Byla AS-766-438/2017
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. (E.) Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. (E.) Č. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kybartų pataisos namams dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. (E.) Č. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuriame prašė: 1) panaikinti Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimų departamentas) 2017 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 2S-2616; 2) įpareigoti atsakovus įgyvendinti teisės aktus, nustatančius kalinamų asmenų izoliacijos reikalavimus bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69straipsnio 2 dalį; 3) priteisti pareiškėjui 30 000 Eur neturtinę žalą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjo skundžiamas Kalėjimų departamento 2017 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. 2S-2616 priimtas Kalėjimų departamentui išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl Kybartų pataisos namų pareiškėjui paskirtų nuobaudų privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai įstatymų yra numatyta ikiteisminė tvarka vidinės administracinių aktų kontrolės sistemos pagrindu ir institucija, išnagrinėjusi ginčą ikiteismine tvarka, skundžiamą individualų aktą palieka nepakeistu, tiesiogines teisines pasekmes asmeniui sukelia pirminis individualus administracinis aktas, todėl asmens galimai pažeistos teisės teisme gali būti apgintos jam ginčijant tik tiesiogines pasekmes sukeliantį pirminį individualų administracinį aktą, o įrodymai, kad asmuo pasinaudojo įstatymo numatyta ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, tokiu atveju yra patvirtinimas, kad asmuo yra įvykdęs įstatymų nustatytą sąlygą prieš kreipiantis teisminės gynybos pasinaudoti privaloma ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Be to, ABTĮ 28 straipsnio 3 dalis nustato, kad išnagrinėjus ginčą neteismine tvarka, šalių procesinė padėtis, paduodant skundą teismui, nesikeičia, taigi atsakovu kilusiame ginče turi būti laikomi Kybartų pataisos namai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas neturtinę žalą taip pat kildina iš Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų, todėl atsakovo Lietuvos valstybės atstovu laikytini Kybartų pataisos namai, kurių buveinė yra Kybartuose. Pareiškėjo buvimo vieta šiuo metu taip pat yra Kybartuose.

8Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 31 straipsnio 1 dalį skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė (gyvenamoji vieta), o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė. Pagal ABTĮ 31 straipsnio 2 dalį, bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo, pareiškėjo pasirinkimu skundas administraciniam teismui gali būti paduodamas pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles arba pagal pareiškėjo gyvenamąją (buveinės) vietą. Kadangi Kybartų pataisos namų buveinė yra Kybartuose, o Kybartai priskirtini Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorijai, pareiškėjas tiek pagal atsakovo buveinę, tiek pagal savo gyvenamąją vietą turėtų kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

9Teismas sprendė, kad pareiškėjas padavė skundą, nesilaikydamas teritorinio teismingumo, todėl jo skundą atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Pareiškėjui išaiškino, kad jis su skundu gali kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

10III.

11Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

12Pareiškėjas nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįstą. Pareiškėjas ne kartą kreipėsi į Kybartų pataisos namų vadovą su prašymu izoliuoti jį nuo kitų kalinamų asmenų Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnyje nustatyta tvarka, kadangi prieš pareiškėją vykdomi smurtiniai išpuoliai. Tačiau pareiškėjo prašymai nebuvo tenkinami, jam nepagrįstai buvo paskirtos nuobaudos uždarant į baudos izoliatorių, kuriame jis buvo laikomas kartu su rūkančiais asmenimis. Pareiškėjo terorizavimas ypač sustiprėjo po to, kai Kalėjimų departamento pareigūnė spaudos konferencijoje atskleidė Kalėjimų departamento sistemoje esančius korupcijos, piktnaudžiavimo, grobstymo ir kitus faktus.

13Pareiškėjas pažymi, kad dėl Kybartų pataisos namų pareiškėjo atžvilgiu vykdomų terorizavimo veiksmų, jis ne kartą raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, tačiau jo skundai iš esmės nebuvo tiriami. Pareiškėjo teigimu, Kalėjimų departamentas privalo prižiūrėti jai pavaldžias įstaigas, kontroliuoti jų veiklą, duoti nurodymus, atlikti patikrinimus, jis yra atsakingas už savo pavaldinių veiksmus. Kalėjimų departamentas, gavęs pareiškėjo skundus dėl Kybartų pataisos namų veiksmų, būdamas atsakingas už savo pavaldinių veiksmus, tinkamai į juos nereagavo, tokiu neveikimu sukėlė pareiškėjui neturtinę žalą. Būtent dėl to atsakovo atstovu pareiškėjas nurodė Kalėjimų departamentą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

17Nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuriame prašė panaikinti Kalėjimų departamento 2017 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 2S-2616 ir įpareigoti atsakovus įgyvendinti teisės aktus, nustatančius kalinamų asmenų izoliacijos reikalavimus bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio 2 dalį, taip pat priteisti 30 000 Eur neturtinę žalą.

18Pirmosios instancijos teismas 2017 m. liepos 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kadangi Kalėjimų departamentas pareiškėjo skundą išnagrinėjo privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, todėl tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukelia Kybartų pataisos namų individualūs administraciniai aktai, o pareiškėjo teisės gali būti apgintos tik ginčijant tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukeliančius individualius aktus ir atsakovu byloje turėtų būti Kybartų pataisos namai. Pareiškėjas patirtą neturtinę žalą kildina iš Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų, todėl Lietuvos valstybės atstovu turėtų būti Kybartų pataisos namai. Kadangi Kybartų pataisos namų buveinė yra Kybartuose, todėl pareiškėjas su skundu turėtų kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

19ABTĮ 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė (gyvenamoji vieta), o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė. Jeigu viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, veikiančio Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo patikrintas (nagrinėjamas) aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto ir (arba) kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas pagal to viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, kurio administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo tikrinamas (nagrinėjamas), buveinės vietą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo, bylose dėl pensijų skyrimo ar atsisakymo jas skirti, taip pat bylose dėl neįgaliųjų teisių gynimo, pareiškėjo pasirinkimu skundas (prašymas) administraciniam teismui gali būti paduodamas pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles arba pagal pareiškėjo gyvenamąją (buveinės) vietą.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti Kalėjimų departamento 2017 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 2S-2616, kuris priimtas, kaip pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodo pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukelia Kybartų pataisos namų įsakymai, kuriuos pareiškėjas ir skundė kalėjimų departamentui, todėl pareiškėjo teisės galėtų būti apgintos pareiškėjui ginčijant Kybartų pataisos namų priimtus nutarimus, kuriais jam paskirtos nuobaudos, atitinkamai atsakovu byloje turėtų būti Kybartų pataisos namai, trečiuoju suinteresuotu asmeniu - Kalėjimų departamentas. Pareiškėjas, kaip matyti iš teismui pateikto skundo turinio, patirtą neturtinę žalą taip pat kildina iš Kybartų pataisos namų, kurių buveinė yra Kybartuose, pareigūnų veiksmų, o ne kaip teigiama atskirajame skunde, iš Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, veiksmų. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo buvimo vieta yra Kybartų pataisos namuose, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjo skundas priskirtinas Kauno apygardos administraciniams teismui ir, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad šia nutartimi neribojama pareiškėjo teisė kreiptis su skundu, atitinkančiu ABTĮ nustatytus reikalavimus, į Kauno apygardos administracinį teismą.

22Apibendrindama nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui, priėmė iš esmės teisingą procesinį sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Pareiškėjo A. (E.) Č. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. (E.) Č. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 26 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėjo skundžiamas Kalėjimų departamento 2017 m.... 8. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 9. Teismas sprendė, kad pareiškėjas padavė skundą, nesilaikydamas teritorinio... 10. III.... 11. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus... 12. Pareiškėjas nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįstą.... 13. Pareiškėjas pažymi, kad dėl Kybartų pataisos namų pareiškėjo atžvilgiu... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio... 17. Nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos... 18. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. liepos 26 d. nutartimi atsisakė priimti... 19. ABTĮ 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundas (prašymas, pareiškimas)... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti Kalėjimų departamento... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad šia nutartimi neribojama pareiškėjo teisė... 22. Apibendrindama nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, apeliacinės... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 24. Pareiškėjo A. (E.) Č. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartį palikti... 26. Nutartis neskundžiama....