Byla e2-5037-392/2015
Dėl įskaitymo aktų pripažinimo negaliojančiais ir atsiskaitymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorius Aleksas Navickas, dalyvaujant ieškovo atstovams T. B., R. P., atsakovo atstovui D. S., trečiojo asmens atstovei G. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „TETAS“ ieškinį atsakovui AB „LITGRID“ dėl įskaitymo aktų pripažinimo negaliojančiais ir atsiskaitymo

Nustatė

2Ieškovas pareikštu ieškiniu teismo prašė:

3Pripažinti, kad atsakovas netesybas pagal 2012-01-31 rangos sutartį Nr. SUT-20-12 taiko nepagrįstai ir neteisėtai arba sumažinti šias netesybas, atleidžiant ieškovą nuo jų mokėjimo.

4Pripažinti 2015-04-02 raštu Nr. SD-1437 atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu.

5Pripažinti 2015-05-08 raštu Nr. SD-1997 atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu.

6Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 313.212,51 EUR skolą.

7Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 4.761,97 EUR netesybų.

8Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 127.998,42 EUR skolą už papildomai atliktus darbus.

9Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 8,3 procentų metinių palūkanų už byloje priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinyje bei per atstovą teismo posėdžio metu nurodė, kad 2012-01-31 tarp UAB „TETAS“, AB „EMPOWER“ ir LITGRID AB buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. SUT-20-12, kuria ieškovas ir tretysis asmuo įsipareigojo rangos sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti rangos sutarties 1.1.5. punkte numatytus darbus pagal atsakovo pateiktą patvirtintą Techninį projektą „330/110/10 kilovoltų Klaipėdos transformatorių pastotės (TP) rekonstravimas“, o užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su rangovu sutarties 14 skyriaus tvarka ir terminais. Sutarties kaina 54.958.494,03 litai. Rangovas darbus įvykdė, atliktus darbus perdavė užsakovui. I-ojo etapo darbams buvo skirta išmontuoti 330/110/10 kV Klaipėdos TP 110 kV skirstyklą, išmontuoti pamatus, tiesti inžinerinius tinklus, pastatyti naują 110 kV skirstyklą, sujungti skirstyklas su AT-1 autotransformatoriumi ir kita. II-ojo etapo darbams buvo skirta pastatyti AT-2 autotransformatorių, sujungti jį su kitomis skirstyklomis ir atlikti likusius darbus iki projekto pabaigos.

11Atsakovas ieškovo atžvilgiu už neva nepagrįstą vėlavimą atlikti sutartus darbus apskaičiavo 1.071.000 Lt arba 310.183,04 EUR netesybas ir jas įskaitė į mokėjimus ieškovui pagal 37 sąskaitas faktūras 313.212,51 eurų sumai, dėl kurių pagrįstumo ginčo nėra. Netesybos priskaičiuotos nepagrįstai, nes: Pagal atnaujintą I-etapo darbų vykdymo ir aktavimo grafiką, ieškovas darbus atliko laiku ir terminų nepraleido; Poreikis parengti atnaujintą darbų vykdymo ir aktavimo grafiką atsirado dėl atsakovo kaltės, vėluojant pateikti RAA nuostatus (170 dienų), pristatyti AT-2 autotransformatorių (63 dienos) ir užsakant papildomus darbus, kurių nebuvo galima numatyti rangos sutarties sudarymo metu. Dėl atsakovo kaltės darbai pagal I-ojo etapo pradinį 2012-04-10 darbų vykdymo ir aktavimo grafiką nusikėlė mažiausiai 167 dienomis; Atsakovas delspinigius turėjo skaičiuoti nuo 2014-09-11 dienos, o ne nuo 2014-05-31. Vien ši aplinkybė rodo, kad atsakovas nepagrįstai skaičiavo delspinigius už 103 dienas; Atsakovas nepagrįstai skaičiavo dvigubus (už I ir II etapus) delspinigius už 149 dienas; Darbų atlikimo terminai pagal II-ojo etapo darbų ir aktavimo grafiką buvo praleisti dėl atsakovo kaltės laiku nepateikiant likusių RAA nuostatų, laiku neišvežant alyvos iš senojo AT-2 autotransformatoriaus ir laiku neišvežant metalo laužo, dėl ko ieškovo darbų terminai nusikėlė 80 dienų; Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, būtų pagrindas taikyti CK 6.73 str. 2 d. ir sumažinti netesybas, ieškovą visiškai atleidžiant nuo jų mokėjimo; Atsakovas atliko įskaitymus žinodamas, kad ieškovas jo reikalavimo nepripažįsta ir ginčija, todėl atsakovo reikalavimas neatitiko ir teismų praktikoje suformuotų vykdytinumo bei apibrėžtumo reikalavimų; Atsakovas ilgiau kaip metus negindamas savo pažeistų teisių ir skaičiuodamas delspinigius už ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį, piktnaudžiavo įskaitymo teise, taip išvengdamas teisminio bylinėjimosi dėl priverstinio netesybų išieškojimo; Atsakovo atlikti įkaitymai pagal PVM sąskaitas faktūras buvo iš 20 atskirų sutarčių, kurios visos numatė netesybų apskaičiavimą už netinkamai įvykdytą atsakovo prievolę atsiskaityti, todėl atsakovas turi sumokėti iš viso 4 761,97 Eur netesybų už pradelstą laikotarpį iki ieškinio pateikimo dienos; Techniniame projekte numatytas pakloti kabelių ilgis (110 km) žymiai skyrėsi nuo darbo projekte numatyto ilgio (110 630 m. I-ame etape ir 55 785 m. II-ame etape), o faktiškai susidarė apie 48 km skirtumas, kas ieškovui papildomai kainavo 220 424,70 Eur (761 082,40 Lt), už ką atsakovas iš dalies atsiskaitė, todėl reikalaujama suma pagal lokalinę sąmatą – 127 998,42 Eur (441 952,93 Lt).

12Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad nors ieškovas 2013-12-06 raštu Nr. 81000-1360 pateikė atnaujintą I-ojo etapo darbų vykdymo ir aktavimo grafiką, nukeliant I-ojo etapo darbų užbaigimo terminą nuo 2013-10-01 iki 2014-03-14 (ieškinio I-12 ir I-25 priedai), tačiau pasiūlytas grafikas atsakovui nebuvo priimtinas, todėl atsakovas jo nepatvirtino. Be to, patvirtintas grafikas gali būti koreguojamas tik etapo ribose, nekeičiant etapo pradžios ir pabaigos terminų. Darbų vykdymo ir aktavimo grafikai yra neatsiejama 2012 m. sausio 31 d. rangos sutarties Nr. SUT-20-12 dalis, siekiant visus darbus atlikti iki galutinio 2014-05-30 termino (Rangos sutarties 8.2 p.), o konkliudentiniais veiksmais negali būti pakeista sutartis, kurios pakeitimo sąlygos ir pagrindai imperatyviai reglamentuoti įstatymo.

13Vėlavimas pateikti RAA nuostatus (paskutiniai RAA nuostatai, susiję su I-ojo etapo darbais, buvo pateikti 2012-12-20), pristatyti AT-2 autotransformatorių, o taip pat ir papildomų darbų atlikimas neįtakojo vėlavimo atlikti I-ojo etapo darbus pagal 2012-04-10 šalių suderintą grafiką, nes: RAA nuostatų pateikimas sutartyje nebuvo numatytas, o 2012-04-10 darbų grafikas buvo suderintas be sąlygų dėl RAA nuostatų pateikimo; Iš šalių 2012-05-16 protokolo aišku, kad ieškovas buvo informuotas, jog negalutinius RAA nuostatus dalimis planuojama pateikti iki 2012-12-15, todėl turėjo atitinkamai organizuotis darbus; RAA nuostatų koregavimas 2013-05-10 nesusijęs su Klaipėdos TP rekonstrukcijos darbais, nes 330 kV keitiklio prijungimo nuostatai yra II-ojo rekonstrukcijos etapo dalis, kai tuo tarpu visus kitus nuostatus atsakovas pateikė nuo 2012-10-15 iki 2012-10-17 ir nuo 2012-12-13 iki 2012-12-20, todėl teigti, kad RAA nuostatų pateikimas įtakojo I-ojo etapo darbų atlikimo terminus, nėra jokio pagrindo; Ieškovo teigimu, atskiri darbai vėlavo ir dėl vėlavimo pristatyti AT-2 autotransformatorių, tačiau netesybos už vėlavimą atlikti atskirus 2012-04-10 grafike numatytus darbus nebuvo taikomos, ieškovas nuolat iš anksto buvo informuojamas apie planuojamą AT-2 autotransformatoriaus pristatymą siekiant planuotis darbus, o jokių ieškovo 2012-07-01 rašte Nr. 81000-681 nurodytų prastovų konkrečiu atveju nebuvo; Ieškovo teigimu, vėlavimą atlikti darbus taip pat įtakojo papildomų darbų pagal 2013-11-22 sutartį Nr. SUT-335-13 atlikimas, tačiau minėta sutartis (ieškinio I-20 – I-22 priedai) buvo sudaryta atsižvelgiant į 2012-08-08 šalių pasitarimą (3 priedas), kurio metu buvo sutarta, kad sprendimai dėl papildomų darbų neturi ir neturės įtakos rangos sutarties įgyvendinimo terminams.

14II-ojo etapo darbų vykdymo ir aktavimo grafikas (ieškinio I-28 priedas) atsakovo buvo suderintas su rašytine pastaba, jog „Grafiko suderinimas ir patvirtinimas nereiškia sutarties pratęsimo ir neatleidžia rangovo nuo Sutarties įsipareigojimų“. Todėl, įvertinus tai, kad sutartinių darbų laiko pratęsimas apskritai nebuvo numatytas (Rangos sutarties 8.4 p.), o visų darbų baigimo laikas konkrečiai įtvirtintas 2014-05-30 data (Rangos sutarties 8.2 p.), teigti, kad delspinigiai turėjo būti skaičiuojami ne nuo minėtos datos, o nuo 2014-01-17 grafike numatytos datos darbų baigimo datos (ieškinio I-28 priedas), nėra jokio pagrindo.

15Ieškovo teiginys apie dvigubų netesybų taikymą grindžiamas tuo, kad II-ojo etapo darbai galėjo būti pradėti vykdyti tik po to, kai atlikti I-ojo etapo darbai, tačiau pripažinus, kad pats ieškovas atsakingas už vėlavimą atlikti darbus pagal 2012-04-10 šalių pasirašytą I-ojo etapo darbų vykdymo ir aktavimo grafiką, atleisti ieškovą nuo sutartinės atsakomybės už vėlavimą atitinkamą laikotarpį atlikti II-ojo etapo darbus nėra pagrindo, nes tai prieštarautų Rangos sutarties 8.2 ir 8.6 punkto nuostatoms dėl netesybų skaičiavimo pradžios momento (nuo grafikuose nustatytų planuojamų darbų pabaigos momentų, tačiau ne vėliau kaip 2014-05-30). Laikotarpiai, už kuriuos skaičiuotos netesybos (nuo 2013-10-02 iki 2014-02-28 ir nuo 2014-05-30 iki 2014-12-23), nepersidengia.

16Ieškovas savo 2014-04-09 rašte Nr. 81000-530 (ieškinio I-32 priedas) nurodė, kad dėl RAA nuostatų pateikimo 2014-04-09 (vietoj 2014-02-21 (2014-01-17 grafiko (ieškinio I-28 priedas) 330 pozicija) vėluos RAA dalies galutinis projektas ir su tuo susiję darbai (kabelių klojimas, tikrinimas, RAA derinimo darbai ir įjungimas). Tačiau RAA spintų gamyklinių brėžinių koregavimas pagal pateiktus RAA nuostatus pagal grafiką, suderintą su pastaba dėl neatleidimo nuo sutartinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių ieškovo lūkesčių buvo numatytas tik nuo 2014-03-17, RAA gamyklinių brėžinių derinimas – iki 2014-04-11, o RAA terminalų konfigūravimas, grandinių tikrinimas, derinimas, pridavimas užsakovui – iki 2014-07-04. Įvertinus minėtas aplinkybes ir tai, kad visi darbai faktiškai baigti 2014-12-23, teigti, jog vėlavimą atlikti darbus lėmė būtent vėlavimas pateikti dalį RAA nuostatų II etapui, nėra pagrindo.

17Ieškovo teigimu, II-ojo etapo darbų atlikimo terminai nusikėlė atsakovui laiku neišvežant alyvos iš senojo AT-2 autotransformatoriaus, tačiau alyva laiku nebuvo išvežta dėl ieškovo kaltės, nesant galimybės privažiuoti prie AT-2 autotransformatoriaus, o pagal Rangos sutarties 4.13 p. numato, jog už tai atsako būtent ieškovas, kuriam tenka visos išlaidos, atsirandančios dėl kelių netinkamumo naudotis. Metalo laužą laiku išvežti taip pat trukdė būtent privažiavimo kelių būklė, o atsižvelgiant į susidariusią situaciją šalys 2014-03-20 sutarė perkelti išmontuotą metalą į šalių sutartą vietą bei išvežti iki 2014-04-15.

18Atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, šalių prievolės atitinkamoje apimtyje baigiasi (CK 6.130 str. 1 d.), todėl teigti, kad atsakovas yra praleidęs savo prievoles dėl įskaitytų sumų apmokėjimo ir atitinkamai taikyti atsakovui sutartines netesybas nėra jokio pagrindo.

19Dėl techninio projekto neatitikimų darbo projektui (dėl planuotų ir faktiškai paklotų kabelių ilgio) pažymėtina, kad techninį projektą, kuriame numatytų 1 kV galios ir valdymo kabelių ilgis (110 km) skyrėsi nuo, kaip teigia ieškovas, faktiškai paklotų kabelių ilgio, parengusi UAB „Energetikos pajėgos“ (ieškinio I-60 priedas) yra ne kas kita kaip pats ieškovas UAB „Tetas“ (po reorganizavimo UAB „Energetikos pajėgos“ prijungta prie ieškovo UAB „Tetas“, kuri perėmė visas prijungtos bendrovės teises ir pareigas (9 priedas), kuriai tenka atsakomybė dėl netinkamai parengtų techninių dokumentų (CK 6.703 str. 1 d.; 2003-12-16 Projektavimo paslaugų sutarties Nr. 1663-03 (ieškinio I-38 priedas) 32 p.). Be to, pagal Rangos sutarties 1.1.5 p. 2 pastraipą, jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą ir kitus dokumentus, ir jie yra būtini sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus rangovas privalo atlikti savo sąskaita ir lėšomis, neviršijant galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos. Kaip pripažįsta ieškovas, atsakovas apmokėjo 34,73045 km papildomų kabelių tiesimo darbus, už tai sumokėdamas 319 129,47 Lt (ieškinio 14 lapas, I-69 priedas), o apie jokius didesnius faktiškai paklotų kabelių kiekius duomenų nėra. Ieškovas teigia, kad pagal darbo projektą buvo numatyta nutiesti 110 630 m kabelių I-ame etape ir 55 785 m antrame etape (iš viso – 166 415 m), tačiau ir pats pripažino, jog faktiškai kabelių buvo nutiesta gerokai mažiau (ieškinio 13 lapas). Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių darbų atlikimo išrašų, pagrindžiančių daugiau kaip 144,73045 km (110 + 34 730 km) paklotų ginčo kabelių aktavimą (faktų konstatavimą), tai patvirtina, jog tokių duomenų nėra, o atsakovas negali mokėti už darbus, kurių atlikimo faktų nieks nepatvirtina. Tuo tarpu vadovautis ieškovo pateikta lokaline sąmata, neaiškiu tikslu sudaryta pagal 2011 m. kovo mėn. kainas (ieškinio I-68 priedas), t. y. iki Rangos sutarties sudarymo, pagal ką nieks nieko nederino, neaktavo ir nemokėjo ir kurioje būtent nurodytas ieškovo sugalvotas 48 km kabelių ilgis, nėra jokio pagrindo.

20Tretysis asmuo UAB „EMPOWER“, procesiniais dokumentais ir bylos nagrinėjimo metu per atstovą palaikė ieškovo poziciją, o ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra.

21Ieškinys tenkintinas iš dalies.

22Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad 2012-01-31 tarp UAB „TETAS“, AB „EMPOWER“ ir LITGRID AB buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. SUT-20-12, kuria ieškovas ir tretysis asmuo įsipareigojo rangos sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti rangos sutarties 1.1.5. punkte numatytus darbus pagal atsakovo pateiktą patvirtintą Techninį projektą „330/110/10 kilovoltų Klaipėdos transformatorių pastotės (TP) rekonstravimas“, o užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su rangovu sutarties 14 skyriaus tvarka ir terminais. Sutarties kaina 54.958.494,03 litai. Rangovas darbus įvykdė, atliktus darbus perdavė užsakovui. I-ojo etapo darbams buvo skirta išmontuoti 330/110/10 kV Klaipėdos TP 110 kV skirstyklą, išmontuoti pamatus, tiesti inžinerinius tinklus, pastatyti naują 110 kV skirstyklą, sujungti skirstyklas su AT-1 autotransformatoriumi ir kita. II-ojo etapo darbams buvo skirta pastatyti AT-2 autotransformatorių, sujungti jį su kitomis skirstyklomis ir atlikti likusius darbus iki projekto pabaigos.

232014-03-05 raštu Nr. SD-1193 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir informavo, kad ieškovui apskaičiuoti 450.000 Lt dydžio delspinigiai už I-ojo etapo rekonstravimo darbų vėlavimą (ieškinio priedas Nr. I-2). Už II-ojo etapo rekonstravimo darbų vėlavimą, atsakovas ieškovui paskaičiavo iš viso 621.000 Lt dydžio delspinigius (2014-09-02 raštu Nr. SD-3804 apskaičiavo 279.000 Lt dydžio delspinigius, 2015-01-15 raštu Nr. SD-171 – 342.000 Lt delspinigius) (ieškinio priedai Nr. I-3 ir I-4). Viso atsakovas ieškovo atžvilgiu apskaičiavo 1.071.000 Lt arba 310.183,04 EUR netesybas.

242015-04-02 raštu Nr. SD-1437 atsakovas informavo ieškovą, kad apskaičiuotas netesybas, t. y. 236.561,97 EUR (816.801,17 Lt) įskaitė kaip priešpriešinį vienarūšį reikalavimą iš ieškovui mokėtinų sumų (ieškinio priedas Nr. I-5). 2015-05-08 raštu Nr. SD-1997 atsakovas informavo ieškovą, kad likusius priskaičiuotus delspinigius, t. y. 73.621,07 EUR (254.198,83 Lt) įskaitė kaip priešpriešinį vienarūšį reikalavimą iš ieškovui mokėtinų sumų (ieškinio priedas Nr. I-6). Taigi atsakovas iš viso įskaitė 310.183,04 EUR sumą.

25Ieškovas, nesutinka su jo manymu nepagrįstai atliktais priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymais ir netesybų apskaičiavimu bei nurodo, kad atsakovas piktnaudžiauja teise atlikdamas įskaitymą praleidęs ieškinio senaties terminą. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. įtvirtinta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Su tokia atsakovo pozicija sutiktina.

26816.801,17 Lt (236.561,97 EUR) netesybos buvo įskaitytos 2015-04-02 raštu Nr. SD-1437. 254.198,83 Lt (73.621,07 EUR) netesybos buvo įskaitytos 2015-05-08 raštu Nr. SD-1997. 450.000 Lt dydžio delspinigiai buvo paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2013-10-02 iki 2014-02-28; 279.000 Lt delspinigiai buvo paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2014-05-31 iki 2014-08-31; 342.000 Lt delspinigiai buvo paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2014-12-23. Iš to matyti, kad nepraleidus šešių mėnesių ieškinio senaties buvo įskaityti tik delspinigiai apskaičiuoti nuo 2014-11-08 iki 2014-12-23 dienos t.y. už 46 dienas ir tai sudaro 138.000 litų (39.967,56 EUR). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014 yra nurodęs, kad kitai šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, šių aplinkybių vertinimas lemia praleisto ieškinio senaties termino apskaičiavimą arba konstatavimą, kad jis nepraleistas, atitinkamai – kreditoriaus teisės į delspinigius apimtį. Dėl to kol nurodytos aplinkybės teismo neįvertintos, atsakovo reikalavimas ieškovui sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotą neatsižvelgiant į suėjusį ieškinio senaties terminą, negali būti laikomas vykdytinu, o kartu ir įskaitytinu. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių kurios būtų pakankamu pagrindu praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, kad jis būtų sustojęs ar nutrauktas. Atsakovo argumentas, kad jis anksčiau neįskaitė delspinigių atsižvelgdamas į vykdomo projekto svarbą nelaikytinas pakankamu praleistą terminą atnaujinti. Atsakovas ieškovo atžvilgiu apskaičiavo 1.071.000 Lt arba 310.183,04 EUR netesybas. Teismas nustatė, kad netesybos tik 138.000 litų (39.967,56 EUR) sumai apskaičiuotos nepraleidus ieškinio senaties, todėl įskaitymai likusiai 933.000 litų – 270.215,47 EUR daliai pripažintini negaliojančiais, nes nėra vykdytini. Atsakovas delspinigių ieškinio senaties terminio atnaujinti neprašė. Vadinasi ieškovui už atliktus darbus priteistina 273.244,95 eurai (313.212,51 eurai pagal ieškovo pateiktas 37 sąskaitas faktūras - 39.967,56 eurai pagrįstai įskaitytų netesybų) į atsiskaitymą už kuriuos buvo atlikti įskaitymai. Ieškovo teiginiai, kad netesybos jam iš vis neturi būti skaičiuojamos vertintini kritiškai, nes patvirtintas grafikas gali būti koreguojamas tik etapo ribose, nekeičiant etapo pradžios ir pabaigos terminų. Darbų vykdymo ir aktavimo grafikai yra neatsiejama 2012 m. sausio 31 d. rangos sutarties Nr. SUT-20-12 dalis, siekiant visus darbus atlikti iki galutinio 2014-05-30 termino (Rangos sutarties 8.2 p.), o konkliudentiniais veiksmais negali būti pakeista sutartis, kurios pakeitimo sąlygos ir pagrindai imperatyviai reglamentuoti įstatymo. Be to atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovui likusi patvirtintų delspinigių dalis yra neženkli ir sudaro tik apie 13 nuošimčių nuo priskaičiuotųjų. Ieškovas nurodo, kad atsakovo atlikti įskaitymai pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras buvo iš 20 atskirų sutarčių, kurios visos numatė netesybų apskaičiavimą už netinkamai įvykdytą atsakovo prievolę atsiskaityti už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas. Tačiau teismo vertinimu netesybos ieškovui nuo priteistinų nepagrįstai įskaitytų sumų nepriteistinos, nes jis pats yra kaltas dėl kilusio ginčo, kadangi nepriklausomai nuo to, kad ir atsakovas ne visus savo įsipareigojimus vykdė laiku, vėlavo atlikti darbus pagal sutartį.

27Ieškovas taipogi prašo priteisti jam 127.998,42 eurus už papildomai nutiestus kabelius. Nurodo, kad techniniame projekte numatytas pakloti kabelių ilgis (110 km) žymiai skyrėsi nuo darbo projekte numatyto ilgio (110 630 m. I-ame etape ir 55 785 m. II-ame etape), o faktiškai susidarė apie 48 km skirtumas ir tai ieškovui papildomai kainavo 220.424,70 Eur (761.082,40 Lt), už ką atsakovas iš dalies atsiskaitė, todėl reikalaujama suma pagal lokalinę sąmatą – 127.998,42 Eur (441.952,93 Lt). Tačiau šis ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas. Rangos sutarties vykdymo metu atliktų (aktuotų) darbų kaina sudarė 45.097.499,64 Lt (be PVM), atsakovas, vykdydamas CK 6.200 str. 2 d. ir 6.691 str. numatytas bendradarbiavimo pareigas, apmokėjo ir papildomą ieškovo pateiktą sąskaitą, neviršijant sutartyje numatytos bendros darbų vertės (45.361.243 Lt – 45.097.499,64 Lt). Taip šalys, pasirašydamos 2014-12-23 statybos užbaigimo aktą, išsprendė ginčą dėl papildomai paklotų kabelių kiekio. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas sumokėjo pagal UAB „Tetas“ 2014-12-23 išrašytą sąskaitą-faktūrą TEP Nr. 307050 už 34,73045 km. papildomų kabelių tiesimo darbus 319.129,47 Lt. Papildomai aktuotų kabelių ilgis tėra 13,27 km, tačiau reikalaujama suma už šiuos darbus sudaro 441.952,93 Lt arba 127.998,42 Eur. Esant tokiems kainų neatitikimams vadovautis ieškovo pateikta, atsakovo nepatvirtinta, lokaline sąmata, nesant jokių kitų atliktų darbų įrodymų, nėra pakankamo pagrindo. Atsakovas tokius kabelių kainos neatitikimus teismo posėdyje akcentavo, tačiau ieškovo atstovai šiuo klausimu jokio atsakymo nepateikė. Pastebėtina ir tai, kad techninį projektą, kuriame numatytų kabelių ilgis (110 km) skyrėsi nuo faktiškai paklotų kabelių ilgio, parengė UAB „Energetikos pajėgos“, kuri po reorganizavimo prijungta prie ieškovo UAB „Tetas“, kuri perėmė visas prijungtos bendrovės teises ir pareigas, vadinasi ieškovui tenka atsakomybė dėl netinkamai parengtų techninių dokumentų. Be to rangos sutarties 1.1.5 p. 2 pastraipoje yra nurodyta, kad jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą ir kitus dokumentus, ir jie yra būtini sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus rangovas privalo atlikti savo sąskaita ir lėšomis, neviršijant galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos. Reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą rangovas turi teisę tik tuomet, kai faktiška statybos darbų kaina padidėja daugiau kaip 15 proc. (CK 6.685 str. 2 d.), o konkrečiu atveju ginčo suma (127.998,42 Eur) nesiekia net 1 proc. sutarties kainos. Todėl tenkinti ieškinio dalies dėl lėšų priteisimo už papildomus darbus nėra pagrindo.

28Kiti, teismo neaptarti, šalių argumentai ginčo sprendimo neįtakoja taip, kad galėtų būti priimtas kitoks sprendimas, todėl teismas dėl jų neapsisako.

29CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. 2015 m. sausio 1 d., ją sudarė 0,30 proc., kadangi ieškinys teismui pateikiamas pirmąjį 2015 m. pusmetį. Todėl bendra metinių palūkanų norma, galiojanti pirmąjį 2015 m. pusmetį, sudaro 8,30 proc. (30 proc. + 8 proc. = 8,30).

30Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui proporcingai priteistai sumai priteistina 2.918 eurų žyminio mokesčio ir atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei atliktų darbų apimtį 1.000 eurų advokato pagalbos išlaidų.

31Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Pripažinti 2015-04-02 raštu Nr. SD-1437 atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu.

34Pripažinti 2015-05-08 raštu Nr. SD-1997 atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu 33.653,51 eurų dalyje.

35Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ (į.k. 300513148) iš atsakovo LITGRID AB (į.k. 302564383) 273.244 EUR 95 ct. skolą ir 8,3 procentų metinių palūkanų už byloje priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3.918 eurų bylinėjimosi išlaidų.

36Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorius... 2. Ieškovas pareikštu ieškiniu teismo prašė:... 3. Pripažinti, kad atsakovas netesybas pagal 2012-01-31 rangos sutartį Nr.... 4. Pripažinti 2015-04-02 raštu Nr. SD-1437 atliktą priešpriešinių... 5. Pripažinti 2015-05-08 raštu Nr. SD-1997 atliktą priešpriešinių... 6. Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 313.212,51 EUR... 7. Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 4.761,97 EUR... 8. Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 127.998,42 EUR... 9. Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ iš atsakovo LITGRID AB 8,3 procentų... 10. Ieškinyje bei per atstovą teismo posėdžio metu nurodė, kad 2012-01-31 tarp... 11. Atsakovas ieškovo atžvilgiu už neva nepagrįstą vėlavimą atlikti sutartus... 12. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad nors ieškovas 2013-12-06... 13. Vėlavimas pateikti RAA nuostatus (paskutiniai RAA nuostatai, susiję su I-ojo... 14. II-ojo etapo darbų vykdymo ir aktavimo grafikas (ieškinio I-28 priedas)... 15. Ieškovo teiginys apie dvigubų netesybų taikymą grindžiamas tuo, kad II-ojo... 16. Ieškovas savo 2014-04-09 rašte Nr. 81000-530 (ieškinio I-32 priedas)... 17. Ieškovo teigimu, II-ojo etapo darbų atlikimo terminai nusikėlė atsakovui... 18. Atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, šalių prievolės... 19. Dėl techninio projekto neatitikimų darbo projektui (dėl planuotų ir... 20. Tretysis asmuo UAB „EMPOWER“, procesiniais dokumentais ir bylos... 21. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 22. Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad 2012-01-31... 23. 2014-03-05 raštu Nr. SD-1193 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir informavo,... 24. 2015-04-02 raštu Nr. SD-1437 atsakovas informavo ieškovą, kad apskaičiuotas... 25. Ieškovas, nesutinka su jo manymu nepagrįstai atliktais priešpriešinių... 26. 816.801,17 Lt (236.561,97 EUR) netesybos buvo įskaitytos 2015-04-02 raštu Nr.... 27. Ieškovas taipogi prašo priteisti jam 127.998,42 eurus už papildomai... 28. Kiti, teismo neaptarti, šalių argumentai ginčo sprendimo neįtakoja taip,... 29. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 30. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui proporcingai priteistai sumai... 31. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Pripažinti 2015-04-02 raštu Nr. SD-1437 atliktą priešpriešinių... 34. Pripažinti 2015-05-08 raštu Nr. SD-1997 atliktą priešpriešinių... 35. Priteisti ieškovui UAB „TETAS“ (į.k. 300513148) iš atsakovo LITGRID AB... 36. Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą...