Byla I-3987-580/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatei Anželai Mirošnikovai ir Vladislavui Tomko, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Aurelijai Čeponienei, atsakovo UAB „Grinda“ atstovui advokatui Povilui Juzikiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Dariui Čelkiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Via sportas“ skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, UAB „Grinda“, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vilbra“ dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Via sportas“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Grinda“ 66 338 eurų (229 052 Lt) žalos, atsiradusios dėl atsakovo kaip viešojo administravimo subjekto, neteisėtų veiksmų. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad pareiškėjas pagal 2001-02-09 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 45 N01/2001-24105 su vėlesniais pakeitimais valdo valstybinės žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kurio plotas 0,7403 ha ( toliau – Žemės sklypas). Žemės sklypas suformuotas 2009-04-06 apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-4677-(01) sujungus du sklypus – (duomenys neskelbtini), unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kurio plotas 0,1747 ha ir (duomenys neskelbtini), unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kurio plotas 0,5658 ha. Sklypų apjungimui, naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimui ir bendrų statybos reglamentų bei sklypo tvarkymo režimo nustatymui 2007-07-13 išduotos planavimo sąlygos.

5Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 patvirtino Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus kino teatras“, kurio 2.3 punkte numatytas statytojo įpareigojimas suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus (duomenys neskelbtini) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų ir neatlygintinai perduoti juos savivaldybės ar jos nurodytų organizacijų nuosavybėn. Kiekvienas iš sklypų statytojų už prisijungimą turėjo atlyginti pareiškėjui investicijų į nuotakyno tinklus dalį. Pagal 2002-03-27 patvirtintą detalųjį planą buvo suformuoti 3 sklypai – (duomenys neskelbtini). Teritorijoje (duomenys neskelbtini) pareiškėjas pastatė administracinį pastatą, kuris pripažintas tinkamu naudoti ir prijungtas prie rekonstruoto lietaus nuotakyno. Rengiant Žemės sklypo detaliuosius planus UAB „Grinda“ 2002-02-28 ir 2004-03-05 paruošė technines sąlygas, kuriose numatė lietaus vandenį nuvesti pajungiant į (duomenys neskelbtini) gatvės rekonstruojamus kanalizacijos tinklus bei atlikti (duomenys neskelbtini) gatvės lietaus nuotakyno tinklo rekonstrukciją nuo šulinio Nr. 168 iki (duomenys neskelbtini) gatvės. Pareiškėjas buvo užtikrintas kad kiti statytojai bus įpareigojami prisijungti prie pareiškėjo rekonstruoto lietaus nuotakyno ir atlygins investicijų dalį. Tarp pareiškėjo ir UAB „Grinda“ 2005-11-18 sudarytoje sutartyje buvo numatyta pareiškėjo pareiga leisti prisijungti prie tinklų ir nenumatyta, kad toks sutikimas dėl prisijungimo bus duodamas nemokamai. Pareiškėjas (duomenys neskelbtini) g. lietaus nuotakynui išleido 572 630,60 Lt. Lietaus nuotakynas pripažintas tinkamu naudoti 2007-12-03 ir nuo tada eksploatuojamas. Lietaus nuotakynas registruotas Nekilnojamojo turto registre pareiškėjo nuosavybės teise.

62010-12-22 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1853 patvirtintas žemės sklypo (duomenys neskelbtini), valdomo UAB „Vilbra“, detalusis planas, pagal kurį UAB „Grinda“ turėjo išduoti technines sąlygas, įpareigojančias statytoją prisijungti prie (duomenys neskelbtini) gatvės lietaus nuotakyno, gauti pareiškėjo sutikimą ir atlyginti dalį investicijų. UAB „Grinda“ 2010-03-01 išdavė technines sąlygas Nr. 10/019 neatlygintinai prisijungti prie lietaus nuotakyno. Pirminėse 2007-06-27 išduotose sąlygose UAB „Grinda“ leido sklype (duomenys neskelbtini) lietaus nuotekas nuleisti į žinybinį lietaus nuotakyną (duomenys neskelbtini) gatvėje. Sklypo (duomenys neskelbtini) lietaus nuotekos gali būti nuleidžiamos į miesto lietaus nuotakyną tik per pareiškėjui priklausantį tinklą. 2010-03-01 techninės sąlygos Nr. 10/019, įpareigojančios sklypo (duomenys neskelbtini) statytoją rekonstruoti lietaus nuotakyną (duomenys neskelbtini) gatvėje tarp šulinių Nr. 197 ir Nr. 185A didinant jo diametrą iki d600mm, išduotos nesilaikant 2010-03-27 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 532 ir sudaro itin palankias sąlygas sklypo (duomenys neskelbtini) statytojui bei daro beprasmiška pareiškėjo investiciją į 331,80 m ilgio (duomenys neskelbtini) gatvės nuotakyno rekonstrukciją. Pareiškėjo investicijų dalis, kurios jam dėl UAB „Grinda“ neteisėtų veiksmų neatlygino sklypo (duomenys neskelbtini) statytojas, pripažintina pareiškėjo nuostoliais ir turi būti atlyginama pagal Civilinio kodekso normas.

7Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „Vilbra“ 2011-10-14 išdavė statybos leidimą Nr. 873/11-1789. Sklype 2012 m. pastatytas ir šiuo metu eksploatuojamas daugiaaukštis gyvenamasis namas, kuris prijungtas prie (duomenys neskelbtini) gatvės nuotakyno. Kadangi UAB „Vilbra“ savavališkai prisijungė prie pareiškėjos lietaus nuotakyno, tai pareiškėjui padaryta žala. Pareiškėjas žalą skaičiavo atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo valdomas 0,7403 ha žemės sklypas ir UAB „Vilbra“ valdomas žemės sklypas sudaro 40 proc. ir 60 proc., taigi, ir lietaus nuotakų kiekiai atitinka tą patį procentą (571 630 Lt x 40 proc.).

8UAB „Grinda“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kurios visos akcijos priklauso savivaldybei. Įmonė atlieka savivaldybės funkcijas – surenka lietaus vandenis, daro jų nuvedimą, valymą ir išleidimą į atvirus vandens telkinius. Ji atsakinga už detaliųjų ir techninių sąlygų paviršinio vandens nuvedimui išdavimą Vilniaus mieste. UAB „Grinda“ išduodama technines sąlygas turėjo laikytis Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239, 43.6 punkto, Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2004-05-07 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-262, 8.2, 9, 14 punktų reikalavimų. (duomenys neskelbtini) statytojui išduotos techninės sąlygos prieštarauja teritorijos (duomenys neskelbtini) detaliojo plano sprendiniams; yra parengtos neatsižvelgus į gretimą sklypą (duomenys neskelbtini) bei į pareiškėjo teisę gauti dalies investicijų atlyginimą, jomis ignoruojamos išduotos sklypų (duomenys neskelbtini) technines sąlygas.

9Papildomai pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis šulinys buvo įrengtas rekonstruojant (duomenys neskelbtini) nuotakyną pagal 2004-03-05 technines sąlygas Nr. 04/029, UAB „Via sportas“ atlikus viso lietaus nuotakyno, įskaitant šulinį Nr. 197, rekonstrukciją. Atsižvelgiant į 2005-10-25 geodezinę išpildomąją nuotrauką, šulinių korteles bei lauko vandentiekio ir lauko nuotakyno kadastro duomenis buvo sudaryta pareiškėjui priklausančio lietaus nuotekų surinkimo vamzdyno kadastrinių matavimų byla ir nuotakynas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

10Pažymėjo, kad apie pažeistas teises pareiškėjas sužinojo gavęs dokumentus, o būtent pagal pareiškėjo kreipimąsi Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-08-21 pateikė 2012-06-14 statybos užbaigimo akto Nr. SUA-00-120614-00151 ir statinių bendrųjų rodiklių lentelės kopiją, 2013-05-23 UAB „Grinda“ pateikė UAB „Vilbra“ išduotų techninių sąlygų Nr. 07/081 kopiją. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2013-06-19 ir 2013-07-16 raštų pareiškėjas sužinojo, kad lietaus nuotakyno trasa tarp šulinių Nr. 196 ir Nr. 185A veikia, o nuotekos teka per šulinį Nr. 197. 2014-01-02 raštu UAB „Grinda“ informavo pareiškėją, kad daugiabutis gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini) yra prijungtas prie lietaus nuotekų tinklo ir naudojasi UAB „Via sportas“ nuotakynu. Dėl paminėtų aplinkybių laikė, kad senaties termino skundui paduoti nepraleido.

11Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu nuotekų tvarkymo organizavimas priskiriamas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis nurodo, kad viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybėmis sudarytas sutartis kiti fiziniais ar juridiniai asmenys. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006-09-20 sprendimu Nr. 1-1324 pavedė UAB „Grinda“ teikti nurodytas privalomąsias paslaugas, tame tarpe lietaus nuotekų tinklų priežiūrą ir eksploatavimą. UAB „Grinda“ lietaus nuotakyno plėtros ir eksploatavimo tarnyba yra atsakinga už Vilniaus miesto lietaus nuotakyno inžinerinių tinklų plėtrą, eksploatavimą, remontą, renovavimą bei priežiūrą, taip pat derina detaliuosius ir techninius projektus, išduoda tinkamumo eksploatuoti pažymas. Pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo ( toliau – Planavimo sąlygų aprašas), patvirtinto aplinkos ministro 204-05-07 įsakymu Nr. D1-262, 30 ir 22.7 punktus planavimo sąlygas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentams parengia ir inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų valdytojai, kai numatoma išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas. Planavimo sąlygų aprašo 15 punktas įtvirtina, kad už planavimo sąlygų atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, taip pat planuojamoje teritorijoje išduotoms kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygoms pagal kompetenciją atsako juos parengusios ir išdavusios institucijos. UAB „Grinda“ 2010-03-01 sąlygose detaliajam planavimui Nr. 10/019 numatė, kad lietaus nuotekos nuleidžiamos pagal detaliojo plano sprendinius; lietaus nuotakyną d400mm (duomenys neskelbtini) gatvėje tarp šulinių Nr. 197 ir Nr. 185A rekonstruojant didinant diametrą iki d600mm. Kadangi pareiškėjas žalą sieja su šių sąlygų išdavimu, tai atsakinga už tai galėtų būti tik UAB „Grinda“.

13Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje buvo įtvirtinta, kad, jeigu detaliojo plano programos ir sprendinio negalima įgyvendinti neplėtojant vietos savivaldos institucijai priklausančios infrastruktūros, detalusis planas tvirtinamas tik tada, kai tarp savivaldybės valdybos ir planavimo organizatoriaus sudaroma sutartis dėl infrastruktūros plėtojimo. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės ir žemės klypo savininko Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų, kurio 2.3 punktas numato, kad UAB „Vingio kino teatras“ įsipareigojo savo lėšomis suderinus su Miesto ūkio skyriumi, suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus (duomenys neskelbtini) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų, iki šių pastatų perdavimo naudoti dienos, bet ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos ir neatlygintinai perduoti savivaldybės nuosavybėn arba jos nurodytoms organizacijoms. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad kiti statytojai turėjo atlyginti jam bendrų investicijų į lietaus nuotakyno tinklus dalį. Pagal Susitarimo dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų 3.1 ir 3.2 punktus savivaldybė įsipareigojo apmokėti 50 procentų statybos montavimo darbų kainos, įrengiant 2.3 punkte nurodytus lietaus nuotakyno tinklus bei nereikalauti daugiau papildomų infrastruktūros ir prisijungimo mokesčių prie Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų. Pareiškėjas savo reikalavimus nepagrįstai remia Susitarimu dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų, nes pagal minėtą susitarimą suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklai (duomenys neskelbtini) gatvėje turėjo būti neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Jokios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-03-27 sprendimo Nr. 532 bei Susitarimo dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų nuostatos nenurodo, kad būtų užtikrinamas lėšų iš būsimų vartotojų surinkimas UAB „Via sportas“ ar kito subjekto naudai bei nenustato jokių draudimų kitiems vartotojams jungtis prie UAB „Grinda“ valdomų Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklų.

14UAB „Grinda“ sąlygas detaliajam planavimui (duomenys neskelbtini) Nr. 10/019 išdavė 2010-03-01, tuo tarpu lietaus nuotekų surinkimo vamzdynas (duomenys neskelbtini) UAB „Via sportas“ nuosavybės teise įregistruotas tik 2011-12-13. Nors pareiškėjas teigia, kad sklypo (duomenys neskelbtini) lietaus nuotekos gali būti nuleidžiamos į lietaus nuotakyną tik per jam priklausantį šulinį Nr. 197, tačiau šis šulinys pareiškėjui nepriklauso, jis buvo įrengtas 2003 m. pagal Miesto ūkio skyriaus užsakymą.

15Teismo posėdyje atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

16Atsakovas UAB „Grinda“ prašė skundą atmesti. Pažymėjo, kad 2005-11-18 sutartimi su pareiškėju susitarė dėl lietaus nuotakyno tinklų statybos. Šioje sutartyje nėra numatyta, kad UAB „Grinda užtikrins lėšų iš vartotojų surinkimą pareiškėjui ar kad neleis vartotojams jungtis prie UAB „Grinda“ valdomų Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklų, prie kurių yra prisijungęs ir pareiškėjas. Ginčo dėl to, kad UAB „Grinda“ negali leisti prisijungti kitiems asmenims be pareiškėjo sutikimo į pareiškėjo nuosavybės teise valdomą tinklą nėra, tačiau UAB „Grinda“ tokių veiksmų neatliko ir žala pareiškėjui negalėjo atsirasti. Kaip matyti iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 patvirtinto Susitarimo dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų 2005-11-18 sutartimi UAB „Vingio kino teatras“ įsipareigojo suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus (duomenys neskelbtini), reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų iki šių pastatų perdavimo naudoti dienos, bet ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos ir neatlygintinai perduoda juos savivaldybės nuosavybėn arba jos nurodytoms organizacijoms. Tai atitiko tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 20 straipsnio 7 dalį.

17Pareiškėjas lietaus nuotakyną valdo nuosavybės teise ir savivaldybės nuosavybėn jo nėra perdavęs. Atsakovas negalėtų nustatyti įpareigojimo statytojui prisijungti prie pareiškėjo nuosavybės teise valdomo lietaus nuotakyno. 2008-12-17 sklypų (duomenys neskelbtini) detalusis planas, 2002-03-27 teritorijos (duomenys neskelbtini) detalusis planas nenustato sprendinių, kad visiems privaloma jungtis į pareiškėjo nuosavybės teise valdomą nuotakyną. Rengdama teritorijų (duomenys neskelbtini) detaliuosius planus ir išduodama 2002-02-28 technines sąlygas Nr. 02/39 ir 2004-03-05 technines sąlygas Nr. 04/029 UAB „Grinda neįsipareigojo neleisti kitiems asmenims prisijungti į miesto lietaus nuotakyną. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-09-20 sprendimu Nr. 1-1324 atsakovui pavesta teikti privalomąsias lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo paslaugas, todėl atsakovas negalėjo apriboti savo teisių ir atsisakyti leisti prisijungti prie lietaus nuotakyno. 2007-06-27 techninėmis sąlygose Nr. 07/081 leidžiama prisijungti prie miesto, o ne prie pareiškėjo nuotakyno. 2008-05-27 buvo išduotos naujos detaliojo planavimo sąlygos Nr. 08/85, kuriose nurodyta lietaus nuotekas nuleisti į šalia sklypo esantį d400mm lietaus nuotakyną ir detaliojo planavimo sąlygos Nr. 07/081 anuliuotos. 2011 m. buvo keičiamas statinio techninis projektas iš administracinio pastato į gyvenamąjį daugiabutį pastatą, bet sąlygų sprendiniai liko nepakeisti. UAB „Vilbra“ paprašė naujų sąlygų ir UAB „Grinda“ jas išdavė, leidžiant projektuoti lietaus nuotakyno tinklų pajungimą į Vilniaus miesto nuotakyno tinklą. Pažymėjo, kad šulinys Nr. 197 yra ne pareiškėjo, o Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybė. Šis šulinys įrengtas 2003 m. Miesto ūkio skyriaus užsakymu, todėl nuotekų nuleidimas į Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį šulinį detaliojo plano sprendinių nepažeidžia.

18Laikė, kad pareiškėjo pateiktas žalos paskaičiavimas yra nepagrįstas, nes į jo tinklą UAB „Vilbra“ valdomo sklypo nuotekos nepatenka. Pareiškėjo investicijų suma nėra jo žala, padarytos žalos paskaičiavimai nepateikti. Pareiškėjas kaip verslo subjektas, turėdamas pretenzijų dėl daromos žalos turėtų kreiptis į gretimų sklypų savininkus, o ne į UAB „Grinda“, kuri su pareiškėju nėra sudariusi jokių jungtinės veiklos sutarčių ir neprisiėmusi įsipareigojimų dėl nuostolių atlyginimo.

19Šiuo metu pareiškėjui priklausantis lietas nuotakynas pajungtas į bendrą Vilniaus miesto lietaus nuotekų sistemą ir yra tapęs bendra šios sistemos dalimi, todėl pareiškėjas neturi teisės reikalauti atlyginimo už investicijas iš kitų asmenų ir negali patirti žalos. Pasirašant 2002-03-27 Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų ir 2005-11-18 sutartį pareiškėjas įsipareigojo rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus ir perduoti juos savivaldybės nuosavybėn neatlygintinai. Jei pareiškėjas būtų įvykdęs prievolę perduoti tinklus savivaldybės nuosavybėn, jis šiuo metu nebūtų lietaus nuotakyno savininkas.

20Pažymėjo, kad pareiškėjas praleido senaties terminą. Techninės sąlygos Nr. 10/019 buvo išduotos 2010-03-01, o pareiškėjas su skundu kreipėsi 2014-05-14, t. y. praleidęs Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje nurodytą terminą. Terminą skaičiuojant ir nuo vėliau – 2010-10-12 bei 2011-01-21, išduotų techninių sąlygų, terminas vis tiek būtų praleistas.

21Atsakovo UAB „Grinda atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimo argumentus. Papildomai paaiškino, kad lietaus nuotakynas Nekilnojamojo turto registre pareiškėjo nuosavybės teise įregistruotas nepagrįstai. Šulinys Nr. 197 negalėjo būti registruojamas dėl to, kad jis buvo įrengtas iki pareiškėjui įgyvendinant lietaus nuotekų tinklo statybos projektą. Teigė, kad nuosavybės teisė negali atsirasti dėl daikto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilbra“ nurodė, kad (duomenys neskelbtini) gyvenamojo daugiabučio namo lietaus nuotekų tinklas įrengtas pagal UAB „Grinda“ 2011-01-21 išduotas technines sąlygas Nr. 11/004. Lietaus nuotekų techninį brėžinį UAB „Grinda“ suderino 2011-02-28. Atliekant nuotekų tinklo klojimo darbus ir būsimos trasos vietoje radus kitus inžinerinius tinklus, kurie trukdė pakloti vamzdyną pagal numatytą projektinę altitudę, buvo atlikta lietaus nuotekų projekto korektūra, kurią UAB „Grinda“ suderino 2011-10-03. Pabaigus daugiabučio gyvenamojo namo statybas, lietaus nuotekų tinklai, esantys už (duomenys neskelbtini) sklypo ribų buvo inventorizuoti ir 2013-02-08 neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybei.

23Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundą atmesti.

24Skundas atmestinas.

25Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų vietos savivaldybės įgaliotos institucijos veiksmų, išduodant sąlygas dėl prisijungimo prie lietaus nuotakyno tinklų.

26Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio pobūdžio, žalos atlyginimo teisinius santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas (toliau – CK), tačiau dalies reikalavimų nagrinėjimą įstatymas priskiria administracinio teismo kompetencijai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 straipsnis). Valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, nepaisant konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis), teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 straipsnis) ir teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 straipsnis), tačiau CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius neteisėtus pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp minėtos institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Pagrindinis viešosios atsakomybės elementas – neteisėti veiksmai, kurių buvimas arba nebuvimas iš esmės lemia, ar tikslinga byloje vertinti likusias sąlygas.

27CK 6.271 straipsnio 2 dalis numato, kad šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas.

28Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktas savarankiškąja savivaldybės funkcija įvardina šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą. Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis savivaldybių funkcijas pagal veiklos pobūdį skirsto į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte numatyta funkcija yra viena iš viešajam administravimui priskirtų administracinių paslaugų. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje.

29Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006-09-20 sprendimu Nr. 1-1324 (t. 1, b. l. 131) pavedė UAB „Grinda“ teikti lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo privalomąsias paslaugas. Vilniaus miesto savivaldybės atsiliepime pažymėta, kad tuo UAB „Grinda“ tapo atsakinga už Vilniaus miesto lietaus nuotakyno inžinerinių tinklų plėtrą, eksploatavimą, remontą, renovavimą bei priežiūrą, taip pat už detaliųjų ir techninių sąlygų paviršinio vandens nuvedimui išdavimą Vilnius mieste, bendrovei suteikta teisė derinti detaliuosius ir techninius projektus, išduoti tinkamumo eksploatuoti pažymas.

30Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (t. 1, b. l. 11-15) žemės sklypas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei ir yra išnuomotas UAB „Via sportas“ pagal nuomos sutartį, sudarytą 2001-02-09, įrašas galioja nuo 2009-04-29. Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-06 įsakymu Nr. 2.3-4677-1091 (t. 1, b. l. 16-18) iš dviejų sklypų suformuotas vienas sklypas (duomenys neskelbtini). Sklypų apjungimui buvo išduotos 2007-07-13 Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A620-149-(10.9-MPD-3.) (t. 1, b. l. 19-20).

31Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 (t. 1, b. l. 21) pritarė Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su teritorija (duomenys neskelbtini) tikslinimui, patvirtino sklypų (duomenys neskelbtini) detaliojo plano sprendinius, sudarant du sklypus iš esamų 4, patvirtino Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų (t. 1, b. l. 22-23). Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų, sudaryto tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus kino teatras“, objektas yra darbai, kuriuos reikės atlikti plėtojant miesto infrastruktūrą, keičiant 4925 kv. m ploto sklypo (duomenys neskelbtini) bei 11467 kv. m ploto sklypo (duomenys neskelbtini) paskirtį ir reglamentus. Susitarimo 2.3 punkte numatytas statytojo įpareigojimas suderinus su Miesto ūkio skyriumi suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus (duomenys neskelbtini) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų iki šių pastatų perdavimo naudoti dienos, bet ne vėliau kaip 18 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos ir neatlygintinai perduoti juos savivaldybės ar jos nurodytų organizacijų nuosavybėn. Pagal Susitarimo dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų 3.1 ir 3.2 punktus savivaldybė įsipareigoja apmokėti 50 procentų statybos montavimo darbų kainos įrengiant šio sprendimo 2.3 punkte nurodytus lietaus nuotakyno tinklus ir nereikalauti daugiau papildomų infrastruktūros ir prisijungimo mokesčių prie Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų.

32Rengiant Žemės sklypo detaliuosius planus UAB „Grinda“ 2002-02-28 Nr. 02/39 ir 2004-03-05 Nr. 04/029 (t. 1, b. l. 31-32) paruošė technines sąlygas, kuriose numatė lietaus vandenį nuvesti pajungiant į (duomenys neskelbtini) gatvės rekonstruojamus kanalizacijos tinklus bei atlikti (duomenys neskelbtini) gatvės lietaus nuotakyno tinklo rekonstrukciją nuo šulinio Nr. 168 iki Raseinių gatvės. paklotiems tinklams (duomenys neskelbtini) sudaryti sutartį su UAB „Grinda“.

332005-11-18 UAB „Grinda“ su UAB „Via sportas“ vadovaudamiesi Statybos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi sudarė sutartį (t. 1, b. l. 33), pagal kurią pareiškėjas organizuoja ir pilnai apmoka statybą pagal UAB „Grinda“ išduotas technines sąlygas Nr. 04/029 bei statybos leidimą. Po tinklų pastatymo statytojas su UAB „Grinda“ sudaro eksploatacijos sutartį, eksploatacijos ir remonto išlaidas apmoka statytojas. Po tinklų pastatymo ir pridavimo naudotis nuosavybės teisė į pastatytus lietaus nuotakyno tinklus nuo pirmo šulinio iki raudonų sklypo ribų lieka statytojui. Statytojas įsipareigoja leisti prisijungti prie jo pastatytų tinklų būsimiems vartotojams, pateikus raštišką tinklų savininko sutikimą.

342007-12-03 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu (t. 1, b. l. 46-49) pripažinti tinkamais naudoti 331,8 m lietaus nuotekų tinklas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis 331,80 m ilgio lietaus nuotekų surinkimo vamzdynas Savanorių prospekte registruotas UAB „Via sportas“ vardu (t. 1, b. l. 50-51).

35Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2010-12-22 sprendimu Nr. 1-1853 (t. 1, b. l. 56) nusprendė patvirtinti sklypo (duomenys neskelbtini) detalųjį planą. Žemės sklypas (duomenys neskelbtini) išnuomotas UAB „Vilbra“ (t. 1, b. l. 57-58). Detaliojo plano rengimui 2010-04-16 išduotos Planavimo sąlygos Nr. A620-72-(2.15.1.21-MP2) (t. 1, b. l. 59-60). Jose numatyta, kad planuojamam sklypui taikomi 2008-12-17 sklypų (duomenys neskelbtini) ir 2002-03-27 (duomenys neskelbtini) detalusis planas bei teritorijos (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini) detalusis planas. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai nustatomi pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas technines sąlygas. UAB „Grinda“ 2010-03-01 išdavė sąlygas detaliajam planavimui, kuriose numatė lietaus vandenis nuleisti pagal detaliojo plano sprendinius, lietaus nuotakyną d400mm (duomenys neskelbtini) tarp šulinių Nr. 197 ir Nr. 185A rekonstruoti didinant diametrą iki d600mm (t. 1, b. l. 61). UAB „Grinda“ 2007-06-27 išduotose sąlygose detaliajam planavimui Nr. 07/081 (t. 1, b. l. 62) buvo numatyta, kad lietaus nuotekas galima nuleisti į žinybinį lietaus nuotakyną (duomenys neskelbtini).

36Civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Šioje byloje pareiškėjas žalą kildina iš pažeidžiant teisės aktų reikalavimus UAB „Grinda“ išduotų 2010-03-01 sąlygų detaliajam planavimui, kuriose nebuvo atsižvelgta, jog UAB „Vilbra“ leista prisijungti prie UAB „Via sportas“ lėšomis įrengto lietaus nuotakyno. Taigi bylos dalykas yra išnagrinėti, ar išduodama 2010-03-01 sąlygas detaliajam planavimui UAB „Ginda“ veikė teisėtai.

37Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2013-06-19 rašte Nr. A51-67657 (t. 1, b. l. 71) nurodyta, kad lietaus nuotakynės trasa tarp šulinių Nr. 196 ir Nr. 185A yra veikianti, todėl lietaus nuotekos iš šulinio Nr. 196 į šulinį Nr. 185A patenka per šulinį Nr. 197. UAB „Grinda“ 2014-01-02 raštu Nr. 1 (t. 1, b. l. 77) pareiškėją informavo, kad daugiabutis gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini) yra prijungtas prie (duomenys neskelbtini) veikiančio nuotekų tinklo. Šulinys Nr. 197 Nekilnojamojo turto registre registruotas pareiškėjo nuosavybės teise (t. 1, b. l. 50-50-53, 168-181). Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis, CK 4.262 straipsnis). Įrašas Nekilnojamojo turto registre nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Nuosavybės teisė atsiranda CK ketvirtojoje knygoje nurodytais pagrindais (CK 4.47 straipsnis), tačiau tol, kol Nekilnojamojo turto registre yra įrašas apie nuosavybės teisę į objektą, prieš trečiuosius asmenis laikoma, jog daikto savininku yra registro įraše nurodytas asmuo. Norėdamas nuginčyti nuosavybės teisę į daiktą suinteresuotas asmuo turi nuginčyti arba įrašą registre, arba aktą, kurio pagrindu padarytas įrašas. Savitas Nekilnojamojo turto registro duomenų interpretavimas atskirose bylose įrodinėjant nuosavybės teisę nepaisant Nekilnojamojo turto registro duomenų paneigtų paties registro egzistavimo prasmingumą. Remiantis aukščiau nurodytais faktais daroma išvada, kad UAB „Vilbra“ lietaus nuotekas nuleidžia per pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį šulinį Nr. 197.

38Pareiškėjas savo teisę į atlygio už prisijungimą į jo lėšomis įrengtą lietaus nuotakyną gavimą grindžia Susitarimu dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų, sudarytu tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus kino teatras“. Tačiau šio Susitarimo nuostatos kokių nors pareigų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ar jos funkcijas pagal pavedimą vykdančiai UAB „Grinda“ nustatyti apmokėjimą kitiems prie pareiškėjo pastatytų tinklų prisijungiantiems asmenims nenustato. Kaip matyti iš dabartinės padėties, Susitarimo nuostatos liko pilnai neįgyvendintos. Susitarimo 2.3 punkte numatytas statytojo įpareigojimas suprojektuotus ir rekonstruotus lietaus nuotakyno tinklus (duomenys neskelbtini), reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų neatlygintinai perduoti savivaldybės ar jos nurodytų organizacijų nuosavybėn, o Susitarimo 3.1 ir 3.2 punktuose numatytas savivaldybės įsipareigojimas apmokėti 50 procentų statybos montavimo darbų kainos įrengiant nurodytus lietaus nuotakyno tinklus. Nei Vilniaus miesto savivaldybės administracija prisidėjo prie lietaus nuotakyno statybos, nei pareiškėjas įrenginius perdavė savivaldybės nuosavybėn. Nepaisant to, šiuo Susitarimu aiškiai išreikšta savivaldybės valia turėti lietaus nuotakyno tinklus savo žinioje.

39Taip pat pareiškėjas teisę į atlygio gavimą grindė Planavimo sąlygų aprašo 8.2, 9 ir 14 punktais. Pagal Planavimo sąlygų aprašo 8.2 punktą sąlygas rengianti institucija vadovaujasi planuojamoje teritorijoje galiojančiais ir Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, regioninės plėtros planais, patvirtintomis investicinėmis ir atskirų ūkio šakų plėtros programomis (projektais) bei kitų strateginių dokumentų nuostatų reikalavimais, darančiais įtaką numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniams ir įvertinus planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo Sąlygas. Planavimo sąlygų aprašo 9 punktas numato, kad sąlygos rengiamos vadovaujantis sąžiningumo bei protingumo principais. Sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija, teritorijų planavimo tikslais ir uždaviniais, vietovės ypatumais ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimybes (gretimų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus ir/ar pobūdžius) bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su teritorijų planavimo tikslais ir uždaviniais, ir įvertinantys planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo Sąlygas. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai turi būti aiškiai suformuluoti ir atitikti numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento rūšiai ir lygmeniui keliamus teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius, numatytus Teritorijų planavimo įstatyme ir atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse. Sąlygose gali būti išvardijami konkretūs normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumento projektas. Planavimo sąlygų aprašo 14 punktas numato, kad, jei numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, Sąlygos ir/ar Sąvadas neišduodami.

40Pareiškėjas teigia, kad teritorijos (duomenys neskelbtini) statytojui išduotos sąlygos neatitinka teritorijos (duomenys neskelbtini) patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, tačiau konkrečiai nepagrindžia, kokiems sprendiniams. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 patvirtintame detaliajame teritorijos (duomenys neskelbtini) plane bei prie jo pridėtame brėžinyje (t. 1, b. l. 21, 24) apskritai nėra numatytas lietaus nuotakyno įrengimas, o tik apsispręsta dėl teritorijoje suformuotų sklypų dydžio. Taigi, jokio prieštaravimo tarp UAB „Vilbra“ detaliojo planavimo procedūrų vykdymo ir bendrojo plano negali būti nustatoma. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 patvirtintu Susitarimu dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų, priešingai nei teigia pareiškėjas, buvo siekta ne sudaryti sąlygas pareiškėjui imti mokestį už prisijungimą prie lietaus nuotakyno, o pareiškėjo pastatytus tinklus perimti Vilniaus miesto savivaldybės žinion bendram viso miesto naudojimui.

41Taip pat negalima teigti, kad pareiškėjui išduotose 2004-03-05 techninėse sąlygose Nr. 04/029 buvo nustatyta pareiškėjo teisė į atlygį iš kitų gretimų sklypų savininkų šiems jungiantis į lietaus nuotakyną. Teisės statyti lietaus nuotakyną suteikimas jokio teisės akto pagrindu negali sukurti pareiškėjui teisių į atlygį. 2004-03-05 techninių sąlygų Nr. 04/029 išdavimo metu galiojusi Statybos įstatymo 20 straipsnio 7 dalies redakcija numatė, kad jei dėl suprojektuoto statinio būtina išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis. Joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). Taigi, nurodymas 2004-03-05 techninėse sąlygose pareigos pakloti lietaus nuotakyną atitiko teisės aktų reikalavimus.

42Pareiškėjas teigia, jog UAB „Vilbra“ 2010-03-01 sąlygos detaliajam planavimui Nr. 10/019 išduotos pažeidžiant pareiškėjo interesus, sąžiningumo principus, tačiau su tokiu vertinimu taip pat nesutiktina. Pareiškėjas nuomos teise įgijo valdymo teisę į 11 677 707 Lt vidutinės rinkos vertės žemės sklypą (t. 1, b. l. 11-15). Taigi, neturėdamas išlaidų sklypo įsigijimui ir gavęs teisę tokios vertės sklype vystyti veiklą, pareiškėjas turi pagrindą prisidėti prie inžinerinių komunikacijų įrengimo. Sklypo pirkimo iš valstybės atveju pareiškėjas būtų turėjęs gerokai daugiau išlaidų, o visuomenė gautų pajamų, kurios galėtų būti panaudotos visuomenės reikmėms tenkinti. Iš esmės visos pareiškėjo turėtos išlaidos yra susijusios ne su kitų asmenų, o tik konkrečiai jo paties poreikių tenkinimu, kadangi UAB „Vilbra“ yra prisijungusi tik prie vieno šulinio iš visos 331,80 m ilgio trasos. Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad šiuo skundu yra siekiama, jog savivaldybės įmonė apmokėtų pareiškėjo sklypui reikalingų komunikacijų įrengimą. Nors šulinys Nr. 197 registruotas pareiškėjo nuosavybės teise, tačiau iš UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 2003 m. liepos mėn. techninės ataskaitos (t. 1, b. l. 135-137) matyti, kad šis šulinys buvo tvarkomas 2003 metais. Tai rodo, jog dėl neseniai vykdytų šulinio įrengimo darbų tvarkydamas šulinį Nr. 197 pareiškėjas negalėjo turėti didelių išlaidų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjas sužinojimo apie žalos padarymą faktą sieja su dokumentų apie detaliojo planavimo procedūras bei gretimo sklypo statinio pajungimą prie jam priklausančio lietaus nuotakyno gavimu. Tai rodo, jog jokių trikdžių ar praradimų veikloje pareiškėjas realiai nepatiria.

43Remiantis tuo, kas išdėstyta daroma išvada, kad pareiškėjas neįrodė nei vieno teisinio pagrindo, kuris galėjo sąlygoti žalos jam padarymą. Nei UAB „Grinda“, nei Vilniaus miesto savivaldybė priešingų teisei veiksmų, kurie galėjo sąlygoti žalos kilimą, neatliko. Byloje nustatyta, kad UAB „Grinda“ leido UAB „Vilbra“ prisijungti prie UAB „Via sportas“ vardu Nekilnojamojo turto registre įregistruoto šulinio Nr. 197, tačiau šiais veiksmais pareiškėjui negalėjo būti padaryta 40 proc. lietaus nuotakyno įrengimui turėtų išlaidų dydžio žala. Teismo vertinimu, pareiškėjas, manydamas, kad jo teisės tokiu pasijungimu buvo pažeistos, galėjo ginčyti UAB „Vilbra“ organizuotą detalųjį planavimą pagal 2010-03-01 sąlygas detaliajam planavimui, pasibaigusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-22 sprendimu Nr. 1-1853, laikydamasis Teritorijų planavimo įstatyme nustatytų procedūrų ir terminų.

44UAB „Grinda“ nurodė, kad pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą. Pagal Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ieškinio dėl žalos atlyginimo senaties pradedama skaičiuoti nuo momento, kai asmuo sužino apie jam padarytą žalą. Pareiškėjo keliamo ginčo esmė yra ta, kad jis teigia, jog žala atsirado dėl to, kad atsakovas 2010-03-01 išdavė netinkamas sąlygas detaliajam planavimui. Byloje nėra surinkta patikimų įrodymų, jog pareiškėjas apie tai, kad tokios sąlygos buvo išduotos, sužinojo anksčiau nei nurodyta jo 2015-02-03 paaiškinimuose (t. 2, b. l. 1-4). Nors detalusis planavimas yra viešas procesas, apie kurį gana plačiai informuojama visuomenė, ir galima daryti prielaidą, kad apie šį procesą pareiškėjui buvo žinoma proceso vykdymo metu, bet atsakovui nepasinaudojus teismo siūlymu ir nepateikus teiginius dėl senaties termino praleidimo patvirtinančių dokumentų, daroma išvada, kad senaties termino praleidimo faktas neįrodytas ir vadovaujamasi pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis apie sužinojimą apie teisių pažeidimą.

45Remdamasis administracinėje byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybė bei UAB „Grinda“ neatliko jokių priešingų teisei veiksmų (arba neveikimo). Nenustačius atsakovų neteisėtos veikos, nėra pagrindo atsirasti civilinei atsakomybei, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo naudai priteisti žalos atlyginimą. Pareiškėjo skundas atmetamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas.

46Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Sutinkamais u Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjo skundas buvo atmestas, todėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pareiškėjas neturi ir jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo negali būti tenkinamas.

47Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsniais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

48Skundą atmesti.

49Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Via sportas“ prašo priteisti iš atsakovo UAB... 4. Paaiškino, kad pareiškėjas pagal 2001-02-09 valstybinės žemės sklypo... 5. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 patvirtino... 6. 2010-12-22 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1853 patvirtintas... 7. Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „Vilbra“ 2011-10-14... 8. UAB „Grinda“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kurios visos... 9. Papildomai pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise... 10. Pažymėjo, kad apie pažeistas teises pareiškėjas sužinojo gavęs... 11. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė skundą atmesti kaip... 13. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje buvo įtvirtinta, kad,... 14. UAB „Grinda“ sąlygas detaliajam planavimui (duomenys neskelbtini) Nr.... 15. Teismo posėdyje atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas palaikė... 16. Atsakovas UAB „Grinda“ prašė skundą atmesti. Pažymėjo, kad 2005-11-18... 17. Pareiškėjas lietaus nuotakyną valdo nuosavybės teise ir savivaldybės... 18. Laikė, kad pareiškėjo pateiktas žalos paskaičiavimas yra nepagrįstas, nes... 19. Šiuo metu pareiškėjui priklausantis lietas nuotakynas pajungtas į bendrą... 20. Pažymėjo, kad pareiškėjas praleido senaties terminą. Techninės sąlygos... 21. Atsakovo UAB „Grinda atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimo... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilbra“ nurodė, kad (duomenys... 23. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundą... 24. Skundas atmestinas.... 25. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl neturtinės žalos,... 26. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio... 27. CK 6.271 straipsnio 2 dalis numato, kad šiame straipsnyje terminas... 28. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktas savarankiškąja... 29. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006-09-20 sprendimu Nr. 1-1324 (t. 1, b.... 30. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (t. 1, b. l.... 31. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-03-27 sprendimu Nr. 532 (t. 1, b. l.... 32. Rengiant Žemės sklypo detaliuosius planus UAB „Grinda“ 2002-02-28 Nr.... 33. 2005-11-18 UAB „Grinda“ su UAB „Via sportas“ vadovaudamiesi Statybos... 34. 2007-12-03 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu (t. 1, b. l. 46-49) pripažinti... 35. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2010-12-22 sprendimu Nr. 1-1853 (t. 1, b.... 36. Civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucijų darbuotojai... 37. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento... 38. Pareiškėjas savo teisę į atlygio už prisijungimą į jo lėšomis... 39. Taip pat pareiškėjas teisę į atlygio gavimą grindė Planavimo sąlygų... 40. Pareiškėjas teigia, kad teritorijos (duomenys neskelbtini) statytojui... 41. Taip pat negalima teigti, kad pareiškėjui išduotose 2004-03-05 techninėse... 42. Pareiškėjas teigia, jog UAB „Vilbra“ 2010-03-01 sąlygos detaliajam... 43. Remiantis tuo, kas išdėstyta daroma išvada, kad pareiškėjas neįrodė nei... 44. UAB „Grinda“ nurodė, kad pareiškėjas praleido ieškinio senaties... 45. Remdamasis administracinėje byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei... 46. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Sutinkamais u... 47. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88... 48. Skundą atmesti.... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...