Byla e2-578-848/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paradis liftai“ atstovui advokatui Ariui Damušiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“ atstovams Julijonui Bijanskui, Ilan Ostrovskij,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paradis liftai“ ieškinį atsakovei uždarai akcinei bendrovei „Stamena“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Paradis liftai“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“ (toliau – atsakovė) 3 432 Eur skolą pagal ( - ) įrenginių tiekimo - montavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), 50,79 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 39 Eur žyminį mokestį ir 484 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą.

52018-10-19 preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimai buvo patenkinti (b. l. 27).

6Atsakovė pateiktuose teismui prieštaravimuose dėl priimto preliminaraus sprendimo nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ( - ) Įrenginių tiekimo – montavimo sutarties Nr. ( - ) tarpusavio teisių ir pareigų (ne)įvykdymo, atsakovės teigimu ieškovė neįvykdė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų: darbus atliko ženkliai vėluodama ir iki šiol neištaisė darbų trūkumų, neperdavė privalomosios dokumentacijos bei nepagrįstai atsisakė mokėti delspinigius už pavėluotai atliktus darbus. Tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė rangos sutarties sutartiniai teisiniai santykiai. Pagal Sutarties 3.2.3 p. užsakovas likusius 20 proc. (Sutarties kainos) sumoka po Įrenginių sumontavimo, baigiamojo tikrinimo sertifikato gavimo, priėmimo – perdavimo akto pasirašymo per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo mokėjimo sąskaitos pasirašymo (suma 3742, 00 Eur), dėl šios sumos tarp šalių ir kilo ginčas. Pabrėžtina, jog tol, kol ieškovė (rangovė) nepateikė baigiamojo tikrinimo sertifikato ir nepasirašė priėmimo – perdavimo akto, ieškovė apskritai neturėjo teisės pateikti atsakovei PVM sąskaitos-faktūros. Atsakovės nuomone PVM sąskaita-faktūra ir ją lydintys priedai yra ab initio negaliojantys ir niekiniai. Tikrasis ir vienintelis priėmimo – perdavimo aktas buvo ieškovės surašytas ir ieškovės pasirašytas tik 2018 m. rugpjūčio mėnesį (pačiame akte data net nenurodyta), tai yra ženkliai vėluojant (beveik dviem mėnesiais) nuo Sutarties 4.3 p. imperatyviai nustatytos galutinės Sutarties visiško įvykdymo dienos (Sutartyje nustatyta galutinė baigtinė Sutarties įvykdymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo data yra 2018-06-15). Be to, atsakovė tikrojo ir vienintelio, Sutarties nuostatas atitinkančio priėmimo–perdavimo akto antrajame egzemplioriuje nurodė akivaizdžius įrangos (lifto) įrengimo trūkumus, kuriuos ieškovė iki šiol nepašalino, nors pripažino akte nurodytus defektus. Atsakovė 2018-08-30 pateikė ieškovei Pretenziją Nr. 18/08 30 -1 „Dėl netinkamai įvykdytos sutarties“, kartu su pretenzija atsakovė pateikė ieškovei 2018-08-29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija STA Nr. 0371 2 260 Eur delspinigių sumai už nepagrįstą ir neteisėtą vėlavimą vykdyti ieškovės prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (Sutarties 7.3 p.). Kadangi ieškovė neapmokėjo atsakovės pagrįstai išrašytos PVM sąskaitos-faktūros ir iki šiol neištaisė ieškovės pripažintų defektų ir trūkumų bei neatlygino dėl to patirtų atsakovės nuostolių ir žalos, bei neperdavė privalomos dokumentacijos, tai šiai dienai ne atsakovė yra skolingas ieškovei, o atvirkščiai – ieškovė yra skolinga atsakovei už netinkamą, nesavalaikį Sutarties vykdymą, privalomos dokumentacijos neperdavimą ir neteisėtą vengimą taisyti nustatytus ir pripažintus defektus ir trūkumus (b. l. 36-40).

7Ieškovė pateikė teismui atsiliepimą į atsakovės pateiktus prieštaravimus, kur nurodė, kad ieškovė pagal Sutartį sumontavo atsakovei Orona liftą, atliko Orona lifto paleidimo-derinimo darbus, pridavė Orona liftą akredituotai potencialiai pavojingų įrengimų priežiūros tarnybai (gavo baigiamojo tikrinimo sertifikatą). Atlikti darbai atsakovei yra perduoti pagal atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. Tiek ieškovė, tiek atsakovė 2018-06-20 yra pasirašiusios Atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2018-06-20 Pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. Ieškovė šiai dienai perdavimo-priėmimo akte nurodytą trūkumą, kuris lifto veikimui įtakos absoliučiai neturi, yra pašalinusi, perdavimo-priėmimo metu ieškovė liftą sumontavusi tinkamai bei jis buvo tinkamai paleistas. Atsakovė kartu su prieštaravimais nėra pateikusi jokių dokumentų, kurie patvirtintų tai, kad atsakovei perduotas liftas yra su trūkumais ir atsakovė šiuo metu negali liftu naudotis. Prieštaravimuose atsakovė nurodo ir tai, kad atsakovei nėra pareigos mokėti ieškovei už atlikus darbus, kadangi ieškovė nesilaikė Sutartyje nustatyto termino ir laiku neatliko darbų. Ieškovė pažymi, kad, skirtingai nei nurodo atsakovė, būtent atsakovės veiksmai, susiję su netinkamu iš Sutarties kylančių įsipareigojimų vykdymu, tiesiogiai nulėmė situaciją, kuomet Sutartyje nurodytų darbų atlikimas neatitiko Sutartyje nustatytų terminų: atsakovė pavėluotai perdavė darbų frontą, todėl ieškovė negalėjo pradėti lifto montavimo darbų. Atsakovė pagal Sutartyje numatytus terminus vėlavo atlikti ir apmokėjimus. Atsakovės veiksmai, vengiant vykdyti bet kokius iš Sutarties kylančius įsipareigojimus, neabejotinai patvirtina tai, kad ir pati atsakovė Sutartyje esančiu darbų vykdymo grafiku nesivadovavo, o Sutartyje nurodyti terminai buvo nustatyti tik pagal preliminarius darbų eigos skaičiavimus, t. y. neįvertinus šių aplinkybių, kad, sudarius Sutartį, atsakovė neatliks visos eilės Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (neparuoš darbo fronto, neatves lifto montavimui, reikalingų kabelių ir kt.), kurių neįvykdymas itin ženkliai atitolins planuojamų lifto montavimo darbų pagal Sutartį pradžią bei pabaigą. Pažymėtina, kad galutiniu priėmimo-perdavimo aktu, kuris buvo sudarytas 2018-08-06, t. y. jau suėjus atsakovės prieštaravimuose akcentuojamam terminui, per kurį, atsakovės vertinimu, ieškovė turėjo užbaigti visus darbus pagal Sutartį (2018-06-15), atsakovė ne tik patvirtinto šių darbų atitikimą Sutarties sąlygoms, bet ir neprieštaravo, kad priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas nesilaikant Sutarties sąlygose nurodyto termino. Akivaizdu, kad atsakovė ir negalėjo prieštarauti tam, kadangi būtent dėl pačios atsakovės neveikimo (neparuošto darbų fronto), ieškovė negalėjo laiku atlikti montavimo darbų. Atsakovė atliktus darbus yra priėmusi Sutartyje nustatyta tvarka, o priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašytas abiejų šalių, liftas buvo tinkamai paruoštas eksploatacijai bei tikėtina, kad šiuo metu atsakovės yra naudojamas, o atsakovės nurodytas trūkumas yra pašalintas (b. l. 50-56).

8Teismas

konstatuoja:

9preliminarus sprendimas keistinas.

10Dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Byloje nustatyta, jog ( - ) tarp šalių buvo sudaryta įrenginių tiekimo-montavimo sutartis Nr. LPS-2018-032, kuria šalys susitarė, kad rangovas objekte adresu Vivulskio g. 13, Vilnius patieks, sumontuos, atliks paleidimo-derinimo darbus, priduos akredituotai potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tarnybai – gauti baigiamojo tikrinimo sertifikatą Orona liftą, atitinkantį Sutarties priede Nr.1 „Įrenginių specifikaciją“ (b. l. 5-9). Užsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už atliktus darbus sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka, t. y. tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.

11Sutartimi šalys susitarė, jog už atliktus darbus bus atsiskaitoma tokia tvarka: 30 proc. (Sutarties kainos) – per 5 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo dienos (suma 5 613Eur); 50 proc. (Sutarties kainos) – prieš įrenginių pristatymą į montavimo vietą per dvi savaites, po rangovo išankstinės mokėjimo sąskaitos pateikimo (suma 9 355 Eur); 20 proc. (Sutarties kainos) – po įrenginių sumontavimo, baigiamojo tikrinimo sertifikato gavimo, priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per 30 kalendorinių dienų nuo rangovo mokėjimo sąskaitos pasirašymo (suma 3 742 Eur). Byloje kilęs ginčas dėl paskutinio 20 proc. Sutarties kainos mokėjimo skirtingai aiškinant Sutarties sąlygų turinį, šalims nesutariant dėl atliktų darbų, darbų atlikimo terminų. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, jos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, reglamentuotas CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotas kasacinio teismo. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 str. nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais bei derinant subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize.

12Byloje nustatyta, kad šalys 2018-06-20 pasirašė pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę 18 400 Eur sumai (be PVM) (b. l. 13). Tą pačią dieną ieškovė atsakovei nurodytai sumai pateikė PVM sąskaitą-faktūrą PLF Nr. 0039659 (b. l. 14). Atsakovė nurodytą sąskaitą-faktūrą gavo bei ant jos pasirašė. Kaip nurodo ieškovė, kadangi atliktų darbų vertė pažymoje buvo nustatyta 18 400 Eur, o atsakovė ieškovei jau buvo per du kartus apmokėjusi 14 968 Eur, atsakovė ieškovei už atliktus darbus liko skolinga 3 432 Eur (b. l. 15-16). 2018-06-20 tarp šalių buvo pasirašytas ir atliktų darbų aktas Nr. 1 (b. l. 26). 2018-08-06 tarp šalių buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas (b. l. 57). Aktą atsakovė pasirašė su išlygomis, nurodydama, jog yra nebaigti taisyti defektai – angokraštis.

13Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009), t. y. vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo; jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti bei priešingai. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai yra tinkamos kokybės. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Rangovas turi teisę reikalauti išmokėti jam avansą ar rankpinigius tik rangos sutartyje numatytais atvejais (CK 6.655 str.). Tarp šalių sudarytoje Sutartyje buvo numatyta už atliktus darbus apmokėti trimis etapais (Sutarties 3 p.). Kaip jau minėta atsakovė atliko du mokėjimus, o trečio mokėjimo neatliko (Sutarties 3.2.3. p.). Sutarties 3.2.3. p. šalys sutarė, jog paskutinis 20 proc. Sutarties kainos mokėjimas bus atliktas po įrenginių sumontavimo, baigiamojo tikrinimo sertifikato gavimo, priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo mokėjimo sąskaitos pasirašymo, t. y. šalys sutarė, jog apmokėjimas bus atliktas įvykdžius nurodytas tris sąlygas. Byloje nustatyta, jog šalys 2018-06-20 pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodyti atlikti darbai ir jų vertė. Pasirašant aktą atsakovė ieškovei jokių pretenzijų nereiškė (b. l. 26). Tą pačią dieną atliktų darbų vertei buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra, kurią atsakovė taip pat pasirašė (b. l. 14). 2018-07-16 buvo išduotas lifto baigiamojo tikrinimo sertifikatas, kuris patvirtino, jog sumontuotas liftas atitinka Techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ (Direktyvos 2014/33/ES) I priedo ir standarto LST EN 81-20:2014 nuostatas (b. l. 90). 2018-08-06 tarp šalių buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Akte šalys pažymėjo, jog ieškovė perduoda, o atsakovė priima baigiamąjį tikrinimą ir saugos reikalavimus atitinkantį įrenginį Orona, kad perduotas įrenginys atitinka Sutarties sąlygas ir galutines suderintas specifikacijas, taip pat atsakovė bei įrenginio naudotojas yra supažindinti su įrenginio eksploatacinėmis savybėmis, atsakovei pateikti visi reikalingi dokumentai (b. l. 57). Kaip matyti iš teismo nustatytų aplinkybių visos sutartyje numatytos trys sąlygos atlikti paskutiniam 20 proc. mokėjimui buvo įvykdytos. Atsakovė nurodo, kad priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas su išlyga, pažymint jog nebaigti taisyti defektai (angokraštis). Kaip paaiškino šalys montuojant liftą, esant sienos nelygumui, prie jos tinkamai neprigludo lifto angokraštis. Ieškovės teigimu, šis trūkumas buvo ištaisytas – angokraštis suformuotas pagal sienos reljefą. Ieškovei atsakovės nurodytą defektą ištaisius apmokėjimas už darbus atliktas nebuvo. Atsakovės teigimu, defektas neištaisytas, tačiau tai patvirtinančių įrodymų atsakovė teismui nepateikė. Atsakovės pateiktos nuotraukos ar brėžiniai atsakovės nurodytų argumentų nepatvirtina (b. l. 66-69, 71-79). Taip pat pateiktos nuotraukos, brėžiniai nepatvirtina ir 2019-01-30 Vilniaus Žirmūnų Darbo rinkos mokymo centro rašte nurodytų teiginių, jog defektai nebaigti taisyti, liftas neveikia (b. l. 89), todėl atsakovės nurodyti teiginiai vertintini kaip neįrodyti, deklaratyvaus pobūdžio (CPK 178 str., 185 str.). Pažymėtina, jog atsakovė ieškovės darbus priėmė pasirašydama du aktus: 2018-06-20 atliktų darbų aktu Nr. 1 bei 2018-08-06 priėmimo-perdavimo aktu, kur nurodė, kad įrenginys Orona atitinka saugos reikalavimus, Sutarties sąlygas bei specifikacijas. Šalių pasirašyti aktai vertinti kompleksiškai, 2018-06-20 buvo pasirašytas atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaita-faktūra bei galutinai darbai buvo perduoti ir priimti 2018-08-06 pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės 2018-08-06 priėmimo-perdavimo akte nurodytas darbų defektas yra tokio pobūdžio, kuris gali būti pašalintas bei netrukdo įrenginio naudoti pagal jo paskirtį, be to, kaip nurodo ieškovė, bei tai paneigiančių duomenų byloje nėra, defektas yra ištaisytas. Atsakovė byloje neįrodinėjo, kad darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal numatytą paskirtį dėl ieškovės kaltės. Atsakovei neteikiant įrodymų apie ieškovės atliktus darbus su tokiais trūkumais, dėl kurių negalima naudoti darbų rezultato pagal numatytą paskirtį, bei šių trūkumų negalėjimo pašalinti, darytina išvada, kad atsakovė neturėjo teisės atsisakyti apmokėti už atliktus darbus pagal pasirašytą aktą.

14Pažymėtina, jog savo ruožtu nustačius tam tikrus ieškovės atliktų darbų trūkumus, atsakovė turi teisę pasirinkti vieną iš CK 6.665 str. normoje įtvirtintų savo teisių gynimo būdų, tačiau, neturi teisės apskritai atsisakyti vykdyti savo prievolių. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nepareiškė savarankiško reikalavimo sumažinti darbų kainą arba atlyginti nuostolius, susijusius su darbų trūkumų šalinimu, o byloje tiesiog neigia savo pareigą atsiskaityti, nors įstatymas tokios teisės jai nesuteikia. Atmestini atsakovės argumentai, jog vadovaujantis Sutarties 7.3 p. atsakovė ieškovei netinkamai vykdant sutarties sąlygas patyrė nuostolių 2 260 Eur sumoje, todėl pagrįstai neatsiskaito su ieškove (b. l. 42-43). Sutarties 7.3. p. numato, kad „<Rangovui ne dėl Užsakovo kaltės ar ne dėl kitų, nuo Rangovo valios nepriklausančių priežasčių pažeidus Sutarties 4.2., 4.3., 4.4. p. nustatytus terminus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną kalendorinę pavėlavimo dieną bei įsipareigoja padengti Rangovo nuostolius, kurie sudaro 10 proc. sutarties kainos..>“. Šias aplinkybes atsakovė turėjo įrodyti. Į bylą atsakovės pateikti 2018-09-10 raštas (b. l. 65), 2018-08-30 pretenzija ar PVM sąskaitą-faktūra (b. l. 42-43) nesudaro pagrindo ieškinio atmetimui. Teismas vertina aplinkybes, kad šiuo metu darbai yra priimti, yra pasirašyti atliktų darbų bei priėmimo-perdavimo aktai, PVM sąskaita-faktūra, duomenų, jog darbais naudotis negalima nėra (vienintelis defektas, neturintį įtakos įrenginio naudojimui, yra ištaisytas). Kaip minėta, dėl trūkumų ištaisymo savo patirtų nuostolių atsakovė neįrodinėjo, priešieškinio dėl defekto patirtų nuostolių ar dėl nuostolių patirtų ieškovei netinkamai vykdant Sutarties sąlygas nereiškė, todėl teismas plačiau dėl šių aplinkybių nepasisako. Atsakovei išaiškintina, jog dėl patirtų nuostolių ieškovė gali reikšti ieškinį atskiroje civilinėje byloje.

15Kiti atsakovės nurodyti argumentai sprendimo priėmimui reikšmės neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005 ir kt.). Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovė atliko visus darbus bei juos perdavė, atsakovė darbų rezultatą priėmė su išlyga, tačiau konstatuotas defektas ieškovės yra pašalintas. Akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais (CK 6.662 str.). Užsakovui priėmus atliktus darbus, perduotus priėmimo aktu, atsiranda prievolė už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Be to pažymėtina, jog atsakovė akceptavo ir ieškovės pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ją pasirašydama. Kaip jau minėta, aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika bei su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes, aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas, akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Atsižvelgiant į tai preziumuotina, kad atsakovė pasirašydama 2018-06-20 atliktų darbų aktą, 2018-08-06 priėmimo-perdavimo aktą ir nurodydama, kad sumontuotas įrenginys atitinka saugos reikalavimus, specifikaciją bei Sutarties sąlygas, įvertino kokie darbai atlikti, ar jie atitinka sutarties sąlygas, įvertino atliktų darbų apimtis, jų vertę, todėl pasirašius nurodytą aktą bei akceptavus PVM sąskaitą-faktūrą atsakovė prisiėmė pareigą už atliktus darbus apmokėti. Vadovaujantis nurodytais argumentais, nurodytu teisiniu reglamentavimu ieškinys tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės už atliktus darbus priteistina 3 432 Eur (CK 6.38 str., 6.193 str. – 6.195 str., 6.644 str., 6.655 str., 6.662 str., 6.663 str., 6.665 str., CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

17Dėl delspinigių. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, tai jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ir įstatymo nustatytas palūkanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str.). Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t. y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatymo numatytą tarifą (CK 6.210 str. str.). Kreditorius turi teisę į visišką nuostolių, padarytų dėl termino praleidimo, atlyginimą, bet didesnius už minimalius nuostolius kreditorius turi įrodyti (CK 6.261 str.).

18Atsakovei kyla pareiga pagal tarp šalių sudarytos sutarties 7.1. p. ieškovei mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną kalendorinę pavėlavimo dieną.

19Byloje nustatyta, jog šalys Sutartimi sutarė, jog paskutinis mokėjimas bus atliktas įvykdžius Sutarties 3.2.3. p. nustatytas sąlygas - „<...paskutinis 20 proc. (Sutarties kainos) mokėjimas bus atliktas po įrenginių sumontavimo, baigiamojo tikrinimo sertifikato gavimo, priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo mokėjimo sąskaitos pasirašymo...>“. Byloje nustačius, jog paskutinė iš Sutartimi numatytų sąlygų atlygio mokėjimui buvo įvykdyta 2018-08-06 pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, teismo vertinimu pareiga atsakovui atsiskaityti su ieškove atsirado 2018-08-07. Darytina išvada, kad su ieškove atsiskaityti buvo pradelsta 57 kalendorines dienas. Įvertinus nurodytas aplinkybes delspinigiai sudaro 39,12 Eur (3 432 Eur skola x 0,02 proc. x 57 pradelstų dienų). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta šioje dalyje preliminarus sprendimas keistinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina 39,12 Eur delspinigių suma.

20Dėl palūkanų. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d. ir 3 str. 2 d., ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 3 471,12 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo..

21Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė nurodė, jog patyrė 1 521,25 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės nurodytos išlaidos yra pagrįstos, neviršija LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl priteistinos. Ieškinį tenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinas sumokėtas žyminis mokestis - 39 Eur (b. l. 21), bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą – 1 482,25 Eur (b. l. 23-25, 95-98) (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 430 str. 7 d.).

22Valstybei bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

24Preliminarų sprendimą pakeisti.

25Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“, juridinio asmens kodas 301681960, buveinės adresas Vilnius, Minties g. 8A-41, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paradis liftai“, juridinio asmens kodas 302635250, buveinės adresas Kaunas, Draugystės g. 19, naudai 3 432 Eur (trijų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt dviejų eurų) skolą, 39,12 Eur (trisdešimt devynis eurus 12 ct) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 3 471,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 39 Eur (trisdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio ir 1 482,25 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt du eurus 25 ct) bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Paradis liftai“ (toliau –... 5. 2018-10-19 preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimai buvo patenkinti (b.... 6. Atsakovė pateiktuose teismui prieštaravimuose dėl priimto preliminaraus... 7. Ieškovė pateikė teismui atsiliepimą į atsakovės pateiktus... 8. Teismas... 9. preliminarus sprendimas keistinas.... 10. Dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Byloje nustatyta, jog ( - ) tarp šalių... 11. Sutartimi šalys susitarė, jog už atliktus darbus bus atsiskaitoma tokia... 12. Byloje nustatyta, kad šalys 2018-06-20 pasirašė pažymą Nr. 1 apie atliktų... 13. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami... 14. Pažymėtina, jog savo ruožtu nustačius tam tikrus ieškovės atliktų darbų... 15. Kiti atsakovės nurodyti argumentai sprendimo priėmimui reikšmės neturi,... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo... 17. Dėl delspinigių. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo... 18. Atsakovei kyla pareiga pagal tarp šalių sudarytos sutarties 7.1. p. ieškovei... 19. Byloje nustatyta, jog šalys Sutartimi sutarė, jog paskutinis mokėjimas bus... 20. Dėl palūkanų. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., Lietuvos Respublikos... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė nurodė, jog patyrė 1 521,25 Eur... 22. Valstybei bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, kadangi jų... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 24. Preliminarų sprendimą pakeisti.... 25. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...