Byla e2-5829-450/2017
Dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, bei uždrausti supjaustyti laivą į metalo laužą, ir išplukdyti jį iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išsprendusi pareiškėjo Malik Supply AS, atstovaujamo advokatės Reginos Derkinytės-Kaupienės, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjo Malik Supply AS prašymas iki ieškinio pateikimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti laivą „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263), esantį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, uždraudžiant šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius ar kitokius veiksmus dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, bei uždrausti supjaustyti laivą į metalo laužą, ir išplukdyti jį iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto.

3Pareiškėjas nurodė, kad pagal įmonės Murmansk Shipping Co užsakymus kuro laivams pristatymo įmonė Malik Supply AS atliko kuro pristatymus atsakovui priklausantiems (ar jo valdomiems) jūriniams laivams. Pareiškėjas iš viso pristatė jūrinių degalų ir suteikė kitų paslaugų už 279 977,94 USD; atsakovas yra atlikęs dalinius mokėjimus už suteiktas prekes ir paslaugas, tačiau šio prašymo pateikimo dienai atsakovo skola sudaro 169 977,94 USD bei 21 882,22 USD delspinigių, viso 191 860,16 USD. Pareiškėjas turi jūrinį reikalavimą atsakovo atžvilgiu, įtvirtintą Konvencijos 1 str. 1 d. (k) punkte. Prašomas areštuoti laivas plaukioja su Rusijos vėliava ir šiuo metu yra Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje. Pareiškėjo Danijos teismui rengiamo ieškinio suma yra labai didelė – 191 860,16 USD bei susijusios teisinės išlaidos. Pareiškėjas neturi galimybės gauti duomenų apie atsakovo realią turtinę padėtį, kadangi atsakovas yra Rusijoje registruota įmonė. Pareiškėjo žiniomis laivas artimiausiu metu gali būti išplukdytas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, todėl būtina kuo skubiau imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Prašo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti skubos tvarka, nepranešus būsimam atsakovui.

4Prašymas tenkintinas.

52000 m. gruodžio 22 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ 31 straipsnis numato, kad prašymas dėl laikinųjų, įskaitant ir apsaugos, priemonių, kurias numato tos valstybės įstatymas, taikymo gali būti paduotas valstybės narės teismui, net jeigu pagal šį reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės.

61952 m. Tarptautinė konvencija „Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo“, kurią 2002 m. kovo 26 d. įstatymu ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Konvencija), nustato, kad laivas, plaukiojantis su susitariančiosios valstybės vėliava, gali būti areštuotas bet kurios susitariančiosios valstybės jurisdikcijoje siekiant užtikrinti jūrinio reikalavimo įvykdymą (2 straipsnis). Vienas iš 1952 m. Konvencijoje nurodytų jūrinių reikalavimų, kurio užtikrinimui susitarančiosios valstybės teritorijoje galima areštuoti laivą, yra reikalavimas, pareikštas dėl medžiagų, pristatytų į laivą ir skirtų jo eksploatacijai ar priežiūrai (1952 m. Konvencijos 1 straipsnio 1 dalies (k) punktas).

7Iš pateiktų įrodymų matyti, kad prašomo areštuoti laivo „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263) savininkas yra Murmansk Shipping Co. Laivas šiuo metu yra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje. Pareiškėjas nurodo, kad laivas „KUZMA MININ“ paskutiniais turimais duomenimis plaukioja su Rusijos vėliava. Rusija yra prisijungusi prie Konvencijos. Konvencijos 2 straipsnis numato, jog laivas, plaukiojantis su susitarančios valstybės vėliava, gali būti areštuotas bet kurios susitariančios valstybės jurisdikcijoje, siekiant užtikrinti kiekvieno jūrinio reikalavimo įvykdymą.

8Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad procesines normas, susijusias su laivo areštu ir prašymu gauti 4 straipsnyje nurodytą sprendimą, taip pat visus su areštu susijusius procesinius klausimus reglamentuoja susitariančiosios valstybės, kurios jurisdikcijoje buvo areštuotas ar pareikalauta areštuoti laivą, teisė.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas; minėto straipsnio 3 dalis numato, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su užsienio teisme arba užsienio ar nacionaliniame arbitraže nagrinėtina byla, taikymo paduodamas Vilniaus apygardos teismui.

11Teismo nuomone, pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų dėl galimos grėsmės jo teisėtiems interesams bei dėl reikalavimo teisės į nurodytą įsiskolinimą. Nagrinėjamu atveju nurodytas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, be to, ginčo suma – 191 860,16 USD – yra didelė, o, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, laivas gali būti bet kuriuo metu išplaukti iš Lietuvos Respublikos. Be to, pareiškėjas bandė ginčą su atsakovu spręsti taikiai, tačiau atsakovas atliko tik dalinius mokėjimus, kas rodo, jog jis galimai pripažįsta įsiskolinimą. Atsižvelgus į šias aplinkybes, darytina išvada, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, nes atsakovas turtą gali paslėpti, sunaikinti ar perleisti tretiesiems asmenims (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad kiekviena šalis ar ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik tada, kai užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas – areštuotinas atsakovui Murmansk Shipping Co nuosavybės teise priklausantis laivas „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263), esantis Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, uždraudžiant šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius ar kitokius veiksmus dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, bei uždrausti supjaustyti laivą į metalo laužą, ir išplukdyti jį iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (Civilinio proceso kodekso 144, 147 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 147, 149, 150, 290, 291 straipsniais, Konvencijos 1 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsniu, teismas

Nutarė

14Pareiškėjo Malik Supply AS, atstovaujamo advokatės Reginos Derkinytės-Kaupienės, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, tenkinti.

15Areštuoti atsakovui Murmansk Shipping Co, įmonės kodas 0555624, Kominterna g. 15, Murmansk, 183038 Rusijos Federacija, priklausantį laivą „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263), esantį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, uždraudžiant šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius ar kitokius veiksmus dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, bei uždrausti supjaustyti laivą į metalo laužą, ir išplukdyti jį iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto.

16Laikinosios apsaugos priemonės taikomos pareiškėjo Malik Supply AS, įmonės kodas 12655142, Skibbrogade 3. 2th 9000 Aalborg, Danija, ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti.

17Areštuoto laivo „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263) saugotoju paskirti atsakovą Murmansk Shipping Co ir laivo „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263) kapitoną.

18Nustatyti pareiškėjui 30 dienų terminą, per kurį Danijos teismui turi būti pateiktas ieškinys. Nustatytu terminu nepateikus ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintinos.

19Įpareigoti pareiškėją informuoti Vilniaus apygardos teismą apie šios nutarties įvykdymą bei ieškinio pateikimą Danijos teismui.

20Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

21Nutarties vykdymą pavesti pareiškėjo pasirinktam antstoliui.

22Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – VĮ Registrų centrui, Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Klaipėdos uosto kapitonui bei šalims.

23Informuoti atsakovą, kad jis atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso... 2. Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjo Malik Supply AS prašymas iki... 3. Pareiškėjas nurodė, kad pagal įmonės Murmansk Shipping Co užsakymus kuro... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. 2000 m. gruodžio 22 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001... 6. 1952 m. Tarptautinė konvencija „Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su... 7. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad prašomo areštuoti laivo „KUZMA MININ“... 8. Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad procesines normas,... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 3 dalyje... 11. Teismo nuomone, pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų dėl galimos... 12. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 147,... 14. Pareiškėjo Malik Supply AS, atstovaujamo advokatės Reginos... 15. Areštuoti atsakovui Murmansk Shipping Co, įmonės kodas 0555624, Kominterna... 16. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos pareiškėjo Malik Supply AS, įmonės... 17. Areštuoto laivo „KUZMA MININ“ (IMO Nr. 7721263) saugotoju paskirti... 18. Nustatyti pareiškėjui 30 dienų terminą, per kurį Danijos teismui turi... 19. Įpareigoti pareiškėją informuoti Vilniaus apygardos teismą apie šios... 20. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.... 21. Nutarties vykdymą pavesti pareiškėjo pasirinktam antstoliui 22. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti Turto arešto aktų registro... 23. Informuoti atsakovą, kad jis atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...