Byla 2-6230-905/2013
Dėl baudos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Eglė Zubrickaitė,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Evelinai Polujanskaitei,

4atsakovui A. D. ir

5atsakovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Mikalopui,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ ieškinį atsakovui A. D. dėl baudos priteisimo.

7Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

8Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 30 000 Lt baudą. Ieškovas nurodė, kad šalys 2011 m. birželio 17 d. sudarė komercinių paslapčių saugojimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo saugoti ieškovo veiklos paslaptis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims, tačiau Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teisme nagrinėjant civilinę bylą pagal UAB „Psyops media“ ieškinį A. D. dėl žalos ir nuostolių priteisimo paaiškėjo nurodytos sutarties pažeidimas – atsakovas pateikė teismui įmonės vidinės dokumentacijos, įtrauktos į saugomų dokumentų ir informacijos sąrašą, nuorašus. Be to, ieškovo teigimu, atsakovas apie ieškovo įmonę neigiamai atsiliepė UAB „Mitnija“ (vieno iš ieškovo darbų užsakovų) inžinieriui, t. y. paskleidė apie ieškovą neigiamą informaciją ir dėl to atsirado konfliktiški ieškovo santykiai su UAB „Mitnija“ (T. 1, b. l. 194).

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad jis nuo 2011 m. birželio 7 d. pradėjo eiti statybos vadovo pareigas ieškovo bendrovėje ir darbo pareigų vykdymo metu ieškovas (darbdavys) perduodavo atsakovui civilinių sutarčių, darbų sąmatų, priėmimo-perdavimo aktų, raštų ir kitų dokumentų kopijas, reikalingas darbo pareigų vykdymui. Atsakovas pažymėjo, kad jis turėjo teisę savo lėšomis, įmonės vardu pirkti medžiagas, mokėti darbuotojams atlyginimus; atsakovas saugojo su šių funkcijų atlikimu susijusius dokumentus, nes pagal juos ieškovas turėjo atsiskaityti su atsakovu. Anot atsakovo, šalims nutraukus darbo sutartį, atsakovas darbdaviui pareiškė ieškinį dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Šioje byloje pareikštą ieškinį atsakovas vertino kaip pareikštą piktnaudžiaujant teise, norint daryti spaudimą atsakovui. Atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė, kad jis (darbdavys) ėmėsi konkrečių saugumo priemonių tam, kad būtų užtikrinta jo įvardijamos komercinės paslapties apsauga – iš atsakovo nebuvo pareikalauta grąžinti paties ieškovo darbo santykių metu perduotų dokumentų kopijų. Be to, civilinėse bylose atsakovo pateiktos informacijos ieškovas nelaikė komercine paslaptimi, nes pats ieškovas civilinėje byloje Nr. 2-6418-852/2012 pateikė teismui atitinkamo pobūdžio dokumentų kopijas. Atsakovas pabrėžė, kad ieškovas nė vienoje civilinėje byloje neprašė teismo nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis nevieša (Civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 2 dalis). Atsakovo teigimu, teismui pateiktos sąskaitos faktūros, pirkimo kvitai nepagrindžia ieškinio reikalavimų, nes ieškovas nebuvo šios informacijos savininkas – už nurodytas prekes atsiskaityta iš atsakovo asmeninių lėšų. Anot atsakovo, jis teisme gindamas savo kaip darbuotojo teises ir teikdamas į bylą ieškovo duomenis tokius dokumentus teikė tik turinčiam teisę su jais susipažinti subjektui, t. y. tik teismui.

10Nustatytos aplinkybės

11Šalys 2011 m. birželio 6 d. pasirašė darbo sutartį, pagal kurią atsakovas nuo 2011 m. birželio 7 d. pradėjo dirbti statybos darbų vadovu (T. 1, b. l. 9-10). 2011 m. birželio 17 d. šalys pasirašė komercinių paslapčių saugojimo sutartį, kuria darbuotojas įsipareigojo saugoti įmonės veiklos paslaptis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims (T. 1, b. l. 6-7).

12Komercinių paslapčių saugojimo sutartyje įtvirtintas darbuotojo įsipareigojimas saugoti veiklos paslaptis, be įmonės sutikimo arba pažeidžiant nustatytą tvarką jų neaptarinėti, neperduoti tretiesiems asmenims, nedaryti dokumentų, kuriuose yra veiklos paslaptys, kopijų ir nenaudoti veiklos paslapčių su įmone arba su atliekamomis darbo funkcijomis nesusijusiu tikslu. Sutartyje taip pat nustatyta, kad darbuotojas, pažeidęs šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, privalo sumokėti įmonei 30 000 Lt baudą ir atlyginti tuo padarytus nuostolius. Papildomose sutarties sąlygose įtvirtinta darbuotojo pareiga saugoti įmonės veiklos paslaptis darbo santykių su įmone galiojimo metu ir ne mažiau kaip du metus po to, kai šie santykiai pasibaigia. Šalių pasirašytame komercinių paslapčių saugojimo sutarties priede nurodytas saugomų dokumentų ir informacijos kaip komercinių paslapčių sąrašas (T. 1, b. l. 8).

13Šalys neginčijo faktinės aplinkybės, kaip tokios, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo (iš)nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-8054-909/2012, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo (iš)nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2535-852/2013, A. D. pateikė teismui ir teismas priėmė rašytinius įrodymus, susijusius su A. D. darbo funkcijų vykdymu ieškovo įmonėje – atliktų darbų aktų, darbų lokalinių sąmatų, sąskaitų faktūrų, atsiskaitymų kvitų kopijas (T. 1, b. l. 13-88, 151-163). Byloje nepateikta duomenų, leidžiančių manyti, kad su nurodytose bylose pateiktų rašytinių įrodymų turiniu būtų susipažinę asmenys, neturintys teisės susipažinti su šiais įrodymais, ir (arba) ne dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 37 straipsnis). Byloje taip pat nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad nurodytose civilinėse bylose, kuriose A. D. pateikė rašytinius įrodymus (ieškovo teigimu, sudarančius įmonės komercinę paslaptį), UAB „Psyops Media“ atstovai CPK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikė prašymą nustatyti, kad bylos medžiaga nevieša (CPK 12, 13, 178 straipsniai).

14Aplinkybių teisinis įvertinimas

15Dėl atsakovo (darbuotojo) teisės daryti kopijas

16Akivaizdu, kad ginčo kopijos, atsižvelgiant į kopijuotų duomenų pobūdį, atsakovui (darbuotojui) buvo reikalingos jo vykdytų darbo funkcijų atlikimui ir atitiko šalių pasirašytoje komercinių paslapčių saugojimo sutartyje nurodytą kopijų darymo tikslą – darbuotojo tiesioginiam darbui vykdyti – taip pat atitiko sutarties sąlygą, įpareigojančią darbuotoją (atsakovą) nenaudoti įmonės veiklos paslapčių su įmone arba su atliekamomis darbo funkcijomis nesusijusiu tikslu. Šiame kontekste atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus, siekiant teismine tvarka apginti savo darbo teises ir (arba) teisėtus interesus, teismas vertina kaip veiksmą, susijusį su darbo funkcijomis, t. y. su apmokėjimu už atliktas darbo funkcijas. Įvertinęs šalių paaiškinimus, teismas pripažįsta įrodyta tą atsakovo nurodomą aplinkybę, kad apie tokių kopijų buvimą pas atsakovą ieškovui buvo žinoma dar šalims nenutraukus darbo santykių. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad ieškovo teisių ir (arba) teisėtų interesų nepažeidė kopijų darymo faktas, kaip toks. Dėl to ieškovo argumentus, kuriais apeliuojama į atsakovo veiksmų neteisėtumą jau vien tik darant tam tikras kopijas, teismas vertina kaip formalius-deklaratyvius ir (todėl) atmeta kaip nepagrįstus. Toliau šiame sprendime teismas pareikštus ieškinio reikalavimus nagrinėja (dėl ieškovo-darbdavio teisių ir (arba) teisėtų interesų pažeidimo sprendžia) tik tuo aspektu, kiek tai susiję su komercinės paslapties atskleidimu.

17Dėl komercinių paslapčių atskleidimo tretiesiems asmenims

18Civilinio kodekso CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Pagal CK 1.116 straipsnio 3 dalį asmenys, neteisėtais būdais įgiję informaciją, kuri yra komercinė (gamybinė) paslaptis, privalo atlyginti padarytus nuostolius.

19Aiškindamas ir taikydamas komercinę paslaptį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, jog informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius:

201) informacija turi būti slapta (nevieša). Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims. Komercine paslaptimi laikoma informacija, kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ar asmuo ėmėsi priemonių saugoti informaciją, vertinama pagal tai, ar jis priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir ėmėsi protingų saugos priemonių. Pastangos turėtų būti „protingos“, bet ne „ypatingos“, nes tai nepagrįstai susiaurintų komercinės paslapties ribas;

212) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama. Tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų slapta, nes tokiu atveju tai tiesiog būtų paslaptis, o ne komercinė paslaptis. Komercinė paslaptis turi suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą, t. y. tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.;

223) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Pavyzdžiui, protingomis pastangomis išsaugoti informacijos slaptumą inter alia galėtų būti laikomos papildomos sutarčių nuostatos, įtvirtinančios konfidencialumo pareigą, tačiau savaime faktas, jog bendrovėje nėra patvirtinto komercinių paslapčių sąrašo, neturi būti suabsoliutinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-326/2012).

23Nurodytų CK 1.116 straipsnio nuostatų ir jų aiškinimo bei taikymo praktikos kontekste teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Teisėjų etikos kodekso, kuriam pritarta Teismų tarybos 2006 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 13P-456, 10 straipsnyje nustatyta, jog teisėjas, vadovaudamasis konfidencialumo principu, privalo: 1) griežtai laikytis valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios ir kitos neskelbtinos informacijos apsaugos reikalavimų, neatskleisti bylos nagrinėjimo metu gautos konfidencialios informacijos; 2) nenaudoti, pažeidžiant įstatymus, savo viešojoje veikloje ir privačiame gyvenime informacijos, kurią jis sužinojo bylos nagrinėjimo metu. Valstybės tarnautojams – teisėjo padėjėjams ir teismo posėdžių sekretoriams (žr. Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedą „2010-2013 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą“) – įstatyme taip pat įtvirtintas draudimas atskleisti komercinę paslaptį (Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 2 punktas). Iš esmės analogiškos pareigos saugoti paslaptį, įskaitant ir komercinę paslaptį, nustatytos ir advokatams bei advokato padėjėjams (Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 4 punktas, 19 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai, 34 straipsnio 2 dalis ir 46 straipsnio 5 dalis).

24Nustatytas faktines aplinkybes įvertinęs nurodytų norminių teisės aktų kontekste, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė komercinės paslapties tretiesiems asmenims atskleidimo fakto. Šiuo aspektu teismas sutinka su atsakovo argumentais, kuriais apeliuojama į tai, kad atsakovas atitinkamus rašytinius įrodymus, juose užfiksuotus duomenis pateikė-atskleidė asmenims (teisėjui, teisėjo padėjėjui, teismo posėdžių sekretoriui, advokatui ir (arba) advokato padėjėjui), kurie turi ne tik teisę su tokiais duomenimis-informacija susipažinti, bet ir pareigą saugoti atitinkamą (komercinę) paslaptį, jos neatskleisti-neviešinti. Pažymėtina, kad vien tik galimybės atsiradimas tretiesiems asmenims (kurie nėra (nebuvo) dalyvaujantys byloje asmenys civilinėse bylose, kuriose atsakovas pateikė rašytinius įrodymus, ieškovo vertinamus kaip sudarančius komercinę paslaptį) susipažinti su pateiktų įrodymų turiniu, negali būti vertinamas kaip šalių sudarytoje sutartyje nurodytas komercinės paslapties atskleidimas.

25Komercinės paslapties atskleidimo tretiesiems asmenims nepatvirtino ir liudytojas A. D., kuris paneigė ieškovo teiginius, kad šiam liudytojui atsakovas, neva paskleidė neigiamą informaciją apie ieškovo įmonę. Šiame kontekste esant priešingiems, viena vertus, ieškovo paaiškinimams ir, kita vertus, atsakovo paaiškinimams bei liudytojo A. D. parodymams, teismas pažymi, kad byloje nepateikta jokių objektyvaus pobūdžio įrodymų (išskyrus nurodytų asmenų subjektyvius teiginius, vertinimus), leidžiančių manyti, kad atsakovas atskleidė A. D. ieškovo komercinę paslaptį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šioje byloje nagrinėdamas ieškinio reikalavimus dėl baudos paskyrimo už komercinės paslapties atskleidimą teismas nesprendė dėl ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimų (CK 2.24 straipsnis) – tokių ieškinio reikalavimų ieškovas nepareiškė (CPK 265 straipsnio 2 dalis).

26Dėl atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų priskyrimo neviešai, ieškovo saugomai informacijai, turinčiai komercinę vertę

27Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad motyvuota teismo nutartimi teismo posėdis gali būti uždaras, be kita ko, kai viešai nagrinėjama byla gali atskleisti komercinę paslaptį. CPK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, be kita ko, jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. CPK 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta asmens, teikiančio teismui dokumentus ar medžiagą, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, teisė prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti.

28Remdamasis nurodytomis CPK normomis ir atsižvelgdamas į nurodytą CK 1.116 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas neįrodė ir tos aplinkybės, jog jis, kaip darbdavys ir (arba) komercinės paslapties subjektas, ėmėsi „protingų“ saugumo priemonių tam, kad būtų užtikrinta duomenų, kuriuos ieškovas laiko komercine paslaptimi, apsauga. Šiame kontekste teismas atkreipia dėmesį į ieškovo pozicijos nenuoseklumą, kai, viena vertus, tam tikri duomenys-informacija darbdavio lokaliniais teisės aktais formaliai įtraukiami į komercinių paslapčių sąrašą, kita vertus, aiškėjant šių duomenų-informacijos galimam viešinimui (šiuos duomenis teikiant teismo posėdyje pridėjimui prie civilinės bylos medžiagos), ieškovas, kaip suinteresuotas paslapties išsaugojimu asmuo, nesiėmė CPK 9, 10 straipsniuose įtvirtintų elementarių veiksmų užkirsti kelią tretiesiems asmenims susipažinti su pateikiamais duomenimis-informacija. Pažymėtina, kad tokių veiksmų ieškovas nesiėmė nei duomenų-informacijos pateikimo metu, nei vėliau, išnagrinėjus civilinę bylą. Atsižvelgdamas į tai, teismas vertina kaip deklaratyvius ieškovo argumentus, kuriais apeliuojama į atsakovo A. D. kitose civilinėse bylose pateiktos informacijos komercinę vertę ir jos traktavimą kaip sudarančią komercinę paslaptį. Darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo kitose civilinėse bylose teismui pateikti duomenys-informacija yra paties ieškovo (darbdavio) realiai (o ne formaliai-deklaratyviai) saugojami kaip komercinė paslaptis. Dėl to, teismo vertinimu, ieškinys negali būti tenkinamas ir tuo pagrindu, kad ieškovas neįrodė, jog aptariami duomenys-informacija (jeigu ir būtų įrodytas jų neteisėto atskleidimo faktas) iš tikrųjų priskirtini ieškovo komercinėms paslaptims.

29Svarbu ir tai, kad atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai civilinę bylą nagrinėjusiam teismui pateikti siekiant teismine tvarka apginti A. D., kaip darbuotojo, teises. Nurodytą civilinę bylą nagrinėjęs teismas aptariamus įrodymus pridėjo prie bylos, t. y. neatsisakė jų priimti kaip nesusijusių su nagrinėta byla. Tokie A. D. veiksmai, net jei ir būtų pagrindas juos vertinti kaip komercinių paslapčių saugojimo sutarties pažeidimą, turėtų būti vertinami kaip savigyna ir teisiškai pateisinami (atsakomybė už tokius veiksmus netaikoma) remiantis CK 6.253 straipsnio 1, 8 dalimis, 6.269 straipsniu. Šiame kontekste teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovui pareikštas remiantis Civilinės, o ne Darbo teisės normomis – ieškovas reikalavo atsakovui taikyti civilinę teisinę sankciją – netesybas (baudą), o ne darbo teisėje įtvirtintą darbuotojo materialinę atsakomybę. Dėl to, spręsdamas dėl savigyną reglamentuojančių teisių normų taikymo ginčo santykiui teismas vadovaujasi būtent Civiliniame, o ne Darbo kodekse įtvirtintomis savigynos taisyklėmis.

30Konstatavęs, kad ieškovas neįrodė jo teisių ir (arba) teisėtų interesų pažeidimo atsakovui darant kopijas, neįrodė komercinės paslapties atskleidimo fakto, kaip tokio, taip pat neįrodė, kad atsakovo pateikti teismui rašytiniai įrodymai iš tikrųjų (o ne formaliai) priskirtini ieškovo komercinėms paslaptims, teismas daro išvadą, kad pateiktas ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas. Padaręs šią išvadą, teismas dėl kitų šalių argumentų ir nurodomų aplinkybių (dėl teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose užfiksuotos informacijos subjekto, dėl ieškovo piktnaudžiavimo teise pareiškiant nagrinėjamą ieškinį, taip pat dėl baudos dydžio) nepasisako kaip dėl teisiškai nereikšmingų.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Atmetant ieškinį atsakovui ir valstybei iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 2 dalis). Taigi atsakovui iš ieškovo priteistina 1785,63 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 1, b. l. 198-205, T. 2, b. l. 10-12; CPK 98 straipsnio 1 dalis, 265 straipsnio 2 dalis). Teismo vertinimu, šių atsakovo patirtų išlaidų dydis atitinka bylos sudėtingumą, suteiktos teisinės pagalbos mastą ir pareikštų ieškinio reikalavimų sumą, todėl nemažintinas. Valstybei iš ieškovo priteistina 19,81 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (T. 1, b. l. 1, T. 2, b. l. 1).

33Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 12, 13 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 2 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, 178 straipsniu, 265 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Priteisti atsakovui A. D., a. k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“, j. a. k. 302337880, 1785,63 Lt (tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 63 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

36Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“, j. a. k. 302337880, 19,81 Lt (devyniolika litų 81 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, arba į sąskaitą Nr. ( - ), esančią banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660.

37Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė Eglė Zubrickaitė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Evelinai Polujanskaitei,... 4. atsakovui A. D. ir... 5. atsakovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Mikalopui,... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 8. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 30 000 Lt baudą. Ieškovas nurodė,... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad jis nuo 2011 m.... 10. Nustatytos aplinkybės... 11. Šalys 2011 m. birželio 6 d. pasirašė darbo sutartį, pagal kurią atsakovas... 12. Komercinių paslapčių saugojimo sutartyje įtvirtintas darbuotojo... 13. Šalys neginčijo faktinės aplinkybės, kaip tokios, kad Vilniaus miesto 1-ojo... 14. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 15. Dėl atsakovo (darbuotojo) teisės daryti kopijas... 16. Akivaizdu, kad ginčo kopijos, atsižvelgiant į kopijuotų duomenų pobūdį,... 17. Dėl komercinių paslapčių atskleidimo tretiesiems asmenims... 18. Civilinio kodekso CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacija... 19. Aiškindamas ir taikydamas komercinę paslaptį reglamentuojančias... 20. 1) informacija turi būti slapta (nevieša). Komercinę paslaptį sudaro tik... 21. 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę)... 22. 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam... 23. Nurodytų CK 1.116 straipsnio nuostatų ir jų aiškinimo bei taikymo praktikos... 24. Nustatytas faktines aplinkybes įvertinęs nurodytų norminių teisės aktų... 25. Komercinės paslapties atskleidimo tretiesiems asmenims nepatvirtino ir... 26. Dėl atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų priskyrimo neviešai, ieškovo... 27. Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad motyvuota teismo... 28. Remdamasis nurodytomis CPK normomis ir atsižvelgdamas į nurodytą CK 1.116... 29. Svarbu ir tai, kad atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai civilinę bylą... 30. Konstatavęs, kad ieškovas neįrodė jo teisių ir (arba) teisėtų interesų... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Atmetant ieškinį atsakovui ir valstybei iš ieškovo priteistinos... 33. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 12, 13 straipsniais, 93 straipsnio 1... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Priteisti atsakovui A. D., a. k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės... 36. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops... 37. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...