Byla P-492-164-12
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus teisių perėmėja) prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 (Nr. A8-875-05) pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK STATYBA” skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „JGK STATYBA“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį ir tenkinti UAB „JGK STATYBA“ skundą įpareigojant Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos 12 punkto vykdymą, projekto papildymo eigos kontrolę, pavedant UAB Korporacijai „Matininkai“ suderinti su UAB „JGK STATYBA“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos ribas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu (administracinės bylos Nr. Nr. I-647-8/2005) pareiškėjo skundą tenkino, panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo tvarkos 12 punktą ir suderintų su UAB „JGK STATYBA“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ribas.

6Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas yra įsiteisėjęs ir šiai bylai turi prejudicinę reikšmę, iš naujo juo nustatyti faktai neįrodinėtini. Teismas pabrėžė, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu nustatyta, kad pareiškėjas teisėtai naudoja 33 ha žemės sklypą šiuo metu, esantį Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje ir siekia įteisinti faktinius nuomos santykius. Teismas akcentavo, kad pareiškėjas pagrįstai kelia reikalavimą taikyti ginčo santykiams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos nuostatas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nurodo ir atsakovas nepaneigė, jog žemės sklypo ribų niekas neaptarinėjo, nors yra rengiamas žemės reformos projekto papildymas. Teismas vadovavosi Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos 12 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 40 punktu ir pažymėjo, kad žemės sklypo ribos nederinamos su pareiškėju, tuo yra ribojama jo teisė dalyvauti rengiant žemės reformos projektą, todėl ši pareiškėjo teisė turi būti ginama. Teismas vadovavosi Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 90 punktu ir padarė išvadą, kad pagrįstas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą.

7Atsakovas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB „JGK STATYBA“ skundą atmesti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi (administracinės bylos Nr. Nr. A8-875-05) apeliacinį skundą atmetė. Teismas nurodė, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I4-1078/04, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, kaip ir šioje byloje, nustatyta, kad pareiškėjui suteiktas žemės sklypas patenka į Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo teritoriją. Šiuo teismo sprendimu atsakovas buvo įpareigotas žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjui pateikti Buivydiškių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planą, į kurį patenka ir pareiškėjui priskirtas žemės sklypas. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo buvo atsiradę teisiniai santykiai žemės reformos žemėtvarkos projekto Buivydiškių kadastro vietovėje rengimo srityje, kurie tiek pareiškėjui, tiek atsakovui sukūrė atitinkamas teises ir pareigas rengiant šį projektą. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas 2004 m. rugsėjo 23 d. raštu kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, jog žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas neatlieka su pareiškėju jam priskirto žemės sklypo ploto ir vietos ribų suderinimo veiksmų bei prašė užtikrinti šių veiksmų atlikimą. Į šį pareiškėjo prašymą atsakovas neatsakė, t. y. dėl šio prašymo nustatyta tvarka nepriėmė jokio sprendimo. Teismas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 5516-01 3.2.3 punktu atsakovui buvo pavesta kontroliuoti projekto rengimo eigą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos 18 punkte (2002 m. balandžio 20 d. redakcija) atsakovas buvo įpareigotas per 15 darbo dienų išnagrinėti pateiktas tokio pobūdžio pretenzijas. Todėl teismas vertino, kad atsakovui nesiėmus jokių veiksmų dėl pareiškėjo pateikto prašymo, jis neatliko jam priskirtų pareigų, nes neįvykdė minėtų teisės aktų reikalavimų bei kartu pažeidė ir pareiškėjo teises, kurios pastarajam atsirado žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo procese.

8II.

9Atsakovo teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo“ 5.4 p.) 2012 m. gegužės 31 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismu padavė (išsiuntė paštu) prašymą, kuriuo prašo: 1) atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005; 2) nustačius, kad praleistas terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti, šį terminą atnaujinti; 3) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo UAB „JGK STATYBA“ skundą atmesti kaip nepagrįstą; 4) sustabdyti išieškojimą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo pagrindu 2005 m. spalio 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. I-647-8.

10Atsakovas prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu – kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti tą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Prašymas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

111. Tarnyba pažymi, kad administracinėje byloje Nr. I4-1078/2004, kurioje 2004 m. gruodžio 16 d. priimtas sprendimas turėjo prejudicinę reikšmę priimant 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą ir 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartį šioje administracinėje byloje, buvo atnaujintas procesas ir bylą išnagrinėjus iš naujo, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 26 d. priėmė sprendimą, kuriuo nutarė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I4-1078/2004 2004 m. gruodžio 16 d. priimtą sprendimą ir pareiškėjo UAB „JGK STATYBA“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi. Akcentuoja, kad įsiteisėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarčiai, teismo nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo iš esmės priešingos aplinkybėms bei išvadoms, nustatytoms 2004 m. gruodžio 16 d. sprendime nagrinėjant tą pačią bylą.

122. Atsakovas nurodo, kad 2012 m. balandžio 12 d. gavo antstolės Virginijos Meškauskienės patvarkymą, kuriame buvo prašoma informuoti apie Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo, kurio pagrindu buvo išduotas 2005 m. spalio 4 d. vykdomasis dokumentas Nr. 1-647-8, vykdymą. Atsakovas akcentuoja, kad vykdomuoju dokumentu reikalaujama vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą, kuris buvo priimtas panaikinto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo pagrindu, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo įvykdymas negalimas dėl objektyvių priežasčių, o jo įgyvendinimas besąlygiškai pažeistų viešąjį interesą, be to jis prieštarauja kitiems bendrosios bei administracinės kompetencijos teismo priimtiems įsiteisėjusiems sprendimams. Taip pat akcentuoja, kad nėra galimybės įvykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo ir dėl to, dėl vėliau parengtų ir įgyvendintų teritorijų planavimo dokumentų, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 1996 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 511 patvirtintu detaliuoju planu suprojektuotas 33 ha žemės sklypo šiuo metu nebeegzistuoja, todėl nėra galimybės nustatyti ir apibrėžti jo ribas.

133. Akcentuoja, kad apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį jam tapo žinoma šios nutarties paskelbimo dieną. Tačiau atsakovas pažymi, kad nežinojo, jog pareiškėjas, ignoruodama teismų sprendimus: Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-430-45/2006 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. civilinėje byloje Nr. 2a-484/2008, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-415/2010, kuriais teismai konstatavo, kad UAB „JGK STATYBA“ 2000 m. gegužės 24 d. pasibaigus nuomos teisiniams santykiams, neturi reikalavimo teisės dėl viso jo nurodomo 33 ha žemės sklypo, reikalaus, kad antstolė užuot nutraukusi vykdomąją bylą, tęs vykdymo veiksmus tęs. Teigia, kad apie tokius UAB „JGK STATYBA“ ketinimus sužinojo tik 2012 m. balandžio 12 d. gavęs antstolės 2012 m. balandžio 10 d. patvarkymą. Todėl mano, kad trijų mėnesių terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti turi būti skaičiuojamas nuo nurodytos datos. Teigia, kad jei būtų nuspręsta, jog terminas prašymui paduoti yra praleistas, mano, kad aptartos aplinkybės sudaro pagrindą šį terminą atnaujinti. Akcentuoja, kad nežino kito būdo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo ir juo pagrindu išduoto vykdomojo rašto.

144. Nurodo, kad Tarnybos Vilniaus miesto skyrius antstolės Virginijos Meškauskienės 2012 m. balandžio 10 d. patvarkymu Nr. 49 15 2012 04 10 2482/05-1 yra įpareigojamas vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą. Pažymi, kad 2012 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 49SJ-(14.49.105.)-63 informavo antstolę, jog nesutinka su 2012 m. balandžio 10 d. patvarkyme nurodytu įpareigojimu atlikti procesinius veiksmus, nes Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 negali būti įvykdytas, nes jame nurodytos aplinkybės yra nuginčytos vėlesniais bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų sprendimais. Paaiškina, kad antstolė Virginija Meškauskienė 2012 m. gegužės 16 d. surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 17 15 2012 05 16 2482, kurį pateikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, kad būtų išspręstas klausimas dėl baudos Tarnybai skyrimo. Tarnyba mano, kad ši aplinkybė patvirtina reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą, sustabdant išieškojimą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo pagrindu 2005 m. spalio 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą.

15Pareiškėjas UAB „JGK STATYBA“ atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

16Atsiliepimą grindžia tokiais esminiais argumentais:

171. Aiškina, kad nuo 2005 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip 5 metai, todėl mano, kad Tarnybos prašymas dėl proceso atnaujinimo negalėjo būti paduotas. Teigia, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus ir kitą įstatymu nustatytą terminą – nuo tos dienos, kada Tarnyba sužinojo apie jos prašyme nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį, kurią Tarnyba nurodo, kaip proceso atnaujinimo pagrindą, praėjo 21 mėnuo ir 7 dienos. Pažymi ir tai, kad ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas negali būti atnaujintas, ir dėl to, kad Tarnyba ne dėl svarbių priežasčių, o dėl to, jog nesitikėjo, kad UAB „JGK STATYBA“ reikalaus, jog būtų tęsiamas 2005 m. spalio 4 d. užvestos vykdomosios bylos Nr. 0015/05/02482 vykdymas. Paaiškina, kad šiuo metu galiojant iš esmės tai pačiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytai tvarkai dėl žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų žemės sklypų ribų suderinimo su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu pirkti ar nuomoti arba kitaip naudoti valstybinės žemės sklypą“, būtų neprotinga tikėtis, kad UAB „JGK STATYBA“ nereikalaus 2005 m. spalio 4 d. užvestos vykdomosios bylos Nr. 0015/05/02482 vykdymo, kai tai geruoju atsisako daryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

182. Mano, kad teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 nėra priimtas 2004 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I4-1078/2004 pagrindu. Paaiškina, kad 2009 m. kovo 26 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-386-142/2009 (kuriuo buvo panaikintas 2004 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimas) teismas nurodė, kad išsprendžiamas UAB „JGK STATYBA“ reikalavimas žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo parengiamosios stadijos rengimo metu 33 ha ploto žemės sklypo pažymėjimo, kaip valstybės išperkamos žemės. Teismui pripažįstant, kad Tarnybos ir UAB „JGK STATYBA“ teisiniai santykiai dėl žemės naudojimo yra civilinio teisinio pobūdžio, teismas vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi dėl nuomos santykių buvimo (nebuvimo), tačiau nesivadovavo 2008 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2008 dėl 33 hektarų žemės sklypo statuso. Akcentuoja, kad teismų sprendimai dėl UAB „JGK STATYBA“, Tarnybos ir pretendentų į nuosavybės teisių atkūrimą 33 ha žemės sklypo ribose teisinių santykių yra prieštaringi ir šie santykiai iki šiol nėra išnagrinėti visais aspektais.

193. Pažymi, kad UAB „JGK STATYBA“ yra ne tik valstybinės žemės nuomininkas, tačiau taip pat yra asmuo turintis užstatymo teisę ir teisę naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p paskirtu žemės sklypu, bei siekti užstatymui skirtos žemės naudojimą įforminti nuomos ar žemės pirkimo-pardavimo sutartimis. Teigia, kad ginčuose dėl nuomos sutarčių sudarymo būtina, jog UAB „JGK STATYBA“ ir Tarnyba žinotų 33 ha žemės sklypo ribas, jas bendrai suderintų ir dėl to nesiginčytų. Paaiškina, kad ginčas dėl nuomos sutarčių sudarymo nėra užbaigtas.

204. Mano, kad Tarnyba pateiktu teismui prašymu siekia ne tik revizuoti įsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005, bet pirmiausia panaikinti jo teisines pasekmes, kurių rezultatas lemia bylos šalių civilines teises. Pareiškėjas nurodo, kad jo įgytų civilinių teisių ir teisėtų lūkesčių apsauga reikalauja išvengti tokių situacijų, kurios nesuderinamos su teisės viršenybės ir apibrėžtumo principais.

21Teisėjų kolegija konstatuoja:

22III.

23Prašymas atnaujinti procesą tenkintinas.

24Nustatyta, kad šioje administracinėje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu tenkino pareiškėjo UAB „JGK STATYBA“ skundą ir panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą bei įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei įgyvendinimo tvarkos 12 punktą ir suderintų su UAB „JGK STATYBA“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje ribas. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2005 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį. Šioje administracinėje byloje 2005 m. balandžio 1 d. priimtu sprendimu buvo konstatuota, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu nustatyta, jog pareiškėjas teisėtai naudoja 33 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus m. Pilaitės seniūnijoje ir siekia įteisinti faktinius nuomos santykius. Sprendime taip pat padaryta išvada, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas turi prejudicinę reikšmę. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo prejudicinę reikšmę šioje administracinėje byloje pripažino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartyje.

25Tarnyba procesą šioje byloje prašo atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu – kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti tą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Tokiu neteisėtu bei panaikintu teismo sprendimu nurodo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 priimtą sprendimą. Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. spalio 5 d. nutartimis atnaujino procesą Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 bei perdavė bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 26 d. priėmė sprendimą (administracinės bylos Nr. I-386-142/2009), kuriuo panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimą (administracinėje byloje Nr. I4-1078/04) ir pareiškėjo UAB „JGK STATYBA“ skundą atmetė. Teismas rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-430-45/06 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008 padarytomis išvadomis, kad tarp valstybinės žemės savininko ir UAB „JGK STATYBA“ buvo žemės nuomos santykiai, kurie baigėsi 2000 m. gegužės 24 d., sutartis atnaujinta nebuvo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendime be kita ko konstatavo, kad pasibaigus teisiniams santykiams, kuriems atsirasti pagrindu buvo 1990 m. gegužės 16 d. Vyriausybės potvarkis 142p, šiuo aktu pareiškėjas jau negali pagrįsti teisės reikalauti, kad atitinkamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos struktūrinis padalinys rengtų žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir suteiktą Vyriausybės potvarkiu sklypą pažymėtų kaip valstybės išperkamą žemę.

26Kaip buvo pažymėta, šioje administracinėje byloje priimtas sprendimas buvo grindžiamas administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 nustatytomis aplinkybėmis, o išvada, kad pareiškėjas teisėtai naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p. skirtą 33 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus m. Pilaitės seniūnijoje šioje byloje buvo laikoma prejudicine. Tačiau administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 2004 m. gruodžio 16 d. priimtas teismo sprendimas buvo panaikintas inter alia konstatavus, kad teisiniai santykiai, kuriems atsirasti pagrindu buvo 1990 m. gegužės 16 d. Vyriausybės potvarkis 142p, yra pasibaigę ir šiuo aktu pareiškėjas jau negali pagrįsti teisės reikalauti, kad atitinkamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos struktūrinis padalinys rengtų žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir suteiktą Vyriausybės potvarkiu sklypą pažymėtų kaip valstybės išperkamą žemę. Administracinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą priimtu sprendimu Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius buvo įpareigotas užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suderintų su UAB „JGK STATYBA“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto konkretaus ploto žemės sklypo – 33 ha, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ribas. Kaip buvo akcentuota, pareiškėjo teisė į nurodyto dydžio žemės sklypą šioje byloje nebuvo vertinama – ji buvo pripažinta atsižvelgus į administracinėje byloje Nr. I4-1078/04 nustatytas prejudicinę galią turinčias aplinkybes. Aptartos aplinkybės, teisėjų kolegija vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, kad buvo panaikintas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, kuris buvo pagrindas priimti sprendimą šioje byloje, vadinasi procesas administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 galėtų būti atnaujinamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, ABTĮ 6 straipsniu, pagrindinė teismo funkcija – teisingumą vykdyti administracinėse bylose ir teisingai išspręsti šalių ginčą. Sprendžiant šalių ginčą turi būti teisingai nustatytos ir ištirtos bylos aplinkybės, tinkamai taikytos teisės normos (ABTĮ 86 str.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Taigi teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo naujai paaiškėja aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nustatomi tam tikri pažeidimai. Šiuo atveju ABTĮ numato proceso atnaujinimo institutą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti, kuris taikomas tik ypatingais atvejais bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu. Proceso atnaujinimo institutu siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai, kita vertus, proceso atnaujinimu suardoma teismo sprendimu atkurta (sukurta) teisinė taika tarp ginčo šalių. Pastaroji aplinkybė lemia, kad proceso atnaujinimo galimybė yra ribojama įstatyme nustatant prašymo atnaujinti procesą padavimo terminus (ABTĮ 156 str.).

28ABTĮ 156 straipsnis nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą atvejį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad ABTĮ 156 straipsnio 2 bei 3 dalyje nustatyti terminai yra naikinamieji, t. y. šiems terminams pasibaigus asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą (žr. pvz. 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P2-117/2007, 2009 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P556-65/2009).

29Atsakovas prašymą atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu – 2012 m. gegužės 31 d. (spaudas ant voko, II t., b. l. 180). Todėl atsakovo kreipimosi su prašymu atnaujinti procesą šioje byloje dieną, nuo šioje byloje priimto teismo įsiteisėjimo (2005 m. rugsėjo 8 d.) buvo praėję daugiau kaip penkeri metai. Ši aplinkybė, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 3 dalimi, eliminuoja prašymo atnaujinti bylos procesą pateikimo galimybę. Tačiau teisėjų kolegija akcentuoja, kad nėra galimas teisės aktų aiškinimas vien pažodžiui. Teismas, taikydamas net ir pakankamai aiškiai suformuluotas teisės normas, turi atsižvelgti į jų paskirtį, sisteminį ryšį su kitomis teisės normomis, reglamentuojančiomis aktualius visuomeninius santykius. Iš Konstitucijos kylanti teismo, kaip vienintelės vykdančios teisingumą institucijos, priedermė teisingai išspręsti kiekvieną bylą lemia tai, kad teismas ne tik iš esmės nagrinėdamas byloje kilusį materialinį teisinį ginčą vadovautųsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bet šiuos principus taikytų ir spręsdamas procesinio pobūdžio klausimus, t. y. klausimus, kurie yra ar gali būti pagrindu sukurti prielaidas pradėti iš esmės spręsti kilusį materialinį teisinį ginčą.

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad proceso atnaujinimo instituto, kaip ir teismų sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo apeliacinio proceso tvarka, tikslas – užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas ir šioje konkrečioje byloje matydama išskirtinę teisinę situaciją, bei tai, kad atsakovo nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai teikia itin svarų pagrindą manyti, kad Tarnyba gali būti įpareigojama vykdyti teismo sprendimą, kurio įvykdymas yra neįmanomas, daro išvadą, kad yra pagrindas spręsti atsakovo prašymo padavimo termino atnaujinimo klausimą.

31Atsakovas neneigia, kad apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-415/2010, kuria buvo paliktas nepakeistas 2009 m. kovo 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-386-142/2009, kuriuo buvo panaikintas 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I4-1078/04, sužinojo nutarties paskelbimo dieną – t. y. 2010 m. rugsėjo 24 d. Paaiškina, kad į teismą dėl proceso administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 atnaujinimo nesikreipė, nes nemanė, kad UAB „JGK STATYBA“, ignoruodama teismų sprendimus: Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-430-45/2006 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-415/2010, kuriais teismai konstatavo, kad UAB „JGK STATYBA“ 2000 m. gegužės 24 d. pasibaigus nuomos teisiniams santykiams, neturi reikalavimo teisės dėl viso jo nurodomo 33 ha žemės sklypo, reikalaus, kad antstolė užuot nutraukusi vykdomąją bylą, tęs vykdymo veiksmus. Teigia, kad apie tokius UAB „JGK STATYBA“ ketinimus sužinojo tik 2012 m. balandžio 12 d. gavęs antstolės 2012 m. balandžio 10 d. patvarkymą.

32Kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, palikta spręsti teismo diskrecijai. Įvertinusi byloje susidariusią išskirtinę situaciją, teisėjų kolegija, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, daro išvadą, kad prašymo atnaujinti procesą terminas šioje byloje atsakovui turi būti atnaujintas ir taip sudaryta galimybė patikrinti, ar teismo sprendimas, kurio priverstinio vykdymo siekia pareiškėjas, tačiau kurio negalimumą įvykdyti akcentuoja atsakovas, panaikinus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I4-1078/04, yra teisėtas ir pagrįstas.

33Atnaujinus atsakovui terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti bei egzistuojant ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintam proceso atnaujinimo pagrindui, teisėjų kolegija sprendžia, kad Tarnybos prašymas atnaujinti procesą tenkintinas ir procesas administracinėje byloje Nr. Nr. I-647-8/2005 (Nr. A8-875-05) atnaujintinas bei vadovaujantis ABTĮ 160 straipsnio 2 dalimi byla perduotina Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

34Tarnyba taip pat pateikė prašymą sustabdyti išieškojimą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo pagrindu 2005 m. spalio 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-647-8 vykdomojoje byloje Nr. 0015/05/2482. Teisėjų kolegija, įvertinusi Tarnybos nurodytas aplinkybes dėl teismo sprendimo vykdymo sustabdymo (priverstinį sprendimo vykdymą), vertina, kad šiuo atveju egzistuoja pagrindas sustabdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 vykdymą iki tol, kol bus iš naujo išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės šioje byloje priimtas sprendimas (ABTĮ 159 str. 2 d.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 156 straipsnio 2 dalimi, 159 straipsnio 2 dalimi, 160 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

36Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

37Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti. Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 (Nr. A8-875-05) pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK STATYBA” skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir perduoti bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

38Sustabdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 vykdymą iki tol, kol bus iš naujo išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės šioje byloje priimtas sprendimas.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „JGK STATYBA“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu... 6. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos... 7. Atsakovas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius apeliaciniu skundu prašė... 8. II.... 9. Atsakovo teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Atsakovas prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje Lietuvos... 11. 1. Tarnyba pažymi, kad administracinėje byloje Nr. I4-1078/2004, kurioje 2004... 12. 2. Atsakovas nurodo, kad 2012 m. balandžio 12 d. gavo antstolės Virginijos... 13. 3. Akcentuoja, kad apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m.... 14. 4. Nurodo, kad Tarnybos Vilniaus miesto skyrius antstolės Virginijos... 15. Pareiškėjas UAB „JGK STATYBA“ atsiliepime į prašymą dėl proceso... 16. Atsiliepimą grindžia tokiais esminiais argumentais:... 17. 1. Aiškina, kad nuo 2005 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos administracinio... 18. 2. Mano, kad teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 nėra... 19. 3. Pažymi, kad UAB „JGK STATYBA“ yra ne tik valstybinės žemės... 20. 4. Mano, kad Tarnyba pateiktu teismui prašymu siekia ne tik revizuoti... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 22. III.... 23. Prašymas atnaujinti procesą tenkintinas.... 24. Nustatyta, kad šioje administracinėje byloje Vilniaus apygardos... 25. Tarnyba procesą šioje byloje prašo atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies... 26. Kaip buvo pažymėta, šioje administracinėje byloje priimtas sprendimas buvo... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniu, Lietuvos... 28. ABTĮ 156 straipsnis nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti... 29. Atsakovas prašymą atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad proceso atnaujinimo instituto,... 31. Atsakovas neneigia, kad apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010... 32. Kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis,... 33. Atnaujinus atsakovui terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti bei... 34. Tarnyba taip pat pateikė prašymą sustabdyti išieškojimą pagal Vilniaus... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atnaujinti... 37. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą dėl... 38. Sustabdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d.... 39. Nutartis neskundžiama....