Byla 2-3922-452/2012
Dėl servituto nustatymo pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovei O. P., trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Kristinai Keršulytei, dalyvaujant ieškovui S. P., jo atstovui advokatui Algimantui Kolpertui, atsakovės O. P. atstovui advokatui Vytautui Krikščiūnui, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui K. C., nedalyvaujant atsakovei O. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl servituto nustatymo pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovei O. P., trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu ( 132 b.l.) prašo: 1) nustatyti statinio, unikalus numeris ( - ), naudotojui servituto teisę naudotis 8642 kv.m. žemės sklypo dalimi, kuri pažymėta UAB „Geodera“ paruoštame 2011-03-07 žemės sklypo plane „2“, žemės sklype , kurio unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ) k.v., pagrindinė naudojimo paskirtis : žemės ūkio, naudojimo būdas : kiti žemės ūkio paskirties sklypai, žemės sklypo plotas : 4,3500 ha , esantis ( - ), suteikiant teisę pastato, kurio unikalus numeris ( - ), naudotojui žemės sklype laikyti tiek naudotojo, tiek kitų asmenų turtą, statyti laikinus statinius, remontuoti, rekonstruoti, perstatyti statinį, privažiuoti prie jo, keisti statinio paskirtį, tiesti požemines ir antžemines komunikacijas į statinį, aptarnauti jas bei jomis naudotis, bei atlikti bet kokius veiksmus žemės sklype, kurie būtų susiję su statinio naudotojo teisėmis valdyti ir naudoti statinius, juo disponuoti; 2) priteisti iš ieškovo atsakovės naudai dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimui periodinę kompensaciją, mokamą už kiekvienus metus po 124,48 Lt. Metus, už kuriuos mokamas mokestis, pradedant skaičiuoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kitų metų to paties mėnesio dieną, kurią įsiteisėjo teismo sprendimas, periodinį mokestį sumokant per 30 kalendorinių dienų po kiekvienų metų pabaigos; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ( - ), jam nuosavybės teise priklauso pastatas-karvidė, kuris yra atsakovei priklausančiame žemės sklype, kurio naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Nustatytas servitutas tik žemės sklypo daliai, esančiai po statiniais ir privažiavimui prie statinių. 0,0335 ha servituto nepakanka, norint tinkamai naudoti eksploatuoti fermą, jos priklausinius. Jam neleidžiama atlikti statinių rekonstrukcijų, kapitalinių statybos remonto darbų, keisti statinio paskirties, trukdo naudoti statinį, vystant komercinę – ūkinę veiklą. Reikalinga naudotis 13145 kv.m dydžio žemės sklypu. Sutinka už nustatytą servitutą atsakovei atlyginti nuostolius, mokėdamas periodinę kompensaciją, mokamą po 124,48 Lt už kiekvienus metus, t.y. 4 procentus nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, prašė atmesti ieškinį. Atsiliepime nurodė, kad sutinka su 335 kv. ploto kelio ir 3462 kv.m ploto statinio servituto nustatymu pagal UAB „Geodezika“ parengtus sklypo planus, suteikiant viešpataujančio daikto savininkui leidžiant naudoti statinį. Ieškovas turi netrukdyti kitiems asmenims naudotis keliu. Nesutinka, kad teritorija apie statinį būtų aptverta ir joje būtų laikoma technika ir kiti daiktai.

5Atsakovės atstovas palaikė savo atstovaujamosios reikalavimus ir nurodė, kad ieškovė nereiškia prieštaravimo dėl servituto atlygintinumo, todėl galima laikyti, kad ji sutinka su atlyginimo tvarka ir dydžiu.

6Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nereiškė prieštaravimo dėl ieškinio pagrįstumo.

7Ieškinys tenkinamas dalinai.

8Dėl servituto nustatymo

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovui bendros jungtinės nuosavybės teise priklauso statinys-karvidė, kurio unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), įsigytas 2010-06-30 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ( 22 b.l.). Šio statinio užstatytas plotas 1790 kv.m. ir jis yra atsakovei O. P. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio bendras plotas yra 4.3500 ha, iš kurių - 2.4959 ha ariama žemė, 0,0335 ha kelių plotas, 1.8018 ha užstatyta teritorija ir 0.0188 ha vandens telkinių plotas. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis minėtame žemės sklype 2011-07-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo pagrindu įregistruotos daiktinės teisės – 0.0335 ha kelio servitutas ir 0.179 ha ploto servitutas, suteikiantis teisę naudoti statinį, stovintį žemės sklype ( 8-9 b.l.). 2012-04-25 Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija nagrinėjamoje byloje pripažino 2011m. liepos 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo dalį dėl servituto O. P. priklausančiame žemės sklype nustatymo niekiniu ir panaikino nustatyto servituto registraciją nekilnojamojo turto registre ( 122-125 b.l.).

10Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo nustatyti 8642 kv.m.ploto servitutą žemės sklypui, kuriame stovi jam priklausantis statinys -karvidė, tam, kad galėtų šį statinį remontuoti, rekonstruoti, perstatyti, privažiuoti, keisti statinio paskirtį, laikyti savo ir kitų asmenų turtą, statyti laikinus statinius, tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei atlikti kitokius veiksmus žemės sklype, kurie susiję su statinio naudotojo teisėmis valdyti, naudoti ir disponuoti statinius. Nurodė, kad sutinka atlyginti dėl servituto atsiradusius nuostolius, sumokėdamas 124,48 Lt dydžio kasmetinę periodinę kompensaciją.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalys nesutaria dėl naudojimosi svetimu daiktu apimties ir nėra ginčo dėl servituto atlygintinumo. Iš bylos aplinkybių matyti, kad susiklostė taip, jog statinys ant žemės sklypo ir žemės sklypas priklauso skirtingiems savininkams.

12CK 4.111 str. nustato, kad servitutas - tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Servitutas, kai šalys nesutaria dėl savo interesų suderinimo ir teisingos pusiausvyros, yra teismo pagal jo kompetenciją galima ir ekonomiškai racionali priemonė statinio savininko ir žemės sklypo savininko interesams dėl naudojimosi svetimu daiktu apimties ir atlygintinumo bei jo dydžio suderinti. Servituto dėl žemės sklypo naudojimo apimtis nustatoma servituto konkrečiame žemės sklype planu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio mėn. 23 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2009) teismas atkreipė dėmesį, jog servituto turinį paprastai lemia viešpataujančiojo daikto poreikiai. Jeigu tarnaujantysis daiktas yra žemės sklypas, tai būtina tiksliai apibrėžti žemės sklypo savininko teisių ribojimo turinį ir teritoriją, kurioje ribojimai yra taikomi. Teritorija turi būti apibrėžta žemės sklypo plane (schemoje), kuriame būtų duomenys apie apribojimų išsidėstymą sklype, pavyzdžiui, ribojimų ribos, plotas ir kita. Jeigu servitutą daliai žemės sklypo nustato teismas, tai į bylą turi būti pateiktas planas (schema) su šiais duomenimis, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad servitutas nustatytas pagal konkretų planą (schemą), įrašant, kas yra plano (schemos) rengėjas, parengimo ar patvirtinimo data, numeris ar kiti dokumento identifikavimo duomenys.

13Ieškovas prašo nustatyti servitutą, kuris pažymėtas UAB „Geodera“ paruoštame 2011-03-07 žemės sklypo plane „2“, tačiau iš plano matyti, kad skaičiumi „2“ pažymėtas ieškovui priklausantis statinys ( 7 b.l.). Pagal ieškovo pateiktą planą negalima tiksliai nustatyti suvaržymų ar kitokių ribojimų lokalizaciją, ploto, konfigūracijos ir ribų tarnaujančiojo žemės sklypo teritorijoje, todėl pateiktas planas neatitinka žemės sklypo plano (schemos) reikalavimų.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra atkreipęs teismų dėmesį, jog servitutas – tai daiktinė teisė, kuria suvaržoma kito asmens – tarnaujančiojo daikto savininko – nuosavybės teisė. Dėl to servitutas gali būti nustatomas teismo sprendimu tik išimtiniais atvejais. Pagal CK 4.126 str.teismo tvarka galima nustatyti servitutą tik tais atvejais, kai savininkai tarpusavyje nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Taigi servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik įrodžius, kad jis yra objektyviai būtinas. Jeigu asmuo, reikalaujantis nustatyti servitutą, daiktu gali naudotis ir be servituto nustatymo, tai servituto negalima nustatyti, nes jo nustatymas tokiu atveju reikštų nepagrįstą kito savininko nuosavybės teisės ribojimą. Ta aplinkybė, kad asmuo, prašantis nustatyti servitutą, patiria tam tikrų sunkumų ar nepatogumų įgyvendindamas savo nuosavybės teisę, taip pat nėra pakankamas pagrindas varžyti kito asmens nuosavybės teisę. Dėl to servitutas gali būti nustatytas tik tada, kai jo nenustačius kitas asmuo objektyviai negali naudotis daiktu arba kliūčių naudotis daiktu pašalinimas būtų susijęs su neprotingomis ir nepateisinamomis išlaidomis ir servituto nustatymas yra vienintelis būdas pašalinti objektyvias kliūtis naudotis daiktu. Esminiai aspektai yra nuosavybės teisės prioritetas prieš teisę į servituto nustatymą, eliminuojantis nepagrįstą nuosavybės varžymą ir objektyvusis pagrindas servitutui priverstinai nustatyti – nenustačius servituto yra neįmanoma tinkamai, normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį (CK 4.111 str.1 d., 4.126 str.1 d.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gruodžio 11 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-1524/2002; 2005 m. kovo 21 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-196/2005; 2005 m. balandžio 4 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-246/2005, 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-691/2006; 2007 m. birželio 11 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-234/2007, 2009 m. gegužės 29 d, nutartis, byla Nr. 3K-3-2/2009.).

15Atsižvelgdamas į aukščiau nurodomą motyvaciją, teismas šiuo konkrečiu atveju daro išvadą, jog ieškovo prašomas nustatyti servitutas nėra tiesiogiai susijęs tik su nuosavybės teise valdomo pastato naudojimu pagal jo paskirtį - patekti į karvidę, ja naudotis, bet juo siekiama, nesant sutartinių santykių, naudotis ir papildoma dalimi atsakovės žemės sklypo, motyvuojant reikalingumu ūkininko ūkio poreikiams tenkinti ir siekimu vystyti ūkinę veiklą. Toks siekis galėtų ir turėtų būti įgyvendinamas sutarties, bet ne servituto pagrindu.Teismas atkreipia dėmesį, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog ieškovo vardu yra įregistruotas ūkininko ūkis, o byloje esančios technikos nuotraukas (77-78 b.l.) ir transporto priemonių registracijos liudijimus (71-76 b.l.), laiko nepakankamais minėtą faktą patvirtinančiais įrodymais. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad turi ne vieną žemės sklypą, todėl tikėtina, jog klausimus, susijusius su technikos laikymu būtų galima išspręsti kitokia tvarka. Įsigyjant statinį 2010-06-30, ieškovui buvo žinoma, jog jis stovi ant atsakovei priklausančios žemės sklypo ( žemė įsigyta 2008-12-03) ir tai gali sąlygoti jam sunkumų juo naudojantis. Nepateikta duomenų, kad šalys būtų iš anksto aptarę ir suderinę ieškovo naudojimosi statiniais klausimus, o atsakovė tokio susitarimo nesilaikytų, ar aplinkybės esmingai pasikeistų. Tokiu būdu ieškovas rizikavo, todėl privalo pats prisiimti su tuo susijusias neigiamas pasekmes.

16Kilus abejonėms dėl servituto turinio ir nesant galimybių jį tiksliai nustatyti, laikoma, kad servitutas yra mažiausias ( CK 4.112 straipsnio 2 dalis); servituto suteikiamos teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų kuo mažiau nepatogumų tarnaujančiojo daikto savininkui. Ieškovas prašo nustatytu servitutu suteikti teisę laikyti ne tik savo bet ir kitų asmenų turtą, statyti statinius, tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, atlikti bet kokius veiksmus žemės sklype. Tokiais reikalavimais siekia išspręsti savo problemas ieškovės sąskaita, visiškai neatsižvelgdamas į tai, kad jos gali būti sprendžiamos kitokiu būdu. Ieškovas byloje nepateikė konkrečių statinio perstatymo, rekonstravimo, komunikacijų įvedimo projektų, todėl, jų nesant, negalima daryti, jog ieškovo teisės suvaržomos ir tam yra būtinas servitutas Esant konkretiems projektams ir pagal juos parengtiems servituto nustatymo konkretiems projektams, jie galėtų būti svarstymo objektu, sprendžiama ar jų įgyvendinimui reikalingi nauji servitutai, keičiami esami ar teisės ginamos kitomis teisinėmis priemonėmis. Jų nesant, spręsti apie reikalingumą servituto negalima, nes servituto turinys turi būti konkretus ir įvykdomas. Servitutu nenustatomos teisės, susijusios su viešpataujančiojo daikto valdymu ar disponavimu. Nustatant platų servitutą (pagal ieškovo projektą), prioritetas būtų suteiktas ne pagrindinio daikto (žemės) naudotojui, tai prieštarautų interesų derinimo ir proporcingumo principams ir reikštų nepagrįstą tarnaujančiojo daikto savininkės teisių suvaržymą.

17Pagal CPK 12 straipsnyje įtvirtintą rungimosi principą ir 178 straipsnyje reglamentuojamą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, teismas, nesant viešojo intereso gynimo reikalingumo, įstatymuose nustatyto pagrindo, savo iniciatyva įrodymų nerenka (CPK 179 str.). Ieškovas nepateikė įrodymų, jog jam reikalingas servitutas didesnio ploto nei sutinka žemės savininkė ar didesnės apimties, todėl teismui konstatavus, kad servituto nustatymas šioje byloje yra objektyviai būtinas, tačiau siauresnės apimties nei reikalaujama, ieškinys tenkinamas iš dalies ir nustatomas statinio ir kelio servitutas pagal žemės sklypo savininkės parengtus planus ( 2011-01-25 ir 2011-08-11 UAB „Geodezika“). Šiuo servitutu suteikiamos tik tokios teisės, kokias teismas laiko esant objektyviai būtinomis viešpataujančiam daiktui naudoti pagal paskirtį.

18Dėl servituto atlygintinumo

19Servituto nustatymu daromi savininko teisių suvaržymai turi būti kompensuojami, nes tai nustatyta įstatyme. Pareiga mokėti kompensaciją yra viena iš pareigų, atsirandančių iš servituto. Pagal CK 4.129 straipsnį atlyginami dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai. Be to, tarnaujančiojo daikto savininkui gali būti nustatyta kompensacija, ją gali nustatyti teismas savo sprendimu. Atsakovė nagrinėjamoje byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių nuostolių atsiradimą ir reikalavimo dėl to nereiškė. Ieškovas sutinka atsakovei mokėti 124,48 Lt dydžio periodinę metinę kompensaciją dėl servituto nustatymo. Atsakovės atstovas patvirtino, jog jo atstovaujamoji nereiškia prieštaravimo dėl siūlomos kompensacijos dydžio, todėl teismas laiko, kad 124,48 Lt periodinė kompensacija mokama kasmet už teisę naudotis teismo sprendimu nustatytą servitutą prilygtų maksimaliam nuostolių atlyginimui bei užtikrintų ginčo šalių pusiausvyrą (CK 4.129 straipsnis).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Abi šalys prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovas S. P. nagrinėjamoje byloje sumokėdamas žyminius mokesčius turėjo 277 Lt išlaidų ( 24, 112 b. l.). Atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (dokumentų surašymas ir atstovavimas) yra 1400 Lt ( 44,92 b.l.). Ieškinį patenkintus iš dalies, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 32 proc. reikalavimų) ieškovui priteisiama 88,64 Lt, o atsakovei priteisiama 952 Lt atstovavimo išlaidų, kurios paskaičiuojamos pagal teismo atmestų ieškinio reikalavimų dalį ( 68 proc.) ( CPK 79 str., 80 str.1d.1p., 88 str. 1d.3,6p., 92 str., 93 str.1,2,3 d., 98 str.).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti dalinai.

24Nustatyti O. P., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise valdomame 4.3500 ha žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ) kv.m, adresu ( - ), (tarnaujančiame daikte) atlygintinus servitutus : 2464 kv.m ploto (1790 kv.m užstatyto ploto ir 672 kv.m. aplink pastatą) statinio servitutą pagal 2011-08-11 UAB „Geodezika“ parengtą planą, suteikiantį teisę statinį, kurio unikalus numeris ( - ), naudoti pagal tiesioginę paskirtį, ir 335 kv.m ploto kelio servitutą pagal 2011-01-25 UAB „Geodezika“ parengtą planą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus. Už nustatytus servitutus iš S. P., a.k. ( - ) priteisti O. P., a.k( - ) kompensaciją, mokamą periodinėmis išmokomis po 124,48 Lt už kiekvienus metus, kurie pradedami skaičiuoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, išmoką sumokant per 30 kalendorinių dienų pasibaigus einamiems metams už kuriuos skaičiuojama kompensacija.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš S. P., a.k. ( - ) 952 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt du litus) O. P., a.k( - ) ir 36,72 Lt (trisdešimt šešis litus 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

27Priteisti iš O. P., a.k( - ) 88,64 Lt ( aštuoniasdešimt aštuonis litus 64 ct) bylinėjimosi išlaidų S. P., a.k. ( - ) ir 17,28 Lt (septyniolika litų 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

28Sprendimui įsiteisėjus, jo patvirtintą kopiją išsiųsti VĮ Registrų centro Panevėžio filialui.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu ( 132 b.l.) prašo: 1) nustatyti statinio,... 3. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 4. Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, prašė atmesti ieškinį. Atsiliepime... 5. Atsakovės atstovas palaikė savo atstovaujamosios reikalavimus ir nurodė, kad... 6. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Ieškinys tenkinamas dalinai.... 8. Dėl servituto nustatymo... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovui bendros jungtinės nuosavybės... 10. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo nustatyti 8642 kv.m.ploto servitutą... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalys nesutaria dėl naudojimosi... 12. CK 4.111 str. nustato, kad servitutas - tai teisė į svetimą nekilnojamąjį... 13. Ieškovas prašo nustatyti servitutą, kuris pažymėtas UAB „Geodera“... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra atkreipęs teismų dėmesį, jog... 15. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodomą motyvaciją, teismas šiuo konkrečiu... 16. Kilus abejonėms dėl servituto turinio ir nesant galimybių jį tiksliai... 17. Pagal CPK 12 straipsnyje įtvirtintą rungimosi principą ir 178 straipsnyje... 18. Dėl servituto atlygintinumo... 19. Servituto nustatymu daromi savininko teisių suvaržymai turi būti... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Abi šalys prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Iš byloje esančių... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., teismas... 23. ieškinį tenkinti dalinai.... 24. Nustatyti O. P., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise valdomame 4.3500 ha... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš S. P., a.k. ( - ) 952 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt du... 27. Priteisti iš O. P., a.k( - ) 88,64 Lt ( aštuoniasdešimt aštuonis litus 64... 28. Sprendimui įsiteisėjus, jo patvirtintą kopiją išsiųsti VĮ Registrų... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...