Byla I-2941-562/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Mefodijos Povilaitienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R. J. G., advokatei Beatai Vikienei, atsakovės atstovei Rasai Štikonaitei, trečiųjų suinteresuotų asmenų Aplinkos ministerijos atstovui Vitalijui Sosunovičiui, UAB ,,Edrija“ atstovei advokatei Laurai Altun, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,Neringos vanduo“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, UAB ,,Edrija“ dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB ,,Neringos vanduo“ su skundu (T. 1, b. l. 1-6) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūros (toliau – Agentūra) 2012-03-08 įsakymą Nr. T1-61 ,,Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ grąžinimo“; 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2012-03-19 įsakymą Nr. Tl-69 „Dėl 2012-03-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. Tl-61 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ grąžinimo“ pakeitimo“.

3Pareiškėja skunde nurodė, kad ginčijamais įsakymais Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti nurodytą sumą bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM (18 proc.) lėšų dalį. Tam, kad įsakymai galėtų būti laikomi teisėtais, pagal Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau - Lėšų grąžinimo taisyklės) 5.2.2. p. turi būti nustatytos dvi sąlygos, kurių visumos egzistavimas yra privalomas: 1) projekto vykdytojo UAB „Neringos vanduo“ padarytas teisės aktų ir (arba) paramos sutarties nuostatų pažeidimas; 2) didesnės nei priklauso lėšų sumos išmokėjimo projekto vykdytojui nustatymas. Pareiškėjo nuomone, nėra nei vienos iš minėtų sąlygų, kad būtų pagrindas reikalauti sugrąžinti UAB „Neringos vanduo“ gautas paramos lėšas. Nesutinka su atsakovės teiginiu, kad bendrovė nepateikė dalies draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal paminėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą. Vykdant Rangos sutartį Nr. ( - ) draudimams ir garantijoms iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtos lėšos yra pagrįstos rangovo ūkio subjektų grupės UAB „Edrija“, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ ir UAB „Grundolita“ pagrindinio partnerio UAB „Edrija“ išrašytomis PVM sąskaitomis - faktūromis, atliktų darbų aktais, tarpinio mokėjimo pažymomis. Šios išlaidos buvo patirtos per išlaidų tinkamumo laikotarpį (Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 str. 1 d., 7 str.). Pridedami garantinių raštų ir draudimo polisų nuorašai patvirtina, kad garantijos ir draudimai buvo susiję konkrečiai su Rangos sutarties Nr. ( - ) vykdymu (Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 str. 1 d.). Rangovui už garantijas ir draudimus apmokėta tiksliai pagal Rangos sutarties Nr. ( - ) įkainuotus darbų žiniaraščius. Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšomis apmokant rangovui už draudimus ir garantijas, UAB „Neringos vanduo“ 2003-01-06 Komisijos reglamento Nr. 16/2003 5 str. 1 d. bei 22 str. 4 dalies d) punkto nepažeidė. Pagal Rangos sutarties Nr. ( - ) sudėtine dalimi esančius įkainotus darbų žiniaraščius rangovui už garantijas buvo sumokėta kaip numatyta pagal sutarties sąlygas, viso 120 000,00 Lt ir už visus draudimus, pagal sutarties sąlygas - 32 100,00 Lt. Taigi, nenustatyta, jog būtų buvusi sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Tiek pagal teisės aktuose, tiek pagal sutartyje įtvirtintą funkcijų pasiskirstymą Agentūros pareiga buvo, prieš išmokant Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšas, patikrinti išlaidų tinkamumą. Rangos sutartis Nr. ( - ) buvo sudaryta Agentūrai atlikus viešojo pirkimo procedūras. Garantiniai raštai ir draudimo polisai buvo teikiami ne UAB „Neringos vanduo“, bet Agentūrai. Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, geriausiai žinanti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl išlaidų tinkamumo, pati 2004 metais parengė pirkimo dokumentus ir rangos sutarties sąlygas, įskaitant reikalavimus rangovų teikiamoms užtikrinimo priemonėms (draudimo polisams ir garantiniams raštams), bei įtraukė jų įkainavimą į sutarties darbų kiekių žiniaraščius. Atsakovo parengtuose pirkimo dokumentuose nebuvo numatytas reikalavimas, kad rangovams už draudimus ir garantijas bus apmokama ne sutarties kiekių žiniaraščiuose nurodyta suma, bet bankų ir draudikų sąskaitomis pagrįsta suma. Dėl to UAB „Neringos vanduo“ teisėtai ir pagrįstai pagal rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras į tarpinio mokėjimo pažymas įtraukė rangovui mokėtinas sumas už garantijas ir draudimus pagal sutarties sąlygas. Visas tarpinio mokėjimo pažymas ir rangovo PVM sąskaitas faktūras pasirašė Agentūros įgalioti atstovai, tokiu būdu patvirtindami, jog šios išlaidos pagrįstai ir teisėtai gali būti apmokamos Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšomis. Agentūros 2012-03-19 išvadoje, patikslinančioje 2012-03-08 Agentūros išvadą „Dėl projekto Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas" išlaidų garantijoms bei draudimams tinkamumo“, nurodytas Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio direktorato 2004-12-01 raštas Nr. DGREGIO E3/EBC/iz D(2004), kuriuo Agentūra buvo informuota apie Europos Komisijos nuomonę išlaidų tinkamumo klausimu. Nepaisant to, Agentūra garantijų ir draudimų išlaidas įtraukė į įkainuotų darbų kiekių žiniaraščius, nenustatydama jokių apmokėjimo apribojimų parengtuose pirkimo dokumentuose ir sutarties sąlygose. Agentūra neinformavo UAB „Neringos vanduo“ apie paminėtu Europos Komisijos raštu pateiktą nuomonę. Agentūra ir pati į ją neatsižvelgė vertindama išlaidų tinkamumą ir tvirtindama apmokėti UAB „Neringos vanduo“ mokėjimo pažymas. Skirtumas tarp netinkamų finansuoti lėšų ir grąžintinų į biudžetą lėšų suma 2 233,67 Lt (25 270,25 Lt - 23 036,58 Lt) yra bendrovės nuosavos lėšos, kurios paskaičiuotos pagal projekto faktiško įvykdymo pagal finansavimo šaltinius procentą, t. y. 8,8 % (Sanglaudos fondo dalis - 47 proc, bendrojo finansavimo lėšos - 44,2 proc, nuosavos lėšos - 8,8 proc). Kadangi pagal darbų atlikimo aktus galima tiksliai nustatyti, kiek buvo sumokėta draudimų ir garantijų lėšų pagal finansavimo šaltinius, todėl nesutinka su pažeidime nurodyta į biudžetą grąžintina suma 27 464,76 Lt. Iš pridedamos UAB „Neringos vanduo“ 2012-04-12 suvestinės matyti, kad savo lėšomis (37,1 proc.) apmokėjome draudimus ir garantijas 2007 m. vasario ir kovo mėn.. 2007 m. vasario mėn. į darbų atlikimo aktus buvo įtraukta 3 790,17 Lt bankinių garantijų komisinių, kovo mėn. - 62 230,86 Lt bankinių garantijų komisinių ir 1 804 Lt už draudimus. Į 2007 m. kovo mėn. bankinių garantijų sumą įtrauktos tinkamos finansuoti lėšos 38 764,61 Lt ir netinkamos finansuoti lėšos sumoje 23466,25 Lt. Draudimų suma 1 804 Lt yra netinkamos finansuoti lėšos. Vadinasi, savo lėšomis apmokėjo 9 375,26 Lt netinkamų finansuoti lėšų. Todėl į biudžetą grąžintina suma yra tik 20 323,17 Lt (t. y. 25 270,25 Lt - 9 375,26 Lt + 4 428,18 Lt PVM).

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

5Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (T. 3, b. l. 151-157). Atsiliepime nurodė, kad kaip ir buvo nurodyta 2012-03-12 faksu iš Agentūros UAB „Neringos vanduo“ išsiųsto įsakymo Nr. Tl-61 kopijoje, projekto Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ galutinis paramos gavėjas UAB „Neringos vanduo“, vykdydamas sutartį Nr. ( - ) netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų - nepateikė dalies draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal minėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą, tuo pažeisdamas 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas (toliau - Reglamentas Nr. 16/2003), 5 str. 1 d. bei 22 str. 4 dalies d) punktą. Įsakyme Nr. Tl-61 buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta UAB „Neringos vanduo“ pažeisto Europos Sąjungos teisės akto nuostata - Reglamento Nr. 16/2003 5 str. 1 d. bei 22 str. 4 dalies d) punktas. Kadangi teisės aktai Agentūrą kaip įgyvendinančią instituciją įpareigoja užtikrinti, kad Europos Sąjungos lėšomis būtų apmokamos tik realiai patirtos išlaidos, kurios turi būti pagrįstos patvirtintais apskaitos dokumentais, o projekto galutinis pramos gavėjas UAB „Neringos vanduo“ nepagrindę visų draudimo ir garantijų išlaidų sumos, apmokėtos iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų, todėl Agentūra visiškai pagrįstai nustačiusi pažeidimą, nurodė UAB „Neringos vanduo“ grąžinti neteisėtai išmokėtų Europos Sąjungos bei bendrojo finansavimo lėšų dalį. Priešingai nei teigia pareiškėja, Agentūra nustatė visas būtinas sąlygas pagal Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2.2. punktą ir todėl priėmė sprendimą susigrąžinti neteisėtai išmokėtų Europos Sąjungos bei bendrojo finansavimo lėšų dalį. Agentūra sutinka ir neginčija, kad UAB „Neringos vanduo“ pateikė dalį Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis padengtas išlaidas garantijoms bei draudimams pagrindžiančių apskaitos dokumentų kopijų, tačiau ne visus, būtent todėl dėl apskaitos dokumentais nepagrįstos išlaidų sumos Agentūra ir priėmė Įsakymą Nr. T1-61, vėliau -Įsakymą Nr. T1-69. Pareiškėjos skundžiami įsakymai buvo priimti 2012 m. 03 mėn. Agentūroje atlikus pažeidimo tyrimą dėl projekte garantijoms bei draudimams numatytų išlaidų tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Nesutinka su pareiškėjos skunde nurodomu argumentu, kad Agentūros (Perkančiosios organizacijos) parengtuose pirkimo dokumentuose nebuvo numatytas reikalavimas, kad rangovams už draudimus ir garantijas bus apmokama ne sutarties kiekių žiniaraščiuose nurodyta suma, bet bankų ir draudikų sąskaitomis pagrįsta suma. Šis reikalavimas yra įtvirtintas tiek FIDIC sutarčių bendrųjų sąlygų, kurios yra sudėtinė rangos sutarties Nr. ( - ) dalis, 18.1. d. 7-oje pastraipoje, tiek Reglamente Nr. 16/2003, kuriuo remiantis yra nustatomas Sanglaudos fondo projekto įgyvendinimo metu patirtų išlaidų tinkamumas. Agentūra išlaidų tinkamumą turi teisę tikrinti ne tik prieš išmokant paramos lėšas, bet visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Pagal Reglamento Nr. 16/2003 3 str. 1 d. ir 2 d., projekto įgyvendinimas apima visus etapus - nuo parengiamojo planavimo iki patvirtinto projekto užbaigimo, įskaitant atitinkamas viešumo priemones, be to, projekto įgyvendinimo stadija apima laikotarpį, būtiną įgyvendinimo etapams užbaigti, iki to momento, kai projektas pradeda visapusiškai funkcionuoti, o Europos Komisijos sprendimu patvirtinti fiziniai tikslai įgyvendinti. Agentūrai nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis, turi būti priimamas sprendimas jas susigrąžinti ir šios lėšos realiai privalo būti projekto vykdytojo sugrąžinamos. Projekto vykdytojas negali būti atleidžiamas nuo pareigos grąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas vien todėl, kad toks pažeidimas nustatomas jau atlikus piniginių lėšų pervedimą, o ne prieš jas išmokant. Priešingu atveju, projekto vykdytojui būtų sudarytos sąlygos įsisavinti lėšas, kurios neatitinka tinkamumo finansuoti kriterijų (nagrinėjamu atveju, jis nėra jų realiai patyręs). Agentūra turi teisę vertinti projekto išlaidų tinkamumą visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu tokiu būdu užtikrinant nuolatinę projekto kontrolę, veiksmingą ir teisingą Sanglaudos fondo lėšų naudojimą. teisės aktai aiškiai nurodo, kad grąžintinų lėšų suma administruojančios institucijos sprendime turi būti išskaidoma pagal visus projekto finansavimo šaltinius, t. y. nevertinant kiekvieno atskiro mokėjimo pagal prie sutarties pridedamus atliktų darbų aktus. Agentūra gali tvirtinti mokėjimo prašymą tik tada, kai Galutinis paramos gavėjas pateikia dokumentą, kuriuo garantuojamos paskolos lėšos, numatytos Europos Komisijos sprendimo apimtyje (paskolos sutartį, banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą). Tvirtinant mokėjimo prašymus, reikalavimas pateikti dokumentą, kuriuo garantuojamos Europos Komisijos sprendimą viršijančios paskolos lėšos, netaikomos sutartims, kurioms LR Finansų ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1K-004 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė pasiūlė skirti papildomą finansavimą ir šiems pasiūlymams pritarė LR Vyriausybė. Remiantis ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartimi Nr. ( - ) dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo su vėlesniu pakeitimu (toliau - GPG sutartis), mokėjimai pagal projekto rangos, paslaugų ar prekių tiekimo sutartis turi būti vykdomi pagal Europos Komisijos sprendime dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui numatytus projekto finansavimo šaltinius, o kai vienas iš projekto rangos, paslaugų ar prekių tiekimo sutarties finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos (kaip buvo šiame projekte), numatytos Europos Komisijos sprendimo apimtyje, pradžioje iš paskolos lėšų mokėtina dalis gali būti dengiama ir apmokama iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui finansuoti skiriamų bendrojo finansavimo lėšų, o kai šios lėšos išnaudojamos, bendrojo finansavimo dalis mokama iš galutinio paramos gavėjo paskolos lėšų. Vadovaujantis tokia mokėjimų tvarka, buvo atliekami mokėjimai ir pagal sutartį Nr. ( - ). Apskaičiuodama grąžintinų lėšų sumą, Agentūra vadovavosi tuo pačiu principu kaip ir atlikdama mokėjimus pagal sutartį Nr. ( - ), t. y. pripažintą netinkamomis finansuoti išlaidu sumą išskaidė proporcingai visiems sutartyje nurodytiems Europos Komisijos sprendimo apimties neviršijantiems finansavimo šaltiniams. Skundžiamuose įsakymuose buvo nurodytos visos pagal Lėšų grąžinimo taisyklių 9 punktą sprendimą turinčios sudaryti dalys, nurodytas teisinis bei faktinis pagrindas lėšų grąžinimui. Agentūra teisingai apskaičiavo grąžintinų lėšų sumą, kurią išskaidydama pagal finansavimo šaltinius vadovavosi Europos Komisijos sprendime bei rangos sutartyje nustatytomis finansavimo šaltinių proporcijomis.

6Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (T. 3, b. l. 82-84). Atsiliepime nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad Reglamento reikalavimai nebuvo įvykdyti, t.y. UAB „Neringos vanduo“ nepagrindė visų draudimo ir garantijų išlaidų sumos tinkamais apskaitos dokumentais, konstatuotina, kad Reglamento (EB) Nr. 16/2003 , o būtent jo 5 str. 1 d. bei 22 str. 4 d. d) punktas, yra pažeistas. Atitinkamai, nepagrindus visų išlaidų sumos, konstatuotina, kad nurodyta lėšų dalis buvo gauta neteisėtai bei nepagrįstai, todėl yra grąžintina. Mano, kad Agentūros ginčijami įsakymai yra priimti tinkamai įvertinus visas teisines bei faktines aplinkybes ir yra teisėti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Edrija“ atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti (T. 4, b. l. 97-100). Atsiliepime nurodė, kad jie, vadovaujantis 2005-12-28 Rangos sutarties Nr. ( - ) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų reikalavimais, pateikė užsakovui UAB „Neringos vanduo“ bei Perkančiajai organizacijai Aplinkos projektų valdymo agentūrai visus numatytus draudimus ir garantijas. 2005-12-28 Rangos sutarties Nr. ( - ) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų reikalavimuose nebuvo numatyta pateikti draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal paminėtą sutartį už garantijas bei draudimus apmokėtą lėšų sumą, taip pat ir draudimų bei garantijų pateikimo metu ir vėliau iš UAB „Edrija“ nereikalavo pateikti apmokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų. Nesutinka, kad pagal 2005-12-28 Rangos sutartį Nr. ( - ) laikytinos pagrįstomis išlaidomis yra už garantijas bei draudimus apmokėtos sumos. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo numatyto reikalavimo, kad už draudimus ir garantijas bus apmokama ne sutarties kiekių žiniaraščiuose nurodyta suma, bet bankų ir draudikų sąskaitomis pagrįsta suma, UAB „Neringos vanduo“ teisėtai ir pagrįstai pagal Rangos sutarties Nr. ( - ) sąlygas įtraukė rangovui mokėtinas sumas už garantijas ir draudimus.

9Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

10Skundas atmestinas.

11Pareiškėja UAB ,,Neringos vanduo“ su skundu kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūros (toliau – Agentūra) 2012-03-08 įsakymą Nr. T1-61 ,,Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ grąžinimo“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2012-03-19 įsakymą Nr. Tl-69 „Dėl 2012-03-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. Tl-61 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ grąžinimo“ pakeitimo“.

12Pažymėtina, kad Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija aplinkos apsaugos srityje, užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami, Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų, taip pat, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, ir kitų Sanglaudos fondo lėšas administruojančių institucijų rekomendacijų, atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus; pagal reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus ir reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatas atlieka iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu, administraciniu, finansiniu ir techniniu požiūriais tikrina projektus pas galutinį paramos gavėją ir (arba) jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti; teikia visą būtiną pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose; užtikrina, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir susijusios su darbais, nebaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam baigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus ir atitinka teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus; tarpinės institucijos įgaliojimu Lėšų grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą (ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (Žin„ 2008, Nr. 87-3483, 2011, Nr. 105-4914), 11.1,11.2.,11.9,11.11,11.17 p.p.).

13Europos Sąjungos paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307, įtvirtintos nuostatos, kuriomis vadovaudamosi ES finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu. Pažeidimų taisyklėse nustatyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, be kita ko, vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (6.3 p.); pažeidžia kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas (6.12 p.). Pažeidimas taip pat gali būti nustatomas tuomet, kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas (7 p.). Paramą administruojanti institucija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi apie jį informacijos, per 20 darbo dienų nuo įtarimo ir (ar) tokios informacijos gavimo dienos atlieka pažeidimo tyrimą (9 p.). Tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka (12 p.). Pastarosiose numatyta, jog sprendimas - administruojančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos vadovo įsakymas ir (arba) kito jo įgalioto asmens potvarkis grąžinti neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas lėšas ir (arba) minėtų institucijų patvirtinta siūlomų grąžinti lėšų forma. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą (4 p.). Sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija, projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, projekto vykdytojas nesilaikė paramos sutarties ir dėl to, be kita ko, projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma (5.1.4. 5.2.2 p.).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-09-21 Agentūra (Įgyvendinančioji institucija), UAB „Neringos vanduo“ (Galutinio paramos gavėjas) ir Neringos savivaldybė pasirašė sutartį, nustatančią santykius tarp šalių, t.y. atsakomybės pasiskirstymą dėl pagrindinių užduočių, aprašytų Finansiniame memorandume Nr. ( - ), vykdymo, įgyvendinant projektą „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo sistemų plėtra“; mokėjimo procedūras ir finansinius srautus pagal visus tris, projektui finansuoti skirtus, lėšų šaltinius: Europos Sąjungos lėšas, paskolos lėšas, valstybės biudžeto lėšas. (T 3, b. l. 170-182).

15UAB „Neringos vanduo“, UAB ,,Edrija“, UAB ,,Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ ir UAB ,,Grundolita“ 2005-12-28 sudarė rangos sutartį Nr. ( - ), kuria rangovas įsipareigojo vykdyti ir baigti projekto „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo sistemų plėtra“ darbus ir ištaisyti bet kuriuos jų defektus (T 3, b. l. 188-190). Sutartyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija/Užsakovas įsipareigojo sumokėti Sutarties kainą, Rangovui už darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje, arba kitą sumą, kuri bus mokėtina pagal Sutarties sąlygas (PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu). Priimta Sutarties suma 12 182 719,50 Lt kuri susideda iš: Sanglaudos fondo dalies – 5 725 878,16 Lt, LR biudžeto dalies – 5 379 996,94 Lt, Užsakovo dalies – 1 076 844,40 Lt. Pridėtinės vertės mokestis - 2 192 889,51 Lt. Sutarties kaina, įskaitant PVM yra 14 375 609,01 Lt. Perkančioji organizacija/Užsakovas mokėjimus darys pagal Rangovo pateiktas sąskaitas litais arba eurais, priklausomai nuo to, kokią valiutą savo sąskaitoje nurodys Rangovas.

16Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko auditą dėl sanglaudos fondo projekto Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ ir surašė 2012-01-18 audito ataskaitos projektą, kuriame nurodė, kad išlaidos garantijoms ir draudimams, numatytos sutarties Nr. ( - ) atliktų darbų kiekių sąrašuose, kurių suma yra 35 276,88 EUR (be PVM), yra netinkamos finansuoti, nes nėra įrodymų, kad išlaidos buvo realiai padarytos (T 4, b. l. 2-47).

17Agentūra 2012-02-29 gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą „Dėl įtariamo pažeidimo tyrimo“, kuriuo Agentūra buvo prašoma ištirti galimą pažeidimą dėl projekte garantijoms bei draudimams numatytų išlaidų tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos bei bendrojo finansavimo lėšomis (T 4, b. l. 48-49).

18Atlikusi nurodytą tyrimą Agentūra 2012-03-08 parengė tyrimo išvadą (T 4, b. l. 58-60)., kurioje nustatė, kad sutarties Nr. ( - ) kiekių žiniaraščiuose eilutėje Nr. 1 „Garantijos numatytos pagal sutarties sąlygas“ numatyta išlaidų suma, lygi 120 000,00 Lt, nebuvo visiškai pagrįsta UAB „Neringos vanduo“ pateiktais apskaitos dokumentais. Už garantijas apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 93 691,12 Lt, todėl 26 308,88 Lt bei LR biudžeto lėšomis apmokėta PVM (18 proc.) lėšų dalis, lygi 4 735,60 Lt, pripažintinos netinkamomis finansuoti lėšomis; sutarties Nr. ( - ) kiekių žiniaraščiuose eilutėje Nr. 2 „Visi draudimai numatyti pagal sutarties sąlygas“ numatyta išlaidų suma, lygi 32 100,00 Lt, nebuvo visiškai pagrįsta UAB „Neringos vanduo“ apskaitos dokumentais. Už draudimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 30 296,00 Lt, todėl 1804 Lt bei LR biudžeto lėšomis apmokėta PVM (18 proc.) lėšų dalis, lygi 204,25 Lt pripažintinos netinkamomis finansuoti lėšomis. Bendra pagal sutartį Nr. ( - ) už draudimus ir garantijas netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų suma: 28 112,88 Lt bei PVM (18 proc.) lėšų dalis - 4 939,85 Lt, iš kurių į Lietuvos Respublikos biudžetą projekto galutinis paramos gavėjas turės grąžinti 25 627,95 Lt (Europos Sąjungos dalis - 13 213,05 Lt, bendrojo finansavimo lėšos - 12414,90 Lt) bei PVM lėšų dalį, lygią 4 939,85 Lt.

19Agentūra 2012-03-01 kreipėsi į UAB „Neringos vanduo“ su prašymu pateikti sutartyje Nr. ( - ) numatytų garantijų ir draudimų faktą patvirtinančius dokumentus bei atitinkamų garantijų ir draudimo įmokų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus. UAB „Neringos vanduo“ 2012-03-05 raštu Nr. 17 pateikė paaiškinimą ir papildomus dokumentus (T 4, b. l. 50-55).

20Agentūra 2012-03-12 raštais Nr. APVA-976 ir Nr. APVA-977 (T 4, b. l. 56, 58) informavo pareiškėją bei Finansų ir aplinkos ministerijas, kad 2012-03-08 užbaigusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustatė, kad pagal rangos sutartį Nr. ( - ) „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ už garantijas patirta išlaidų suma, lygi 120 000,00 Lt, nebuvo visiškai pagrįsta UAB „Neringos vanduo“ pateiktais apskaitos dokumentais - pagrįsta tik 93 691,12 Lt, todėl 26 308,88 Lt bei LR biudžeto lėšomis apmokėta PVM (18 proc.) lėšų dalis, lygi 4 735,60 Lt, pripažintos netinkamomis finansuoti lėšomis. Be to, pagal rangos sutartį Nr. ( - ) „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ už draudimus patirta išlaidų suma, lygi 32 100,00 Lt, nebuvo visiškai pagrįsta UAB „Neringos vanduo“ apskaitos dokumentais - pagrįsta tik 30 296,00 Lt, todėl 1804 Lt bei LR biudžeto lėšomis apmokėta PVM (18 proc.) lėšų dalis, lygi 204,25 Lt pripažintos netinkamomis finansuoti lėšomis. Bendra pagal sutartį Nr. ( - ) už draudimus ir garantijas netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų suma: 28 112,88 Lt bei PVM (18 proc.) lėšų dalis - 4 939,85 Lt, iš kurių į Lietuvos Respublikos biudžetą projekto galutiniam paramos gavėjui nurodyta grąžinti 25 627,95 Lt (Europos Sąjungos dalis - 13 213,05 Lt, bendrojo finansavimo lėšos - 12414,90 Lt) bei PVM lėšų dalį, lygią 4939,85 Lt.

21Agentūra 2012-03-08 priėmė įsakymą Nr. Tl-61 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ grąžinimo“ (T. 4, b. l. 64), kuriuo nustatyta, kad projekto Nr. ( - ) galutinis paramos gavėjas UAB „Neringos vanduo“, vykdydamas sutartį Nr. ( - ) netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų - nepateikė dalies draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal paminėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą, tuo pažeisdamas 2003-01-06 Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 5 str. 1 d. bei 22 str. 4 dalies d) punktą. Įsakyme nurodyta, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos privalo grąžinti 25 627,95 Lt (Europos Sąjungos dalis - 13 213,05 Lt, bendrojo finansavimo lėšos - 12 414,90 Lt) bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM (18 proc.) lėšų dalį, lygią 4 939,85 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

22Pareiškėjai pateikus papildomus dokumentus, pagrindžiančius išlaidas garantijoms dar 2 842,63 Lt sumai, Agentūros 2012-03-08 įsakymas Nr. Tl-61 buvo pakeistas 2012-03-19 įsakymu Nr. T1-69, atitinkamai patikslinant grąžintinų lėšų sumą (T. 4, b. l. 43). Nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 23 036, 58 Lt (Europos Sąjungos dalis - 11 877,02 Lt, bendrojo finansavimo lėšos - 11 159,56 Lt) bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM (18 proc.) lėšų dalį, lygią 4 428,18 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

23Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570, toliau - Lėšų grąžinimo taisyklės), 5.2.2. p. numato, kad lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

24Ginčo atveju atsakovas pripažino, kad paramos gavėjas UAB „Neringos vanduo“, vykdydamas sutartį Nr. ( - ) „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, nes nepateikė dalies draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal minėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą, tuo pažeisdamas 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 5 str. 1 d. bei 22 str. 4 dalies d) punkto nuostatas.

25Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 str. „Skaidrumas ir įrodomieji dokumentai“ numatyta, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai.

26Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio, reglamentuojančio realias išlaidas, 1 dalyje nustatyta, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 str. 4 d. d) p. nustatyta, kad pridėtinės išlaidos ir kitos sąnaudos turi būti konkrečiai pagrįstos ir turi būti sąžiningai paskirstomos vadovaujantis priimtais apskaitos standartais. Taigi, nustatytas reglamentavimas patvirtina, kad garantijų ir draudimų išlaidos turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį bei pagrįstos mokėjimo dokumentais.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. kovo 1 d. raštu Nr. APVA-828 agentūra kreipėsi į UAB „Neringos vanduo“ su prašymu iki 2012 m. kovo 5 d. pateikti sutartyje Nr. ( - ) numatytų garantijų ir draudimų faktą patvirtinančius dokumentus bei atitinkamų draudimo ir garantijų įmokų mokėjimų faktą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras ir apmokėjimo dokumentus). Pareiškėja 2012-03-05 pateikė sąskaitų kopijas (4 T, b. l. 50-55), kuriomis pagrindė dalį Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis padengtų išlaidų: sutarties Nr. ( - ) kiekių žiniaraščiuose eilutėje Nr. 1 „Garantijos numatytos pagal sutarties sąlygas“ numatyta 120 000,00 Lt išlaidų suma. 2012-03-08 projekto galutinis paramos gavėjas buvo pateikęs išlaidas garantijoms pagrindžiančių apskaitos dokumentų tik 93 691,12 Lt sumai, todėl 26 308,88 Lt bei LR biudžeto lėšomis apmokėta PVM (18 proc.) lėšų dalis, lygi 4 735,60 Lt., pripažintos netinkamomis finansuoti lėšomis (2 T, b. l. 30). Sutarties Nr. ( - ) kiekių žiniaraščiuose eilutėje Nr. 2 „visi draudimai numatyti pagal sutarties sąlygas“ numatyta 32 100,00 Lt išlaidų suma. UAB „Neringos vanduo“ išlaidų už draudimus apmokėjimo dokumentais pagrindė 30 296,00 Lt sumai, todėl 1 804,00 Lt bei LR biudžeto lėšomis apmokėta PVM (18 proc.) lėšų dalis, lygi 204,25 Lt pripažintos netinkamomis finansuoti lėšomis. 2012-03-08 bendra pagal sutartį Nr. ( - ) už draudimus ir garantijas netinkamomis finansuoti pripažinta lėšų suma: 28 112,88 Lt bei PVM (18 proc.) lėšų dalis - 4 939,85 Lt, iš kurių į Lietuvos Respublikos biudžetą 2012-03-12 raštu Nr. APVA-976 projekto galutiniam paramos gavėjui nurodyta grąžinti 25 627,95 Lt (Europos Sąjungos dalis - 13 213,05 Lt, bendrojo finansavimo lėšos -12414,90 Lt) bei PVM lėšų dalį, lygią 4 939,85 Lt (4 T, b. l. 56). 2012-03-13 UAB „Neringos vanduo“ elektroniniu paštu pateikė papildomus duomenis, patvirtinančius 2 842,63 Lt išlaidas garantijoms. Įvertinusi pateiktus papildomus duomenis, atsakovas patikslino 2012-03-08 išvadoje apskaičiuotas netinkamas finansuoti lėšų sumas ir pripažino, jog pareiškėja privalo grąžinti 23 036,58 Lt (Europos Sąjungos dalis - 11 877,02 Lt, bendrojo finansavimo lėšos - 11 159,56 Lt) bei PVM lėšų dalį, lygią 4 428,18 Lt. (4 T, b. l. 66).

28Vertinant šias nustatytas aplinkybes minėto reglamentavimo pagrindu, kad Reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio bei 22 straipsnio 4d. d) punkto nuostatos numato, jog garantijų ir draudimų išlaidos turi būti pagrįstos ir tinkamos finansuoti, tik tuo atveju, kai yra realiai patirtos ir proporcingos projekto įgyvendinimui patiriamoms garantijų ir draudimų išlaidoms, atsakovas turėjo pagrindą reikalauti grąžinti nepagrįstas mokėjimo dokumentais pinigines lėšas. Pažymėtina, kad Reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnyje nurodyti dokumentai ir skirti įrodyti, jog buhalterinis įrašas yra padarytas teisingai. Reikalavimo pagrįstumą pateikti garantijų ir draudimų išlaidas įrodančius duomenis patvirtina ir FIDIC sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos. Pagal 18.1. d. „Bendrieji draudimo reikalavimai“ 7-ą pastraipos nuostatas, kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, draudžiančioji šalis kitai šaliai privalo pateikti mokėjimo įrodymą; kai įrodymai arba draudimo liudijimai yra pateikti, draudžiančioji šalis visada apie tai taip pat privalo pranešti inžinieriui. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad perkančiosios organizacijos parengtuose pirkimo dokumentuose nebuvo numatytas reikalavimas, jog rangovams už draudimus ir garantijas bus apmokama ne sutarties kiekių žiniaraščiuose nurodyta suma, bet bankų ir draudikų sąskaitomis pagrįsta suma. Ginčo atveju įvertinus tai, kad minėti Reglamento reikalavimai nebuvo įvykdyti, t.y. pareiškėja nepagrindė visų draudimo ir garantijų išlaidų sumos tinkamais apskaitos dokumentais, pripažintina, jog Reglamento 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 4 d.d) punkto nuostatos buvo pažeistos. Todėl atsižvelgiant į tai, kad draudimo ir garantijų išlaidų sumos dalis nebuvo tinkamai pagrįsta, atsakovas turėjo pagrindą pripažinti, jog minėta piniginių lėšų dalis buvo gauta nepagrįstai. Pažymėtina, kad pagal Pažeidimų taisyklių 2 p. nuostatas pažeidimas apibrėžiamas kaip Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu ar neveikimu, dėl kurio atsirado ar galėjo atsirasti valstybės ir/ ar Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Atsižvelgiant į tai, atsakovas nustatė visas ginčijamiems įsakymams priimti būtinas Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2.2. punkto taikymo kontekste numatytas sąlygas. Pažymėtina, kad projekto įgyvendinimas apima visus etapus - nuo parengiamojo planavimo iki patvirtinto projekto užbaigimo, įskaitant atitinkamas viešumo priemones, be to, projekto įgyvendinimo stadija apima laikotarpį, būtiną įgyvendinimo etapams užbaigti, iki to momento, kai projektas pradeda visapusiškai funkcionuoti, o Europos Komisijos sprendimu patvirtinti fiziniai tikslai įgyvendinti (Reglamento Nr. 16/2003 3 str. 1 d.,2 d.). Todėl siekiant veiksmingai administruoti Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos lėšas projektams, atsakovas išlaidų tinkamumą privalo tikrinti viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. užtikrinant nuolatinę projekto kontrolę, veiksmingą ir teisingą Sanglaudos fondo lėšų naudojimą, išlaidų tinkamumą turi tikrinti ne tik prieš išmokant paramos lėšas, bet ir viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Šiame kontekste reikšminga pastebėti, kad Europos Komisijos auditas ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė nuolat tikrina, ar valstybė narė imasi visų priemonių užtikrinti Europos Sąjungos reglamentuose numatytų pareigų vykdymą ir siekia, kad tokiems projektams, kurie vykdomi pažeidžiant teisės aktų ar sutarčių reikalavimus, būtų taikomas finansinis koregavimas. Minėta, kad pagal Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 11.9 p. nuostatas, Agentūrai pavesta užtikrinti, jog galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir susijusios su darbais, nebaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam baigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus ir atitinka teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus

29Vertinant pareiškėjos nurodytus argumentus, kad nebuvo atsižvelgta į finansavimo šaltinius ir proporcijas, pažymėtina, kad Lėšų grąžinimo taisyklių 9 punkte nustatyti privalomi elementai, kurie turi būti nurodyti sprendime, t. y. projekto rekvizitai (projekto kodas arba projekto numeris, arba paramos sutarties numeris, projekto vykdytojas ir projekto pavadinimas); priežastis susigrąžinti lėšas; pripažinta netinkama finansuoti ir grąžintina suma pagal visus projekto finansavimo šaltinius; terminas, per kurį lėšos turi būti grąžintos (išskyrus patvirtintą siūlomų grąžinti lėšų formą); delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis; palūkanų (kai teikiama valstybės pagalba), kurios nustatomos taikant Europos Komisijos ES oficialiajame leidinyje ar internete paskelbtas orientacines arba diskonto normas, dydis; palūkanų, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydis; banko sąskaita, į kurią turi būti grąžinamos lėšos (išskyrus patvirtintą siūlomų grąžinti lėšų formą); sprendimo apskundimo tvarka (išskyrus patvirtintą siūlomų grąžinti lėšų formą); kita, administruojančiosios institucijos ar įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) nuomone, svarbi informacija. Atsižvelgiant į tai, grąžintinų lėšų suma administruojančios institucijos sprendime turi būti išskaidoma pagal visus projekto finansavimo šaltinius. Nagrinėjamu atveju nustatyta bendra projekto suma - 10 531 000,00 EUR (3 t.b.l.168), iš kurių 378 000,00 EUR pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis, todėl bendra tinkamų projektų išlaidų suma - 10 153 000,00 EUR, kurių 47 proc. Sudaro ISPA/Sanglaudos fondo lėšos. Atsakovo duomenimis atskirai pagal nustatytą ES ir bendrojo finansavimo lėšų santykį, buvo išskaidyta rangos sutarties Nr. ( - ) suma (be PVM) (sutarties Nr. ( - ).) - 12 182 719,50 Lt, kuria sudaro Sanglaudos fondo dalis - 5 725 878,16 Lt( 47 proc. nuo bendros sutarties sumos), LR biudžeto dalis - 5 379 996,94 Lt (44,1609 proc. nuo bendros sutarties sumos), bei UAB „Neringos vanduo“ dalis - 1 076 844,40 Lt ( t. y. 8,8391 proc. nuo bendros sutarties sumos).

30ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos 2004-09-21 tarp Agentūros, UAB „Neringos vanduo“ bei Neringos savivaldybės sutarties su vėlesniais pakeitimais (toliau - GPG sutartis, priedas Nr. 2) pagrindu sureguliuoti tarp Agentūros ir galutinio paramos gavėjo UAB „Neringos vanduo“ susiklostę santykiai bei atsakomybės pasiskirstymas dėl pagrindinių užduočių (3t.b.l.170-186). Pažymėtina, kad GPG sutarties 3 str. 2 p. (pakeista 2010 m. spalio 18 d.), pagrindu Agentūra peržiūri gautus mokėjimo prašymus, sąskaitas ir kitus apmokėjimui pateiktus dokumentus pagal Europosa Komisijos sprendimo dėl paramos skyrimo Projektui nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų reikalavimus ir, jei gauti dokumentai yra priimti, juos patvirtina bei grąžina patvirtintą sąskaitą ir kitus apmokėjimui pateiktus dokumentus galutiniam paramos gavėjui; o kai vienas iš projekto rangos, paslaugų ar prekių tiekimo sutarties finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos, numatytos Europos Komisijos sprendimo apimtyje, pradžioje iš paskolos lėšų mokėtina dalis gali būti dengiama ir apmokama iš specialiųjų valstybės biudžeto sanglaudos fondo programų projektui finansuoti skiriamų bendrojo finansavimo lėšų. Kai išnaudojamos iš specialiųjų valstybės biudžeto Europos I Komisijos Sanglaudos fondo programų projektui finansuoti skiriamos bendrojo finansavimo lėšos, bendrojo finansavimo dalis mokama iš Galutinio paramos gavėjo paskolos lėšų. Tokiu atveju Agentūra gali tvirtinti mokėjimo prašymą tik tada, kai Galutinis paramos gavėjas pateikia dokumentą, kuriuo garantuojamos paskolos lėšos, numatytos Europos Komisijos sprendimo apimtyje (paskolos sutartį, banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą). Tvirtinant mokėjimo prašymus, reikalavimas pateikti dokumentą, kuriuo garantuojamos Europos Komisijos sprendimą viršijančios paskolos lėšos, netaikomos sutartims, kurioms LR Finansų ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1K-004 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė pasiūlė skirti papildomą finansavimą ir šiems pasiūlymams pritarė LR Vyriausybė (3 t.b.l.183). Todėl GPG sutarties pagrindu, mokėjimai pagal projekto rangos, paslaugų ar prekių tiekimo sutartis turi būti vykdomi pagal Europos Komisijos sprendime dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui numatytus projekto finansavimo šaltinius, o kai vienas iš projekto rangos, paslaugų ar prekių tiekimo sutarties finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos, pradžioje iš paskolos lėšų mokėtina dalis gali būti dengiama ir apmokama iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui finansuoti skiriamų bendrojo finansavimo lėšų. Išnaudojus šias lėšas, bendrojo finansavimo dalis mokama iš galutinio paramos gavėjo paskolos lėšų. Pažymėtina, kad vadovaujantis minėta mokėjimų tvarka, buvo atliekami mokėjimai ir pagal sutartį Nr. ( - ). Atsižvelgiant į tai, atsakovas pagrįstai pripažintą netinkamomis finansuoti išlaidų sumą išskaidė proporcingai visiems finansavimo šaltiniams.

31Įvertinus minėtas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai pripažino, kad projekto galutinis paramos gavėjas privalo grąžinti 23 036,58 Lt (Europos Sąjungos dalis - 11 877,02 Lt, bendrojo finansavimo lėšos - 11 159,56 Lt) bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM ( 18 proc.) lėšų dalį, lygią 4 428,18 Lt.

32Apibendrinat teismo išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas bylai reikšmingo teisinio reguliavimo kontekste tinkamai nustatė ir įvertino faktinius duomenis bei priėmė teisėtus ir pagrįstus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo panaikinti Aplinkos valdymo agentūros 2012-03-08 įsakymą Nr. T1-61 bei 2012-03-19 įsakymą Nr. Tl-69.

33Skundas atmetamas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str.1p.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

35pareiškėjos UAB ,,Neringos vanduo“ skundą atmesti.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB ,,Neringos vanduo“ su skundu (T. 1, b. l. 1-6) kreipėsi į... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad ginčijamais įsakymais Projekto galutinis... 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai patvirtino skunde išdėstytus... 5. Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūra... 6. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Edrija“ atsiliepime į pareiškėjos... 9. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su pareiškėjos... 10. Skundas atmestinas.... 11. Pareiškėja UAB ,,Neringos vanduo“ su skundu kreipėsi į teismą prašydama... 12. Pažymėtina, kad Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija aplinkos... 13. Europos Sąjungos paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-09-21 Agentūra (Įgyvendinančioji... 15. UAB „Neringos vanduo“, UAB ,,Edrija“, UAB ,,Klaipėdos inžinerinių... 16. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko auditą dėl sanglaudos fondo... 17. Agentūra 2012-02-29 gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą... 18. Atlikusi nurodytą tyrimą Agentūra 2012-03-08 parengė tyrimo išvadą (T 4,... 19. Agentūra 2012-03-01 kreipėsi į UAB „Neringos vanduo“ su prašymu... 20. Agentūra 2012-03-12 raštais Nr. APVA-976 ir Nr. APVA-977 (T 4, b. l. 56, 58)... 21. Agentūra 2012-03-08 priėmė įsakymą Nr. Tl-61 „Dėl Europos Sąjungos... 22. Pareiškėjai pateikus papildomus dokumentus, pagrindžiančius išlaidas... 23. Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės... 24. Ginčo atveju atsakovas pripažino, kad paramos gavėjas UAB „Neringos... 25. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 str. „Skaidrumas ir įrodomieji... 26. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio, reglamentuojančio realias... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. kovo 1 d. raštu Nr. APVA-828 agentūra... 28. Vertinant šias nustatytas aplinkybes minėto reglamentavimo pagrindu, kad... 29. Vertinant pareiškėjos nurodytus argumentus, kad nebuvo atsižvelgta į... 30. ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties Nr. ( -... 31. Įvertinus minėtas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas... 32. Apibendrinat teismo išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Skundas atmetamas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str.1p.).... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. pareiškėjos UAB ,,Neringos vanduo“ skundą atmesti.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...