Byla 2-779-154/2012
Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Greiti ratai“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai bei trečiajam asmeniui UAB „Kelmės vietinis ūkis dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“, panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012 m. balandžio 13d. Šiaulių apygardos teisme pareiškė ieškinį (t.1, b. l. 2-9), kuriuo prašo teismo:

4- panaikinti atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“ sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo;

5- jei Kelmės rajono savivaldybės administracija jau yra sudariusi su konkurso laimėtoju sutartį, šią sutartį pripažinti negaliojančia;

6- priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad 2012-02-24 CVP IS priemonėmis buvo paskelbta apie viešą atvirą konkursą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“, pateiktos Konkurso sąlygos. Ieškovas (tiekėjas) UAB „Greiti ratai“ 2012-03-05 nustatyta tvarka ir terminais pateikė atsakovui - perkančiajai organizacijai Kelmės rajono savivaldybės administracijai savo pasiūlymą, tačiau 2012-03-19 gavo pranešimą, kad, vadovaujantis Konkurso sąlygų 59.2 punktu, pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas nesutinka su šiuo atsakovo sprendimu ir yra įsitikinęs, kad UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas atitinka visus Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

8Nurodo šiuos pagrindinius UAB “Greiti ratai” ieškinio argumentus.

9Pirma, atsakovas – perkančioji organizacija – pažeidė VPĮ 24 str. 8 dalies nuostatas, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, nes atsakovo pateiktų Konkurso sąlygų 8 punkte buvo aiškiai įvardijama, kokių pateiktų dokumentų ir duomenų visuma sudaro pasiūlymą. Minėtame punkte nėra paminėta lokalinė sąmata. Ji nenurodyta ir pasiūlymo formoje. Konkurso sąlygų 30 punkto nuostata: „kartu su pasiūlymu pateikiamos Tiekėjo sudarytos išplėstinės lokalinės darbų sąmatos pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus“ suformuluota kaip neimperatyvi, nenurodyta, kad tiekėjai privalo pateikti lokalinę sąmatą, ir kad nepateikus lokalinės sąmatos, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyti darbų kiekių žiniaraščiai, todėl nėra aišku, kokius konkrečiai darbus, darbų atlikimo technologijas ar mechanizmus reikėtų nurodyti išplėstinėje lokalinėje sąmatoje. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Z. M. 2012-02-09 patvirtinta Darbų užduotis Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbams yra pateikta prie Kelmės rajono savivaldybės administracijos paskelbto supaprastinto atviro konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis kaip šių sąlygų 12 punkte nustatyta techninė specifikacija, pateikta konkurso sąlygų 4 priede, nors yra vadinama pačiame dokumente Darbų užduotimi. Ji pagal savo turinį negali būti vadinama technine specifikacija, pagal kurią būtų aišku, kaip ieškovas turėtų parengti išplėstinę lokalinę sąmatą konkurso darbams.

10Antra, atsakovas padarė grubių Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (Taisyklių) pažeidimų:

11- pažeista VPĮ 7 straipsnio 1 dalis, nes Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka nepaskelbtas techninių specifikacijų projektas, todėl tiekėjams nesudaryta VPĮ numatyta galimybė iš anksto susipažinti su pirkimo objekto specifikacija, apribota galimybė platesniam ratui tiekėjų dalyvauti pirkime;

12- pažeistas Kelmės rajono savivaldybės administracijos “Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių” 31 punktas ( pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia), nes pirkimo dokumentus sudaro daug punktų ir spręsti, ar juose pateikta informacija yra tiksli ir aiški, be dviprasmybių ir nesklandumų tiekėjui, reikėtų išanalizavus visumą pateiktos informacijos. Jei pirkimo dokumentuose yra 8 punktas, kuriame detaliai nurodoma, kokių pateiktų dokumentų ir duomenų visuma sudaro pasiūlymą, tai tiekėjams suponuojama mintis, kad būtent šiame punkte ir yra nurodyti dokumentai, kuriuos privalu pateikti kartu su pasiūlymu. Minėtame punkte išplėstinė lokalinė sąmata neminima.

13Trečia, Aplinkos ministerijos 2006-02-07 patvirtintose “Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijose” sąvokos “išplėstinė lokalinė sąmata” nėra, yra tik lokalinė sąmata – investicijų poreikis statinio statybai, detalizuotas pagal statybos darbus. Kadangi greideriavimu įvardijamas kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas vienu greiderio pravažiavimu viena vieta, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį, ieškovas mano, kad ši perkama paslauga pagal savo veiklos pobūdį nėra tokio sudėtingumo, kad reikėtų taip detalizuoti šį darbą, kad reikalauti išskirstyti greideriavimą į lokalines darbų sąmatas pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus, kaip reikalaujama Konkurso sąlygų 30 punkte. Todėl ieškovui kyla klausimas, kaip atrodo ir iš kokių dalių sudarytos perkančiosios organizacijos reikalaujamos greideriavimo išplėstinės lokalinės darbų sąmatos pagal pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus, juolab, kad atsakovas atsisakė ieškovui parodyti kitų tiekėjų pateiktas greideriavimo išplėstines lokalines darbų sąmatas.

14Pažymėjo, kad su ieškovo pasiūlymu buvo pateiktas greiderio, kuris bus naudojamas teikiant paslaugą, dokumentas, iš kurio akivaizdu, koks konkrečiai mechanizmas bus naudojamas greideriavimo metu.

15Todėl ieškovas yra įsitikinęs, kad Konkurso sąlygų 30 punkto reikalavimas (“pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Kartu su pasiūlymu pateikiamos Tiekėjo sudarytos išplėstinės lokalinės darbų sąmatos pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus”), remiantis kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, yra nepagrįstas ir nebūtinas šios paslaugos pirkimui.

16Ketvirta, atsakovas –perkančioji organizacija- pažeidė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (Taisyklių) 75 punktą (“perkančioji organizacija apie pasiūlymų eilę nedelsdama turi pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos”) ir 185 punkto 2 dalį (“Komisija ar Pirkimo organizatorius tiekėjus nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu informuoja apie pasiūlymų eilę”), nes ieškovas UAB “Greiti ratai” iš viso nebuvo informuotas apie sudarytą eilę ir iki šiol neturi jokios oficialios informacijos, kas buvo pažymėta atsakovui pateiktoje 2012-03-26 pretenzijoje. Atsakovas pažeidė Taisyklių 185 punkto 1 dalį (“Komisija ar Pirkimo organizatorius tiekėjus nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu informuoja apie tiekėjo pasiūlymo atmetimą”), nes ieškovui iki šiol nėra visiškai aišku, ar jo pasiūlymas atmestas, nes 2012-03-19 Perkančioji organizacija pranešė, kad dėkoja už dalyvavimą konkurse ir atmeta pasiūlymą konkursui „Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (žvyravimas)“, kai buvo viešai skelbiamas konkursas „Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“.

17Apibendrindamas ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo” 3 str. 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, o taip pat Kelmės rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 75 punkto nuostatas, kad supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, racionalumo principų, konfidiancialumo ir nešališkumo reikalavimų.

18Ieškovas UAB “Greiti ratai” savo dublike patvirtino, kad perkančiosios organizacijos - Kelmės rajono savivaldybės administracijos pirkimui pateiktos Konkurso sąlygos buvo neaiškios, dviprasmiškos, todėl atsakovas pažeidė VPĮ 3 str. 1 punkto nuostatas. Nurodė, kad ieškovui iki 2012-03-19, t. y. iki buvo atmestas jo pasiūlymas, nekilo neaiškumų dėl pirkimo sąlygų, todėl ieškovas ir nesikreipė dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo. Kreiptis po 2012-03-19 ieškovas nebeturėjo galimybės pagal VPĮ. Pats atsakovas tiekėjų dokumentų teikimo metu nepasinaudojo teise neprašytas patikslinti savo paskelbtas pirkimo sąlygas. Ieškovas yra įsitikinęs, kad atsakovui pateikė visus dokumentus, nurodytus Konkurso sąlygų 8 punkte (b. l. 187-190).

19Atsiliepime į UAB „Greiti ratai“ ieškinį atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko (b. l. 98 - 100).

20Nesutinka, kad Kankurso sąlygų 8-ame punkte buvo nurodytos neaiškios pirkimo sąlygos, nes Konkurso sąlygų 8 punkto 8-ame papunktyje buvo nurodyta: „kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai“, o Konkurso sąlygų 30- ajame punkte nurodyta: “Kartu su pasiūlymu pateikiamos Tiekėjo sudarytos išplėstinės lokalinės darbų sąmatos pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus”). Teigia, kad nė iš vieno tiekėjo atsakovas negavo prašymų patikslinti konkurso sąlygas ir visi konkurse dalyvavę tiekėjai, išskyrus ieškovą, pateikė reikalaujamas lokalines darbų sąmatas. Nurodo, kad jei ieškovui buvo neaiškios konkurso sąlygos, jis VPĮ nustatyta tvarka turėjo teisę kreiptis dėl jų išaikinimo, tačiau šia teise ieškovas nesinaudojo.

21Teigia, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai visus pirkimo dokumentuose nurodytus duomenis (dokumentus), būtinus pasiūlymo įvertinimui. Nesilaikydamas šių reikalavimų ieškovas pažeidė VPĮ nuostatas, netinkamai parengė pasiūlymą. Pažymėjo, kad reikalavimas pateikti lokalines sąmatas yra nustatytas kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbus finansuojančios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, kas nurodyta pateiktame finansavimo sutarties projekte.

22Mano, kad perkančioji organizacija Kelmės rajono savivaldybės administracija, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio, nes vienodai vertino visų tiekėjų pateiktus pasiūlymus, nedarydama išimčių ieškovui UAB „Greiti ratai“.

23Trečiasis asmuo UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atsiliepimo dėl ieškinio nepateikė.

24Byloje nustatyta.

25Ginčas tarp ieškovo UAB „Greiti ratai“ (toliau- Ieškovo) ir atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Atsakovo) kilo dėl Atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“ darbų pirkimo, apie kurį buvo paskelbta 2012 m. vasario 24 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (toliau - Konkursas). Konkursas vykdomas pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas „Supaprastinto atviro konkurso sąlygas, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis“ (toliau - Konkurso sąlygos). Konkursui pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (b. l. 35 – 40, 152-174).

26Konkurse dalyvavo 6 tiekėjai: UAB „Greiti ratai“, VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Autostapa“, UAB „L&O kompanija“, UAB „Limega“. Pasiūlymai buvo teikiami darbams pagal atskiras seniūnijas, t. y. pagal 11 pirkimo dalių (b. l. 56, 146-150).

27Ieškovas (tiekėjas) UAB „Greiti ratai“ 2012-03-05 pateikė pasiūlymą darbams „Kelmės apylinkių seniūnijos kelių ir gatvių žvyro dangos lyginimas greideriu“ (II pirkimo dalis) ir „Kražių seniūnijos kelių ir gatvių žvyro dangos lyginimas greideriu“ (VI pirkimo dalis), (b. l. 58-66). Pagal II darbų pirkimo dalį pasiūlymus taip pat buvo pateikę VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“, o pagal VI darbų pirkimo dalį - VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Autostapa“ (b. l. 146-150).

28Ieškovo (tiekėjo) UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas buvo atmestas Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 14 d. nutarimu (protokolas Nr. VK-144), (b. l. 108-111); apie pasiūlymo atmetimą Ieškovas informuotas Atsakovo 2012 m. kovo 19 d. raštu Nr. (7.35) S-989 „Dėl pasiūlymo atmetimo (b. l. 67, 108-111, 145).

29Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu (protokolas Nr. VK-158) sudaryta pasiūlymų eilė ir pripažinti laimėjusiais konkursą pagal 11 pirkimo dalių tiekėjai: VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Limega“. Pagal II pirkimo dalį nustatyta eilė: 1) UAB „Kelmės vietinis ūkis“, 2) VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“ (laimėtojas - UAB „Kelmės vietinis ūkis“), o pagal VI pirkimo dalį nustatyta eilė: 1) UAB „Kelmės vietinis ūkis“, 2) VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“, UAB „Autostapa“ (laimėtojas - UAB „Kelmės vietinis ūkis“), (b. l. 137-144). Apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą tiekėjai informuoti Atsakovo 2012 m. kovo 19 d. raštais Nr. (7.35) S-987, Nr. (7.35) S-988 (b.l. 131-133, 134-135).

30Ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012-03-20 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad jis pateikė pasiūlymą vadovaudamasis Pirkimo dokumentų 8 punktu, kuriame aiškiai įvardijama, kokių pateiktų dokumentų ir duomenų visuma sudaro pasiūlymą. Minėtame punkte nėra paminėta lokalinė sąmata. Ji nenurodyta ir pasiūlymo formoje. Konkurso sąlygų 30 punkto nuostata: „kartu su pasiūlymu pateikiamos Tiekėjo sudarytos išplėstinės lokalinės darbų sąmatos pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus“ suformuluota kaip neimperatyvi, nenurodyta, kad Tiekėjai privalo ją pateikti ir kad nepateikus lokalinės sąmatos, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyti darbų kiekių žiniaraščiai, todėl nėra aišku, kokius konkrečiai darbus, darbų atlikimo technologijas ar mechanizmus reikėtų nurodyti išplėstinėje lokalinėje sąmatoje. Abejoti, kad UAB „Greiti ratai“ darbų technologija ar taikomi mechanizmai neatitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus nėra pagrindo, nes teikdamas pasiūlymą ieškovas patvirtino, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso sąlygose ir patvirtino, kad siūlomi darbai atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 4 pateiktoje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Nurodė, kad pirkimo dokumentai nėra tikslūs, nėra aiškūs ir be dviprasmybių, todėl atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją neužtikrintas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymasis, todėl prašė atsakovą peržiūrėti sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (b. l. 68).

31Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija 2012-03-21 raštu Nr. (7.35) S-1042 „Dėl 2012-03-20 pretenzijos“ atmetė ieškovo pretenziją kaip nepagrįstą ir nurodė, kad Konkurso sąlygų 30 punkte buvo nustatytas reikalavimas pateikti išplėstines lokalines darbų sąmatas pagal atskiras pirkimo dalis, kad pasiūlymų eilė nebus peržiūrima. Pretenzija atmesta Viešojo pirkimo komisijos 2012-03-22 nutarimo (protokolas Nr. VK-169) pagrindu (b. l. 69, 124-125).

322012 -03-26 ieškovas UAB „Greiti ratai“ atsakovui pateikė pretenziją dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, nurodydamas, kad pirkimo metu buvo padaryta daug grubių VPĮ bei Taisyklių pažeidimų ir reikalavo nutraukti šio pirkimo procedūras, sudaryti galimybę susipažinti su kitų tiekėjų, dalyvavusių pirkimo II ir VI pirkimo dalyse pasiūlymais (tuo atveju jei pirkimo procedūros bus tęsiamos. (b. l. 70-71).

332012-03-30 raštu Nr. (7.35) S-1182 “Dėl 2012-03-26 rašto – pretenzijos” atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo reikalavimą, nurodydamas, kad ieškovo nurodyti norminiai aktai nebuvo pažeisti (b. l. 73).

34Ieškovas 2012-04-05 pranešimu priminė dėl neįvykdyto prašymo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais (b. l. 79). 2012-04-06 atsakovas pasitikslino, su kokiais konkrečiai dokumentais ieškovas pageidauja susipažinti ir nurodė, kad dokumentai bus pateikti (b. l. 80).

352012-04-10 ieškovas UAB „Greiti ratai“ atsakovui pateikė pretenziją dėl atsisakymo pateikti konkurse dalyvavusių tiekėjų lokalines sąmatas bei pasidaryti jų kopijas ir dėl konkurso skaidrumo principo pažeidimo (b. l. 81).

36Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija 2012-04-11 rašte Nr. (7.35) S-1323 “Dėl 2012-04-10 rašto” nurodė, kad ieškovas su ta dalimi kitų tiekėjų pasiūlymų, kuri nebuvo pripažinta konfidiancialia, susipažino, o su konfidiancialia pasiūlymų dalimi (tame tarpe kitų tiekėjų lokalinėmis sąmatomis) supažindinti atsisako; 2012-04-10 ieškovo rašto nepripažino pretenzija, priminė, kad nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie ieškovo pasiūlymo atmetimą yra praleistas 15 dienų terminas (b. l. 82).

37UAB „Greiti ratai“ ieškinys teisme gautas 2012 m. balandžio 13 d. (b. l. 2-11).

38UAB „Greiti ratai“ ieškinys atmestinas.

39Nors ieškovas (tiekėjas) UAB „Greiti ratai“ savo ieškiniu prašo teismo panaikinti atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“ sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo, tačiau pagal ieškinyje, pretenzijoje ir dublike ieškovo išdėstytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, akivaizdu, kad ieškovas UAB „Greiti ratai“ iš esmės ginčija atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 14 d. nutarimą (protokolas Nr. VK-144), kuriuo buvo atmestas tiekėjo UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas minėtų darbų pirkimui bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 22 d. nutarimą (protokolas Nr. VK-169), kuriuo buvo atmesta tiekėjo UAB „Greiti ratai“2012 m. kovo 20 d. pretenzija (VPĮ 93 str. 1 dalies 2 punktas, 2 dalis). Ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo laikytinas papildomu reikalavimu, kaip ir ieškovo pareikštas sąlyginis reikalavimas pripažinti negaliojančia Kelmės rajono savivaldybės administracijos sutartį su konkurso laimėtoju, jei tokia sutartis yra sudaryta. Pažymėtina, kad atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija atsiliepime dėl ieškinio ieškovo reikalavimą taip pat suprato kaip ginčą dėl UAB „Greiti ratai“ pasiūlymo atmetimo.

402012 m. kovo 19 d. raštu Nr. (7.35) S-989 „Dėl pasiūlymo atmetimo atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija informavo ieškovą, kad UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas atmestas vadovaujantis Konkurso sąlygų 59.2 punktu, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų („dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. tiekėjas nepateikė darbų išplėstines lokalines sąmatas pagal atskiras dalis, suteikiančias galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus“), (b. l. 67, 108-111, 145). Toks Kelmės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos nutarimas buvo priimtas 2012 m. kovo 14 d. (protokolas Nr. VK-144). Savo sprendimą atmesti pasiūlymą Viešojo pirkimo komisija motyvavo tuo, kad tiekėjo UAB „Greiti ratai“ „pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. tiekėjas nepateikė darbų išplėstines lokalines sąmatas pagal atskiras (pirkimo) dalis, suteikiančias galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus“).

41Ieškovas ginčija atsakovo Viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti jo pasiūlymą argumentuodamas, kad: atsakovo pirkimo dokumentuose buvo nustatytos neaiškios ir dviprasmiškos pirkimo sąlygos; Konkurso sąlygų 8 punkte buvo aiškiai įvardinta, kokių pateiktų dokumentų ir duomenų visuma sudaro pasiūlymą ir jame nebuvo nurodytas reikalavimas pateikti lokalinę sąmatą; Konkurso sąlygų 30 punkto nuostata dėl lokalinės darbų sąmatos pateikimo suformuluota kaip neimperatyvi; greideriavimo darbai nėra tokie sudėtingi darbai, jog būtų reikalinga teikti darbų sąmatą ir kt.

42Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus (LR CPK 185 str.), sprendžia, kad ieškovo (tiekėjo) UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas dėl „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų (greideriavimas)“ II ir VI darbų dalių pirkimo buvo atmestas pagrįstai, nepažeidžiant LR VPĮ 39 str. 2 dalies 2 punkto nuostatų, nes tiekėjo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų: su tiekėjo pasiūlymu nebuvo pateiktos lokalinės darbų samatos pagal kiekvieną perkamų darbų dalį. Toks reikalavimas buvo nustatytas Konkurso sąlygų 8-ame ir 30-ame punktuose. Konkurso sąlygų 8-ame punkto („Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma“) 8.8 papunktyje buvo nurodyta: „kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai“, o Konkurso sąlygų 30- ajame punkte nurodyta: “Kartu su pasiūlymu pateikiamos Tiekėjo sudarytos išplėstinės lokalinės darbų sąmatos pagal atskiras pirkimo dalis, suteikiančios galimybę matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus”). Teismas sprendžia, kad pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateiktos lokalinės darbų sąmatos ir tiekėjas, kaip profesionalus pirkimo teisinių santykių subjektas, galėjo ir turėjo suprasti šį reikalavimą, juolab, kad kiti penki konkurse dalyvavę tiekėjai pateikė reikalaujamas lokalines darbų sąmatas. Ar lokalinė darbų sąmata būtų buvusi pavadinta “išplėstine lokaline darbų sąmata” ar tik “lokaline sąmata”, reikšmės neturi, svarbu, kad šis dokumentas suteiktų galimybę pirkėjui “matyti apie planuojamų darbų atlikimo technologiją ir mechanizmus”, kaip ir buvo nurodyta Konkurso sąlygų 30-ame punkte. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi būti pakankamai apdairus, perskaityti ir įvertinti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, o jų nesuprasdamas ar abejodamas jų būtinumu, pasinaudoti VPĮ 17 str. 2 dalyje nustatyta teise gauti perkančiosios organizacijos išaiškinimą.

43Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija iš ieškovo ar kitų tiekėjų būtų gavusi prašymų patikslinti ar išaiškinti pirkimo sąlygas, tame tarpe dėl lokalinės darbų sąmatos. Ieškovo argumentai, kad pati perkančioji organizacija turėjo aiškinti išplėstinės lokalinės darbų sąmatos turinį ir būtinumą ją pateikti, yra nepagrįsti, nes perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 30-ame punkte yra nurodžiusi, kad lokalinė darbų sąmata yra būtina ir dėl ko būtina.

44Konkurso sąlygų 56 punkte yra nustatyta, kad “perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu” ir ši Sąlygų nuostata atitinka VPĮ 39 str. 1 dalį. Perkančiosios organizacijos prašymas ieškovui pateikti lokalines darbų sąmatas, kurių jis visai nepateikė su pasiūlymu, prieštarautų Konkurso sąlygų 56 punktui, VPĮ 39 str. 1 daliai ir VPĮ 3 straipsniui, nes tai būtų pateikto pasiūlymo pakeitimas ir kitų tiekėjų lygiateisiškumo pažeidimas.

45Ieškovo argumentai, kad Konkurso sąlygų 30 punkto nuostata dėl „išplėstinės lokalinės darbų sąmatos“ pateikimo suformuluota kaip neimperatyvi, nenurodyta, kad nepateikus lokalinės sąmatos, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų, yra nepagrįsti, nes perkančioji organizacija nustato pirkimo sąlygas, o tiekėjo reikalas jas vykdyti arba nevykdyti. Konkurso sąlygų 52.2. punkte nurodytos pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pasekmės.

46Kaip jau buvo minėta, ieškovas UAB Greiti ratai” ieškinyje prašė panaikinti atsakovo sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo.

47Supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“ darbų pirkimo pasiūlymų eilė buvo patvirtinta Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu (protokolas Nr. VK-158) ir pripažinti laimėjusiais konkursą pagal 11 pirkimo dalių šie tiekėjai: VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Limega“. Pagal II pirkimo dalį nustatyta eilė: 1) UAB „Kelmės vietinis ūkis“, 2) VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“ (laimėtojas - UAB „Kelmės vietinis ūkis“), o pagal VI pirkimo dalį nustatyta eilė: 1) UAB „Kelmės vietinis ūkis“, 2) VĮ „Šiaulių regioniniai keliai“, UAB „Autostapa“ (laimėtojas - UAB „Kelmės vietinis ūkis“), (b. l. 137-144).

48Apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą likę dalyvauti viešajame pirkime tiekėjai buvo informuoti Atsakovo 2012 m. kovo 19 d. raštais Nr. (7.35) S-987, Nr. (7.35) S-988 (b.l. 131-133, 134-135). Kadangi ieškovo (tiekėjo) UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas 2012-03-14 buvo atmestas, tai jis 2012 m. kovo 19 d. raštu Nr. (7.35) S-989 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ buvo informuotas tik apie jo pasiūlymo atmetimą (b.l. 67).

49Kaip galima suprasti iš UAB „Greiti ratai“ ieškinio argumentų, reikalavimą panaikinti atsakovo sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo ieškovas sieja su reikalavimu panaikinti atsakovo sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo, tačiau nepatenkinus pastarojo ieškovo reikalavimo, tuo pagrindu negali būti tenkinamas ir antrasis reikalavimas.

50Ieškovo argumentai, kad atsakovas padarė grubių VPĮ ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (Taisyklių) pažeidimų, nepagrįsti. Teismas sprendžia, kad ieškovo nurodytas VPĮ 7 straipsnio 1 dalies pažeidimas (“Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka nepaskelbtas techninių specifikacijų projektas, todėl tiekėjams nesudaryta VPĮ numatyta galimybė iš anksto susipažinti su pirkimo objekto specifikacija, apribota galimybė platesniam ratui tiekėjų dalyvauti pirkime”) neįtakovo paties ieškovo teisių pažeidimo. O dėl Taisyklių” 31 punkto ( pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia) jau buvo nurodyta, kad pirkimo dokumentai buvo pakankamai aiškūs, kad juos suprastų profesionalus pirkimo teisinių santykių dakyvis.

51LR Civilinio proceso kodekso 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovas nepateikė teismui kitų argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, kodėl turėtų būti panaikintas atsakovo sprendimas dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo. Todėl šis ieškovo reikalavimas taip pat netenkintinas kaip neįrodytas.

52Be to, VPĮ 93 str. 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui. VPĮ 94 str. 2 dalis numato, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai bei pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) (1 p.) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

53Atsakovas (perkančioji organizacija) pranešimą apie ieškovo (tiekėjo) pasiūlymo atmetimą išsiuntė raštu 2012-03-19 (b. l. 67). Ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012-03-20, t.y. nepraleisdamas termino, pateikė atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai pretenziją, kurioje nurodė, kad jo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl prašė atsakovą peržiūrėti sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (b. l. 68). Atsakovas 2012-03-21 raštu Nr. (7.35) S-1042 , taip pat nepraleisdamas VPĮ 941 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino, išnagrinėjo ir atmetė UAB „Greiti ratai“ pretenziją bei nurodė, kad pasiūlymų eilė nebus peržiūrima (b. l. 69). Tiekėjo UAB „Greiti ratai“ ieškinys 2012 m. kovo 20 d. ieškovo pretenzijos pagrindu, t.y. dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą, vadovaujantis VPĮ 94 str. 2 dalimi turėjo būti pateiktas teismui per 15 dienų (iki 2012 m. balandžio 5 dienos įskaitytinai), tačiau ieškinys teisme buvo pareikštas tik 2012 m. balandžio 13 d., kas taip pat sudaro pagrindą atmesti ieškinį.

54Pažymėtina, kad ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012 m. kovo 26 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, nurodydamas, kad pirkimo metu buvo padaryta daug grubių VPĮ bei viešojo pirkimo Taisyklių pažeidimų ir reikalavo nutraukti šio pirkimo procedūras, sudaryti galimybę susipažinti su kitų tiekėjų, dalyvavusių pirkimo II ir VI pirkimo dalyse pasiūlymais (tuo atveju jei pirkimo procedūros bus tęsiamos), (b. l. 70-71). 2012-03-30 raštu Nr. (7.35) S-1182 atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo reikalavimą, nurodydamas, kad ieškovo nurodyti norminiai aktai nebuvo pažeisti (b. l. 73). 2012-04-10 ieškovas UAB „Greiti ratai“ atsakovui pateikė pretenziją dėl atsisakymo pateikti konkurse dalyvavusių tiekėjų lokalines sąmatas bei pasidaryti jų kopijas ir dėl konkurso skaidrumo principo pažeidimo (b. l. 81). Atsakovas 2012-04-11 rašte Nr. (7.35) S-1323 “Dėl 2012-04-10 rašto” nurodė, kad 2012-04-10 ieškovo rašto nepripažino pretenzija, pažymėjo, kad nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie ieškovo pasiūlymo atmetimą yra praėję 15 dienų (b. l. 82).

55Minėtos ieškovo pretenzijos ir raštai atsakovui vertintini kaip ieškovo siekimas formaliai atitikti VPĮ 94 str. 1 dalies reikalavimams, nes ieškinio reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo nebuvo pareikštas ir ieškinyje nekeliami klausimai dėl kitų tiekėjų pateiktų lokalinių darbų sąmatų pagrįstumo ar teisėtumo.

56Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2009-11-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-506/2009 ir kt.).

57Kaip jau buvo nurodyta, ieškovo UAB „Greiti ratai“ 2012-03-26 pretenzijoje ir kituose vėlesniuose raštuose išdėstyti argumentai bei reikalavimai ir ieškinyje išdėtyti argumentai bei reikalavimai yra esmingai skirtingi.

58Šių įrodymų visuma teismui duoda pagrindą pripažinti, kad ieškovo UAB “Greiti ratai” reikalavimai atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai yra nepagrįsti, neįrodyti, ieškovas yra pažeidęs VPĮ 94 str. 1 dalyje nustatytą 15 dienų terminą ieškiniui pareikšti.

59Sąlyginis ieškovo reikalavimas “pripažinti negaliojančia Kelmės rajono savivaldybės administracijos sutartį su konkurso laimėtoju, jei tokia sutartis yra sudaryta“, paliktinas nenagrinėtu, nes, pirma, šis reikalavimas pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje nebuvo patikslintas; antra, reikalavimas visiškai nebuvo apmokėtas žyminiu mokesčiu (LR CPK 296 str. 1 d. 7, 11 p.).

60Dėl bylinėjimosi išlaidų.

61Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija dokumentų dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė, todėl, ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB “Greiti ratai” atsakovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

62Bylą nagrinėjant teisme paaiškėjo, kad ieškovas UAB „Greiti ratai“, pareikšdamas ieškinį, yra sumokėjęs tik dalį žyminio mokesčio (140,-Lt), nustatyto LR CPK 80 str. 1 dalies 4 punkte, nes ginčijant sprendimus, priimtus vykdant viešuosius pirkimus, turi būti mokamas 1000,- Lt žyminis mokestis. Todėl, atmetus ieškinį, iš ieškovo UAB „Greiti ratai“ Valstybei priteistina nesumokėto žyminio mokesčio dalis - 860,00 litų (CPK 96 str. 2 d.).

63Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais,

Nutarė

64UAB “Greti ratai” (į. k. 300528698) ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai (į. k. 188768730) dalyje dėl pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo, preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo atmesti, o dalyje dėl sutarties pripažinimo negaliojančia – palikti nenagrinėtą.

65Iš ieškovo UAB “Greiti ratai” (į. k. 300528698, buveinės adresas: V. D. g. 18, Kelmė) Valstybei priteisti 860,- Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt litų) nesumokėto žyminio mokesčio.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Greiti... 3. Ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012 m. balandžio 13d. Šiaulių apygardos... 4. - panaikinti atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2012 m.... 5. - jei Kelmės rajono savivaldybės administracija jau yra sudariusi su konkurso... 6. - priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovas nurodė, kad 2012-02-24 CVP IS priemonėmis buvo paskelbta apie... 8. Nurodo šiuos pagrindinius UAB “Greiti ratai” ieškinio argumentus.... 9. Pirma, atsakovas – perkančioji organizacija – pažeidė VPĮ 24 str. 8... 10. Antra, atsakovas padarė grubių Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) ir... 11. - pažeista VPĮ 7 straipsnio 1 dalis, nes Viešųjų pirkimų tarnybos... 12. - pažeistas Kelmės rajono savivaldybės administracijos “Supaprastintų... 13. Trečia, Aplinkos ministerijos 2006-02-07 patvirtintose “Statinių statybos... 14. Pažymėjo, kad su ieškovo pasiūlymu buvo pateiktas greiderio, kuris bus... 15. Todėl ieškovas yra įsitikinęs, kad Konkurso sąlygų 30 punkto reikalavimas... 16. Ketvirta, atsakovas –perkančioji organizacija- pažeidė Kelmės rajono... 17. Apibendrindamas ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų... 18. Ieškovas UAB “Greiti ratai” savo dublike patvirtino, kad perkančiosios... 19. Atsiliepime į UAB „Greiti ratai“ ieškinį atsakovas Kelmės rajono... 20. Nesutinka, kad Kankurso sąlygų 8-ame punkte buvo nurodytos neaiškios pirkimo... 21. Teigia, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti perkančiajai... 22. Mano, kad perkančioji organizacija Kelmės rajono savivaldybės... 23. Trečiasis asmuo UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atsiliepimo dėl ieškinio... 24. Byloje nustatyta.... 25. Ginčas tarp ieškovo UAB „Greiti ratai“ (toliau- Ieškovo) ir atsakovo... 26. Konkurse dalyvavo 6 tiekėjai: UAB „Greiti ratai“, VĮ „Šiaulių... 27. Ieškovas (tiekėjas) UAB „Greiti ratai“ 2012-03-05 pateikė pasiūlymą... 28. Ieškovo (tiekėjo) UAB „Greiti ratai“ pasiūlymas buvo atmestas Viešojo... 29. Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu (protokolas Nr. VK-158)... 30. Ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012-03-20 pateikė atsakovui pretenziją,... 31. Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija 2012-03-21 raštu Nr.... 32. 2012 -03-26 ieškovas UAB „Greiti ratai“ atsakovui pateikė pretenziją... 33. 2012-03-30 raštu Nr. (7.35) S-1182 “Dėl 2012-03-26 rašto –... 34. Ieškovas 2012-04-05 pranešimu priminė dėl neįvykdyto prašymo susipažinti... 35. 2012-04-10 ieškovas UAB „Greiti ratai“ atsakovui pateikė pretenziją dėl... 36. Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija 2012-04-11 rašte Nr.... 37. UAB „Greiti ratai“ ieškinys teisme gautas 2012 m. balandžio 13 d. (b. l.... 38. UAB „Greiti ratai“ ieškinys atmestinas.... 39. Nors ieškovas (tiekėjas) UAB „Greiti ratai“ savo ieškiniu prašo teismo... 40. 2012 m. kovo 19 d. raštu Nr. (7.35) S-989 „Dėl pasiūlymo atmetimo... 41. Ieškovas ginčija atsakovo Viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti jo... 42. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus (LR CPK 185 str.), sprendžia,... 43. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija iš ieškovo ar kitų... 44. Konkurso sąlygų 56 punkte yra nustatyta, kad “perkančioji organizacija... 45. Ieškovo argumentai, kad Konkurso sąlygų 30 punkto nuostata dėl... 46. Kaip jau buvo minėta, ieškovas UAB Greiti ratai” ieškinyje prašė... 47. Supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų... 48. Apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą likę dalyvauti viešajame... 49. Kaip galima suprasti iš UAB „Greiti ratai“ ieškinio argumentų,... 50. Ieškovo argumentai, kad atsakovas padarė grubių VPĮ ir Kelmės rajono... 51. LR Civilinio proceso kodekso 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti... 52. Be to, VPĮ 93 str. 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo... 53. Atsakovas (perkančioji organizacija) pranešimą apie ieškovo (tiekėjo)... 54. Pažymėtina, kad ieškovas UAB „Greiti ratai“ 2012 m. kovo 26 d. atsakovui... 55. Minėtos ieškovo pretenzijos ir raštai atsakovui vertintini kaip ieškovo... 56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad,... 57. Kaip jau buvo nurodyta, ieškovo UAB „Greiti ratai“ 2012-03-26 pretenzijoje... 58. Šių įrodymų visuma teismui duoda pagrindą pripažinti, kad ieškovo UAB... 59. Sąlyginis ieškovo reikalavimas “pripažinti negaliojančia Kelmės rajono... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 61. Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija dokumentų dėl... 62. Bylą nagrinėjant teisme paaiškėjo, kad ieškovas UAB „Greiti ratai“,... 63. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 64. UAB “Greti ratai” (į. k. 300528698) ieškinį atsakovui Kelmės rajono... 65. Iš ieškovo UAB “Greiti ratai” (į. k. 300528698, buveinės adresas: V. D.... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...