Byla 2-1619/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Faktumas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-885-425/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Faktumas“ ieškinį atsakovui Biržų rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys UAB „Svertas“ ir VšĮ „Vilties žiedas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Faktumas“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkursinės eilės sudarymo, vykdant atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos“ (pirkimo Nr.89608) procedūras. Ieškovas taip pat prašė nepranešus Biržų rajono savivaldybės administracijai, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti bet kokias atviro konkurso „Biržų rajono savivaldybės administracijos projektų, strateginių dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugos“ procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu perkančiajai organizacijai skelbti konkurso laimėtoją, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju, o jeigu tokia sutartis būtų sudaryta – uždrausti ją vykdyti.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų itin neigiamas pasekmes Biržų rajono ekonominei – socialinei plėtrai, galimoms investicijoms, darbo vietų sukūrimui, tinkamam administravimui ir konsultavimui. Teismas taip pat nurodė, kad strateginių dokumentų rengimas ir administravimas sietinas su projektais, finansuojamais pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius supaprastintą atvirą konkursą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamos, tačiau nepradedamos įsisavinti lėšos, gali būti nebeskiriamos Biržų regiono projektams plėtoti.

5Ieškovas UAB ,,Faktumas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Apeliantas nurodo, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba iš esmės būtų apsunkinta arba neįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nustatė, kad sustabdžius procedūras, gali būti nebeskiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos Biržų regiono projektams plėtoti. Nėra jokio pagrindo teigti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog atsižvelgiant į konkurso rezultatus, 2010 m. liepos 23 d. su konkurso laimėtoju buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. BS-117.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.).

10Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Kadangi pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina kilus teisminiam ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurios dar nepasibaigusios, teisėtumo, todėl pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. pirkimo procedūrų sustabdymą.

11Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo nustatyta perkančiajai organizacijai pateiktų pasiūlymų preliminari eilė. Šio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo vykdomo konkurso procedūrų sustabdymą, o jei sudaryta pirkimo sutartis – šios sutarties vykdymo sustabdymą. Pirmosios instancijos teismas šį prašymą atmetė. Sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina pažymėti atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytą aplinkybę, kad atsakovas su pirkimo laimėtoju 2010 m. liepos 23 d. pasirašė viešojo pirkimo sutartį Nr. BS-117 (b. l. 15). Sudarius pirkimo sutartį, viešasis pirkimas pasibaigė (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.), o pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, kaip minėta, išnyksta teisinis pagrindas taikyti ieškovo nurodytą laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą.

12Atsakovui pasirašius minėtą pirkimo-pardavimo sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.180 str. 1 d.). Todėl ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui uždrausti ieškovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl konkurso objekto, o sudarius tokią sutartį – uždrausti ją vykdyti, nesant pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, kadangi laikinoji apsaugos priemonė, kaip ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-210/2006; 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-286/2008).

13Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paliekama nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.