Byla 2-156-227/2008
Dėl neteisėtų viešųjų pirkimų komisijos veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant Angėlei Andriukonienei, dalyvaujant atsakovo atstovui G. P.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal S. K., a.k( - ) ieškinį atsakovui VĮ Anykščių miškų urėdijai, į,k. ( - ) ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje A. M. , esant įrauktai į bylą kaip valstybės institucija išvadai byloje duoti Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl neteisėtų viešųjų pirkimų komisijos veiksmų.

3Išnagrinėjus bylą,

4N u s t a t y t a:

5ieškovas ieškiniu prašo panaikinti VĮ Anykščių miškų urėdijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus: 2006-12-28 - dėl preliminarios pasiūlymų naudingumo eilės nustatymo ir 2007-01-10 - dėl preliminarios pasiūlymų naudingumo eilės patvirtinimo.

6Nurodė, kad atsakovas, supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms pirkti sąlygų 1 priede nustatė, kad bendra pasiūlymų vertė yra ta, kuri nurodyta G stulpelio 6 eilutėje ir į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM. Visi konkurso dalyviai buvo ne PVM mokėtojai. Dėl to, kad jie(kandidatai) neprašė patikslinti konkurso sąlygų pasiūlymų kainos dalyje , t.y ar pasiūlymo kainą nurodyti su PVM, ar ne, o pati Viešųjų pirkimų komisija jų taip pat nepatikslino, preziumuoja, kad sąlyga dėl pasiūlymo kainos nurodymo su PVM yra nustatyta visiems dalyviams ir jiems bei perkančiajai organizacijai suprantama taip kaip ji nurodyta. Todėl laiko, kad Viešųjų pirkimų komisija 2006-12-15 vokų atplėšimo metu nepagrįstai konstatavo “Kadangi pirmojo pasiūlymo(voko Nr.160) vertė nurodyta be PVM, o parašyta, kad į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM, todėl, siekiant vienodo verčių palyginimo taip pat skelbiamos pasiūlymų vertės be PVM“. Kadangi atsakovas, konkurso sąlygų 1 priede nustatė, kad bendra pasiūlymų vertė yra ta, kuri nurodyta G stulpelio 6 eilutėje ir į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM, todėl tiekėjų pasiūlymai, kuriuose neužpildyta G stulpelio 6 eilutė, pagal VPĮ 39 str. 2 d.2p turėjo atmesti kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. To nepadarius konkurso dalyviams buvo sudarytos nevienodos konkuravimo sąlygos, kas reiškė ir imperatyviųjų- VPĮ teisės normų pažeidimą (LAT civ.byla Nr.3K-7-4/2006). Nurodė, kad 2006-12-28 gavo pranešimą apie preliminarią pasiūlymų naudingumo eilę, kurioje nurodyta pasiūlymų kaina be PVM, o 2007-01-10- pranešimą, jog laimėtoju skelbiamas tiekėjas , pateikęs kainą be PVM.

7Atsakovas ir trečiasis asmuo atsakovo pusėje su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė ir atstovas teisme paaiškino kad konkurso sąlygose nekėlė reikalavimo konkurse dalyvauti tik PVM mokėtojams. Todėl konkurso sąlygų 1 priede reikalavimas nurodyti galutinę konkurso kainą su PVM nėra imperatyvus, nes priešingu atveju ji turėtų būti vertinama kaip diskriminacinė, dirbtinai ribojanti tiekėjų konkurenciją, prieštarautų VPĮ 9 str. Viešųjų pirkimų komisija skelbdama pasiūlymus be PVM siekė suvienodinti konkurse dalyvaujančių kandidatų galimybes, dalyvavimo sąlygas ir tai buvo naudinga pačiam ieškovui, bei laimėtojui. Iš pateikto A. M. pasiūlymo matyti, kad jis nėra PVM mokėtojas. Ir jo bendra pasiūlymo vertė- 1050Lt nurodyta be PVM. Kadangi ieškovas S. K. pasiūlyme nurodė kainą su PVM, o konkurso sąlygos nereikalavo pateikti PVM mokėtojo pažymėjimą, komisija sprendė, kad jis- PVM mokėtojas. Tačiau vertinant šio tiekėjo pasiūlymo vertę buvo imta jo nurodyta kaina be PVM, t.y 1975Lt. Taip VĮ Anykščių miškų urėdijos Viešųjų pirkimų komisija 2006-12-28 sprendimu dėl preliminarios pasiūlymų naudingumo eilės nustatymo pasiūlymų eilėje Nr.1 patvirtino advokatą A. M., kaip pasiūliusį mažiausią kainą- 1050Lt be PVM , o eil.Nr.2- advokatą S. K. su 1975 Lt. Pasiūlyta kaina be PVM. Atmetus ieškovo pretenziją 2007-01-10 buvo patvirtinta preliminarios pasiūlymų naudingumo eilė ir 2007-01-15 metams laiko su laimėtoju advokatu A. M. pasirašyta teisinių paslaugų tiekimo sutartis Nr.17.

9Trečiasis asmuo atsakovo pusėje be savarankiškų reikalavimų A. M. atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad Perkančioji organizacija skelbdama ir vertindama kiekvieno kandidato pasiūlyme nurodytą bendrą paslaugų kainą be PVM , siekė sudaryti konkurso dalyviams vienodas konkuravimo sąlygas.

10Ieškinys atmestinas(CPK 178 str.)

11Byloje nustatyta: 2006-11-07 VĮ Anykščių miškų urėdija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą teisinėms paslaugoms pirkti(pirkimo Nr. 46923) ir 2006-11-07 Miškų urėdas įsakymu Nr.GĮ-79 patvirtino Konkurso sąlygas(b.l.713).

122006-12-15 Pirkimų komisija vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbė kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodytą bendrą paslaugų kainą. Komisija konstatavo „kadangi pirmojo pasiūlymo(voko Nr.160) vertė nurodyta be PVM, o parašyta, kad į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai įskaitant PVM , toliau, siekiant vienodo verčių palyginimo taip pat skelbiamos pasiūlymų vertės be PVM“. Taip pasiūlyme nurodytos kainos be PVM: tiekėjo advokato A. M.(vokas Nr.160) - 1050 Lt, tiekėjo advokato S. K.- 1975Lt, tiekėjo advokato A. K.-1150Lt (b.l.14).

132006-12-28 Pirkimų komisijos sprendimu nustatyta preliminari pasiūlymų naudingumo eilė, kurioje Nr.1 įrašytas advokatas A. M., su 1050Lt pasiūlymo kaina be PVM, eil. Nr.2- advokatas S. K. su 1975 Lt pasiūlyta kaina be PVM(b.l.15).

14Pirkimų komisija 2007-01-05 atmetė ieškovo 2007-01-02 pretenziją dėl pasiūlymo kainos (b.l.17) ir 2007-01-10 sprendimui patvirtino preliminarią pasiūlymų naudingumo eilę, laimėtoju teisinių paslaugų pirkime supaprastinto atviro konkurso būdu paskelbė advokatą A. M.(b.l.120).

152007-01-15 su laimėtoju advokatu A. M. pasirašyta 1 metams laiko teisinių paslaugų tiekimo sutartis Nr.17.

16Ieškovo teiginys, jog konkurso sąlygos dėl pasiūlymo kainos, neaiškios, o pirkimo komisija, gavusi ne PVM mokėtojų pasiūlymus ir, nepatikslinusi šios sąlygos, neteisingai įvertino tiekėjų pasiūlymus, t.y. turėjo atmesti pasiūlymus, kuriuose nebuvo užpildyta pasiūlymo 1 priedo lentelės G stulpelio 6 eilutė, kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nepagrįstas ir atmestinas.

17Pirma, Konkurso sąlygų VII skyriuje „ Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina“ nurodyta, jog į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai. Pasiūlymo kainą sudaro visų perkamų teisinių paslaugų bendra kaina, įskaitant visus mokesčius(b.l.9). Taigi, kandidatas pasiūlymo kainą privalėjo detalizuoti užpildydamas 1 priede esančią lentelę, o G eilutę- priklausomai nuo to ar jis PVM mokėtojas, nes nesančiam PVM mokėtoju tiekėjui užpildžius šią eilutę, jo toks pasiūlymas aiškiai būtų neteisingas ir dėl šios aplinkybės turėtų būti atmestas. Antra, Pirkimo dokumentų 1 priede pateikta pasiūlyta forma su grafomis E, F ir G buvo nustatyta visiems kandidatams vienoda, nepriklausomai nuo to ar jie yra PVM mokėtojai, ar ne. Skirtumas tas, jog PVM mokėtojas privalėjo pildyti G eilutę(suma Lt su 18 proc. PVM) ir, priešingai, tokiu nesantis, šios eilutės ne tik neprivalėjo, bet ir negalėjo pildyti, nes, priešingu atveju, jo pasiūlymas neatitiktų tikrovei. Trečia, Konkurso sąlygos nedraudė ne PVM mokėtojams dalyvauti konkurse ir nenustatydamos skirtingų sąlygų PVM mokėtojams ir ne mokėtojams, neribojo bei nevaržė kandidatų , PVM mokėjimo atžvilgiu, jų teisių dalyvauti šiame konkurse. Ieškovas neprašė paaiškinti konkurso sąlygų, jo pateiktas pasiūlymas , kuriame pasiūlymo kaina nurodyta su PVM , taip pat atitiko konkurso reikalavimus. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirkimo dokumentai, jo sąlygos, nustatytos VII skyriuje bei 1 priede, buvo aiškios, suprantamos kandidatams, kas atitiko VPĮ 24 straipsnio reikalavimus.

18Pirkimo komisija iš to, jog tiekėjas S. K. užpildė Pasiūlymo grafą G(b.l.148), o A. M. joje sudėjo brūkšnelius(b.l.155), pagrįstai sprendė, jog pirmasis yra PVM mokėtojas, o antrasis - ne. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo pripažinti, jog tiekėjo A. M. pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų ir jis turėjo būti atmestas. Priešingu atveju ne PVM mokėtojui A. M. užpildžius Pasiūlymo G grafą, kaip galima suprasti iš ieškovo teiginių, toks A. M. pasiūlymas būtų buvęs atmestas, kaip neteisingas, neatitinkantis tikrovės. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Pirkimo komisija, nustatydama preliminarią eilę vertino visus tiekėjų pasiūlymus, tame tarpe ieškovo S. K., be PVM ir lygiateisiškumo principo nepažeidė. Nurodytu būdu buvo suvienodintos konkurse dalyvaujančių kandidatų galimybės, dalyvavimo sąlygos ir tai buvo naudinga pirmiausia pačiam ieškovui, nes jo pateikta paslaugų kaina su PVM- 2330,50Lt buvo didesnė nei, kad komisija vertino jo pasiūlymą pagal mažesnę jo nurodytą paslaugų kainą be PVM, t.y 1975Lt(b.l.148). Tuo atveju, jei ieškovas S. K., nebūdamas PVM mokėtoju, kaip teigia ieškinyje, užpildė 1 lentelės G grafą, tai būtent jo pasiūlymas buvo klaidingas.

19Viešųjų pirkimų tarnyba 2008-02-11 išvadoje, pagrįstai nurodė, kad Pirkimo dokumentais(1 priede pasiūlyta forma) , bei komisijos tiekėjų pasiūlymų vertinimas nustatant Preliminarią pasiūlymų eilę, nepažeistas VPĮ nustatytas lygiateisiškumo principas, kaip nepagrįstai teigia ieškovas. Priešingai, šis principas būtų pažeistas tuo atveju, jei, esant įstatyme įtvirtintam Perkančiai organizacijai reikalavimui sudaryti lygias teises visiems teikėjams dalyvauti konkurse, atsakovas, kaip Perkančioji organizacija būtų nustačiusi skirtingus reikalavimus PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams, kas reikštų išskirtinių sąlygų sudarymą vieniems arba kitiems, arba vertindama pateiktus kandidatų kainos pasiūlymus imdama vieno kandidato atžvilgiu pasiūlytą kainą su PVM , kito atžvilgiu pasiūlytą kainą be PVM.

20Nustatyta, kad teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta su tiekėju, pasiūliusiu mažiausią kainą ir todėl Perkančioji organizacija pasiekė įstatymo 3 str.2 dalyje numatytą pirkimo tikslą.

21Iš to seka, kad Perkančioji organizacija, nustatydama konkurso sąlygas, ieškinyje konkrečiai įvardintas kaip neaiškias, atlikdama pirkimo procedūras, nustatydama bei patvirtindama preliminarią pasiūlymų naudingumo eilę, laikėsi lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principų, nustatytų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje ir nepažeidė ieškovo teisių, kitų VPĮ nustatytų reikalavimų. Todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas(CPK 178 str.). Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą(CPK 88 str.1d.3p).

22Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,

Nutarė

23Atmesti ieškovo S. K., a.k(duomenys neskelbtini) ieškinį atsakovui VĮ Anykščių miškų urėdijai, į,k. ( - ) ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje A. M., esant įrauktai į bylą kaip valstybės institucija išvadai byloje duoti Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl neteisėtų viešųjų pirkimų komisijos veiksmų.

24Priteisti iš S. K. 35 Lt(trisdešimt penkis litus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjus bylą,... 4. N u s t a t y t a:... 5. ieškovas ieškiniu prašo panaikinti VĮ Anykščių miškų urėdijos... 6. Nurodė, kad atsakovas, supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms... 7. Atsakovas ir trečiasis asmuo atsakovo pusėje su ieškiniu nesutinka ir prašo... 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė ir atstovas teisme paaiškino kad... 9. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje be savarankiškų reikalavimų A. M.... 10. Ieškinys atmestinas(CPK 178 str.)... 11. Byloje nustatyta: 2006-11-07 VĮ Anykščių miškų urėdija paskelbė... 12. 2006-12-15 Pirkimų komisija vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbė... 13. 2006-12-28 Pirkimų komisijos sprendimu nustatyta preliminari pasiūlymų... 14. Pirkimų komisija 2007-01-05 atmetė ieškovo 2007-01-02 pretenziją dėl... 15. 2007-01-15 su laimėtoju advokatu A. M. pasirašyta 1 metams laiko teisinių... 16. Ieškovo teiginys, jog konkurso sąlygos dėl pasiūlymo kainos, neaiškios, o... 17. Pirma, Konkurso sąlygų VII skyriuje „ Informacija, kaip turi būti... 18. Pirkimo komisija iš to, jog tiekėjas S. K. užpildė Pasiūlymo grafą... 19. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008-02-11 išvadoje, pagrįstai nurodė, kad... 20. Nustatyta, kad teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta su tiekėju,... 21. Iš to seka, kad Perkančioji organizacija, nustatydama konkurso sąlygas,... 22. Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,... 23. Atmesti ieškovo S. K., a.k(duomenys neskelbtini) ieškinį atsakovui... 24. Priteisti iš S. K. 35 Lt(trisdešimt penkis litus) teismo turėtų išlaidų,... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka skundą...