Byla e2-428-544/2016
Dėl perkančios organizacijos sprendimų vykdant supaprastintą viešąjį pirkimą panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje UAB „(duomenys neskelbtini)“ (j. a. k. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) r.), VĮ „Panevėžio regiono keliai“ (j. a. k. 168410067, Radviliškio g. 58a, Panevėžys)

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. ( - ) pagal ieškovės UAB „( - )“ (į. k. ( - ), adresas – ( - ) g. ( - ), ( - ) k., ( - ) r.) ieškinį atsakovei Kupiškio rajono savivaldybės administracijai (j. a. k. 188774975, Vytauto g. 2, Kupiškis) dėl perkančios organizacijos sprendimų vykdant supaprastintą viešąjį pirkimą panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ) r.), VĮ „Panevėžio regiono keliai“ (j. a. k. 168410067, Radviliškio g. 58a, Panevėžys),

Nustatė

2Ieškovė UAB „( - )“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo panaikinti atsakovės Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti jos pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui Nr. ( - ) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūra“ (toliau ir – Konkursas), įpareigoti atsakovę atnaujinti konkurso procedūras bei grąžinti ieškovę į prieš tai buvusią padėtį, t. y. į konkurso pasiūlymų eilę bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad 2016-03-10 Konkursui pateikė pasiūlymą su priedais, tarp kurių buvo ir Konkurso sąlygose reikalaujami pateikti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Atsakovė 2016-03-15 paprašė patikslinti duomenis apie kvalifikaciją. 2016-03-18 atsakovei pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad su pasiūlymu Konkursui yra pateikti pagal Konkurso sąlygas pakankami kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai: UAB „( - )“ įstatai, tiekėjo kvalifikacijos atestato kopija, įmonės vadovo aukštojo išsilavinimo diplomas ir kvalifikacijos atestatai. Tačiau 2016-03-21 raštu atsakovė pranešė, kad pasiūlymą atmetė, nes tiekėjo kvalifikacija neatitiko Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Nustatyta tvarka pateiktą pretenziją perkančioji organizacija atmetė kaip nepagrįstą.

4Ieškovės nuomone, atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti jos Pasiūlymą Konkursui yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovė neįgyvendino Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 str. 9 d. numatytos pareigos aiškiai ir tiksliai suformuluoti Konkurso sąlygų III skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkto „Kvalifikacijos reikalavimai“ sąlygą, kurioje nurodyta, kokius dokumentus reikia pateikti norint įrodyti reikiamą tiekėjo kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygas, nes vienarūšes sakinio dalis sujungė žodžiu „ar“. Mano, jog atsakovė pažeidė ir VPĮ 32 str. numatytą pareigą tinkamai patikrinti tiekėjo kvalifikaciją, nes ją tikrindama nesiėmė reikiamų veiksmų nustatyti, ar ieškovė atitinka Pirkimo sąlygoje keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ar ji pateikė dokumentus, iš esmės patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją, t. y. formaliai vertino kvalifikaciją. Vadovaujantis Pirkimo dokumentų sąlygų 12.4 punkte nurodytais minimalios kvalifikacijos reikalavimais, prie kurių buvo alternatyviai išvardinti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, perkančiajai organizacijai pateikė visus nurodytus dokumentus, išskyrus statybos taisykles, ir tie dokumentai patvirtino aukštesnę, nei reikalavo Pirkimo sąlygos, kvalifikaciją, t .y. kad turi teisę atlikti ne tik bendruosius statybos darbus, bet ir ypatingųjų statinių statybos darbus. Kadangi atsakovė vykdo pirkimą darbams, kuriuos reikės atlikti neypatinguose statiniuose, tai bendruosius statybos darbus gali atlikti ir ne atestuoti, bet kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Atestatas, patvirtinantis teisę būti rangovu, išduodamas tik ypatingųjų statinių statybai, o teisė būti bendrųjų statybos darbų rangovu neypatinguose statiniuose nepriklauso nuo atestato, kurio išdavimui nustatyta speciali tvarka, turėjimo. Teisė atlikti neypatingųjų statinių statybą įgyjama ne pagal specifinę atestavimo tvarką, o bendraisiais pagrindais. Kadangi perkančiajai organizacijai pateikė ne tik bendrovės įstatus, kuriuose įtvirtinamas ieškovės veiklos pobūdis, bet ir bendrovės specialistų aukštą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei sudėtingesnių specialių darbų atlikimui reikalingos kvalifikacijos patvirtinimą, tai mano, jog pateikė tinkamus dokumentus kvalifikacijai pagrįsti. Kadangi atsakovė paprašė „patikslinti duomenis apie kvalifikaciją kaip buvo reikalaujama Pirkimo dokumentų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte“, tačiau nenurodė, kokių konkrečiai dokumentų tinkamai kvalifikacijai patvirtinti trūksta ar kokie pateiktų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų trūkumai nustatyti, neaišku, kodėl, jei pasiūlymo atmetimas buvo tik dėl kvalifikacijos atestate suformuluotos darbų srities, pateikti atestatai nepagrindė ieškovės turimos kvalifikacijos. Nurodė, kad nebuvo informuota apie tai, kad perkančioji organizacija kokio nors vieno alternatyviai nurodyto dokumento nepateikimą laiko trūkumu. Spėja, jog tai galėjo būti įregistruotų statybos taisyklių perkamiems bendriesiems statybos darbams atlikti (susisiekimo komunikacijos; keliai, gatvės) nepateikimas. Tačiau jų nepateikė todėl, kad Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija šias taisykles nurodė kaip galimas pateikti alternatyviai. Pateikti šias taisykles atsakovė nenurodė ir prašydama patikslinti kvalifikacijos duomenis. Sprendimuose dėl pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo minėtų taisyklių nepateikimas nebuvo nurodytas kaip priežastis juos atmesti. Be to, ieškovė yra prisijungusi prie Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) sukurtų elektroninių statybos taisyklių sistemos ir vadovaujasi šiomis taisyklėmis. Pagal UAB „( - )“ ir LSA nustatytą tvarką, UAB „( - )“ direktorius įsakymais yra patvirtinęs www.statybostaisykles.lt sistemos taisykles. UAB „( - )“ taip pat veikia direktoriaus įsakymu patvirtintos įmonės statybos taisyklės ( - ) „Kelių, gatvių tiesimo ir taisymo darbai“. Todėl liko neaišku, kokio dokumento, reikalingo pagristi minimalią kvalifikaciją, ji nepateikė.

5Atsiliepimu į pateiktą ieškinį atsakovė Kupiškio rajono savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovės UAB „( - )“ ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodė, kad minėto Konkurso sąlygos buvo paruošos vadovaujantis VPĮ, Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ( - ), Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. ( - ) patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau ir – CVP IS) paskelbtomis „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“ ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Mano, kad nurodytų norminių aktų pagrindu kaip perkančioji organizacija turėjo diskrecijos teisę nustatyti tam tikrus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir kriterijus bei jų reikšmes, kad būtų visapusiškai išsiaiškinta, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Konkurso sąlygose buvo reikalaujama pateikti konkrečius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau nebuvo reikalaujama pateikti lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima spėti dėl tiekėjo atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovė konkrečių Pirkimo dokumentuose reikalaujamų kvalifikacijai pagrįsti dokumentų nepateikė, nors, kaip profesionalus viešųjų pirkimų dalyvis, privalėjo laikytis lygiateisiškumo principo (VPĮ 3 str. 1 d.) ir kiekvieną Konkurso sąlygą vykdyti tiksliai. Ieškovė nesinaudojo Konkurso sąlygų 34 punkte jai suteikta teise paaiškinti Konkurso sąlygas ir šį klausimą iškėlė tik tada, kai jos pasiūlymas buvo atmestas. Norėdama pateikti alternatyvius dokumentus kvalifikacijai pagrįsti, ieškovė nesikreipė į viešųjų pirkimų komisiją klausdama, ar jie priimtini. Todėl ieškinio motyvai apie tai, kad Konkurso sąlygos buvo neaiškios ir netikslios, yra nepagrįsti.

6Nurodė, kad nesutinka su ieškinio argumentu, jog perkančioji organizacija nesiėmė būtinų priemonių išsiaiškinti ieškovės (tiekėjos) kvalifikacijos. Iš ieškovės pateikto Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro jai išduoto kvalifikacijos atestato (Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono) statyba ir montavimas) suprato, kad jos turimas kvalifikacijos atestatas apima tik kai kurių darbų sritį (žemės, gelžbetonio, betono) ir nesuteikia teisės atlikti bendrųjų statybos darbų. Iš kitų ieškovės pateiktų dokumentų taip pat nebuvo galima spręsti apie jos kvalifikacijos atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Vadovaudamasi teismų praktika ir VPĮ 32 str. 5 d., 2016-03-15 ieškovei pateikė raštą dėl duomenų apie kvalifikaciją patikslinimo, tačiau ji nepateikė Konkurso sąlygose konkrečiai nurodytų alternatyvių dokumentų. Jei Konkurso dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, jo pasiūlymas atmetamas (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2013). Todėl padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovės kvalifikacija neatitiko Pirkimo dokumentuose keliamų kvalifikacijos reikalavimų.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“ prašo ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą Konkursui bei pripažinti UAB „( - )“ Konkurso laimėtoja. Nurodė, kad Konkurso sąlygos, įskaitant ir sąlygas dėl kvalifikaciją įrodančių duomenų pateikimo, buvo aiškios ir suprantamos. Pati ieškovė, kaip ir kiti Konkurse dalyvavę tiekėjai, per CVP IS susirašinėjimo priemones nepateikė atsakovei klausimų ar prašymų pateikti paaiškinimus dėl Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkto ir nenurodė, kad šiame punkte keliami neaiškūs ir/ar pertekliniai reikalavimai. Mano, kad ieškovė turėjo visas galimybes pateikti Pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus apie savo kvalifikaciją, tačiau to nepadarė, o ginčyti atsakovės priimtus sprendimus pradėjo tik tada, kai pasiūlymas buvo atmestas. Nurodė, kad jos pateiktas kvalifikacijos atestatas suteikia teisę atlikti visus bendruosius kelių ir gatvių statybos darbus. Tuo tarpu ieškovės kvalifikacijos atestate nurodoma „Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono) statyba ir montavimas“. Taigi ieškovės kvalifikacijos atestatas apima tik kai kurių darbų sritį (žemės, gelžbetonio, betono) ir nesuteikia teisės atlikti bendrųjų statybos darbų. Todėl atsakovė pagrįstai ir teisingai pripažino, jog ieškovė neatitinka Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkto kvalifikacinių reikalavimų. Mano, jog teismui patenkinus ieškinį būtų pažeistos jos kaip tiekėjos, kuri suprato ir tinkamai pateikė visus reikiamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, teisės.

8Trečiasis asmuo VĮ „Panevėžio regiono keliai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys tenkinamas.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės administracija elektroninėmis priemonėmis per CVP IS vykdė supaprastintą atvirą konkursą Nr. ( - ) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūra“ pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ( - ) patvirtintas ir centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei 2016-02-24 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. ( - ) patvirtintas minėto supaprastinto atvirto Konkurso sąlygas.

11Skelbimas apie darbų pirkimą buvo paskelbtas CVP IS 2016-03-01, pirkimo Nr. ( - ). Pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas iki 2016-03-14 d. 10.30 val. Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte atsakovė nurodė reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir kokie dokumentai turi būti pateikti jai įrodyti. Atsižvelgiant į šią sąlygą, 2016-03-10 ieškovė UAB „( - )“ pateikė perkančiajai organizacijai Pasiūlymą su priedais dalyvauti Konkurse ir savo kvalifikacijai pagal virš minėtą punktą pagrįsti pateikė kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 2016-03-15 raštu Nr. ( - ) perkančioji organizacija paprašė ieškovės „patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, kaip reikalaujama Pirkimo dokumentų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte. 2016-03-18 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė atsakymą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog ieškovės su Pasiūlymu pateikti dokumentai patvirtina jos atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams atlikti bendruosius statybos darbus.

122016-03-21 Kupiškio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. ( - ) ieškovei UAB „( - )“ pranešė, kad Pasiūlymą Konkursui atmetė VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p., pagrindu, nes ji neatitiko Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte nustatyto reikalavimo, kadangi pateikti netikslūs duomenys apie kvalifikaciją, o perkančiajai organizacijai prašant nebuvo įrodyta, kad ieškovė gali vykdyti darbus pagal Konkurso sąlygas: Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai. 2016-03-24 ieškovė UAB „( - )“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, kurioje nurodė, jog atsakovė turi sustabdyti pirkimo procedūras, panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-03-21 rašte Nr. ( - ) nurodytą sprendimą atmesti UAB „( - )“ pasiūlymą ir grąžinti ją į pasiūlymų eilę, dėl ko Konkursas buvo sustabdytas iki pretenzijos išnagrinėjimo. 2016-03-30 Kupiškio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. ( - ) priėmė sprendimą dėl gautos pretenzijos ir jame nurodė, kad pretenziją atmeta kaip nepagrįstą, nes ieškovės atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, kurie buvo nustatyti Konkurso sąlygose, įvertino tiksliai pagal Pirkimo dokumentų turinį, nes ieškovė nepateikė duomenų, kurie patvirtintų jos atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir paprašyta patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis apie kvalifikaciją jų nepatikslino. Be to, ieškovė per nustatytą terminą nepasinaudojo teise paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų Pirkimo sąlygas.

13Taigi, ieškovės pasiūlymas Konkursui buvo atmestas iš esmės dėl dviejų priežasčių: kad ieškovė neįrodė, jog atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus vykdyti darbus pagal Konkurso sąlygas: Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai ir kad per nustatytą terminą, iki tol, kol viešųjų pirkimų komisija nepripažino, kad ieškovė neatitinka minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nepasinaudojo teise paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ieškovei neaiškias Pirkimo sąlygas.

14Byloje esminis ginčas kilo dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai taikė ir aiškino VPĮ ir Konkurso sąlygas atmesdama ieškovės UAB „( - )“ pasiūlymą Konkursui dėl to, kad ji neatitiko Konkurso sąlygų III skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkto „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

15Teismo nuomone, perkančioji organizacija, atlikdama ginčijamo Konkurso pirkimo procedūras, pažeidė esmines VPĮ nuostatas, Konkurso sąlygas, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti.

16Pagal VPĮ 3 str. 1, 2 d., perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas, o VPĮ nuostatos turi būti aiškinamos taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

17Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

18Pagal VPĮ 93 str., CPK 423 2 str. 1 ir 2 dalis, pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuomonės ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011).

192016-03-24 ieškovė UAB „( - )“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, kurioje nurodė, jog atsakovė turi sustabdyti pirkimo procedūras, panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-03-21 rašte Nr. ( - ) nurodytą sprendimą atmesti UAB „( - )“ pasiūlymą ir grąžinti ją į pasiūlymų eilę, nes kartu su pasiūlymu Konkursui pateikė kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės 12.4 punkto reikalavimus patvirtinančius įrodymus: bendrovės įstatų patvirtintą kopiją, atestato, suteikiančio teisę vykdyti darbus ypatingų statinių kategorijose, aukštos kvalifikacijos specialisto atestato bei diplomo kopijas, o atsakovė nenurodė, kokių konkrečiai pagal Konkurso sąlygas būtinų pateikti įrodymų ieškovė nepateikė. Iš esmės analogiškais motyvais ir pagrindais ieškovė pagrindė savo ieškinį. Todėl daroma išvada, kad ieškovės teisme iškelti perkančiosios organizacijos virš minėti galimi pažeidimai iš esmės sutampa su iškeltaisiais pretenzijoje.

20Dėl Konkurso sąlygų vertinimo ir ieškovės UAB “ ( - )“ teisės ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą anksčiau neginčijus Pirkimo sąlygų.

21Iš atsakovės, trečiojo asmens procesinių dokumentų, šalių susirašinėjimo dokumentų turinio matyti, kad vienu iš argumentų, kodėl atsakovė ieškovės ieškinį vertina nepagrįstu, yra tai, kad ieškovė, būdama ūkio subjektu, turinčiu viešųjų pirkimų teisinių santykių patirties, laiku, t .y. iki tol, kol pasiūlymas nebuvo atmestas, nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl 12.4 punkte esančios Konkurso sąlygos paaiškinimo ir patikslinimo, šių sąlygų neginčijo, todėl šiuo pagrindu ieškinyje negali remtis. Tačiau tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl Pirkimo sąlygų turinio: tiekėjas turi teisę prašyti paaiškinti Pirkimo sąlygas, o perkančioji organizacija turi teisę neprašyta jas paaiškinti. Dėl to, jei nė vienas iš jų nepasinaudojo šia VPĮ 27 str. 2-4 dalyse numatyta teise, nė vienam jų tik dėl to neturi tekti neigiamos pasekmės. Dėl šios priežasties atsakovė tuo, kad ieškovė nepaprašė patikslinti ar paaiškinti Pirkimo sąlygų, negali remtis pateisindama savo veiksmų neteisėtumą, kartu įvertinant ir tai, kad jai, o ne tiekėjai VPĮ 24 straipsnis numato pareigą tinkamai suformuoti Pirkimo sąlygas. Nors atsakovė pagrįstai nurodo, kad po tiekėjų pasiūlymų vertinimo (atitikties kvalifikacijos reikalavimams tikrinimo) rezultatų paskelbimo ieškovė neturėtų teisės ginčyti pirkimo sąlygų teisėtumo, tačiau šiuo atveju pripažintina, jog ieškovė ne tik kvestionuoja Konkurso sąlygų minėto 12.4 punkto turinį, bet ir ginčija atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti jos pasiūlymą VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. pagrindu remdamasi minėtos sąlygos netinkamu pritaikymu ir įrodinėja, jog jos pateikti bendrovės įstatai buvo pakankami minimaliai kvalifikacijai pagal Konkurso sąlygų 12.4 punktą įrodyti. Todėl ieškovės veiksmai šiuo aspektu atitinka VPĮ nuostatas ir ji turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą.

22VPĮ 32 str. 1 d. nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjo kvalifikacija turi būti tikrinama vadovaujantis objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais. Siekdama tokių kriterijų pagrindu įvykdyti minėtą pareigą, perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nustato pareigą tiekėjams pateikti juose nurodytą informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad tiekėjai atitinka nustatytus reikalavimus (VPĮ 32 str. 5 d., Konkurso sąlygų III skyrius). Todėl atsakovė turėjo teisę ir nusprendė, kokius darbus ar paslaugas jai reikia įsigyti bei nustatė minimalius reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai. Kilus ginčui atsakovė atsako už tai, kad reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir ją įrodantiems dokumentams būtų tinkamai parengti, aiškūs ir pagrįsti bei kad tiekėjų pasiūlymų atitikimas Konkurso sąlygų reikalavimams bus tinkamai įvertintas. Tiekėjas taip pat privalo perkančiajai organizacijai pateikti pasiūlymą, atitinkantį visus Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Dalyvavę minėtame Konkurse tiekėjai, tarp jų – ir ieškovė, atsakovės Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų iki ieškovės pasiūlymo atmetimo neginčijo.

23Kaip teisingai nurodė ieškovė, šiuo atveju perkančioji organizacija neaiškiai, netiksliai ir dviprasmiškai suformulavo Pirkimo sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkto dalį, kurioje detalizuota, kokius dokumentus reikia pateikti, norint įrodyti reikiamą pagal Konkurso sąlygas tiekėjo kvalifikaciją, nes vienarūšes sakinio dalis sujungė žodžiu „ar“. Be to, po reikalavimo pateikti įmonės įstatų tinkamai patvirtintą kopiją ir prieš reikalavimą pateikti Registrų centro išduotą LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją yra ne tik žodis „ar“, bet ir skyrybos ženklas kablelis („ ,“), todėl tampa neaišku, vieną ar abu minėtus dokumentus tiekėjai turėjo pateikti. Pirkimo sąlygos turinio neaiškumas paprastai laikomas VPĮ 3 straipsnyje nurodytų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimu, sudarančiu pagrindą tokią sąlygą pripažinti neteisėta. Tačiau, kaip matyti iš virš minėto 2016-03-21 atsakovės rašto Nr. ( - ), 2016-02-24, 2016-03-142016-03-21 atsakovės viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolų, atsakymo į pretenziją turinio, atsakovė Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punktą aiškino ir tiekėjams taikė visiems vienodai reikalaudama, kad jie pateiktų bent vieną (ne visu ar kelis) minėtame punkte nurodytą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę vykdyti darbus pagal Konkurso sąlygas. Toks minėtos Pirkimo sąlygos aiškinimas ir taikymas buvo tiekėjų naudai ir tuo pagrindu (kad nepateikė visų ar kelių minėtame punkte nurodytų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų) atsakovė ieškovės Pasiūlymo neatmetė. Todėl daroma išvada, kad aptartas nurodytos Konkurso sąlygos neaiškumas ir dviprasmiškumas esminės reikšmės ieškovės Pasiūlymo atmetimui neturėjo, jos ir kitų tiekėjų teisės dalyvauti Konkurse nepagrįstai neapribojo. Todėl viešojo intereso apsaugos tikslu sąlygą pripažinti negaliojančia pagrindo nenustatyta.

24Teismo nuomone, svarbu yra tai, kad nebuvo aiški ne tik 12.4 punkte nurodyta Konkurso sąlyga, bet ir perkančioji organizacija buvo nepakankamai aktyvi aiškindama Konkurso sąlygas. Tiek prašydama patikslinti duomenis, tiek atmesdama ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, atsakovė tenurodė, kad „prašo patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, kaip buvo reikalaujama pirkimo dokumentų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte“ ir kad kvalifikacija netinkama. Iš tokio dokumento turinio neaišku, ar atsakovė vertina, kad ieškovė pateikė ne visus minėtame punkte nurodytus dokumentus kvalifikacijai pagrįsti, ar dokumentų pakanka, tik jų turinys nepilnai patvirtina atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

25Dėl ieškovės UAB „( - )“ atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

26Kaip jau minėta, byloje sprendžiamas ginčas susijęs su ieškovės pasiūlymo atmetimu dėl neatitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.). Tą rodo perkančiosios organizacijos 2016-03-21 komisijos posėdžio protokolas ir 2016-03-21 pranešimas atmesti ieškovės pasiūlymą dėl šios priežasties, t. y. kad ji neatitiko Konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte nustatyto reikalavimo, buvo pateikti netikslūs duomenys apie kvalifikaciją, o perkančiajai organizacijai prašant nebuvo įrodyta, kad ieškovė gali vykdyti darbus pagal Konkurso sąlygas: Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai.

27Pagal VPĮ 32 str. 6 d., perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Konkurso sąlygų 45 p. numatyta, kad jeigu viešųjų pirkimų komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašo tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per nurodytą terminą, o jeigu tiekėjas nepatikslina minėtų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

28Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas, kuris perkančiajai organizacijai svarbus tiek, kiek jai reikia įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi Konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams. Dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą nurodytuoju pagrindu teisėtumo teismas sprendžia ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino ieškovės kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovės kvalifikacija pakankama perkamiems darbams atlikti remiantis ir kita ieškovės su Pasiūlymu pateikta ir perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.).

29Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką viešųjų pirkimų bylose kitų (ne VPĮ) įstatymų nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Negalima VPĮ nuostatų aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui. Perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyviųjų teisės normų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009; 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010 ir kt.).

30Teismo nuomone, atmesdama ieškovės pasiūlymą dėl jos kvalifikacijos neatitikties Konkurso sąlygoms, atsakovė netinkamai aiškino bei taikė ginčui aktualias statybos teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, todėl ginčijamų sprendimų pripažinti teisėtais nėra pakankamo pagrindo.

31Viešojo darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos reikalavimui – teisei verstis veikla – nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų statybos darbų sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai). Kelių (gatvių) dangų atstatymo darbai pagal savo esmę yra priskiriami bendriesiems statybos darbams (Statybos reglamento ( - ) „Statybos darbai“ 1 priedo 1.1 p.). Keliai ir gatvės yra priskiriami statinių rūšiai – inžineriniai statiniai, statinių grupei – susisiekimo komunikacijos (Statybos reglamento ( - ) „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 6.2 p., 6.2.1 p., 9.1 p., 9.2 p.).

32Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 15 str. 1 d. 1 punkte numatyta, kad būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę: 1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo. Pagal to paties straipsnio 2 dalį šie juridiniai asmenys turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių statybą, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiesiems statiniams statyti. Taigi kvalifikacijos atestatai, kuriuos su Pasiūlymu pateikė ieškovė, patvirtino jos teisę būti rangovu ypatingųjų statinių statybai. Tačiau iš Konkurso sąlygų, techninės specifikacijos matyti, kad atsakovė pirko miesto ir rajono seniūnijų kalių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbus (greideriavimas, žvyro dangos stiprio atstatymas, kelkraščių išorinės briaunos atstatymas, profilio dangos pastorinimas, griovio profilio atstatymas, kelkraščių šienavimas) ir šie darbai turėjo būti atlikti neypatinguose statiniuose. Dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Todėl Konkurso sąlygose ir nebuvo reikalavimo tiekėjams pateikti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį būti ypatingojo statinio rangovu.

33Konkurso sąlygų III skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 12.4 punkte „Kvalifikacijos reikalavimai“ atsakovė reikalavo, kad tiekėjas turėtų teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (bendrieji statybos darbai (susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės). Šią kvalifikaciją galinčiais įrodyti dokumentais, kuriuos gali (turi) pateikti tiekėjai, atsakovė nurodė: „įmonės įstatų tinkamai patvirtintos kopijos, ar Registrų centro išduotą LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, patvirtintos ir įregistruotas statybos taisykles perkamiems bendriesiems statybos darbams atlikti (susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės), ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Iš viešųjų pirkimų komisijos 2016-03-14 protokolo Nr. 3 turinio matyti, kad pagal minėtą punktą atsakovė reikalavo, kad tiekėjas pateiktų bent vieną (ne visus) minėtame punkte nurodytą dokumentą, patvirtinančią tiekėjo teisę vykdyti darbus pagal Konkurso sąlygas.

34Ieškovė, atsižvelgdama į Konkurso sąlygų III skyriaus 12.4 punkto turinį, pateikė minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus: UAB „( - )“ patvirtintą įstatų kopiją, kuriuose nurodyta, kad bendrovė gali užsiimti prekyba, paslaugų teikimu, kita komercine veikla ir bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos respublikos teisės aktams. Kadangi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią reglamentaciją teisė vykdyti neypatingųjų statinių statybą įgyjama ne pagal specifinę atestavimo tvarką, o bendraisiais pagrindais, tarp kurių yra šios teisės įtvirtinimas įmonės steigimo ar kituose veiklos dokumentuose (CK 2.47 str. 2 d.), tai atsakovės viešųjų pirkimų komisijai nebuvo pagrindo pripažinti, kad ieškovės kvalifikacija pagal pateiktus jai pagrįsti Konkurso sąlygose nurodytus dokumentus yra nepakankama. Šioje vietoje yra reikšminga ir tai, kad, nors Konkurso sąlygos ir nereikalavo, tačiau ieškovė su Pasiūlymu Konkursui pateikė kvalifikacijos atestato Nr. ( - ) kopiją, patvirtinančią, kad UAB „( - )“ suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžinieriniai tinklai“ vandentiekio, nuotekų šalinimo. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono) statyba ir montavimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas; įmonės vadovo A. S. aukštojo išsilavinimo diplomo kopiją (statybos inžinierius); kopijas minėto asmens kvalifikacinio atestato Nr. ( - ) (suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas), taip pat kvalifikacinio atestato Nr. ( - ) (suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas). Šiais įrodymais ieškovė įrodė savo aukštesnę kvalifikaciją toje pačioje srityje (statiniai: susisekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kurioje darbus Konkurse pirko atsakovė. Todėl ir dėl šios priežasties atsakovės viešųjų pirkimų komisijai nebuvo pagrindo aptartuoju pagrindu atmesti ieškovės pasiūlymą. Be to, atsakovė, kaip profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvis, norėdama įsitikinti, kokia įstatuose nurodyta „kita veikla“ užsiima ieškovė, turėjo galimybę pasinaudoti jai prieinama vieša informacija (VPĮ 34 str. 4 d.) ir tinklapyje www.statybostaisykles.lt pasitikrinti, ar ieškovė nėra prisijungusi prie Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) sukurtų elektroninių statybos taisyklių sistemos ir ar nesivadovauja šiomis taisyklėmis. Šiame tinklapyje yra informacija, kad UAB „( - )“ patvirtinusi ir savo veikloje vadovaujasi šiomis taisyklėmis. Šiame tinklapyje taip pat skelbiama, jog UAB „( - )“ veiklos yra: visi bendrieji statybos darbai, statybvietės paruošimas, žemės darbai, lauko inžinerinių tinklų tiesimas, statybos projektų valdymas, statinio statybos techninė priežiūra.

35Dėl pirmiau aptartų argumentų daroma išvada, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. pagrindu dėl neatitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams neteisėtas ir nepagrįstas. Atsižvelgdama į šį perkančiosios organizacijos veiksmų teisinį vertinimą, pripažintini pagrįstais ieškovės reikalavimai panaikinti atsakovės nutarimą atmesti ieškovės UAB „( - )“ pasiūlymą Konkursui kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

36Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių ir procesinės bylos baigties.

37Kadangi Konkurso sąlygos viešo intereso apsaugos tikslu teismo iniciatyva nepripažįstamos negaliojančiomis ir neteisėtomis dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymų normos, o atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą pripažįstamas neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje Perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir Pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas (VPĮ 7 str., 16 str. 3 d., 39 str.). Nustatyti Konkurso laimėtoją pagal VPĮ nuostatas priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymą ir nuspręsti dėl Konkurso tolesnių procedūrų. Todėl ginčijami atsakovės sprendimai naikinami grąžinant ieškovės pasiūlymą į jo nagrinėjimo ir vertinimo stadiją. Pagal bylos duomenis, pirkimas nėra pasibaigęs, pirkimo sutartis nesudaryta, todėl nėra kliūčių vertinti tiekėjų kvalifikaciją bei pasiūlymus iš naujo.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Šaliai, kurios naudai priimtas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Kadangi ieškinys tenkinamas, o ieškovė UAB „( - )“ už ieškinį sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio bei turėjo 3455,76 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, tai bylinėjimosi išlaidos jai priteisiamos iš atsakovės. Nustatant priteisiamų išlaidų advokato teisinei pagalbai pamokėti dydį, atsižvelgiama į tai, kad CPK 98 str. 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.2., 8.3, 8.16, 8.19 punktuose nustatyti apmokėjimo už ieškinį, tripliką, du kitus procesinius dokumentus ir 3,56 val. konsultacijų koeficientai. Vadovaujantis jais ir aktualaus laikotarpio vidutiniu mėnesiniu bruto darbo užmokesčiu šalies ūkyje (735,10 Eur), ieškovės prašomos priteisti 3455,76 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija minėtose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Tačiau iš atsakovės ieškovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1500 Eur, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus (byla nedidelės apimties, vidutinio sudėtingumo, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, joje pareikštas vienas savarankiškas reikalavimas, ruošti procesiniai dokumentai panašaus turinio, teismų praktika nusistovėjusi, spręsti klausimai nėra nauji).

40Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str., 4231 str.

Nutarė

41Ieškinį tenkinti.

42Panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. kovo 21 d. posėdyje priimtus nutarimus atmesti ieškovės UAB „( - )“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę, pripažinti UAB „( - )“ pasiūlymą laimėjusiu konkursą Nr. ( - ) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūra“ (2016 m. kovo 21 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. ( - ), nutarimai pirmuoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais).

43Panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. kovo 21 d. rašte Nr. ( - ) nurodytą sprendimą atmesti ieškovės UAB „( - )“ pasiūlymą vykdant konkursą Nr. ( - ) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūra“.

44Įpareigoti atsakovę Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisiją vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentų reikalavimais įvykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, tame tarpe – numatytas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 16, 39 straipsniuose.

45Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2016 m. balandžio 18 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi šioje civilinėje byloje Nr. ( - ) taikytas laikinąsias apsaugos sustabdyti konkurso Nr. ( - ) „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių žvyro dangos priežiūra“ pirkimo procedūras ir pirkimo sutarties sudarymą.

46Priteisti iš atsakovės Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188774975) ieškovei UAB „( - )“ (j. a. k. ( - )) 217 Eur (du šimtus septyniolika eurų) žyminio mokesčio ir 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso... 2. Ieškovė UAB „( - )“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo panaikinti... 3. Ieškovė nurodė, kad 2016-03-10 Konkursui pateikė pasiūlymą su priedais,... 4. Ieškovės nuomone, atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti... 5. Atsiliepimu į pateiktą ieškinį atsakovė Kupiškio rajono savivaldybės... 6. Nurodė, kad nesutinka su ieškinio argumentu, jog perkančioji organizacija... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“... 8. Trečiasis asmuo VĮ „Panevėžio regiono keliai“ atsiliepimo į ieškinį... 9. Ieškinys tenkinamas.... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016-02-24 Kupiškio rajono... 11. Skelbimas apie darbų pirkimą buvo paskelbtas CVP IS 2016-03-01, pirkimo Nr. (... 12. 2016-03-21 Kupiškio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. ( - )... 13. Taigi, ieškovės pasiūlymas Konkursui buvo atmestas iš esmės dėl dviejų... 14. Byloje esminis ginčas kilo dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai... 15. Teismo nuomone, perkančioji organizacija, atlikdama ginčijamo Konkurso... 16. Pagal VPĮ 3 str. 1, 2 d., perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi... 17. Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.... 18. Pagal VPĮ 93 str., CPK 423 2 str. 1 ir 2 dalis, pretenzija yra privaloma... 19. 2016-03-24 ieškovė UAB „( - )“ perkančiajai organizacijai pateikė... 20. Dėl Konkurso sąlygų vertinimo ir ieškovės UAB “ ( - )“ teisės... 21. Iš atsakovės, trečiojo asmens procesinių dokumentų, šalių... 22. VPĮ 32 str. 1 d. nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti,... 23. Kaip teisingai nurodė ieškovė, šiuo atveju perkančioji organizacija... 24. Teismo nuomone, svarbu yra tai, kad nebuvo aiški ne tik 12.4 punkte nurodyta... 25. Dėl ieškovės UAB „( - )“ atitikimo minimaliems kvalifikacijos... 26. Kaip jau minėta, byloje sprendžiamas ginčas susijęs su ieškovės... 27. Pagal VPĮ 32 str. 6 d., perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar... 28. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra... 29. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką viešųjų... 30. Teismo nuomone, atmesdama ieškovės pasiūlymą dėl jos kvalifikacijos... 31. Viešojo darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovų)... 32. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 15... 33. Konkurso sąlygų III skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1... 34. Ieškovė, atsižvelgdama į Konkurso sąlygų III skyriaus 12.4 punkto... 35. Dėl pirmiau aptartų argumentų daroma išvada, kad perkančiosios... 36. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių ir... 37. Kadangi Konkurso sąlygos viešo intereso apsaugos tikslu teismo iniciatyva... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Šaliai, kurios naudai priimtas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas... 40. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str., 4231... 41. Ieškinį tenkinti.... 42. Panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 43. Panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 44. Įpareigoti atsakovę Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų... 45. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2016 m. balandžio 18 d. Panevėžio... 46. Priteisti iš atsakovės Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (j. a.... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...