Byla e2-4503-340/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys - UAB „IVRO“, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Klaipėdos apdaila“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys - UAB „IVRO“, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę pirkime Nr. 171983 ir laimėtoju pripažinti UAB „IVRO“ pasiūlymą, apie kurį ieškovas buvo informuotas atsakovo 2016-04-04 protokolo Nr. VP-144 išrašu; priteisti iš atsakovo visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Bylos duomenimis, atsakovas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Butigeidžio dragūnų bataliono kareivinių 504p ( - ) remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 171983. Ieškovas dalyvauja nurodytame pirkime ir pateikė pasiūlymą atlikti darbus už 159 743,67 Eur su PVM. Atsakovas 2015-03-23 protokolo išrašu informavo, jog nustatė 25 tiekėjų pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas UAB „IVRO“, o antruoju numeriu – ieškovo pasiūlymas. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija nesivadovavo pačios pateiktais konkurso sąlygų 18.5. punkte nurodytais reikalavimais dėl teisės verstis veikla, kadangi atitinkančiu reikalavimus ir laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį, kurio atestate nenurodyti visi bendrieji statybos darbai, kaip to reikalauja STR 1.08.02:2002 1 priedo 1.1. punktas ir 1.1.1. bei 1.1.2. papunkčiai, ir kaip to reikalavo atsakovas savo išraše dėl pasiūlymų eilės sudarymo. Pasak ieškovo, dėl nurodytų priežasčių atsakovas pažeidė konkurso sąlygų 18.5 p. reikalavimą, VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. reikalavimus ir skaidrumo principą, kadangi atitinkančiu reikalavimus ir laimėtoju pripažino tiekėją, kuris neatitinka nurodytų kvalifikacijos reikalavimų dėl teisės verstis veikla.

4Ieškovo papildomoje pretenzijoje buvo nurodyta, kad UAB „IVRO” nuo 2015-02-04 dirbo 6 darbuotojai, nuo 2015-09-02 - 7 darbuotojai, todėl trečiasis asmuo nepajėgtų savo jėgomis iki nurodyto termino atlikti perkamų darbų. Atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė trečiojo asmens vidutinio darbuotojų skaičių per pastaruosius 3 metus (nuo 2014-01-01 iki 2016-02-29). Trečiojo asmens patiektos lentelės duomenimis, buvo 8,8 darbuotojo (skaičiuojant darbuotojų vidurkį atsižvelgiant į darbuotojų kiekį kiekvieno ketvirčio pabaigoje).

5Pirkimo sąlygų 18.14 – 18.16 punktuose reikalaujama, jog tiekėjas būtų įsidiegęs tarptautinę sertifikuotą kokybės sistemą EN ISO 9001 (sritis - statybos darbai), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS 18001 (sritis - statybos darbai), sertifikuotą aplinkos apsaugos sistemą EN ISO 14001 (sritis - statybos darbai); iš viešai prieinamų duomenų ieškovas negalėjo įsitikinti, kad trečiasis asmuo turi įsidiegęs šias sistemas.

6Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas konkurso objektas, suskaidytas į šešias dalis: 1.Rūsio remontas; 2.Pirmo aukšto remontas: 3.Antro aukšto patalpų remontas; 3. Trečio aukšto patalpų remontas; 5. Ketvirto aukšto patalpų remontas; 6. Ginklinių remontas. Pirkimo sąlygose nurodyti konkretūs darbai, tokie kaip anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant, pastato tinkuotų lubų vietų remontas kai lubos mūrinės, betoninės, tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkavimas ir pan., t.y. atsakovas nurodė, kad iš esmės perka apdailos darbus, ginčo dėl to nėra. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiu, jog ne visi atsakovo perkami darbai yra apdailos darbai. Atsakovo vertinimu, Konkurso dalykas - apdailos darbai apima ir senų metalinių grotų demontavimą, ištaisymą; metalų konstrukcijų montavimas ir elektros inžinerinių sistemų įrengimas nėra Konkurso objektas.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Nustatyta, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė per įgaliotą atstovą Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybą vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Butigeidžio dragūnų bataliono kareivinių 504p ( - ) remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 171983.

9Ieškovas pateikė pasiūlymą.

102016-03-23 protokolo išrašu perkančioji organizacija informavo, jog konkurso sąlygų 18.5 punkte nurodytas reikalavimas dėl teisės verstis veikla darbų srityje „bendrastatybiniai darbai“ apima visus darbus, nurodytus STR 1.08.02:20021 priede 1.1. punkte ir jo papunkčiuose, nustatė 25 tiekėjų pasiūlymų eilę.

112016-03-30 ieškovas pateikė pretenziją, kuria remdamasis perkančiosios organizacijos išaiškinimas dėl 18.5 p. kvalifikacinio reikalavimo turinio išaiškinimu bei duomenimis apie trečiojo asmens UAB „IVRO“ kvalifikacija, pareikalavo panaikinti pasiūlymo eilę ir iš naujo nagrinėti tiekėjų atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, tęsti pirkimo procedūrą su tais tiekėjais, kurių kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos ir pirkimo reikalavimus, sudaryti naują pasiūlymų eilę, motyvuodamas, kad atsakovas be pagrindo pripažino UAB „IVRO“, kurios atesate nenurodyti visi bendrieji statybos darbai, kaip reikalavo atsakovas savo paaiškinimuose, pirkimo laimėtoju.

122016-04-04 raštu atsakovas informavo, jog nusprendė nekeisti anksčiau priimto sprendimo dėl nustatyto laimėtojo. Atsakovas patenkino ieškovo pretenzijos 3 punktą ir atmetė UAB „Kortas“ ir UAB „Gensera“ pasiūlymus.

132016-04-04 atsakovas pranešė apie pasiūlymų eilės patikslinimą, kurioje pirmuoju numeriu liko įrašytas trečiais asmuo UAB „IVRO“, nustatė naują darbų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą (15 dienų nuo 2016-04-05).

14Atsakymas dėl pretenzijos dalies atmetimo buvo nemotyvuotas, ieškovas pareikalavo pateikti atsisakymo motyvus.

152016-04-04 perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis pateikė atsakymo tenkinti ieškovo pretenzijos dalį dėl UAB „IVRO“ pripažinimo pirkimo laimėtoju motyvus.

162016-04-08 ieškovas pateikė atsakovui papildomą pretenziją, kurioje nurodė, kad teikia ją supratęs, jog perkančioji organizacija pradėjo laikytis priešingos pozicijos, nei buvo nustačiusi Pirkimo sąlygų 18.5 punkte bei savo išaiškinime dėl bendrastatybinių darbų. Ieškovas nurodė, jog UAB „IVRO“ neturi teisės atlikti elektros inžinerinių darbų, kadangi techninės specifikacijos TS-22 perkančioji organizacija nurodė, kad rangovas turės įrengti apsauginės žaliuzės, kurios turi būti valdomos ir rankiniu ir elektros būdu, bei nurodė, kad perkančioji organizacija siekia įgyti apsauginių metalinių grotų montavimo darbus, kurie yra metalo konstrukcijų montavimas, nurodytas STR 1.08.02:20002 1 priedo 1 punkte, kuriam UAB „IVRO“ taip pat nėra atestuota. Papildomoje pretenzijoje taip pat nurodyti nauji argumentai, kurie nebuvo pateikti priminėje pretenzijoje - kad UAB „IVRO“ dirba tik 7 darbuotojai, kai reikalaujamas minimalus skaičius yra 10 bei nurodyta, kad pagal viešai prieinamus duomenis UAB „IVRO“ neturi ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 atestatų, tokiu būdu netenkina Konkurso sąlygų 18.14 (tiekėjo galimybė užtikrinti kokybę), 18.15 (tiekėjo galimybę užtikrinti aplinkos apsaugą) ir 18.16 (tiekėjo galimybę užtikrinti darbuotojų apsaugą) punktų reikalavimų, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas.

172016-04-12 raštu perkančioji organizacija formaliai atsakė į papildomą pretenziją ir nurodė, jog savo darbe vadovaujasi VPĮ normuosis ir principais, laikosi skaidrumo ir teisingumo principų, todėl sprendimo dėl pirkimo laimėtojo nekeičia, t.y. iš esmės ieškovo papildomos pretenzijos argumentai nagrinėjami nebuvo.

182016-04-18 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą.

19Tiekėjai gali apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilių nustatymo VPĮ V skyriaus numatyta tvarka. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys.

20Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atvejui ieškovas pažeidė išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarką. Civilinio proceso kodekso VPĮ normos nenumato galimybės pareikšti papildomą ar pakartotinę pretenziją dėl to paties dalyko (to paties sprendimo), tuo labiau reikšti joje naujus reikalavimus perkančiai organizacijai ar nurodyti papildomus reikalavimo pagrindus; nuo 2016-04-04 rašto, kuriuo perkančioji organizacija pateikė ieškovui jo pretenzijos atmetimo motyvus ieškovui atsirado teisę perkelti ginčą į teismą. Ieškovas pateikė papildomą 2016-04-08 pretenziją atsakovui, joje iškėlė naujus argumentus – dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų 18.13 punkto reikalavimų (nepakankamas darbuotojų skaičius) (3 papildomos pretenzijos argumentas) ir dėl trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygų 18.14, 18.15, 18.16 punktų reikalavimų (4 papildomos pretenzijos argumentas). Teismas sprendžia, kad nauji papildomos pretenzijos argumentai buvo pareikšti praleidus pretenzijos pareiškimo terminus (VPĮ 94 straipsnio 1 dalis). Visgi, perkančioji organizacija priėmė papildomą pretenziją ir 2016-04-12 pateikė atsakymą, nors ir formalų.

21Teismas konstatuoja, kad papildomi argumentai, iškelti papildomoje 2016-04-08 pretenzijoje, pateikti praleidus pretenzijos pateikimo terminą, nebuvo nagrinėjami privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija papildomą pretenziją priėmė, prieštaravimų dėl praleisto termino nepareiškė, sprendžia, kad nagrinėjamo ginčo ribos apibrėžtos abiejų pretenzijų ir ieškinio turiniu.

22Ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „IVRO“ kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 18.5 punkto reikalavimų.

23Ieškovas teigia, kad trečiojo asmens UAB „IVRO“ kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų kvalifikacinių 18.5 punkto reikalavimų; perkančioji organizacija, pripažinusi trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju, nesilaikė savo pačios nustatytų pirkimo sąlygų, atmesdama pretenziją susiaurino savo pačios nustatytų ir išaiškintų pirkimo sąlygų turinį, nurodydama, kad tiekėjas turi atitikti ne visus STR 1.08.02:20002 1 priedo 1.1 punkto ir 1.1.1 bei 1.1.2 papunkčiuose nurodytus bendrastatybinius darbus, o tik tuos, kurie nurodyti konkurso sąlygų žiniaraščiuose (apdailos darbai); ieškovo manymu, tuo perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta skaidrumo principą.

24Pirkimo sąlygų 18.5 punktas numato, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Veiklos, kuriai išduotas atestatas, pavadinimas: Statinių kategorijos: ypatingi statiniai, šiose statybos darbų srityse: bendrastatybiniai statybos darbai. Konkurso metu šis Pirkimo sąlygų punktas buvo aiškinamas. 2016-03-23 išaiškinimuose atsakovo viešųjų pirkimų komisija nurodė, kad tiekėjams iškilo klausimas, kokie darbai įeina į bendrastatybinius darbus (Konkurso sąlygų 18.5 punktas). Atsakydama į teikėjų paklausimą, komisija nurodo bendrųjų statybos darbų apibrėžimą pagal STR 1.08.02:2002 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčius ir patvirtina, kad bendrastatybiniai statybos darbai tai visi darbai, kurie nurodyti STR 1.08.02:20002 „bendrieji statybos darbai“.

25VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

26Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Statybos darbų viešajame pirkime atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos reikalavimui – teisei verstis veikla – nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų statybos darbų sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

27Atsižvelgiant į perkamų darbų sritį (Butigeidžio dragūnų bataliono kareivinių 504p remonto darbų techninę specifikaciją, statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį) akivaizdu, kad pirkimo objektas (paprastojo remonto darbai) neapima žemės darbų, nurodytų STR 1.08.02:2002 1.1.1 papunktyje (sklypo reljefo tvarkymas, statinių pamatų duobių iškasimas tranšėjų inžineriniams tinklams tiesti ir pan.), t.y. vien dėl to perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, išaiškinusi, kad Pirkimo sąlygų 18.5 punkte nurodyti bendrastatybiai darbai – tai visi darbai, kurie nurodyti STR 1.08.02:2002, išaiškino šį Pirkimo sąlygų nuostatą plečiamai. Toks aiškinimas reikštų pernelyg aukštų ir neproporcingų, nepagrįstų objektyviomis pirkimo objekto savybėmis kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nustatymą. Ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pretenziją, susiaurino savo pačios nustatytų ir išaiškintų pirkimo sąlygų turinį, nurodydama, kad tiekėjas turi atitikti ne visus STR 1.08.02:20002 1 priedo 1.1 punkto ir 1.1.1 bei 1.1.2 papunkčiuose nurodytus bendrastatybinius darbus, o tik tuos, kurie nurodyti konkurso sąlygų žiniaraščiuose (apdailos darbai), atmetamas. Teismo manymu, perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus, pagrįstai atsisakė nuo 2016-03-23 pateikto plečiamojo Pirkimo sąlygų 18.5 punkto aiškinimo ir pagrįstai nurodė, kad <...perkančioji organizacija nereikalauja, kad būtų išvardinti visi bendrieji darbai (tiekėjo atestate), o tik tie kurie reikalingi pirkimo sutartai įvykdyti > (ieškovo pretenzijos atmetimo motyvai, pateikti 2016-04-04 CVP IS priemonėmis). Perkančioji organizacija negali nukrypti nuo paskelbtų Pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų išaiškinimai tampa pirkimų dokumentų dalimi, tačiau visais atvejais šalių ginčas dėl pirkimo sąlygų aiškinimo galimas. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija, atsisakiusi nuo savo 2016-03-23 Pirkimo sąlygų aiškinimo, kuriuo buvo įtvirtinti nepagrįsti, pertekliniai reikalavimai tiekėjams, nepažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų bei viešųjų pirkimų tikslo.

28Kitą šalių ginčo aspektą sudaro ieškovo teiginiai, kad ne atsakovo perkami darbai priskirtini prie bendrųjų statybos darbų, kai kuriems perkančiosios organizacijos darbų techninėje specifikacijoje ir statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštyje nurodyti darbai yra specialieji, jiems atlikti reikalingi specialus atestatai, kurių trečiasis asmuo neturi, t.y. jo kvalifikacija yra nepakankama. Taip, techninės specifikacijos lentelės skirsnis TS-22 patvirtina, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti lauko apsauginių susukamų žaliuzių montavimo; tai reiškia, kad ji siekia įsigyti ir elektrinių žaliuzių montavimo darbus, o šiems darbams atlikti reikalingas specialus atestatas elektros darbams; tuo tarpu trečiasis asmuo pagal pateiktą atestatą neturi teisės atlikti statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbų. Analogiškai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje (lentelė nuo TS 18 iki TS-21) atsakovė numatė įsigyti metalinių grotų demontavimo, langų metalinių grotų pagaminimo ir montavimo į mūrą darbus, t.y. darbus, kurie pagal savo pobūdį yra ne apdailos darbai, bet metalinių statybinių konstrukcijų montavimas. Trečiojo asmens pateiktas atestatas taip pat neleidžia verstis specialiąja veikla - metalo ir gelžbetonio konstrukcijų montavimo veikla, t.y. tiekėjas, išrinktas pirkimo laimėtojų, neturi teisės verstis veikla, reikalinga sutarčiai vykdyti, todėl su juo negali būti sudaryta pirkimo sutartis. Ieškovas teigia, kad atsakovas nesilaikė savo sprendimo vertinti tiekėjo kvalifikaciją pagal atliktų darbų pobūdį (pirkimo objektą), kas sudaro pagrindą panaikinti ginčijamą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo.

29Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais. Pirkimo sąlygų 18.5 punktas numato reikalavimą pateikti atestatą, kuris patvirtina tiekėjo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti; veiklos, kuriai išduotas atestatas, pavadinimas: Statinių kategorijos: ypatingi statiniai, šiose statybos darbų srityse: bendrastatybiniai statybos darbai. Pirkimo objektas perkančiosios organizacijos įvardintas kaip paprastieji remonto darbai (apdailos darbai). Pagal STR 1.08.02:20002 1 priedo 1.1.2 papunktį prie bendrųjų statybos darbų (bendrastatybinių darbų) priskiriami betono, mūro, metalo, medžio, kitų statinio konstrukcijų, elementų montavimo ir statybos darbai, konstrukcijų šiltinimo, pastatų vidaus ir išorės apdailos darbai, t.y. metalo statinio konstrukcijų montavimas priskirimas prie apdailos darbų. Techninės specifikacijos lentelės TS 18-TS 21 skirsniuose nurodyta, kad perkančioji organizacija perka langų ir durų grotų demontavimo darbus, bei naujų langų ir durų montavimo darbus; metalinės grotos turi būti pagaminti iš 10 mm virbų, sumontuoti nišose, įtvirtinti ir nudažyti; nurodyti metalinių strypų ir grotų matmenys, kitos savybės. Teismo vertinimu visi detaliai nurodyti techninėje specifikacijoje ir darbų kiekio žiniaraštyje darbai yra statinio metalo konstrukcijų montavimo darbai ir patenka į bendrųjų statybos darbų apibrėžimą pagal STR 1.08.02:20002 1 priedo 1.1.2 papunktį. Objektyvių duomenų, kad atsakovo perkami darbai yra tokio masto ir pobūdžio, kad juos būtų galima priskirti prie specialiųjų darbų - metalo ir gelžbetonio konstrukcijų montavimo veiklos, kuri reikalauja specialios kvalifikacijos ir atitinkamo patvirtinimo (atestato), byloje nėra.

30Techninės specifikacijos TS-22 skirsnis (Lauko apsauginių žaliuzių montavimas) taip pat detaliai reikalavimai lauko apsauginių žaliuzių montavimui, jokių nuorodų į tai, kad tiekėjas turės atlikti žaliuzių valdymo elektrinio variklio įrengimo darbus, nei techninėje specifikacijoje, nei remonto darbų kiekio žiniaraštyje nėra. Dėl išdėstyto, teismas sutinka, kad elektros inžinerinių sistemų įrengimas nėra Pirkimo objektas.

31Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 18.13 punktui.

32Ieškovo papildomoje pretenzijoje buvo nurodyta, kad UAB „IVRO” nuo 2015-02-04 dirbo 6 darbuotojai, nuo 2015-09-02 - 7 darbuotojai, todėl trečiasis asmuo nepajėgtų savo jėgomis iki nurodyto termino atlikti perkamų darbų. Atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė trečiojo asmens vidutinio darbuotojų skaičius per pastaruosius 3 metus (nuo 2014-01-01 iki 2016-02-29), kurių duomenimis, trečiojo asmens vidutinis darbuotojų skaičius šiuo laikotarpiu buvo 10,08. Dublike ieškovas nurodė, kad trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų 18.13 kvalifikaciniam reikalavimui, nes pagal 18.13 punkto sąlyga reikalauja, kad vidutinis tiekėjo darbuotojų skaičius per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei tris metus turi būti ne mažesnis, nei 10, tuo tarpu pagal atsakovo pateiktus duomenis trečiojo asmens darbuotojų skaičius trečiojo asmens patiektos lentelės duomenimis buvo 8,8 darbuotojo (skaičiuojant darbuotojų vidurkį kiekvieno ketvirčio pabaigoje). Nei viename darbuotojų skaičių nustatančiame dokumente nėra pateikti visi duomenys apie minėtų ketvirčių pabaigoje buvusių trečiojo asmens darbuotojų skaičių. Ieškovo vertinimu, trečiasis asmuo nepagrįstai pripažintas atitinkančiu 18.13 p. reikalavimus. Tuo tarpu, atsakovo manymu, Pirkimo sąlygų 18.13 punktas nereikalauja, kad duomenys apie darbuotojų skaičių būtų pateikiami kas ketvirtį; ketvirtinės ataskaitos turi būti teikiamos tik jeigu dalyvis veiklą vykdo mažiau nei 3 metus Trečiasis asmuo tinkamai pateikė prašomus dokumentus apie jo kvalifikaciją: jo pranešimai apie apdraustuosius buvo už ataskaitinius laikotarpius ir suvestinės buvo pateiktos už 3 metų laikotarpį, t.y. už 2014-2015-2016 m.

33Pirkimo sąlygų 18.13 punktas numato, kad vidutinis tiekėjo darbuotojų skaičius per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau) (apdraustųjų skaičius ataskaitinių ketvirčių pabaigoje) turi būti ne mažesnis kaip 10; atitikimas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodomas pateikiant tinkamai patvirtintus tiekėjo Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitos kopija (pateikiama skaitmenine forma).

34Trečiasis asmuo pateikė darbuotojų skaičiaus suvestinę (atsakovo atsiliepimo 1 priedas) ir pranešimus apie apdraustuosius už mėnesį nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2016 vasario mėn., t.y. už 26 mėnesius. Teismas konstatuoja, kad tarp šalių kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 18.13 punkto turinio aiškinimo. Atsakovas teigia, kad trečiasis asmuo tinkamai pateikė duomenis už 3 metų laikotarpį, t.y. už 2014-2015-2016 m. (26 mėn.). Tačiau aiškinant šią sąlygą lingvistiškai trijų metų laikotarpį sudaro 36 mėnesiai; byloje nėra perkančiosios organizacijos aiškinimo ar patikslinimo, leidžiančio aiškinti trijų metų laikotarpį kitaip; taip pat nėra duomenų, kad trečiasis asmuo iki Pirkimo paskelbimo vykdė veiklą mažiau nei 3 metai. Ieškovas ir atsakovas taip pat nesutinka dėl darbuotojų skaičiaus vidurkio skaičiavimo mechanizmo: ieškovas teigia, kad pagal Pirkimo sąlygų 18.13 punktą darbuotojų skaičiaus vidurkis turi būti skaičiuojamas pagal apdraustųjų skaičių ataskaitinių ketvirčių pabaigoje. Ieškovas teigia, kad skaičiuojant trečiojo asmens darbuotojų skaičiaus vidurkį pagal ketvirtinių ataskaitų duomenis, trečiojo asmens darbuotojų vidurkis už nurodytą laikotarpį buvo 8,8 darbuotojo. Perkančioji organizacija (atsakovas) teigia, kad toks darbuotojų vidurkio skaičiavimo mechanizmas nustatytas tik jei dalyvis veiklą vykdo mažiau nei 3 metai; trečiasis asmuo pagrįstai pateikė mėnesinių Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitų kopijas už atitinkamą laikotarpį.

35Dėl išdėstyto, teismas sprendžia, kad pagal trečiojo asmens pateiktus duomenis perkančioji organizacija negalėjo spręsti dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 18.13 punkto reikalavimams. Vienareikšmiškai sutikti, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka šiam kvalifikaciniam reikalavimui, taip pat nėra pagrindo. Ieškovo ir atsakovo paaiškinimai dėl Pirkimo sąlygų 18.13 įtvirtinto darbuotojų vidurkio skaičiavimo mechanizmo duoda pagrindo išvadai, kad ši kvalifikacinė sąlyga tiekėjams nebuvo aiški, nors duomenų, kad ieškovas, trečiasis asmuo ar kiti tiekėjai kreiptųsi dėl šios sąlygos išaiškinimo, nėra. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka perkančiai organizacijai ir negali būti perkelta sąžiningiems konkurso dalyviams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007, 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, kt.). Duomenų apie trečiojo asmens UAB „IVRO” nesąžiningumą byloje nėra, reiškia, Pirkimo sąlygų 18.13 punkto nuostatos dėl darbuotojų vidurkio skaičiavimo, dėl kurių ieškovui kilo abejonių, negali būti aiškinamos tiekėjo, kurio kvalifikacija ginčijama, nenaudai.

36Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti paaiškinti arba patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei jį ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą, arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju ( LAT CBS 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Atmesti tiekėjo pasiūlymą galima VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu galima tik tada, kai tiekėjui buvo suteikta galimybė paaiškinti/patikslinti savo pateiktus duomenis, tačiau jie aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino perkančios organizacijos jam nurodytų trūkumų. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo pateikė duomenis apie darbuotojų skaičių už 26 mėnesius, tuo tarpu kai pirkimo sąlygos reikalavo pateikti informaciją už 3 metus (36 mėn.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad perkančioji organizacija vertino trečiojo asmens kvalifikaciją kaip tinkamą, neįvykdžiusi pareigos pareikalauti patikslini ar papildyti duomenis apie kvalifikaciją, nors objektyvių duomenų kvalifikacijos vertinimui nepakako.

37 Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 18.14 – 18.16 puntkų reikalavimams.

38Pirkimo sąlygų 18.14 – 18.16 punktuose reikalaujama, jog tiekėjas būtų įsidiegęs tarptautinę sertifikuotą kokybės sistemą EN ISO 9001 (sritis statybos darbai), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS 18001 (sritis statybos darbai), sertifikuotą aplinkos apsaugos sistemą EN ISO 14001(sritis statybos darbai); iš viešai prieinamų duomenų ieškovas negalėjo įsitikinti, kad trečiasis asmuo turi įsidiegęs šias sistemas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė trečiojo asmens pateiktus atitinkamus atitikties sertifikatus; dublike ieškovas pažymėjo, kad patiekti sertifikatai negali būti vertinami, kaip išduoti kompetentingos institucijos, nes po 2015 m. išduodami sertifikatai, skirtingai, nei nurodoma sertifikatuose negali galioti ilgiau, nei iki 2018 m. Pažymėtina, kad pagal darbų rangos sutarties specialiosios dalies projektą buvo numatyta atlikti rangos darbus nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2016-09-03, t.y. ieškovo abejonės dėl trečiojo asmens sertifikatų galiojimo termino neturėjo reikšmės numatomos sutarties vykdymui. Ieškovo argumentai atmetami.

39Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ir procesinės bylos baigties.

40Perkančiosios organizacijos duomenimis, darbų rangos sutartis su trečiuoju asmeniu nėra sudaryta ir atsakovas neplanuoja sutarties sudaryti iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsitiesėjimo (laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo). Esant tokioms aplinkybėms ir pripažinus, kad perkančioji organizacija pripažino trečiojo asmens UAB „IVRO“ kvalifikaciją kaip atitinkančia Pirkimo sąlygų 18.13 punktui, nors duomenys apie darbuotojų skaičių perkančiai organizacijai buvo pateikti ne už 3 metus, kaip reikalavo Pirkimo sąlygos, ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas panaikinamas dėl prieštaravimo VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatoms; viešojo prikimo procedūros grąžinamos į kvalifikacijos vertinimo stadiją.

41Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

42Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 808,21 Eur atstovavimo išlaidų ir 217 Eur žyminio mokesčio. Patenkinus ieškinį, ieškovo prašymai dėl žyminio mokesčio priteisimo ir atstovavimo išlaidų atlyginimo tenkinami. Vadovaujantis CPK 98 str. 1,2 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant civilinę bylą, pagalbą, taip pat pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau ne didesnes kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl maksimalaus užmokesčio dydžio. Paslaugų teikimo metu (2016 m. gegužės mėn.) galiojo Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose pritiesino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos). Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.15 punktus maksimalus užmokestis už ieškinio parengimą sudaro 2352 Eur (3x784 Eur (2015 m. IV ketvirčio bruto vidutinis darbo užmokestis)), už dubliko parengimą - 1372 Eur (1,75x 784 Eur) ir pan. Ieškovo prašomos priteisti išlaidos neviršija maksimalaus dydžio užmokesčių už atitinkamas paslaugas, yra proporcingos ir adekvačios parengtų procesinių dokumentų apimčiai ir kiekiui; ieškovo prašymas tenkinamas visa apimtimi.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

44Ieškinį patenkinti: panaikinti atsakovo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę pirkime Nr. 171983 ir laimėtoju pripažinti UAB „IVRO“ pasiūlymą, nurodytą atsakovo 2016-04-04 protokolo Nr. VP-144 išrašu; grąžinti viešųjų pirmų procedūrą į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją.

45Priteisti ieškovui UAB „Klaipėdos apdaila“ (juridinio asmens kodas 2405355710) iš atsakovo Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677 ) 217 Eur žyminio mokesčio už ieškinio padavimą ir 1 808,21 Eur atstovavimo išlaidų.

46Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir... 3. Bylos duomenimis, atsakovas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų... 4. Ieškovo papildomoje pretenzijoje buvo nurodyta, kad UAB „IVRO” nuo... 5. Pirkimo sąlygų 18.14 – 18.16 punktuose reikalaujama, jog tiekėjas būtų... 6. Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies. ... 8. Nustatyta, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė per įgaliotą atstovą Lietuvos... 9. Ieškovas pateikė pasiūlymą.... 10. 2016-03-23 protokolo išrašu perkančioji organizacija informavo, jog konkurso... 11. 2016-03-30 ieškovas pateikė pretenziją, kuria remdamasis perkančiosios... 12. 2016-04-04 raštu atsakovas informavo, jog nusprendė nekeisti anksčiau... 13. 2016-04-04 atsakovas pranešė apie pasiūlymų eilės patikslinimą, kurioje... 14. Atsakymas dėl pretenzijos dalies atmetimo buvo nemotyvuotas, ieškovas... 15. 2016-04-04 perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis pateikė atsakymo... 16. 2016-04-08 ieškovas pateikė atsakovui papildomą pretenziją, kurioje... 17. 2016-04-12 raštu perkančioji organizacija formaliai atsakė į papildomą... 18. 2016-04-18 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą.... 19. Tiekėjai gali apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl... 20. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atvejui ieškovas pažeidė išankstinio... 21. Teismas konstatuoja, kad papildomi argumentai, iškelti papildomoje 2016-04-08... 22. Ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „IVRO“ kvalifikacijos... 23. Ieškovas teigia, kad trečiojo asmens UAB „IVRO“ kvalifikacija neatitinka... 24. Pirkimo sąlygų 18.5 punktas numato, kad tiekėjas turi teisę verstis ta... 25. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 26. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančiosios... 27. Atsižvelgiant į perkamų darbų sritį (Butigeidžio dragūnų bataliono... 28. Kitą šalių ginčo aspektą sudaro ieškovo teiginiai, kad ne atsakovo... 29. Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais. Pirkimo sąlygų 18.5 punktas... 30. Techninės specifikacijos TS-22 skirsnis (Lauko apsauginių žaliuzių... 31. Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 18.13 punktui.... 32. Ieškovo papildomoje pretenzijoje buvo nurodyta, kad UAB „IVRO” nuo... 33. Pirkimo sąlygų 18.13 punktas numato, kad vidutinis tiekėjo darbuotojų... 34. Trečiasis asmuo pateikė darbuotojų skaičiaus suvestinę (atsakovo... 35. Dėl išdėstyto, teismas sprendžia, kad pagal trečiojo asmens pateiktus... 36. Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, nepriklausomai nuo to, kiek... 37. Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 18.14 –... 38. Pirkimo sąlygų 18.14 – 18.16 punktuose reikalaujama, jog tiekėjas būtų... 39. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ir procesinės bylos... 40. Perkančiosios organizacijos duomenimis, darbų rangos sutartis su trečiuoju... 41. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų... 42. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 808,21 Eur atstovavimo išlaidų ir... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 44. Ieškinį patenkinti: panaikinti atsakovo Lietuvos kariuomenės Logistikos... 45. Priteisti ieškovui UAB „Klaipėdos apdaila“ (juridinio asmens kodas... 46. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...