Byla 1A-339-348/2018

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Svetlanos Jurgaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Viktoro Preikšo ir Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Evelinai Dzenytei, dalyvaujant prokurorei Renatai Staniulienei, nuteistojo J. G. gynėjai advokatei Vidai Kabečienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. vasario 2 d. nuosprendžio, kuriuo J. G. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalį – 60 MGL dydžio bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bauda su mažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 40 MGL (1506,40 Eur) dydžio bauda, ją sumokant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

3J. G. vadovaujantis BK 68 straipsniu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 1 metams 6 mėnesiams bei vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - 5 MGL dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

4Nuosprendžiui įsiteisėjus nuspręsta panaikinti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimu paskirtą J. G., laikiną nuosavybės teisių apribojimą į automobilį „Renault Megane“, valstybinio numerio ženklais ( - ) VIN Nr. ( - ) bei minėtas automobilis paliktas J. G..

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6

  1. J. G. nuteistas už tai, kad vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, būtent: 2017 m. gruodžio 8 d. apie 20.30 val. ( - ) rajono savivaldybės, kelyje ( - ) 4 km., vairuodamas kelių transporto priemonę, t. y. automobilį „Renault Megane“, valstybinio numerio ženklais ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,50 promilių alkoholio, t. y. 2,24 promilių etilo alkoholio, nepasirinko saugaus greičio dėl to nesuvaldė šio automobilio ir šiuo nuvažiavo į pakelės griovį bei tokiu būdu šį apgadino.
  2. Marijampolės apylinkės teismas 2018 m. vasario 2 d. nuosprendyje sprendė, kad automobilio nekonfiskavimas atitiks teisingą pusiausvyrą tarp viešojo intereso ir asmens, - J. G. sutuoktinės, teisių, nes automobilį J. G. įgijo kartu su savo drauge, kuri šiuo metu yra jo sutuoktinė. Be to, teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją asmens nuosavybė neliečiama. O šiuo atveju baudžiamojo įstatymo nuostatų J. G. sutuoktinės atžvilgiu taikymui byloje nesurinkta jokių duomenų, kad ši padarė įstatymo nustatytą atitinkamą, ypač pabrėžtina - kaltą, veiką ir dėl to jos bendroji jungtinė kartu su sutuoktiniu J. G. nuosavybė, - minėtas automobilis, turėtų būti konfiskuojamas (atimamas, nusavinamas).
  3. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras apeliaciniame skunde prašo Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. vasario 2 d. nuosprendžio dalį dėl baudžiamojo poveikio priemonės, numatytos BK 72 straipsnyje, netaikymo pakeisti ir konfiskuoti J. G. nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę – automobilį „Renault Megane“, valstybinis Nr. ( - )
   1. Skunde nurodo, kad apylinkės teismo išvados dėl transporto priemonės nekonfiskavimo yra nepagrįstos ir neatitinkančios faktinių bylos aplinkybių. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikaltimą J. G. padarė naudodamasis transporto priemone, kuri yra registruota jo vardu. Todėl automobilis, kurį vairavo J. G. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, atitinka nusikalstamos veikos priemonės sąvoką, todėl vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, yra konfiskuotinas turtas nepriklausomai nuo baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens charakterizavimo ar būtinybės naudoti šią transporto priemonę.
  4. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokurorė R. Staniulienė prašė Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo J. G. gynėja advokatė Vida Kabečienės prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.
  5. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas.
  6. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma paduotame apeliaciniame skunde. Prokuroras apeliaciniame skunde nesutinka tik su pirmosios instancijos teismo sprendimu netaikyti baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo, todėl byla patikrinama tiek, kiek prašoma apeliaciniame skunde.
  7. Apylinkės teismas sprendimą netaikyti automobilio konfiskavimo motyvavo tuo, kad automobilį J. G. yra įgijęs su savo drauge, kuri šiuo metu yra jo sutuoktinė, todėl jo konfiskavimas pažeis J. G. sutuoktinės teises.
   1. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatas konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Teismų praktikoje nusikalstamos veikos priemonėmis pripažįstami įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudoja tam, kad sudarytų sąlygas ar palengvintų nusikalstamos veikos padarymą. Tokia priemone pripažįstamas specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas, t. y. kai pakeista jo paskirtis ar savybės (tokia teismų praktika dažna, pavyzdžiui, kontrabandos nusikaltimų bylose). Tačiau teismų praktikoje yra išaiškinta ir tai, kad turtas gali būti pripažįstamas nusikalstamos veikos priemone ir tuomet, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, tačiau nustatoma, kad nusikalstamos veikos padarymas nenaudojant šio turto būtų labai apsunkintas. Nagrinėjamu atveju yra situacija, kuomet nenaudojant transporto priemonės nusikalstamos veikos padarymas yra apskritai neįmanomas. Kad transporto priemonė, numatyta BK 281 straipsnio 7 dalies dispozicijoje, laikytina šioje teisės normoje aprašytos nusikalstamos veikos priemone, kuri turi būti konfiskuojama, pripažįstama ir formuojamoje šios naujos teisės normos taikymo praktikoje.
   2. Byloje neginčytinai nustatyta, kad J. G. vairavo jam priklausantį automobilį „Renault Megane“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,24 promilių etilo alkoholio, tad minėta transporto priemonė pripažintina šios nusikalstamos veikos priemone. Nors pirmosios instancijos teismas sprendė, jog automobilio konfiskavimas pažeis J. G. sutuoktinės teises, nes automobilis yra jų jungtinė nuosavybė, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl turto konfiskavimo neturi reikšmės ta aplinkybė, ar jis (šiuo atveju nuteistojo sutuoktinė) suteikė turtą arba turėjo ir galėjo žinoti, kad toks turtas bus panaudotas darant nusikalstamą veiką. Žalos, atsiradusios dėl bendraturčio neteisėtų veiksmų sumažėjus bendrajai jungtinei nuosavybei, atlyginimo klausimas gali būti sprendžiamas civilinio proceso tvarka (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-237/2011).
   3. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal teismų praktiką turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės paskirties baudžiamojo poveikio priemonė, įgyvendinanti idėją, kad svarbu ne tik nubausti kaltininką paskyrus jam bausmę, bet ir padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamoms veikoms daryti. Įstatyme nurodytais atvejais turto konfiskavimo taikymas yra privalomas. Jeigu taikant turto konfiskavimą gali būti pažeistas proporcingumo principas (pvz., konfiskuojama didelės vertės transporto priemonė), į šią aplinkybę teismas gali atsižvelgti skirdamas bausmę, pavyzdžiui skirti mažesnį baudos dydį ar baudos sumokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui, tačiau nekonfiskuoti transporto priemonės, atitinkančios konfiskuotino turto požymius, nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, kaltinamojo asmenybės ar kitų panašių aplinkybių, jis privalomai skiriamas nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos (kasacinė nutartis Nr. 2K-243-942/2016). Taigi atsižvelgiant į tai, kad J. G. inkriminuotą nusikalstamą veiką padarė vairuojant automobilį, jį naudojant buvo padaryta tyčinė nusikalstama veika, todėl siekiant užkirsti kelią analogiškų visuomenei pavojingų nusikalstamų veikų darymui bei valstybės ir visuomenės interesus iškeliant aukščiau už kaltininko interesus, transporto priemonė konfiskuotina BK 72 straipsnio pagrindu. Pagrindo spręsti, kad šiuo atveju šios baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas aiškiai prieštarautų proporcingumo, teisingumo principams, nėra.
  8. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

8Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2018 m. vasario 2 d. nuosprendį pakeisti:

9vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 3 dalimi, 72 straipsnio 2 dalimi, J. G. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, ir konfiskuoti J. G. priklausantį turtą – automobilį „Renault Megane“, valstybinio numerio ženklas ( - ) VIN Nr. ( - ), kaip nusikalstamos veikos priemonę.

10Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

11Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai