Byla A-822-989-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjų asociacijos Kazokiškių bendruomenės atstovams S. V. ir advokatei Ramunei Ramanauskienei, asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos atstovui L. K., atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams E. S. ir T. K., trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei R. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų asociacijos Kazokiškių bendruomenės ir asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos skundus atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“, Elektrėnų savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui, dėl akto panaikinimo,

3Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja asociacija Kazokiškių bendruomenė (toliau – ir Kazokiškių bendruomenė) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 (I t., b. l. 1–7).

6Skunde paaiškino, kad 2010 m. spalio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau ? ir LVAT) administracinėje byloje Nr. A525-844/2010 priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Vilniaus RAAD 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau ? ir TIPK) leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11. Teismas konstatavo, kad TIPK leidimas buvo išduotas neteisėtai, kad TIPK leidimo panaikinimas reiškia, jog UAB „VAATC“ netenka teisės eksploatuoti ginčo įrenginio, vykdyti Vilniaus apskrities savivaldybėse susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo, šalinant jas aptariamame sąvartyne, veiklą. LVAT išimties tvarka atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams ? iki 2011 m. spalio 18 d. dienos, siekiant išspręsti klausimą dėl Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių komunalinių atliekų šalinimo (naujo TIPK leidimo teisės aktų nustatyta tvarka išdavimo, atliekų šalinimo kituose sąvartynuose organizavimo ar pan.). Teismas nustatė, jog 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimas buvo išduotas nebegaliojant 2002 m. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) sprendimui ir akcentavo, kad įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas nėra savitikslis, jis yra vertintinas, kaip siekis užtikrinti, jog prieš pradedant vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą, bus atsižvelgta į aktualias aplinkos elementų (komponentų) savybes, tam, kad planuojama ūkinė veikla turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai bei kad būtų galima pasirinkti kiek įmanoma efektyvesnes priemones šiam poveikiui sumažinti. Teisėjų kolegija minėtame sprendime pabrėžė, jog reikalavimas turėti teigiamą PAV sprendimą sietinas būtent su TIPK leidimo išdavimo momentu, o ne su paraiškos gauti minėtą leidimą pateikimu. Pažymi, kad pasibaigus sprendimo vykdymo atidėjimo terminui, 2011 m. spalio 18 d. Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo veiklos UAB „VAATC“ nenutraukė. Pareiškėjas vertino, kad tokia veikla tęsiama neteisėtai. 2011 m. spalio 25 d. Vilniaus RAAD interneto svetainėje buvo patalpintas pranešimas, jog 2011 m. spalio 17 d. Vilniaus RAAD išdavė naują TIPK leidimą eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną, taip pat paskelbtas naujas TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-E-11, leidimo išdavimo data nenurodyta.

7Pažymėjo, kad UAB „VAATC“ per tuos vienerius metus neinicijavo poveikio aplinkai vertinimo, o Vilniaus RAAD, kaip atsakingas už poveikio aplinkai vertinimo procedūrų tinkamą vykdymą, nepareikalavo, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų atliktas. Per 2010 m. spalio 18 d. teismo sprendimo vykdymo atidėjimo laikotarpį veiklos vykdytojas UAB „VAATC“ ir Vilniaus RAAD inicijavo tik atskirų priemonių, mažinančių poveikį aplinkai, įdiegimo veiksmus: 1) dėl filtrato tvarkymo sistemos modernizavimo įrengiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje; 2) dėl atliekų perdengimo technologijos modernizavimo; 3) dėl tam tikrų atliekų kiekio mažinimo/uždraudimo.

8Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos išvadoje (toliau – ir Išvada) dėl šių priemonių įdiegimo poveikio aplinkai vertinimo nusprendė, jog poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. Atsakovas 2011 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. VR-1.7-536 priėmė galutinę atrankos Išvadą dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo, kuriuo buvo patvirtintas minėtų modernizavimo priemonių leistinumas, nurodant, kad šioms modernizavimo priemonėms poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (Išvados 9 p.). 2011 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus RAAD internetinėje svetainėje buvo paskelbtas pranešimas apie priimtą UAB „VAATC“ paraišką išduoti TIPK leidimą. Pareiškėja 2011 m. rugsėjo 20 d. pateikė atsakingai už TIPK paraiškos priėmimą ir TIPK leidimo išdavimą institucijai (Vilniaus RAAD) prieštaravimą. Jame pareiškėja nurodė, jog TIPK leidimas negali būti išduotas, nes Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymui ir šalinimui Kazokiškių sąvartyne nėra atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kaip to reikalauja Aplinkos apsaugos įstatymas, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – ir PAV įstatymas) ir poįstatyminiai teisės aktai. Pareiškėja savo prieštaravime nurodė, kad TIPK leidimas negali būti išduotas 2011 m. balandžio 5 d. galutinės atrankos Išvados pagrindu, nes ši yra priimta ne dėl viso sąvartyno veiklos galimybių, o tik dėl dviejų modernizavimo priemonių. Reikalavo, kad Vilniaus RAAD atsisakytų išduoti TIPK leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną neatlikus visos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. UAB „VAATC“, Vilniaus RAAD ir Elektrėnų savivaldybės atstovai susitikimų su Kazokiškių bendruomenės atstovais metu nurodydavo, kad TIPK leidimas gali būti išduotas, nes dar 2008 m. vasario 12 d. Vilniaus RAAD priėmė galutinę atrankos išvadą dėl nepavojingų atliekų šalinimo Vilniaus regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimo. Pareiškėja savo 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimuose taip pat nurodė, kad 2008 m. vasario 12 d. galutinės atrankos Išvados galiojimas baigėsi 2011 m. vasario 12 d. imtinai, nes pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalį tokia išvada galioja tik tris metus. Todėl remtis šia galutine atrankos Išvada išduodant naują TIPK leidimą nėra teisinio pagrindo, ir kad Elektrėnų savivaldybė neturėjo teisės derinti paraiškos TIPK leidimui gauti, nes 2008 m. vasario 18 d. priimto Vilniaus RAAD sprendimo dėl galutinės atrankos išvados derinimo galiojimas buvo pasibaigęs. Pareiškėja 2011 m, rugsėjo 20 d. prieštaravimuose nurodė, kad kreipiantis naujo TIPK leidimo nebuvo parengtas, suderintas, apsvarstytas ir patvirtintas sanitarinių apsaugos zonų projektas, kaip to reikalauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir jį lydintys teisės aktai, kad neparengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kaip to reikalauja nuo 2007 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 38 straipsnis ir jį lydintys sveikatos ministro priimti teisės aktai.

9Pažymėjo, kad TIPK leidimas yra išduotas atlikus tik dviejų modernizavimo priemonių vertinimą, o ne viso sąvartyno veiklos vertinimą ir darė išvadą, kad TIPK leidimas eksploatuoti visą sąvartyną yra niekinis. Vertino, kad išduodant TIPK leidimą, Vilniaus RAAD nesilaikė imperatyvių teisės aktų reikalavimų, nes nesivadovavo teisės aktuose įtvirtintais privalomais nurodymais, reikalaujančiais tinkamai organizuoti ir kontroliuoti TIPK leidimų išdavimo procedūras, savo netinkamais veiksmais atsakovas pažeidė Jungtinių Tautų Konvenciją dėl teisės gauti informaciją visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija), kurios nuostatos įpareigoja Lietuvos Respubliką, nustatyti ir vykdyti garantijas dėl visuomenės dalyvavimo aplinkosaugos projektuose ir sprendimuose, pažeidė Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų nuostatas..

10Akcentavo, kad TIPK leidimas yra išduotas pasibaigus poveikio aplinkai vertinimo sprendiniui ir neatlikus naujo poveikio aplinkai vertinimo procedūrų. Pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalį poveikio aplinkai vertinimas privalomai atliekamas kiekvienos planuojamos ūkinės veiklos atveju, jeigu veikla dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir jeigu tokia planuojama ūkinė veikla patenka į šio įstatymo I priedą. Regioninis sąvartynas patenka būtent į I priede išvardintų ūkinių veiklų sąrašą. Vadovaujantis PAV įstatymo 10 straipsnio 5 dalies norma, atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5 metus. 2010 m. spalio 18 d. LVAT konstatavo, kad 2002 m. birželio 12 d. priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo steigiant Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse, baigė galioti 2007 m. birželio 13 d.. Jokio kito galiojančio poveikio aplinkai vertinimo sprendimo dėl Vilniaus apskrities komunalinių atliekų šalinimo Kazokiškių sąvartyne Vilniaus RAAD nėra priėmęs. 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada negalėjo būti pagrindas išduoti ginčo TIPK leidimą, nes minėta galutinė atrankos išvada buvo priimta tik dėl dviejų sąvartyno veiklos modernizavimo priemonių, tačiau neapima visos veiklos vertinimo aplinkosaugos požiūriu. PAV sprendimas yra sudedamoji TIPK leidimo dalis bei leidimo sąlygų pagrindas.

11Pareiškėja taip pat teigė, kad atsakovas Vilniaus RAAD pažeidė TIPK leidimo išdavimo tvarką, nes ignoravo savo veiksmais ir neveikimu suinteresuotos visuomenės prieštaravimus. Nors atsakovas Vilniaus RAAD gavo 2011 m. rugsėjo 20 d. pareiškėjos prieštaravimus, TIPK leidimo 11 punkte nurodė: „<...> atsižvelgiant į tai, kad prieštaravime nėra konkrečių pastabų ir prašymų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos, papildomi reikalavimai ar pastabos į TIPK leidimą neįtraukti“. Pareiškėja darė išvadą, jog atsakovas Vilniaus RAAD atvirai ignoruoja suinteresuotos visuomenės teises ir teisėtus interesus, ir tokiais veiksmais pažeidžia suinteresuotos visuomenės teises, garantuotas Orhuso konvencijos ir Europos Sąjungos direktyvų nuostatomis. Sąvartynas yra tik 500 metrų nuo Kazokiškių, Aliesnykų kaimų ir kitų aplinkinėse sąvartyno teritorijose esančių gyvenamųjų namų, vandenviečių. Tačiau SAZ ribų nustatymo dokumentų, kaip to reikalauja 2004 m.. rugpjūčio 19 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, nėra. Sąvartynas įsteigtas ir veikia miške, praktiškai iš visų pusių apsuptas miško masyvais, pažeidžiant 1995 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 1640 nustatytą draudimą steigti buitinių atliekų sąvartynus miškuose ir arčiau nei 25 metrai nuo miško (nutarimo 203 ir 203.3 p.). Sąvartynas įsteigtas ir eksploatuojamas istoriniame Lietuvos valstybingumui reikšmingiausiame areale (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 16 psl. 24 p. (Žin. 2002, Nr. 110-4852) ir šio plano brėžinys Nr. 3 „Kultūros paveldo teritorijos“). Vertino, kad sąvartyno veikla pažeidžia valstybės ilgalaikės raidos principus (Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187), Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir jos įgyvendinimo nuostatas. Į šiuos pažeidimus buvo atkreiptas dėmesys dar 2004 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendime Nr. 107 „Dėl komunalinių atliekų sąvartyno steigimo šalia Kazokiškių gyvenvietės“. Pastebi, jog visų paminėtų teisės aktų vykdymą prižiūrinčia institucija yra Aplinkos ministerija, kurios teritorinis padalinys Vilniaus RAAD išduoda neteisėtus TIPK leidimus, pažeidžiančius įstatymus ir teisės aktus. Jau tris kartus teismai naikino Vilniaus RAAD išduotus TIPK leidimus UAB „VAATC“ eksploatuoti komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse kaip neteisėtus (administracinės bylos Nr. 1-1320/2006, Nr. 1-2489-16/2007 ir Nr. A525-844/2010), pažeidžiančius suinteresuotos visuomenės garantuotas teises ir poveikio aplinkai vertinimo privalomas procedūras, o taip pat Orhuso konvenciją ir Europos Sąjungos direktyvas. Tačiau valstybės nustatyta atsakinga institucija Vilniaus RAAD, kuriai deleguota poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir TIPK leidimų išdavimo bei laikymosi teisėtumo kontrolė ir priežiūra, pati pažeidžia įstatymus. Pažymi, kad Orhuso konvencija, Europos Sąjungos direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos reguliavimo ir visuomenės dalyvavimo šiame procese yra tiesioginio taikymo nacionalinės teisės aktų atžvilgiu, nuostatos yra vienareikšmės: valstybė privalo užtikrinti tinkamą visuomenės dalyvavimą. Visuomenės nuomonės ir prieštaravimų ignoravimas neatitinka minėtų teisės aktų tikslų, protingumo ir teisingumo bei pagarbos valstybei, visuomenės vertybėms, teismų priimtiems sprendimams ir žmogaus teisėms. Poveikio aplinkai vertinimas ir suinteresuotos visuomenės tinkamas dalyvavimas yra du pagrindiniai klausimai, turintys esminės įtakos sprendimo išduoti TIPK leidimą priėmimui. Neatlikus šia prasme veiksmų tinkamai, leidimo išdavimo procedūra buvo esminiai pažeista, todėl išduoto TIPK leidimo nėra pagrindo laikyti teisėtu. Pažymėjo, kad veiksmai, ignoruojant suinteresuotos visuomenės interesus, yra tęstiniai ir sistemingi. Lietuvos teismai ne kartą konstatavo, kad atsakovas iš esmės pažeidė pareiškėjų, kaip suinteresuotos visuomenės garantuotas teises ir teisėtus interesus.

12Pareiškėja asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau – Lietuvos Sąjūdis) skunde prašė panaikinti Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 (IV t., b. l. 59–62). Paaiškino, kad palaiko Kazokiškių bendruomenės skundą. Tvirtino, kad Vilniaus RAAD neteisėtai išdavė leidimą, nes iki šiol nuo 2010 m. spalio 18 d. nėra atliktas Kazokiškių komunalinių atliekų sąvartyno veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kas yra ne tik privaloma pagal Aplinkos apsaugos, PAV įstatymus, bet buvo įsakmiai nurodyta ir akcentuota LVAT sprendime, įsiteisėjusiame 2010 m. spalio 18 d. administracinėje byloje Nr. A525-844/2010. Teismas sprendimo vykdymą atidėjo iki 2011 m. spalio 18 d.. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba per vienerius metus ne kartą inicijavo Lietuvos Respublikos Seime, kitose valstybinėse institucijose reikalavimus ir diskusijas apie tai, kad valstybės institucija Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nesiima jokių priemonių spręsti atliekų tvarkymo klausimą po 2011 m. spalio 18 d., kai baigsis 2010 m. spalio 18 d. sprendimo vykdymo atidėjimo terminas, kad neatliekamas poveikio aplinkai vertinimas, kad atsakingi aplinkosaugos pareigūnai nesiima jokių priemonių. 2011 metų rugsėjo mėnesį Vilniaus RAAD atstovai ėmė aiškinti, kad jie nemato jokios problemos, kad Vilniaus RAAD išduos TIPK leidimą, nes yra priimta galutinė atrankos išvada dėl veiklos leistinumo. Tiek Lietuvos Sąjūdis, tiek Kazokiškių bendruomenė prieštaravo tokiai pozicijai, argumentuodami, jog galutinė atrankos išvada, atlikta 2011 metų pradžioje, kalba apie dviejų įrenginių, esančių neteisėtame sąvartyne, modernizavimą, o ne apie viso sąvartyno veiklos leistinumą. Tačiau atsakovas Vilniaus RAAD ir atsakovas UAB „VAATC“ tvirtino tą patį, kad galutinės atrankos išvados pakanka, kad išduoti naują TIPK leidimą. Esant tokioms aplinkybėms TIPK leidimą atsakovas Vilniaus RAAD išdavė, tik neaišku, kada tiksliai, nes informaciją apie tai pranešė 2011 m. spalio 25 d. pranešimu savo puslapyje, o pats TIPK leidimas iki šiol yra be datos ir tinkamo numerio. Teigia, kad sąvartyno vieta Kazokiškėse negalėjo būti parinkta ir vertina, jog ją parenkant buvo pažeisti Lietuvos įstatymai. Vilniaus regione yra Lietuvos valstybingumo ištakos, valstybingumo raidą liudijanti kultūros paveldui vertingiausia paminklų sankaupa. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatytas kultūros paveldo funkcinis teritorinis ir erdvinis stuburas, apimantis tris Lietuvos sostines ? Kernavę, Vilnių ir Trakus. Lietuvos istorijos valstybingumo požiūriu tai yra reikšmingiausias arealas, viena iš pagrindinių valstybės istorijos paveldo erdvinio stuburo dalių (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 3 brėžinys „Kultūros paveldo teritorijos“). Išduodant TIPK leidimą neatlikta planuojamos ūkinės veiklos poveikio kultūros paveldui ir istoriškai susiformavusiam kultūros kraštovaizdžiui analizė, nesilaikyta Planuojamos ūkinės veiklos vertinimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimų. Nebuvo objektyviai išnagrinėta sąvartyno ir jo infrastruktūros neišvengiamai neigiama įtaka Valstybiniam Kernavės kultūriniam rezervatui ir Neries regioniniam parkui kultūrinio turizmo, paveldosaugos ir ekologijos požiūriais. Teritorijų planavimo įstatyme nurodyta, jog Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas yra privalomas dokumentas Valstybės valdymo institucijoms, priimančioms Lietuvos Respublikos lygmens sprendimus, susijusius su šalies teritorijos naudojimu, tvarkymu bei apsauga. Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisija dar 2004 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 107 (Žin. 2004 m., Nr. 184-6833) I punkte nustatė, jog Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynui parinkta vieta šalia Kazokiškių gyvenvietės yra nepagrįsta, o paveldo apsauginiu požiūriu netinkama. Tačiau ir tai atsakovas Vilniaus RAAD ignoruoja. Atsakovas Vilniaus RAAD išdavė TIPK leidimą, nepaisant to, jog yra pažeistos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nustatytos Vyriausybės 1992 m. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) ir 1995 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 1640 (Žin., 1996, Nr. 2-43). Nepaisant to, Kazokiškių sąvartynas veikia miške, Vilniaus RAAD ir Valstybinė miškų tarnyba, kurios pareiga prižiūrėti tinkamą miškų naudojimą ir įstatymų laikymąsi miškų apsaugos srityje, priklauso tai pačiai Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerijos pavaldume esančios valstybinės institucijos išdavė leidimą iškirsti 3,4 ha ploto Kazokiškių miško, galimai tam, kad atitolinti teisės aktuose nustatytą neperžengiamą ribą. Iškirstas brandus vertingas miškas, valstybei padaryta milžiniška žala, kuriai užkirsti kelią privalo Aplinkos ministerija. TIPK leidimas išduotas pažeidžiant valstybės ilgalaikės raidos principus (Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187), Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir jos įgyvendinimo nuostatas (2003 m. rugsėjo 11 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1160), nes didžiausių pajėgumų Lietuvoje sąvartyną leista eksploatuoti istoriniame Lietuvos valstybingumui regione. Atsakovo Vilniaus RAAD veiksmai visiškai ignoruojant visuomenės ir valstybės interesus dėl Kazokiškių sąvartyno tęsiasi nuo 2006 metų, kaskart, kai teismas priima atsakovui nepalankų sprendimą dėl neteisėto TIPK leidimo Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui panaikinimo, Vilniaus RAAD, ignoruodamas teisingumą ir protingumą atlieka neteisėtus veiksmus (administracinės bylos I-1320/2006, Nr. I-2489-16/2007 bei Nr. A525-844/2010). Mano, jog yra pagrindas šioje byloje priimti atskirąją nutartį, reaguojant į neteisėtus atsakingos institucijos Vilniaus RAAD veiksmus ir iškelti šios valstybinės institucijos vadovų bei atsakingų pareigūnų teisinės atsakomybės už neteisėtus veiksmus klausimą. Vilniaus RAAD, kurio įstatyminė pareiga yra užtikrinti tinkamą teisėto ir pagrįsto TIPK leidimo išdavimo procedūrą, ginčijamą TIPK leidimą išdavė neteisėtai, žinodamas ir negalėdamas nežinoti, jog nėra atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, būtinos eksploatuoti I priedo įrenginius.

13Vilniaus RAAD atsiliepime pareiškėjų skundus prašė atmesti kaip nepagrįstus (I t., b. l. 125–128). Paaiškina, kad LVAT 2010 m. spalio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525‑844/2010 patenkino Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir G. G. skundą, panaikindamas Vilniaus RAAD 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynui, dėl pasibaigusių Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų galiojimo terminų. Nurodytu sprendimu teismas atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams. PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktas nustato, kad planuojamoms nepavojingų atliekų šalinimo veikloms (įskaitant nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui, jų modernizacijai, plėtrai ar pan.) turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Todėl PAV įstatymo nustatyta tvarka, UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. pateikė Vilniaus RAAD informaciją atrankai dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. PAV atrankoje pateikta išsami informacija apie esamą situaciją, t. y. šiuo metu veikiančio sąvartyno daromą poveikį aplinkai, numatomą modernizuoti sąvartyno filtrato tvarkymo sistemą įdiegiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje, planuojamą naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją, į sąvartyną priimamų šalinti atliekų srautų mažinimą, nutraukiant turgaviečių atliekų ir smėliagaudžių atliekų šalinimą sąvartyne mažinant sąvartyno poveikį aplinkai. Tokiu būdu pateikta informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno veikla, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Be to, nuo 2007 metų eksploatuojant Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną, buvo vykdomas požeminio vandens, filtrato, išmetamų dujų monitoringas. Nuo pat eksploatacijos pradžios teršalų viršijimų nebuvo nustatyta. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priėmus šią atrankos išvadą, nė vienas iš poveikio aplinkai vertinimo subjektų (Elektrėnų savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys) per nustatytą laiką nepateikė prašymo persvarstyti šią išvadą. Minėta išvada buvo persvarstyta Kazokiškių bendruomenės prašymu. PAV įstatymo nustatyta tvarka persvarsčius išvadą, 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193 ir niekas šios išvados teisės aktų nustatyta tvarka neskundė. Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktu, nepavojingų atliekų šalinimo veikla patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. priėmė atrankos išvadą, 2011 m. balandžio 5 d/ galutinę atrankos išvadą, t. y. atliko teismo nurodytas PAV įstatyme numatytas procedūras ir išdavė naują 2011 m. spalio 17 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 „Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas, Kazokiškių kaimas, Kazokiškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė“. Pažymi, jog vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, o Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas veikia jau ne vienerius metus.

14Dėl neva padarytų TIPK leidimo išdavimo tvarkos ir kitų teisės aktų imperatyvių normų pažeidimų paaiškina, kad paraiška TIPK leidimui gauti 2011 m. birželio 20 d. pateikta Vilniaus RAAD, 2011 m. liepos 18 d. paraiška suderinta su Elektrėnų savivaldybės administracija, 2011 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Vadovaujantis patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) 70 punktu, apie TIPK paraiškos priėmimą buvo informuota visuomenė. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 51 suinteresuotos visuomenės atstovai pateikė prieštaravimą dėl TIPK leidimo išdavimo, tačiau šiame prieštaravime jokių konkrečių pastabų ar pasiūlymų dėl paraiškos, TIPK leidimo sąlygų nustatymo pateikta nebuvo. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 5 d. pateikė Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui parengtą UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno (Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.) TIPK leidimo projektą. TIPK leidimo projektas buvo prieinamas visuomenei (buvo paskelbtas Vilniaus RAAD interneto svetainės rubrikoje „Išduodami leidimai/TIPK leidimų projektai“). Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK leidimo projektą suderino. Vilniaus visuomenės sveikatos centras šį projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. išdavė TIPK leidimą. Vadovaujantis TIPK taisyklių 75 punktu Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 25 d. paskelbė visuomenei informaciją apie TIPK leidimo išdavimą dienraštyje „Respublika“, „Elektrėnų žinios“ bei patalpino TIPK leidimą Vilniaus RAAD interneto svetainėje www.vrd.am.lt.

15Vilniaus RAAD prašymu, prieš naujo 2011 m. spalio 17 d. TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 išdavimą, Aplinkos ministerijos specialistai įvertino paraiškos TIPK leidimui gauti ir TIPK leidimo rengimo ir derinimo procedūras ir Aplinkos ministerijos 2011 m. spalio 17 d. raštu Nr. (10-3)-D8-9242 pateikė Aplinkos ministerijos specialistų nuomonę, jog šios procedūros atliktos tinkamai.

16Dėl neva padarytų TIPK leidimo išdavimo tvarkos pažeidimų, pasireiškiančių tariamu suinteresuotos visuomenės prieštaravimų ignoravimu, pažymėjo, kad kaip matyti iš TIPK leidimo išdavimo procedūros metu Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 21 d. gautų suinteresuotos visuomenės prieštaravimų 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51 (pasirašytas tame tarpe ir Kazokiškių bendruomenės), esminis šių prieštaravimų argumentas – „TIPK leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną negali būti išduotas neatlikus poveikio aplinkai vertinimo“. Dar PAV procedūrų metu, t. y. 2011 m. kovo 30 d., Vilniaus RAAD organizavo 2011 m. vasario 28 d. priimtos atrankos išvados Nr. VR-1.7-327 persvarstymą. Šis persvarstymas organizuotas Vilniaus RAAD 2011 m. kovo 21 d. gavus Kazokiškių bendruomenės reikalavimą persvarstyti atrankos išvadą. PAV atrankos išvados persvarstymo metu, dalyvaujant Kazokiškių bendruomenės atstovams, buvo atsakyta į visus Kazokiškių bendruomenės keliamus klausimus, susijusius su PAV procedūromis. Persvarsčius 2011 m. vasario 28 d. priimtą atrankos išvadą Nr. VR-1.7-327, 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193 ir niekas šios išvados teisės aktų nustatyta tvarka neskundė.

17Atsižvelgiant į tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 21 d. gautuose suinteresuotos visuomenės 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimuose Nr. 51 nebuvo pareikšta pastabų nei dėl paraiškos TIPK leidimui gauti, nei dėl TIPK leidimų sąlygų, o keliami klausimai susiję tik su užbaigta PAV procedūra, vadovaujantis TIPK taisyklių 73 punktu, į šiuos prieštaravimus atsakyta TIPK leidimo I dalies 11 punkte „Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai“. TIPK leidimo I dalies 11 punkte nurodyta, jog Kazokiškių bendruomenės 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimas Nr. 51 pridedamas TIPK leidimo prieduose ir atsižvelgiant į tai, kad prieštaravimuose nėra konkrečių pastabų ar prašymų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos, papildomi reikalavimai ar pastabos į TIPK leidimą neįtraukti. Visi klausimai, Kazokiškių bendruomenės prieštaravimai, susiję su PAV procedūromis, išspręsti ir į juos atsakyta PAV atrankos išvados persvarstymo, kuriame dalyvavo ir Bendruomenės atstovai, metu. Konstatuoja, kad skundo argumentai dėl neva pažeistų Orhuso konvencijos nuostatų ar Europos Sąjungos direktyvų yra nepagrįsti. Vietos gyventojų interesus atstovaujanti Elektrėnų savivaldybė suderino tiek paraišką TIPK leidimui gauti, tiek TIPK leidimo projektą (Elektrėnų savivaldybės 2011 m. liepos 18 d. raštas Nr. 03.2-07-1199, 2011 m. rugsėjo 20 d. raštas Nr. 03.2-07-1477), o Elektrėnų savivaldybės konkretūs pasiūlymai įtraukti į TIPK leidimą.

18Dėl Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – ir SAZ), SAZ ribų nustatymo dokumentų, Kazokiškių sąvartyno vietos paaiškino, kad pagal Vilniaus RAAD nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 (Žin., 2004, Nr. 8-192; 2007, Nr. 21-806), Vilniaus RAAD funkcijos yra reglamentuotos išimtinai aplinkos apsaugos srityje. SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas (t. y. SAZ nustatymas), registravimas bei kontrolė nėra Vilniaus RAAD kompetencijos klausimai. SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo, tvirtinimo (SAZ nustatymo), registravimo, kontrolės funkcijos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, priskirtos Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos bei savivaldybių institucijoms. Kompetentinga SAZ klausimais institucija - Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (12-46)-12-60-199 suderino paraišką TIPK leidimui gauti, o TIPK leidimo projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Elektrėnų savivaldybės administracija paraišką TIPK leidimui gauti suderino 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. 03.2-07-1199, o 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 suderino TIPK leidimo projektą. Pažymi, kad 500 m sanitarinė apsaugos zona buvo patvirtinta bei kiti klausimai, susiję su specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis išspręsti dar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 5 d. sprendimu „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. 55, todėl pareiškėjų argumentai, jog nėra SAZ ribų nustatymo dokumento ar priekaištai dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimo yra nepagrįsti. TIPK leidimu tik įgyvendinami ankstesnių teritorijų planavimo, PAV procedūrų metu patvirtinti sprendiniai. LVAT 2008 m. gegužės 23 d. neskundžiama nutartimi administracinėje byloje A525-132/2008 pripažino, kad Elektrėnų savivaldybės patvirtintos Sąlygos bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo dokumentams rengti; Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas dėl „Detaliojo plano patvirtinimo“; Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotas statybos leidimas sąvartynui statyti; Vilniaus RAAD išvada dėl Techninio projekto dalies Aplinkos apsauga yra priimti/išduoti tinkamai. Klausimai, susiję su kultūros paveldu nepriskirti Vilniaus RAAD kompetencijai. Atsakinga už kultūros paveldą institucija, t. y. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, dalyvavo 2011 m. PAV procedūrose dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno. Šių PAV procedūrų metu jokių pastabų, prieštaravimų ar pasiūlymų iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio negauta (atrankos išvada, Vilniaus RAAD 2011 m. kovo 24 d. raštas Nr. VR-4.3-173 „Dėl atrankos persvarstymo“, galutinė atrankos išvada pateiktos Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui).

19Vilniaus RAAD atsiliepime į Lietuvos Sąjūdžio skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, pažymėjo, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į pareiškėjos Kazokiškių bendruomenė skundą (IV t., b. l. 141).

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į Kazokiškių bendruomenė skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (IV t., b. l. 48–51). Paaiškino, kad LVAT, priimdamas sprendimą dėl TIPK leidimo panaikinimo, nenustatė pažeidimų rengiant, svarstant su visuomene ar priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Nebuvo nustatyta pažeidimų ir rengiant, svarstant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, techninį projektą ar išduodant statybos leidimą. Teismas taip pat nenustatė, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. išduodant TIPK leidimą būtų pažeistos svarstymo su visuomene procedūros ar, kad dėl išduoto TIPK leidimo būtų daroma žala aplinkai ar, kad jį išduodant būtų pažeistas viešasis interesas. TIPK leidimas, išduotas 2007 m. rugsėjo 10 d., buvo panaikintas dėl teismo nustatyto procedūrinio pažeidimo, t. y. dėl aplinkybės, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sprendimas galiojo tik TIPK paraiškos priėmimo metu, bet ne TIPK leidimo išdavimo metu (2007 m. rugsėjo 10 d.). LVAT atidėjo šio sprendimo vykdymą vieneriems metams ir kartu nurodė galimus per šį laikotarpį priimti atsakingų institucijų sprendimus dėl tolimesnio Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų šalinimo (pvz. naujo TIPK leidimo teisės aktų nustatyta tvarka išdavimas). Įvertinus šiuos LVAT sprendimo argumentus, UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. Vilniaus RAAD pateikė informaciją atrankai dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. Pažymėjo, jog PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktas nustato, kad planuojamoms nepavojingų atliekų šalinimo veikloms (tame tarpe nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui, jų modernizacijai, plėtrai ar pan.), turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atsižvelgiant į tokią įstatymo nuostatą ir buvo pateikta informacija būtent dėl PAV atrankos. Pagrindinis skunde nurodytas argumentas, dėl kurio pareiškėjų nuomone 2011 m. lapkričio 17 d. išduotas TIPK leidimas yra neteisėtas, yra tai, kad jis išduotas atliekų tvarkymui ir šalinimui Kazokiškių sąvartyne neatlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Pažymi, kad poveikio aplinkai vertinimo tikslas tiek pagal PAV įstatymą, tiek pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau ? PAV direktyva) yra įvertinti veiklos, kuri dar tik planuojama, poveikį aplinkai. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas yra jau keletą metų veikiantis objektas, tačiau atsižvelgiant į minėto LVAT sprendimo (kuriuo buvo panaikintas 2007-09-10 TIPK leidimas) argumentus ir siekiant tinkamai įgyvendinti vieną iš LVAT nurodytų galimų sprendimo būdų, pagal Vilniaus RAAD pateiktus paaiškinimus, priimant išvadą dėl atrankos dėl PAV, buvo įvertinta informacija, apimanti visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją.

21Pagal Vilniaus RAAD pateiktą informaciją, UAB „Ekokonsultacijos“ pateiktoje PAV atrankos medžiagoje pateikta išsami informacija apie esamą situaciją, t. y. šiuo metu veikiančio sąvartyno daromą poveikį aplinkai, numatomą modernizuoti sąvartyno filtrato tvarkymo sistemą įdiegiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje, planuojamą naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją, į sąvartyną priimamų šalinti atliekų srautų mažinimą, nutraukiant turgaviečių atliekų ir smėliagaudžių atliekų šalinimą sąvartyne mažinant sąvartyno poveikį aplinkai. Tokiu būdu pateikta informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Vilniaus RAAD, įvertinęs atrankai pateiktą informaciją, 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos Išvadą, kad PAV neprivalomas. PAV įstatymo nustatyta tvarka, gavus Kazokiškių bendruomenės prašymą, minėta atrankos Išvada buvo persvarstyta, o 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui PAV neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193, skundų ar prieštaravimų dėl tokios galutinės atrankos išvados pareiškėja Kazokiškių bendruomenė nepateikė. Po atliktų minėtų PAV procedūrų Vilniaus RAAD 2011 m. birželio 20 d. buvo pateikta paraiška TIPK leidimui gauti, kuri 2011 m. liepos 18 d. suderinta su Elektrėnų savivaldybės administracija, 2011 m. rugpjūčio 23 d. su Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Atitinkamai apie TIPK paraiškos priėmimą buvo informuota visuomenė. Įvertinus TIPK paraišką, atsižvelgus į tai, kad minėtos atsakingos institucijos prieštaravimų dėl pateiktos TIPK paraiškos neturėjo, Vilniaus RAAD 2011-09-05 Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pateikė parengtą UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno TIPK leidimo projektą. Taip, kaip ir TIPK paraiška, taip ir TIPK leidimo projektas buvo prieinamas visuomenei (paskelbtas Vilniaus RAAD interneto svetainės rubrikoje „Išduodami leidimai/TIPK leidimų projektai“). Todėl pareiškėjų dėstomiems argumentams, kad visuomenė buvo ignoruojama priimant sprendimus dėl TIPK leidimo išdavimo ir, kad dėl to buvo pažeistos TIPK taisyklių ar Orhuso konvencijos nuostatos, nėra pagrindo. Visuomenės įtraukimą į minėtas procedūras papildomai patvirtinta ir tai, kad susipažinę su paskelbta informacija dėl TIPK leidimo projekto pateikimo, suinteresuotos visuomenės atstovai 2011-09-20 raštu Nr. 51 Vilniaus RAAD pateikė prieštaravimą dėl TIPK leidimo išdavimo. Tačiau šiame prieštaravime jokių konkrečių pastabų ar pasiūlymų dėl pateiktos paraiškos TIPK leidimui ar dėl TIPK leidimo sąlygų nustatymo pateikta nebuvo. Esminis suinteresuotos visuomenės atstovų (tarp jų ir Kazokiškių bendruomenės) argumentas buvo analogiškas skunde nurodytam ? tai, kad TIPK negali būti išduotas, nes neva neatliktos PAV procedūros. Dėl tokio visuomenės argumento dar PAV procedūrų metu, apie kurias pasisakyta atsiliepimo pradžioje, Vilniaus RAAD, atsižvelgdamas į tai, kad buvo gautas Kazokiškių bendruomenės reikalavimas persvarstyti šią išvadą, organizavo šios atrankos persvarstymą, kurio metu, pagal Vilniaus RAAD pateiktą informaciją, dalyvaujant Kazokiškių bendruomenės atstovams, buvo atsakyta į visus Kazokiškių bendruomenės keliamus klausimus, susijusius su PAV procedūromis. Priimtos galutinės PAV atrankos Išvados pareiškėjai neskundė. Atsižvelgiant į tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus RAAD gautuose suinteresuotos visuomenės prieštaravimuose (minėtu 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 51) nebuvo pareikšta pastabų nei dėl paraiškos TIPK leidimui gauti, nei dėl TIPK leidimo sąlygų, o keltas esminis klausimas, susijęs tik su užbaigta PAV procedūra, vadovaujantis TIPK taisyklių 73 punktu, Vilniaus RAAD į šiuos prieštaravimus atsakė TIPK leidimo I dalies 11 punkte „Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai“.

22Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK leidimo projektą suderino. Vilniaus visuomenės sveikatos centras šį projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. išdavė TIPK leidimą, apie tai paskelbė 2011 m. spalio 25 d. dienraštyje „Respublika“, „Elektrėnų žinios“ bei patalpino TIPK leidimą Vilniaus RAAD interneto svetainėje www.vrd.am.lt.

23Pažymėjo, kad skunde dėstomi argumentai nėra konkretūs, nenurodomos konkrečios teisės aktų nuostatos, kurias pareiškėjų nuomone pažeidė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Apsiribojama abstrakčiais argumentais, tokiais kaip, kad Kazokiškių sąvartynas ? didžiulę taršą į aplinką skleidžiantis įrenginys, nors nepateikiami jokie įrodymai, kad tokia tarša skleidžiama ar, kad sąvartynas neatitinka aplinkosauginių reikalavimų. Priešingai, LVAT, panaikindamas 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimą nenustatė pažeidimų rengiant, svarstant su visuomene ar priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Nebuvo nustatyta pažeidimų ir rengiant, svarstant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, techninį projektą ar išduodant statybos leidimą. Teismas taip pat nenustatė, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. išduodant TIPK leidimą būtų pažeistos svarstymo su visuomene procedūros ar, kad dėl išduoto TIPK leidimo būtų daroma žala aplinkai ar, kad jį išduodant būtų pažeistas viešasis interesas. LVAT 2008 m. gegužės 23 d. nutartimi administracinėje byloje A525-l32/2008 pripažino, kad Elektrėnų savivaldybės patvirtintos Sąlygos bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo dokumentams rengti; Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas dėl „Detaliojo plano patvirtinimo“; Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotas statybos apsauga yra priimti/išduoti tinkamai. Tai daro nepagrįstus ir pareiškėjų dėstomus argumentus dėl neva SAZ ribų nustatymo dokumentų nebuvimo ar dėl kitų nurodomų klausimų, susijusių su specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, kadangi šie klausimai jau buvo nagrinėti LVAT ir minėtame 2008 m. gegužės 23 d. sprendime pripažinti kaip teisėti. Be to, aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 patvirtintuose Vilniaus RAAD nuostatuose šios institucijos kompetencija apibrėžiama išimtinai aplinkos apsaugos srityje, todėl nei SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas, registravimas bei kontrolė, nei klausimai, susiję su kultūros paveldu, nėra priskirti Vilniaus RAAD kompetencijai. Šiais klausimais kompetentingos institucijos, pagal Vilniaus RAAD pateiktą informaciją, dalyvavo tiek PAV, tiek TIPK procedūrose. Minėtos institucijos (Vilniaus visuomenės sveikatos centras ir Elektrėnų savivaldybės administracija) savo poziciją dėl rengiamų ir išduodamų dokumentų (PAV ir TIPK) išreiškė suderindami šiuos dokumentus. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, dalyvaudamas PAV procedūrose, jokių pastabų ar prieštaravimų nepareiškė.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į Lietuvos Sąjūdžio skundą paaiškino, kad palaiko savo atsiliepime į Kazokiškių bendruomenės skundą išdėstytus argumentus. Nurodė, kad pareiškėjo dėstomi abstraktūs argumentai negali būti laikomi teisiškai reikšmingais.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ 2011 m. gruodžio 19 d. atsiliepime Kazokiškių bendruomenės skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą (IV t., b. l. 142–145). Paaiškino, kad PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktas numato, kad planuojamoms nepavojingų atliekų šalinimo veikloms ? nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimui, jų modernizacijai ir plėtrai, turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. PAV įstatymo nustatyta tvarka, UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. pateikė Vilniaus RAAD informaciją atrankai dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. PAV atrankoje pateikta išsami informacija apie esamą situaciją, t. y. šiuo metu veikiančio sąvartyno daromą poveikį aplinkai, numatomą modernizuoti sąvartyno filtrato tvarkymo sistemą įdiegiant filtrato valymo įrenginius sąvartyno teritorijoje, planuojamą naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją, į sąvartyną priimamų šalinti atliekų srautų mažinimą, nutraukiant turgaviečių atliekų ir smėliagaudžių atliekų šalinimą sąvartyne mažinant sąvartyno poveikį aplinkai. Tokiu būdu pateikta informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Nuo 2007 m. eksploatuojant Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną, buvo vykdomas požeminio vandens, filtrato, išmetamų dujų monitoringas. Nuo pat eksploatacijos pradžios teršalų viršijimų nebuvo nustatyta. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos Išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priėmus šią atrankos išvadą, nė vienas iš poveikio aplinkai vertinimo subjektų (Elektrėnų savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys) per nustatytą laiką nepateikė prašymo persvarstyti šią išvadą. Išvada buvo persvarstyta Kazokiškių bendruomenės prašymu. PAV įstatymo nustatyta tvarka persvarsčius išvadą, 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193 ir niekas šios išvados neskundė. Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punktu, nepavojingų atliekų šalinimo veikla patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. priėmė atrankos išvadą, 2011 m. balandžio 5 d. galutinę atrankos išvadą, t. y. atliko teismo nurodytas PAV įstatyme numatytas procedūras ir išdavė naują 2011 m. spalio 17 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 „Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas, Kazokiškių kaimas, Kazokiškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė“. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, o Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas veikia jau ne vienerius metus. Paraiška TIPK leidimui gauti 2011 m. birželio 20 d. pateikta Vilniaus RAAD, 2011 m. liepos 18 d. ji suderinta su Elektrėnų savivaldybės administracija, 2011 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 70 punktu, apie TIPK paraiškos priėmimą buvo informuota visuomenė. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 51 suinteresuotos visuomenės atstovai pateikė prieštaravimą, dėl TIPK leidimo išdavimo, tačiau šiame prieštaravime jokių konkrečių pastabų ar pasiūlymų dėl paraiškos, TIPK leidimo sąlygų, nustatymo pateikta nebuvo. Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 5 d. pateikė Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui parengtą UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno (Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.) TIPK leidimo projektą. TIPK leidimo projektas buvo prieinamas visuomenei (buvo paskelbtas Vilniaus RAAD interneto svetainės rubrikoje „Išduodami leidimai/TIPK leidimų projektai“). Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK leidimo projektą suderino. Vilniaus visuomenės sveikatos centras šį projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 17 d. išdavė TIPK leidimą. Vadovaujantis TIPK taisyklių 75 punktu Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 25 d. paskelbė visuomenei informaciją apie TIPK leidimo išdavimą dienraštyje „Respublika“, „Elektrėnų žinios“ bei patalpino TIPK leidimą Vilniaus RAAD interneto svetainėje. Vilniaus RAAD prašymu, prieš naujo 2011 m. spalio 17 d. TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 išdavimą, Aplinkos ministerijos specialistai įvertino paraiškos TIPK leidimui gauti ir TIPK leidimo rengimo ir derinimo procedūras ir Aplinkos ministerijos 2011 ,. spalio 17 d. raštu Nr. (10-3)-D8-9242 pateikė Aplinkos ministerijos specialistų nuomonę, jog šios procedūros atliktos tinkamai. Atsižvelgiant į tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus RAAD 2011 m. rugsėjo 21 d. gautuose suinteresuotos visuomenės prieštaravimuose 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51 nebuvo pareikšta pastabų nei dėl paraiškos TIPK leidimui gauti, nei dėl TIPK leidimų sąlygų, o keliami klausimai susiję tik su užbaigta PAV procedūra, vadovaujantis TIPK taisyklių 73 punktu, į šiuos prieštaravimus atsakyta TIPK leidimo I dalies 11 punkte „Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai“. TIPK leidimo I dalies 11 punkte nurodyta, jog Kazokiškių bendruomenės 2011 m. rugsėjo 20 d. prieštaravimas Nr. 51 pridedamas TIPK leidimo prieduose ir atsižvelgiant į tai, kad prieštaravimuose nėra konkrečių pastabų ar prašymų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos, papildomi reikalavimai ar pastabos į TIPK leidimą neįtraukti. Kazokiškių bendruomenės prieštaravimai, susiję su PAV procedūromis, išspręsti ir į juos atsakyta, PAV atrankos išvados persvarstymo metu, kuriame dalyvavo ir Kazokiškių bendruomenės atstovai. Skundo argumentai dėl pažeistų Orhuso konvencijos nuostatų ar ES direktyvų yra nepagrįsti. Vietos gyventojų interesus atstovaujanti Elektrėnų savivaldybė suderino tiek paraišką TIPK leidimui gauti, tiek TIPK leidimo projektą. Elektrėnų savivaldybės konkretūs pasiūlymai įtraukti į TIPK leidimą. Pažymi, kad pagal Vilniaus RAAD nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 (Žin., 2004, Nr. 8-192; 2007, Nr. 21-806), Vilniaus RAAD funkcijos yra reglamentuotos išimtinai aplinkos apsaugos srityje. SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimas, derinimas, tvirtinimas (t. y. SAZ nustatymas), registravimas bei kontrolė, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, priskirti Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos bei savivaldybių institucijoms. Kompetentinga SAZ klausimais institucija – Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (12-46)-12-60-199 suderino paraišką TIPK leidimui gauti, o TIPK leidimo projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455. Elektrėnų savivaldybės administracija paraišką TIPK leidimui gauti suderino 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. 03.2-07-1199, o 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 suderino TIPK leidimo projektą. Pažymi, kad 500 m sanitarinė apsaugos zona buvo patvirtinta bei kiti klausimai, susiję su specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis išspręsti dar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 5 d. sprendimu „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. 55, todėl pareiškėjų argumentai, jog nėra SAZ ribų nustatymo dokumento ar priekaištai dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimo yra nepagrįsti. TIPK leidimu tik įgyvendinami ankstesnių teritorijų planavimo, PAV procedūrų metu patvirtinti sprendimai. Akcentuoja, kad LVAT 2008 m. gegužės 23 d. nutartimi administracinėje byloje A525-132/2008 pripažino, kad Elektrėnų savivaldybės patvirtintos Sąlygos bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo dokumentams rengti; Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas dėl „Detaliojo plano patvirtinimo“; Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotas statybos leidimas sąvartynui statyti; Vilniaus RAAD išvada dėl Techninio projekto dalies Aplinkos apsauga yra priimti ir išduoti tinkamai. Atsakinga už kultūros paveldą institucija - Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, dalyvavo 2011 m. PAV procedūrose dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno. Šių PAV procedūrų metu jokių pastabų, prieštaravimų ar pasiūlymų iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio negauta (atrankos Išvada, Vilniaus RAAD 2011 m. kovo 24 d. raštas Nr. VR-4.3-173 „Dėl atrankos persvarstymo“, galutinė atrankos išvada pateiktos Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui).

26Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ 2012 m. kovo 30 d. atsiliepime pareiškėjų skundą taip pat prašė atmesti kaip nepagrįstą (V t., b. l. 30–32). Paaiškino, kad vykdoma ir numatoma ateityje vykdyti veikla patenka į PAV įstatymo 2 priedo sąrašą (11.2. p. – „nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti ar šalinimas, išskyrus 1 priedo 9.7 punkte nurodytą veiklą“). Sąvartyne nevykdomos ir nenumatomos vykdyti veiklos, nurodytos 1 priedo 9.7 punkte („nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti ar šalinimas jas deginant ar apdorojant cheminiu būdu (kai numatoma naudoti ar šalinti 100 ir daugiau tonų per parą atliekų“). Atliekos sąvartyne nenaudojamos energijai gauti, to nenumatoma daryti ir ateityje. Jos nedeginamos ir nėra apdorojamos cheminiu būdu, to ateityje taip pat nenumatoma daryti. Sąvartyne atliekos iškraunamos, sustumiamos į kaupą, sutankinamos ir perdengiamos gruntu ar inertinėmis medžiagomis arba rišamųjų medžiagų mišiniu, pagamintu iš polimerų ir perdirbto plaušo. Tvirtino, kad uždengimas tokiu rišamųjų medžiagų mišiniu nėra cheminis apdorojimas, o tik viena iš alternatyvų atliekų uždengimui gruntu ar inertinėmis medžiagomis, kas pripažįstama geriausiai prieinamu gamybos būdu. Tai įrodo faktas, kad UAB „VAATC“ atliekų uždengimui rišamųjų medžiagų mišiniu pirko specialią įrangą, skirtą medžiagos sąvartyno perdengimo skleidimui. Tai įrodo ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje pateikiamas Aplinkos agentūros raštas, kuriame nurodoma, kad planuojamos naudoti perdengimams medžiagos yra sąvartyno uždengimo medžiagos. Pareiškėjai neteisingai nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimo metu buvo vertinamos tik atskiros priemonės, mažinančios sąvartyno poveikį aplinkai (filtrato valymo įrenginių diegimas, atliekų perdengimo technologijos modernizavimas bei tam tikrų atliekų šalinimo nutraukimas). Pateiktos Vilniaus RAAD, o taip pat Kazokiškių seniūnijai informacijos planuojamos ūkinės veiklos atrankai tituliniame lape nurodoma planuojama ūkinė veikla – „Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas“. Pateiktoje informacijoje poveikio aplinkai vertinimui vertinamas viso sąvartyno eksploatacijos, o ne sąvartyno modernizavimo priemonių poveikis aplinkai. Pateikiant informaciją apie galimo poveikio šaltinius, nurodomos visos susidarančios ir planuojamos tvarkyti atliekos (poskyris 4.1), vertinami visi transporto srautai (poskyris 4.4), visi oro taršos šaltiniai (poskyris 4.7). Vykdant sąvartyno aplinkos monitoringą, neigiamas poveikis aplinkai nenustatytas, atvirkščiai, konstatuojamas kai kurių rodiklių gerėjimas. 2011 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. VR-1.7-536 Vilniaus RAAD priimtos galutinės atrankos išvadoje, jos 3 punkte „Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas“ nurodoma: „Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas), įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijas“, t. y. veikla yra sąvartyno eksploatavimas, o naujos technologijos nurodomos tik kaip papildomos aplinkybės. Išvados 8 punkte nurodomi papildomi motyvai, kuriais buvo remtasi priimant Išvadą. Jie susiję ne tik su naujomis technologijomis, bet ir su visa sąvartyno veikla (8.1, 8.2 p.). Išvados 9 punkte nurodoma, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimui (atliekų šalinimui), įdiegiant naujas sąvartyno eksploatavimui technologijas, t. y. ūkinė veikla, kuriai neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas, nurodoma sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas), o naujos technologijos nurodomos tik kaip papildomos aplinkybės.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepime klausimą dėl skundų tenkinimo paliko spręsti teismui (V t., b. l. 15–16, 55–56). Paaiškino, kad jo padalinys 2011 m. vasario 28 d. gavo Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 atrankos Išvadą dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo, kurioje nurodyta, kad planuojama ūkinė veikla yra Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas), įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijas. Atrankos išvadoje nurodoma, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-536 pateikė informaciją apie priimtą galutinę atrankos Išvadą dėl minimo poveikio aplinkai vertinimo. Departamento teritorinis padalinys su išvadomis sutiko, jų neskundė, pastabų neteikė.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime bylą prašė nagrinėti teismo nuožiūra (V t., b. l. 57, 58). Paaiškino, kad Vilniaus RAAD į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą dėl Kazokiškių sąvartyno paraiškos TIPK leidimui gauti kreipėsi 2010 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. VR-18.2-442. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, įvertinęs ar paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus, 2010 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. (12-46)-12.60-187 ir 2011 m. liepos 21 d. raštu Nr. (12-46)-12.620-181 teikė pastabas. Gavus pataisytą paraišką, kurioje buvo įvertintos pastabos, 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (12-46)-12.60-199 paraišką suderino. Vilniaus RAAD TIPK leidimo projektą derinimui pateikė 2011 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. VR-18.2-555. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2011 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. (12-46)-12.60-209 pateikė Vilniaus RAAD pasiūlymą papildyti TIPK leidimą nuostata, jog kvapų monitoringas turi apimti kvapų laboratorinius tyrimus, kvapų šaltinių nustatymą, esant reikalui, vadovaujantis monitoringo rezultatais, turi būti nustatytos konkrečios kvapus mažinančios priemonės, apie kvapų monitoringo rezultatus nedelsiant informuojamas Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 12 d. raštu Nr. VR-1.7-1718 instituciją informavo, kad papildė TIPK leidimo projektą pasiūlyta nuostata, įrašydamas ją į TIPK leidimo papildomas sąlygas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija 2011 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 13.1-114 sprendimą prašė priimti teismo nuožiūra (V t., b. l. 96 ).

30II.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino ? panaikino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduotą ginčo TIPK leidimą. Sprendimo vykdymą teismas atidėjo devyniems mėnesiams.

32Teismas nustatė, jog veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir PAV įstatymas) 2 priedą, kuriame nustatytos veiklos rūšys, kurioms turi būti atliekama atranka, dėl ko poveikio aplinkai vertinimas nebuvo privalomas. Įvertinusi Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos Išvadą Nr. VR-1.7-327 ir Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinę atrankos išvadą Nr. VR-1.7-536, teisėjų kolegija konstatavo, kad jos priimtos tik dėl sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo. Abiejose šiose išvadose atsakovas akcentuoja, kad įmonė veiklai turi TIPK leidimą, tačiau nenurodo jo galiojimo laiko, nors akivaizdu, kad Išvadų priėmimo dieną jau galiojo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimas, kuriuo panaikintas anksčiau galiojęs TIPK leidimas, tačiau teismo sprendimo įvykdymas atidėtas vieneriems metams. Šiose išvadose atsakovas 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 galiojimą laiko reikšmingu faktu. Sistemiškai aiškindamas abiejų išvadų turinį, teismas vertino, kad situacija pateikiama tokiu būdu, jog TIPK leidimo turėjimas ir išvados dėl sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai buvimas kartu sudarytų sąlygas eksploatuoti Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyną įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijas. Sprendė, kad atranka atlikta ir išvados priimtos tik dėl minėtų modernizavimo priemonių, o ne dėl visos sąvartyno veiklos. Nors pareiškėjai nustatyta tvarka 2011 m. balandžio 5 d. galutinės atrankos išvados Nr. VR-1.7-536 neskundė, teisėjų kolegija vertino, kad skundžiamas aktas priimtas remiantis dokumentu, kuriuo nebuvo galima vadovautis sprendžiant TIPK leidimo visai sąvartyno veiklai išdavimo klausimą. Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į pareiškėjos asociacijos Kazokiškių bendruomenės 2011 n. rugsėjo 20 d. prieštaravimą Nr. 51 ir vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. liepos 5 d. iki 2011 m. spalio 31 d.) patvirtintų Poveikio visuomenės sveikatai atvejų sąrašo 165 numeriu, turėjo būti atliktas ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

33III.

34Atsakovas Vilniaus RAAD pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą ir pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

351. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad poveikio aplinkai vertinimas nebuvo privalomas, tačiau klaidingai vertino rašytinius įrodymus, susijusius su 2011 m., t. y. prieš išduodant ginčijamą TIPK leidimą, atliktomis poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) procedūromis. UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. Vilniaus RAAD pateikta informacija apie poveikį aplinkai apėmė visą sąvartyno veiklą, įtraukiant dabar vykdomą veiklą bei planuojamą modernizaciją. Tiek Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos išvada Nr. VR-1.7-327, tiek ir Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos Išvada Nr. VR-1.7-536 (toliau – ir Vilniaus RAAD išvados) priimtos dėl viso Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimo (atliekų šalinimo). PAV atrankos ribas apibrėžė būtent UAB „Ekokonsultacijos“ pateikta informacija atrankai, tačiau teismas sprendime šios informacijos neanalizavo, vertino išvadas tik remdamasis formaliu lingvistiniu metodu.

362. Vilniaus RAAD išvadose aplinkybė, kad šių išvadų priėmimo metu UAB „VAATC“ turėjo TIPK leidimą, buvo pateikta tik kaip bendro pobūdžio informacija, o pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant 2011 m. balandžio 5 d. galutinę atrankos Išvadą Nr. VR-1.7-536, nurodyti šios išvados 8 punkte.

373. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrindė poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir TIPK leidimo išdavimo procedūrų sąsajos. Vilniaus visuomenės sveikatos centras TIPK leidimo projektą suderino 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. (12-46)-2-3455, į visas šios institucijos pastabas dėl TIPK buvo atsižvelgta. Nuo pat Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pradžios vykdant ilgalaikę ir sistemingą stebėseną nenustatyta neigiamo poveikio aplinkai bei aplinkos komponentams.

384. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti Vilniaus RAAD prašymus prijungti prie šios administracinės bylos šios institucijos 2010 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. (3.3)-A4-2995 ir 2010 m. birželio 14 d. patvirtintą Lakiųjų organinių ir neorganinių junginių koncentracijos tyrimų aplinkos ore prie Kazokiškių sąvartyno (Elektrėnų savivaldybė) ir Kazokiškių gyvenvietė programą 2010 m. bei šios programos vykdymo ataskaitą. Pasak apelianto, šie dokumentai įrodo sąvartyno saugumą ir nepavojingumą aplinkai.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu (V t., b. l. 162–172) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą ir pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

401. Teismas nenurodė, nepagrindė ir nemotyvavo, kodėl PAV atrankos išvadoje turi būti pateikiama informacija apie vykstančius ar vykusius teisminius procesus, ir kaip tai įtakojo išvados neteisėtumą. Atsakovas išvadoje vertino visą jam pateiktą informaciją apie konkrečią ūkinę veiklą, o PAV atrankos procedūrų metu 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimas galiojo, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties vykdymas buvo atidėtas 1 metams.

412. Teismas neteisingai vertino įrodymus, nes atsakovo 2011 m. balandžio 5 d. galutinėje atrankos išvadoje pateikta nuoroda ne į panaikintą 2007 m. rugsėjo 10 d. TIPK leidimą, bet į galiojantį 2009 m. rugsėjo 18 d. TIPK leidimą.

423. PAV atrankos išvada parengta pagal UAB „Ekokonsultacijos“ pateiktą medžiagą, visai sąvartyno veiklai, o ne modernizavimo priemonėms, kaip išaiškino teismas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas nenumato galimybės atlikti PAV tik modernizavimui. „Modernizuojamos priemonės“ savarankiškai kaip ūkinė veikla nenaudojamos, jos yra sąvartyno eksploatavimo (atliekų šalinimo) proceso neatskiriama dalis.

434. Išvadą dėl PAV atrankos išvados ribotumo teismas padarė ir TIPK leidimą panaikino remdamasis tik pareiškėjų subjektyvia nuomone apie galutinę išvadą ir Visuomenės sveikatos centro atstovo paaiškinimais, kurie negali būti suabsoliutinamai ir priešpastatomi imperatyvus pobūdžio teisės normoms ir byloje surinktų rašytinių įrodymų visumai.

445. Teismas prieštaringai motyvuoja sprendimą, nurodydamas, kad turi būti taikoma ir PAV įstatyme nustatyta PAV procedūra, ir poįstatyminis aktas ? sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios atvejus, kai PAV atrankos procedūros iš viso nėra atliekamos.

456. Teismas nepagrįstai atsisakė į bylą įtraukti Vilniaus miesto savivaldybę, nes priimtas sprendimas turės tiesioginės įtakos jos teisėms ir pareigoms.

467. Teismas netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso 284 straipsnį, nustatydamas tik 9 mėnesių terminą naujam TIPK leidimo gauti.

47Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime palaiko trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VAATC“ apeliacinį skundą, iš esmės remdamasis savo pateiktame apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais.

48Pareiškėjai asociacija Kazokiškių bendruomenė ir asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba atsiliepime į apeliacinius skundus (VI t., b. l. 50–55) prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Nesutikimą su apeliacinių skundų motyvais grindžia pirmosios instancijos teismui pateiktuose skunduose nurodytais argumentais bei papildomai nurodo:

491. Vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų nuostatomis, Kazokiškių sąvartynas yra reikšmingą poveikį aplinkai turintis įrenginys, kuriam eksploatuoti būtino TIPK leidimo išdavimas galimas tik atlikus poveikio aplinkai vertinimą, o ne priėmus atrankos išvadą, kad toks vertinimas nereikalingas.

502. Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos išvada nebuvo skundžiama, nes atranka buvo skirta tik tam tikrų sąvartyno technologijų modernizavimui / naujų įrenginių įdiegimui, ir atrankos medžiagoje ar galutinėje išvadoje nekalbama apie tai, jog šios medžiagos pagrindu bus išduotas TIPK leidimas sąvartyno veiklai.

513. Tai, kad UAB „Ekokonsultacijos“ pateikta informacija buvo skirta tik atliekų tvarkymo įrenginių modernizavimo įdiegimui, akivaizdu iš užduoties UAB „Ekokonsultacijos“ formulavimo ir iš pačios atrankos medžiagos.

524. Apeliantų argumentas, kad modernizavimui nereikalinga atranka, prieštarauja PAV įstatymo II priedo 14 punkto reguliavimui. Ši įstatymo nuostata bei byloje esanti atrankos medžiaga pagrindžia pareiškėjų argumentus, kad UAB „VAATC“ kreipėsi dėl atrankos išvados būtent dėl gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimo ar keitimo, naujų technologijų įdiegimo ir kitų pakeitimų, galinčių daryti neigiamą poveikį aplinkai vertinimo.

535. Teismo sprendimų vykdymo atidėjimas, atsižvelgiant į tai, jog atsakinga valstybės institucija žino, kad išduoda neteisėtus TIPK leidimus, sudaro visas sąlygas tęsti neteisėtą veiklą, todėl apelianto argumentas dėl per trumpo sprendimo vykdymo atidėjimo termino yra nepagrįstas.

546. Vilniaus miesto savivaldybė neteikė prašymo dalyvauti byloje. UAB „VAATC“ yra visų Vilniaus apskrityje esančių savivaldybių įsteigta įmonė, Vilniaus miesto savivaldybė, kaip didžiausią akcijų skaičių turintis juridinio asmens dalyvis ir daugiausia balsų valdyboje turintis asmuo, neišvengiamai dalyvauja UAB „VAATC“ valdyme, todėl apelianto argumentai dėl jos neįtraukimo į bylą nepagrįsti.

55Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus (VI t., b. l. 27–30) palaiko apeliaciniuose skunduose nurodomus argumentus ir prašo juos tenkinti, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus.

56Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centas atsiliepimuose į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus (VI t., b. l. 20–21, 34–35) prašo bylą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

57Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepime į UAB „VAATC“ apeliacinį skundą (VI t., b. l. 22 ir 23) nurodo, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į pirmosios instancijos teismui pateiktą pareiškėjų skundą bei sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra.

58Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime į apeliacinius skundus (VI t., b. l. 32) prašo bylą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

59Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV.

61Apeliaciniai skundai netenkintini.

62Administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2011 m. spalio 17 d. UAB „VAATC“ išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimo Nr. VR-4.7-V-01-E-11 (II t., b. l. 42–115) teisėtumo bei pagrįstumo.

63Pirmosios instancijos teismas šį administracinį aktą panaikino iš esmės pripažinęs, jog jį išduodant nebuvo atliktos privalomos ginčo ūkinės veiklos (1) poveikio aplinkai vertinimo bei (2) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros.

64V.

65Dėl poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams

66Savo reikalavimą dėl ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo pareiškėjai pirmiausia grindžia aplinkybe, jog šis administracinis aktas priimtas (leidimas išduotas) neatlikus privalomos jame nurodytos ūkinės veiklos – Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno (toliau – ir ginčo sąvartynas) eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

67Iš tiesų, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – ir TIPK taisyklės), 11.12 punktu (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija), „[TIPK] leidimas gali būti išduodamas ar atnaujinamas, jei atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis [Lietuvos Respublikos] planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu <...> tokios procedūros yra privalomos.“ Pareiga išduodant aptariamą leidimą atsižvelgti į poveikio aplinkai vertinimo metu surinktą informaciją ir padarytas išvadas yra nurodyta ir 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota redakcija), kurios nuostatas įgyvendinti skirtos TIPK taisyklės, 9 straipsnio 2 dalyje. Todėl nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar išduodant ginčijamą TIPK leidimą nebuvo pažeistas TIPK taisyklių 11.12 punktas (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija) ir jame nustatyti reikalavimai.

68Sprendžiant šį klausimą pirmiausia atmestini atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „VAATC“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) argumentai, kad ginčo teisiniams santykiams Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – ir PAV įstatymas) ir, atitinkamai, minėta TIPK taisyklių nuostata, nėra taikytini.

69Šiuo aspektu sutiktina, kad pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri to paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija) apibrėžiama, kaip „numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai“. Tačiau vien minėtų proceso šalių nurodoma faktinė aplinkybė, kad jau ne vienerius metus aptariamame sąvartyne yra vykdoma ūkinė veikla, kuriai išduotas šioje byloje ginčijamas naujas TIPK leidimas, nagrinėjamu atveju negali suponuoti išvados, jog ši veikla nebepatenka į PAV įstatymo reguliavimo sritį.

70Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. spalio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525-844/2010 panaikinus Vilniaus RAAD išduotą 2007 m. rugsėjo 10 d. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11, t. y. TIPK leidimą, kurio pagrindu pradėtas eksploatuoti ginčo įrenginys, minėtos PAV įstatymo nuostatos požiūriu buvo atkurta teisinė padėtis, galiojusi iki pradedant vykdyti atliekų šalinimo ir susijusią veiklą ginčo sąvartyne (Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str.). Aplinkybė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atidėjo 2010 m. spalio 18 d. sprendimo vykdymą vieneriems metams, negali paneigti minėto vertinimo dėl atitinkamų teisinių santykių sugrąžinimo į minėtą pirminę padėtį. Todėl veikla, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas, iki šio leidimo išdavimo nagrinėjamu atveju laikytina „numatoma vykdyti veikla“ PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalies (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), skaitomos kartu su to paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija), prasme. Paminėtina ir aplinkybė, jog, kaip akcentuoja atsakovas ir sutinka išplėstinė teisėjų kolegija, ginčijamas TIPK leidimas pagal atitinkamas TIPK taisyklių nuostatas yra laikytinas nauju leidimu, o ne anksčiau išduoto TIPK leidimo atnaujinimu.

71Priešingas šių ginčui aktualių teisinių santykių vertinimas, t. y., kad aptariama procedūra nėra privaloma, jei ūkinė veikla jau yra vykdoma, iš esmės reikštų, jog bet koks, įskaitant neteisėtą, ūkinės veiklos, kuriai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, pradėjimas ir faktinis vykdymas neatlikus šių administracinių procedūrų savaime eliminuoja šios veiklos vykdytojų ir kitų asmenų pareigas, kurios yra nustatytos PAV įstatyme. Toks aiškinimas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdžiai ir neabejotinai paneigtų poveikio aplinkai vertinimo tikslus, kurių siekė tiek nacionalinių įstatymų leidėjas (PAV įstatymo 4 str. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija), tiek Europos Sąjungos teisėkūros subjektai (1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (toliau – ir PAV direktyva), 5 ir 7 konstatuojamosios dalys, 2 str. 1 d., 3 str.), paneigtų ir pačių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių aktų veiksmingumą.

72PAV direktyvos, kurios nuostatos nacionalinėje teisėje inter alia yra įgyvendinamos PAV įstatymu, 3 straipsniu kompetentinga aplinkosaugos institucija įpareigojama atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kuriame reikia aprašyti tiesioginį ir netiesioginį projekto poveikį šio straipsnio pirmose trijose įtraukose išvardytiems veiksniams ir jų tarpusavio sąveikai. Kaip nurodyta tos pačios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje, šis vertinimas turi būti atliktas iki tol, kol bus gautas leidimas įgyvendinti projektą, dėl kurio buvo pateiktas prašymas (Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimo byloje Komisija prieš Airiją, C-50/09, 36 p.). Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalis būtinai turi būti suprantama kaip reiškianti, kad, pareiškėjui nepateikus prašymo ir vėliau negavus reikalaujamo leidimo bei iš anksto neatlikus poveikio aplinkai vertinimo, kai to reikalauta, jis negali pradėti su aptariamu projektu susijusių darbų nepažeisdamas PAV direktyvos reikalavimų (Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 3 d. sprendimo byloje Komisija prieš Airiją, C-215/06, 51 p.). Valstybės narės privalo PAV direktyvą įgyvendinti taip, kad būtų visiškai įvykdyti jos reikalavimai (žr. Teisingumo Teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo byloje Umweltanwalt, C-205/08, 52 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Atitinkamai išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje administracinėje byloje, minėtos atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „VAATC“ bei Aplinkos ministerijos pozicijos, jog jau vykdomai veiklai poveikio aplinkai vertinimas (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo) yra neprivalomas, laikymasis neabejotinai ribotų PAV direktyvos veiksmingumą bei nepagrįstai susiaurintų šiuo Europos Sąjungos teisės aktu siekiamus tikslus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad valstybių narių ir teismų pareigą užtikrinti PAV direktyvos veiksmingumą atvejais, kai jau yra atlikti tam tikri darbai, egzistuoja fizinis įsikišimas į aplinką ar pradėta vykdyti atitinkama ūkinė veikla, iš esmės yra pripažinęs ir Teisingumo Teismas (šiuo klausimu, pvz., žr. 2004 m. sausio 7 d. sprendimo byloje Wells, C‑201/02, 65 p.; 2008 m. liepos 3 d. sprendimo byloje Komisija prieš Airiją, C-215/06, 57–60 p.; 2011 m. kovo 17 d. sprendimo byloje Brussels Hoofdstedelijk Gewest ir kt., C-275/09, 37 p.).

73Atskirai pabrėžtina, jog prieš tai išdėstytas vertinimas taip pat patvirtina, kad faktinė aplinkybė, jog neatlikus privalomų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdomos ūkinės veiklos daromas poveikis aplinkai atitinka norminiuose teisės aktuose nustatytas ribas, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl šių procedūrų atlikimo (ne)privalomumo.

74VI.

75Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų privalomumo

76Pripažinus, kad vien tai, jog iki šioje byloje ginčijamo TIPK leidimo išdavimo aptariamame sąvartyne faktiškai buvo vykdoma atitinkama ūkinė veikla, savaime neeliminuoja pareigos paisyti TIPK taisyklių 11.12 punkte (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija) numatytos privalomos sąlygos TIPK leidimui išduoti, toliau vertintina, ar nagrinėjamu atveju privalėjo būti atliktos ginčo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, ir jei taip – ar jos buvo atliktos.

77Susipažinusi su ginčijamo TIPK leidimo turiniu, pirmuoju aspektu išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo leidimu iš esmės leista vykdyti veiklą, kuri nurodyta PAV įstatymo 2 priedo („Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“) 11.2 punkte (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija) – „nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti ar šalinimas, išskyrus 1 priedo 9.7 punkte nurodyta veikla“. Cituotoje įstatymo nuostatoje minimame PAV įstatymo 1 priedo („Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“) 9.7 punkte (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) numatyta veikla – „nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti arba jų šalinimas jas deginant ar apdorojat cheminiu būdu (kai numatoma naudoti arba šalinti 100 ir daugiau tonų per parą atliekų).“

78Dėl pastarosios nuostatos pabrėžtina, kad skirtingai nei teigia pareiškėjai, nei nurodyti ginčijamame TIPK leidime, nei kiti administracinėje byloje surinkti duomenys neleidžia konstatuoti, jog ginčo ūkinė veikla atitinka veiklą, kuri nurodyta šioje (PAV įstatymo 2 priedo 9.7 p.) nuostatoje, t. y. byloje nėra duomenų, leidžiančių pripažinti, jog ginčo sąvartyne (įrenginyje) per parą 100 ar daugiau tonų atliekų sunaudojama energijai gauti arba (ir) toks kiekis šių atliekų yra pašalinamas jas (atliekas) sudeginant ar apdorojant cheminiu būdu. Todėl, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), ginčo ūkinei veiklai, t. y. veiklai, numatytai PAV įstatymo 2 priedo 11.2 punkte (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija), privalėjo būti atlikta atranka, kurios tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV įstatymo 7 str. 2 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija).

79Šiuo klausimu byloje yra pateikta Vilniaus RAAD 2008 m. vasario 12 d. galutinė atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimo Nr. VR-1.7-511 (toliau – ir 2008 m. vasario 12 d. atrankos išvada; I t., b. l. 109–111) ir Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo Nr. VR-1.7-536 (toliau – ir 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada; I t., b. l. 100–102). Šiais aktais įformintomis išvadomis, priimtomis atlikus minėtose PAV įstatymo nuostatose numatytą atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, buvo konstatuota, jog nėra privaloma atlikti jose (išvadose) nurodytos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

80Pasisakant dėl 2008 m. vasario 12 d. atrankos išvados pažymėtina, kad, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija), „atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos“. Kadangi tiek paraiškos dėl TIPK leidimo išdavimo pateikimo metu (II t., b. l. 166), tiek 2011 m. spalio 17 d. išduodant naują ginčijamą TIPK leidimą ši atrankos išvada nebegaliojo, ja, kaip teisingai pastebi pareiškėjai, negalėjo būti remiamasi išduodant aptariamą leidimą ginčo ūkinei veiklai vykdyti. Pastebėtina, kad faktinis ūkinės veiklos vykdymas nagrinėjamu atveju neturi įtakos aptariamos atrankos išvados galiojimo termino skaičiavimui, nes 2010 m. spalio 18 d. sprendimu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus Vilniaus RAAD išduotą 2007 m. rugsėjo 10 d. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 buvo atkurta iki šio leidimo išdavimo galiojusi teisinė padėtis PAV įstatymo nuostatų taikymo požiūriu, o naujas (šioje byloje ginčijamas) TIPK leidimas, kurio išdavimas tokiu atveju, koks susiklostė šioje byloje, nutraukia minėto 3 metų termino skaičiavimą, buvo išduotas pasibaigus aptariamos atrankos išvados galiojimo terminui. Todėl apeliacinės instancijos teismas papildomai nepasisakys dėl šios 2008 m. vasario 12 d. išvados, nes ji nėra reikšminga ir nelemia (negali lemti) šioje administracinėje byloje nagrinėjamų ginčo teisinių santykių vertinimo.

81Dėl minėtos 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados pirmiausia būtina pastebėti, kad atsižvelgiant į pareiškėjų teismui pateiktuose skunduose išdėstytais reikalavimais ir nurodytais argumentais apibrėžtas ginčo ribas, jos (atrankos išvados) teisėtumo ir pagrįstumo klausimas nėra ir negali būti šios administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Iš tiesų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (įskaitant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo) ir TIPK leidimo išdavimas yra dvi savarankiškos administracinės procedūros, todėl keliant klausimą tik dėl TIPK leidimo panaikinimo, administraciniai teismai tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, neturi teisės savo iniciatyva keisti administracinės bylos dalyko (plėsti administracinės bylos ribų) ir spręsti klausimą dėl minėtos atrankos išvados (individualaus administracinio akto) teisėtumo bei pagrįstumo. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad ši išvada teisės aktų nustatyta tvarka būtų kompetentingų subjektų panaikinta ar kad administracinis aktas, kuriuo ši išvada įforminta, buvo apskųstas teismui, to nenurodo ir proceso dalyviai. Atskirai pastebėtina, jog Kazokiškių bendruomenei buvo žinoma apie 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvadą, tačiau ji jos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais neskundė.

82Šios procesinės aplinkybės įpareigoja administracinį teismą 2011 m. balandžio 4 d. atrankos išvadą nagrinėjamoje byloje laikyti teisėta ir pagrįsta, kiek tai yra susiję su teisės aktų nuostatų taikymu ginčo teisiniams santykiams. Atitinkamai ši atrankos išvada bei su jos priėmimu susijusios administracinės procedūros vertintini tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant atsakyti į klausimą, ar šią išvadą įforminančio administracinio akto, nevertinant jo teisėtumo ir pagrįstumo, buvimas išduodant ginčijamą TIPK leidimą sudarė pagrindą konstatuoti, jog yra tenkinama TIPK taisyklių 11.12 punkte (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija) įtvirtinta sąlyga šiam leidimui išduoti.

83VII.

84Dėl atliktos atrankos dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo apimties

85Pareiškėjai teigia, jog aptariama atrankos išvada buvo priimta atlikus PAV įstatyme numatytą atranką ne dėl visos veiklos, kuriai buvo išduotas ginčijamas TIPK leidimas, bet tik dėl kelių planuojamų ginčo sąvartyno (šiame sąvartyne vykdomos veiklos) modernizavimo priemonių. Tokią pareiškėjų poziciją palaikė ir pirmosios instancijos teismas. Su tokiu vertinimu nesutinkantys apeliantai iš esmės teigia, jog aptariama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo apėmė visą veiklą, susijusią su ginčo įrenginio (sąvartyno) eksploatavimu, o ne tik modernizavimą.

86Taigi nagrinėjamoje byloje yra kilęs įrodymų vertinimo klausimas, siekiant nustatyti faktinę aplinkybę dėl atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, kurią atlikus priimta 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada, apimties. Šiuo aspektu primintina, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalimi jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi nors proceso šalys turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jų reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios (Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 2 d., 57 str. 4 d.), vertinti įrodymus – teismo prerogatyva. Siekiant įsitikinti egzistuojant vieną ar kitą faktą, teismas privalo patikrinti įrodymų liečiamumą, leistinumą, įrodymų pakankamumą ir tarpusavio ryšį, laikantis lygiateisiškumo principo, bet neprivalo, vertindamas vieną ar kitą įrodymą, besąlygiškai vadovautis vienos iš šalių akcentuotu įrodymo pranašumu ir būtinybe teismui vertinti šį įrodymą būtent tokiu aspektu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-557/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4, 2003 m.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas ir nė vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143‑2619/2011, Administracinė jurisprudencija Nr. 22, 2011 m.).

87Pagal šias proceso taisykles siekiant nustatyti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, kuri buvo užbaigta priimant minėtą 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvadą, apimtį, pirmiausia primintina, jog vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija), „atranka atliekama remiantis planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija)“. „Atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai atlikti“ (PAV įstatymo 7 str. 5 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Remdamasi šia informacija atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kartu atsižvelgdama ir į kitas įstatyme numatytas aplinkybes (PAV įstatymo 7 str. 6 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija).

88Toks aptariamos administracinės procedūros teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, jog konkrečios atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo apimtį pirmiausia apsprendžia minėta planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija atrankai atlikti. Tai nagrinėjamu atveju implikuoja būtinybę, paisant prieš tai paminėtų įrodymų vertinimo taisyklių, įvertinti atrankos dokumentų rengėjos UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. raštu Nr. D-11-17 „Dėl UAB „VAATC“ informacijos planuojamos ūkinės veiklos atrankai“ (I t., b. l. 166–200, II t., b. l. 1–41) pateiktos atrankos informacijos (toliau – ir Atrankos informacija) turinį.

89Atrankos informacijoje planuojama ūkinė veikla yra apibrėžiama, kaip „Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas (atliekų šalinimas), įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijas“ (I t., b. l. 174), o tituliniame puslapyje nurodoma ūkinė veikla – „Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas“ (I t., b. l. 171). Šios informacijos 3.1 punkte („Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos“), be kita ko, nurodoma, kad „planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama vykdyti nepavojingų atliekų šalinimą Sąvartyne, modernizuojant Sąvartyno filtratų tvarkymo sistemą, įrengiant filtrato valymo įrenginius Sąvartyno teritorijoje, taip pat planuojama naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją bei mažinti priimamų atliekų asortimentą <...>“. Tame pačiame punkte detalizuojant šią veiklą aptariamos numatomos įdiegti naujovės, taip pat nurodoma, kad kita sąvartyne vykdoma veikla nesikeis (I t., b. l. 177 ir 178). Tačiau, skirtingai nei teigia apeliantai, analizuojant šios Atrankos informacijos turinį aiškiai matyti, jog joje iš esmės pateikiama tik informacija, kuri yra būtina atrankai dėl minėtų modernizavimo priemonių poveikiui aplinkai, bet ne visai veiklai, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas, įvertinti.

90Nekvestionuotina, jog Atrankos informacijoje yra pateikiami duomenys apie: bendrą sąvartyno veiklą (I t., b. l. 172–174); atliekų susidarymą ir planuojamas tvarkyti atliekas, jų šalinimo būdus (I t., b. l. 185, 186); triukšmo šaltinius (I t., b. l. 188); aplinkos oro taršos šaltinius, bendrą aplinkos oro taršą, daromą įtaką dirvožemiui (I t., b. l. 192) ir kt. Tačiau vertinant šių duomenų turinį, apimtį bei pateikimo kontekstą, akivaizdu, jog jie aptariamoje Atrankos informacijoje pateikiami siekiant atskleisti, kokį galimą poveikį nurodytos modernizavimo priemonės turės sąlytyje su veikiančio sąvartyno daromu poveikiu aplinkai, t. y. šie duomenys apie sąvartyno daromą poveikį nėra ir, atsižvelgiant į jų (duomenų) apimtį, negali būti pripažinti, kaip pateikti atrankai dėl visos veiklos, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas. Tai, kad atrankai pateikta informacija apėmė tik planuojamą ūkinę veiklą, susijusią su atskiromis sąvartyno modernizavimo priemonėmis, iš esmės yra pažymėjęs ir atrankos dokumentų rengėjas. Iš tiesų Atrankos informacijoje eksplicitiškai nurodyta, kad „visa planuojama ūkinė veikla yra susijusi su poveikio ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimu“ (I t., b. l. 193 ir 194). Todėl laikant, jog Atrankos informacija yra vientisas, nuoseklus ir neprieštaraujantis sau dokumentas, galima daryti logiškai pagrįstą išvadą, jog visa planuojama ūkinė veikla, dėl kurios buvo pateikta informacija atrankai atlikti, galimai yra susijusi tik su minėtomis modernizavimo priemonėmis, inter alia skirtomis mažinti poveikį aplinkai, bet ne su visa ginčo įrenginyje (sąvartyne) vykdoma ūkine veikla.

91Paminėtina ir tai, kad atrankos dokumentų rengėjos UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. vasario 4 d. rašte Nr. D-11-17 „Dėl UAB „VAATC“ informacijos planuojamos ūkinės veiklos atrankai“(I t., b. l. 166), 2011 m. kovo 4 d. rašte Nr. D-11-43 „Dėl visuomenės informavimo apie priimtą atrankos išvadą“ (I t., b. l. 157) ir 2011 m. balandžio 14 d. rašte Nr. D-11-69 „Dėl visuomenės informavimo apie priimtą atrankos išvadą“ (I t., b. l. 137) nurodyta, kad „UAB „VAATC“ planuoja modernizuoti Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyno <...> filtrato tvarkymo sistemą, įrengiant filtrato įrenginius, taip pat planuoja naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją <...> bei mažinti priimamų atliekų asortimentą <...>“. UAB „Ekokonsultacijos“ 2011 m. kovo 30 d. rašte Nr. D-11-59 „Dėl Kazokiškių bendruomenės prašymo persvarstyti UAB „VAATC“ PŪV PAV atrankos išvadą“ (I t., b. l. 155 ir 156), nurodyta, kad „planuojamos ūkinės veiklos metu UAB „VAATC“ planuoja modernizuoti <...> sąvartyno <...> filtrato tvarkymo sistemą, įrengiant filtrato įrenginius, taip pat planuoja naudoti modernią atliekų perdengimo technologiją <...> bei mažinti priimamų atliekų asortimentą <...>“. Kitaip tariant, šiuose dokumentuose atrankos dokumentų rengėjas taip pat iš esmės planuojamą ūkinę veiklą įvardijo kaip ginčo sąvartyno modernizavimą įdiegiant minėtas priemones, bet ne visą veiklą, kuriai išduotas ginčijamas TIPK leidimas.

92Apibendrinant šias aplinkybes, jas pagrindžiančius įrodymus vertinant pagal šiame baigiamajame teismo akte minėtas įrodymų vertinimo taisykles, nagrinėjamu atveju darytina išvada, jog Atrankos informacija apėmė tik tam tikrus ginčo sąvartyno veiklos modernizavimo klausimus, bet ne visą sąvartyne su atliekų šalinimu susijusią veiklą.

93Toliau pasisakant dėl 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados pirmiausiai atkreiptinas dėmesys, kad administracinio akto, kuriame ši išvada įforminta, pavadinimas – „Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo“, t. y. šio akto pavadinime nurodyta ūkinė veikla – minėto sąvartyno modernizavimas. Pažymėtina ir tai, jog analogiškai ūkinė veikla buvo įvardyta Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. rašto Nr. VR-1,7-327 (I t., b. l. 164, 165) pavadinime, Vilniaus RAAD Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus 2011 m. kovo 24 d. raštuose Nr. VR-4.3-172 ir VR-4.3-173 „Dėl atrankos išvados persvarstymo“ (I t., b. l. 147, 148).

94Sutiktina, jog, kiek tai susiję su 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada, vien administracinio akto pavadinimo nepakanka apspręsti atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo apimtį. Šiuo tikslu turi būti, be kita ko, analizuojamas ir pats administracinio akto, kuriame įtvirtinta aptariama atrankos išvada, turinys.

95Dėl tokios turinio analizės apimties būtina pastebėti, kad minėtas įstatymų leidėjo apibrėžtas planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktos informacijos ir atsakingos institucijos atliekamos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpusavio ryšis savaime suponuoja pareigą išvadą dėl atrankos privalomumo ar neprivalomumo ir administracinį aktą, kuriame ši išvada įforminta, vertinti atsižvelgiant inter alia į teiktą informaciją atrankai atlikti.

96Paminėtina ir tai, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai (PAV įstatymo 3 str. 1 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo konstatuota, ginčo ūkinė veikla priskiriama prie reikšmingą poveikį aplinkai galinčių daryti veiklų, kuriai privaloma atlikti bent jau atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos vertinimo. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV įstatymo 7 str. 2 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Atitinkamai šios įstatymo nuostatos, taip pat PAV įstatyme 4 straipsnyje (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) nurodyti poveikio aplinkai vertinimo tikslai leidžia teigti, kad atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvardytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra negalimas. Atsakingai institucijai, kuri atlieka atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, tenkantis reikalavimas aiškiai ir konkrečiai (tiksliai) įvardyti planuojamą ūkinę veiklą kildinamas ir iš pareigos užtikrinti tinkamą suinteresuotų asmenų (suinteresuotos visuomenės) dalyvavimą poveikio aplinkai vertinimo procese (pvz., numatytą PAV įstatymo 7 str. 9 d. (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Kadangi, kaip minėta, nagrinėjamoje byloje nėra keliamas klausimas dėl 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados teisėtumo, vertinant administracinio akto, kuriuo ši atrankos išvada buvo įforminta, turinį, daroma prielaida, jog minėtų aiškumo reikalavimų atsakovas paisė ir nurodė būtent tą planuojamą ūkinę veiklą, dėl kurios faktiškai buvo atlikta aptariama atranka.

97Šiomis aplinkybėmis, susipažinusi su 2011 m. balandžio 4 d. atrankos išvada ir administracinio akto, kuriame ji įforminta, turiniu, jį (turinį) vertindama kitų byloje nustatytų aplinkybių kontekste pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje numatytas įrodymų vertinimo taisykles bei paisydama prieš tai nurodytų reikalavimų, taip pat atsižvelgdama į šiame baigiamajame teismo akte pateiktą Atrankos informacijos vertinimą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju aptariama 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada buvo priimta tik dėl minėtų sąvartyno veiklos modernizavimo priemonių, bet ne dėl visos veiklos, kuriai vykdyti išduotas ginčijamas TIPK leidimas.

98Šios faktinės aplinkybės konstatavimas nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą ginčijamą TIPK leidimą pripažinti neteisėtu, nes jis išduotas neatlikus šiame leidime nurodytos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastebėtina, kad planuojama ūkinė veikla, dėl kurios buvo priimta 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada, t. y. modernizavimo priemonių įdiegimas, yra glaudžiai ir betarpiškai susijusi su ginčo įrenginyje vykdoma atliekų šalinimo veikla, todėl TIPK leidimas pripažintinas neteisėtu visa apimtimi.

99VIII.

100Dėl ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

101Minėta, kad vien faktinė aplinkybė, jog šioje byloje ginčijamas TIPK leidimas išduotas neatlikus privalomų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą šį leidimą pripažinti neteistu ir jį panaikinti. Tačiau sprendimą panaikinti aptariamą administracinį aktą pirmosios instancijos teismas priėmė, be kita ko, remdamasis ir aplinkybe, jog nebuvo atliktas ginčo ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Atitinkamai, atsižvelgiant į apeliantų apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, nagrinėjamu atveju būtina atskirai pasisakyti dėl tokios teismo išvados pagrįstumo.

102Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, jog ginčo ūkinė veikla pateko į sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtinto Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąrašo 165 numeriu nurodytą atvejį – „nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla“ – todėl, vadovaujantis tuo pačiu įsakymu patvirtintomis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklėmis (sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-511 redakcija; toliau – ir PVS taisyklės), privalėjo būti atliktos atitinkamos vertinimo procedūros.

103Remiantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi (2002 m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886 redakcija), „kai atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, [PAV] įstatyme nenumatytus atvejus ir vertinimo atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“. Atitinkamai, vadovaujantis PVS taisyklių, kurios priimtos įgyvendinant minėtą įstatymų leidėjo pavedimą, 4 punktu (sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-511 redakcija), „pagal šias taisykles poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas, kai: <...> 4.1. įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba yra susijusi su žmonių gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia šių statinių sanitarines apsaugos zonas; <...> 4.2. asmenys rengia teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus; <...> 4.3. asmenys, kurie verčiasi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta ūkine komercine veikla, pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą“. Taigi, kiek tai susiję su ginčo teisiniais santykiais, teisėkūros subjektas šiose nuostatose aiškiai apibrėžė PVS taisyklėse numatytos atitinkamų asmenų pareigos atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą taikymo ribas.

104Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl TIPK leidimo, o ne dėl administracinių aktų ar viešojo administravimo subjektų veiksmų, susijusių su sanitarinių apsaugos zonų planavimu ir įrengimu, teritorijų planavimu, statyba ar leidimo-higienos paso išdavimu. Teisėkūros subjektas aptariamame norminiame akte nenumatė, kad poveikio visuomenei sveikatos vertinimas atliekamas išduodant TIPK leidimą. Pabrėžtina, jog administraciniai aktai, kuriems priimti toks (poveikio visuomenės sveikatai) vertinimas yra privalomas ir į kuriuos atsižvelgiama išduodant TIPK leidimus (žr., pvz., TIPK taisyklių 11.12, 18, 39.4 (aplinkos ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-555 redakcija), 39.3 (aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-693 redakcija) punktus), nepatenka į šios administracinės bylos nagrinėjimo ribas, jų teisėtumas ir pagrįstumas šioje byloje nėra kvestionuojamas, byloje nėra duomenų apie tai, kad prielaidas TIPK leidime nurodytai veiklai vykdyti sudarę teritorijų planavimo, statybos ir kiti dokumentai būtų teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant teisminę, panaikinti. Todėl pareiškėjų argumentai bei pirmosios instancijos teismo pozicija, susiję su PVS taisyklėse įtvirtintų nuostatų įtaka TIPK leidimo teisėtumui, nagrinėjamu atveju laikytini nepagrįstais.

105Kita vertus, nors pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir ginčo teisiniams santykiams taikė PVS taisykles, tai nagrinėjamu atveju nepaneigia vertinimo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dalyje dėl ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo. Atitinkamai apeliantų skundai šioje dalyje netenkintini.

106Pripažinus ginčijamą TIPK leidimą neteisėtu ir jį panaikinus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.), t. y. patenkinus pareiškėjų reikalavimą, nagrinėjamu atveju nebėra tikslinga spręsti klausimo dėl šio administracinio akto panaikinimo kitais pagrindais, todėl proceso šalių argumentai likusioje dalyje papildomai nevertintini, juolab pareiškėjai neteikė apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo.

107Atmestini ir apeliantų argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta sprendimo vykdymą atidėti devyniems mėnesiams. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje surinkta medžiaga, atsižvelgdama į ginčo faktines aplinkybes bei įvertinusi ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo pasekmes, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kvestionuoti Vilniaus apygardos administracinio teismo nustatyto sprendimo vykdymo atidėjimo termino pagrįstumą. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo procesinio pagrindo teismui ex officio ar tenkinant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „VAATC“ prašymą proceso šalimi įtraukti Vilniaus miesto savivaldybę, todėl šio apelianto argumentai šioje dalyje taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

108Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

Nutarė

109Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Išplėstinė teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja asociacija Kazokiškių bendruomenė (toliau – ir Kazokiškių... 6. Skunde paaiškino, kad 2010 m. spalio 18 d. Lietuvos vyriausiasis... 7. Pažymėjo, kad UAB „VAATC“ per tuos vienerius metus neinicijavo poveikio... 8. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. atrankos išvadoje (toliau – ir Išvada)... 9. Pažymėjo, kad TIPK leidimas yra išduotas atlikus tik dviejų modernizavimo... 10. Akcentavo, kad TIPK leidimas yra išduotas pasibaigus poveikio aplinkai... 11. Pareiškėja taip pat teigė, kad atsakovas Vilniaus RAAD pažeidė TIPK... 12. Pareiškėja asociacijos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau... 13. Vilniaus RAAD atsiliepime pareiškėjų skundus prašė atmesti kaip... 14. Dėl neva padarytų TIPK leidimo išdavimo tvarkos ir kitų teisės aktų... 15. Vilniaus RAAD prašymu, prieš naujo 2011 m. spalio 17 d. TIPK leidimo Nr.... 16. Dėl neva padarytų TIPK leidimo išdavimo tvarkos pažeidimų,... 17. Atsižvelgiant į tai, jog TIPK leidimo išdavimo procedūrų metu Vilniaus... 18. Dėl Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – ir SAZ), SAZ ribų nustatymo... 19. Vilniaus RAAD atsiliepime į Lietuvos Sąjūdžio skundą prašė skundą... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 21. Pagal Vilniaus RAAD pateiktą informaciją, UAB „Ekokonsultacijos“... 22. Elektrėnų savivaldybė 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 03.2-07-1477 TIPK... 23. Pažymėjo, kad skunde dėstomi argumentai nėra konkretūs, nenurodomos... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ 2011 m. gruodžio 19 d.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ 2012 m. kovo 30 d. atsiliepime... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija 2011... 30. II.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu... 32. Teismas nustatė, jog veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos... 33. III.... 34. Atsakovas Vilniaus RAAD pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti... 35. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad poveikio aplinkai... 36. 2. Vilniaus RAAD išvadose aplinkybė, kad šių išvadų priėmimo metu UAB... 37. 3. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrindė poveikio visuomenės... 38. 4. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti Vilniaus RAAD prašymus prijungti... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu (V t., b. l.... 40. 1. Teismas nenurodė, nepagrindė ir nemotyvavo, kodėl PAV atrankos išvadoje... 41. 2. Teismas neteisingai vertino įrodymus, nes atsakovo 2011 m. balandžio 5 d.... 42. 3. PAV atrankos išvada parengta pagal UAB „Ekokonsultacijos“ pateiktą... 43. 4. Išvadą dėl PAV atrankos išvados ribotumo teismas padarė ir TIPK... 44. 5. Teismas prieštaringai motyvuoja sprendimą, nurodydamas, kad turi būti... 45. 6. Teismas nepagrįstai atsisakė į bylą įtraukti Vilniaus miesto... 46. 7. Teismas netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso 284 straipsnį,... 47. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime palaiko trečiojo suinteresuoto asmens UAB... 48. Pareiškėjai asociacija Kazokiškių bendruomenė ir asociacijos Lietuvos... 49. 1. Vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų nuostatomis,... 50. 2. Vilniaus RAAD 2011 m. balandžio 5 d. galutinė atrankos išvada nebuvo... 51. 3. Tai, kad UAB „Ekokonsultacijos“ pateikta informacija buvo skirta tik... 52. 4. Apeliantų argumentas, kad modernizavimui nereikalinga atranka,... 53. 5. Teismo sprendimų vykdymo atidėjimas, atsižvelgiant į tai, jog atsakinga... 54. 6. Vilniaus miesto savivaldybė neteikė prašymo dalyvauti byloje. UAB... 55. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 56. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centas... 57. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 58. Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime į... 59. Išplėstinė teisėjų kolegija... 60. IV.... 61. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 62. Administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovo Lietuvos Respublikos... 63. Pirmosios instancijos teismas šį administracinį aktą panaikino iš esmės... 64. V.... 65. Dėl poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų... 66. Savo reikalavimą dėl ginčijamo TIPK leidimo panaikinimo pareiškėjai... 67. Iš tiesų, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės... 68. Sprendžiant šį klausimą pirmiausia atmestini atsakovo ir trečiųjų... 69. Šiuo aspektu sutiktina, kad pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalį (2011 m.... 70. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. spalio 18 d. sprendimu... 71. Priešingas šių ginčui aktualių teisinių santykių vertinimas, t. y., kad... 72. PAV direktyvos, kurios nuostatos nacionalinėje teisėje inter alia yra... 73. Atskirai pabrėžtina, jog prieš tai išdėstytas vertinimas taip pat... 74. VI.... 75. Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų privalomumo... 76. Pripažinus, kad vien tai, jog iki šioje byloje ginčijamo TIPK leidimo... 77. Susipažinusi su ginčijamo TIPK leidimo turiniu, pirmuoju aspektu... 78. Dėl pastarosios nuostatos pabrėžtina, kad skirtingai nei teigia... 79. Šiuo klausimu byloje yra pateikta Vilniaus RAAD 2008 m. vasario 12 d.... 80. Pasisakant dėl 2008 m. vasario 12 d. atrankos išvados pažymėtina, kad,... 81. Dėl minėtos 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados pirmiausia būtina... 82. Šios procesinės aplinkybės įpareigoja administracinį teismą 2011 m.... 83. VII.... 84. Dėl atliktos atrankos dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo... 85. Pareiškėjai teigia, jog aptariama atrankos išvada buvo priimta atlikus PAV... 86. Taigi nagrinėjamoje byloje yra kilęs įrodymų vertinimo klausimas, siekiant... 87. Pagal šias proceso taisykles siekiant nustatyti atrankos dėl poveikio... 88. Toks aptariamos administracinės procedūros teisinis reglamentavimas suponuoja... 89. Atrankos informacijoje planuojama ūkinė veikla yra apibrėžiama, kaip... 90. Nekvestionuotina, jog Atrankos informacijoje yra pateikiami duomenys apie:... 91. Paminėtina ir tai, kad atrankos dokumentų rengėjos UAB... 92. Apibendrinant šias aplinkybes, jas pagrindžiančius įrodymus vertinant pagal... 93. Toliau pasisakant dėl 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvados pirmiausiai... 94. Sutiktina, jog, kiek tai susiję su 2011 m. balandžio 5 d. atrankos išvada,... 95. Dėl tokios turinio analizės apimties būtina pastebėti, kad minėtas... 96. Paminėtina ir tai, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama... 97. Šiomis aplinkybėmis, susipažinusi su 2011 m. balandžio 4 d. atrankos... 98. Šios faktinės aplinkybės konstatavimas nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą... 99. VIII.... 100. Dėl ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo... 101. Minėta, kad vien faktinė aplinkybė, jog šioje byloje ginčijamas TIPK... 102. Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis... 103. Remiantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi... 104. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nagrinėjamu atveju... 105. Kita vertus, nors pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir ginčo... 106. Pripažinus ginčijamą TIPK leidimą neteisėtu ir jį panaikinus... 107. Atmestini ir apeliantų argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo... 108. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 109. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 110. Nutartis neskundžiama....