Byla 2-33-372/2018
Dėl žalos atlyginimo iš juridinio asmens valdymo organo ir dalyvio

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2sekretoriaujant D. T.,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. A.,

4atsakovui D. K., jo atstovui advokatui E. O.,

5žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams D. K. ir I. K. dėl žalos atlyginimo iš juridinio asmens valdymo organo ir dalyvio ir

Nustatė

6

  1. Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė: 1) priteisti ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos naudai solidariai iš atsakovų I. K. ir D. K. 106494,55 Eur sumą; 2) priteisti ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos naudai solidariai iš atsakovų I. K. ir D. K. 5 % palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 3) priteisti ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos naudai solidariai iš atsakovų I. K. ir D. K. bylinėjimosi išlaidas.

72. UAB „Dovirma“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Rangos sutartis buvo sudaryta ir galiojo nuo 2010 m. rugsėjo 27 d. iki 2013 m. gegužės 26 d. (nutraukta 2013 m. balandžio 26 d. pranešimu), t. y. tuo laikotarpiu, kai UAB „Dovirma“ akcininkais ir generalinio direktoriaus pareigas ėjo abu atsakovai, t. y. I. K. ir D. K., dėl ko jiems ir reiškiamas ieškinys kaip bendraatsakoviams.

83.

9Pagal Rangos sutarties 7 p. UAB „Dovirma“ buvo išmokėtas: už I etapo statybos rangos darbus 3.161.835 Lt avansas buvo išmokėtas 2010-11-10 ir 2010-11-11; už II etapo statybos rangos darbus 1.504.500 Lt avansas buvo išmokėtas 2011-06-16. Iki Rangos sutarties nutraukimo nepanaudotas avansas, kuris buvo išmokėtas išimtinai užtikrinant tinkamą ir nepertraukiamą Rangos sutarties vykdymą, siekiant sutarties vykdymui įsigyti reikalingas medžiagas / įrenginius.

104.

11UAB „Dovirma“ išmokėtas avansas buvo tikslinis ir skirtas išimtinai Rangos sutarties vykdymui. Projekto finansavimo ir administravimo sutarčių, sudarytų dėl I etapo 2010 m. liepos 30 d. ir dėl II etapo 2011 m. balandžio 28 d., 4.2 p. buvo aiškiai įtvirtinta, kad „projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas iki 30 procentų visų Projektui įgyvendinti skirtų Projekto finansavimo lėšų, nurodytų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Atitinkamai minėtų sutarčių 4.4 p. numatyta, kad „gautas avansas gali būti naudojamas tik Projekto išlaidoms apmokėti. Sumažėjus ar išnykus avanso poreikiui įgyvendinančioji institucija gali nurodyti grąžinti dalį ar visą išmokėtą avansą arba įskaityti jį į mokėtiną sumą pagal pateiktus prašymus“. Jokių dokumentų, patvirtinančių, kur ir kokiais tikslais buvo panaudotas avansas UAB „Dovirma“ nepateikė, kartu nepanaudoto avanso, kuris buvo išmokėtas išimtinai siekiant užtikrinti nepertraukiamą Rangos sutarties vykdymą ir įsigyti Rangos sutarties vykdymui reikalingas medžiagas ir įrenginius, negrąžino.

125.

13Atsakovai privalėjo užtikrinti tinkamą sumokėto avanso naudojimą, t. y. Rangos sutarties vykdymui. Kaip patvirtina nurodytos aplinkybės, UAB „Dovirma“ Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, UAB „Dovirma“ yra nemoki ir negali vykdyti savo prievolių kreditoriams, tame tarpe ir ieškovei Telšių rajono savivaldybės administracijai. Sumokėtas avansas, kuris turėjo būti panaudotas tik Rangos sutarties vykdymui, po raginimų avansas nebuvo grąžintas.

146.

15Atsakovai, pasunkėjus UAB „Dovirma“ veiklai ar pradėjus jai veikti nuostolingai, privalėjo imtis veiksmų, siekiant išvengti UAB „Dovirma“ kreditorių, tame tarpe ir ieškovė, teisių pažeidimų. Pagal UAB „Dovirma“ finansinės atskaitomybės dokumentus, t. y. pelno (nuostolių) ataskaitą už 2012 m., UAB „Dovirma“ nuostolis per 2012 m. sudaro net 6765434 Lt, kai tuo tarpu dar 2011 m. įmonė dirbo pelningai ir pelnas per 2011 m. sudarė 66440 Lt (Pelno (nuostolių) ataskaitos už 2012 m. nuorašas ). UAB „Dovirma“ per 2012 m. sugebėjo nuo pelningai dirbančios įmonės pasiekti net 6765434 Lt nuostolį. Atsakovai, matydami, kad UAB „Dovirma“ veikla yra nuostolinga, privalėjo ją stabdyti ir imtis veiksmų, užtikrinant, kad UAB „Dovirma“ kreditoriams nebūtų daromi nuostoliai.

168.

17Atsakovai nurodė, kad jie nesutinka su ieškovės reikalavimais. Atmetant ieškinį, iš ieškovės turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovei 2013 05 26 nutraukus rangos sutartį, nepanaudotas šio statybos objektui pinigų likutis sudarė 224762,80 Eur. Draudimo bendrovė sumokėjo 121281,56 Eur, likvidavus UAB „Dovirma“, ieškovei grąžinta 42624,89 Eur baigus bankroto byla. Atsakovė liko skolinga ieškovei 106494,55 Eur nepanaudotų lėšų.

189.

19Nutraukus sutartį, buvo grąžinta statybinių medžiagų, kurios nebuvo įvertintos pinigine išraiška. UAB „Dovirma“ buhalterinės apskaitos duomenimis ieškovei perduotų prekių vertė buvo 20273,40 Eur. Kad prekių buvo, patvirtino 2014 01 30 FNTT specialisto išvados Nr.5-4/6 6 lapas, kuriame pažymėta, kad medžiagų ir prekių likutis 2013 02 28 sudarė - 207823,18 Lt arba 60189,75 Eur. Ieškovės prašoma priteisti suma turi būti sumažinta nuo 106494,55 Eur iki 86221,15 Eur.

2010. Buvo atlikta ir daugiau darbų, tačiau ieškovė nebepasirašė darbų atlikimo aktų. Tai patvirtina 2017 10 19 Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. l 7-60E ir statybos darbų žurnalas, kuriame yra techninės priežiūros vadovo T. M. ir darbų vadovo Š. Z. parašai. Šios 82702,51 Eur išlaidos buvo, nepriklausomai nuo ieškovės teiginių, faktiškai šiuos ieškovė yra priėmusi (tai patvirtina statybos žurnalas). Šia suma taip pat turi būti mažinama ieškovės prašoma priteisti suma iki 3518,64 Eur.

2111. Darbų UAB „Dovirma“ neatliko laiku ne dėlto, kad buvę akcininkai ir vadovai gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, bet pirmiausia dėl techninio projekto klaidų, kurios taip ir nebuvo ištaisytos, o nepanaudotos lėšos, kurios nebuvo padengtos darbais, nebuvo grąžintos ne dėl to, kad buvo iššvaistytos, bet dėl to, kad UAB „Dovirma“ buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pirmiausia tai buvo padaryta dėl restruktūrizavimo bylos, o vėliau dėl bankroto bylos. Ji jau neturėjo realios galimybės dėl teismo taikyto arešto. Kad lėšos nebuvo išvaistytos ar jos nebuvo panaudotos pagal paskirtį, patvirtino ir UAB „Dovirma“ bankroto administratorius.

2212. Tiek bendrovės vadovas, tiek kitas valdymo organas, tiek jos dalyvis atsako ne už bet kokius jiems tenkančių pareigų pažeidimus, tačiau tik už tuos, kurie yra padaryti dėl jų didelės kaltės, t. y. tiesioginės tyčios, turint tikslą pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl tik paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, negali būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo ir jos dalyvio civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio, 6.250 straipsnio 3dalies pagrindu.

2313. Asmuo padaro žalą tyčia, kai siekia padaryti ją arba atitinkamai elgiasi žinodamas, kad konkreti žala atsiras arba labai tikėtina, kad atsiras. Didelis neatsargumas kaip kaltės forma pasireiškia neprotingu arba išskirtiniu rūpestingumo nebuvimu, kai asmuo nėra tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai būtina esamomis aplinkybėmis.

2414.

25Įmonės nemokumas yra nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte ir įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus. Šiuo konkrečiu atveju UAB „Dovirma“ tapo nemokia tik 2012 m. antrame pusmetyje. Kai tik įmonė susidūrė su nemokumo problema, pirmiausia akcininkai ir vadovai ėmėsi priemonių įmonės finansinei būklei stabilizuoti - buvo parengtas restruktūrizavimo planas ir teismui 2012 m. lapkričio 11 d. buvo pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2615. Iš ieškovės pateikto ieškinio turinio matyti, kad žala, kurią prašoma priteisti iš buvusių UAB „Dovirma“ valdybos narių, yra kildinama iš ieškovės su UAB „Dovirma“ sudarytos rangos sutarties vykdymo tinkamumo, permokos negrąžinimo, kurios neįvykdymą sąlygojo ne konkretūs vadovo ar akcininko atlikti neteisėti veiksmai, bet UAB „Dovirma“ mokumas. Pagal nusistovėjusią teisminę praktiką, ieškovė turi įrodyti, kad jai yra padaryta individuali žala ir ji nėra susijusi su UAB „Dovirma“ mokumu.

27Ieškinys atmestinas.

2816.

29Teismas nustatė, kad 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įvykdžius supaprastintą atvirą konkursą „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“, buvo sudaryta rangos sutartis su UAB „Dovirma“. Rangos sutartimi rangovė įsipareigojo atlikti Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo darbus (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81-0.13).

3017.

31Buvo sutarta, kad užsakovė sumokės 30 procentų avansą, o rangovė sudarys draudimo liudijimą, kuriuo užtikrins savo atlikimo garantiją. 2013 m. vasario 19 d. ieškovė pateikė prašymą rangovei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kur buvo panaudotas avansas. Atsakovė užtikrino, kad darbus atliks tinkamai, tačiau 2013 m. balandžio 9 d. ieškovė gavo rangovės atsakymą, kad neva Rangos sutarties vykdyti negali, nes yra Techninio projekto neatitikimai. 2013 m. balandžio 17 d. buvo gautas rangovės atsakymas, kuriame buvo nurodytos tos pačios aplinkybės, t. y. kad Rangos sutarties užbaigti vykdyti negali, nes nepateiktas Techninis projektas.

3218.

332013 m. balandžio 26 d. ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad Rangos sutartis nėra vykdoma, darbus vėluojama atlikti, atsakovę informavo apie tai, kad vienašališkai nutraukia rangos sutartį. 2013 m. gegužės 14 d. buvo gautas rangovės atsakymas, kuriame nurodoma, kad ji neprieštarauja, kad būtų nutraukta Rangos sutartis FID1C bendrųjų sąlygų 15.2 (e) p. pagrindu, nes Šiaulių apygardos teisme 2013-03-26 yra priimtas UAB „Elvaradas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

34Dėl atsakovo I. K. pareigos atlyginti ieškovei žalą

3519.

36Byloje nustatyta, kad atsakovas I. K. UAB „Dovirma“ generaliniu direktoriumi ir vieninteliu akcininku tapo 2012-10-18. Prieš šias pareigas ėjo jo tėvas D. K. (1 t., b. l. 9-15). 2012-11-21 I. K. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas iškelti UAB „Dovirma“ restruktūrizavimo bylą. Jo prašymą teismas atmetė 2013-02-18. Atskirąjį skundą Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo ir 2013-04-11 nutartimi paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo nutartį. 2013-04-25 pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dovirma“ pateikė UAB „Elvaradas“, kurios iniciatyva buvo iškelta bankroto byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-07-18 paliko nutartį nepakeistą. UAB „Dovirma“ atskirojo skundo nepateikė. Turint omenyje, kad byla dėl restruktūrizacijos buvo grąžinta į Šiaulių apygardos teismą 2013-04-17, teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad I. K. pažeidė pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jis negalėjo per 7 dienas pateikti tinkamai paruošto pareiškimo.

3720.

38Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai faktiškai nemokiai įmonei skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai, kurie padarė žalos laiku neinicijavę bankroto bylos, tai ši žala nėra padaryta bendrais šių asmenų veiksmais, jie nelaikytini bendraskoliais, kiekvienas iš jų individualiai atsako už savo veiksmais padarytą žalą, jų atsakomybė turi būti atribota ir individualizuota, individualiai nustatant kiekvieno iš jų civilinės atsakomybės sąlygų visetą, dėl jos turi būti sprendžiama pagal faktines aplinkybes, žalos dydis dėl vėlavimo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą turi būti skaičiuojamas kiekvieno iš jų vadovavimo laikotarpiui atskirai (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis, CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016, 34 punktas). Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės atveju taikoma tik tada, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkrečiam atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594-686/2015).

3921.

40Nagrinėjamu atveju teismas daro išvadą, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog atsakovas I. K. yra kaltas, kad padarė jai kokią nors žalą, išskyrus pavėluodamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiuo klausimu teismas argumentus išdėstė sprendimo 19 p. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad jis kaip nors įtakojo bendrovės veiklą iki to laiko, kol tapo generaliniu direktoriumi, priiminėjo valdingus sprendimus, sudarinėjo sutartis su subrangovais, gaunamas iš ieškovės lėšas, tame tarpe ir avansus, naudojo kitaip, nei buvo sutarta su ieškove. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad atsakovo I. K. veiksmuose nėra kaltės, o nesant bent vienos CK 6.246 – 6.249 straipsnyje nurodytos sąlygos, negalima atsakomybė.

41Dėl žalos atlyginimo iš atsakovo D. K.

4222.

43Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija, atsakovas D. K. UAB „Dovirma“ generaliniu direktoriumi buvo nuo 1996-07-17 iki 2012-10-18, o akcininku – nuo 2004-03-10 iki 2012-10-18. Kasacinio teismo išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju tinkamai vykdė savo pareigas nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002; 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

4423.

45Nuostolingai pasibaigęs verslo sandoris savaime nereiškia, kad vadovas atliko neteisėtus veiksmus civilinės atsakomybės prasme. Valdymo organų nariai negali iš anksto žinoti, ar jų sprendimai ekonomiškai pasiteisins, nes verslo rezultatai priklauso nuo daugelio rinkos veiksnių. Todėl ir atsakomybė jiems taikoma ne už neigiamą ekonominį jų veiksmų rezultatą, kurio numatyti jie neturėjo galimybės, bet už jų veiksmų sprendimo priėmimo metu teisėtumą – ar sprendimo priėmimo metu jie galėjo pagrįstai ir sąžiningai tikėti, kad šis sandoris naudingas bendrovei. Kasacinio teismo praktikoje verslo sprendimo atžvilgiu įtvirtinta teisėtumo prezumpcija – jei tik verslo sprendimas priimtas nepažeidžiant fiduciarinių pareigų – tiek rūpestingumo, tiek ir lojalumo, toks sprendimas yra laikomas teisėtu, net jei jis buvo nuostolingas bendrovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

4624.

47Rūpestingumo ir lojalumo pareigos nebus pažeistos, jei sprendimas priimamas sąžiningai (be interesų konflikto) ir ištyrus informaciją apie galimas tokio sprendimo pasekmes. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad prieš priimdami sprendimą valdymo organo nariai būtų pakankamai susipažinę su visa reikiama informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152-686/2015). Priimant verslo sprendimą, turi būti įvertintas santykis tarp tikėtinos jo naudos ir galimos žalos, šiame vertinime turi būti paisoma ir žalos išvengimo ir sumažinimo kaštų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015). Teismas taip pat turi įvertinti, ar verslo sprendimas akivaizdžiai neviršija protingos komercinės rizikos, t. y. nėra akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingas. Todėl, taikant verslo sprendimų priėmimo taisyklę, teismui iš anksto reikia nustatyti, ar sprendimo priėmimo metu vadovas nepažeidė fiduciarinių pareigų – ar veikė sąžiningai, ar jam įtakos nedarė interesų konfliktas ir jis tinkamai ištyrė sprendimui reikšmingą informaciją, be to, ar sprendimas nebuvo akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingas. Jeigu verslo sprendimas buvo priimtas nepažeidžiant fiduciarinių pareigų – teisėtai, sąžiningai, ištyrus reikšmingą informaciją ir akivaizdžiai neviršijus protingos komercinės rizikos, vertinama, kad neteisėtų veiksmų vadovas neatliko ir už tokį vadovo sprendimą atsakomybė nekyla, nors sandoris ir buvo nuostolingas.

4825.

49Teismas nustatė, kad ieškovė (užsakovė) ir UAB „Dovirma“ (rangovė) 2010 m. rugsėjo 27 d. sudarė Rangos sutartį (1 t., b. l. 21-23), kuria rangovė privalo atlikti darbus, vadinamus „ Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“. Niekam nekilo abejonių, kad darbai tinkamai ir laiku bus atlikti, todėl ieškovė UAB „Dovirma“ išmokėjo avansus. Specialisto išvados 2 priede nurodyti atliktų darbų aktai ir apmokėjimas už juos. Į šią skaičiuotę įskaičiuoti ir avanso mokėjimai, atitinkamai mažinant ieškovės išmokėjimą už atsakovės atliktą darbą. Teismui bankroto administratorius pateikė Pažymų už atliktų darbų vertę kopijas (1 t., b. l.104–141), šios pažymos pasirašytos užsakovo, rangovo ir techninės priežiūros. Taigi, buvo laikytasi sutarties sąlygų, susijusių su avanso grąžinimu. Ieškovei nutraukus sutartį, mokėjimai, o tuo pačiu avanso grąžinimas nutrūko.

5026.

51UAB „Dovirma“ buvo apdraudusi savo atliekamų darbų riziką, todėl Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškovei priteisė iš draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ 418761 Lt draudimo išmoką. Sprendimas įsiteisėjęs. Teismas pripažįsta, kad atsakovas D. K. elgėsi tinkamai – UAB „Dovirma“ atliko darbus, už juos gaudamas užmokestį, iš karto gražindamas avansą, sudarė Draudimo liudijimą (polisą) statybinei garantijai (1 t., b. l.48–51). Tokiu atveju teismas sprendžia, kad nebegalėjimas baigti darbus objekte laikytinas veiklos rizika, kuri šiuo atveju nepasitvirtino. Byloje nėra jokių duomenų, kad D. K. siekė neatsiskaityti su ieškove ar ketino kelti įmonei bankroto bylą.

5227.

53UAB „Dovirma“ buvo paskelbta viešojo konkurso laimėtoja, su ja buvo sudaryta rangos sutartis. Ieškovė turėjo visas galimybes įvertinti tiekėjų galimybes, tame tarpe ir UAB „Dovirma“. Sudarydama sutartį, ieškovė buvo neatidi, todėl privalėjo priimti dalį kaltės dėl objekto nebaigimo. Teismas tuo pačiu pripažįsta, kad ieškovė buvo pakankamai neaktyvi ir jau atliekant darbus, kreipėsi į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl leidimo keisti projektą (3 t., b. l. 9–10).

5428.

55Atmetant ieškinį, atsakovui D. K. iš ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos priteisiama 5120 Eur už ekspertizės atlikimą, eksperto atvykimą bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93,98 straipsniai).

56Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

57Ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams D. K. ir I. K. atmesti.

58Priteisti iš ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 180878299, buveinė ( - ) atsakovui D. K. (asmens kodas ( - ) gyv. vieta ( - ), a .s. ( - )) 5120 EUR (penkis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

59Priteisti iš ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 180878299, buveinė ( - ) 126,98 Eur (vieną šimtą dvidešimt šešis eurus ir devyniasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

60Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. sekretoriaujant D. T.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. A.,... 4. atsakovui D. K., jo atstovui advokatui E. O.,... 5. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Telšių rajono savivaldybės... 6.
  1. Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė: 1) priteisti... 7. 2. UAB „Dovirma“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Rangos... 8. 3.... 9. Pagal Rangos sutarties 7 p. UAB „Dovirma“ buvo išmokėtas: už I etapo... 10. 4.... 11. UAB „Dovirma“ išmokėtas avansas buvo tikslinis ir skirtas išimtinai... 12. 5.... 13. Atsakovai privalėjo užtikrinti tinkamą sumokėto avanso naudojimą, t. y.... 14. 6.... 15. Atsakovai, pasunkėjus UAB „Dovirma“ veiklai ar pradėjus jai veikti... 16. 8.... 17. Atsakovai nurodė, kad jie nesutinka su ieškovės reikalavimais. Atmetant... 18. 9.... 19. Nutraukus sutartį, buvo grąžinta statybinių medžiagų, kurios nebuvo... 20. 10. Buvo atlikta ir daugiau darbų, tačiau ieškovė nebepasirašė darbų... 21. 11. Darbų UAB „Dovirma“ neatliko laiku ne dėlto, kad buvę akcininkai ir... 22. 12. Tiek bendrovės vadovas, tiek kitas valdymo organas, tiek jos dalyvis... 23. 13. Asmuo padaro žalą tyčia, kai siekia padaryti ją arba atitinkamai... 24. 14.... 25. Įmonės nemokumas yra nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis,... 26. 15. Iš ieškovės pateikto ieškinio turinio matyti, kad žala, kurią... 27. Ieškinys atmestinas.... 28. 16.... 29. Teismas nustatė, kad 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos viešųjų... 30. 17.... 31. Buvo sutarta, kad užsakovė sumokės 30 procentų avansą, o rangovė sudarys... 32. 18.... 33. 2013 m. balandžio 26 d. ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad Rangos sutartis... 34. Dėl atsakovo I. K. pareigos atlyginti ieškovei žalą... 35. 19.... 36. Byloje nustatyta, kad atsakovas I. K. UAB „Dovirma“ generaliniu... 37. 20.... 38. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai faktiškai nemokiai įmonei... 39. 21.... 40. Nagrinėjamu atveju teismas daro išvadą, kad ieškovė nepateikė įrodymų,... 41. Dėl žalos atlyginimo iš atsakovo D. K.... 42. 22.... 43. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio... 44. 23.... 45. Nuostolingai pasibaigęs verslo sandoris savaime nereiškia, kad vadovas atliko... 46. 24.... 47. Rūpestingumo ir lojalumo pareigos nebus pažeistos, jei sprendimas priimamas... 48. 25.... 49. Teismas nustatė, kad ieškovė (užsakovė) ir UAB „Dovirma“ (rangovė)... 50. 26.... 51. UAB „Dovirma“ buvo apdraudusi savo atliekamų darbų riziką, todėl... 52. 27.... 53. UAB „Dovirma“ buvo paskelbta viešojo konkurso laimėtoja, su ja buvo... 54. 28.... 55. Atmetant ieškinį, atsakovui D. K. iš ieškovės Telšių rajono... 56. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 57. Ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams... 58. Priteisti iš ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos... 59. Priteisti iš ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...