Byla 2-4487-151/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. Š., J. M., M. M. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas paveldėjimo tikslu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. M. (a/k ( - ) faktiškai priėmė palikimą, atsiradusį po J. A. M. (a/k ( - )), mirusios ( - ), mirties (b.l. 3-4).

3Pareiškėjas nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo A. M. (a/k ( - ) sutuoktinė J. A. M. (a/k ( - )), ką patvirtina pridedamas mirties liudijimas Nr. ( - ), akto įrašo Nr. ( - ), santuokos liudijimas Nr. ( - ). Paveldėjimo byla po pareiškėjo žmonos J. A. M. (a/k ( - )), mirusios ( - ), mirties užvesta nebuvo, testamentų registre nėra įregistruotų palikimo priėmimo faktų po J. A. M. mirties, ką patvirtina pridedama 2015-01-19 pažyma Nr. B34-266(15). Pareiškėjo žmonai J. A. M. (a/k ( - )) mirties dieną bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su pareiškėju priklausė 1,5000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); 0,0590 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas - ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ). Aplinkybes patvirtina pridedamos VĮ Registrų centro pažymos. Pažymi, kad sutuoktinei J. A. M. dar gyvai esant pareiškėjas ja rūpinosi bei ją prižiūrėjo, kartu su sutuoktine bei po jos mirties gyveno jų namuose, adresu ( - ). Žmonos J. A. M. paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta buvo adresu ( - ), ką patvirtina 2014-11-26 pažyma apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą Nr. (2014-215-PD)-925. Po J. A. M. mirties liko nurodytas nekilnojamasis turtas ir kilnojamasis turtas - rūbai, baldai, knygos, dokumentai, asmeniniai daiktai, fotonuotraukos bei kiti namų apyvokos reikmenys ir vertingi buities daiktai. Po J. A. M. mirties pareiškėjas valdė, prižiūrėjo, ir rūpinosi likusiu savo žmonos turtu. Jis mokėjo mokesčius, prižiūrėjo ir tvarkė namus. Kadangi pareiškėjo žmona J. A. M. mirė ( - ), po jos mirties likusį turtą pareiškėjas perėmė jį faktiškai valdydamas. Paveldėjimo byla užvesta nebuvo, todėl pareiškėjas kreipiasi į Kauno apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4Suinteresuoti asmenys A. Š., J. M., M. M. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 34-35), kuriame nurodė, jog su pareiškimu sutinka, prašė jį tenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjo sutuoktinė buvo J. A. M., a.k. ( - ) (b.l. 7). J. A. M., a.k. ( - ) mirė ( - ) (b.l. 6). Mirties dieną jos nuolatinė gyvenamoji vieta buvo kaip ir pareiškėjo, adresu ( - ) (b.l. 22). J. A. M., a.k. ( - ) mirties dieną bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su pareiškėju priklausė 1,5000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); 0,0590 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas - ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) (b.l. 12-21). Paveldėjimo byla po pareiškėjo žmonos J. A. M., a.k. ( - ), mirusios ( - ), mirties užvesta nebuvo, testamentų registre nėra įregistruotų palikimo priėmimo faktų po J. A. M. mirties (b.l. 24).

7Mirus palikėjui, įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Pažymėtina, kad palikimo atsiradimo faktas savaime nuosavybės teisės į palikimą įpėdiniui nesukuria, įpėdinis palikimą turi priimti. Palikimo priėmimas - tai vienašalis sandoris, nes tai yra asmens (įpėdinio) veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti civilines teises ir pareigas, t. y. įgyti nuosavybės teises į palikėjui priklausiusį turtą (turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines teises) (CK 1.63 str. 1 d.). Įpėdinio valia priimti palikimą turi būti išreiškiama įstatymo nustatytais būdais ir terminais. Įstatymo įtvirtinta keletas alternatyvių palikimo priėmimo būdų: įpėdinis paduoda palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo arba pradeda faktiškai valdyti paveldėtą turtą (CK 5.50 str. 2 d.). Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Pažymėtina, kad nors asmens, pradėjusio faktiškai valdyti paveldėtą turtą, valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Faktą, kad asmuo priėmė palikimą, pradėjęs faktiškai jį valdyti, nustato teismas, atsižvelgdamas į CK nustatytus ir teismų praktikoje suformuotus kriterijus. Pagal CK 5.51 str. 1 d. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (daiktą valdo, jį naudoja, prižiūri, juo disponuoja, moka atitinkamus mokesčius, kreipiasi į teismą, išreikšdamas valią priimti palikimą, prašydamas paskirti palikimo administratorių ir pan.). Esminės šios normos aiškinimo ir taikymo taisyklės suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse - priimti palikimą, pradedant faktiškai jį valdyti, galima tik aktyviais veiksmais, tokie veiksmai atliekami siekiant išreikšti valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, įpėdinis valdo turtą kaip savo ir laiko save turto savininku (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. L. v. A. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. B. ir kt. v. A. D., bylos Nr. 3K-3-487/2010; kt.). Teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, turi nustatyti, ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais ir pan. Pažymėtina, kad reikšmingų bylos teisiniam rezultatui faktinių aplinkybių nustatymas ir vertinimas atliekamas, atsižvelgiant į konkrečią bylos situaciją.

8Pareiškėjo pareiškime išdėstytos aplinkybės, suinteresuotų asmenų pozicija, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad po J. A. M., a.k. ( - ) mirties ( - ) jos sutuoktinis pareiškėjas A. M. perėmė ir pradėjo valdyti velionės turtą, t. y. faktiškai priėmė J. A. M. palikimą. Duomenų apie testamentą ar kitus asmenis, kurie pretenduotų į J. A. M. turtą, nėra.

9Remiantis byloje esančiais įrodymais, paveldėjimo tikslu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas A. M., a.k. ( - ) priėmė palikimą po savo sutuoktinės J. A. M., a.k. ( - ), mirusios ( - ), mirties, faktiškai pradėjęs turtą valdyti (CK 5.51 str., CPK 444 str. 8 p.).

10Iš pareiškėjo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes jos neviršija CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. M., a.k. ( - ) priėmė palikimą po savo sutuoktinės J. A. M., a.k. ( - ), mirusios ( - ), mirties, faktiškai pradėjęs turtą valdyti

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai