Byla e2-804-826/2016
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „K.“ ieškinį atsakovei VĮ Rietavo miškų urėdijai, trečiasis asmuo UAB „L.“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu teismo prašo panaikinti: atsakovės 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 02-1102 atmesti ieškovės pretenziją; atsakovės 2015 m. spalio 27 d. sprendimą, kuriuo UAB „L.“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu; įpareigoti atsakovę tęsti viešojo pirkimo „VĮ Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos Volungiškės miško kelio IIIV kategorijos, tarp kv. 73/74; 75; 76; 77 ir Judrėnų girininkijos kv. 88; 89; 90; 91 remonto (rekonstrukcijos) darbai“ procedūras. Nurodė, kad valstybės įmonė Rietavo miškų urėdija 2015 m. rugsėjo 25 d. paskelbė (pirkimo Nr. 246125) supaprastintą atvirą konkursą dėl VĮ Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos Volungiškės miško kelio, IIIV kategorijos, tarp kv. 73/74; 75; 76; 77, ir Judrėnų girininkijos kv. 88; 89; 90; 91 remonto (rekonstrukcijos) darbų pirkimo (toliau tekste – konkursas). Ieškovė atviro konkurso metu atsakovei pateikė pasiūlymą atlikti visus konkurso metu atsakovės perkamus darbus už 380031,61 Eur kainą. Ieškovė 2015 m. spalio 9 d. iš atsakovės gavo pranešimą „Dėl vokų su atplėšimo“, kuriuo atsakovė informavo ieškovę apie pateiktus konkurso metu tiekėjų pasiūlymus. 2015 m. spalio 27 d. atsakovė pranešė ieškovei, kad konkursą laimėjusiu pasiūlymu yra pripažintas UAB „L.“ pasiūlymas. Ieškovė pasinaudojo išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir pateikė 2015 m. lapkričio 9 d. atsakovei pretenziją, nurodė, kad nesutinka su atsakovės sprendimu laimėjusia konkursą pripažinti UAB „L.“, nes ji neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atsakovė, kaip perkančioji organizacija, kėlė tiekėjams konkurso sąlygose, o būtent UAB „L.“ neatitinka konkurso 4.2.5 sąlygoje nurodytų reikalavimų, neturi kvalifikacijos atestato statinių grupei – keliai. 2015 m. lapkričio 11 d. Išnagrinėjusi pretenziją atsakovė ieškovės pretenziją atmetė, vertino, kad UAB „L.“ pateiktas kvalifikacijos atestatas, kuriame numatyta statinių grupė – keliai (krašto, rajoniniai), patvirtina tiekėjo kvalifikaciją ir atitinka konkurso sąlygas. Ieškovės nuomone, atsakovės sprendimas priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas dėl viešųjų pirkimo vykdymo laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo reikalavimų, pasirinkti racionalią paslaugų atlikimo kainą, neriboti konkurencijos. Konstatavus, jog UAB „L.“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų konkurso sąlygose, o ieškovės pasiūlymas atitiko šias sąlygas, ir ieškovės pasiūlymo neatmetus, ieškovės pasiūlymas turėjo būti pripažintas laimėjusiu pasiūlymu. Konkurso sąlygų 4 dalyje „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams“ 4.2 punkte nustatyta, kokius tiekėjas privalo atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kokius turi pateikti jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Vienas iš tokių reikalavimų numatytas 4.2.5 papunktyje, kur nustatyta sąlyga, jog tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, vienas iš tokią minimalią kvalifikaciją įrodančių dokumentų turėjo būti dokumentas, leidžiantis atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės). Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti UAB „L.“ pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 436, kuriame nurodyta, jog ši bendrovė turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangove („Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (krašto, rajoniniai), keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai“). STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, kuriuo vadovaujamasi nustatant statinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindines grupes (pogrupius) ir požymius, kuriais vadovaujantis nustatoma statinių naudojimo paskirtis ir statiniai priskiriami šioms grupėms (pogrupiams), nustatyta, jog statinių grupė susisiekimo komunikacijos skirstoma į pogrupius, kurių viena yra keliai, o keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės kelius ir vietinės reikšmės kelius, kurie savo ruožtu dar skirstomi: valstybinės reikšmės į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, o vietinės reikšmės į viešuosius ir vidaus kelius. Šis skirstymas reikšmingas vertinant ir rangovo kvalifikaciją, nes būtent su tokiu skirstymu yra siejama ir rangovo teisė būti susisiekimo komunikacijų rangovu. Rangovas, kuriam suteikta teisė būti krašto ir (ar) rajoninių kelių rangovu, negali būti magistralinių kelių rangovu ir pan., tačiau rangovui, kurio kvalifikacija neapribota konkretaus kelio rūšies, suteikta teisė būti visų kelių pogrupyje nurodytų kelių rangovu, todėl tokio rangovo kvalifikacija yra platesnė, užtikrina didesnę rangovo kvalifikaciją. Atsakovė nėra paaiškinusi, kodėl ji, nustatydama minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams konkurse, sprendė, jog jie turi pateikti dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjų teisę atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai), tačiau tokių kvalifikacinių reikalavimų nustatymas nėra nepateisinamas minėtų galimai svarbių aplinkybių egzistavimu ir perkančiosios organizacijos pozicija pasirinkti jai tinkamą tiekėją. Nė vienas iš tiekėjų neskundė pirkimo dokumentuose nurodytos minimalios kvalifikacinių reikalavimų sąlygos tiekėjams, jog tiekėjas turi turėti teisę būti statinių grupės susisiekimo komunikacijų – kelių rangovu. Nereikalavo šios sąlygos pripažinti kaip perteklinės, diskriminuojančios ar kitaip pažeidžiančios tiekėjų teisėtus interesus, taigi atsakovės konkurso sąlygos, nustatytos 4.2.5 papunktyje, tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi. UAB „L.“ pateiktas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas yra nepakankamas atsakovės keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nes ši tiekėja gali būti tik krašto ir rajoninių kelių rangove, t. y. jos kvalifikacija siauresnė nei ta, kurią kaip minimalią tiekėjams nustatė atsakovė. Atsakovė pripažinusi, jog UAB „L.“ atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, šiai tiekėjai taikė mažesnius kvalifikacinius reikalavimus, nei pati atsakovė reikalavo iš kitų tiekėjų, taip atsakovė diskriminavo kitus tiekėjus, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principą. Aukštesnių, nei reikalinga pirkimo rezultatui pasiekti, kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nustatymas lemia ir pasiūlymo kainą, pasiūlymo kaina būtų buvusi kita, jeigu atsakovė būtų nustačiusi, kad tiekėjo kvalifikacija dėl teisės būti ypatingo statinio, susiekimo komunikacijų rangovu yra apimanti tik teisę būti kelių (krašto, rajoniniai) rangovu, bet neturi apimti platesnės kvalifikacijos, tai yra turėti teisę būti apskritai visų kelių rangovu, kaip tai nurodyta atsakovės rengto konkurso sąlygose. Aukštesni minimalios kvalifikacijos reikalavimai lemia, jog tiekėjas juos įgyvendindamas patiria didesnių išlaidų, o tai turi įtakos pasiūlymo kainai. Konkrečiu atveju UAB „L.“ savo pasiūlymo kainą skaičiavo neįvertindama išlaidų ir? minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl galėjo į pasiūlymo kainą neįtraukti tų išlaidų, kurias patiria kiti tiekėjai pateikdami siūlymus pagal konkurso sąlygų reikalavimus, ieškovės pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas dėl tiekėjų kvalifikacijos, todėl UAB „L.“ buvo sudarytos geresnės ir nelygiavertės sąlygos palyginti su kitais tiekėjais.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad konkurso sąlygų 4.2.5 punkte atsakovė įtvirtino šį bendrąjį reikalavimą tiekėjų kvalifikacijai: tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjai turėjo pateikti dokumentus, leidžiančius atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai), kuriais pagrindžiama tiekėjo teisė verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šio kvalifikacijos reikalavimo atitikčiai pagrįsti konkurso laimėtoja paskelbta tiekėja UAB „L.“ pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 436, kuris suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu („statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (krašto, rajoniniai), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai <...>“). Minėtas atestatas ir kiti laimėtoju paskelbto tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai neginčytinai įrodo, kad UAB „L.“ yra kompetentinga ir pajėgi įvykdyti pirkimo sutartį, t. y. atlikti visus pirkimo objektą apimančius darbus. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla. Pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su pirkimo objektu ir planuojama sudaryti viešojo pirkimo sutartimi. Nagrinėjamu atveju iš atsakovės konkurso sąlygose suformuoto objekto akivaizdžiai matyti, kad atsakovės tikslas buvo įsigyti ne bet kokių kelių, o miško kelio įrengimo (rekonstrukcijos) darbus. Būtent šio kelio įrengimą laimėtoja pripažinta tiekėja UAB „L.“ turi teisę atlikti, todėl ieškovės ieškinio reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir negali būti patenkinti. Kai pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla pirkimo dokumentuose įtvirtinta in absracto, ji (jos turinys) sistemiškai aiškintina kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais a fortiori, kuriuose apibrėžtas pirkimo objektas (pvz., techninė specifikacija); netgi tais atvejais, kai dėl sisteminio pirkimo sąlygų aiškinimo ribų negalima nustatyti, kokios konkrečiai veiklos atlikimo teisę turi įrodyti tiekėjai (kokius atitikties dokumentus pateikti), pagal VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų.

4Ieškovė pateikė dubliką, jame nurodė, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį iš esmės pripažįsta ieškinio argumentus, jog nustatydama konkurso sąlygas ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams jų nesilaikė, o tiekėjų kvalifikaciją vertino ne pagal visiems tiekėjams žinomus vertinimo kriterijus, nustatytus konkurso sąlygose, o pagal subjektyvų nusistatymą apie tiekėjo galimybę įvykdyti sutartį. Tokia viešojo pirkimo procedūra negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, jog konkurso sąlygose ji buvo nustačiusi minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, todėl tiekėjai teikdami pasiūlymus be išlygų turėjo atitikti šiuos reikalavimus. Ieškovė niekada netvirtino, jog UAB „L.“, kurios pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, apskritai neturi kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę būti kelių statybos rangovu, ieškovė tvirtino, jog kvalifikacijos reikalavimai siekiant būti kelių statybos rangovu nėra vienodi atsižvelgiant į statomų kelių rūšį, atitinkamai skiriasi ir kvalifikacijos atestatai, atsakovė konkurso sąlygose kėlė tokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, kurių UAB „L.“ neatitiko, nepaisant to, jog ji turi teisę būti kelių (krašto, rajoniniai) rangove. Keliai yra klasifikuojami pagal jų naudojimo paskirtį, transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės kelius ir vietinės reikšmės kelius, kurie savo ruožtu dar skirstomi: valstybinės reikšmės į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, o vietinės reikšmės į viešuosius ir vidaus kelius. Šis skirstymas reikšmingas vertinant ir rangovo kvalifikaciją, nes būtent su tokiu skirstymu yra siejama ir rangovo teisė būti susisiekimo komunikacijų rangovu. Rangovas, kuriam suteikta teisė būti krašto ir (ar) rajoninių kelių rangovu, negali būti magistralinių kelių rangovu ir pan., tačiau rangovui, kurio kvalifikacija neapribota konkretaus kelio rūšies, suteikta teisė būti visų kelių pogrupyje nurodytų kelių rangovu, todėl tokio rangovo kvalifikacija yra platesnė, užtikrina didesnę rangovo kvalifikaciją. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nepaaiškino, kodėl konkurso sąlygose buvo būtina nustatyti aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus įsigyjamiems darbams atlikti, jeigu, jos nuomone, pakanka, kad rangovas turėtų teisę būti kelių (krašto, rajoniniai) rangovu, nors toks paaiškinimas aiškiai parodytų, jog atsakovė nesilaikė savo pačios nusistatytų viešojo pirkimo sąlygų dėl tiekėjų minimalios kvalifikacijos. Viešojo pirkimo procedūros yra formalizuotos ir jų laikymasis yra būtina viešojo pirkimo teisėtumo ir pagrįstumo sąlyga. Jeigu atsakovė būtų laikiusis savo reikalavimo, numatyto konkurso sąlygų 4.2.5 punkte, ji negalėjo nepažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų pripažinti, jog UAB „L.“ atitinka perkančiosios organizacijos minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, nes UAB „L.“ turi kvalifikacijos atestatą statinių grupei – keliams (krašto, rajoniniams), tačiau neturi kvalifikacijos atestato statinių grupei keliams, t. y. tokio atestato, kurio minimaliai reikalavo perkančioji organizacija. Jeigu atsakovė suklydo nustatydama kvalifikacijos ribą, tai toks suklydimas negali būti aiškinamas tiekėjų nenaudai, perkančioji organizacija siekdama išlaikyti viešojo pirkimo procedūrų teisėtumą ir pagrįstumą privalo viešąjį pirkimą organizuoti iš naujo pagal visiems aiškiai iš anksto paskelbtas viešojo pirkimo sąlygas. Atsiliepime į ieškinį akcentuojama aplinkybė, jog atsakovė vertindama pasiūlymus atsižvelgė į pirkimo objektą, tokie argumentai yra teisiškai nepagrįsti. Vien tik pirkimo objekto nurodymas konkurso sąlygose nereiškia, jog kitos pirkimo sąlygos yra papildomos, nereikšmingos ir galima atsižvelgiant į pirkimo objektą jų laikytis arba nesilaikyti. Tokia atsakovės pozicija dėl pirkimo objekto reikšmės prieštarauja jos pačios argumentams, jog tiekėjas turi teisę nustatyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat specialius teisės vertis statybos darbais reikalavimus. Minėta, jog viešojo pirkimo teisėtumo ir pagrįstumo sąlyga yra formalių procedūrų laikymasis. Pirkimo sąlygos viešojo pirkimo procese apibrėžiamos ne tik abstrakčiu pirkimo objekto nurodymu ar įvardijimu, tačiau ir apima reikalavimus minimaliai tiekėjų kvalifikacijai, specialius reikalavimus ir kt. sąlygas, kurias nustato perkančioji organizacija konkurso sąlygose, todėl nepagrįstas atsakovės tvirtinimas, jog UAB „L.“ pajėgi atlikti kelio įrengimo darbus, kadangi ta pati UAB „L.“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui, t. y. neturi to kvalifikacijos atestato, kurio reikalavo perkančioji organizacija. Atsakovės argumentas, jog minimalios kvalifikacijos reikalavimas nebuvo aiškus, todėl tiekėjas privalėjo tik įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, yra nepagrįstas. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai buvo aiškūs, kvalifikaciją reglamentuojančių dokumentų (atestatų) išdavimą reglamentuoja teisės aktų normos ir perkančiajai organizacijai nebuvo sunku nustatyti, kokius konkrečius minimalius kvalifikacinius reikalavimus kels tiekėjui. Nė vienas iš tiekėjų nereiškė prašymo paaiškinti konkurso pirkimo sąlygų 4.2.5 dalies taikymo, taigi ši sąlyga turėjo buvo vienodai suprantama tiek perkančiajai organizacijai, tiek potencialiems tiekėjams.

5Atsakovė pateikė tripliką, jame nurodė, kad su ieškovės pateiktu ieškiniu, dubliku ir juose išdėstytų faktų interpretacija ir teiginiais nesutinka. Konkurso sąlygų 2.1 punkte atsakovė aiškiai apibrėžė pirkimo objektą, įtvirtindama, jog numato pirkti VĮ Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos Volungiškės miško kelio, IIIV kategorijos, tarp kv. 73/74; 75; 76; 77, ir Judrėnų girininkijos kv. 88; 89; 90; 91 remonto (rekonstrukcijos) darbus (toliau tekste – darbai). Konkurso sąlygų 4.2.5 punkte atsakovė įtvirtino šį bendrąjį reikalavimą tiekėjų kvalifikacijai: tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjai turėjo pateikti dokumentus, leidžiančius atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai), kuriais pagrindžiama tiekėjo teisė verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šio kvalifikacijos reikalavimo atitikčiai pagrįsti konkurso laimėtoja paskelbta tiekėja UAB „L.“ pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 436, kuris suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu („statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (krašto, rajoniniai), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai <...>“. Minėtas atestatas ir kiti laimėtoju paskelbto tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai neginčytinai įrodo, kad UAB „L.“ yra kompetentinga ir pajėgi įvykdyti pirkimo sutartį, t. y. atlikti visus pirkimo objektą apimančius darbus. Iš atsakovės konkurso sąlygose suformuoto pirkimo objekto akivaizdžiai matyti, kad atsakovės tikslas yra įsigyti ne bet kokių kelių, o būtent vietinės reikšmės miško kelio statybos darbus, atliekamus 2015–2017 metais Žadvainių ir Judrėnų girininkijose. Tai, kad tiekėjai privalėjo pagrįsti savo kvalifikaciją ne bet kokiems keliams, o būtent keliams, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti ir kurie yra aprašyti perkamų statybos darbų projekte, yra aiškiai matyti iš pirkimų sąlygų 2 priedo 1 punkto (VĮ Rietavo miškų urėdija numato pirkti vietinės reikšmės miško kelio statybos darbus 2015–2017 metams Žadvainių ir Judrėnų girininkijose). Būtent tokio kelio įrengimą laimėtoja pripažinta tiekėja UAB „L.“ turi teisę atlikti, todėl ieškovės ieškinio reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir negali būti patenkinti. Nagrinėjamo ginčo konkurso sąlygos buvo paskelbtos CVPIS priemonėmis, todėl kiekvienas suinteresuotas asmuo turėjo teisę susipažinti su jų turiniu, prašyti paaiškinti, jo nuomone, neaiškias nuostatas ir net jas (nuostatas) ginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau nei ieškovė, nei kiti konkurso dalyviai prašymo išaiškinti konkurso sąlygas, tarp jų ir 4.2.5 punktą, nepateikė, nes ši sąlyga visiems konkurso dalyviams buvo aiški; atitinkamai ir ieškovei, ir konkurso laimėtoju paskelbtam tiekėjui šis reikalavimas nekliudė pateikti tinkamą ir visas konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Vertindama konkursinius pasiūlymus, atsakovė vadovavosi pirkimo dokumentų nuostatomis, kurių ieškovė neginčijo ir dėl kurių klausimų atsakovei neteikė. Įvykdžiusi išankstinio tiekėjų informavimo apie pasiūlymų vertinimo kriterijus pareigą ir turėdama diskrecijos teisę įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį nustatytiems reikalavimams savo nuožiūra, atsakovė atliko tokį įvertinimą ir pagristai sprendė, jog trečiojo asmens UAB „L.“ pasiūlymas konkurso sąlygų reikalavimus atitinka. Ieškovės subjektyvi nuomonė apie tai, kad UAB „L.“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, turi būti atmestas kaip nepagristas.

6Ieškinys atmestinas.

7Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė 2015 m. rugsėjo 25 d. paskelbė (pirkimo Nr. 246125) supaprastintą atvirą konkursą dėl VĮ Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos Volungiškės miško kelio, IIIV kategorijos, tarp kv. 73/74; 75; 76; 77, ir Judrėnų girininkijos kv. 88; 89; 90; 91 remonto (rekonstrukcijos) darbų pirkimo. Konkurso sąlygų 4 dalyje (minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams) 4.2.5 punkte numatyta, kad tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduota LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija, įstatų (nuostatų) dalies ar kito dokumento (atestato) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, leidžiančio atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai), ar kito dokumento (pvz., profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, kt. valstybės įgaliotų institucijų pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) kopija. 2015 m. spalio 27 d. atsakovė pranešė ieškovei, kad konkursą laimėjusiu pasiūlymu yra pripažintas UAB „L.“ pasiūlymas. Ieškovė pasinaudojo išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir pateikė 2015 m. lapkričio 9 d. atsakovei pretenziją, nurodė, kad nesutinka su atsakovės sprendimu laimėjusia konkursą pripažinti UAB „L.“, nes ji neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atsakovė, kaip perkančioji organizacija, kėlė tiekėjams konkurso sąlygose. UAB „L.“ neatitinka konkurso 4.2.5 sąlygoje nurodytų reikalavimų, neturi kvalifikacijos atestato statinių grupei – keliams. 2015 m. lapkričio 11 d. atsakovė ieškovės pretenziją atmetė, vertino, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objektą, konkurso sąlygų 4.2.5 punkte nustatė, jog tiekėjai privalo pateikti dokumentus, leidžiančius atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius darbus (statinių grupės: susiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai), kuriais pagrindžiama tiekėjo teisė verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. UAB „L.“ pateiktas kvalifikacijos atestatas, kuriame numatyta statinių grupė – keliai (krašto, rajoniniai), patvirtina tiekėjo kvalifikaciją ir atitinka konkurso sąlygas.

8Ieškovės nuomone, konkursą laimėjusios UAB „L.“ kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 4.2.5 p. reikalavimų.

9VPĮ 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo), kurie turi būti taikomi visų viešųjų pirkimų procedūrų metu, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo, šiuos principus užtikrinti privalu perkančiajai organizacijai. Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, būtent 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Teismas, vertindamas viešojo pirkimo atliktų procedūrų atitiktį viešųjų pirkimų principams, nustato, ar įgyvendinant tam tikras viešojo pirkimo procedūras nebuvo atlikti perkančiosios organizacijos ar tiekėjų veiksmai, nesuderinami su išvardytais viešųjų pirkimų principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje IDT Biologika GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009, ir joje nurodytą praktiką).

10Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tokią galimybę tiekėjams užtikrina lygiateisis jų pasiūlymų vertinimas, atliekamas visų viešojo pirkimo procedūrų metu: vertinant tiekėjų kvalifikaciją ar kitų reikalavimų tiekėjams atitiktį bei pasiūlymų siaurąja prasme aspektus.

11Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Be to, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tai, inter alia, nustatytina pagal tai, ar perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus dėl atitinkamo reikalavimo de facto nesuteikė jam reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (pirmiau nurodyta Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

12Kilus ginčui tarp šalių dėl konkursą laimėjusio teikėjo kvalifikacijos, nagrinėjamoje byloje spręstina, ar konkursą laimėjusios UAB „L.“ kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų 4.2.5 punkto reikalavimus.

13Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. byloje pateiktas išrašas iš Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisęs pripažinimo dokumentų registro iš VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, patvirtina, kad UAB „L.“ yra išduotas kvalifikacijos atestatas 436, kuriuo jai nuo 2013-05-23 suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangove (Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (krašto, rajoniniai), keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas).

14Pirkimo sąlygų 4.2.5 punkte yra nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuris patvirtina tiekėjo teisę atlikti pirkime numatytus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. Toliau skliausteliuose eina paaiškinimas – statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai.

15Pagal STR 1.01.09:2003 susisiekimo komunikacijos yra skirstomos į pogrupius: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai. Keliai taip pat yra skirstomi atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ekonominę reikšmę į magistralinius, krašto, rajoninius ir vietinės reikšmės kelius.

16Pažymėtina, kad pirmiau nurodytoje nuostatoje nepatikslintas, nepaaiškintas sąvokos „keliai“ turinys, tai yra nėra nurodyta, ar tiekėjas turi turėti kvalifikaciją atlikti visų kelių remonto (rekonstrukcijos) darbus ar tik tam tikros rūšies kelių. Dėl to pirmiau nurodyta pirkimo sąlyga turi būti sistemiškai aiškinama su kitomis pirkimo nuostatomis (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Estravel Vilnius“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-3-272/2013), inter alia, Technine specifikacija (konkurso sąlygų priedas Nr. 2) bei atsižvelgiant į pirkimo objektą.

17Konkurso sąlygų 2 dalies (pirkimo objektas) 2.1 punkte nurodyta, kad perkami VĮ Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos Volungiškės miško kelio, IIIV kategorijos, tarp kv. 73/74; 75; 76; 77, ir Judrėnų girininkijos kv. 88; 89; 90; 91 remonto (rekonstrukcijos) darbai, 2.2 punkte nurodyta, kad išsamūs reikalavimai darbams pateikti šių konkurso sąlygų priede Nr. 2 (Techninė užduotis / specifikacija). Pagal pirkimo sąlygų techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 1 p. VĮ Rietavo miškų urėdija numato pirkti vietinės reikšmės miško kelio statybos darbus 2015–2017 metams Žadvainių ir Judrėnų girininkijose.

18Iš paminėtų pirkimo sąlygų matyti, kad atsakovė siekė įsigyti vietinės reikšmės miško kelio statybos darbus. UAB „L.“ kvalifikacijos atestatas 436 patvirtina, kad trečiasis asmuo yra pajėgus atlikti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje numatytus darbus, tai yra vietinės reikšmės miško kelio statybos darbus Žadvainių ir Judrėnų girininkijose.

19Nors ieškovė teigia, kad nesant tiekėjų prašymo dėl kvalifikacijos reikalavimų paaiškinimo konkurso sąlygų 4.2.5 dalis turėjo būti suprantama vienodai tiek perkančiajai organizacijai, tiek potencialiems klientams, tačiau atsakovės su tripliku pateikti visų konkurse dalyvavusių tiekėjų kvalifikacijos atestatai patvirtina, kad visi tiekėjai, išskyrus ieškovę, konkurso sąlygų 4.2.5 dalies nuostatas suprato vienodai, todėl ieškovės argumentas dėl lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimo yra nepagrįstas.

20Išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad kiti ieškovės procesinių dokumentų argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

21Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad atsakovė vykdydama supaprastintą atvirą konkursą dėl VĮ Rietavo miškų urėdijos Žadvainių girininkijos Volungiškės miško kelio, IIIV kategorijos, tarp kv.73/74; 75; 76; 77, ir Judrėnų girininkijos kv. 88; 89; 90; 91 remonto (rekonstrukcijos) darbų pirkimo Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas (CPK 178 str.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23LR CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

24CPK 98 str. 2 d. numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

25Kadangi ieškinys atmestas, iš ieškovės atsakovei priteistinas 660,00 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų už advokato padėjėjo teisinę pagalbą atlyginimas, kadangi jis neviršija Rekomendacijose nustatyto dydžio, o sumokėtas 138,60 Eur pridėtinės vertės mokestis atsakovei valstybės bus sugrąžintas (Pridėtinės vertės mokesčių įstatymo 91 str.),

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Priteisti VĮ Rietavo miškų urėdijai iš UAB „K.“ 660,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

29Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso... 2. ieškovė ieškiniu teismo prašo panaikinti: atsakovės 2015 m. lapkričio 11... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą... 4. Ieškovė pateikė dubliką, jame nurodė, kad atsakovė atsiliepime į... 5. Atsakovė pateikė tripliką, jame nurodė, kad su ieškovės pateiktu... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė 2015 m. rugsėjo 25 d.... 8. Ieškovės nuomone, konkursą laimėjusios UAB „L.“ kvalifikacija... 9. VPĮ 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo,... 10. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 11. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi... 12. Kilus ginčui tarp šalių dėl konkursą laimėjusio teikėjo kvalifikacijos,... 13. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. byloje pateiktas išrašas iš... 14. Pirkimo sąlygų 4.2.5 punkte yra nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti... 15. Pagal STR 1.01.09:2003 susisiekimo komunikacijos yra skirstomos į pogrupius:... 16. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytoje nuostatoje nepatikslintas, nepaaiškintas... 17. Konkurso sąlygų 2 dalies (pirkimo objektas) 2.1 punkte nurodyta, kad perkami... 18. Iš paminėtų pirkimo sąlygų matyti, kad atsakovė siekė įsigyti vietinės... 19. Nors ieškovė teigia, kad nesant tiekėjų prašymo dėl kvalifikacijos... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad kiti ieškovės... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. LR CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 24. CPK 98 str. 2 d. numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 25. Kadangi ieškinys atmestas, iš ieškovės atsakovei priteistinas 660,00 Eur... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 27. ieškinį atmesti.... 28. Priteisti VĮ Rietavo miškų urėdijai iš UAB „K.“ 660,00 Eur išlaidų... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...