Byla 2-206-603/2011
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Sienojus“, į. k. ( - ), ieškinį atsakovui Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, į. k. ( - ), tretieji asmenys UAB ,,Merko statyba“, į. k. 111610080, UAB ,,Utenos melioracija“, į. k. ( - ), UAB ,,Kašgarija“, į. k. ( - ), UAB ,,KRS“, į. k. ( - ), UAB „Steiner“, į. k. ( - ), dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Sienojus“ patikslintu ieškiniu atsakovui Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys UAB ,,Merko statyba“, UAB ,,Utenos melioracija“, UAB ,,Kašgarija“, UAB ,,KRS“, prašė teismo panaikinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo atmestas jungtinės veiklos partnerių UAB „Sienojus" ir UAB „Steiner“ pasiūlymas supaprastintam atvirajam statybos darbų pirkimo konkursui dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, nuotekų siurblinių statybos Švenčionių m. bei Cikliškio k. Švenčionių raj. pirkimo (pirkimo Nr. 77805) ir sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo supaprastinto atviro statybos darbų pirkimo konkurse dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, nuotekų siurblinių statybos Švenčionių m. bei Cikliškio k. Švenčionių raj. pirkimo (pirkimo Nr. 77805), taip pat prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jungtinės veiklos partneriai UAB ,,Sienojus“ ir UAB ,,Steiner“ Švenčionių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijai pateikė pasiūlymą parduoti darbus supaprastintam atvirajam konkursui projektui dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, nuotekų siurblinių statybos Švenčionių m. bei Cirkliškio k. Švenčionių raj. pirkimo (pirkimo Nr. 77805) ir pristatė reikalaujamus dokumentus. 2010-01-27 UAB „Sienojus“ gavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos pranešimą Nr. O3-14 dėl pasiūlymo atmetimo, kuriuo ieškovui pranešta, kad jo pasiūlymas atmestas. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos teigimu, UAB „Sienojus“ pasiūlymas neatitinka supaprastinto atvirojo konkurso sąlygų 4.2.2 p. reikalavimų (subrangovo projektavimo darbams atlikti kvalifikacijos atestatas nesuteikia teisės atlikti viso statinio projektavimo darbus). Ieškovas nurodė, kad Konkurso sąlygos reikalavo, jog teikdamas pasiūlymą Konkurso dalyvis užtikrintų, jog visi jo pasirinkti subrangovai atitiks tinkamumo reikalavimus, numatytus Konkurso sąlygų 4.2.1 - 4.2.9 punktuose. Atsižvelgiant į tai, UAB „Sienojus" Konkursiniame pasiūlyme nurodė subrangovų sąrašą bei pareiškė, kad visi jo pasirinkti subrangovai, su kuriais bus sudarytos subrangos sutartys, atitiks Konkurso sąlygų reikalavimus. Pažymėjo, jog Konkurso sąlygų reikalavimuose nebuvo nurodymo kartu su Konkursiniu pasiūlymu pateikti visų numatomų subrangovų kvalifikaciją įrodančius dokumentus (Konkurso sąlygų 12.1 punktas), todėl ieškovas pagrįstai Konkursinio pasiūlymo dokumentuose neįdėjo numatomų subrangovų kvalifikacijos atestatų. Pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. nustatyta, kad „jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą". Be to, Konkurso sąlygų 25 punktas taip pat numatė, kad vertinant dalyvių pasiūlymus komisija gali konkurso dalyvio prašyti paaiškinti savo pasiūlymus, įskaitant pateiktą informaciją apie dalyvio kvalifikaciją (Konkurso sąlygų 25.1 punktas). Tačiau perkančioji organizacija Švenčionių rajono savivaldybės administracija į UAB „Sienojus" dėl papildomų duomenų apie tiekėjo kvalifikaciją nesikreipė, taip pat neprašė paaiškinti Konkursinio pasiūlymo dokumentų, tuo pažeisdama VPĮ 32 str. 5 d. bei Konkurso sąlygų 25 punkto reikalavimus. Kartu su 2010-02-01 pretenzija UAB „Sienojus" pateikė informaciją, kad subrangovo projektiniams darbams kvalifikacija pilnai atitinka visus Konkursinėse sąlygose keliamus reikalavimus. Pateikta UAB „Rolana" ir UAB „Krašto projektai ir partneriai" pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, kuria remiantis subrangovas, atstovaujamas vedančiojo partnerio UAB „Rolana", pateikė projektavimo darbų subrangos pasiūlymą Konkurso dalyviui UAB „Sienojus", taip pat pateikti UAB „Rolana" ir UAB „Krašto projektai ir partneriai" kvalifikacijos atestatai. Kartu su 2010-02-01 pretenzija UAB „Sienojus" pateikė informaciją, kad subrangovo projektiniams darbams kvalifikacija pilnai atitinka visus Konkursinėse sąlygose keliamus reikalavimus. Pateikta UAB „Rolana" ir UAB „Krašto projektai ir partneriai" pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, kuria remiantis subrangovas, atstovaujamas vedančiojo partnerio UAB „Rolana", pateikė projektavimo darbų subrangos pasiūlymą Konkurso dalyviui UAB „Sienojus", taip pat pateikti UAB „Rolana" ir UAB „Krašto projektai ir partneriai" kvalifikacijos atestatai. Pažymi, jog Konkurso sąlygų 25.3 punkte nustatyta, kad „komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti pasiūlymo esmę - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją. Konkurso dalyviai, komisijai paprašius, gali pateikti papildomus duomenis ir dokumentus apie jų kvalifikaciją". Taigi UAB „Sienojus“ kartu su pretenzija pateikti papildomi duomenys ir dokumentai nelaikytini Konkursinio pasiūlymo pakeitimu, o tik sąlygomis perkančiajai organizacijai tinkamai įvertinti numatomo subrangovo projektavimo darbams atlikti kvalifikaciją. Atkreiptia dėmesį į tai, kad Konkurso sąlygų 5.1.6 punkte numatyta, jog Konkursiniame pasiūlyme dalyvis turi nurodyti savo subrangovus, tačiau Konkurso sąlygos nekėlė reikalavimo Konkurso dalyviams nurodyti ir subrangovų partnerius, jų tiekėjus. Kaip minėta ir 2010-02-01 pretenzijoje, jeigu Konkurso dalyvis UAB „Sienojus" būtų žinojęs arba galėjęs numatyti, kad perkančioji organizacija vertins subrangovų partnerių kvalifikaciją, o ne tik atsižvelgs į Konkurso dalyvio patvirtinimą, kad jo pasirinktas subrangovas atitiks keliamus kvalifikacijos reikalavimus, kaip tai buvo numatyta Konkursinėse sąlygose, ieškovas būtų šių ūkio subjektų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pateikęs kartu su Konkursiniu pasiūlymu arba perkančiajai organizacijai paprašius. Kadangi UAB „Sienojus" nurodyto subrangovo UAB „Rolana" (vedančiojo partnerio) jungtinės veiklos partnerio UAB „Krašto projektai ir partneriai" kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir UAB „Sienojus" perkančiajai organizacijai Švenčionių rajono savivaldybės administracijai pateikė tai patvirtinančius dokumentus, o šie dokumentai nebuvo pateikti anksčiau dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų – perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. bei Konkurso sąlygų 25 str. ir atmetė Konkurso dalyvio pasiūlymą nepaprašiusi per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktą informaciją apie dalyvio kvalifikaciją. Kadangi UAB „Sienojus" nurodyto subrangovo UAB „Rolana" (vedančiojo partnerio) jungtinės veiklos partnerio UAB „Krašto projektai ir partneriai“ kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir UAB „Sienojus“ perkančiajai organizacijai Švenčionių rajono savivaldybės administracijai pateikė tai patvirtinančius dokumentus, o šie dokumentai nebuvo pateikti anksčiau dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų - perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. bei Konkurso sąlygų 25 str. ir atmetė Konkurso dalyvio pasiūlymą nepaprašiusi per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktą informaciją apie dalyvio kvalifikaciją. Tuo perkančioji organizacija taip pat pažeidė viešųjų pirkimų principus, nes, neįvertinusi objektyvių su Konkursinio pasiūlymo vertinimu susijusių duomenų, neužtikrino dalyvių lygiateisiškumo, procedūrų skaidrumo principų laikymosi, pažeidė viešųjų pirkimų tikslą - kuo ekonomiškesniu būdu sudaryti sutartis su pasiūlymų teikėjais.

5Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo UAB „Sienojus“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pateiktą konkurso dalyvio UAB „Sienojus“ pasiūlymą 2010 m. sausio 26 d. Švenčionių rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija vertino ir nustatė, kad konkurso dalyvis neatitinka konkurso sąlygų 4.2.2. punkte nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų - turėti teisę atlikti viso statinio projektavimo darbus. Konkurso dalyvis savo pasiūlyme nurodė, kad projektavimo darbus vykdys subrangovas UAB „Rolana“. Komisija nustatė, kad UAB „Rolana“ kvalifikacijos atestatas Nr. 5690 suteikia teisę atlikti projektavimo darbus pagal atestate nurodytas projektavimo darbų sritis, tačiau ne pagal visas pagal pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio - vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų siurblinių, Švenčionių m. bei Cirkliškio k., statybos darbus. Perkančioji organizacija Švenčionių rajono savivaldybės administracija iš konkurso dalyvio UAB „Sienojus“ gavo 2010 m. vasario l d. pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo. Su pretenzija buvo pateikti siūlyto subrangovo UAB „Rolana“ ir jo partnerio UAB „Krašto projektai ir partneriai“ jungtinės veiklos sutartis ir šių partnerių kvalifikacijos atestatai. Projektavimo darbams atlikti buvo pasiūlytas subrangovo UAB „Rolana“ partneris bei jo kvalifikacija. Šią pretenziją 2010 m. vasario 4 d. Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjo ir atmetė kaip nepagrįstą. Nurodo, kad įstatymo ir Konkurso sąlygų reikalavimai nustato, kad Perkančiajai organizacijai Švenčionių rajono savivaldybės administracijai konkurso eigoje negalima leisti pakeisti pasiūlymo, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Konkurso dalyvis UAB „Sienojus“ savo pasiūlyme nurodė, kad projektavimo darbus vykdys subrangovas UAB „Rolana“. Dėl to projektavimo darbams atlikti galėjo būti vertinama ir atitinkamai įvertinta tik pasiūlyme nurodyto subrangovo UAB „Rolana“ kvalifikacija. Perkančioji organizacija Švenčionių rajono savivaldybės administracija pagal pateiktą konkurso dalyvio UAB „Sienojus“ pasiūlymą, jame nurodytą subrangovą UAB „Rolana“ turėjo visą reikiamą informaciją apie konkurso dalyvio kvalifikaciją ir neturėjo jokio pagrindo kreiptis į konkurso dalyvį UAB „Sienojus“ su prašymu dėl papildomų duomenų ar dokumentų apie konkurso dalyvio kvalifikaciją pateikimo. Konkurso dalyvio UAB „Sienojus“ teiginys, jog jis nežinojo, kad subrangovų, subrangovų partnerių kvalifikacija bus perkančiosios organizacijos vertinama, o dėl to atitinkamų asmenų kvalifikaciją būtų pateikęs iš karto, nepagrįstas. Konkurso sąlygos buvo aiškios ir suprantamos, perkančioji organizacija Švenčionių rajono savivaldybės administracija iš konkurso dalyvio UAB „Sienojus“ po Konkurso sąlygų pateikimo jokio prašymo dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo negavo. Iš konkurso dalyvio UAB ,,Sienojus" papildomi duomenys ir dokumentai apie subrangovo partnerį UAB ,,Krašto projektai ir partneriai" ir jo kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti negali ir negalėjo būti priimti, nes UAB „Krašto projektai ir partneriai“ nebuvo nurodyta konkurso dalyvio UAB „Sienojus“ pasiūlyme, ji pasiūlyta tik po to, kai pateiktas pasiūlymas Konkursui.

6Tretysis asmuo UAB „KRS“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo teismo ginčą spręsti savo nuožiūra.

7Teismo posėdyje šalių atstovai nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

8Ieškinys atmestinas.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirąjį statybos darbų pirkimo konkursą dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, nuotekų siurblinių statybos Švenčionių m. bei Cikliškio k. Švenčionių raj. pirkimo (pirkimo Nr. 77805). Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010-01-26 atmetė ieškovo UAB „Sienojus“ pasiūlymą, motyvuodamas tuo, kad pasiūlymas neatitinka supaprastinto atvirojo konkurso sąlygų 4.2.2 p. reikalavimų (b. l. 64). Ieškovas 2010-02-01 pateikė pretenziją bei Jungtinės veiklos sutartį su kvalifikacijos atestatais (b. l. 65-70), kurioje nurodė, jog konkurso pirkimo sąlygos nekėlė reikalavimo dalyviams nurodyti subrangovų partnerius, jų tiekėjus. Atsakovas 2010-02-04 atmetė ieškovo UAB „Sienojus“ pretenziją (b. l. 73), kuriame nurodė, jog ieškovo pasiūlytas subrangovas UAB „Rolana“ neatitinka visų kvalifikacijos reikalavimų, o su pretenzija papildytas pasiūlymas siūlant projektavimo darbus atlikti subrangovo UAB ,,Rolana” partnerį UAB ,,Krašto projektai” ir partneriai” negali būti vertinamas, kadangi konkurso eigoje negalima leisti pakeisti pasiūlymo, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

10Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai atsakovas atmetė jungtinės veiklos partnerių UAB „Sienojus“ ir UAB „Steiner“ pasiūlymą supaprastintam atvirajam statybos darbų pirkimo konkursui dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, nuotekų siurblinių statybos Švenčionių m. bei Cikliškio k. Švenčionių raj. pirkimo.

11Ieškovas pažymi, kad konkursiniame pasiūlyme nurodė subrangovų sąrašą bei pareiškė, kad visi jo pasirinkti subrangovai, su kuriais bus sudarytos subrangos sutartys, atitiks konkurso sąlygų reikalavimus. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad konkurso sąlygų 5.1.6 punkte numatyta, kad konkursiniame pasiūlyme dalyvis turi nurodyti savo subrangovus, tačiau konkurso sąlygos nekėlė reikalavimo konkurso dalyviams nurodyti ir subrangovų partnerius, jų tiekėjus. Vertinant šiuos ieškovo nurodytus argumentus, teismo nuomone, reikėtų kompleksiškai išanalizuoti konkurso nurodymus dalyviams (b. l. 94-116). Konkurso sąlygų 4.2 punkte nurodyta, kad kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo to, ar dalyvis pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t. y. jis gali turėti subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), toliau vadinamas pavieniu dalyviu, ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau vadinamas jungtinės veiklos dalyviu. Konkurso sąlygų 5.1.6 punkte nustatyta, kad jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų atliekamų darbų darbų vertė negali viršyti 30 % visos sutarties vertės. Turi būti pridėta pavienio/jungtinės veiklos pagrindinio partnerio pasirašyta priesaikos pažyma bei pateikta informacija apie darbus, numatomus perduoti subrangovams. Taigi nors konkurso sąlygose ir nėra aiškiai nustatyta, kad konkurso dalyviai turi nurodyti ir subrangovų partnerius, tiekėjus, tačiau sistemiškai analizuojant konkurso sąlygas, darytina išvada, kad konkurso sąlygų 4.2 punkto nuostatos taikytinos ir subrangovų atžvilgiu, t. y. konkurso dalyvis turi nurodyti, ar darbus atliks pavienis subrangovas, ar subrangovas, veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Nepagrįstas ieškovo teiginys, jog jeigu UAB „Sienojus“ būtų žinojęs arba galėjęs numanyti, kad perkančioji organizacija vertins subrangovų partnerių kvalifikaciją, o ne tik atsižvelgs į konkurso dalyvio patvirtinimą, kad jo pasirinktas subrangovas atitiks keliamus kvalifikacijos reikalavimus, ieškovas būtų šių ūkio subjektų kvalifikaciją pateikęs kartu su konkursiniu pasiūlymu arba perkančiajai organizacijai paprašius. Kaip minėta aukščiau, konkurso sąlygų 5.1.6 punktas numatė, kad bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 % visos sutarties vertės. Toks maksimalus darbų kiekis, teismo įsitikinimu, numato ne tik teisę, bet ir pareigą perkančiajai organizacijai panaudoti visas teisėtas priemones tam, kad būtų galima išsiaiškinti tiekėjų (nagrinėjamu atveju – subrangovų) kvalifikaciją. Pažymėtina ir tai, jog, priešingai nei teigia ieškovas, perkančioji organizacija net nevertino subrangovų partnerių kvalifikacijos, o vertino tik ieškovo nurodyto subrangovo UAB „Rolana“ kvalifikaciją, kadangi jokių duomenų apie subrangovo partnerį atsakovui pateikta nebuvo. Taigi teismas sprendžia, kad atsakovas pagrįstai vertino tik UAB „Rolana“ kvalifikaciją darbams atlikti, kadangi ieškovas neįvykdė konkurso sąlygų 12.1. punkte nustatytos pareigos nurodyti visus įmanomus subrangovus, atliksiančius konkurse nurodytus darbus.

12Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, nesikreipdamas dėl papildomų duomenų apie tiekėjo kvalifikaciją, neprašydamas paaiškinti konkursinio pasiūlymo dokumentų, pažeidė VPĮ 32 str. 5 d. bei konkurso sąlygų 25 punkto reikalavimus. Teismas su šiais argumentais nesutinka, kadangi nustatyta, jog su pasiūlymu ieškovas pateikė informaciją apie savo kvalifikaciją bei nurodė subrangovą – UAB „Rolana“. Atsakovas nurodė, kad perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo kreiptis į konkurso dalyvį su prašymu papildyti duomenis, kadangi kandidatas pateikė pakankamus duomenis, kad juos būtų galima vertinti. Į bylą pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas (b. l. 75), iš kurio matyti, kad buvo įvertintas ir ieškovo UAB „Sienojus“ nurodyto subrangovo UAB „Rolana“ išduotas atestatas. Taigi akivaizdu, kad atsakovas ėmėsi visų būtinų teisinių priemonių patikrinti duomenis apie konkurso dalyvių kvalifikaciją, o perkančiajai organizacijai neturint absoliučiai jokios informacijos apie egzistuojantį subrangovo jungtinės veiklos partnerį, atsakovas pagrįstai neprašė patikslinti duomenų apie konkurso dalyvių kvalifikaciją.

13VPĮ 39 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Šios įstatymo nuostatos iš esmės perteiktos ir konkurso sąlygų 25.3 punkte, kuris nustato, jog komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją. Konkurso dalyviai, komisijai paprašius, gali pateikti papildomus duomenis ir dokumentus apie jų kvalifikaciją. Ieškovas teigia, kad UAB „Sienojus“ kartu su pretenzija pateikti papildomi duomenys ir dokumentai nelaikytini konkursinio pasiūlymo pakeitimu, o tik sąlygomis perkančiajai organizacijai tinkamai įvertinti numatomo subrangovo projektavimo darbams atlikti kvalifikaciją. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka, kadangi VPĮ 39 str. 1 d. ir konkurso sąlygų 25.3 punkto nuostatos gali būti taikomos tik tuo atveju, jeigu būtų nepateikti pakankami duomenys būtent apie jų kvalifikaciją, o nagrinėjamu atveju ieškovo pateiktuose dokumentuose buvo nurodytas tik subrangovas UAB „Rolana“, jokio kito subrangovo nurodyta nebuvo, todėl atsakovas galėjo vertinti ir tikslinti tik pasiūlyme nurodyto subrangovo kvalifikaciją.

14Taip pat pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 33 p. nustatyta, kad jei pirkimo dokumentuose buvo nustatytas įpareigojimas nurodyti subrangovus, perkančioji organizacija neturėtų priimti tiekėjo pasiūlymo papildymo, pateikto pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, kuriuo jis nurodo kitus (naujus) subrangovus nei nurodė pasiūlyme. Nagrinėjamu atveju nebuvo nurodytas subrangovo UAB „Rolana“ jungtinės veiklos partneris UAB „Krašto projektai ir partneriai“, todėl atsakovas pagrįstai nepriėmė ieškovo kartu su pretenzija pasiūlymo papildymo, kuriuo UAB „Sienojus“ nurodė kitą subrangovą (partnerį) – UAB „Krašto projektai ir partneriai“.

15Atsižvelgdamas į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir motyvus, teismas sprendžia, kad atsakovas, nepažeisdamas viešųjų pirkimų pricipų, sąžiningos konkurencijos laisvės, pagrįstai atmetė ieškovo UAB „Sienojus“ pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atvirajam konkursui dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, nuotekų siurblinių statybos Švenčionių m. bei Cirkliškio k., Švenčionių r. pirkimo (pirkimo Nr. 77805), kaip neatitinkantį supaprastinto atvirojo konkurso sąlygų 4.2.2 p. reikalavimų, todėl ieškovo ieškinys atmetamas.

16CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

17Iš ieškovo UAB „Sienojus“ valstybės naudai priteistina 67 Lt (šešiasdešimt septyni litai) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

18Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268, 270 str., teismas

Nutarė

19Ieškovo UAB ,,Sienojus“, į. k. ( - ), ieškinį atsakovui Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, į. k. ( - ), tretieji asmenys UAB ,,Merko statyba“, į. k. ( - ), UAB ,,Utenos melioracija“, į. k. ( - ), UAB ,,Kašgarija“, į. k. ( - ), UAB ,,KRS“, į. k. ( - ), UAB „Steiner“, į. k. ( - ), dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais atmesti.

20Priteisti iš ieškovo UAB „Sienojus“ į valstybės biudžetą 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB ,,Sienojus“ patikslintu ieškiniu atsakovui Švenčionių... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jungtinės veiklos partneriai UAB... 5. Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija pateikė... 6. Tretysis asmuo UAB „KRS“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo teismo... 7. Teismo posėdyje šalių atstovai nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jiems... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad Švenčionių rajono savivaldybės... 10. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai atsakovas atmetė... 11. Ieškovas pažymi, kad konkursiniame pasiūlyme nurodė subrangovų sąrašą... 12. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu kandidatas ar... 13. VPĮ 39 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad perkančioji organizacija gali... 14. Taip pat pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m.... 15. Atsižvelgdamas į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir motyvus, teismas... 16. CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Iš ieškovo UAB „Sienojus“ valstybės naudai priteistina 67 Lt... 18. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268, 270... 19. Ieškovo UAB ,,Sienojus“, į. k. ( - ), ieškinį atsakovui Švenčionių... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „Sienojus“ į valstybės biudžetą 67 Lt... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...