Byla B2-2364-221/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, susipažinusi su pareiškėjo M. Z. pareiškimu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baksta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas M. Z. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovei UAB „Baksta“ bankroto bylą.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Kaip jau minėta, pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

6Pareiškėjas nurodo, kad į teismą dėl bankroto bylos UAB „Baksta“ iškėlimo kreipiasi kaip įmonės kreditorius ir tuo pačiu kaip akcininkas, tačiau iš pareiškime nurodomų aplinkybių, t. y. kad pareiškėjas negali gauti atsakovės įmonės metinės apyskaitos, kreditorių, debitorių, turto sąrašo ir juos prašo teismo išreikalauti, laikytina, kad jis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo kreipiasi kaip įmonės kreditorius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kreditorius turėtų teismui pateikti įrodymus apie tai, kad siuntė atsakovei pretenziją dėl įsiskolinimo padengimo. Tačiau pareiškėjas tokių įrodymų kartu su pareiškimu teismui nepateikė. Tokių įrodymų pareiškėjas nepateikė, tačiau prašo juos išreikalauti iš įmonės vadovo.

7Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalį, tuo atveju, kai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipiasi pats įmonės savininkas (savininkai), jis kartu prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui turi pridėti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus ir įrodymus, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai, jeigu pareiškimas pateiktas šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte nurodytu pagrindu – yra pateikti įrodymai, kad įvykdyta šiame punkte nurodyta sąlyga.

8Taip pat, kaip minėta, ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis imperatyviai nustato, jog pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius privalo pateikti įmonei. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodė, kad jis įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą reikalavimą, t. y. atsakovei įteikė pareiškimo bei jo priedų nuorašus. Tačiau iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2014 m. liepos 31 d. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo gavimą tą pačią dieną pasirašytinai patvirtino pats pareiškėjas M. Z., kas, nesant byloje kitų įrodymų, nelaikytina tinkamu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei įteikimu.

9CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Tuo tarpu pareiškėjas į bylą pateikė netinkamai patvirtintus priedus, t. y. visus priedus patvirtino pats pareiškėjas.

10Taigi, pripažintina, jog pareiškėjas neįrodė, jog jis tinkamai laikėsi įstatymo nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis, 4 dalis). Tik tinkamai įvykdęs visus ĮBĮ 6 straipsnyje numatytus reikalavimus, kreditorius įgyja teisę pareikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

11Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta galimybės pareiškėjui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjo M. Z. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Baksta“ atsisakyti priimti.

14Nutarties patvirtintą kopiją nusiųsti pareiškėjui.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai