K. ir E. P. 2010-07-02 pareikė skundą atsakovui VĮ Registrų centrui, kuriuo prašė išregistruoti nekilnojamuosius daiktus 2.7-2.12, nurodytus Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) ir AB „Alvilė“ bei UAB „SKR INVEST, UAB“ daiktines teises į juos, iš nekilnojamojo turto registro (1 tomas, b.l. 17-26). Skunde pareiškėjai trečiaisiais suinteresuotais asmenimis nurodė ir visus kitus šios bylos pareiškėjus - R. B., Z. A., V. P., F. Z., J. B., I. Z., P. Z., J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P., M. Z., L. Z..

29Pareiškėjai yra pretendentai į nuosavybės teisių į žemę atkūrimą natūra. Žemė randasi ( - ) ir ( - ) (( - )) rėžiniuose kaimuose. Šioje žemėje yra akcinei bendrovei „Alvilė“, o nuo 2010-02-10 ir UAB „SKR INVEST“ priklausantys daiktai - nuotekų linijos - drenažo vamzdynai, unikalūs Nr. ( - ), Nr.( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir pagalbinis statinys - tvora, unikalus Nr.( - ), esantys ( - ), Vilniuje (Nekilnojamojo turto registro įrašas Nr. ( - )). Šių daiktų ir daiktinių teisių registraciją patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (1 tomas, b.l. 12-16). Pareiškėjai mano, kad šių daiktų ir daiktinių teisių į juos įregistravimas neteisėtas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-06-16 išrašas patvirtina, kad registro įraše Nr.( - ) adresu Vilniaus m. ( - ) 2010-06-07 versija įregistruoti nekilnojamieji daiktai: 2.8. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 173,99 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.9. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 11656,51 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.10. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 1312,59 m. kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.11. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 5719,70 m., kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.12.

30Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 807,21 m kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-24; 2.7. Kiti statiniai (inžineriniai) - tvora, unikalus Nr.( - ), ilgis 3162,00 m kadastro duomenų nustatymo data - 2009-11-20.

31Registro išraše nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai 2.8-2.12 viešajame registre įregistruoti remiantis statinio priėmimo naudoti aktu 1987-06-29 Nr. 004, Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla 2009-11-20, sudaryta UAB „Kagema“, ir Pripažinimo tinkamu naudoti aktu 2009-12-23 Nr.(101)-11.4-2808 (10.1 punktas). Tas pats Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-06-16 išrašas patvirtina, kad kitų statinių (4.2 p.) įregistravimo pagrindu yra nurodyti Akcijų pasirašymo sutartis 1992-12-22 Nr. ( - ) ir Priėmimo-perdavimo aktas 1993-01-25 (4.2 punktas).

32Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento surašytame 2009-12-23 Pripažinimo tinkamu naudoti akte pažymima, kad komisija pripažįsta statinius ir pagalbinius statinius tinkamais naudoti: drenažo vamzdyną – 19 670 m, unik. Nr. ( - ) ( - ) ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ). Prie pagalbinių statinių nurodoma 3162 m tvora (1 tomas, b.l. 171-172).

33AB „Alvilė“ buvo įsteigta 1992-12-22 viešo akcijų pasirašymo būdu privatizavus valstybinę žemės ūkio įmonę „Dekoratyviniai augalai“ (1 tomas, b.l. 173-184).

34Iš 1993-01-25 Priėmimo – perdavimo akto matyti, kad šiame akte išvardijamas akcininkų atstovams perduodamas buvęs valstybinės įmonės „Dekoratyviniai augalai“ turtas, nurodoma jo vertė (1 tomas, b.l. 185-195). 1987-06-29 surašytas Priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktas Nr.004, kuriuo priimtos statybos (1 tomas, b.l. 133-140). UAB „Kagema“ sudarė kadastro duomenų bylą (1 tomas, b.l. 179-104).

35Išnagrinėjusi R. K. ir E. P. skundą, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010-07-22 priėmė sprendimą Nr. 162, kuriuo skundą atmetė tuo motyvu, kad pareiškėjai Centriniam registratoriui su skundu nepateikė dokumentų, patvirtinančių jų nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimą, pareiškėjų teisių perėmimo faktą, nepateikė kitų dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjų teisinį statusą ir jų teisę teikti tokio pobūdžio prašymą. Centrinio registratoriaus ginčų komisija taip pat rėmėsi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsniu. Pažymėtina, kad VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nenagrinėjo ir skundžiamame sprendime nepasisakė dėl pareiškėjų R. K. ir E. P. skundo iš esmės, nepasisakė dėl jų reikalavimo išregistruoti daiktus 2.7-2.12 nurodytus Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) ir AB „Alvilė“ bei UAB „SKR INVEST“ daiktines teises į juos iš nekilnojamojo turto registro. Skundas buvo išnagrinėtas tik dalyje dėl to ar pareiškėjai turi reikalavimo teisę ginčyti statinių teisinę registraciją. Taigi, visa apimtimi šių pareiškėjų skundas nebuvo išnagrinėtas, sprendimu dėl ginčo esmės Centrinio registratoriaus pozicija nebuvo išsakyta. Pagal LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. 1 dalį teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Vadinasi, pareiškėjų skundą pirmiausiai pilnai turėjo nagrinėti Centrinis registratorius. Atsakovas iš pareiškėjų privalėjo pareikalauti atitinkamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į žemę, o ne traktuoti dokumentų trūkumą pareiškėjų nenaudai. Vertintina, kad kiti pareiškėjai byloje nors ir nesikreipė į Centrinį registratorių su skundu dėl išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, tačiau pareiškėjų R. K. ir E. P. skunde jie buvo įrašyti suinteresuotais asmenimis, Centrinio registratoriaus aktas juos liečia, todėl byloje visi skundą padavę asmenys gali būti pareiškėjais. Kadangi naikinamas Centrinio registratoriaus aktas, Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija įpareigojama pareiškėjų R. K. ir E. P. skundą pilnai išnagrinėti, pareiškėjų reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atmetamas.

36Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 87 str., 88 str. 1 p., 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

37Pareiškėjų R. K., E. P. (E. P.), R. B., Z. A., V. P., F. Z. (F. Z.), J. B., I. Z. (I. Z.), P. Z. (P. Z.), J. B., T. Z., D. P., J. A., M. P. (M. P.), M. Z. (M. Z.), L. Z. (L. Z.) skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti VĮ Registrų centro 2010-07-22 sprendimą Nr. 162. Įpareigoti VĮ Registrų centrą pilnai išnagrinėti pareiškėjų R. K. ir E. P. 2010-07-02 skundą.

38Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti.

39Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. VĮ Valstybės žemės fondas atstovui Vytautui Jonui Žiūkui, viešame teismo... 3. Pareiškėjai skunde prašo panaikinti VĮ Registrų centro 2010-07-22... 4. Pareiškėjai R. K. ir E. P. (G. K. ir J. P. teisių perėmėjai) apie... 5. Vertina, kad VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 6. Žemės nenaudojimo pagal paskirtį ir jos grąžinimo pareiškėjams tikslu... 7. Iš 2010-06-16 daryto Registro išrašo matyti, kad registro išraše Nr.( - )... 8. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 807,21 m. kadastro... 9. Gindami savo pažeistas teises pareiškėjai R. B., Z. A. kreipėsi į... 10. Registro išrašo 10.1 punkte nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai 2.8-2.12... 11. Kadastro nuostatų 88 punktu nustatyta, kad Kadastro tvarkytojo darbuotojas per... 12. Nuotekų linijos-drenažo vamzdynai yra melioracijos sistemos dalys, kurios... 13. dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio... 14. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į pareiškėjų... 15. Prašo skundo dalį dėl valstybės įmonės Registrų centro 2010-07-22... 16. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime pareiškėjų skundą prašo... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų ir statybos inspekcijos... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime (1... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „SKR INVEST, UAB“ (1 tomas, b.l. 108-109)... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Alvilė“ atsiliepime (1 tomas, b.l.... 21. ABTĮ 25 str. 1 d. nustato, kad, prieš kreipiantis į administracinį teismą,... 22. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. 1 dalyje nustatyta, kad... 23. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 2010-09-09 Centrinio duomenų... 24. Sąvokos „melioracijos statiniai“ ir „inžineriniai tinklai“ yra... 25. Pareiškėjai skunde teigia, kad AB „Alvilė“ nėra registruotų... 26. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 27. Pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies. R. K., E. P., R. B., Z. A., V.... 28. Nustatyta, kad pareiškėjai R. K. ir E. P. 2010-07-02 pareikė skundą... 29. Pareiškėjai yra pretendentai į nuosavybės teisių į žemę atkūrimą... 30. Nuotekų linija-drenažo vamzdynas, unikalus Nr.( - ), ilgis 807,21 m kadastro... 31. Registro išraše nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai 2.8-2.12 viešajame... 32. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 33. AB „Alvilė“ buvo įsteigta 1992-12-22 viešo akcijų pasirašymo būdu... 34. Iš 1993-01-25 Priėmimo – perdavimo akto matyti, kad šiame akte... 35. Išnagrinėjusi R. K. ir E. P. skundą, VĮ Registrų centro Centrinio... 36. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 37. Pareiškėjų R. K., E. P. (E. P.), R. B., Z. A., V. P., F. Z. (F. Z.), J. B.,... 38. Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti.... 39. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas...