Byla I-109-426/2014
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, rašytino proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei UAB „Alsunga“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašoma priteisti iš UAB „Alsunga“ Druskininkų savivaldybės administracijos naudai (toliau – ir Administracija) 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės atliekų tvarkymo rinkliavos už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31.

3Pagrįsdama savo reikalavimą paaiškino, kad Bendrovei pavesta administruoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovė nesumokėjusi 63 339,24 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31.

4Pažymi, kad Druskininkų savivaldybės Taryba (toliau – ir Taryba) 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Druskininkų savivaldybės teritorijoje rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir yra viešai paskelbti internetiniame tinklapyje www.info@druskininkai.lt. Pagal Nuostatų 15 p. ir 16 p. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir ARATC) pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Sąskaitas už komunalinių atliekų tvarkymą suformuoja bei teikia mokėtojams ARATC (Nuostatų 24 p.), o vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą turi būti sumokama į surenkamąją sąskaitą, iš kurios kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui, po ko rinkliava pervedama į Administracijos sąskaitą (Nuostatų 16 p.).

5Nuostatų 21 p. nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas pagal 2007-12-14 paslaugos sutartį Nr.26-07-496 (5.1.6 p.), tai yra Bendrovė. Minėtos įstatymų bei teisės aktų nuostatos pagrindžia pareiškėjos reikalavimo teisėtumą, t. y. jos teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

6Tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka.

7Nuostatų 3 p. apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – visi fiziniai, juridiniai asmenys, iš to skaičiaus ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys nekilnojamojo turto

8savivaldybėje.

9Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nesudaryta, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto objektą, esantį Druskininkų savivaldybėje.

10Pasak pareiškėjos, reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra kilęs iš viešosios teises.

11Atsakovė UAB „Alsunga“ teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jos naudai bylinėjimosi išlaidas (b. l. 37-41). Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, jog Taryba 2007-12-20 priėmė sprendimą Nr. T1-247 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ (toliau – ir Taisyklės), kuriuo patvirtino komunalinių atliekų tvarkymo Druskininkų savivaldybės teritorijoje nuostatus ir vietinės rinkliavos dydžius. Pagal minėtą Tarybos sprendimą visi juridiniai ir fiziniai asmenys, valdantys nuosavybės teise nekilnojamojo turto objektus privalo mokėti vietinę rinkliavą nuo 2008 m.

12UAB „Alsunga“ nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto vienetus, esančius Vilniaus al. 10, Druskininkuose: maitinimo patalpas, unikalus numeris 1595-8002-4017:0008, bendras plotas 342,91 kv.m.; maitinimo patalpas, unikalus numeris 1595-8002-4017:0021, bendras plotas 82,23 kv.m.; maitinimo patalpas, unikalus numeris 1595-8002-4017:0001, bendras plotas 92,25 kv.m.; maitinimo patalpas, unikalus numeris 1595-8002-4017:0018, bendras plotas 165,53 kv.m.; maitinimo patalpas, unikalus numeris 1595-8002-4017:0006, bendras plotas 169,58 kv.m.; maitinimo patalpas, unikalus numeris 1595-8002-4017:0014, bendras plotas 159,27 kv.m.; prekybos patalpos, unikalus numeris 1595-8002-4017:0003, bendras plotas 379,92 kv.m.

13Visi aukščiau išvardinti turtiniai vienetai, išskyrus prekybos patalpas, turinčias 379,92 kv.m. bendro ploto, yra netinkami naudoti. Maitinimo patalpos, turinčios 342,91 kv.m., 82,23 kv.m., 92,25 kv.m., 169,58 kv.m. ir 159,27 kv.m. (1, 2, 3, 5 eilutės) yra netinkamos naudoti ir veikla jose nebuvo vykdoma nuo objekto įsigijimo momento. Maitinimo patalpa, turinti 165,53 kv.m. ploto, yra rekonstruojama į gyvenamąsias patalpas, statybos leidimas Nr. 52/01 galiojo iki 2011-11-21. Visose nurodytose maitinimo patalpose nebuvo naudojama elektra.

14Įsigaliojus Taisyklėms, ARATC reguliariai teikia UAB „Alsunga“ mokėjimų pranešimus, kuriuose nurodomi mokėjimai, apskaičiuoti už visus, tame tarne ir netinkamus naudoti bei nenaudojamus bendrovei priklausančius turtinius vienetus.

15Atsakovė pažymi, kad nuo pat vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą Druskininkų savivaldybės teritorijoje įsigaliojimo momento ir šia rinkliava apmokestinamųjų nekilnojamojo turto objektų registro sudarymo UAB „Alsunga“ kreipėsi į vietinės rinkliavos administratorių su prašymais eliminuoti iš apmokestinamųjų objektų netinkamas naudoti Maitinimo patalpas, kadangi už jas negali būti skaičiuojama vietinė rinkliava. Šias aplinkybes patvirtina UAB „Alsunga“ 2008-12-22, 2009-13-06, 200942-11, 2009-12-17, 2011-04-28,

162009-12-24 raštai. Tačiau Taryba, pasak atsakovės, nesiėmė jokių priemonių jos nurodytiems vietinės rinkliavos skaičiavimo pažeidimams pašalinti ir kiekvieną ataskaitinį laikotarpį priskaičiuodavo UAB „Alsunga“ naujas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą sumas, ko pasėkoje susidarė didelis įsiskolinimas.

17Siekiant išspręsti susidariusią problemą, UAB „Alsunga“ bendradarbiavo su Taryba ir Administracija, kiekvienais metais teikė prašymus dėl vietinės rinkliavos lengvatos taikymo kartu su reikiamais dokumentais, tačiau sprendimui priimti reikia, kad bendrovė sumokėtų visą susidariusią skolą, nors ji ir yra nepagrįsta bei neteisinga.

18Atkreipia dėmesį, jog Taisyklėse nėra numatyta nepagrįstai sumokėtos vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka ir terminai, o dėl sudėtingos ekonominės situacijos bendrovė negali be pagrindo neapibrėžtam terminui kredituoti Tarybos, nes tai prieštarautų jos veiklos tikslams. Tvirtina, jog vedė derybas su Administracija dėl vietinės rinkliavos dirbtinai susidariusio įsiskolinimo perskaičiavimo. Nuo 2009 m. savivaldybės atstovai susitikimų metu ir telefoniniuose pokalbiuose daug kartu žadėjo pateikti patikslintą įsiskolinimo sumą, tačiau, perskaičiavimas nebuvo atliktas.

19Atsakovė atkreipia dėmesį į tai, kad neatsisako savo prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, tačiau nežino kokia šios rinkliavos suma, nes vietinė rinkliava yra skaičiuojama už visas UAB „Alsunga“ nuosavybės teise valdomas patalpas, esančias Vilniaus al. 10, Vilnius – tiek už naudojamas, tiek už nenaudojamas. Nurodo, kad Bendrovė reikalauja iš UAB „Alsunga“ sumokėti vietinę rinkliavą, kurios suma pagal Taisykles 110 kartų viršija teisingą vietinės rinkliavos tarifą, taikytiną atsižvelgiant į patalpų faktinio naudojimo paskirtį.

20Pasak atsakovės, pareiškėja 2012 m. rudenį ėmėsi veiksmų priverstiniam skolos išieškojimui. Gavusi Bendrovės pretenzijas, UAB „Alsunga“ dar kartą raštu kreipėsi į Administraciją su prašymu atlikti vietinės rinkliavos perskaičiavimą ir pateikti pranešimą apmokėjimui su teisėtai ir pagrįstai apskaičiuota vietinės rinkliavos suma. Atsakydama į nurodytą prašymą, Administracija 2012-11-06 pateikė pareiškėjai raštą, kuriuo informavo, kad Tarybos 2012-10-30 sprendimu Nr. T1-189 nuspręsta nesuteikti UAB „Alsunga“ vietinės rinkliavos lengvatos.

21Skundas tenkintinas.

22Nustatyta, kad UAB „Alsunga“ nuosavybės teisėmis valdo nekilnojamojo turto objektus, esančius Vilniaus al. 10, Druskininkuose: maitinimo patalpas, unikalus Nr. 1595-8002-4017:0008, bendras plotas 342,91 kv. m.; maitinimo patalpas, unikalus Nr. 1595-8002-4017:0021, bendras plotas 82,23 kv. m.; maitinimo patalpas, unikalus Nr. 1595-8002-4017:0001, bendras plotas 92,25 kv. m.; maitinimo patalpas, unikalus Nr. 1595-8002-4017:0018, bendras plotas 165,53 kv. m.; maitinimo patalpas, unikalus Nr. 1595-8002-4017:0006, bendras plotas 169,58 kv. m.; maitinimo patalpas, unikalus Nr.1595-8002-4017:0014, bendras plotas 159,27 kv. m.; prekybos patalpos, unikalus

23Nr. 1595-8002-4017:0003, bendras plotas 379,92 kv. m (b. l. 44-50).

24Bendrovė 2012-09-07 raštais bei 2012-10-05 pateikta pretenzija informavo UAB „Alsunga“, kad atsakovė nėra sumokėjusi vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą, taip pat prašoma geranoriškai sumokėti susidariusią skolą į Druskininkų savivaldybės biudžeto sąskaitą (b. l. 28-31). Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime Nr. 10320431 nurodoma, kad UAB „Alsunga“ iki 2013-01-01 yra nesumokėjusi 63 339,24 Lt vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą (b. l. 32).

25UAB „Alsunga“ 2012-09-24 kreipėsi į Administraciją su prašymu perskaičiuoti jai nuo 2008 m. priskaičiuotą vietinės rinkliavos už atliekų šalinimo sumą ir anuliuoti nepagrįstai priskaičiuotą vietinę rinkliavą už netinkamas naudoti ir rekonstruojamas patalpas (b. l. 68-69).

26Tarybos 2012-10-30 sprendimu Nr. T1-189 Bendrovės prašymas netaikyti vietinės rinkliavos už jos valdomas maitinimo patalpas, esančias Vilniaus al. 10, Druskininkuose, atmestas (b. l. 72).

27Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB „Alsunga“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu. Prašė panaikinti Tarybos 2012-10-30 sprendimą Nr. T1-189, įpareigoti Tarybą pritaikyti jai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuolaidą patalpoms, kurių unikalūs numeriai 1595-8002-4017:0008, 1595-8002-4017:0021,

281595-8002-4017:0001, 1595-8002-4017:0018, 1595-8002-4017:00016, 1595-8002-4017:00014 (b. l. 73-77; Liteko duomenų bazė).

29Kauno apygardos administracinio teismo 2014-03-04 sprendimu (adm. b.

30Nr. I-647-402/2014) pareiškėjos skundas atmestas kaip nepagrįstas (Liteko duomenų bazė). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-10-08 nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2014-03-04 sprendimas paliktas nepakeistas (Liteko duomenų bazė).

31Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimo priteisti iš atsakovės UAB „Alsunga“ 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos pagrįstumo ir teisėtumo.

32Pagal Rinkliavų įstatymo 11 str. 8 d., savivaldybės taryba savivaldybės teritorijoje turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, o 12 str. apibrėžiama savivaldybės tarybos kompetencija priimamais teisės aktais reglamentuoti vietinę rinkliavą ir jos grąžinimo atvejus, tvirtinti šios rinkliavos nuostatus, nustatyti lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams. Nuostatų 16 p. nustatyta, kad vietinė rinkliava turi būti sumokama į Administracijos sąskaitą, o 21 p. sakoma, jog nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas. Pagal 2007-12-14 paslaugos sutarties Nr. 26-07-496, sudarytos tarp Administracijos ir Bendrovės 5.1.6 p., Bendrovė, be kita ko, privalo vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą išieškojimą.

33Druskininkų savivaldybės teritorijoje taikytini vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai yra nustatyti Nuostatų 1 priede ( b. l. 10-11).

34Atsakovė UAB „Alsunga“ teismui pateiktame atsiliepime neginčija susidariusios vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nepriemokos apskaičiavimo matematinio teisingumo, taip pat pažymėjo, kad neatsisako savo prievolės šią rinkliavą sumokėti. Tačiau, atsakovės teigimu, ginčijama rinkliavos nepriemoka apskaičiuota taikant netinkamą (neteisingą) tarifą, nes dalis patalpų – 6 nekilnojamojo turto objektai, kurių paskirtis – nekilnojamojo turto registre yra nurodoma kaip „Maitinimo patalpos“ – nebuvo naudojamos pagal paskirtį.

35Vertinant Bendrovės keliamo ginčo pobūdį, taip pat atsakovės atsiliepime išdėstytą poziciją yra reikšmingi minėtuose Kauno apygardos administracinio teismo 2014-03-04 sprendime bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-10-08 nutartyje pateikti išaiškinimai. Kauno apygardos administracinio teismo 2014-03-04 sprendime konstatuota, kad Tarybos 2012-10-30 sprendimas Nr. T1-189, kuriuo atsisakyta UAB „Alsunga“ taikyti vietinės atliekų tvarkymo rinkliavos lengvatas už jos valdomas maitinimo patalpas, esančias Vilniaus al. 10, Druskininkuose, yra pagrįstas ir teisėtas.

36Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje UAB „Alsunga“ teismui pateiktas atsiliepimas bei atsakovės Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktas skundas yra grindžiami tais pačiais motyvais – netinkamu pareiškėjai priklausantiems pastatams, esantiems Vilniaus al. 10, Druskininkuose, rinkliavos tarifo nustatymu. Taigi, pagal UAB „Alsunga“ skundą Kauno apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje ir šioje administracinėje byloje įrodinėjimo dalykas sutampa. Kaip minėta, įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2014-03-04 sprendimu UAB „Alsunga“ skundo reikalavimas dėl Tarybos 2012-10-30 sprendimo Nr. T1-189 panaikinimo atmestas kaip nepagrįstas. Taigi, UAB „Alsunga“ motyvai, kuriais grindžiamas pareiškėjos prašomų nuolaidų rinkliavos apskaičiavimui taikymas, nelaikytini pagrįstais. Jokių kitų motyvų bei argumentų, kuriuos vertinant galima būtų teigti, kad Bendrovės reikalavimas UAB „Alsunga“ sumokėti susidariusią atliekų tvarkymo rinkliavos nepriemoką yra neteisėtas, pareiškėja teismui teikiame skunde nenurodė. Kaip minėta, byloje nėra ginčo dėl atsakovės nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą sumos apskaičiavimo matematinio teisingumo.

37Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, darytina išvada, kad Bendrovės skundo reikalavimas priteisti iš atsakovės UAB „Alsunga“ už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31

3863 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos yra pagrįstas ir tenkintinas.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Atsakovė prašo teismo priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas.

41Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimas tenkintas, pripažintina, kad sprendimas priimtas ne atsakovės naudai. Todėl UAB “Alsunga“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

42Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str., 85-87 str., 88 str. 4 p., 127 str., 129 str., teisėja

Nutarė

43Pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą tenkinti.

44Priteisti iš UAB „Alsunga“ 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės atliekų tvarkymo rinkliavos už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31, nurodant šią rinkliavos nepriemoką sumokėti į Druskininkų savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT197300010002224894 AB Swedbank, banko kodas 73000.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, rašytino... 2. pareiškėja UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – ir Bendrovė)... 3. Pagrįsdama savo reikalavimą paaiškino, kad Bendrovei pavesta administruoti... 4. Pažymi, kad Druskininkų savivaldybės Taryba (toliau – ir Taryba)... 5. Nuostatų 21 p. nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos... 6. Tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų... 7. Nuostatų 3 p. apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir... 8. savivaldybėje.... 9. Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo... 10. Pasak pareiškėjos, reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už... 11. Atsakovė UAB „Alsunga“ teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjos... 12. UAB „Alsunga“ nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto vienetus,... 13. Visi aukščiau išvardinti turtiniai vienetai, išskyrus prekybos patalpas,... 14. Įsigaliojus Taisyklėms, ARATC reguliariai teikia UAB „Alsunga“ mokėjimų... 15. Atsakovė pažymi, kad nuo pat vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų... 16. 2009-12-24 raštai. Tačiau Taryba, pasak atsakovės, nesiėmė jokių... 17. Siekiant išspręsti susidariusią problemą, UAB „Alsunga“ bendradarbiavo... 18. Atkreipia dėmesį, jog Taisyklėse nėra numatyta nepagrįstai sumokėtos... 19. Atsakovė atkreipia dėmesį į tai, kad neatsisako savo prievolės mokėti... 20. Pasak atsakovės, pareiškėja 2012 m. rudenį ėmėsi veiksmų priverstiniam... 21. Skundas tenkintinas.... 22. Nustatyta, kad UAB „Alsunga“ nuosavybės teisėmis valdo nekilnojamojo... 23. Nr. 1595-8002-4017:0003, bendras plotas 379,92 kv. m (b. l. 44-50).... 24. Bendrovė 2012-09-07 raštais bei 2012-10-05 pateikta pretenzija informavo UAB... 25. UAB „Alsunga“ 2012-09-24 kreipėsi į Administraciją su prašymu... 26. Tarybos 2012-10-30 sprendimu Nr. T1-189 Bendrovės prašymas netaikyti... 27. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB „Alsunga“ kreipėsi į Kauno... 28. 1595-8002-4017:0001, 1595-8002-4017:0018, 1595-8002-4017:00016,... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2014-03-04 sprendimu (adm. b.... 30. Nr. I-647-402/2014) pareiškėjos skundas atmestas kaip nepagrįstas (Liteko... 31. Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimo priteisti iš... 32. Pagal Rinkliavų įstatymo 11 str. 8 d., savivaldybės taryba savivaldybės... 33. Druskininkų savivaldybės teritorijoje taikytini vietinės rinkliavos už... 34. Atsakovė UAB „Alsunga“ teismui pateiktame atsiliepime neginčija... 35. Vertinant Bendrovės keliamo ginčo pobūdį, taip pat atsakovės atsiliepime... 36. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje UAB „Alsunga“ teismui pateiktas... 37. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, darytina išvada, kad Bendrovės... 38. 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos yra pagrįstas ir tenkintinas.... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Atsakovė prašo teismo priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas.... 41. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos... 42. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 43. Pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą tenkinti.... 44. Priteisti iš UAB „Alsunga“ 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės atliekų... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...