Byla AS-602-56-13
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Neringos vanduo“ (toliau – ir pareiškėjas; Bendrovė; UAB „Neringos vanduo“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovas; Agentūra) direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. T12-111 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/006 „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“ grąžinimo“ (t. 1, b. l. 1–6).

6Atsakovas Agentūra teismui pateiktame atsiliepime nurodė, jog su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 3, b. l. 17–24).

7Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pateikė prašymus nutraukti administracinę bylą ir priteisti Bendrovei iš atsakovo 2 520 Lt (100 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 2 420 Lt už skundo parengimą) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareiškėjas pateikė 2012 m. birželio 18 d. atstovavimo sutarties, 2012 m. liepos 8 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. BV1-48/12 nuorašus, išrašą iš 2012 m. liepos 9 d. suteiktų teisinių paslaugų akto Nr. BV 1-48/12, AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymą Nr. 2275.

8Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartimi administracinė byla pagal Bendrovės skundo reikalavimą Agentūrai buvo nutraukta pareiškėjui atsisakius nuo skundo. Nutartimi nustatyta, kad Bendrovė nuo skundo atsisakė dėl tos priežasties, jog skundžiamas Agentūros direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymas buvo panaikintas paties atsakovo, todėl išnyko ginčo dalykas (t. 5, b. l. 34).

9Atsakovas Agentūra teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjos prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nesutiko ir prašė jį atmesti.

10Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad šioje byloje pareiškėjo atstovės paruoštas ir teismui pateiktas skundas didžia dalimi yra identiškas skundo, teikto Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-2941-562/2012, tekstui. Todėl pareiškėjo šioje byloje pateikto skundo paruošimui nurodytos 10 val. laiko sąnaudos yra nerealios ir akivaizdžiai neproporcingos. Taip pat pažymėjo, kad administracinė byla nebuvo sudėtinga teisės taikymo požiūriu, nereikalavo ypatingų specialių žinių. Atsakovo nuomone, įvertinus nurodytas aplinkybes, už skundo parengimą pareiškėjai galėtų būti priteisiama apie 800 Lt ir 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Neringos vanduo“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-3603-426/2012, priteisimo tenkino ir priteisė UAB „Neringos vanduo“ iš atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2 520 Lt (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

13Teismas rėmėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsniu, Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalimi bei Teisingumo ministro

142004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Teismas konstatavo, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, jog byla nutraukta Bendrovei atsisakius nuo skundo dėl tos priežasties, jog Agentūra pati pasinaikino ginčijamą sprendimą, todėl teigtina, kad pareiškėjas įgijo teisę į pagrįstų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atkreipė dėmesį, jog sprendžiant reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, atsižvelgtina į tai, kad advokatės B. V. teiktų teisinių paslaugų metu buvo nustatyta 850 Lt minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Konstatavo, jog teismui pateikti įrodymai (t. 1, b. l. 7; t. 5, b. l. 38 – 40) patvirtina, kad Bendrovės patirtos 2 520 Lt bylinėjimosi išlaidos yra realios, neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nurodytų ir rekomenduojamų maksimalių išlaidų dydžio, todėl priteistinos. Pažymėjo, jog atsakovo Agentūros teismui pateiktame atsiliepime išdėstyta pozicija, kad pareiškėjo skundo parengimo laiko sąnaudos yra neproporcingos, nes kilęs ginčas yra nesudėtingas teisės taikymo ir aiškinimo aspektu, o pats skundas iš dalies buvo tapatus 2012 m. balandžio 12 d. teismui pateiktam skundui administracinėje byloje Nr. I-2941-562/2012, yra nepagrįsta. Nurodė, jog teismui pateiktas skundas, be kita ko, grindžiamas Europos Sąjungos teisės aktų taikymu ir aiškinimu, o atsakovas, pats panaikindamas ginčijamą 2012 m. gegužės 21 d. įsakymą, iš esmės pripažino, jog nagrinėjamu atveju faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių aktų nuostatas taikė netinkamai. Taigi, teisėjų kolegija vertino, kad kilęs ginčas negali būti laikomas nesudėtingu teisės taikymo prasme, be to, pareiškėjo pateiktame skunde nurodytos iš esmės skirtingos faktinės aplinkybės, negu išnagrinėtoje administracinėje byloje

15Nr. I-2941-562/2012 (t. 5, b. l. 59 – 64).

16III.

17Atsakovas Agentūra, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą (t. 5, b. l. 72 – 74), kuriuo prašo ginčijamą teismo nutartį panaikinti ir atmesti pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Atskirajame skunde nurodo, jog nesutinka su teismo pozicija, kad pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo egzistuoja, kai pats pareiškėjas atsisakė pateikto skundo ir byla buvo nutraukta jo iniciatyva. Tikina, jog tokiu būdu yra pažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai, o pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalies 2 punktą bylinėjimosi išlaidų priteisimas galimas, kai teismas sprendimą priima pareiškėjo naudai. Pabrėžia, jog ABTĮ nenumato bylinėjimosi išlaidų priteisimo tokiu atveju, kai pareiškėjas atsisako pateikto skundo administracinėje byloje, todėl jų priteisti nagrinėtoje byloje nebuvo jokio pagrindo. Pažymi ir tai, jog tuo atveju, jei teismas nuspręstų, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš atsakovo pareiškėjo naudai, jos turėtų būti sumažintos. Šiuo aspektu nurodo manąs, jog pareiškėjo skundo rengimo laiko sąnaudos yra neproporcingos bylinėjimosi išlaidų dydžiui, nes ginčas nesudėtingas teisės taikymo ir aiškinimo aspektu. Teigia, jog būtent ši aplinkybė, vadovaujantis Rekomendacijų 8 punktu ir jų 2 punkte įtvirtintais kriterijais, yra svarbi, nustatant bylinėjimosi išlaidų dydį. Pažymi, jog sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taikomas realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, priteisiamos protingo dydžio išlaidos ir teismas negali toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009). Akcentuoja, jog pareiškėjo skundas nesudėtingas tuo aspektu, kad jis 2012 m. balandžio 12 d. teismui pateikė iš esmės tapataus turinio skundą (administracinėje byloje Nr. 1-2941-562/2012). Teigia, kad abiejų skundų turinys iš esmės sutampa tiek faktinių aplinkybių, tiek teisinės argumentacijos aspektu (kiekybiškai pusė skundo turinio sutampa su anksčiau Pareiškėjos pateiktu skundu administracinėje byloje Nr. 1-2941-562/2012). Atsižvelgiant į šią aplinkybę, nurodo, jog pareiškėjo naudai teoriškai galėtų būti priteistina ne 2 520 Lt, o atitinkamai mažesnė 900 Lt bylinėjimosi išlaidų suma. Daro išvadą, kad skundo rengimo laiko sąnaudos turėjo būti sutaupytos, taip pat tai suponuoja bylos žinomumo ir nesudėtingumo faktą.

19Pareiškėjas UAB „Neringos vanduo“ atsiliepimu į atsakovo Agentūros atskirąjį skundą prašo: 1) atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą; 2) priteisti pareiškėjui iš atsakovo 242 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

20Atsiliepimą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

211) Pažymi, jog atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ABTĮ nenumato bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrindų, kai pareiškėjas atsisako pateikto skundo administracinėje byloje, tačiau šį teiginį paneigia ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis. Nurodo, jog pareiškėjas byloje ginčijo atsakovo 2012 m. gegužės 21 d. įsakymą, o atsakovei 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. T1-176 geruoju panaikinus ginčijamą įsakymą nebeliko skundo dalyko, todėl pareiškėjas atsisakė savo skundo. Taigi, esant paminėtoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį pareiškėja įgijo teisę į pagrįstų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą;

222) Nurodo, jog nesutinka su atsakovo argumentu, kad ginčas laikytinas nesudėtingu ir atitinkamai turėtų būti mažinamos bylinėjimosi išlaidos. Teigia, jog laikyti ginčą nesudėtingu nėra pagrindo vien dėl to, kad pats atsakovas, kaip įgyvendinančioji institucija, kurios funkcija užtikrinti, kad Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos būtų naudojamos laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų (Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026, 10.2 p.), nežinojo, kaip taikyti ir aiškinti 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 23 straipsnio 1 dalį. Nurodo, jog atsakovas ginčijamą įsakymą pats panaikino tik po to, kai Europos Komisija Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2012 m. liepos 20 d. raštu Nr. Ares(2012)887367 pateikė nuomonę dėl rezervinių siurblių įsigijimo išlaidų tinkamumo finansuoti Sanglaudos fondo lėšomis. Priduria, jog tai, kad ginčas nelaikytinas nesudėtingu pagrindžia tas faktas, kad administracinių teismų praktika dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų grąžinimo dar tik formuojama, o faktinėmis aplinkybėmis panašių bylų (t.y. dėl išlaidų atsarginiams siurbliams ar kitokiai panašiai atsarginei įrangai, kuri techniškai būtina projekto tikslams pasiekti, tinkamumo finansuoti Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis) administraciniuose teismuose iki šios bylos iš viso nebuvo nagrinėjama;

233) Mano, jog pagrindo mažinti priteistų bylinėjimosi išlaidų sumos nesudaro ir ta aplinkybė, kad parengtame skunde prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis, kaip ir anksčiau Vilniaus apygardos administraciniame teismui pateiktame skunde, kuriame buvo ginčijami kiti du Atsakovės įsakymai, t. y. 2012 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. T1-61 ir 2012 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. T1-69. Pažymi, kad pareiškėjas sumokėjo už advokatės faktiškai sugaištą laiką rengiant konkretų skundą, t. y. šio byloje nagrinėto skundo parengimui advokatei sugaišus 10 val., už šį laiką ir buvo apmokėta. Pastebi, kad priteista suma už skundo parengimą, 2000 Lt be PVM (2420 Lt su PVM)), neviršija Rekomendacijų 8.2 punkto;

244) Pastebi, jog nagrinėjamu atveju netaikytina atsakovo nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, nes atsakovo nurodytoje byloje buvo nagrinėjamas ne Rekomendacijų, bet kito teisės akto, t. y., Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 (2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 396 red.) (toliau – ir Taisyklės), taikymo klausimas. Be to, minėtos bylos ir šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi;

255) Informuoja, jog pareiškėjas už atsiliepimo į šį atskirąjį skundą parengimą advokatei B. V. sumokėjo 242 Lt (su PVM). Priduria, jog paminėtų išlaidų dydį patvirtina pridedami advokatės B. V. 2012 m. lapkričio 16 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. BV 1-87/12 nuorašas, išrašas iš 2012 m. lapkričio 16 d. suteiktų teisinių paslaugų akto Nr. BV 1-87/12 ir mokėjimo nurodymo originalas, o šios išlaidos advokato pagalbai neviršija Rekomendacijų 8.15 punkto, todėl yra priteistinos.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atsakovo atskirasis skundas atmestinas. Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

29Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo 2520 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

31ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numato, jog šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje dėl pastarosios teisės normos taikymo yra pažymėjęs, jog ABTĮ 44 straipsnio 3 dalies atžvilgiu esminės reikšmės neturi, kokie vidiniai motyvai paskatino atsakovą geruoju patenkinti pareiškėjo reikalavimą. Esminė aplinkybė yra ta, kad de facto reikalavimas buvo patenkintas tik po to, kai pareiškėjas kreipėsi į teismą. Priešingas situacijos aiškinimas būtų pagrindas atmesti prašymą, jei tik atsakovas rastų kokių nors įrodymų (raštų, dokumentų ar kt.), kurie parodytų kitus, nei pareiškėjo kreipimasis į teismą, skundo reikalavimo tenkinimo pagrindus. Tokia situacija būtų neproporcinga ir pažeistų teisėtų lūkesčių principą. Kiekvieną kartą kreipdamasis į teismą, pareiškėjas negalėtų būti tikras dėl teisės į bylinėjimosi išlaidas atsiradimo, jei vėliau bet kuriuo momentu atsakovas įvykdytų pareiškėjo reikalavimą ir motyvuotų tai bet kokiomis aplinkybėmis. Tokiu būdu atsakovas nepagrįstai išvengtų pareigos atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir kreipimosi į teismą momentu pareiškėjo reikalavimas nebuvo de facto įvykdytas arba pareiškėjas apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–596/2011).

33Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2012 m. spalio 9 d. prašymu (t. 5, b. l. 32 – 33) atsisakė savo skundo ir prašė administracinę bylą nutraukti. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi šį prašymą patenkino ir bylą nutraukė (t. 5; b. l. 45 – 46). Atkreiptinas dėmesys, jog pagrįsdamas savo prašymą nutraukti bylą, pareiškėjas nurodė, kad atsakovas geruoju patenkino pareiškėjo reikalavimą ir panaikino ginčytą savo įsakymą Nr. T1-111, todėl byloje nebeliko skundo dalyko. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog tai buvo padaryta atsakovo 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. T1-176 (t. 5, b. l. 37), atsižvelgiant į Europos Komisijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2012 m. liepos 20 d. raštu Nr. Ares(2012)887367 pateiktą nuomonę dėl rezervinių siurblių įsigijimo išlaidų tinkamumo finansuoti Sanglaudos fondo lėšomis. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent minėtame Europos Komisijos rašte suformuluotas išvadas, kaip pagrindą pareiškėjo ginčytam įsakymui panaikinti, eksplicitiškai nurodė ir pats atsakovas (t. 5, b. l. 34). Taigi, akivaizdu, jog pareiškėjo reikalavimas geruoju buvo patenkintas šiam jau kreipusis į teismą, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog pareiškėjas turi teisę gauti iš atsakovo savo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo, atsakovas atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad ABTĮ nenumato bylinėjimosi išlaidų priteisimo tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako pateikto skundo administracinėje byloje, todėl jų priteisti nagrinėtoje byloje nebuvo jokio pagrindo.

34ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas bei nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

35Iš bylos duomenų matyti, jog teikdamas prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, pareiškėjas pateikė PVM sąskaitą-faktūrą už teisines paslaugas Nr. BV 1-48/12, suteiktų teisinių paslaugų aktą Nr. BV 1-48/12 ir mokėjimo nurodymą (t. 5, b. l. 38 – 40), be to, byloje pateikta pareiškėjo ir advokatės B. V. atstovavimo sutartis (t. 5, b. l. 43). Iš pastarųjų rašytinių duomenų, taip pat iš žyminio mokesčio sumokėjimo kvito (t. 1, b. l. 7) matyti, jog pareiškėjo prašymas priteisti 2520 Lt (2420 Lt už skundo parengimą ir 100 Lt žyminio mokesčio) bylinėjimosi išlaidų buvo pagrįstas, o išlaidos – realios ir patirtos.

36Atkreiptinas dėmesys, jog nors pirmosios instancijos teismas ir klaidingai konstatavo, kad advokatės B. V. teiktų teisinių paslaugų metu buvo nustatytas 850 Lt MMA, nes minėto dydžio MMA buvo nustatytas tik nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimu 2012 m. birželio 20 d. Nr. 718 (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. birželio 24 d.), o teisinės paslaugos pareiškėjui suteiktos anksčiau (išlaidų realumą pagrindžiantys dokumentai datuojami atitinkamai 2012 m. liepos 8 d., 2012 m. liepos 9 d. ir 2012 m. liepos 13 d.), teisėjų kolegijos vertinimu, tai nekeičia klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo esmės. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Rekomendacijos, kuriomis priteisiant atstovavimo išlaidas, vadovautasi nustato tik rekomenduojamą priteistinų išlaidų dydį. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už skundą maksimaliai rekomenduojama priteisti (3 * 800 Lt = 2400 Lt), todėl pareiškėjui už skundo rengimą priteista 2420 Lt (be žyminio mokesčio) suma yra protinga, pagrįsta, reali bei įrodyta.

37Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą, nesutinka su atsakovo atskirajame skunde keliamais argumentais dėl to, jog priteistinos bylinėjimosi išlaidos konkrečiu atveju, vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, turėtų būti mažinamos. Šiuo aspektu pažymėtina, jog byla, priešingai nei teigia atsakovas, buvo pakankamai sudėtinga ir kompleksiška, reikalavo specialiųjų žinių. Būtent – joje kilo klausimas dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų grąžinimo, neabejotinai susijęs su Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimu, ką, be kita ko, parodo ir minėtas Europos Komisijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2012 m. liepos 20 d. pateiktas raštas Nr. Ares(2012)887367 dėl rezervinių siurblių įsigijimo išlaidų tinkamumo finansuoti Sanglaudos fondo lėšomis. Be to, vien tai, kad atsakovas, iškėlus administracinę bylą, pats panaikino ginčijamą administracinį aktą, taipogi suponuoja, jog specifinių teisės aktų taikymo klausimas jam taipogi nebuvo aiškus, reikalavo autoritetingo subjekto išaiškinimo.

38Pridurtina, jog teismas nesutinka ir su tais atsakovo teiginiais, jog priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina dėl to, kad pareiškėjas 2012 m. balandžio 12 d. teismui pateikė iš esmės tapataus turinio skundą (administracinėje byloje Nr. 1-2941-562/2012). Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju tai nėra svarbi aplinkybė, sudaranti pagrindą mažinti už skundo rengimą priteistinų išlaidų dydį pareiškėjui, nes, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, minėtas skundas (t. 5, b. l. 59 – 64) ir ginčo skundas nėra identiški, skiriasi jų faktinės aplinkybės.

39Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, keisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutarties nėra pagrindo, o atskirasis skundas – atmestinas.

40Pridurtina, jog pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo priteisti iš atsakovo patirtas 242 Lt išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai maksimaliai rekomenduojama priteisti 425 Lt (0,5 * 850 Lt MMA (teisinių paslaugų suteikimo metu jau galiojo būtent pastarasis MMA)), todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atskirasis skundas atmestas, spręstina, jog pareiškėjo nurodyta 242 Lt suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą yra pagrįsta bei įrodyta prie atsiliepimo pridėtais PVM sąskaita-faktūra už teisines paslaugas Nr. BV 1-87/12 bei suteiktų teisinių paslaugų aktu BV 1-87/12 bei yra priteistina.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą atmesti.

43Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ prašymą priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 242 Lt (du šimtus keturiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą tenkinti ir šias išlaidas pareiškėjui iš atsakovo priteisti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Neringos vanduo“ (toliau – ir... 6. Atsakovas Agentūra teismui pateiktame atsiliepime nurodė, jog su skundu... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pateikė prašymus nutraukti... 8. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartimi... 9. Atsakovas Agentūra teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjos prašymu... 10. Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad šioje byloje pareiškėjo atstovės... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi... 13. Teismas rėmėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 14. 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl... 15. Nr. I-2941-562/2012 (t. 5, b. l. 59 – 64).... 16. III.... 17. Atsakovas Agentūra, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo... 18. Atskirajame skunde nurodo, jog nesutinka su teismo pozicija, kad pareiškėjo... 19. Pareiškėjas UAB „Neringos vanduo“ atsiliepimu į atsakovo Agentūros... 20. Atsiliepimą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:... 21. 1) Pažymi, jog atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ABTĮ nenumato... 22. 2) Nurodo, jog nesutinka su atsakovo argumentu, kad ginčas laikytinas... 23. 3) Mano, jog pagrindo mažinti priteistų bylinėjimosi išlaidų sumos... 24. 4) Pastebi, jog nagrinėjamu atveju netaikytina atsakovo nurodyta Lietuvos... 25. 5) Informuoja, jog pareiškėjas už atsiliepimo į šį atskirąjį skundą... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atsakovo atskirasis skundas atmestinas. Pareiškėjo prašymas tenkintinas.... 29. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012... 30. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 31. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numato, jog šio straipsnio 2 dalyje numatyta... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje dėl pastarosios... 33. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2012 m.... 34. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 35. Iš bylos duomenų matyti, jog teikdamas prašymą atlyginti bylinėjimosi... 36. Atkreiptinas dėmesys, jog nors pirmosios instancijos teismas ir klaidingai... 37. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą, nesutinka su atsakovo... 38. Pridurtina, jog teismas nesutinka ir su tais atsakovo teiginiais, jog... 39. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, keisti Vilniaus apygardos... 40. Pridurtina, jog pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 42. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 43. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ prašymą... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį palikti... 45. Nutartis neskundžiama....