Byla 2-885-425/2010

2Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas teismo posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė, dalyvaujant: ieškovo UAB „Faktumas“ atstovui advokatui S. U.,

3trečiojo asmens UAB „Svertas“ atstovui P. P.,

4trečiojo asmens VšĮ „Vilties žiedas“ atstovei L. J.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Faktumas“ ieškinį atsakovui Biržų rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys UAB „Svertas“ ir VšĮ „Vilties žiedas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

6

7Ieškovas 2010-07-12 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos veiksmus, vykdant atviro konkurso (su rezervuota teise) „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos“ (pirkimo Nr.89608) procedūras ir panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkursinės eilės sudarymo.

8Ieškovas nurodė, kad atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija 2010-05-11 protokolu Nr. P-l 13 patvirtino supaprastinto atviro konkurso (su rezervuota teise) (pirkimo Nr. 89608) sąlygas "Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos", apie kurias 2010-05-21 paskelbė elektroninėje pirkimų sistemoje. Pasiūlymus konkursui pateikė du subjektai: ieškovas UAB "Faktumas" ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys tretieji asmens UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas".

92010-06-21 atsakovas raštu Nr. VS-204 Pranešimas apie pasiūlymų eilę informavo Ieškovą, kad konkurso sąlygų reikalavimus atitiko du tiekėjai ir buvo nustatyta pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka, pirmoje vietoje nurodant trečiuosius asmenis UAB „Svertas" ir VŠĮ „Vilties žiedas", o antroje Ieškovą.

10Ieškovas 2010-06-23 kreipėsi į Atsakovą su pretenzija Nr. 2010/06/23 Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo, kurioje nurodė aplinkybes, liudijančias, kad UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas" pateiktas pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei kartu su pasiūlymu buvo pateikti galimai melagingi duomenys, dėl ko UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas" pasiūlymas turėjo būti atmestas, remiantis konkurso Sąlygomis.

11Atsakovas 2010-06-28 raštu Nr. VS-208 Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo informavo ieškovą, kad gavus vieno iš tiekėjų pretenziją sustabdomas Konkurso pirkimo procedūras.

12Atsakovas 2010-07-07 raštu Nr. SN-941 Dėl pretenzijos informavo Ieškovą, kad atmetė jo pateiktą pretenziją. 2010-07-08 raštu Nr. VS-209 informavo Ieškovą, kad pirkimo procedūros tęsiamos ir pirkimo sutarties sudarymo terminas - 15 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos, t.y. iki 2010-07-22 įskaitytinai.

13Ieškovas mano, kad tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidžia ieškovo interesus, konkurso Sąlygose įtvirtintus reikalavimus bei Viešųjų pirkimų įstatymo 32str., 33-37str. įtvirtintas nuostatas dėl kvalifikacinių reikalavimų, konkurso skaidrumo, konkurso dalyvių lygiateisiškumo, neignoravimo ir t.t.

14Ieškovas teigia, kad tretieji asmenys UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas" neatitinka atsakovo paskelbto Konkurso sąlygų, nes:

15

 1. nėra įvykdę (užbaigę) nei vienos strateginio plėtros plano rengimo sutarties;
 2. UAB „Svertas“ perkančiajai organizacijai pateikė melagingus duomenis apie kvalifikaciją arba pateiktus dokumentus suklastojo.

16Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad kaip kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiama: tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas, patvirtintas tiekėjo ir jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, kuriame turi būti nurodoma: sutarties objektas, sutarties pradžios ir pabaigos datos, sutarties vertė, paslaugų gavėjas ir jo kontaktiniai duomenys, trumpas paslaugų apibūdinimas. Taipogi turi būti pateikta užsakovo pažyma apie tai, kad pirkimo sutartyse numatytos paslaugos buvo suteiktos tinkamai.

17Trečiojo asmens UAB „Svertas“ atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad UAB „Svertas“ kartu su savo pasiūlymu Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai pateikė atliktų darbų pažymą, kas atitinka konkurso sąlygų 10.9 punkto reikalavimus. UAB „Svertas“ Investicinį projektą atliko Skuodo rajono savivaldybės užsakymu 2009 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais. Tai buvo investicinis projektas dėl sporto komplekso statybos, maždaug apie 5 milijonus Lt. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, kuri teikia paramą, investicinį projektą vadina konsultavimu projektu. Buvo nurodytas ir kitas projektas - Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų seniūnijos melioracijos statinių rekonstravimo darbams, 2009 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais. Buvo priduota užsakovo pažyma atsakovei, todėl atsakovė Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija turi visus duomenis apie UAB „Svertas“ kvalifikaciją. Buvo atliktas UAB „Simper“ strateginės plėtros planas, kuris buvo pradėtas 2009 m. gale ir baigtas 2010m. balandžio mėnesį. Teigia, kad UAB „Svertas“ kvalifikacija atitiko pirkimo dokumentų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 2 lentelės 10.9 punkto reikalavimus. Trečiųjų asmenų pasiūlymas buvo kruopščiai vertinamas, kadangi yra didelės pinigų sumos projektas.

18Trečiojo asmens VŠĮ „Vilties žiedas" atstovė teismo posėdyje nurodė, kad įstaiga atitinka Konkurso sąlygų 2 lentelės 10.9 punkto 1 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nes įvykdė Šakių rajone projektą „ Moterų mokymai Šakių rajone“ 2008 metais ir projektą patys administravo. Šio projekto apimtis iki 400 000 litų. Iki 2007 m. VŠĮ „Vilties žiedas" vykdė IGVIL projektus, po to buvo Fhare projektų vykdytoja. 2007 metais vykdė projektą dėl moterų, patyrusių smurtą, ir jį vykdė kartu su Jaunimo reikalų taryba. Minėto projekto vertė apie 2 milijonus litų. Dar buvo vykdomas IGVIL projektas „Jums“ su politikos institutu, nurodytame projekte buvo administratoriai savo daliai. Administravimo sutartį pasirašė patys su savimi, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, administravimą galima arba pirkti, arba vykdyti patiems. Įmanoma nustatyti vykdytų projektų kokybę, kadangi VŠĮ „Vilties žiedas" atliktus projektus tikrino įvairios institucijos – Europos Sąjungos Paramos agentūra, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Iš patikrinimo duomenų matyti, kad projektai buvo vykdomi tinkamai. VŠĮ „Vilties žiedas" turi licencijas, yra akredituota įstaiga, turinti Žemės ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ir kt. sertifikatus. Galvoja, kad tretysis asmuo VšĮ „Vilties žiedas“ atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus.

19Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo ginčijamą „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą (su rezervuota teise)“ vykdė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) reikalavimais, pretenzijų dėl paminėto konkurso sąlygų, konkurso vykdymo procedūrų ar kitų konkurso aplinkybių iš Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip įstaigos, įgyvendinančios viešųjų pirkimų politiką ir prižiūrinčios, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, negavo. Į Ieškovo pretenziją atsakė Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka ir terminais. Iš kitų paminėtame konkurse dalyvavusių tiekėjų pretenzijų negauta. Nurodė, kad 2010-07-23 tarp Biržų rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Svertas“ ir VšĮ „Vilties žiedas“ sudaryta Paslaugų tiekimo sutartis Nr. BS-117 (b.l. 91-2).

20Ieškinys tenkintinas.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija 2010-05-11 protokolu Nr. P-l 13 patvirtino Supaprastinto atviro konkurso (su rezervuota teise) sąlygas "Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos" (b.l.15-74).

22Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija 2010-06-21 raštu Nr. VS-204 Dėl pasiūlymų eilės ir sprendimo sudaryti sutartį informavo Ieškovą, kad konkurso laimėtoju pripažintas UAB „Svertas" ir VŠĮ „Vilties žiedas" (veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį) (b.l. 75).

23Ieškovas UAGB „Faktumas“ 2010-06-23 kreipėsi į Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisiją su pretenzija Nr. 2010/06/23 Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo, kurioje nurodė, UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas" pateiktas pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygų 2 lentelės 10.9 punkte, nes: 1) nėra įvykdę (užbaigę) nei vienos projekto administravimo paslaugų teikimo sutarties, 2) nėra įvykdę bent vieno strateginio plėtros plano rengimo sutarties. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas" pateikė melagingus arba suklastotus duomenis dėl kvalifikacijos atitikimo (b.l.76-77).

24Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija 2010-06-28 raštu Nr. VS-208 Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo, informavo ieškovą, kad gavusi vieno iš tiekėjų pateiktą pretenziją dėl supaprastinto atviro Konkurso, sustabdė Konkurso pirkimo procedūras (b.l. 78).

25Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija 2010-07-07 raštu Nr. SN-941 Dėl pretenzijos informavo ieškovą UAB „Faktumas“, kad jo pretenziją atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovo komisija gavo tiekėjo patvirtinimą, kad UAB „Svertas“ yra įvykdęs strateginio plėtros plano parengimo sutartį, kaip nurodytą Konkurso sąlygų 2 lentelės 10.9 punkto kvalifikaciniame reikalavime, kad „tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs tinkamai bent 1 strateginio plėtros plano rengimo sutartį“. Komisija telefonu konsultavosi ir nustatė, kad UAB „Svertas" ir VŠĮ „Vilties žiedas", veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį, atitinka Konkurso sąlygų 2 lentelės 10.9 punkto kvalifikacinį reikalavimą, kad „tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent vieną projekto administravimo sutartį“ (b.l. 79).

26Supaprastinto atviro konkurso (su rezervuota teise) "Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos" Sąlygų 2 lentelės 10.9 punkte nustatyti tokie kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui. Tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) turi būti:

27

 1. tinkamai įvykdęs bent 1 projekto, administravimo sutartį;
 2. parengęs bent 1 investicinį projektą;
 3. įvykdęs bent 1 konsultavimo projektų rengimo klausimais sutartį;
 4. įvykdęs bent 1 strateginio plėtros plano rengimo sutartį.

28Prie kvalifikacijos reikalavimus įrodančių dokumentų pateikiamas tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas, patvirtintas tiekėjo ar jo galioto asmens parašu ir antspaudu, kuriame turi būti nurodoma: sutarties objektas, sutarties pradžios ir pabaigos datos, sutarties vertė, paslaugų gavėjas ir jo kontaktiniai duomenys, trumpas paslaugų apibūdinimas. Dėl kiekvieno sąraše nurodyto projekto turi būti pateikta užsakovo pažyma apie tai, kad pirkimo sutartyse numatytos paslaugos buvo suteiktos tinkamai (b.l. 19).

29Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos pateiktais rašytiniais įrodymais apie konkurso laimėtojų trečiųjų asmenų kvalifikacijas nustatyta: 1. UAB „Simper“ 2010-07-02 faksu informavo Biržų rajono savivaldybės administraciją, kad patvirtinimui įvykdymo sutarties Nr. PL-1, pateikia įvykdymą patvirtinantį dokumentą – 2010-05-13 „Darbų priėmimo aktą“ Nr. PL-1 kopiją (b.l. 100); 2. 2010-05-13 Darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr.PL-1 nustatyta, kad UAB “Svertas“ , vykdydamas 2009-12-03 sutartį Nr. PL-1, parengė UAB „Simper“ strateginį plėtros planą 2010-2015 metų laikotarpiui (b.l. 101); 3. VŠĮ „Vilties žiedas“ pateiktame Biržų rajono savivaldybės administracijai Įvykdytų sutarčių sąraše nurodė atliktą projektą „Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymą Šakių regione“, kurio pradžia 2006-07-01, pabaiga 2008-07-31, sutarties vertė 207 418,00 Lt. Nurodyta, kad VŠĮ „Vilties žiedas“ rengė ir administravo projektą savo jėgomis (b.l., 102). 4. Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra 2010-05-27 atliko „Planinės patikros vietoje atlikimo lapu“ nustatyta, kad vykdant projektą „Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione“ paramos lėšos naudojamos pagal paskirtį, planuojamą įsisavinti visą paramą, skirtą projektui, 39 moterys baigė kompiuterinio raštingumo kursą, 15 moterų baigė slaugytojo padėjėjų kursą, 30 moterų teisinio raštingumo kursą, 25 moterys verslumo pagrindų kursą ir t.t. (b.l.103-105); 5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2007-06-27 „Patikros vietoje atlikimo ataskaita“ Nr. PV37-31 patikrino VŠĮ „Vilties žiedas“ vykdomą projektą „Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione“, kuriame konstatuota, kad projekto vykdytojas tinkamai atlieka projekto vykdymą (b.l.106-112).

30Iš ginčo viešojo pirkimo konkursą laimėjusių trečiųjų asmenų UAB „Svertas" ir VŠĮ „Vilties žiedas" pateiktų jų kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų darytina išvada, kad pateikti dokumentai neatitinka atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos patvirtintų Konkurso sąlygų 2 lentelės 10.9 punkte nustatytų kvalifikacinius reikalavimus įrodančių dokumentų turinio, nes: 1. nėra pateikta užsakovo pažyma, kad UAB „Svertas“ parengtas UAB „Simper“ strateginio plėtros planas 2010-2015 metų laikotarpiui parengtas tinkamai, nėra duomenų apie šio strateginio plėtros plano rengimo pradžią ir pabaigą, nėra duomenų apie atlikto projekto vertę, nėra pateiktas suteiktų paslaugų trumpas apibūdinimas; 2. nėra pateikta užsakovo pažyma, kad VŠĮ „Vilties žiedas“ atliktas projektas „Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione“ parengtas, tai yra paslaugos suteiktos tinkamai. „Patikros vietoje atlikimo ataskaitos“ sudarytos dar nepasibaigus projekto laikui, todėl pagal pateiktas patikras negalima daryti išvados, kad projektas atliktas laiku ir tinkamai.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos patvirtintų Konkurso sąlygų 2 lentelės 10.9 punktu, atsakovui Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai konkurso dalyviai tretieji asmenys turėjo pateikti projekto užsakovų Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymas, kad VŠĮ „Paramos žiedas“ tinkamai suteikė sutartyse numatytas paslaugas dėl nurodyto projekto, kad UAB „Svertas“ parengtas UAB „Simper“ strateginio plėtros planas 2010-2015 metų laikotarpiui parengtas tinkamai it t.t., tačiau nepateikė.

32Viešųjų pirkimų įstatymo 32str.6d. numato, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

33Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-08-20 Išvadoje Nr. 4S-2931 konstatavo, kad „jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nepateikė tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtinto įvykdytų sutarčių sąrašo, kuriame nurodyta sutarties objektas, sutarties pradžios ir pabaigos datos, sutarties vertė, paslaugų gavėjas ir jo kontaktiniai duomenys, trumpas paslaugų apibūdinimas, bei užsakovo pažymos apie tai, kad pirkimo sutartyse numatytos paslaugos buvo suteiktos tinkamai, tokiu atveju Atsakovas privalėjo prašyti šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, ir tik Tiekėjui nepatikslinus netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją – atmesti pasiūlymą, vadovaujantis Pirkimo dokumentų 55.2 punktu bei Įstatymo 39str.2d.1p., kad „paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją“ (b.l. 93).

34Kadangi konkurso dalyvių tiekėjų UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties žiedas" atsakovui Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai pateikti jų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai neatitiko Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 39str., atsakovo Biržų rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, darytina išvada, kad atsakovui Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai buvo pakankamas pagrindas paprašyti trečiuosius asmenis patikslinti duomenis apie jų kvalifikacijas, o nepatikslinus, atmesti šių dalyvių pasiūlymus ir tenkinti ieškovo UAB „Faktumas“ 2010-06-23 Pretenziją Nr. 2010/06/23 Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo. Šių įstatymo nuostatų atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai nesilaikė, jas pažeidė, todėl pripažintina, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nusprendė sudaryti konkursinę eilę ir sudaryti pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenims.

35Aptartais motyvais ieškinys tenkintinas. Pripažintinas neteisėtu ir naikintinas Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas dėl konkursinės eilės sudarymo ir sprendimas sudaryti sutartį su trečiaisiais asmenimis, vykdant supaprastintą atvirą konkursą (su rezervuota teise) „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos“ (pirkimo Nr.89608).

36Teismas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (2010, Nr. 25-1174) 32str.6d., 39str.2d.1p., 85str.2d. bei CPK 260-270 str.,

Nutarė

37Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2010m. birželio 21d. sprendimą dėl konkursinės eilės sudarymo ir sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Svertas“ ir VŠĮ „Vilties žiedas“ (veikiančiais pagal jungtinės veikos sutartį) pasiūlymą, vykdant supaprastintą atvirą konkursą (su rezervuota teise) „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos“ (pirkimo Nr.89608).

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas teismo posėdžio... 3. trečiojo asmens UAB „Svertas“ atstovui P. P.,... 4. trečiojo asmens VšĮ „Vilties žiedas“ atstovei L.... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ... 7. Ieškovas 2010-07-12 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 8. Ieškovas nurodė, kad atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos... 9. 2010-06-21 atsakovas raštu Nr. VS-204 Pranešimas apie pasiūlymų eilę... 10. Ieškovas 2010-06-23 kreipėsi į Atsakovą su pretenzija Nr. 2010/06/23 Dėl... 11. Atsakovas 2010-06-28 raštu Nr. VS-208 Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo... 12. Atsakovas 2010-07-07 raštu Nr. SN-941 Dėl pretenzijos informavo Ieškovą,... 13. Ieškovas mano, kad tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidžia ieškovo... 14. Ieškovas teigia, kad tretieji asmenys UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties... 15.
 1. nėra įvykdę (užbaigę) nei vienos strateginio plėtros plano... 16. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad kaip... 17. Trečiojo asmens UAB „Svertas“ atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad... 18. Trečiojo asmens VŠĮ „Vilties žiedas" atstovė teismo posėdyje... 19. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 20. Ieškinys tenkintinas.... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos... 22. Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija... 23. Ieškovas UAGB „Faktumas“ 2010-06-23 kreipėsi į Biržų rajono... 24. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 25. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 26. Supaprastinto atviro konkurso (su rezervuota teise) "Biržų rajono... 27.
  1. tinkamai įvykdęs bent 1 projekto, administravimo sutartį;
  2. ...
   28. Prie kvalifikacijos reikalavimus įrodančių dokumentų pateikiamas tiekėjo... 29. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracijos pateiktais rašytiniais... 30. Iš ginčo viešojo pirkimo konkursą laimėjusių trečiųjų asmenų UAB... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis,... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo 32str.6d. numato, kad perkančioji organizacija... 33. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-08-20 Išvadoje Nr. 4S-2931 konstatavo, kad... 34. Kadangi konkurso dalyvių tiekėjų UAB „Svertas" ir VšĮ „Vilties... 35. Aptartais motyvais ieškinys tenkintinas. Pripažintinas neteisėtu ir... 36. Teismas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (2010, Nr. 25-1174)... 37. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Biržų rajono savivaldybės... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...