Byla ATP-143-487/2013
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarimo, kuriuo administracinio teisės pažeidimo byla E. R. atžvilgiu nutraukta, nenustačius Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 505 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta Čepukėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal T. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarimo, kuriuo administracinio teisės pažeidimo byla E. R. atžvilgiu nutraukta, nenustačius Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 505 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties,

Nustatė

2E. R. 2012-11-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi buvo iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 505 str. 1 d. už tai, kad ji, būdama UAB „GCI Media“ direktore, pažeidė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio reikalavimus, nesušaukė įstatymo nustatytu laiku neeilinio UAB „G“ (duomenys pakeisti) akcininkų susirinkimo.

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-07 nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą E. R. atžvilgiu nutraukė, nenustatęs ATPK 505 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

4Apeliaciniu skundu T. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, pripažįstant E. R. kalta, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 505 str. 1 d., ir skirti šio straipsnio sankcijoje nustatytą administracinę nuobaudą.

5Nurodo, kad apylinkės teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė nepagrįstą išvadą, jog E. R. nėra bendrovės direktorė nuo 2012-07-09, todėl ji, gavusi 2012-10-05 apelianto paraišką, negalėjo sušaukti visuotinio akcininkų susirinkimo ABĮ straipsnyje nustatyta tvarka.

6Pažymi, kad 2012 m. birželio 11 d. E. R. nusprendė atsistatydinti iš Bendrovės vadovės pareigų ir tuo tikslu sušaukti neeilinį Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą. Tačiau pranešimus apie 2012 m. liepos 03 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą registruotu laišku paštu Bendrovės akcininkams išsiuntė tik 2012 m. birželio 14 d. (likus 18 dienų iki šaukiamo visuotinio akcininku susirinkimo). Į 2012 m. liepos 03 d. neeilinį bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą atvyko tik vienas iš akcininkų - T. M.. Nesant kvorumo, susirinkimas buvo laikomas neįvykusiu. Atsižvelgiant į tai, buvo sušauktas pakartotinis bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2012 m. liepos 09 d., kuriame taip pat dalyvavo tik vienas iš akcininkų - T. M.. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas atšaukti E. R. iš bendrovės direktorės pareigų, o naujuoju bendrovės direktoriumi nuo 2012 m. liepos 10 d. paskirti T. M..

7Atkreipia dėmesį į tai, jog 2012 m. liepos 09 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas buvo pateiktas VĮ Registrų centrui kartu su prašymu įregistruoti Juridinių asmenų registre pakeistus duomenis apie vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą. Tačiau prašymas nebuvo patenkintas, nes, kaip paaiškėjo, bendrovės vadovė E. R. 2012 m. liepos 03 d. bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukė, pažeisdama teisės aktuose nustatytą tvarką. Pažymi, jog, Bendrovės vadovui neįvykdžius šios pareigos ar ją įvykdžius netinkamai, bendrovės vadovo įgaliojimai tęsiasi. Teigia, kad nagrinėjamu atveju pirmas teisėtas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nuo 2012 m. balandžio 30 d. susirinkimo, kada E. R. buvo išrinkta bendrovės vadove, įvyko tik 2012 m. gruodžio 07 d., kada E. R. ir buvo atšaukta iš pareigų. Taigi E. R., kaip bendrovės vadovės, įgaliojimai pasibaigė tik nuo 2012 m. gruodžio 07 d.

8Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog bendrovės direktorė E. R. vienintelė įmonėje valdė įmonės sąskaitą banke, taip pat vienintelė galėjo atlikti elektroninius pinigų pervedimus. Bendrovės akcininko žiniomis, E. R. po 2012 m. liepos 09 d. elektroninio ryšio priemonėmis reguliariai jungėsi prie Bendrovės sąskaitos Swedbank banke, tačiau apylinkės teismas šios aplinkybės neįvertino, informacijos iš minėto banko nepagrįstai neišreikalavo.

9Pažymi, kad E. R. Bendrovės vadovės pareigas ėjo nuo 2012 m. gegužės 02 d. iki 2012 m. gruodžio 07 d., todėl šiuo laikotarpiu privalėjo tinkamai atlikti visas bendrovės vadovo pareigas. Nurodo, jog juridinio asmens organų, tarp jų ir administracijos vadovo, pasikeitimai įsigalioja tik tada, kai jie įregistruojami juridinių asmenų registre. Pirmos instancijos teismas ginčijama nutartimi nusprendė kitaip, todėl Juridinių asmenų registro informacija tampa teisiškai nereikšminga, ko neturėtų būti.

10Anot apelianto, 2012 m. spalio 05 d. gavusi bendrovės akcininko T. M. paraišką, E. R. privalėjo per 10 dienų priimti sprendimą dėl bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Tačiau to nepadarė, tuo pažeisdama bendrovės akcininkų teises.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą E. R. prašo apeliacinio skundo netenkinti.

12Nurodo, kad 2012-07-09 pakartotinio UAB „G M" (duomenys pakeisti) visuotinio akcininkų susirinkimo ji buvo atleista iš UAB „GM"(duomenys pakeisti) direktorės (vadovės) pareigų, o UAB „G M"(duomenys pakeisti) direktoriumi paskirtas pareiškėjas T. M.. Pažymi, kad T. M., balsuodamas pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, pats save paskyrė UAB „G M" (duomenys pakeisti) direktoriumi. Pažymi, kad 2012-07-09 UAB „G M" (duomenys pakeisti) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas atleisti ją iš direktorės pareigų įsigaliojo tą pačią 2012 m. liepos 09 d. bei įstatymų nustatyta tvarka nebuvo pripažintas negaliojančiu, taip pat nėra jokių objektyvių duomenų, paneigiančių šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo teisinę galią. Nurodo, jog nuo 2012-07-09 ji nėra UAB „G M" (duomenys pakeisti) direktorė, todėl ne tik neprivalėjo, tačiau ir negalėjo, gavusi T. M. pateiktą paraišką dėl UAB „GM" (duomenys pakeisti) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, šaukti šio visuotinio akcininkų susirinkimo. Teigia, kad, atsižvelgdamas į šias faktines aplinkybes, pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, jog ji negali būti administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 505 str. 1 d., subjektu.

13Atkreipia dėmesį į tai, jog iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus 2012-07-24 rašto Nr.IJ (12.5.1.24)-20681 matyti, kad UAB „G M" (duomenys pakeisti) vadovo pasikeitimas registre nebuvo įregistruotas, kadangi naujasis bendrovės vadovas T. M. nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui visų būtinų dokumentų ir todėl registro tvarkytojas nustatė bendrovei terminą reikiamiems dokumentams pateikti iki 2012 m. rugpjūčio 03 d. Nurodo, kad apeliantas visiškai nepateisinamai nevykdė Akcininkų bendrovių įstatymo 37 str. 6 d., 12 d. 6 p. numatytos pareigos.

14Pažymi, jog bendrovės akcininkai buvo tinkamai informuoti tiek apie neįvykusį 2012 m. liepos 03 d. visuotinį akcininkų susirinkimą, tiek apie pakartotinį 2012 m. liepos 09 d. visuotinį akcininkų susirinkimą. Šias aplinkybes patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai. Nurodo, jog akcininko BMOU (duomenys pakeisti) valdybos pirmininko S. R. 2012-06-25 atsakymas į E. R. elektroninį laišką, tiek liudytojos I. B. parodymai patvirtina, jog į susirinkimus neatvykęs akcininkas B M OU(duomenys pakeisti) apie šiuos visuotinius akcininkų susirinkimus žinojo, tačiau į juos vykti nesirengė

15Atkreipia dėmesį į tai, kad Įstatymas nesieja visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įsigaliojimo, ar neįsigaliojimo su šiais sprendimais nustatytų juridinių faktų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog taip pat pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė abstraktų ir su byla nesusijusį pareiškėjo prašymą išreikalauti informaciją iš banko Swedbank AB.

17Teigia, kad sprendimas atleisti E. R. iš UAB „G M" (duomenys pakeisti) direktorės pareigų nuo 2012-12-07 yra niekinis, kadangi grindžiamas žinomai neteisingais duomenimis, neva ji iki 2012-12-07 buvo šios bendrovės direktore. Po atsistatydinimo iš UAB „G M"(duomenys pakeisti) direktorės pareigų 2012 m. liepos 09 d. atgal į šias pareigas nepretendavo, nebuvo priimta, taigi negalėjo būti iš jų vėl atleista.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma (Vilniaus apygardos teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-705-648/2012).

20LR ATPK 505 str. 1 d. numatyta, jog akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams nepateikimas ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo), užtraukia baudą valdybų pirmininkams (valdytojams), valdybų nariams ar administracijų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

21UAB „GM“ (duomenys pakeisti) (toliau – bendrovė) įstatų 20 straipsnyje numatyta, kad bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas, stebėtojų taryba ir valdyba bendrovėje nesudaroma. Įstatų 21 straipsnyje įtvirtinta, kad bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (direktorių) (b.l. 18-22). Todėl už pažeidimo, numatyto ATPK 505 straipsnio 1 dalyje, padarymą administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas UAB „GM“ (duomenys pakeisti) vadovas, t.y. direktorius.

22Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnyje įtvirtinta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, kai bendrovėje valdyba nesudaryta, ir bendrovės vadovas privalo priimti sprendimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos.

23Apeliantas prašė pirmos instancijos teismo pripažinti, kad UAB „G M“ (duomenys pakeisti) direktorė E. R. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 505 str.1d., kadangi ji, pažeisdama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio reikalavimus, įstatymo nustatytu laiku nesušaukė neeilinio bendrovės akcininkų visuotinio susirinkimo.

24Pirmos instancijos teismas skundžiamu nutarimu atsisakė E. R. patraukti administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 505 str.1d. ir administracinio teisės pažeidimo bylą jos atžvilgiu nutraukė, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Teismas tokį nutarimą motyvavo tuo, kad E. R. negali būti apelianto nurodyto pažeidimo subjektu, nes ji bendrovės akcininko T. M. 2012 m. spalio 5 d. paraiškos sušaukti bendrovės neeilinį akcininkų susirinkimą pateikimo metu nebebuvo bendrovės direktorė.

25Su šia pirmos instancijos teismo išvada sutiktina.

26Iš 2012 m. liepos 9 d. įvykusio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo (b.l. 63-64) matyti, jog šio susirinkimo metu buvo nuspręsta atleisti E. R. iš bendrovės direktorės pareigų nuo 2012 m. liepos 9 d.; bendrovės vadovu buvo paskelbtas T. M.. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų įrodymų, šias aplinkybes pirmos instancijos teismo posėdyje patvirtino pats apeliantas T. M. bei liudytoja I. B..

27Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalies nustatyta, jog bendrovės vadovą atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba, jei valdyba nesudaroma – stebėtojų taryba, o jei valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos – visuotinis akcininkų susirinkimas.

28Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas atleisti E. R. iš bendrovės direktorės pareigų įsigaliojo 2012 m. liepos 9 d.

29Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad, kadangi 2012 m. liepos 03 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas, pažeidus įstatyme nustatytus terminus, 2012 m. liepos 9 d. įvykęs pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas negali būti laikomas įvykusiu teisėtai, jame priimtas sprendimas atleisti E. R. iš direktorės pareigų yra neteisėtas ir negalioja, o jos, kaip bendrovės vadovės, įgaliojimai tęsėsi iki teisėtai surengto susirinkimo.

30Šis apelianto argumentas nepagrįstas.

31Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 4 d. numatyta, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Todėl laikytina, kad tokie sprendimai galioja, kol jie nėra teismo tvarka pripažinti negaliojančiais.

32Apeliantas, teigdamas, kad 2012 m. liepos 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas neteisėtas, negaliojantis, nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių, kad šis sprendimas buvo įstatymų nustatyta tvarka pripažintas negaliojančiu, ar kitų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima kelti abejones dėl šio sprendimo teisinės galios.

33Aplinkybę, kad pats T. M. po minėto susirinkimo vertino jo metu priimtus sprendimus - atleisti iš bendrovės direktorės pareigų E. R. ir nuo 2012 m. liepos 10 d. bendrovės direktoriumi skirti jį (T. M.) kaip galiojančius ir vykdytinus, patvirtina ir tai, kad 2012 m. liepos 10 d. UAB „GM“ (duomenys pakeisti) pateikė prašymą įregistruoti Juridinių asmenų registre pakeistus duomenis apie vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo bylos įrodymų, duomenys apie vadovo pakeitimą nebuvo įregistruoti, nes nustatyti trūkumai ir nurodytas terminas juos pašalinti - pateikti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo reikalingus dokumentus - dokumentus, įrodančius, jog akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, taip pat pateikti teikiamų dokumentų originalus arba notariškai patvirtintas kopijas (b.l. 6). Nors apeliantas vadovaujasi įstatymo nuostata, kad juridinio asmens organų, tarp jų ir administracijos vadovo pasikeitimai įsigalioja tik tada, kai jie įregistruojami juridinių asmenų registre (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 str.1 d. 5p.), administracinio teisės pažeidimo byloje nėra pateikta duomenų, kad Registro tvarkytojo nurodyti trūkumai buvo pašalinti ir Registro tvarkytojas visų jam pateiktų dokumentų pagrindu atsisakė įregistruoti duomenų pasikeitimą. Pagal suformuotą teismų praktiką Registrų tvarkytojui nesuteikta teisė vertinti bendrovės neeilinio visuotinio susirinkimo, kuris yra aukščiausias šios bendrovės valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus dėl bendrovės vadovo paskyrimo, priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo; visuotinio susirinkimo priimti sprendimai turėjo būti ginčijami įstatymų nustatyta tvarka, kuria yra ginčijami juridinių asmenų organų sprendimai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio mėn. 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-146-32-13).

34Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas teisingai konstatavo, kad E. R., kaip UAB „GM“ (duomenys pakeisti) direktorės, įgaliojimai nutrūko nuo 2012 m. liepos 9d. ir ji, gavusi UAB „GM“ (duomenys pakeisti) akcininko T. M. 2012 m. spalio 5 d. paraišką dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, neprivalėjo priimti sprendimo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnyje nustatyta tvarka.

35Kadangi už pažeidimo, numatyto ATPK 505 straipsnio 1 dalyje, padarymą administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas UAB „GM“ (duomenys pakeisti) vadovas, t.y. direktorius, E. R., būdama nuo 2012-07-09 atleista iš direktorės pareigų, negali būti administracinio teisės pažeidimo, numatyto 505 straipsnio 1 dalyje, subjektu ir todėl apylinkės teismas pagrįstai administracinio teisės pažeidimo bylą jos atžvilgiu nutraukė.

36Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, apeliacinės instancijos vertinimu, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, jį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

38Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarimą palikti nepakeistą, T. M. apeliacinio skundo netenkinti.

39Nutartis neskundžiama.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. E. R. 2012-11-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi buvo iškelta... 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-07 nutarimu administracinio... 4. Apeliaciniu skundu T. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 5. Nurodo, kad apylinkės teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus... 6. Pažymi, kad 2012 m. birželio 11 d. E. R. nusprendė atsistatydinti iš... 7. Atkreipia dėmesį į tai, jog 2012 m. liepos 09 d. visuotinio akcininkų... 8. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog bendrovės direktorė E. R.... 9. Pažymi, kad E. R. Bendrovės vadovės pareigas ėjo nuo 2012 m. gegužės 02... 10. Anot apelianto, 2012 m. spalio 05 d. gavusi bendrovės akcininko T. M.... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą E. R. prašo apeliacinio skundo netenkinti.... 12. Nurodo, kad 2012-07-09 pakartotinio UAB „G M" (duomenys pakeisti) visuotinio... 13. Atkreipia dėmesį į tai, jog iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo... 14. Pažymi, jog bendrovės akcininkai buvo tinkamai informuoti tiek apie... 15. Atkreipia dėmesį į tai, kad Įstatymas nesieja visuotinio akcininkų... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog taip pat pirmos instancijos... 17. Teigia, kad sprendimas atleisti E. R. iš UAB „G M" (duomenys pakeisti)... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas)... 20. LR ATPK 505 str. 1 d. numatyta, jog akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių... 21. UAB „GM“ (duomenys pakeisti) (toliau – bendrovė) įstatų 20 straipsnyje... 22. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnyje įtvirtinta,... 23. Apeliantas prašė pirmos instancijos teismo pripažinti, kad UAB „G M“... 24. Pirmos instancijos teismas skundžiamu nutarimu atsisakė E. R. patraukti... 25. Su šia pirmos instancijos teismo išvada sutiktina.... 26. Iš 2012 m. liepos 9 d. įvykusio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo... 27. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalies... 28. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas atleisti E. R. iš bendrovės... 29. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad, kadangi 2012 m. liepos 03 d.... 30. Šis apelianto argumentas nepagrįstas.... 31. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 4 d. numatyta, kad juridinių... 32. Apeliantas, teigdamas, kad 2012 m. liepos 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų... 33. Aplinkybę, kad pats T. M. po minėto susirinkimo vertino jo metu priimtus... 34. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas teisingai... 35. Kadangi už pažeidimo, numatyto ATPK 505 straipsnio 1 dalyje, padarymą... 36. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, apeliacinės instancijos vertinimu,... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 38. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarimą palikti... 39. Nutartis neskundžiama....