Byla e2FB-2101-980/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Viktorija Čiapaitė, sekretoriaujant Laurencijai Lukoševičienei, dalyvaujant pareiškėjui M. J.,

2civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. J. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Stalker group“, akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“, AS „Luminor bank“, SIA „B2Kapital“, akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Mano Būstas Baltija“, antstolei Brigitai Tamkevičienei, antstoliui Aleksandrui Selezniovui, antstoliui Zenui Zenkevičius, antstoliui Giedriui Jonauskas, antstolei Viktorijai Vėliuvienei, antstolei Laimai Neniškienei, antstolei Vidai Daugirdienei, antstoliui Jonui Petrikui ir antstolei Linai Pužienei, išnagrinėjo bankroto administratorės prašymą dėl bankrutuojančio M. J. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 2 d. nutartimi M. J. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Admonitus“. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. kovo 10 d.

5Teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio M. J. kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas.

6Teisme 2020 m. liepos 8 d. gautas bankrutuojančio M. J. bankroto administratoriaus prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Prašyme nurodo, kad 2020 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkime kreditorius SIA „B2Kapital” pateikė pastabas, nurodydamas, jog MAP numatyta 325 Eur suma skirta vykdyti individualiai veiklai turi būti sumažinta iki 260 Eur, tai yra, tiek kiek nustatyta 2020-03-02 nutartyje iškelti bankroto bylą. Kreditorius taip pat nurodė, kad į MAP turi būti įtrauktas punktas, kad bankrutuojantis asmuo kas 6 mėn. privalo įnirtingai ieškotis darbo bei teikti rašytinius įrodymus bankroto administratoriui. Pažymėjo, kad kreditorius UAB „Stalker group“ taip pat pateikė pastabas dėl bankrutuojančio asmens nesąžiningumo, tačiau į jas buvo atsakyta kreditorių susirinkimo protokole. Taip pat nurodė, kad 2020 m. liepos 1 d. pateiktame MAP bankrutuojantis asmuo įsipareigojo ieškoti galimybių padidinti gaunamas pajamas ir numatė tam priemones, taip pat sumažino individualiai veiklai vykdyti skirtą sumą iki 315 Eur bei padidino kreditorių įmokoms skirtą sumą.

7Kreditoriai atsiliepimų į bankroto administratoriaus prašymą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas M. J. palaikė prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo plano projektą ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog individualiai veiklai skirtos lėšos padidėjo, nes darbo vietos nuomotojas pakėlė nuomos kainą apie tai informavęs iš anksto raštu sutartyje numatyta tvarka.

9Teismas konstatuoja:

10mokumo atkūrimo plano projektas tvirtintinas.

11Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką. Nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7, 29 straipsniai). Fizinių asmenų bankroto įstatymas įgaliojimus patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo planą suteikia tik teismui (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnis). Fizinių asmenų bankroto įstatymas taip pat įtvirtina neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui tuo atveju, jei mokumo atkūrimo plano projektas nėra patvirtinamas, kadangi teismui nepatvirtinus plano, fizinio asmens bankroto byla nutraukiama (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2020 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkime kreditorius SIA „B2Kapital” pateikė pastabas, nurodydamas, jog MAP numatyta 325 Eur suma skirta vykdyti individualiai veiklai turi būti sumažinta iki 260 Eur, tai yra, tiek kiek nustatyta 2020-03-02 nutartyje iškelti bankroto bylą. Kreditorius taip pat nurodė, kad į MAP turi būti įtrauktas punktas, kad bankrutuojantis asmuo kas 6 mėn. privalo įnirtingai ieškotis darbo bei teikti rašytinius įrodymus bankroto administratoriui. Kreditorius UAB „Stalker group“ taip pat pateikė pastabas dėl bankrutuojančio asmens nesąžiningumo. 2020 m. liepos 7 d. vykusiame kreditorių susirinkime 2020 m. liepos 1 d. MAP nepritarta bei kreditorius SIA „B2Kapital“ pateikė analogišką pastabą dėl to, kad individualiai veiklai vykdyti turi būti numatyta tokio dydžio suma, kuri patvirtinta teismo nutartyje iškelti bankroto bylą.

13Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad kreditorių susirinkimui nepritarus plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui; tuo tarpu, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnio nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Tokiais atvejais teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 8 dalis). Teismas, gavęs plano projektą, kuriam kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti nesutikimo priežastis, įvertinti jų atitiktį tikrovei, jų svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

14Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, susijusių su plano projekto tikslinimu pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pareiga patikslinti, pataisyti planą taip, kad jis atitiktų įstatymo reikalavimus, nepažeistų kreditorių interesų pusiausvyros, priklauso fiziniam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-263-706/2015; 2016 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-378/2016).

15Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog Plane turi būti nurodomos priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos).

16Fizinių asmenų bankroto paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje išaiškinta, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslo – atkurti sąžiningo asmens mokumą – gali būti siekiama įvairiomis priemonėmis: tiek pakeičiant fizinio asmens prievoles kreditoriams (atidedant reikalavimų vykdymo terminus, nurašant dalį ar visus reikalavimus, pakeičiant piniginę prievolę kita prievole) mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 24 straipsnio 4 punktas), tiek fiziniam asmeniui dedant pastangas subalansuoti savo pajamas ir išlaidas dirbant arba užsiimant kita pajamų duodančia veikla (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 16 straipsnio 10 punktas). Kreditorių reikalavimų tenkinimas Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka turi būti derinamas su įstatymo tikslu sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, nepažeidžiant skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros.

17Nagrinėjamu atveju, bylos medžiaga patvirtina, jog Plano projekte yra numatytos priemonės pareiškėjo mokumui atkurti, be to, iš pareiškėjo paaiškinimų teismui ir 2019 m. lapkričio 19 d. Light House Narystės sutarties matyti, kad darbo vietos nuomos mokestis yra 158 Eur + PVM, viso 190 Eur, taip pat Plane numatyti privalomi mokesčiai Sodrai bei VMI, kas sudaro 125 Eur. Šios išlaidos yra reikalingos individualios veiklos užtikrinimui.

18Be to, teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog yra galimybė, tinkamai įteisinus jo turimą nekilnojamąjį turtą, pradėti jo realizavimo procesą.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus pozicija, kad numatyta lėšų suma individualiai veiklai vykdyti yra pagrįsta dokumentais, be to, tai tik minimalios išlaidos bei privalomi mokesčiai, kurių sumažinti šiuo metu nėra galimybių.

20Pastebėtina, jog tai, ar Plane numatytos priemonės yra realios ir įgyvendinamos, galima nustatyti tik tada, kai mokumo atkūrimo planas yra pradedamas vykdyti. Teismas atkreipia dėmesį, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymo 16 straipsnyje yra įtvirtintos bankrutuojančio fizinio asmens pareigos bankroto proceso metu, kurių viena yra pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 16 straipsnio 10 punktas).

21Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 8 dalis numato teismui teisę patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo planą atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

22Susipažinus su 2020 m. birželio 10 d. bankroto administratoriaus išvada dėl Plano įgyvendinimo galimybių nustatyta, jog administratoriaus vertinimu, Plano projektas parengtas ir tinkamai ir detaliai, Planas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, Planas gali būti realiai įgyvendintas, ko pasėkoje bus pasiektas pagrindinis bankroto proceso tikslas – atkurtas fizinių asmenų mokumas.

23Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad kreditorių pateiktos pastabos dėl mokumo atkūrimo plano projekto nėra pagrįstos, byloje nenustatyta procedūrinių pažeidimų rengiant ar teikiant tvirtinti mokumo atkūrimo plano projektą, pateiktas Planas tenkina Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, bankroto administratorius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog mokumo atkūrimo plane nurodyti tikslai bus pasiekti, todėl, patvirtinus bankrutuojančio M. J. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą bus užtikrinta teisinga skolininko ir jų kreditorių interesų pusiausvyra bei pasiektas pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – fizinio asmens mokumo atkūrimas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytą, bankrutuojančių fizinių asmenų patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalis, 8 dalis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu, teismas

Nutarė

25bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ prašymą tenkinti.

26Patvirtinti teismui 2020 m. liepos 8 d. pateiktą bankrutuojančio fizinio asmens M. J. mokumo atkūrimo planą.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Viktorija... 2. civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. J. pareiškimą dėl fizinio asmens... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 2 d.... 5. Teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio M. J.... 6. Teisme 2020 m. liepos 8 d. gautas bankrutuojančio M. J. bankroto... 7. Kreditoriai atsiliepimų į bankroto administratoriaus prašymą nepateikė,... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas M. J. palaikė prašymą patvirtinti... 9. Teismas konstatuoja:... 10. mokumo atkūrimo plano projektas tvirtintinas.... 11. Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens... 12. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2020 m. birželio 30 d. kreditorių... 13. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad... 14. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai kreditorių... 15. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog... 16. Fizinių asmenų bankroto paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų... 17. Nagrinėjamu atveju, bylos medžiaga patvirtina, jog Plano projekte yra... 18. Be to, teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog yra galimybė,... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su bankrutuojančio fizinio asmens... 20. Pastebėtina, jog tai, ar Plane numatytos priemonės yra realios ir... 21. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 8 dalis numato teismui teisę... 22. Susipažinus su 2020 m. birželio 10 d. bankroto administratoriaus išvada dėl... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad kreditorių pateiktos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 25. bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ prašymą tenkinti.... 26. Patvirtinti teismui 2020 m. liepos 8 d. pateiktą bankrutuojančio fizinio... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...