Byla I-5318-821/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės, Donato Vansevičiaus ir Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjai Z. G., atsakovo atstovui G. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. G. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (2016-02-24 nutartimi Departamentas pakeistas jo teisų perėmėja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja Z. G. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą (b. l. 1–7), prašydama panaikinti 2014 m. balandžio 16 d. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos(toliau – ir Departamentas) direktoriaus įsakymą Nr. V-31 (toliau – ir Įsakymas), kuriuo pareiškėjai buvo paskirta nuobauda – viešas įspėjimas.

4Nurodė, kad buvo bankroto administratorė, jai buvo išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas. Būdama bankroto administratore pareiškėja taip pat ėjo bankroto administratoriaus juridinio asmens – UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“, direktorės pareigas. UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu vykdo vienos įmonės (bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) ( - )) bankroto procedūras. Iš Departamento 2014 m. birželio 9 d. elektroniniu paštu jai atsiųsto Departamento 2014 m. birželio 4 d. rašto Nr. (6.14)A2-2119 ir pridėto Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894, pareiškėja sužinojo, jog buvo panaikintas jos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas ir ji neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Iš jai pateiktų duomenų pareiškėja suprato ir tai, jog Ūkio ministerija panaikino jos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą tuo pagrindu, kad jai yra skirtos dvi galiojančios nuobaudos, tačiau pareiškėja nesutinka su antrosios nuobaudos, kuri buvo paskirta ginčijamu Departamento Įsakymu, paskyrimu. Nuobauda yra nepagrįsta ir neteisėta. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių (toliau – ir Priežiūros taisyklės) 29 punkte nustatyta, kad Departamento direktorius tvirtina neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, tikrinamų administratorių atrankos kriterijus įtvirtinančias taisykles (toliau – ir Patikrinimų taisyklės). UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ neplaninis veiklos patikrinimas buvo pradėtas Departamento 2014 m. sausio 27 d. raštu Nr. (6.14)A2-332, t. y. šis raštas buvo Patikrinimų taisyklių 35 punkte nurodytas pranešimas. Pareiškėjos teigimu, patikrinimas vėliausiai turėjo baigtis 2014 m. balandžio 7 d., tačiau buvo baigtas praleidus Patikrinimų taisyklėse nustatytus terminus – 2014 m. balandžio 9 d. Departamentui parengus išvadą dėl patikrinimo rezultatų ir pasibaigus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ skirtam terminui pateikti savo pastabas dėl šios išvados. Patikrinimo trukmė buvo per ilga, nepagrįsta jokiais objektyviais duomenimis, todėl skiriant nuobaudą pareiškėjai buvo pažeista imperatyvi Patikrinimų taisyklių 38 punkto nuostata. Pareiškėja taip pat nurodė, jog Departamentas pradėjo UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuro“ patikrinimą, šiai įmonei siuntė pranešimus apie patikrinimo pradžią, tačiau nuobaudą skyrė pareiškėjai, kaip fiziniam asmeniui, nors apie atliekamas patikrinimo procedūras bei paskirtą nuobaudą ji nebuvo tinkamai informuota. Departamento direktoriaus Įsakymas buvo išsiųstas tik UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pareiškėjos nuomone, ji tapo atsakinga už įmonės tariamai padarytą pažeidimą, nors jos pačios veikla nebuvo tikrinta, be to, jai nebuvo sudarytos sąlygos gintis nuo reiškiamų įtarimų. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalį, 117 straipsnio 1 dalį, administratorius – teismo paskirtas asmuo administruoti įmonę, tuo tarpu pareiškėja nėra paskirta jokios įmonės administratore, o BUAB ( - ) administratoriumi yra paskirtas UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nei Įmonių bankroto įstatyme, nei kituose įstatymuose nėra nuostatų, kad Departamentas gali skirti nuobaudą administratoriaus juridinio asmens vadovui. Tokia galimybė reglamentuota tik Priežiūros taisyklių 47 punkte, tačiau toks reglamentavimas, kuomet Ūkio ministro įsakyme įtvirtinamos sankcijos (bausmės) platesniam ratui asmenų nei aiškiai nustato Įstatymas, yra akivaizdžiai ydingas bei prieštaraujantis įstatymo viršenybės principui. Tai aiškiai iliustruoja naujausi Ūkio ministerijos atlikti Priežiūros taisyklių pakeitimai, kuriais Priežiūros taisyklių 47 punktas buvo pripažintas netekusiu galios. Pareiškėjos nuomone, ginčijamas Departamento direktoriaus Įsakymas neatitinka ir proporcingumo principo reikalavimų, kadangi jai paskirta poveikio priemonė, kurios subjektu turėjo būti UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“, o ne pareiškėja, be to, parinktas jos subjektinių teisių suvaržymas nebuvo būtinas ir neišvengiamas. Buvo galima pasirinkti panašią, bet mažiau jos asmens teises ir laisves apsunkinančią priemonę bei pasiekti tą patį tikslą – užtikrinti, kad UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ civilinė atsakomybė būtų apdrausta, pvz., Departamentas galėjo pateikti rekomendaciją, jog ji apdraustų UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ civilinę atsakomybę, o jei to nepadarytų, tik tuomet siūlyti skirti vienokią ar kitokią poveikio priemonę. Pareiškėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.996 straipsnio 3 dalimi, nurodė, jog yra leidžiama sudaryti draudimo sutartis į draudiminę apsaugą įtraukiant laikotarpius iki draudimo sutarties sudarymo dienos, jei dėl to susitaria draudikas ir draudėjas, todėl ji 2014 m. birželio 13 d. apdraudė UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ civilinę atsakomybę tiek į ateitį (iki 2015 m. birželio 13 d.), tiek ir retroaktyviuoju laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. Departamentas per daugiau nei 50 darbo dienų trukusį UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ patikrinimą dėl vieno klausimo – civilinės atsakomybės draudimo, pasinaudodamas Priežiūros taisyklių 42 punktu, galėjo ir privalėjo išsiaiškinti pažeidimo mąstą, iš to kylančias pasekmes bei priimti teisingą sprendimą. Nebuvo būtina skirti griežčiausią poveikio priemonę, dėl to kad buvo pažeista imperatyvi Įmonių bankroto įstatymo nuostata, užtikrinanti, kad administratoriui padarius žalą, vykdant įmonės bankroto procedūras, ji bus atlyginta. Be to, jokios žalos UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ niekam nėra padaręs.

5Atsakovas atsiliepimu (b. l. 88–92) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pagal Priežiūros taisyklių 43 punktą Departamentas atlieka nuolatinę bankroto administratorių veiklos stebėseną. Įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje numatyta, kad bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą privalo būti apdrausta privalomuoju draudimu. Stebėsenos metu buvo nustatyta, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2014 m. sausio 13 d. administravo vieną įmonę, kurios bankroto procesas tebebuvo vykdomas, tačiau Departamentas neturėjo duomenų, kad UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ būtų apdraudęs savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu. Atsižvelgus į tai bei vadovaujantis Priežiūros taisyklių 45 punktu, buvo nuspręsta atlikti neplaninį UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiklos patikrinimą. Ši bendrovė, vadovaujantis Priežiūros taisyklių 37.1 punktu, Departamento 2014 m. sausio 27 d. raštu Nr. (6.14)A2-332 buvo informuota, kad gali ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 3 d. pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus dėl Įstatymo nustatytos pareigos apdrausti profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu vykdymo, tačiau iki atliekamo patikrinimo išvados surašymo dienos paaiškinimų ir juos pagrindžiančių dokumentų nepateikė. Atsižvelgęs į tai, atsakovas konstatavo, kad buvo pažeista Įstatymo 11 straipsnio 13 dalis. Vadovaujantis Priežiūros taisyklių 47.2 punktu, už nustatytą padarytą pažeidimą bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorei Z. G. buvo siūlyta skirti Įstatymo 117 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą nuobaudą – viešą įspėjimą. Objektyvių aplinkybių, dėl kurių imperatyvios Įstatymo nustatytos teisės normos pažeidimas galėtų būti laikomas pateisinamu arba mažareikšmiu, nebuvo nustatyta. Priimant sprendimą dėl taikytinos poveikio priemonės buvo įvertinta ir tai, jog pažeista Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies nuostata yra imperatyvi ir Įstatymas nenumato šios nuostatos taikymo išimčių, be to, Įstatyme nenustatyta jokių aplinkybių, kurioms esant bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė galėtų būti neapdrausta. Pažeista Įstatymo imperatyvi teisės norma, Departamento nuomone, turi ypatingą reikšmę visam bankroto procesui – tai teisinė priemonė, kuri užtikrina draudimo sutarties galiojimo metu bankroto administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų neteisėtais veiksmais, atliekant bankroto procedūras, padarytos žalos atlyginimą, todėl pareiškėjos teiginius dėl nuobaudos proporcingumo Departamentas vertino kritiškai. Atsakovas nesutiko ir su pareiškėjos skundo argumentais dėl pernelyg ilgos neplaninio tyrimo trukmės. Paaiškino, jog vadovaujantis Patikrinimų taisyklių 35 punktu neplaninis UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuro“ patikrinimas buvo pradėtas Departamento direktoriaus motyvuotu 2014 m. sausio 27 d. raštu Nr. (6.14)A2-332, kuris tikrinamam bankroto administratoriui elektroniniu paštu buvo pateiktas 2014 m. sausio 28 d. 13 val. 25 min., todėl neplaninio patikrinimo terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2014 m. sausio 29 d. Minėtu raštu pareiškėja buvo informuota, jog remiantis Priežiūros taisyklių 37.1 punktu gali ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 3 d. pateikti Departamentui paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat, kad per nustatytą terminą to nepadarius Departamentas sprendimą dėl administratoriaus veiksmų priims pagal turimus dokumentus, tačiau pareiškėja nei iki 2014 m. sausio 27 d. rašte nurodyto termino, nei iki pat neplaninio UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ patikrinimo pabaigos Departamento prašytų pateikti paaiškinimų ir juos pagrindžiančių dokumentų nepateikė. Patikrinimų taisyklių 39 punktas numato, kad į neplaninio patikrinimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, papildomus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į šias nuostatas bei tai, kad pareiškėja nepateikė Departamento prašytų paaiškinimų ir juos pagrindžiančių dokumentų, į neplaninio patikrinimo terminą laikotarpis po 2014 m. vasario 3 d. neįskaitytinas ir nėra teisinio pagrindo teigti, kad Patikrinimų taisyklių 38 punkte nustatytas neplaninio patikrinimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 40 darbo dienų, šiuo atveju buvo pažeistas. Išvada dėl „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiksmų (veikimo/ neveikimo)“ elektroniniu paštu bankroto administratoriui UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ buvo pateikta 2014 m. balandžio 9 d. 15 val. 31 min., todėl, atsižvelgiant į Patikrinimų taisyklių 40 ir 42 punktų nuostatas bei į tai, kad bankroto administratorius per 3 darbo dienas nepareiškė savo nuomonės ir nepateikė papildomų paaiškinimų ir dokumentų, neplaninis patikrinimas laikomas baigtu 2014 m. balandžio 14 d. UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ neplaninis patikrinimas buvo atliktas nepažeidžiant galiojusių teisės aktų reikalavimų, o ginčijamas Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-31 priimtas pagrįstai, teisėtai ir nepraleidžiant terminų.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

7Atsakovo atstovas prašė skundą atmesti palaikydamas atsiliepime nurodytus argumentus.

8Skundas atmestinas

9Ginčas byloje kilo dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Departamento) 2014-04-16 įsakymo Nr. V-31, kuriuo pareiškėjai bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorei paskirta nuobauda – viešas įspėjimas, pagrįstumo ir teisėtumo.

10Ginčui aktualios redakcijos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 13 d. buvo nustatyta, kad bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą draudžiama privalomuoju draudimu. Pažymėtina, kad analogiška nuostata įtvirtinta ir šiuo metu galiojančio ĮBĮ nuostatose.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Departamentas, vykdydamas bankroto administratorių veiklos stebėseną, nustatė, jog bankroto administratorius UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruoja vieną įmonę, kurios bankroto procesas tebėra vykdomas, tačiau Departamentas neturi duomenų, kad administratorius yra apdraudęs savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, todėl 2013-12-16 raštu kreipėsi į administratorių prašydamas iki 2013-12-31 pateikti apdraudimą patvirtinančius dokumentus, tačiau tokie dokumentai nebuvo gauti. Atsižvelgiant į tai, Departamentas, vadovaudamasis Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-03-20 įsakymu Nr.4-299 (toliau – Priežiūros taisyklės) 45 p., nusprendė atlikti bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą ir 2014-01-27 raštu Nr. (6.14)A2-332 informavo pareiškėją (raštas adresuotas bankroto administratoriaus direktorei) apie galimybę ne vėliau kaip iki 2014-02-03 pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus dėl ĮBĮ nustatytos pareigos apdrausti profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu vykdymo (b. l. 99). Minėtas raštas buvo išsiųstas 2014-01-28 bankroto administratoriaus elektroniniu paštu (bankrotopaslaugos@yahoo.com, b. l. 101,100,75).

12Departamentas, atlikęs patikrinimą 2014-04-07 surašė išvadą „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiksmų (veikimo/ neveikimo)“, kurioje konstatavo, jog bankroto administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 13 d., kurioje nustatyta pareiga apdrausti profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu. Išvadoje pasiūlyta bankroto administratoriaus direktorei Z. G. skirti ĮBĮ 117 str. 1 d. 2 p. nustatytą nuobaudą – viešą įspėjimą (b.l. 97-98). Ši išvada 2014-04-09 buvo išsiųsta bankroto administratoriaus elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini, b.l. 96).

13Departamento direktorius ginčijamu 2014-04-16 įsakymu Nr. V-31, atsižvelgdamas į išvadoje nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis ĮBĮ 117 str. 1 d. 2 p., pareiškėjai bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorei Z. G. skyrė nuobaudą – viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti paskelbtas Departamento interneto svetainėje (b. l. 94). 2014-04-16 įsakymas pareiškėjai buvo siųstas 2014-04-22 raštu bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ buveinės adresu (( - ), Kaunas, b.l. 100), tačiau grįžo su žyma „Neatsiimtas‘ (b.l. 93,95).

14Pareiškėja neginčija fakto, kad jos vadovaujama įmonė – UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“– tuo metu (kaip nurodo atsakovas nuo 2013-12-16, b.l. 99) nebuvo apdrausta administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Pareiškėja pateikė 2016-06-13, t.y. po ginčijamo įsakymo priėmimo, sudarytą Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą Nr. ( - ) (b.l. 20), kuriame įmonės draudimo laikotarpis nurodomas nuo 2014-06-14 iki 2015-06-13, taip pat pažymima, jog apsauga galioja retroaktyviuoju laikotarpiu nuo 2014-01-01 dienos.

15Nesutikdama su atsakovo 2014-04-16 įsakymu Nr. V-31 pareiškėja skunde teismui nurodo, jog BUAB ( - ) bankroto administratoriumi buvo paskirta ne ji (kaip fizinis asmuo), o juridinis asmuo – UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuriam ji vadovauja, todėl nuobauda jai negalėjo būti paskirta, skirta nuobauda neproporcinga, neplaninio veiklos patikrinimo metu padaryta procedūrinių pažeidimų.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu (b. l. 130–135) pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus 2014-04-16 įsakymą Nr. V-31. Atsakovo apeliacinį skundą išnagrinėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2015-12-22 nutartimi jį tenkino iš dalies, pirmos instancijos teismo sprendimą panaikino ir grąžino pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo.

17Teisėjų kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju Administratoriumi paskirta UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ turėjo veikti per savo vadovę, kuri, be kita ko, kartu buvo ir įgaliotas asmuo vykdyti BUAB ( - ) bankroto procedūras. Sutiko su apelianto argumentais, kad Įmonių bankroto įstatymo 13 dalies nuostata yra imperatyvi, ir kad pareiga apdrausti Administratoriaus (UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“) profesinę civilinę atsakomybę teko bendrovės vadovei (kuri buvo ir įgaliotas asmuo), t. y. pareiškėjai. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju Z. G. yra tinkamas teisinės atsakomybės subjektas Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalies prasme, ir nuobaudą jai paskyrė įstatymu bei poįstatyminiu teisės aktu įgaliota institucija (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d., Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 4 p.). Apeliacinė teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, padaręs nepagrįstą išvadą, kad pareiškėja nėra teisinės atsakomybės subjektas Įmonių bankroto įstatymo prasme, kitų pareiškėjos skunde nurodytų argumentų, susijusių su paskirtos nuobaudos proporcingumu, neplaninio veiklos patikrinimo metu padarytų procedūrinių pažeidimų, t. y. nuobaudos Z. G. skyrimo pagrįstumo ir teisėtumo aspektų nenagrinėjo, todėl bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog pareiga apdrausti bankroto administratoriaus (UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“) profesinę civilinę atsakomybę teko bendrovės vadovei, t. y. pareiškėjai, kuri nagrinėjamu atveju yra tinkamas teisinės atsakomybės subjektas Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalies prasme, teismas sprendime pakartotinai nepasikako dėl skunde išdėstytų ir posėdžio metu pareiškėjos pakartotų argumentų šiuo klausimu.

19Nesutikdama su skirta nuobauda pareiškėja taip pat nurodo, jog ji skirta pažeidžiant imperatyvią Patikrinimo taisyklių 38 p. nuostatą, jog neplaninio patikrinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 40 darbo dienų, nes patikrinimas buvo pradėtas 2014-01-27 raštu, turėjo būti baigtas 2014-04-07, tačiau buvo baigtas tik 2014-04-09 ir truko nepagrįstai ilgai. Su šiais pareiškėjos argumentas teismas nesutinka.

20Neplaninių administratorių veiklos patikrinimų atlikimo pagrindai, terminai ir trukmė detalizuoti 2012-05-07 Departamento direktoriaus įsakymu Nr.V-50 patvirtintų Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių (toliau – Patikrinimų taisyklių) III skyriuje. Neplaninis patikrinimas pradedamas Departamento motyvuotu raštu, kuris pateikiamas tikrinamam administratoriui (Patikrinimų taisyklių 35 p.), o baigiamas administratoriui pareiškus nuomonę dėl patikrinimo išvados rezultatų arba pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo administratoriaus supažindinimo su minėta išvada, jei administratorius nepareiškia nuomonės (Patikrinimo taisyklių 40 p.). Patikrinimo taisyklių 38 punktas numato, jog neplaninio patikrinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 40 dienų, taip pat sąlygas, kada jis gali būti pratęstas. Nagrinėjamu atveju patikrinimas buvo pradėtas Departamento 2014-01-27 raštu, kuris elektroniniu paštu išsiųstas kitą dieną, t.y. 2014-01-28, o baigtas pasibaigus trijų darbo dienų terminui nuo 2014-04-09 išvados išsiuntimo (2014-04-09 išvada išsiųsta tą pačią dieną) ir administratoriaus vadovui (pareiškėjai) neišreiškus dėl jos nuomonės. Pažymėtina, jog Patikrinimų taisyklių 39 p. numato, kad į neplaninio patikrinimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, papildomus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. 2014-01-27 rašte nurodyta, jog paaiškinimai gali būti teikiami ne vėliau kaip iki 2014-02-03. Įvertinus minėtą Patikrinimo taisyklių 39 p. nuostatą, taip pat tai, jog paaiškinimai ar kiti dokumentai nebuvo pateikti, laikotarpis po 2014-02-03 į patikrinimo terminą nebuvo skaičiuojamas, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog nagrinėjamu atveju buvo praleistas UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ neplaninio patikrinimo terminas.

21Pareiškėja taip pat nurodo, jog paskirta nuobauda yra neproporcinga pažeidimui, nebuvo būtina skirti griežčiausią poveikio priemonę, tikslui pasiekti, t.y. užtikrinti, kad UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ civilinė atsakomybė būtų apdrausta, būtų pakakę pateikti rekomendaciją apdrausti civilinę atsakomybę.

22Pažymėtina, kad tiek 2014-04-16 Įsakymo Nr. V-31 priėmimo metu galiojusios redakcijos ĮBĮ 117 str. 1 d., tiek Priežiūros taisyklių 46 p. nustatė, kad už įmonių bankrotą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ar kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant bankroto administratoriaus veiklą, administratoriui gali būti paskirta poveikio priemonė – nuobauda. Pagal Patikrinimo taisyklių 47.2 p., kai administratorius yra juridinis asmuo, nuobauda skiriama įgaliotam asmeniui, atliekančiam (atlikusiam) konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui. Nuobauda vadovui skiriama tik tuo atveju, jeigu tikrinant administratoriaus veiklą nustatoma, kad vadovas pažeidė teisės aktus.

23Pareiškėjai paskirta ĮBĮ 117 str. 1 d. 2 p. įtvirtinta nuobaudos rūšis – viešas įspėjimas, už tai, jog būdama UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ vadove nesilaikė ĮBĮ 11 str. 13 d. nustatytos pareigos apdrausti įmonės profesinę civilinę atsakomybę. Bendrovės civilinė atsakomybė buvo apdrausta tik 2014-06-13. Teismo vertinimu, pareiškėjai paskirta nuobauda yra pagrįsta ir proporcinga padarytam pažeidimui. Nesutikrina su pareiškėjos argumentais, kad nuobauda neturėjo būti paskirta. Atkreiptinas dėmesys, jog bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra administratoriaus civilinė atsakomybė už draudimo sutarties galiojimo metu administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų neteisėtais veiksmais, atliekant bankroto procedūras, padarytą žalą, toks draudimas bankroto administratoriui yra privalomas, todėl šio reikalavimo pažeidimą negalima vertinti kaip mažareikšmį. ĮBĮ 11 str. 19 d. numatyta, jog administratorius, siekdamas administruoti bankrutuojančią ar bankrutavusią įmonę, privalo teismui, kreditorių susirinkimui ir šio įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai (t.y. atsakovui) pateikti Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją. Įstatymo leidėjas būtent administratoriui numatė pareigą teikti draudimo liudijimo kopijas, todėl pareiškėjos argumentai, jog atsakovas turėjo teikti rekomendacijas ar priminimus dėl profesinės atsakomybės draudimo, nepagrįsti. Įvertinus Departamento 2014-01-27 rašte (b.l. 99) nurodomas aplinkybes matyti, kad atsakovas 2013-12-16 raštu kreipėsi į administratorių prašydamas iki 2013-12-31 pateikti apdraudimą patvirtinančius dokumentus ir tik šiam nepateikus dokumentų pradėjo patikrinimo procedūrą. Be to, kaip matyti iš ginčijamo 2014-04-16 įsakymo Nr. V-31 bei Departamento išvados, atsakovas, spręsdamas dėl nuobaudos paskyrimo, taip pat įvertino tai, kad ĮBĮ 11 str. 13 d. nuostata yra imperatyvi, pažeidimas truko gana ilgai, todėl pareiškėjos teiginys, kad Departamentas nevertino, ar nuobauda adekvati padarytam pažeidimui, atmetamas kaip nepagrįstas. Pareiškėjos nurodo, jog buvo panaikintas jos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas, tačiau minėto Ūkio ministerijos sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, dėl jo ginčas vyksta kitoje Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje byloje (administracinė byla Nr.I-2728-331/2016). Posėdžio metu pareiškėjos pateikti Departamento įsakymai dėl nuobaudų skyrimo (II t. b.l. 8-13) yra priimti galiojant kitam teisiniam reguliavimui ir esant kitoms faktinėms aplinkybės. Tačiau kaip matyti iš šių įsakymų ir Departamento suvestinės apie viešus įspėjimus už ĮBĮ 11 str. 13 d. nuostatos pažeidimus nuobaudos taip pat buvo skiriamos ir kitiems bankroto administratoriams (II t. b.l. 8,11).

24Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjos argumentais, jog patikrinimo dokumentai buvo siunčiami netinkamai adresais. Atsakovas atliko bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ neplaninį patikrinimą, todėl pagrįstai pranešimus apie patikrinimo pradėjimą, patikrinimo išvadą ir įsakymas dėl nuobaudos bankroto administratoriaus vadovui skyrimo siuntė šio juridinio asmens elektroniniu paštu bei buveinės adresu, kuriuos Departamentui buvo nurodęs UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 75,100). Departamento direktoriaus 2012-02-29 įsakymu Nr. V-17 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 9, 9.1 ir 9.4 p. numato, jog juridiniai asmenys, įgiję teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo momento Departamentui teikia pranešimą apie juridinio asmens pavadinimo, buveinės adreso, adreso korespondencijai ar veiklos adreso, teisinio statuso, teisinės formos, ryšių duomenų (telefono ir fakso numerio (-ių), elektroninio pašto adreso) pasikeitimą; juridinio asmens vadovo pasikeitimą ir kt. Byloje nėra duomenų apie tai, jog UAB ,,Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ būtų teikęs pranešimus apie tai, jog keičiasi įmonės adresas ar ryšio duomenys, todėl, nesant tokio pranešimo, Departamentas patikrinimo metu pagrįstai vadovavosi jo turimais juridinio asmens nurodytais duomenimis. Pareiškėjos dokumentų siuntimas Departamento darbuotojams iš kito elektroninio pašto nėra tolygus pranešimui apie įmonės adreso pasikeitimą. Atsakovo veiksmai siunčiant patikrinimo dokumentus laikytini teisėtais ir pagrįstais.

25Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos ginčijamas Departamento 2014-04-16 sakymas Nr. V-31 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

27Atmesti pareiškėjos Z. G. skundą kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja Z. G. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį... 4. Nurodė, kad buvo bankroto administratorė, jai buvo išduotas bankroto... 5. Atsakovas atsiliepimu (b. l. 88–92) prašė pareiškėjos skundą atmesti... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė skunde išdėstytus argumentus ir... 7. Atsakovo atstovas prašė skundą atmesti palaikydamas atsiliepime nurodytus... 8. Skundas atmestinas... 9. Ginčas byloje kilo dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos... 10. Ginčui aktualios redakcijos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Departamentas, vykdydamas bankroto... 12. Departamentas, atlikęs patikrinimą 2014-04-07 surašė išvadą „Dėl... 13. Departamento direktorius ginčijamu 2014-04-16 įsakymu Nr. V-31,... 14. Pareiškėja neginčija fakto, kad jos vadovaujama įmonė – UAB ,,Įmonių... 15. Nesutikdama su atsakovo 2014-04-16 įsakymu Nr. V-31 pareiškėja skunde... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 17. Teisėjų kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju Administratoriumi... 18. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog... 19. Nesutikdama su skirta nuobauda pareiškėja taip pat nurodo, jog ji skirta... 20. Neplaninių administratorių veiklos patikrinimų atlikimo pagrindai, terminai... 21. Pareiškėja taip pat nurodo, jog paskirta nuobauda yra neproporcinga... 22. Pažymėtina, kad tiek 2014-04-16 Įsakymo Nr. V-31 priėmimo metu galiojusios... 23. Pareiškėjai paskirta ĮBĮ 117 str. 1 d. 2 p. įtvirtinta nuobaudos rūšis... 24. Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjos argumentais, jog patikrinimo... 25. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 27. Atmesti pareiškėjos Z. G. skundą kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...