Byla I-2728-331/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Jolitos Rasiukevičienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2dalyvaujant pareiškėjai Z. G.,

3atsakovo atstovei Neringai Savickei,

4trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Giedriui Galentui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo pareiškėjos Z. G. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijai ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (teisių perėmėjas – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. (35.3-34)-3-2894 Z. G. panaikintas išduoto bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 684c galiojimas (b. l. 44).

8Pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) 2014 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. (35.3-34)-3-2894.

9Paaiškino, kad iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) pateiktų dokumentų suprato, kad Ūkio ministerija panaikino pareiškėjos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą tuo pagrindu, kad yra skirtos dvi galiojančios nuobaudos. Viena nuobauda buvo paskirta kaip bankroto administratoriui, o kita nuobauda – kaip biuro vadovui, bet ne už tiesioginį bankroto administratoriaus darbą, todėl kaip bankroto administratorius turėjo tik vieną galiojančią nuobaudą.

10Pareiškėjos teigimu, antroji nuobauda, kuri buvo skirta Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-31, yra nepagrįsta ir neteisėta. Teismui padarius išvadą, kad Departamento direktoriaus 2014-04-16 įsakymas Nr. V-31 yra naikintinas taip pat ir Ūkio ministerijos priimtas sprendimas (35.3-34)-3-2894 dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo turi būti panaikintas kaip neatitinkantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 115 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimo - priimtas remiantis neteisėtu Departamento direktoriaus įsakymu.

11Pažymėjo, kad Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-31 yra apskundusi Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

12Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 įsakymas Nr. V-31 buvo siunčiamas registruotu paštu. 2014 m. gegužės 26 d. į Departamentą grįžo vokas su laišku, kuriame buvo Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 įsakymas Nr. V-31. Šio voko kopija pareiškėjai buvo pateikta kartu su 2014 m. birželio 12 d. raštu Nr. (6.14)A2-2119. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos 2014 m. gegužės 9 d. raštas Nr. (9.8)A2-1794, kuriuo buvo kviesta atvykti į posėdį, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl to, ar siūlyti Ūkio ministerijai panaikinti pareiškėjos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą. Iki 2014 m. birželio 12 d. šis raštas pareiškėjai buvo neįteiktas. Pareiškėjos teigimu, Departamentas turėjo imtis aktyvių veiksmų ir informuoti Ūkio ministeriją, kad pareiškėja neturėjo galimybės susipažinti su Departamento įsakymu ir negalėjo įgyvendinti teisės į teisinę gynybą, o Ūkio ministerija neturėjo teisės priimti 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894.

13Teismo posėdyje pareiškėja prašė skundą patenkinti, palaikė skunde išdėstytus argumentus.

14Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su skundu nesutinka, atsiliepime (b. l. 75-80) prašo skundą atmesti. Paaiškino, kad Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2014 m. gegužės 27 d. posėdžio protokolo 23 punkte nurodyta, kad Komisija priėmė sprendimą siūlyti Ūkio ministerijai panaikinti pareiškėjai išduoto bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja turi dvi galiojančias nuobaudas. Pareiškėja buvo kviesta atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus, tačiau į jį neatvyko, rašytinių paaiškinimų nepateikė. Pareiškėjai siųsti raštai nebuvo įteikti dėl to, kad pareiškėja jų neatsiėmė, t.y. dėl pačios pareiškėjos veiksmų, šiuo atveju - neveikimo. Pareiškėja sąmoningai nepriėmė Departamento iki pareiškėjos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo jai siųstų raštų.

15Atkreipė dėmesį į tai, kad teisės aktai nenumato nuobaudų skirstymo ir sumavimo pareiškėjos nurodytu principu, t. y. a) nuobaudų administratoriui už tiesioginį bankroto administratoriaus darbą ir b) nuobaudų bankroto administratoriui, kaip biuro vadovui. Nuobauda gali būti skiriama už įvairius teisės aktų pažeidimus ir nuobaudos sumuojamos neatsižvelgiant į tai, už kokius konkrečiai pažeidimus jos buvo skirtos ir į tai, ar nuobauda buvo skirta bankroto administratoriui kaip bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui ar kaip bankroto administratoriaus vadovui. Šiuo atveju buvo pagrindas Ūkio ministerijai priimti sprendimą panaikinti pareiškėjos bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą.

16Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti atsilipime išdėstytais argumentais.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija (toliau – ir Komisija) su skundu nesutinka, prašo netenkinti. Atsiliepime (b. l. 103-105) paaiškino, kad Komisija registruotu laišku išsiuntė pareiškėjai 2014-05-09 raštą Nr. (9.8) A2-1794 „Dėl dalyvavimo bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos posėdyje“ adresu Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 171-17, t. y. adresu, kurį pareiškėja buvo pateikusi Departamentui ir kuris oficialiai buvo skelbiamas Departamento interneto svetainėje. Minėtas laiškas grįžo su 2014 m. birželio 12 d. pašto žyma „neatsiėmė“. Komisijos 2014 m. gegužės 20 d. posėdžio metu (2014 m. gegužės 27 d. posėdžio protokolo 23 punktas) buvo konstatuota, kad Komisija priėmė sprendimą siūlyti Ūkio ministerijai panaikinti pareiškėjai išduoto bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja turi dvi galiojančias nuobaudas. Komisija neturėjo galimybės įvertinti pareiškėjos neatvykimo priežasčių ir priėmė sprendimą jai nedalyvaujant.

18Komisijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 77 str.).

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Įmonių bankroto valdymo departamentas su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Atsiliepime (b. l. 106-108) paaiškino, kad Departamentas, atlikęs bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruojant BUAB „ALKAMENAS“ neplaninį veiklos patikrinimą, nustatė, kad bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo Z. G. pažeidė ĮBĮ 11 str. 3 d. 12 punktą ir Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 6 str. 2 d. Departamento direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-l skirta ĮBĮ 117 str. 1 d. 1 punkte nustatyta nuobauda - įspėjimas. Administratorė Z. G., galiojant nuobaudai, kuri paskirta Departamento direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-l, pakartotinai padarė ĮBĮ 117 str. 1 dalyje nurodytą pažeidimą. 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-31 pareiškėjai buvo skirta antra galiojanti nuobauda. Departamentas siuntė įsakymą adresu (duomenys neskelbtini), t. y. adresu, kurį UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ pateikė Departamentui bei oficialiai buvo skelbiamas Departamento svetainėje. Toks pats adresas nurodomas ir viešai skelbiamuose Juridinių asmenų registro duomenyse. Pareiškėjai siųstas raštas nebuvo įteiktas tik dėl to, kad pareiškėja jo neatsiėmė, t. y. dėl pačios pareiškėjos veiksmų, šiuo atveju – neveikimo.

20Teismo posėdyje Departamento atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

21S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s.

22Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894, kuriuo panaikintas pareiškėjai išduoto bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 684c galiojimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

23Byloje nustatyta, kad departamento direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-1 už ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 12 punkto, Garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies pažeidimus bankroto administratoriaus UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotam asmeniui Z. G. paskirta nuobauda – įspėjimas (prijungtos bylos Nr. I-5318-821/2016 t. I, b. l. 46).

24Departamento direktorius 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-31, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 13 dalimi, Z. G. skyrė nuobaudą – viešą įspėjimą (b. l. 81).

25Departamentas, nustatęs, kad pareiškėja padarė ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalies nurodytą pažeidimą, 2014 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (6.26)A2-1595 kreipėsi į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją dėl sprendimo siūlyti panaikinti pareiškėjos bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 684c galiojimą.

26Komisija 2014 m. gegužės 9 d. raštu Nr. (9.8) A2-1794, adresu (duomenys neskelbtini), pareiškėją informavo, kad Komisija 2014 m. gegužės 20 d. posėdyje svarstys Departamento 2014 m. balandžio 24 d. raštą Nr. (6.26)A2-1595) bei pakvietė pareiškėją dalyvauti Komisijos posėdyje ir pateikti savo paaiškinimus. Šiuo raštu pareiškėjai buvo siųstas Departamento 2014 m. balandžio 24 d. raštas Nr. (6.26)A2-1595) (b. l. 58). Šio registruotu paštu siųsto rašto pareiškėja neatsiėmė (b. l. 58, 59).

27Komisijos posėdžio, įvykusio 2014 m. gegužės 20 d., 2014 m. gegužės 27 d. protokole Nr. B-2, be kita ko, buvo svarstytas Departamento 2014 m. balandžio 24 d. rašto Nr. (6.26)A2-1595 „Dėl bankroto administratorės Z. G. bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ klausimas (b. l. 84-94). Komisija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėja turi dvi galiojančias nuobaudas, į tai, kad nenustatyta, jog pažymėjimo galiojimo panaikinimas yra neproporcingas nustatytiems teisės pažeidimams ir atsižvelgusi į teisės pažeidimo pobūdį, nusprendė siūlyti Ūkio ministerijai panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 684c, išduoto Z. G., galiojimą. Registruotas laiškas, kuriuo siųstas Komisijos 2014 m. gegužės 27 d. protokolas Nr. B-2, 2016 m. birželio 12 d. grįžo pareiškėjai neįteiktas, nes pareiškėja jo neatsiėmė (b. l. 96).

28Departamentas 2014 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (6.12)A2-2038 Ūkio ministerijai paaiškino kad Departamentui 2014 m. gegužės 28 d. buvo grąžintas registruotas laiškas, kuriuo pareiškėjai buvo siųstas Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-31, kuriuo pareiškėjai buvo skirta antra galiojanti nuobauda (b. l. 97).

29Ūkio ministerija 2014 m. birželio 2 d. raštu Nr. (35.3-34)-3-2894 Departamentui ir Komisijai pranešė, kad atsižvelgiant į Komisijos siūlymą, panaikinamas Z. G. išduoto bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 684c galiojimas (b. l. 98).

30Departamentas 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. (6.14)A2-2119 (adresu (duomenys neskelbtini), el. paštu (duomenys neskelbtini)) pareiškėją informavo, kad panaikintas Bankroto administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 684c galiojimas ir nuo 2014 m. birželio 3 d. pareiškėja yra išbraukta iš Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo (b. l. 99).

31Ginčo teisiniam santykiui taikytinos ĮBĮ (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija, galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d.) 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad administratoriaus veiklą prižiūri ir duomenis apie įmonės bankroto procesą savo interneto svetainėje skelbia Vyriausybės įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 205 4.1 punktas įgaliojo Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytos institucijos funkcijas.

32ĮBĮ 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bankroto administratoriaus ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda ir jų galiojimą panaikina Ūkio ministerija. Šio straipsnio 5 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai asmuo, kuriam išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas, turi dvi galiojančias nuobaudas ir Komisija šio įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą siūlyti Ūkio ministerijai panaikinti pažymėjimo galiojimą. Atitinkamai ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda. Šio įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas: 1) įspėjimą; 2) viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Pagal ĮBĮ 117 straipsnio 2 dalies nuostatas, šio įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, nustačiusi, kad asmuo galiojant nuobaudai pakartotinai padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, neatitiko nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, taip pat šio įstatymo 116 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais turi kreiptis į Komisiją dėl sprendimo siūlyti panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą ir išbraukti asmenį iš Sąrašo.

33Nesutikdama su skundžiamu sprendimu, pareiškėja skunde argumentuoja, kad antroji nuobauda, skirta Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-31, yra nepagrįsta ir neteisėta. Viena nuobauda buvo paskirta kaip bankroto administratoriui, o kita nuobauda – kaip biuro vadovui, bet ne už tiesioginį bankroto administratoriaus darbą, todėl kaip bankroto administratorius turėjo tik vieną galiojančią nuobaudą.

34Teismas su šiais pareiškėjos argumentais sutikti negali, nes pareiškėja turėjo dvi galiojančias nuobaudas ir atitiko sąlygas, kurioms esant bankroto administratoriaus pažymėjimas naikintinas (ĮBĮ 115 str. 5 d. 3 p.).

35Ginčą dėl Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-31 panaikinimo nagrinėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-5318-821/2016, kuris 2016 m. kovo 25 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (prijungtos bylos Nr. I-5318-821/2016 t. II, b. l. 21-27). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. birželio 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą paliko nepakeistą (prijungtos bylos Nr. I-5318-821/2016 t. II, b. l. 49-58). Taigi, teismams patvirtinus Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-31 teisėtumą ir pagrįstumą, nekvestionuotinas antrosios nuobaudos skyrimas.

36Dėl to, kad pareiškėja yra tinkamas pažeidimo subjektas antrosios nuobaudos skyrimui, pasisakė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartyje (prijungtos bylos Nr. I-5318-821/2016 t. I, b. l. 172-180), konstatuodamas, kad Administratoriumi paskirta UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ turėjo veikti per savo vadovę, kuri, be kita ko, kartu buvo ir įgaliotas asmuo vykdyti BUAB „Alkamenas“ bankroto procedūras. Nagrinėjamu atveju pareiškėja yra tinkamas teisinės atsakomybės subjektas ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalies prasme, ir nuobaudą jai paskyrė įstatymu bei poįstatyminiu teisės aktu įgaliota institucija (ĮBĮ 11 str. 10 d., Vyriausybės 2011 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 4 p.) (prijungtos bylos Nr. I-5318-821/2016 t. I, b. l. 172-180). Taigi, teismams konstatavus, kad pareiškėja buvo tinkamas subjektas Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-31 paskirti nuobaudą, darytina išvada, kad ginčijamo sprendimo priėmimo metu pareiškėja turėjo dvi galiojančias nuobaudas ir atitiko sąlygas, kurioms esant bankroto administratoriaus pažymėjimas naikintinas (ĮBĮ 115 str. 5 d. 3 p.).

37Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinamo procedūros buvo tinkamai laikomasi. Departamentas, nustatęs, kad pareiškėja galiojant nuobaudai pakartotinai padarė ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, už kurį buvo paskirta nuobauda, privalėjo kreiptis į Komisiją dėl sprendimo siūlyti panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą ir išbraukti pareiškėją iš Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo. Skundžiamo sprendimo priėmimo metu galiojusios aukščiau aptartos teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio, todėl Ūkio ministerija turėjo pareigą panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą, jeigu asmuo, kuriam išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas, turi dvi galiojančias nuobaudas, o Komisija privalo siūlyti Ūkio ministerijai panaikinti pažymėjimo galiojimą. Šiuo atveju Komisija tokį pasiūlymą Ūkio ministerijai pateikė. Komisija, įvertinusi faktinę aplinkybę, kad pareiškėja turi dvi galiojančias nuobaudas, teismo vertinimu, pagrįstai siūlė Ūkio ministerijai panaikinti pareiškėjos pažymėjimo galiojimą.

38Pareiškėja taip pat teigia, kad voko kopija, kuriuo buvo siųstas Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 įsakymas Nr. V-31, jai buvo pateiktas kartu su 2014 m. birželio 12 d. raštu Nr. (6.14)A2-2119, o Komisijos 2014 m. gegužės 9 d. raštas Nr. (9.8)A2-1794 iki 2014 m. birželio 12 d. pareiškėjai buvo neįteiktas. Pareiškėjos teigimu, Departamentas turėjo imtis aktyvių veiksmų ir informuoti Ūkio ministeriją, kad pareiškėja neturėjo galimybės susipažinti su Departamento įsakymu ir negalėjo įgyvendinti teisės į teisinę gynybą, o Ūkio ministerija neturėjo teisės priimti 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894.

39Šiuo aspektu teismas pažymi, kad minėti dokumentai pareiškėjai buvo siųsti registruotomis pašto korespondencijos siuntomis pareiškėjos nurodytu adresu ((duomenys neskelbtini)), kuris buvo nurodomas viešai skelbiamuose Juridinių asmenų registro duomenyse ir kurį UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ Departamentui pateikė.

40Fiziniams asmenims, kuriems išduoti pažymėjimai, pareigą per 5 darbo dienas nuo adreso korespondencijai, ryšių duomenų (telefono, fakso numerio (-ių), elektroninio pašto adreso) pasikeitimo dienos raštu pranešti Departamentui nustato Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Departamento direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-17, 8.2 p. Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, taip pat patvirtintų Departamento direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-17, 9.1 p. nustato analogišką pareigą juridiniams asmenims, įgijusiems teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, t. y. per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo momento Departamentui pateikti pranešimą apie juridinio asmens pavadinimo, buveinės adreso, adreso korespondencijai ar veiklos adreso, teisinio statuso, teisinės formos, ryšių duomenų (telefono ir fakso numerio (-ių), elektroninio pašto adreso) pasikeitimą. Duomenų, kad pareiškėjos kontaktinis adresas būtų pasikeitęs, byloje nėra. Juolab šį adresą, kaip kontaktinį adresą, pareiškėja nurodo ir skunde teismui.

41Kaip minėta, Departamentas 2014 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (6.12)A2-2038 Ūkio ministerijai nurodė, kad Departamentui 2014 m. gegužės 28 d. buvo grąžintas registruotas laiškas, kuriuo pareiškėjai buvo siųstas Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-31 (b. l. 97). Taigi, priimant ginčo sprendimą ši informacija Ūkio ministerijai buvo žinoma. Komisijos 2014 m. gegužės 9 d. rašto Nr. (9.8)A2-1794 ir kitų siųstų dokumentų neįteikimą sąlygojo pačios pareiškėjos elgesys (neatsiėmė registruotu paštu siųstų laiškų), todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Ūkio ministerija neturėjo teisės priimti 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. (35.3-34)-3-2894.

42Teismas, įvertinęs pareiškėjos skundo argumentus, ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas, sprendžia, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas, jo naikinti skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Tuo remdamasis teismas atmeta pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

43Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41 straipsniais, 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

44pareiškėjos Z. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

45Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjai Z. G.,... 3. atsakovo atstovei Neringai Savickei,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Giedriui Galentui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimu Nr.... 8. Pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Lietuvos... 9. Paaiškino, kad iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 10. Pareiškėjos teigimu, antroji nuobauda, kuri buvo skirta Departamento... 11. Pažymėjo, kad Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą... 12. Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 įsakymas Nr. V-31 buvo... 13. Teismo posėdyje pareiškėja prašė skundą patenkinti, palaikė skunde... 14. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su skundu nesutinka,... 15. Atkreipė dėmesį į tai, kad teisės aktai nenumato nuobaudų skirstymo ir... 16. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių... 18. Komisijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Įmonių bankroto valdymo departamentas su... 20. Teismo posėdyje Departamento atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti... 21. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s.... 22. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos... 23. Byloje nustatyta, kad departamento direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymu... 24. Departamento direktorius 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-31,... 25. Departamentas, nustatęs, kad pareiškėja padarė ĮBĮ 117 straipsnio 1... 26. Komisija 2014 m. gegužės 9 d. raštu Nr. (9.8) A2-1794, adresu (duomenys... 27. Komisijos posėdžio, įvykusio 2014 m. gegužės 20 d., 2014 m. gegužės 27... 28. Departamentas 2014 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (6.12)A2-2038 Ūkio... 29. Ūkio ministerija 2014 m. birželio 2 d. raštu Nr. (35.3-34)-3-2894... 30. Departamentas 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. (6.14)A2-2119 (adresu (duomenys... 31. Ginčo teisiniam santykiui taikytinos ĮBĮ (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija,... 32. ĮBĮ 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bankroto administratoriaus ir... 33. Nesutikdama su skundžiamu sprendimu, pareiškėja skunde argumentuoja, kad... 34. Teismas su šiais pareiškėjos argumentais sutikti negali, nes pareiškėja... 35. Ginčą dėl Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.... 36. Dėl to, kad pareiškėja yra tinkamas pažeidimo subjektas antrosios nuobaudos... 37. Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo... 38. Pareiškėja taip pat teigia, kad voko kopija, kuriuo buvo siųstas... 39. Šiuo aspektu teismas pažymi, kad minėti dokumentai pareiškėjai buvo... 40. Fiziniams asmenims, kuriems išduoti pažymėjimai, pareigą per 5 darbo dienas... 41. Kaip minėta, Departamentas 2014 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (6.12)A2-2038... 42. Teismas, įvertinęs pareiškėjos skundo argumentus, ginčo santykius... 43. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41... 44. pareiškėjos Z. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 45. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...