Byla 2VP-509-528/2017
Dėl baudos skyrimo suinteresuotiems asmenims Ž. K., bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mindeauto“ atstovei bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administravimo partneriai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyriui

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Agnietei Garbaliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei antstolės padėjėjai Nijolei Liutvinaitei, suinteresuotiems asmenims Ž. K., jo atstovui advokatui Linui Stanislavui Bagdonui, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mindeauto“ atstovės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo partneriai“ atstovei Boženai Markovai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės Jurgitos Žilinskaitės teikimą dėl baudos skyrimo suinteresuotiems asmenims Ž. K., bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mindeauto“ atstovei bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administravimo partneriai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyriui.

3Teismas

Nustatė

4Antstolė J. Žilinskaitė teikime dėl baudos skyrimo prašo skirti skolininkui Ž. K., a. k. ( - ) baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo UAB „Bankroto administravimo partneriai“, į. k. 302564700, naudai, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra (b. l. 10).

5Pareiškėjos atstovė palaiko teikimą ir prašo jį tenkinti, nes: antstolės J. Žilinskaitės kontoroje vykdomas 2016-08-22 išduotas Šiaulių apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. ( - ) dėl Ž. K. įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo partneriai“ bankrutuojančios UAB „Mindeauto“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus; 2016-10-07 vykdomojoje byloje buvo surašytas Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba neatlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. ( - ), gavus duomenis iš išieškotojo, jog teismo nutartis nėra įvykdyta.

6Suinteresuotas asmuo Ž. K. ir jo atstovas prašo netenkinti antstolės teikimo, kadangi: bankroto administratoriui buvo perduoti BUAB „Mindeauto“ dokumentai, o tai patvirtina 2016-05-25 dokumentų perdavimo-priėmimo aktai; kitų dokumentų Ž. K. neturėjo, todėl juos rinko iš kitų įmonių ir tų dokumentų dalis labai nedidelė; Ž. K. perdavus 90% dokumentų, buvo sudėtinga greitai padaryti buhalterines ataskaitas, o Ž. K. neturi daug teisinių žinių ir buhalterinio išsilavinimo, todėl negalėjo greitai padaryti likusių ataskaitų; Ž. K. veiksmuose nebuvo piktybiškumo ar tyčinių veiksmų.

7Suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB „Mindeauto“ bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo partneriai“ atstovė prašo tenkinti teikimą, nes: Ž. K. buvo informuotas, jog turi perduoti visus įmonės dokumentus bei turtą, tačiau sąmoningai jų neperdavė, siekė vilkinti bankrotą, nesudarė balanso ir pusę metų nesusisiekė su bankroto administratoriumi; Ž. K. buvo informuotas dėl finansinės atskaitomybės sudarymo, žadėjo perduoti turtą per 1-2 savaites, bet to nepadarė; išieškotojas neinformavo antstolės apie teismo nutarties dalinį įvykdymą – didelės dalies dokumentų perdavimą, kadangi nebuvo sudaryta finansinė atskaitomybė, neperduotas kasos likutis.

8Suinteresuotas asmuo VSDFV Šiaulių skyrius teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (b. l. 39).

9Antstolės teikimas dėl baudos skyrimo netenkintinas.

10Iš bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad: nuo 2016-08-30 antstolė J. Žilinskaitė vykdo 2016-08-22 Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriame UAB „Mindeauto“ valdymo organams nustatytas 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpis perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus, taip pat nurodyta, jog teismo nutartis įsiteisėjo 2016-05-13, išieškotojas UAB „Bankroto administravimo partneriai“, skolininkas Ž. K. (vykdomosios b. l. 1-4, 13-14); 2016-08-30 raginimas įvykdyti sprendimą Ž. K. buvo įteiktas asmeniškai 2016-09-02 (vykdomosios b. l. 16-18); 2016-10-05 išieškotojo atstovei patvirtinus, jog vykdomasis raštas – įpareigojimas perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą nėra įvykdytas, 2016-10-07 antstolė J. Žilinskaitė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. ( - ) ir kreipėsi į teismą dėl baudos skolininkui Ž. K. paskyrimo (vykdomosios b. l. 36-38; b. l. 3, 10).

11Įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys yra privalomi visiems asmenims ir neabejotinai turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus ir kt., išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, o už antstolio reikalavimo nevykdymą ar kliudymą antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimo dieną (CPK 585 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 straipsnio 1 dalis). Jeigu sprendime nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, surašytas aktas perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų (CPK 771 straipsnio 2 dalis). Jei sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, surašytasis aktas perduodamas priėmusiam sprendimą teismui, kad šis išspręstų sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą (CPK 771 straipsnio 3 dalis). Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, kuris nustatęs, jog skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimo dieną išieškotojo naudai (CPK 771 straipsnio 6 dalis). Kai sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, nevykdo juridinis asmuo, bauda gali būti skiriama juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui ir išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis, 585 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 8 dalis).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Mindeauto“ direktoriumi buvęs Ž. K. buvo įpareigotas perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, todėl Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas galėjo būti surašytas tik dėl dokumentų, bet ne dėl turto neperdavimo. Bylos nagrinėjimo metu skolininkas Ž. K. pateikė įrodymus, jog jis bankroto administratoriui dar 2016-05-25 perdavė finansinius dokumentus, įmonės įstatus, antspaudą ir tai patvirtina du UAB „Mindeauto“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktai, kuriuos yra pasirašęs Ž. K. ir BUAB „Mindeauto bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo B. Markova (b. l. 46, 47). Pažymėtina, kad minėtuose aktuose nėra užfiksuota, jog dokumentų trūksta ar dokumentai perduoti nepilnai, o iš teismo posėdyje duotų suinteresuotų asmenų paaiškinimų matyti, jog Ž. K. pažadėjo bankroto administratoriui kitus dokumentus surinkti bei parengti finansinės atskaitomybės dokumentus, taigi, tų dokumentų neturėjo (UAB „Mindeauto“ balansas sudarytas 2016-09-01) (b. l. 32-35). Be to, 2016-10-07 ieškinyje, kuris pareikštas Šiaulių apylinkės teisme (civilinės bylos Nr. e2-10538-1042/2016) Ž. K. kaip atsakovui, BUAB „Mindeauto“ administratorius nurodė, jog 2016-05-25 Ž. K. perdavė jam buhalterinius dokumentus, tuo pripažindamas dokumentų, dėl kurių šioje civilinėje byloje reikalaujama skirti baudą, perdavimo faktą (CPK 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnius, b. l. 23-30). Reikalauti iš asmens perduoti tai ko jis neturi ir dar reikalauti už tai jį bausti nėra teisinio pagrindo, juolab, kad, paaiškėjus buvusio įmonės vadovo padarytai žalai dėl turto ar dokumentų neišsaugojimo, bankroto administratorius gali pareikalauti civilinės atsakomybės – žalos atlyginimo. Be to, pažymėtina, kad šiuo atveju antstolė net nebuvo informuota apie didžiosios dalies UAB „Mindeauto“ dokumentų perdavimą išieškotojui (skolininko teigimu 90% ir šio dydžio išieškotojo atstovė neginčijo), o antstolės atstovė negalėjo teismui nurodyti kokius konkrečiai dokumentus skolininkas turėjo perduoti išieškotojui, kokie dokumentai nebuvo perduoti savalaikiai (2016-05-25) dar iki išieškotojo kreipimosi į antstolę dėl teismo vykdomojo rašto vykdymo (2016-08-29) ar turi būti perduoti dabar.

13Iš to kas nurodyta, darytina išvada, jog trūkstami UAB „Mindeauto“ dokumentai, kurių nepateikė buvęs įmonės vadovas Ž. K. (teigiantis, jog neperdavė tų dokumentų, kurių neturėjo, ir šiuo metu turimus dokumentus yra surinkęs iš kitų įmonių), galėjo būti gauti iš kitų fizinių ar juridinių asmenų, o tai reiškia, kad trūkstamų dokumentų neperdavimo išieškotojui negalima vertinti kaip veiksmų, kuriuos gali atlikti (nutraukti) tik pats skolininkas (CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 177, 178, 185 straipsniai, 771 straipsnio 6 dalis). Esant tokiai situacijai, dėl nevykdomo teismo sprendimo, kuriame nenumatytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, antstolė turėjo kreiptis su Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu Nr. ( - ) į sprendimą priėmusį teismą – Šiaulių apygardos teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, o reikalavimas skirti skolininkui Ž. K. baudą antstolės nurodytu CPK 771 straipsnio 6 dalies (iki 2017-01-01 buvo 5 dalis) pagrindu išieškotojo naudai teisiškai nepagrįstas, todėl antstolės teikimas netenkintinas (CPK 3 straipsnio 1, 7, 8 dalys, 177, 178, 185 straipsniai, 771 straipsnio 1, 3, 6, 8 dalys).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 616 straipsniais, 771 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

15Netenkinti antstolės Jurgitos Žilinskaitės teikimo dėl baudos skyrimo.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai