Byla I-647-402/2014
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Astos Urbonienės, Gintaro Čekanausko,

2sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ atstovei advokatei Anželai Mirošnikovai, Maksimui Lukašikui, atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos atstovui Renaldui Viščiniui, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės “Alsunga” skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir,

Nustatė

5Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimą Nr.T1-189; 2) įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybą pritaikyti uždarąjai akcinei bendrovei „Alsunga" vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuolaidą patalpoms, esančioms ( - ), Druskininkuose, kurių unikalūs numeriai ( - ) pradedant 2008 m.

6Pareiškėja skunde (b.l. 5-9) ir jos atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2007-12-20 Druskininkų savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.T1-247, kuriuo nuo 2008 metų įvedė vietinę rinkliavą Druskininkų mieste už komunalinių atliekų tvarkymą ir patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Paaiškino, kad pareiškėja nuosavybės teise valdo 7 nekilnojamojo turto vienetus, esančius ( - ) Druskininkuose, iš kurių 6 patalpos, kurių unikalūs numeriai ( - ), yra netinkamos naudoti kaip maitinimo patalpos pagal jų paskirtį. Savivaldybės pavedimu trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nuo 2008 metų atlieka vietinės rinkliavos paskaičiavimą ir nepagrįstai pareiškėjai priskaičiuoja rinkliavą už 6 nekilnojamojo turto objektus („Maitinimo patalpas“), nors pareiškėja negali naudotis minėtais objektais pagal jų paskirtį. Pareiškėja daug kartų kreipėsi į Savivaldybę, jog iš apmokestinamųjų nekilnojamojo turto objektų registro būtų eliminuotos netinkamos naudoti minėtos 6 patalpos („Maitinimo patalpos“), tačiau tai iki šiol nėra padaryta. Po paskutiniojo pareiškėjos 2012-09-24 prašymo apskaičiuoti vietinės rinkliavos sumą, Savivaldybė priėmė 2012-10-30 sprendimą Nr.Tl-189 dėl vietinės rinkliavos lengvatos pareiškėjai nesuteikimo. Pareiškėja kasmet Savivaldybei teikė prašymus dėl vietinės rinkliavos lengvatos pritaikymo, todėl atsakovas privalėjo suteikti pareiškėjai vietinės rinkliavos lengvatą jau nuo 2008 metų. Ginčijamas sprendimas prieštarauja Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisyklių 13 punktui, kuris numato, kad „Į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą atsižvelgiant į seniūnų ir paslaugos teikėjo siūlymus pagal savivaldybės pateiktus duomenis uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras neįtraukia (išbraukia) ir duomenys koreguojami nuo vietinės rinkliavos įvedimo: 13.4. nekilnojamojo turto objektai, kurie yra fiziškai sunaikinti arba sugriuvę. 13.4. nekilnojamojo turto objektai, kurie yra fiziškai sunaikinti arba sugriuvę. Rekonstravus ir pripažinus tinkamais naudoti nekilnojamojo turto objektą, jie yra įtraukiami į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą. Sprendimas prieštarauja Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-09-12 sprendimo Nr. T1-23 9 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos 1.1 punktui, kuris numato 100% atleidimą nuo įmokos asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektą savivaldybės teritorijoje netinkamą naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintą. Nors dėl objektyvių aplinkybių (ypač dėl atsakovo neveikimo) uždaroji akcinė bendrovė „Alsunga" kartu su prašymu suteikti lengvatą nepateikė atsakovui pažymos apie vietinės rinkliavos sumokėjimą, teisingai, sistemiškai bei sąžiningai taikant teisės normas, reglamentuojančias vietinės rinkliavos skaičiavimo tvarką, Taryba privalėjo suteikti pareiškėjai vietinės rinkliavos lengvatą Maitinimo patalpoms jau nuo 2008 m., ir dirbtinai nedidinti pareiškėjos įsiskolinimo savivaldybei, kadangi lengvata bendrovei priklauso ne savivaldybės biudžeto sąskaita, kaip klaidingai nurodo atsakovas, o remiantis 2006-04-05 Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo šiuo klausimu suformuota praktika. Prašo skundą tenkinti.

7Atsakovas Druskininkų savivaldybės taryba su pareiškėjos skundu nesutinka. Atsiliepime į skundą (b.l. 58-63) ir teismo posėdžio metu institucijos atstovas paaiškino, kad pareiškėjos nuosavybės teise turimos patalpos nėra nei fiziškai sunaikintos, nei sugriuvę. Tą patvirtina Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktai, kur konstatuojama, kad pastato būklė patenkinama bei fotonuotraukos kurios įrodo, kad pareiškėja pastatą naudoja ir, kad jame įrengtos gyvenamosios patalpos. Pareiškėja niekada nėra prašiusi išbraukti jos valdomą nekilnojamojo turto objektą iš vietinės rinkliavos mokėtojų registro remiantis taisyklių 13 punktu. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisyklių III skyriaus „Vietinės rinkliavos registro sudarymas“ 10 punktas nustato, kad Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą organizuoja ir tvarko UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. 13 punktas nustato aplinkybes kuriomis remiantis UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras koreguoja minėtą registrą. Taisyklės Vietinės rinkliavos mokėtojų registro organizavimą bei tvarkymą paveda ne Tarybai, o UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui. Kad pareiškėjai buvo žinomi 2008-09-12 sprendimo Nr. T1-239 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“ reikalavimai įrodo 2009-05-21, 2011-03-22, 2012-04-11 pareiškėjos prašymai dėl vietinės rinkliavos lengvatos suteikimo ir Druskininkų savivaldybės administracijos 2009-06-22 raštas Nr. S12-1548-(17.25), 2011-04-06 raštas Nr. PVR-48 ir 2012-04-26 raštas PVR-56, kuriais pareiškėja buvo informuota kokius dokumentus ji turi pateikti. Pareiškėja nei karto nepateikė visų Tarybos nustatytų privalomų dokumentų ir todėl lengvata nebuvo suteikta. Iš Rinkliavų įstatymo 2 str. 1 d., 11 str. 1 d., 13 str., Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas, tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas, kitaip tariant jis privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu, t. y., jis privalo mokėti už tai, kad „teršia“. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis ir paskirtis, lemia, kad, rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) CK 6.584 str. 1 d. prasme. Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. nustatyta rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu 2005-07-08 nutarime „Dėl Lietuvos menininkų rūmų“, darytina išvada, jog biudžeto formavimas ir vietinių rinkliavų bei jų lengvatų nustatymas savivaldybės biudžeto sąskaita yra savivaldybių tarybų prerogatyva. Vadovaudamasi Rinkliavų įstatymo 12 str. Taryba turi teisę, bet ne pareigą priimti sprendimą taikyti vietinės rinkliavos lengvatą. Taryba įvertinusi aplinkybes (tarybos sprendimo aiškinamasis raštas) ir vadovaudamasi Tarybos 2011-10-07 sprendimu Nr. Tl-117 patvirtinto Druskininkų savivaldybės administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo 45 punktu, kuris reglamentuoja, kad savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita lengvatų nesuteikia asmenims turintiems mokesčių, vietinių rinkliavų skolų savivaldybės biudžetui, nesuteikė pareiškėjai vietinės rinkliavos lengvatos. Prašo skundą atmesti.

8Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas nei dėl UAB „Druskininkų komunalinis ūkis" 2012-10-05 pareikštos pretenzijos dėl 63.339,24 Lt išieškojimo pagrįstumo, nei dėl UAB ARATC pareiškėjai priskaičiuotos vietinės rinkliavos dydžio (ne)teisingumo, nes nei Savivaldybė, nei jos įgaliotas asmuo nėra kreipęsis į teismą dėl 63.339,24 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą priteisimo iš UAB „Alsunga". Taryba turi teisę priimti sprendimą taikyti vietinės rinkliavos lengvatą. Pareiškėja nepateikė savivaldybei duomenų, jog jos atžvilgiu turi būti taikoma lengvata.

9Skundas netenkintinas.

10Pareiškėja skundu prašo: 1) panaikinti 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimą Nr.T1-189; 2) įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybą pritaikyti UAB „Alsunga" vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuolaidą patalpoms, esančioms ( - ), Druskininkuose, kurių unikalūs numeriai ( - ) pradedant 2008 m.

11Dėl faktinių bylos aplinkybių.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-12-20 Druskininkų savivaldybės taryba priėmė Sprendimą Nr.T1-247, kuriuo nuo 2008 metų įvedė vietinę rinkliavą Druskininkų mieste už komunalinių atliekų tvarkymą ir patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (b.l. 90). Minėtu sprendimu Taryba nusprendė:

13- Nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

14- Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus.

15Įsigaliojus minėtam Tarybos sprendimui Druskininkų savivaldybėje nuo 2008 m. visi nekilnojamojo turto savininkai ar valdytojai, išskyrus Lietuvos banką ir tuos kuriems suteikta lengvata, privalo mokėti vietinę rinkliavą, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į nekilnojamojo turto paskirtį. Remiantis minėtu Tarybos sprendimu pareiškėjai buvo skaičiuojama vietinė rinkliava.

16Pareiškėja nuosavybės teise valdo 7 nekilnojamojo turto vienetus, esančius ( - ) Druskininkuose, iš kurių 6 patalpos, kurių unikalūs numeriai ( - ) yra įregistruotos kaip maitinimo patalpos (b.l. 11-16), tačiau pareiškėjos teigimu šios patalpos nenaudojamos ir negali būti naudojamos pagal jų tiesioginę paskirtį. Savivaldybės pavedimu trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Alytaus regiono Atliekų tvarkymo centras nuo 2008 metų atlieka vietinės rinkliavos paskaičiavimą. 2012 m. rugsėjo 24 d. UAB „Alsunga" raštu Nr. 12/07 „Dėl vietinės rinkliavos (objektas ( - ), Druskininkai)“ kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją perskaičiuoti rinkliavą (b.l. 35-36).

17Atsakydama į nurodytą UAB „Alsunga" prašymą, Druskininkų savivaldybės administracija teikė minėtą prašymą nagrinėti Tarybai. 2012 m. lapkričio 6 d. Druskininkų savivaldybės administracija, pateikė pareiškėjai raštą Nr. S12-2885-(17.25) „Dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą“, kuriuo informavo, kad 2012 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-189 nuspręsta nesuteikti UAB „Alsunga“ vietinės rinkliavos lengvatos (b.l. 37-38).

18Dėl 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-189 panaikinimo.

192012 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-189 nuspręsta nesuteikti UAB „Alsunga" vietinės rinkliavos lengvatos (b.l. b.l. 39). Pareiškėja UAB „Alsunga" su tokiu atsakovo sprendimu nesutiko ir skundą grindė sekančiomis esminėmis aplinkybėmis ir argumentais:

20kad pareiškėja nuosavybės teise valdo 7 nekilnojamojo turto vienetus, esančius ( - ) Druskininkuose, iš kurių 6 patalpos, kurių unikalūs numeriai ( - ), yra netinkamos naudoti kaip maitinimo patalpos pagal jų paskirtį;

21kad Savivaldybės pavedimu tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nuo 2008 metų atlieka vietinės rinkliavos paskaičiavimą ir nepagrįstai pareiškėjai priskaičiuoja rinkliavą už 6 nekilnojamojo turto objektus („Maitinimo patalpas“), nors pareiškėja negali naudotis minėtais objektais pagal jų paskirtį;

22kad pareiškėja daug kartų kreipėsi į Savivaldybę, jog iš apmokestinamųjų nekilnojamojo turto objektų registro būtų eliminuotos netinkamos naudoti minėtos 6 patalpos („Maitinimo patalpos“), tačiau tai iki šiol nėra padaryta (b.l. 25-34);

23kad pareiškėja kasmet Savivaldybei teikė prašymus dėl vietinės rinkliavos lengvatos pritaikymo (b.l. 25-34), todėl nors pareiškėja su prašymais ir nepateikė Savivaldybei įrodymo apie padengtą įsiskolinimą dėl vietinės rinkliavos, tačiau Taryba privalėjo suteikti pareiškėjai vietinės rinkliavos lengvatą jau nuo 2008 metų, t.y. panaikinti susidariusį įsiskolinimą, kadangi pareiškėjai lengvata priklauso ne Savivaldybės biudžeto sąskaita, o remiantis 2006-04-05 Europos Parlamento bei Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, t.y.: - Direktyvos 15 str. įtvirtintas principas "teršėjas moka" reiškia, kad atliekų šalinimo išlaidas privalo padengti atliekų turėtojas, kurio atliekas tvarko atliekų surinkėjas,

24- LVAT 2010-03-29 nutartyje adm. byloje Nr. A-525-471/2010 principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą sieja ne su faktiškai susidariusiu, bet dėl atitinkamo nekilnojamojo turto naudojimo atitinkamu būdu galinčiu susidaryti atliekų kiekiu; taigi, tuo atveju, kai nekilnojamasis turtas dėl techninės būklės negali būti naudojamas atitinkamu būdu (pvz., kaip maitinimo patalpos), komunalinės atliekos iš tokių patalpų objektyviai negali susidaryti, atitinkamai tokių patalpų savininkui (taigi, ir pareiškėjai) Taryba privalo pritaikyti vietinės rinkliavos lengvatą nuo 2008 metų ir eliminuoti pareiškėjui neteisėtai ir nepagrįstai priskaičiuotą vietinę rinkliavą už 6 „Maitinimo patalpas“.

25Kaip matyti iš skundo reikalavimo, šioje byloje pareiškėja ginčija priimtą viešojo administravimo subjekto sprendimą, prašo sprendimą panaikinti ir įpareigoti pritaikyti vietinės rinkliavos lengvatą. Akivaizdu, kad šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis" 2012-10-05 pareikštos pretenzijos dėl 63.339,24 litų išieškojimo pagrįstumo, nei dėl uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras pareiškėjai priskaičiuotos vietinės rinkliavos dydžio (ne)teisingumo. Būtent tokio pobūdžio byloje, t.y. Savivaldybei ar jos pavedimu įgaliotam asmeniui kreipusis į teismą su reikalavimu priteisti iš UAB „Alsunga" tam tikro dydžio įsiskolinimą - vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, tai toje byloje tiek Savivaldybė (ar jos pavedimu kitas asmuo), tiek uždaroji akcinė bendrovė „Alsunga" turės pareigą ir galimybę įrodinėti reikalaujamos iš uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga" priteisti vietinės rinkliavos dydžio (ne)pagrįstumą ir (ne)teisingumą. Tuo tarpu šioje administracinėje byloje pareiškėja skundu ginčija tik Savivaldybės sprendimą (veiksmus) dėl netinkamo teisės aktų, reglamentuojančių vietinės rinkliavos taikymą, aiškinimo ir pritaikymo priimant skundžiamą Savivaldybės tarybos 2012-10-30 sprendimą Nr.T1-189.

26Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Rinkliavų įstatymas, Atliekų tvarkymo įstatymas, 2007-12-20 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T1-247, kuriuo patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (kurie vėliau papildyti), Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-09-12 sprendimas Nr. T1-239 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“.

27Pareiškėja teigia, kad ginčijamas Tarybos sprendimas prieštarauja Taisyklių 13 punktui, kuris numato, kad į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą atsižvelgiant į seniūnų ir paslaugos teikėjo siūlymus pagal savivaldybės pateiktus duomenis uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras neįtraukia (išbraukia) ir duomenys koreguojami nuo vietinės rinkliavos įvedimo:

2813.4. nekilnojamojo turto objektai, kurie yra fiziškai sunaikinti arba sugriuvę. Rekonstravus ir pripažinus tinkamais naudoti nekilnojamojo turto objektą, jie yra įtraukiami į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

29Kaip matyti iš bylos medžiagos pareiškėjos nuosavybės teise turimos patalpos nėra nei fiziškai sunaikintos, nei sugriuvę. Tą patvirtina ir pareiškėjos pridedami Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktai, kur konstatuojama, kad pastato būklė patenkinama bei fotonuotraukos kurios įrodo, kad pareiškėja šį pastatą naudoja ir, kad jame įrengtos gyvenamosios patalpos (b.l. 73-76). 2012-10-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T1-189 yra grindžiamas Tarybos sprendimo projekto Aiškinamajame rašte bei Tarybos posėdžio protokole (8 svarstytas klausimas) išdėstytomis kitokiomis, nei skunde nurodo pareiškėja, faktinėmis aplinkybėmis ir argumentais (b.l. 71-72). Šiuose dokumentuose pažymėta, kad techninės apžiūros metu nustatyta, jog uždarosios akcinės bendrovės „.Alsunga“ nekilnojamojo turto objektai ( - ), Druskininkuose, kurių unikalūs numeriai ( - ), yra faktiškai naudojami ir beveik visuose juose vykdoma sandėliavimo veikla. Pagal byloje esančius Savivaldybės Tarybos priimtus teisės aktus vietinės rinkliavos lengvata suteikiama tik (a) pareiškėjai atitinkant lengvatos suteikimui būtinas sąlygas (tame tarpe pateikus įrodymą apie neturėjimą skolų dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo), ir (b) pateikus visus reikalingus dokumentus. Pareiškėja Savivaldybės biudžetui 2012-10-30 dienai buvo skolinga 63.339,24 litų, taip pat nepateikė Savivaldybei dokumentų, patvirtinančių, kad uždarąjai akcinei bendrovei „Alsunga“ nuosavybės teise priklausančios 6 „Maitinimo patalpos" nėra naudojamos ir jų teritorija yra tinkamai sutvarkyta (t.y. užsandarinus pastatą), todėl atsižvelgiant į tai,rinkliavos mokėjimo lengvata nebuvo pritaikyta.

30Pareiškėja niekada nėra prašiusi išbraukti jos valdomą nekilnojamojo turto objektą iš vietinės rinkliavos mokėtojų registro remiantis Taisyklių 13 punktu. Pareiškėja į Druskininkų savivaldybės administraciją kreipėsi ne dėl Taisyklių 13 punkto pritaikymo, kas nėra lengvata, o yra vietinės rinkliavos mokėtojų registro koregavimas atsižvelgiant į aplinkybes, kad nekilnojamo turto fiziškai nelieka dėl jo sunaikinimo ar sugriuvimo, bet dėl lengvatos pritaikymo atsižvelgiant į tai, kad pastatas yra nenaudojamas/netinkamas naudoti.

31Pareiškėja skundžia Tarybos sprendimą kaip neatitinkantį Taisyklių 13.4. punkto reikalavimų remdamasis aplinkybe, kad Taryba vadovaudamasi minėtu punktu turėjo suteikti pareiškėjai lengvatą. Taisyklių III skyriaus „Vietinės rinkliavos registro sudarymas" 10 punktas nustato, kad Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą organizuoja ir tvarko UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Taisyklių 13 punktas nustato aplinkybes kuriomis remiantis uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras koreguoja minėtą registrą. Taigi, Taisyklės Vietinės rinkliavos mokėtojų registro organizavimą bei tvarkymą paveda ne Tarybai, o UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui. Tarybos sprendimas nesuteikti lengvatos niekaip negalėjo pažeisti Taisyklių nuostatų dėl registro koregavimo, kadangi subjektas priimantis sprendimą koreguoti registrą nėra Taryba.

32Tarybos 2008-09-12 sprendimo Nr. T1-239 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos" 2 punkto 2.3. papunktis reglamentuoja (b.l. 102), kad asmuo norintis gauti minėtą lengvatą privalo pateikti dokumentus įrodančius, kad asmuo nėra įsiskolinęs savivaldybės biudžetui. Minėto sprendimo 4 punktas nustato, kad nepateikus visų 2 punkte nurodytų dokumentų vietinės rinkliavos lengvata netaikoma. Taigi, pareiškėjos pateikti argumentai prieštarauja galiojančiam Tarybos sprendimui ir yra atmestini.

33Kad pareiškėjai buvo žinomi 2008-09-12 sprendimo Nr. T1-239 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų Turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“ reikalavimai įrodo 2009 m. gegužės 21 d., 2011 m. kovo 22 d. ir 2012 m. balandžio 11 d. pareiškėjos prašymai dėl vietinės rinkliavos lengvatos suteikimo ir Druskininkų savivaldybės administracijos 2009 m. birželio 22 d raštas Nr. S12-1548-( 17.25), 2011 m. balandžio 6 d. raštas Nr. PVR-48 ir 2012 m. balandžio 26 d. raštas PVR-56 kuriais pareiškėja buvo informuota kokius dokumentus turi pateikti (b.l. 65-70). Pareiškėja nei karto nepateikė visų Tarybos nustatytų privalomų dokumentų ir todėl lengvata pareiškėjai nebuvo suteikta.

34Pareiškėja savo skunde teigia, kad Taryba privalėjo suteikti pareiškėjai vietinės rinkliavos lengvatą jau nuo 2008 m., ir dirbtinai nedidinti UAB „Alsunga" įsiskolinimo savivaldybei, kadangi lengvata bendrovei priklauso ne savivaldybės biudžeto sąskaita, o remiantis 2006-04-05 Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (toliau tekste - Direktyva) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo šiuo klausimu suformuota praktika.

35Kaip matyti iš Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje pateikiamo sąrašo, vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Įstatymų leidėjas vietinės rinkliavos dydžio nesieja su vietos savivaldos patiriamomis ekonominėmis sąnaudomis, nenustato, kam turi būti panaudojama vietinė rinkliava. Tai savo ruožtu leidžia teigti, jog vietine rinkliava nėra siekiama atlyginti vietos savivaldos institucijų patirtas išlaidas. Pastebėtina ir tai, jog Rinkliavų įstatymas vietinės rinkliavos dydžio niekaip nesieja su vietinės rinkliavos objekto verte, ir jį nustatyti paveda savivaldybių taryboms (Rinkliavų įstatymo 13 str.).

36Teismas pažymi, jog Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje pateikiami vietinės rinkliavos objektai iš esmės patenka į atitinkamų teisinių santykių reguliavimo sritį, pagal Konstituciją, Vietos savivaldos įstatymą ir (ar) kitus teisės aktus priskirtą savivaldybių kompetencijai. Todėl, kaip minėta, siekiant atskleisti atitinkamos rinkliavos paskirtį, būtina atsižvelgti ir į atitinkamus teisinius santykius reguliuojančius norminius aktus.

37Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Taigi, įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatytą tvarką, arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Paminėtinas ir atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, reiškiantis, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų bei gaminių, tarp jų - pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas.

38Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas, tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas, kitaip tariant jis privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu, t. y., jis privalo mokėti už tai, kad „teršia“. Pastarąją išvadą pagrindžia ir Atliekų tvarkymo įstatyme apibrėžtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teisinis reguliavimas, pagal kurį šios sistemos tikslas yra ne paslaugų atliekų turėtojams teikimas, bet bendrai atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo, atliekų šalinimo vietų steigimo, priežiūros (įskaitant priežiūra po jų uždarymo) veikla, siekiant užtikrinti, jog atliekos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

39Pateiktas atliekų įstatymo nuostatų aiškinimas suponuoja, jog vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu.

40Akcentuotina ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir aptarta paskirtis, lemia, kad, rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl, skirtingai nei teigia pareiškėja, aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunalinė paslauga (atliekų išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme.

41Pastebėtina, jog toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą Vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pvz., 2005 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1574/2005; 2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008, Administracinių teismų praktika Nr. 15, 2008 m; 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010).

42Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme. Tai savo ruožtu lemia, jog pareiškėjos nurodomas atlygintinumo už suteiktas paslaugas principas nagrinėjamu atveju netaikytinas ir nevertintinas.

43Pareiškėjos teiginys, kad lengvata bendrovei priklauso ne savivaldybės biudžeto sąskaita, o remiantis Direktyva yra prieštaraujantis galiojančioms teisės normoms. Dėstomus argumentus patvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimas 2005 m. liepos 8 d. nutarime „Dėl Lietuvos menininkų rūmų", kuriame išdėstyta, kad pagal Konstituciją savivaldybės sudaro ir tvirtina savo biudžetą (Konstitucijos 121 straipsnio 1 dalis), kad savivaldybių biudžetai yra savarankiški (127 straipsnio 1 dalis), taip pat kad savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali numatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas (Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis). Taigi, biudžeto formavimas ir vietinių rinkliavų bei jų lengvatų nustatymas savivaldybės biudžeto sąskaita yra savivaldybių tarybų prerogatyva.

44Pareiškėja savo skunde, taip pat ir jos atstovė teismo posėdžio metu nenurodė teisinio argumentavimo kaip skundžiami administraciniai aktai pažeidė jos teises ir kokius teisės aktus pažeidė atsakovas priimdamas skundžiamą aktą. Skunde išdėstyti faktiniai duomenys ir aplinkybės dėl susidariusios situacijos. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu taip pat akcentavo susidariusią situaciją, nes jos nuomone pareiškėja atsidūrė situacijoje be išeities.

45Pagal Nuostatus visi Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantys nekilnojamojo turto subjektai yra apmokestinai vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o tokių objektų savininkai pripažįstami Vietinės rinkliavos mokėtojais ir turi prievolę mokėti nuostatais patvirtinto dydžio Vietinę rinkliavą. Nuostatų 2 punktas numato, kad vietinė rinkliava - tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų 3 punktas numato, kad Vietinės rinkliavos mokėtojai - tai atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje.

46Kaip jau buvo ištirta aukščiau, Nuostatų 10 punktas numato, kad Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą organizuoja ir tvarko UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, o Nuostatų 11 punktas numato, kad registro tvarkytojas, registruodamas vietinės rinkliavos mokėtojus, nustatyta tvarka naudojasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų skyriaus, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Vietinės rinkliavos mokėtojų registrui tvarkyti.

47Nuostatų Priedas Nr. 1 nustato mėnesinius Vietinės rinkliavos dydžius priklausomai nuo apmokestinamojo nekilnojamojo turto paskirties (pvz. gyvenamoji, prekybos, maitinimo ir kt.) ir nuo jų ploto kv.m.

48Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnis nustato, kad daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės suvaržymai bei juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre, yra: valstybės institucijos sprendimas; teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; paveldėjimo teisės liudijimas, rašytiniai sandoriai; nekilnojamojo daikto pardavimo varžytynėse, aukcione sutartis (aktas). Šio įstatymo 23 straipsnis numato, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo. Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, kurie patvirtina prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

49Sutinkamai su Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

50Sutinkamai su išdėstytu darytina išvada, jog pareiškėja pateikė duomenis, kurių pagrindu patalpos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip maitinimo patalpos. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras pagrįstai vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis tvarkant ir organizuojant Vietinė rinkliavos mokėtojų registrą.

51ABTĮ 89 str. numatyta, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra:

521) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams;

532) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas;

543) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

552. Skundžiamas aktas (ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais.

56Pareiškėjos skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų reikalavimų nevykdė atsakovas, priimdamas skundžiamą aktą, o tai paneigia ir galimą sprendimo panaikinimo pagrindą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pareiškėja nenurodo ir procedūrinių pažeidimų, taip pat kitų aplinkybių, kurios daro skundžiamą sprendimą neteisėtu, įpareigojančių naikinti skundžiamą sprendimą, todėl darytina išvada, kad pareiškėjos skunde nurodytais motyvais skundžiamas sprendimas negali būti nei koreguojamas, nei naikinamas.

57Kokiais būdais gali būti apgintos pažeistos pareiškėjų teisės, išvardinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje. Vienas iš šių būdų ir yra skundžiamo akto (ar jo dalies) panaikinimas. Tokiu sprendimu, jeigu nustatoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) yra neteisėtas iš esmės, neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas, neteisėtas, dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, arba nustatomi kiti svarbūs pagrindai, lemiantys skundžiamo akto (ar jo dalies) panaikinimą, siekiama teisinės ir faktinės padėties atkūrimo iki skundžiamo akto (ar jo dalies) priėmimo.

58Šiuo atveju tokių aplinkybių byloje nenustatyta, jų nenurodė ir pareiškėja.

59Dėl įpareigojimo pritaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuolaidą.

60Nenustačius skundžiamo 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-189 neteisėtumo, nėra pagrindo tenkinti ir skundo antrojo reikalavimo dėl įpareigojimo Druskininkų savivaldybės tarybos pritaikyti UAB „Alsunga“ vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuolaidą patalpoms, esančioms ( - ), Druskininkuose, kurių unikalūs numeriai ( - ) pradedant 2008 m.

61Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

62Sutinkamai su išdėstytu pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

63Vadovaudamasi ABTĮ 85-88 str., teisėjų kolegija

Nutarė

64Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

65Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 6. Pareiškėja skunde (b.l. 5-9) ir jos atstovai teismo posėdžio metu... 7. Atsakovas Druskininkų savivaldybės taryba su pareiškėjos skundu nesutinka.... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Pareiškėja skundu prašo: 1) panaikinti 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės... 11. Dėl faktinių bylos aplinkybių.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-12-20 Druskininkų savivaldybės taryba... 13. - Nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš... 14. - Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš... 15. Įsigaliojus minėtam Tarybos sprendimui Druskininkų savivaldybėje nuo 2008... 16. Pareiškėja nuosavybės teise valdo 7 nekilnojamojo turto vienetus, esančius... 17. Atsakydama į nurodytą UAB „Alsunga" prašymą, Druskininkų savivaldybės... 18. Dėl 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-189... 19. 2012 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-189 nuspręsta nesuteikti UAB... 20. kad pareiškėja nuosavybės teise valdo 7 nekilnojamojo turto vienetus,... 21. kad Savivaldybės pavedimu tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Alytaus... 22. kad pareiškėja daug kartų kreipėsi į Savivaldybę, jog iš... 23. kad pareiškėja kasmet Savivaldybei teikė prašymus dėl vietinės rinkliavos... 24. - LVAT 2010-03-29 nutartyje adm. byloje Nr. A-525-471/2010 principo... 25. Kaip matyti iš skundo reikalavimo, šioje byloje pareiškėja ginčija... 26. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos... 27. Pareiškėja teigia, kad ginčijamas Tarybos sprendimas prieštarauja... 28. 13.4. nekilnojamojo turto objektai, kurie yra fiziškai sunaikinti arba... 29. Kaip matyti iš bylos medžiagos pareiškėjos nuosavybės teise turimos... 30. Pareiškėja niekada nėra prašiusi išbraukti jos valdomą nekilnojamojo... 31. Pareiškėja skundžia Tarybos sprendimą kaip neatitinkantį Taisyklių 13.4.... 32. Tarybos 2008-09-12 sprendimo Nr. T1-239 „Dėl vietinės rinkliavos už... 33. Kad pareiškėjai buvo žinomi 2008-09-12 sprendimo Nr. T1-239 „Dėl... 34. Pareiškėja savo skunde teigia, kad Taryba privalėjo suteikti pareiškėjai... 35. Kaip matyti iš Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje pateikiamo... 36. Teismas pažymi, jog Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje pateikiami... 37. Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų... 38. Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas, tais atvejais, kai... 39. Pateiktas atliekų įstatymo nuostatų aiškinimas suponuoja, jog vietinė... 40. Akcentuotina ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų... 41. Pastebėtina, jog toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir... 42. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog Rinkliavų įstatymo 11... 43. Pareiškėjos teiginys, kad lengvata bendrovei priklauso ne savivaldybės... 44. Pareiškėja savo skunde, taip pat ir jos atstovė teismo posėdžio metu... 45. Pagal Nuostatus visi Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantys... 46. Kaip jau buvo ištirta aukščiau, Nuostatų 10 punktas numato, kad Vietinės... 47. Nuostatų Priedas Nr. 1 nustato mėnesinius Vietinės rinkliavos dydžius... 48. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnis nustato, kad daiktinių... 49. Sutinkamai su Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. visi nekilnojamojo... 50. Sutinkamai su išdėstytu darytina išvada, jog pareiškėja pateikė duomenis,... 51. ABTĮ 89 str. numatyta, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti... 52. 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios... 53. 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo... 54. 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės... 55. 2. Skundžiamas aktas (ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais... 56. Pareiškėjos skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų... 57. Kokiais būdais gali būti apgintos pažeistos pareiškėjų teisės,... 58. Šiuo atveju tokių aplinkybių byloje nenustatyta, jų nenurodė ir... 59. Dėl įpareigojimo pritaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų... 60. Nenustačius skundžiamo 2012-10-30 Druskininkų savivaldybės tarybos... 61. Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais,... 62. Sutinkamai su išdėstytu pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl... 63. Vadovaudamasi ABTĮ 85-88 str., teisėjų kolegija... 64. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alsunga“ skundą atmesti... 65. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...