Byla 2-673-413/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant ieškovui A. J., ieškovo atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui, atsakovo atstovui advokatui Linui Stanislovui Bagdonui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui UAB „Vilungė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas A. J. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilungė“ 126 000 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 5-7).

4Ieškovas nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 11 d. šalys pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 2007, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti gerbūvio darbus Širvintų lopšelyje – darželyje „Pasaka“, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus per 10 dienų nuo aktų pasirašymo dienos, sumokėdamas ieškovui sutartyje sulygtą 120 000 Lt sumą. Ieškovas, atlikęs darbus, 2008 m. gegužės 5 d. pateikė atsakovui atliktų darbų aktą 126 000 Lt sumai, tačiau atsakovas jo nepasirašė, už atliktus darbus sumokėjo tik 20 000 Lt dydžio avansinę įmoką ir pilnai neatsiskaitė. Mažindamas reikalavimus, ieškovas teismo posėdyje prašo ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo 100 000 Lt skolą už atliktus statybos rangos darbus, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo kad Statybos rangos sutartimi Nr. 2007 ieškovas įsipareigojo Širvintų lopšelyje – darželyje „Pasaka“ atlikti teritorijos nuolydžio formavimo, žemės grunto paruošimo ir teritorijos užsėjimo žole, krepšinio ir tinklinio aikštelių pagrindų paruošimo, bėgimo takelio suformavimo, šuoliaduobės įrengimo, teritorijoje nereikalingų medžių išpjovimo ir išvežimo, naujų medžių atsodinimo, šulinių dangčių bei trapų įrengimo darbus, tačiau nustatytu terminu iki 2007 m. spalio 15 d. darbų neužbaigė. Dėl ieškovo nesavalaikio ir nekokybiško darbų atlikimo atsakovas, norėdamas įvykdyti pagrindiniam darbų užsakovui - Širvintų rajono savivaldybei – prisiimtus įsipareigojimus, sutartyje numatytus darbus pavedė atlikti kitiems rangovams: AB „Ukmergės keliai“ ir UAB „Širvintų polistirolas“, kurie faktiškai ir atliko visus darbus, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti ieškovas. Kadangi ieškovas nepateikė atsakovui nė vieno atliktų darbų akto, lokalinės darbų sąmatos, darbus pradėjo vykdyti nesuderinęs su atsakovu ir savo nuožiūra, ieškovo vienašališkai surašytame Atliktų darbų akte nurodyti darbų kiekiai akivaizdžiai yra per dideli ir prieštarauja faktiniams bylos duomenims, atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 25 000 Lt dydžio atlyginimą, todėl mano, kad su ieškovu yra pilnai atsiskaityta, o ieškovo reikalavimai nepagrįsti.

6

7Ieškinys atmetamas.

8Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kildinamas iš rangos teisinių santykių, kur šalys nesutaria dėl atsiskaitymo už atliktus darbus. Šiems santykiams reguliuoti taikomos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus teisės normos.

9Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą rangos sutarties sampratą, rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi vieningos nuostatos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“, byla Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, byla Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, byla Nr. 3K-3-17/2007). Tačiau kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis).

10Ieškovas teigia, kad sutartyje numatytus darbus, nors ir pavėluotai, atliko pilnai, tačiau atsakovas nepasirašė darbų atlikimo ir darbų priėmimo – perdavimo aktų, vengia atsiskaityti ir iš sutartyje numatytos 126 000 Lt sumos sumokėjo ieškovui tik 20 000 Lt avansinę įmoką. Atsakovas nurodo, kad ieškovas sutartyje numatytų darbų pilnai neatliko, šiuos darbus atliko kiti rangovai, ieškovui sumokėta 25 000 Lt suma yra tinkamas atlygis už atliktus darbus.

11Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje N. P. v. UAB „ Moduva ir Ko“; byla Nr. 3K-3-112/2008). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ AAA“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002, ir kt.).

12Ieškovas atliktų darbų faktą įrodinėja vienašališkai pasirašytais atliktų darbų ir darbų priėmimo-perdavimo aktais (b.l. 11-13), liudytojų R. B., D. Ž. bei A. Š. parodymais (b.l. 78-79) ir po bylos iškėlimo teisme darbų objekte (Širvintų lopšelyje – darželyje „Pasaka“) ieškovo užsakymu sudaryta darbų sąmata ir joje nurodyta darbų verte (b.l. 96-98).

13Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. rugsėjo 11 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 2007 (toliau – Sutartį), pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo iki 2007 m. spalio 15 d. atlikti gerbūvio darbus Širvintų lopšelyje – darželyje „Pasaka“, o atsakovas (užsakovas) atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus per 10 dienų nuo aktų pasirašymo dienos, sumokėdamas ieškovui sutartyje sulygtą 120 000 Lt sumą. Ieškovas vienasmeniškai pasirašė Atliktų darbų ir Darbų priėmimo-perdavimo aktus (b.l. 11-13), tačiau duomenų apie šių aktų įteikimą atsakovui ir įteikimo laiką nepateikė. Ieškovas neginčija, kad Sutartyje numatytų visų darbų laiku neatliko. Liudytojos I. S. įrašais Darbų priėmimo-perdavimo akte bei jos parodymais teisme (b.l. 13, 93), ieškovo pasižadėjimu dėl darbų atlikimo (b.l .92) nustatyta, kad minėtas aktas ir baigiamieji ieškovo darbai buvo atlikti tik 2009 metų vasarą. Todėl darytina išvada, kad iki 2009 metų statybos darbų aktai atsakovui nebuvo pateikti. Iš įrašų statybos darbų žurnale matyti, kad ieškovas teritorijos gerbūvio darbus vykdė iki 2007 m. spalio 5 d., vėliau darbus vienašališkai nutraukė. Nurodytos aplinkybės neginčija ne tik pats ieškovas, bet darbų vienašališko nutraukimo faktą patvirtina kiti bylos įrodymai. Liudytojų J. B. ir Š. V. parodymais, įrašais darbų žurnale, atliktų darbų aktais nustatyta, kad teritorijos gerbūvio darbus nuo 2007 m. spalio mėn. atliko AB „Ukmergės keliai“ ir UAB „Širvintų polistirolas“ (b.l. 42-43, 101, 103, 135-139). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovas, nesuderinęs savo veiksmų su atsakovu ir vienasmeniškai nutraukdamas sutartį, prisiėmė ir visą riziką, susijusią tokių veiksmų atlikimu.

14Ieškovas nurodo, kad atliko visus darbų akte (b.l. 36) numatytus darbus, kuriuos įvertino 146 000 Lt. Paminėtam kontekste pažymėtina, kad pagal Sutarties 10 punktą, šios sutarties sudėtine dalimi turėjo būti lokalinė sąmata. Kadangi ieškovas tokio dokumento nepateikė, todėl teismas vadovaujasi pagrindinio užsakovo - Širvintų rajono savivaldybės administracijos - parengta lopšelio-darželio „Pasaka“ teritorijos sutvarkymo lokaline sąmata, kurioje nurodyta bendra šių darbų vertė sudaro 109 837,31 Lt (b.l. 110). Atsakovas ir savivaldybės administracija, pasirašydami darbų aktą Nr. 001, atliktus 2007 m. rugsėjo mėn. teritorijos sutvarkymo darbus įvertino 24 730,08 Lt suma (b.l. 11). Iš ieškovo liudytojų R. B. ir A. Š. parodymų matyti, kad už atliktus darbus ieškovas jiems turėjo sumokėti 18 000 Lt (b.l. 76-80). Iš ieškovo telefoninės žinutės atsakovui išrašo, kurio turinio ieškovas neginčija, matyti, kad už darbus ieškovas gavo iš atsakovo 25 000 Lt. (b.l. 41). Pastebėtina, kad ieškovas darbus atliko, turėdamas verslo liudijimus (b.l. 60-61), todėl remiantis LR Vyriausybės 2002-11-22 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ 11 punktu, gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų, kurių reikia buhalterinei apskaitai tvarkyti, knygelę. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kurio formą ir pildymo tvarką nustato finansų ministras ir kuriame turi būti įrašoma pajamų, gautų per dieną pardavus prekes arba suteikus paslaugas, suma, patirtų prekių įsigijimo, kitų materialinių išlaidų suma (LR Vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr. 1976 patvirtintos „Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos” 2 punktas). Minėta, kad ieškovas darbus nutraukė 2007 m. spalio mėn. pradžioje. Po to teritorijos tvarkymo darbus atliko AB „Ukmergės keliai“ ir UAB „Širvintų polistirolas“, kuriems atsakovas sumokėjo atitinkamai 53 595 Lt ir 41 719,96 Lt (b.l. 42-44).

15Apibendrinus tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad ieškovas, gavęs pagal Sutartį iš atsakovo už darželio teritorijos tvarkymo darbus 25 000 Lt avansą, nepranešė užsakovui UAB „Vilungė“ apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, darbus 2007 m. spalio pradžioje vienašališkai nutraukė, tokiu būdu atimdamas iš užsakovo galimybę priimti darbų rezultatą ir už jį atsiskaityti. Vėliau ieškovas savo iniciatyva ir rizika, nesuderinęs su užsakovu, 2009 m. gegužės - birželio mėn., darželio teritorijoje atliko žolės sėjos darbus, tačiau darbai atlikti po to, kai jie jau buvo priimti pagrindinio darbų užsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir po to, kai šiame objekte darbus atliko AB „Ukmergės keliai“ ir UAB „Širvintų polistirolas“. Ieškovas savo išlaidų buhalteriniais dokumentais nepagrindė ir priešingai, paslaugų pardavimo kvitas patvirtina, kad ieškovas 2007 m. spalio 1 d. oficialiai deklaravo 15 000 Lt dydžio paslaugas (b.l. 62). Deklaruota suma iš esmės atitinka liudytojams R. B. ir A. Š. išmokėtoms pinigų sumoms už jų (ieškovo užsakymu) atliktus darbus. Atsakovo UAB „Vilungė“ ieškovui sumokėta 25 000 Lt avansinė įmoka atitinka atsakovo ir savivaldybės administracijos pasirašytame atliktų darbų akte Nr. 001 nurodytai 24 730,08 Lt sumai už 2007 m. rugsėjo mėn. darbus (b.l. 11), t.y. apmokėjimui už darbus, kuriuos faktiškai atliko ieškovas.

16Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad ieškovas Sutartyje nustatytu terminu darbų neatliko ir nustatyta tvarka darbų rezultato atsakovui neperdavė. 2009 m. darbus vykdė be teisėto pagrindo (pasibaigus sutarties terminui), nežinant atsakovui ir savo rizika, kai prievolės įvykdymas atsakovui jau buvo praradęs prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Atsakovo ieškovui A. J. sumokėtas 25 000 Lt dydžio avansas iš esmės atitinka ieškovo atliktų darbų apimtį ir jų vertę. Todėl laikytina, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.

17Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo A. J. 18,35 Lt (aštuoniolika litų 35 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai