Byla 2-1578/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gaiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutarties, kuria teismas ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Banduva“, UAB „KRS“, UAB „Žemda“, UAB „Pireka“, UAB „Pasvalio melioracija“, UAB „Consena“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Sienojus“, UAB „Techsis“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame konkurse pripažinimo negaliojančiu laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (ieškinio medžiagos Nr. 2-745-198/2010).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškiniu prašė teismo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 2 d. skelbtą viešąjį pirkimą „Pasvalio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, pirkimo Nr.87149 (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Banduva“, UAB „KRS“, UAB „Žemda“, UAB „Pireka“, UAB „Pasvalio melioracija“, UAB „Consena“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Sienojus“, UAB „Techsis“). Ieškinyje nurodė, kad atsakovas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010 m. spalio 23 d. viešai paskelbė apie organizuojamą viešąjį pirkimą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“. 2009 m. gruodžio 29 d. atsakovo Viešųjų pirkimų komisija konkurso laimėtoju pripažino UAB „Pasvalio melioracija“, o ieškovo pasiūlymas pripažintas antruoju. Tačiau UAB „Techsis“ padavus ieškinį Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo, atsakovas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010 m. kovo 2 d. sprendimu nutraukė supaprastintą atvirą konkursą, o 2010 m. balandžio 2 d. paskelbė viešąjį pirkimą „Pasvalio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“. Ieškovo nuomone, atsakovas neteisėtai nepripažino ieškovo pirmojo konkurso laimėtoju, o organizavo pakartotinį pirkimą dėl to paties dalyko. Ieškovas pabrėžė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo paduotą pretenziją.

4Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovui UAB „Panevėžio ryšių statyba“ nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos pašalinti ieškinio trūkumus: 1) nurodyti ieškinyje visus dalyvaujančius asmenis, kurių teises gali paliesti kilęs ginčas; 2) pateikti teismui visus ieškinį pagrindžiančius įrodymus; 3) pateikti teismui tiek ieškinio ir jo priedų nuorašų kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų; 4) pateikti teismui įrodymus apie Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinto reikalavimo įvykdymą.

5Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ padavė teismui patikslintą ieškinį, kuriame nurodė dalyvaujančius byloje asmenis, kurių teises gali paliesti kilęs ginčas, taip pat pateikė tiek ieškinio ir jo priedų nuorašų, kiek yra dalyvaujančių byloje asmenų. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija apie teismui pateiktą ieškinį buvo informuota žodžiu.

6Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 9 d. nutartimi ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame konkurse laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad nepateikta rašytinių įrodymų, kuriais grindžiamos ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės, teismui taip pat nepateikti įrodymai apie Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 1 d. reikalavimo įvykdymą. Teismas pabrėžė, jog 2010 m. kovo 2 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimo įstatymas, kurio 95 str. 1 d. nustato, kad tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais. Šio įstatyme privalomo reikalavimo ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ neįvykdė.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir ieškinį priimti. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Viešųjų pirkimo įstatymo 95 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintas reikalavimas per 3 darbo dienas nuo ieškinio padavimo teisme įstatyme numatytu būdu informuoti perkančiąją organizaciją apie teisme paduotą ieškinį. Ši nuostata tiesiogiai susijusi su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir įpareigoja perkančiąją organizaciją sulaukti teismo procesinio sprendimo dėl ieškinio priėmimo, t. y. ja siekiama apsaugoti tiekėją.
  2. Teismas neturi pagrindo tikrinti, ar ieškovas persiuntė ieškinį atsakovui po to, kai ieškinys paduotas teisme. Įstatymas tiekėjo tokio procesinio veiksmo nesieja su jam galimai atsirasiančiais procesiniais teisiniais padariniais byloje.
  3. Teismas nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo neįvardijo, kokius konkrečiai rašytinius įrodymus turi pateikti ieškovas, kad įrodytų ieškinyje išdėstytas aplinkybes, t .y. teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, o neįvykdžius joje nustatyto reikalavimo, nepagrįstai ieškinį laikė nepaduotu. Tokiu būdu pažeista ieškovo teisė į teisminę gynybą.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškovo ieškinį perkančiajai organizacijai laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, reikia įvertinti, ar teismas pagrįstai nustatė ieškinio trūkumus, ar ieškovas iš tiesų jų nepašalino.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovo ieškinio dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame konkurse pripažinimo negaliojančiu keturis trūkumus. Iš ieškovo skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad teismo nuomone, ieškovas pašalino du ieškinio trūkumus, o dviejų trūkumų nepašalino. Todėl yra pagrindas išnagrinėti atskirai kiekvieną iš teismo įvardytų ieškinių trūkumų, kurių nepašalino ieškovas.

11Teisingumo vykdymas, pagrįstas neaiškiais argumentais ar išvis be argumentų, nėra tas teisingumas, kurį vykdyti teismus įpareigoja konstitucinės nuostatos. Todėl teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad, teismo procesiniai sprendimai turi būti motyvuoti taip, kad jų motyvai būtų aiškūs ir suprantami tiek proceso dalyviams, tiek ir nedalyvavusiems byloje asmenims.

12Sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, teismas tik patikrina, ar ieškovas įvykdė įstatyme nustatytus formalius reikalavimus, ar nėra kitų procesinių kliūčių kreiptis į teismą teisminės gynybos. Šioje civilinio proceso stadijoje teismas neturi ir negali tikrinti ieškinio pagrįstumo klausimo, taigi, ir negali reikalauti iš ieškovo, kad šis įrodytų ieškinio pagrįstumą. Tuo atveju, kai teismas sprendžia ieškinio priėmimo klausimą ir nustato, kad nėra pagrindo priimti ieškinį, kadangi neegzistuoja teisės kreiptis į teismą visos prielaidos ir sąlygos, teismo nutartyje dėl ieškinio atsisakymo ar ieškinio trūkumų šalinimo turi būti aiškiai, suprantamai išdėstyti argumentai, dėl kurių procesas negali vykti toliau. Kai teismas neaiškiai įvardija ieškinio trūkumą (perdėm abstrakčiai, daugiaprasmiškai ir pan.) ir dėl to ieškovas jo nepašalina, negalima laikyti, kad teismas įvykdė tą teisingumą, kurį vykdyti jį įgalina Konstitucijos 109 straipsnio nuostatos. Tuo pačiu pažymėtina, kad esant abejonėms, ar ieškinį priimti, ar laikyti jį nepaduotu dėl galimai itin formalaus reikalavimo neįvykdymo, teismas ieškinį turėtų priimti.

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo nurodė, kad ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, kuriais grindžiamos ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir įpareigojo ieškovą pateikti šiuos įrodymus. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas kartu su ieškiniu pateikė teismui ieškinio priede įvardytus dokumentus – ieškovo pretenzijos kopiją, atskirojo skundo kopiją, atsakovo vadovo įsakymo dėl pretenzijų nagrinėjimo kopiją, atsakovo rašto kopiją bei išrašą iš laikraščio apie skelbiamą viešąjį pirkimą (b.l. 5). Kaip minėta, teismas minėtoje nutartyje neįvardijo, kokius rašytinius įrodymus, kurie pagrįstų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, ieškovas turėtų pateikti teismui. Ieškovui pateikus nurodytus dokumentus, o teismui aiškiai neįvardijus nustatyto trūkumo, nėra pagrindo laikyti, kad ieškovas neįvykdė šio reikalavimo ir ieškinys turi jo turinio trūkumų.

14Dėl teismo nutartyje nustatyto ieškinio kito trūkumo, kad ieškovas neįvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinto reikalavimo teisėjų kolegija pažymi, kad ši norma nėra savitikslė. Pareigos nustatymu tiekėjui, kuris pateikė prašymą ar ieškinį teismui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio prašymo (ieškinio) gavimo teisme dienos informuoti perkančiąją organizaciją apie prašymo (ieškinio) padavimo faktą, siekiama įtvirtinti draudimą perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju sužinojus apie ieškinio pateikimą teismui. Ši teisės norma įtvirtinta tiekėjo, nesutinkančio su viešųjų pirkimų eiga, jų rezultatais, perkančiosios organizacijos sprendimų teisingumu, interesais, siekiant užkirsti kelią sutarties sudarymui ir viešųjų pirkimų pasibaigimui iki ginčo išsprendimo. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar atskirose VPĮ normose nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie ieškinio priėmimo klausimo išsprendimą (VPĮ 95 str. 2 d.). Teismas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, informuoja perkančiąją organizaciją ir prašymą pateikusį ar ieškinį pareiškusį tiekėją apie motyvuotą nutartį ar rezoliuciją apie ieškinio (ne)priėmimą (VPĮ 95 str. 3 d.).

15Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali teismui kartu su ieškiniu pateikti įrodymų apie tai, kad informavo perkančiąją organizuoją apie ieškinio padavimą teisme (nes apie ieškinio gavimą teisme ir turi būti informuojama perkančioji organizacija). Tiekėjui neįvykdžius šios pareigos, neigiami padariniai (sutarties sudarymas) gali kilti tik jam pačiam, be to, apie ieškinio priėmimo klausimo išsprendimą perkančiąją organizaciją informuoja ir teismas. Todėl tiekėjas, padavęs teisme ieškinį perkančiajai organizacijai, šio ieškinio padavimo momentu neturi pareigos įrodyti teismui, kad įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintą reikalavimą. Šios pareigos neįvykdymas negali būti laikomas ieškinio trūkumu.

16Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, nustatančias ieškinio trūkumų šalinimo klausimus ir dėl to nepagrįstai ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui (CPK 115, 135, 138 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str.). Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės spręsti pirmosios instancijos teismui priskirtų klausimų. Todėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartis naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas pirmosios instancijos teismui perduotinas nagrinėti iš naujo.

17Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 338 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinio atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame konkurse pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai