Byla 2SA-174-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Rasos Gudžiūnienės, posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. liepos 29 d. nutarties, kuria skundas atmestas civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstoliui Vitaliui Milevičiui, Vilniaus miesto savivaldybei, dėl antstolio veiksmų.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą pareiškimu prašydamas įpareigoti antstolių V. M. ir D. Milevičienės kontorą atlikti privalomus procesinius veiksmus – panaikinti 70,12 kv. m. butui areštą ( - ). Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Ūkinio teismo 1996 -1997 metų vykdomuosius raštus (turto arešto aktą Nr. 0102002361), teismo antstolių kontora prie Vilniaus m. 2 apylinkės teismo, dėl 87 701,55 Lt skolos išieškojimo Vilniaus miesto savivaldybei, 2002-12-19 areštavo UAB komercinei firmai „Dieona“ priklausantį butą, esantį ( - ). Minėto buto nuosavybės teisės priklauso pareiškėjui, tačiau pateikus dokumentus nuosavybės teisės registracijai, Vilniaus įmonės registrų centro Vilniaus filialas 2008-06-17 rašte nurodė, kad dėl įvardinto arešto neturi teisinio pagrindo įregistruoti nuosavybės teisių į minėtą butą.

5Antstolių V. M. ir D. Milevičienės kontora yra perėmusi LR Ūkinio teismo sprendimų vykdymą, tačiau 2003-01-23 dieną, LR Įmonių rejestre išregistravus UAB komercinę firmą „Dieona“ antstolis privalėjo vadovautis LR CPK 626 str. l p., LR CPK - 628 str. 1. p., LR CPK 629 str. l d. 6 p. nutraukti vykdomąją bylą, vykdomuosius raštus ir esamą areštą panaikinti. Nenutraukęs vykdymo veiksmų antstolis piktnaudžiavo tarnybinėmis teisėmis bei pažeidė LR CPK 630 str. l . p., 2. p., 3.p., nenutraukė vykdomosios bylos ir neatliko LR CPK 625 str. numatytų veiksmų - nepanaikino buto arešto.

6Atsiliepimu į skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotas asmuo antstolis V. M. nurodė, kad jis vykdo LR ūkinio teismo 1996-06-17 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.7/588, dėl 43 103,18 Lt skolos išieškojimo ir LR ūkinio teismo 1998-05-11 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 44 598,37 Lt skolos išieškojimo iš skolininko komercinės firmos „Dieona“, išieškotojo Vilniaus m. savivaldybės naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą nustatyta, kad skolininkas UAB komercinė firma „Dieona“ likviduota ir iš juridinių asmenų registro išregistruota 2003-01-23, tačiau, remiantis VĮ Registrų centro duomenims skolininkui nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas – 3 kambarių butas, ( - ), kuris teismo antstolių kontoros prie Vilniaus m. antro apylinkės teismo areštuotas dar 2002-12-19. LR CPK 512 str. numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduotas ne vėliau kaip per 10 d. nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą, bet ne vėliau kaip per 30 d. nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Skolininko turtas areštuotas 2002-12-19, t.y. daugiau, nei prieš šešis metus iki trečiajam asmeniui pateikiant skundą dėl antstolio veiksmų, todėl byla nutrauktina ir skundas paliktinas nenagrinėtu nes praleistas senaties terminas. Be to, skundas pateiktas asmens, neturinčio teisės pateikti tokio skundo. Vykdomojoje byloje skolininkas yra UAB komercinė firma „Dieona“ (į.k. 2036195), todėl reikalavimus panaikinti areštą ar teikti skundus dėl antstolio veiksmų turėtų tokio turto savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo, kurio teisės ir teisėti interesai yra pažeisti. Šiuo atveju 3 kambarių butas, ( - ), VĮ Registrų centro duomenimis nuosavybės teise priklauso UAB komercinei firmai „Dieona“. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įst. 4 str., visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl darytina išvada, jog pareiškėjo argumentai, kad minėto turto nuosavybės teisės priklauso jam, yra nepagąsti. Pažymėjo, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-01-21 nutartimi civ. byloje Nr.2-119-603/2009 yra suteikęs teisę vykdyti išieškojimus iš minėto buto, tokiu būdu realizuojant išieškotojo Vilniaus m. savivaldybės teises į teismų pripažintus kreditorinius reikalavimus iš UAB komercinės firmos „Dieona“. Civilinėje byloje Nr.2-119-603/2009 teismas konstatavo, kad juridinio asmens likvidavimas nesudaro teisinio pagrindo kreditoriui, šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybei, kurios nebuvo įgyvendinti turtiniai interesai išieškant skolas iš likviduotos UAB komercinės firmos „Dieona“ pagal Ūkinio teismo 1996-05-21 ir 1997-01-21 sprendimus, atimti galimybę pretenduoti į naujai atsiradusį likviduotos UAB komercinės firmos „Dieona“ turtą, todėl pareiškėjo reikalavimai nutraukti vykdomąją bylą yra nepagrįsti.

7Suinteresuotas asmuo Vilniaus m. savivaldybės administracija pareiškėjo skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad LR CPK 512 str. numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodama ne vėliau kaip per 10 d. nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą, bet ne vėliau kaip per 30 d. nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Skolininko turtas areštuotas 2002-12-19, todėl laikytina, kad pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie skundžiamus antstolio veiksmus nuo 2002-12-19, todėl praleido CPK numatytą terminą skundui paduoti. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo c.b. Nr. 2-540-294-2007 medžiaga taip pat patvirtina aplinkybę, jog pareiškėjas jau tuomet buvo žinoma apie minėto turto areštą. Reikalavimus panaikinti areštą ar teikti skundus dėl antstolio veiksmų turi teisę turto savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo kurio teisės ir teisėti interesai yra pažeisti. Šiuo atveju 3 kambarių butas, ( - ), VĮ Registrų centro duomenimis nuosavybės teise priklauso UAB „Dieona“, todėl darytina išvada, jog pareiškėjo argumentai, kad minėto turto nuosavybės teisės priklauso jam, yra nepagrįsti. Šiuo atveju vien gyvenamosios vietos deklaravimas minėtame bute nesuteikia teisės A. P. reikalauti panaikinti areštą minėto turto atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo išregistruoti turto arešto aktą, nes į teismą kreipėsi neturintis teisės asmuo.

8LR CPK 42 str. 5 d. numatyta, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis I teisėmis privalo naudotis sąžiningai. A. P. dėl minėto buto bylinėjasi nuo 2007 m. spalio mėn., kuomet Vilniaus m. savivaldybė pateikė Vilniaus m. l apylinkės teismui prašymą leisti realizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teisę, pripažintą įsiteisėjusiais LR ūkinio teismo 1996-05-21 ir 1997-01-21 sprendimais, išieškant pagal vykdomuosius raštus teismo priteistą 31 554,31 Lt skolą, 11 548,87 Lt delspinigių, bei 44 598,37 Lt skolą ir delspinigių iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto, t.y., buto, ( - ). A. P., siekdamas vilkinti minėtos bylos nagrinėjimą bei išvengti galimo teismo sprendimo vykdymo pradėjo įvairius teisminius procesus - dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi į minėtą butą, dėl proceso atnaujinimo minėtose LR ūkinio teismo bylose, dėl nuosavybės teisių įregistravimo jo vardu į minėtą butą kreipiantis į VĮ Registrų centrą, o šiam atsisakius - apskundė VĮ Registrų centro veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šios bylos iniciavimas, neturint subjektinės teisės kreiptis į teismą, praleidus LR CPK numatytus terminus yra laikytinas kaip dar vienas būdas nesąžiningai naudojantis procesinėmis teisėmis apsunkinti Vilniaus m. savivaldybės teisėtų interesų įgyvendinimą. Tokie pareiškėjo veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesu. Teismas nustatęs, kad šalis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, privalo ex officio šalinti tokius neteisėtus veiksmus ir jų pasekmes, t.y., turi konstatuoti, kad atitinkamos procesinės teisės išvis nėra įgyvendinamos (3K-3-999/2001, Nr. 3K-3-1212/2001). Prašė teismo spręsti dėl LR CPK 95 str. taikymo.

9Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. liepos 29 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Konstatavo, kad pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie skundžiamus antstolio veiksmus nuo 2002-12-19, todėl LR praleido CPK numatytą terminą skundui paduoti, o tai yra pagrindas pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Civilinės bylos Nr. 2-540-294-20017 medžiaga taip pat patvirtina, kad A. P. buvo žinomi duomenys apie minėto turto areštą. Be to, skundas yra pateiktas neturinčio teisės pateikti tokį skundą asmens. Vykdomojoje byloje skolininkas yra UAB „Dieona“, į.k. 2036195, todėl pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog minėto turto nuosavybės teisės priklauso jam. Gyvenamosios vietos deklaravimas minėtame bute nesuteikia teisės pareiškėjui reikalauti panaikinti areštą minėto turto atžvilgiu. Nors teismas laiko, kad pareiškėjo prašymas yra aiškiai nepagrįstas, tačiau atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nėra teisininkas, proceso metu nesinaudojo advokato paslaugomis, jo atžvilgiu netaiko sankcijų, numatytų LR CPK 95 str.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. liepos 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas pažeidė LR Konstitucijos 23 str. 29 str. 30 str., LR CK 4. 93 str., 4. 95 str., 4. 98 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvenciją. Pirmos instancijos nutartis ir toliau varžo ir riboja LR CK 4. 37 str., 4. 39 str. 4.47 str. nustatytas pareiškėjo teises, t.y., įregistruoti nuosavybės teises į 3 k. butą, ( - ). Antstolis vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „Dieona“, tačiau 2003-01-23 likvidavus UAB „Dieona“, vykdomoji byla turėjo būti nutraukta.

11Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-05-5 nutartimi Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009-01-21 nutartį panaikino ir išsprendė klausimą iš esmės, t.y., pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą leisti nukreipti išieškojimą pagal LR ūkinio teismo 1996-05-21 ir 1997-01-21 sprendimus į butą esantį ( - ), atmetė. Todėl negali būti vykdomas išieškojimas iš šio turto.

12Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad pareiškėjas neturėjo teisės paduoti skundo dėl antstolio veiksmų, nes pareiškėjui minėtas butas nuosavybės teise priklauso nuo 1993-01-20, o areštas uždėtas UAB „Dieona“, į.k. 120361952 (2036195) turtui, kuri 2003 m. yra likviduota, o pareiškėjas kaip fizinis asmuo jokių teisinių įsipareigojimų su UAB „Dieona“ neturi.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog skolininko turtas areštuotas 2002-12-19. Nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši, todėl laikytina, jog pareiškėjas žinojo apie turto areštą, todėl praleido LR CPK 512 str. numatytą terminą skundui paduoti. Reikalavimus panaikinti areštą ar teikti skundus dėl antstolio veiksmų turėtų tokio turto savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo, kurio teisės ir teisėti interesai yra pažeisti. Vykdomojoje byloje skolininkas yra UAB „Dieona“, į.k. 2036195. Šiuo atveju 3 kambarių butas, ( - ) VĮ Registrų centro duomenimis nuosavybės teise priklauso UAB „Dieona“. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog nagrinėjamu atveju į teismą dėl antstolio veiksmų kreipėsi asmuo, neturintis teisės skųsti antstolio veiksmus. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-17 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-96-331/2009 A. P. reikalavimus dėl jo nuosavybės teisės įregistravimo į minėtą butą atmetė kaip nepagrįstus, todėl apeliantas nepagrįstai nurodo, jog minėtas butas nuosavybės teise priklauso jam. Apeliantas nepagrįstai prašo išregistruoti turto arešto aktą, nes nėra LR Turto arešto aktų registro įstatymo 13 str. numatytų pagrindų.

14Nurodo, kad nelikus skolininko, Vilniaus m. savivaldybė pateikė Vilniaus m. 2 apylinkės teismui prašymą leisti nukreipti išieškojimą į likviduotos ir išregistruotos UAB „Dieona“ vardu registruotą butą, esantį ( - ). Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-01-21 nutartimi Vilniaus m. savivaldybės prašymą tenkino, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 05 d. nutartimi pirmos instancijos teismo nutartį panaikino ir Vilniaus m. savivaldybės prašymą atmetė. Apeliacinės instancijos nutartis yra apskųsta kasacine tvarka ir civilinė byla Nr. 3K-3-364/2009 kasacine tvarka bus nagrinėjam 2009-09-09 (Liteko duomenimis Kasacinis perdavė bylos nagrinėjimą pirmos instancijos teismui iš naujo). Todėl apeliantas nepagrįstai remiasi apeliacinės instancijos teismo nutartimi.

15Apeliantas prie atskirojo skundo teismui pateikia naujus įrodymus - nuosavybės teisės perdavimo normatyvinį aktą, Vilniaus m. valdybos potvarkį Nr. 2625V, potvarkio priedėlį, gyvenamosios patalpos orderį. LR CPK 314 str. riboja galimybę apeliacinės instancijos teismui pateikti naujus įrodymus, todėl apeliacinės instancijos teismas turėtų atsisakyti priimti šiuos įrodymus. Be to, pateikti įrodymai nėra susiję su nagrinėjama byla, jie negali nei patvirtinti, nei paneigti bylos aplinkybių dėl antstolio veiksmų.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. M. prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pirmos instancijos nutartis priimta nepažeidžiant materialinių ir procesinių teisės normų, yra tesėta ir pagrįsta.

17Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

19Byloje nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996-06-17, 1998-05-11 išduotus vykdomuosius dokumentus dėl 43 103,18 Lt ir 44 598,37 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Dieona“, į.k. 2036195 išieškotojo Vilniaus m. savivaldybės naudai. UAB „Dieona“ likviduota ir iš juridinių asmenų išregistruota 2003-01-23. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis UAB „Dieona“ nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), ( - ), kuris teismo antstolių kontoros prie Vilniaus m. antro apylinkės teismo areštuotas 2002-12-19. Vykdomosios bylos vykdymui perduotos antstolių V. M., D. Milevičienės, I. Beliačic kontorai. Pareiškėjas A. P. prašo įpareigoti antstolių kontorą panaikinti minėto buto areštą nurodydamas, jog šis butas priklauso ne skolininkui UAB „Dieona“, o pareiškėjui A. P..

20Apeliantas nurodo, jog pirmos instancijos teismas pažeidė LR Konstitucijos 23 str. 29 str. 30 str., LR CK 4. 93 str., 4. 95 str., 4. 98 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvenciją. Pirmos instancijos nutartis varžo ir riboja LR CK 4. 37 str., 4. 39 str. 4.47 str. nustatytas pareiškėjo teises, t.y., įregistruoti nuosavybės teises į 3 k. butą, ( - ). Kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus.

21LR CK 4.37 str., 4.39 str., 4.93 str., 4.95 str. 4.98 str. numato savininko teisių apsaugą. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis butas ( - ), ( - ), nuosavybės teise priklauso skolininkui UAB „Dieona“. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centro duomenys nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, o tai reiškia, kad minėtas butas apeliantui nepriklauso nuosavybės teise. Vykdymo proceso dalyviai ir kiti asmenys, manantys, kad antstolio procesiniais veiksmais buvo pažeistos jų teisės, turi teisę kreiptis į teismą, ir šią teisę įgyvendinti keliais būdais. Tai priklauso nuo to, ar asmuo besikreipiantis į teismą yra vykdymo proceso dalyvis, ar atsitiktinai antstolio atliekamų vykdymo veiksmų metu teisių arba teisėtų interesų pažeidimą patyręs asmuo, taip pat nuo teisės pažeidimo pobūdžio bei nuo to, koks antstolio veiksmas skundžiamas. LR CPK 633 str. nustatyta, kad išieškotojas ir skolininkas yra laikomi vykdymo proceso šalimis, o kiti asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes - suinteresuoti asmenys vykdymo procese. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, ginčo butas nuosavybės teise priklauso UAB „Dieona“ ir skolininkas vykdymo bylose, yra UAB „Dieona“. Taigi, nagrinėjamu atveju A. P. yra ne vykdymo proceso šalis, o suinteresuotas asmuo byloje. LR CPK 510 str. įtvirtinta vykdymo proceso dalyvių teisė paduoti skundą dėl antstolio veiksmų. Šie skundai nagrinėjami ypatingąja teisena. Kitų asmenų, t.y., ne vykdymo proceso dalyvių, teisių pažeidimo vykdymo proceso metu atveju LR CPK įtvirtintas specialus teisių gynimo būdas. LR CPK 603 str. 1 d. nustatyta, kad kiti asmenys, - nesantys tiesioginiai vykdymo proceso dalyviai gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu. Tokį ginčą nagrinėja teismas pagal ginčo teisenos taisykles. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti turto areštą, nes areštuotas turtas yra ne skolininko UAB „Dieona“, o pareiškėjo A. P.. Kadangi pareiškėjas nurodo, jog turtas priklauso ne skolininkui UAB „Dieona“, o jam, pareiškėjo teisės negali būti ginamos ypatingąja teisena, o ginčas nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles. Taigi, teismas nustatęs, jog ginčas nagrinėtinas pagal ginčo teisenos taisykles, turi taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą ir pasiūlyti pareiškėjui pareikšti atitinkamą ieškinį, tačiau tik pirmos instancijos teisme. Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes pirmos instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina pirmos instancijos teismui, spręsti A. P. pareiškimo priėmimo (trūkumų šalinimo) klausimą.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 3 p., kolegija,

Nutarė

23Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. liepos 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui spręsti pareiškimo priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. ... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą pareiškimu prašydamas įpareigoti... 5. Antstolių V. M. ir D. Milevičienės kontora yra perėmusi LR Ūkinio teismo... 6. Atsiliepimu į skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotas asmuo antstolis... 7. Suinteresuotas asmuo Vilniaus m. savivaldybės administracija pareiškėjo... 8. LR CPK 42 str. 5 d. numatyta, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis I... 9. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. liepos 29 d. nutartimi... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo... 11. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-05-5 nutartimi Vilniaus miesto... 12. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad pareiškėjas neturėjo teisės... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto... 14. Nurodo, kad nelikus skolininko, Vilniaus m. savivaldybė pateikė Vilniaus m. 2... 15. Apeliantas prie atskirojo skundo teismui pateikia naujus įrodymus -... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. M. prašo Vilniaus miesto antro... 17. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas. ... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Byloje nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo Lietuvos Respublikos ūkinio teismo... 20. Apeliantas nurodo, jog pirmos instancijos teismas pažeidė LR Konstitucijos 23... 21. LR CK 4.37 str., 4.39 str., 4.93 str., 4.95 str. 4.98 str. numato savininko... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str.... 23. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. liepos 29 d. nutartį...