Byla A2.11.-192-964/2015

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui administracijos ( - ) G. P.,

4institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovėms D. B. ir D. J.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo G. P., a.k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, gyvenančio ( - ), vedusio, aukštojo išsilavinimo, dirbančio Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėju, neteisto, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

6administracinio teisės pažeidimo protokolas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ( - ) G. P. pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) pagal 18916 str. 1 d. surašytas už tai, kad jis pažeidė teisės aktuose nustatytą teritorijų planavimo sąlygų išdavimo procedūrą, t.y., nesilaikydamas LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2012-11-23 iki 2014-01-18) (toliau Tvarkos aprašas) 14 punkto nuostatų 2014-07-25 patvirtino neteisėtas planavimo sąlygas Nr. P14(19.24)-30 (2013 m. rugpjūčio 14 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. P14 (19.24) patikslinimas (toliau – Planavimo sąlygos) žemės sklypo ( - ) detaliajam planui rengti. Planavimo sąlygų neteisėtumas grindžiamas tuo, kad jose nurodytas planavimo tikslas prieštarauja LR Miškų įstatymo 11 str. 4 d. nuostatoms ir Molėtų rajono bendrojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. B1-111, sprendiniams. Pagal Miškų įstatymo 11 str. 1 d., miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais, miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti. Pagal Bendrojo plano sprendinius žemės sklypas patenka į rekreacinių vietovių zoną, kurioje nenumatytas bendrojo naudojimo teritorijų formavimas ir (ar) botanikos ir zoologijos sodų įrengimas.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamas G. P. paaiškino, kad 2013 m. rugpjūčio 14 d. pareiškėjai L. K. patvirtino žemės sklypo ( - ), Planavimo sąlygų sąvadą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. P21(19.24)-65. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos misterijos 2013-10-08 pasiūlė atšaukti šį sąvadą. Sąvadas buvo atšauktas, tačiau šį atšaukimą L. K. apskundė Panevėžio apygardos administraciniam teismui. Bylą nagrinėjant teisme buvo prieita išvados, kad sąlygų sąvadą reikia koreguoti pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pateiktame patikrinimo akte nurodytas pastabas. Dėl šių priežasčių 2014-07-25, laikantis teisės aktų reikalavimų, buvo išduotas aukščiau nurodytų sąlygų patikslinimas, t.y. ne naujos teritorijų planavimo sąlygos ir ne naujas teritorijų planavimo sąlygų sąvadas, o tik tų pačių sąlygų ir sąvado patikslinimas. G. P. pažymėjo, kad išduodant 2013 m. rugpjūčio 14 d. sąvadą L. K. jau buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta nuobauda, bet teismas bylą nutraukė, nenustatęs pažeidimų. Šiuo metu kaltinimas yra pareikštas iš esmės dėl to paties, todėl byla turėtų būti nutraukta. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nuomone bendrojo plano ir specialiojo plano sprendiniuose paminėta, kad L. K. sklypas patenka į rekreacinę zoną, todėl keitimas į bendrojo naudojimo teritorijas yra vienas iš Miškų įstatymo 11 str. numatytų galimų atvejų. Planavimo sąlygos buvo tikslinamos remiantis bendrojo plano sprendiniais ir specialiuoju planu. Šiuo metu bendrąjį planą ruošiamasi keisti.

8Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė D. B. paaiškino, jog pagal Molėtų bendrojo plano nuostatas žemės sklypas, kuriam išduotos 2014-07-25 planavimo sąlygos, patenka į 3RŽ zoną, o ši zona vadinasi rekreaciniai arialai, įskaitant įsiterpusius miškus. Inspekcijos vertinimu šioje zonoje nėra numatyta formuoti bendrojo naudojimo teritorijas, žemės plotas naudojamas intensyviai ir ekstensyviai rekreacijai. Vertinant bendrojo plano nuostatas darytina išvada, kad 2014-07-25 planavimo sąlygos galėjo būti išduotos, jei jose būtų numatyta keisti žemės sklypo paskirtį į žemės ūkio numatant rekreacinių pastatų statybą arba tam tikroms sąlygoms esant numatant gyvenamosios paskirties statinių statybą, tačiau šiuo atveju tokių galimybių nėra numatyta, todėl darytina išvada, kad planavimo tikslas prieštarauja Molėtų bendrojo plano sprendiniams. Planavimo tikslas prieštarauja ir Miškų įstatymo 11 str. 4 d. nuostatoms. 2011 m. įsigaliojus Miškų įstatymo 11 str. pakeitimams miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis tapo išimtine procedūra. Tai galima atlikti, jei bendrajame plane nurodytas konkretus Miškų įstatymo 11 str. 1 d. nurodytas išimtinis atvejis, kad toks pavertimas numatytas bendrajame plane ir yra galimas. Hipotetinės nuostatos, kad toje zonoje galima rengti detaliuosius planus, neužtenka. D. B. taip pat paaiškino, kad į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašė Tvarkos aprašo redakciją, galiojusią iki 2014-01-18, nes Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. numatyta, jog iki šio įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki 2014-01-01, pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimosi buvo kreiptasi, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusį teisinį reguliavimą.

9Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė D. J. paaiškino, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje G. P. kaltinamas kitos veikos padarymu, jo nesiekiama nubausti už tą patį pažeidimą du kartus. Ankstesniame protokole buvo nurodyta, kad neapibrėžti planavimo tikslai, o šiame protokole – tikslai neatitinka teisės aktų reikalavimų. Pagal Konstitucinio teismo 2009-06-22 nutarimą negalima išmiškinti miško bet kurioje vietoje. Išmiškinimas turi būti numatytas bendrajame plane. Sprendžiant dėl naudojimo būdų, reiktų vadovautis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu, kuriame rekreacinėse teritorijose ir bendro naudojimo teritorijose nustatyti skirtingi jų naudojimo būdai.

10ATPK 18916 str. 1 d. numatyta administracinė atsakomybė už teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo sąlygų ar reikalavimų žemės valdos projektui rengti išdavimo procedūrų pažeidimą ar neteisėtą atsisakymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas ar reikalavimus žemės valdos projektui rengti.

11Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad ( - ) G. P. pažeidė Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 14 punktą, patvirtindamas neteisėtas planavimo sąlygas. Pastarasis punktas nustato, kad jei numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, planavimo sąlygos neišduodamos (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį). Pareiškėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas, nurodant teisės aktų konkrečius straipsnius ir nuostatas bei galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, draudžiančius numatomą veiklą.

12Šio aprašo 4 p. nustato, kad sąlygų sąvado išdavimas – procedūra, kurios metu savivaldybės administracijos direktorius per nustatytą laiką pateikia pareiškėjui nustatyta forma (5 priedas) parengtą planavimo sąlygų sąvadą. Planavimo sąlygų sąvadas - savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ( - ) patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos. Taigi iš šios normos matyti, kad planavimo sąlygos tvirtinamos ( - ), kuriuo ir yra administracinėn atsakomybėn traukiamas G. P. Jis 2014 m. liepos 25 d. patvirtino 2013 m. rugpjūčio 14 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. P14(19.24)-87 patikslinimą. Atsižvelgiant į tai, kad šio patikslinimo 6 punkte perrašyta dalis 2013-08-12 planavimo sąlygų 5 punkte numatytų teritorijų planavimo tikslų ir uždavinių (pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitą paskirtį, bendro naudojimo teritorijos (botanikos ir zoologijos sodų įrengimas)), juos papildant naujais tikslais, patikslinimas parengtas 2013-08-12 planavimo sąlygų pagrindu, bet yra išsamesnis, be to, atskirai patvirtintas, jis laikytinas nauju savarankišku dokumentu, kurio patvirtinimo teisėtumas gali būti sprendžiamas.

13G. P. nurodė, kad patikslinimą atliko remdamasis susitarimu su Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos Utenos teritorijų planavimo padaliniu administracinėje byloje, nagrinėtoje Panevėžio apygardos teisme.

14Įsiteisėjusiame Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 28 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-641-283/2014 konstatuota, kad V. S., kaip Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas, nurodė, jog Utenos TPSVPS, kaip teritorijų planavimo priežiūrą vykdančią instituciją, tenkina 2014-07-25 išduotas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (2013 m. rugpjūčio 14 d. Planavimo sąlygų sąvado detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. P21(19.24)-65 patikslinimas) Nr. P21(19.24)-35, kuriame nurodomas ir 2013-08-14 planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti 2014-07-25 patikslinimas Nr.P14(19.24)-87. V. S. teigė, kad savivaldybės administracija, išduodama šiuos dokumentus, atsižvelgė į Utenos TPSVPS 2013-09-30 patikrinimo akto Nr. PS2-265 išvadas ir ištaisė jame nurodytus trūkumus. Kita vertus, bylos duomenys patvirtina, kad 2014-10-15 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus buvo surašytas privalomasis nurodymas Molėtų rajono savivaldybės administracijai panaikinti arba pakeisti neteisėtai išduotas 2014-07-25 sąlygas Nr. P14(19.24)-30. Šie duomenys rodo valstybės institucijos, atliekančios teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, nenuoseklumą ir netgi klaidina teritorijų planavimo dokumentus išduodančius valstybės tarnautojus dėl jų veiksmų teisėtumo/neteisėtumo, tačiau teismas, nepaisant šio institucijos nuomonių tarpusavio prieštaravimo, planavimo sąlygų 2014-07-25 patikslinimo teisėtumą nagrinėja iš esmės.

152014-07-25 planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti patikslinimo 6 punkte nurodyta, kad vienas teritorijų planavimo tikslų ir uždavinių, numatoma veikla – dalį miško žemės sklypo paversti kitomis naudmenomis. Šio tikslo nebuvo 2013-08-14 planavimo sąlygose, todėl teigti, kad pakartotinai sprendžiama dėl G. P. atsakomybės rengiant planavimo sąlygas, negalima.

16Remiantis Miškų kadastro duomenimis, L. K. priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), esantys miškai priskirti prie IV grupės ūkinių miškų (b.l.56). Iš Molėtų rajono savivaldybės administracijos bendrojo plano sprendinių matyti, kad šiuose miškuose galima rengti detaliuosius planus. Miškų ūkio paskirties žemės sklypuose, priskirtuose IV grupės miškams ir III grupės (išskyrus draustinių ir apsauginius miškus) miškams, jei šie sklypai neįeina į valstybinių parkų ir draustinių teritorijas, galima keisti miškų ūkio paskirtį į žemės ūkio paskirtį, konservacinę paskirtį ir kitą paskirtį pagal parengtus detaliuosius planus arba kitus žemesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Nagrinėjamu atveju detalaus plano nėra. Kaip matyti iš specialiojo plano, parengto remiantis bendrojo plano sprendiniais, miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis vadovaujantis 1994 m. balandžio 26 d. Miškų įstatymo Nr. I-446 11 str. numatytais atvejais. Specialiajame plane nurodyta, kad detalieji planai turi būti rengiami remiantis bendrojo plano sprendiniais ir sąlygomis. Taigi specialusis planas vėlgi nukreipia atgal į bendrojo plano sprendinius bei įpareigoja vadovautis Miškų įstatymu.

17Miškų įstatymo 11 str. 1 d. nurodyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais. To paties straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti.

18Miškų įstatymo 11 str. 4 d. įtvirtinta, kad Miškų įstatymo 11 str. 2 ir 3 dalyse nenurodytuose miškuose miško žemę paversti kitomis naudmenomis leidžiama, jeigu šio straipsnio 1 d. 1-6, 8 punktuose nurodyti atvejai yra numatyti bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose.

19IV grupės miškai nenurodyti Miškų įstatymo 11 str. 2 ir 3 dalyse, vadinasi, miško žemę būtų galima paversti kitomis naudmenomis, jei 11 str. 1 d. 1-6, 8 punktuose nurodyti atvejai, taigi ir tikslai visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, būtų nurodyti bendruosiuose planuose. Nagrinėjamu atveju bendrojo plano sprendiniuose tokie atvejai nenurodyti, teiginys, kad ginčo sklype esantys miškai yra miškai, kuriuose galima rengti detaliuosius planus, pernelyg abstraktus, kad būtų galima jį vertinti kaip atitinkantį aukščiau nurodytą Miškų įstatymo išimtį, specialusis planas, kaip jau nurodyta aukščiau, grąžina į bendrojo plano sprendinius ir nukreipia į Miškų įstatymą, todėl darytina išvada, kad L. K. žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), miško žemę versti kitomis naudmenomis neleidžiama, todėl sąlygų patikslinime nurodytas toks tikslas prieštarauja teisės aktams, todėl yra neteisėtas.

202014-07-25 planavimo sąlygų patikslinimo 6 punkte nurodyta numatoma veikla – bendro naudojimo teritorijos (botanikos ir zoologijos sodų įrengimas). Tokia veikla (tikslai) buvo nurodyta ir 2013 m. rugpjūčio 14 d. planavimo sąlygų 5 punkte, tačiau teigdamas, kad pastarosios sąlygos išduotos neteisėtai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013-10-15 administracinio teisės pažeidimo protokole administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11-89-964/2014 rėmėsi kitu pagrindu – tuo, jog sąlygos negalėjo būti išduotos neparengus specialaus plano ir tokiu būdu pažeista LR Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. Inspekcija 2013-09-30 patikrinimo akte taip pat buvo nurodžiusi, kad sąvade nurodyti planavimo tikslai ir uždaviniai neatitinka Teritorijų planavimo 19 str. 3 d. 1 p. reikalavimų. Pastaroji norma, galiojusi 2013-08-14 planavimo sąlygų išdavimo metu, numatė, jog detaliojo teritorijų planavimo uždaviniai yra detalizuojant bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole kaltinimo dėl Teritorijų planavimo 19 str. 3 d. 1 p. reikalavimų pažeidimo nebuvo. Taigi 2014-07-25 planavimo sąlygose nurodyti tikslai, planuojama veikla Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buvo vertinami dėl jų atitikties kitiems teisės aktams, dėl to tokios pačios veiklos, tikslo, nurodyto kitame dokumente, t.y. 2014-07-25 planavimo sąlygų patikslinime, teisėtumo vertinimas pagal 2015-04-10 administracinio teisės pažeidimo protokole išdėstytą kaltinimą kitu pagrindu yra galimas ir spręstinas.

21Kaip jau nurodyta aukščiau, ginčijamas tikslas – bendrojo naudojimo teritorijos (botanikos ir zoologijos sodų įrengimas). Pagal Molėtų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius ginčo žemės sklypas patenka į rekreacinių vietovių zoną (III-Rž), kurioje nenumatytas bendrojo naudojimo teritorijų formavimas ir (ar) botanikos sodų įrengimas. III-Rž zona pavadinta rekreacinių vietovių zona. Sprendiniuose nurodyta, jog šios zonos pagrindinė funkcija – teritorijos panaudojimas intensyviai ir ekstensyviai rekreacijai. Zonos arealuose tikslinga statyti poilsio namus, turizmo ir sporto šakų statinius, stovyklavietes, prekybos įmones, kitus paslaugų ir pramogų statinius. Likusi teritorija, nesuplanuota rekreaciniams statiniams, turi būti naudojama žemės ūkio arba miškų ūkio veiklai. Taigi šioje zonoje bendrojo naudojimo teritorijos nenumatytos, o kaip nurodyta 2005 m. sausio 20 d. LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro įsakyme „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ 24 punkte, bendro naudojimo teritorijos – žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: botanikos ir zoologijos sodams, kapinėms ir palaikų laikymo statiniams, urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. Tuo metu rekreacinės teritorijos – žemės sklypai, skirti ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui su poilsio paskirties pastatais ar trumpalaikiam poilsiui. Kadangi rekreacinė ir bendro naudojimo paskirtis iš esmės skiriasi, L. K. aukščiau nurodytas žemės sklypas patenka į rekreacinę zoną, kurios naudojimas apibrėžtas kaip skirtas ilgalaikiam poilsiui ir visiškai neatitinka bendro naudojimo teritorijos paskirties, kuri nenumatyta Rž zonoje, darytina išvada, kad planavimo sąlygų 6 punkte numatytas tikslas - bendrojo naudojimo teritorijos (botanikos ir zoologijos sodų įrengimas) – yra neteisėtas, nes prieštarauja Molėtų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniams.

22Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis, darytina išvada, kad ( - ) G. P. pažeidė teisės aktuose nustatytą teritorijų planavimo sąlygų išdavimo procedūrą, t.y., nesilaikydamas LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2012-11-23 iki 2014-01-18) 14 punkto nuostatų 2014-07-25 patvirtino neteisėtas planavimo sąlygas Nr. P14(19.24)-30 (2013 m. rugpjūčio 14 d. planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. P14 (19.24) patikslinimas žemės sklypo Molėtų r. sav., Balkininkų sen., Narutiškio k., (kadastro Nr. 6228/0001:581) detaliajam planui rengti. Nors planavimo sąlygos išduotos 2014-07-25, tačiau protokolą surašiusi institucija pagrįstai nurodo pažeidus Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2012-11-23 iki 2014-01-18) 14 punktą, nes, remiantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. (įstatymo taikymas ir įsigaliojimas) 1 d., iki šio įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki 2014-01-01, pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo buvo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, taigi pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo redakciją, galiojusią nuo 2012-11-23 iki 2014-01-18. G. P. veika teisingai kvalifikuota pagal pagal 18916 str. 1 d.

23G. P. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

24Spręsdamas dėl administracinės nuobaudos paskyrimo, teismas atsižvelgia į pažeidimo pobūdį – teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, kai planavimų sąlygų atitikimo/ neatitiko teisės aktams skirtingą vertinimą buvo pateikusi ir pati teritorijų planavimą kontroliuojanti (prižiūrinti) institucija administracinėje byloje Nr.I-641-283/2014, klaidinusi administracinėn atsakomybėn traukimą asmenį, kuomet administracinėje byloje institucijos atstovas nurodė, kad 2014-07-25 sąlygų patikslinimas yra tinkamas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, G. P. asmenybę – dirba, administracine tvarka už tokios pačios rūšies pažeidimus nėra baustas. Įvertinus šiuos duomenis, G. P. skirtina bauda, žymiai mažesnė, nei ATPK 18916 str. 1 d. numatytas jos vidurkis.

25Vadovaudamasis LR ATPK 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

26( - ) G. P., a.k.( - ), pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 18916 str. 1 d., ir skirti jam 170 EUR (vieno šimto septyniasdešimties eurų) baudą.

27Paskirtą baudą administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank AB, įmokos kodas 6406.

28Išaiškinti adminsitracinėn atskaomybėn patrauktam asmeniui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma LR ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis LR ATPK 313 str. 3 d. pažeidėjas ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

29Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui administracijos (... 4. institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą -... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi Molėtų... 6. administracinio teisės pažeidimo protokolas administracinėn atsakomybėn... 7. Administracinėn atsakomybėn traukiamas G. P. paaiškino, kad 2013 m.... 8. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 9. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 10. ATPK 18916 str. 1 d. numatyta administracinė atsakomybė už teisės aktuose... 11. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad ( - ) G. P.... 12. Šio aprašo 4 p. nustato, kad sąlygų sąvado išdavimas – procedūra,... 13. G. P. nurodė, kad patikslinimą atliko remdamasis susitarimu su Valstybinės... 14. Įsiteisėjusiame Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio... 15. 2014-07-25 planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti... 16. Remiantis Miškų kadastro duomenimis, L. K. priklausančiame žemės sklype,... 17. Miškų įstatymo 11 str. 1 d. nurodyta, kad miško žemė gali būti... 18. Miškų įstatymo 11 str. 4 d. įtvirtinta, kad Miškų įstatymo 11 str. 2 ir... 19. IV grupės miškai nenurodyti Miškų įstatymo 11 str. 2 ir 3 dalyse,... 20. 2014-07-25 planavimo sąlygų patikslinimo 6 punkte nurodyta numatoma veikla... 21. Kaip jau nurodyta aukščiau, ginčijamas tikslas – bendrojo naudojimo... 22. Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis, darytina išvada, kad ( - ) G. P.... 23. G. P. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 24. Spręsdamas dėl administracinės nuobaudos paskyrimo, teismas atsižvelgia į... 25. Vadovaudamasis LR ATPK 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas... 26. ( - ) G. P., a.k.( - ), pripažinti padarius administracinį teisės... 27. Paskirtą baudą administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo turi sumokėti... 28. Išaiškinti adminsitracinėn atskaomybėn patrauktam asmeniui, kad nustatytu... 29. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...