Byla P-146-32-13
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – asociacija Nevočių kaimo bendruomenė, R. B., G. Š., O. Š., V. M., D. Ū., I. Š., G. D., D. B.)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso būdu išnagrinėjo pareiškėjų A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 pagal pareiškėjų A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centro Tauragės filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – asociacija Nevočių kaimo bendruomenė, R. B., G. Š., O. Š., V. M., D. Ū., I. Š., G. D., D. B.).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 36-39), prašydami panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialo (toliau – ir atsakovas, Tauragės filialas) 2012 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. S(9.8.2)-140 (toliau – ir Sprendimas) (b. l. 9) ir įpareigoti Tauragės filialą pakeisti duomenis apie asociaciją Nevočių kaimo bendruomenę (toliau – ir Bendruomenė) Juridinių asmenų registre, pašalinant įrašus, kad šio juridinio asmens pirmininkė yra R. B., valdybos nariai – R. B., G. Š., O. Š., V. M., D. Ū., I. Š., G. D., D. B., įrašant įrašus, kad juridinio asmens pirmininkė yra A. V., valdybos nariai – A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R.

5Pareiškėjai nurodė, jog 2007 m. liepos 10 d. asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės steigiamajame susirinkime bendruomenės pirmininke 4 metų laikotarpiui buvo išrinkta A. V., o valdybos nariais – kiti pareiškėjai. Pažymėjo, jog asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės pirmininkė A. V. 2011 m. gruodžio 21 d. gavo laišką, kuriame buvo Juridinių asmenų registro išrašas, pagal kurį asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės pirmininke įregistruota R. B. Nurodė, kad kreipėsi į atsakovą dėl klaidingų duomenų ištaisymo ir atsakovas 2012 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. S(9.8.2)-140 atsisakė ištaisyti klaidingus registro duomenis. Atsakovas nepagrįstai pakeitė duomenis Juridinių asmenų registre apie asociacijos pirmininkę bei valdybos narius, remdamasis su asociacija Nevočių kaimo bendruomene nesusijusio asmens pateiktais 2011 m. spalio 30 d. (b. l. 16-17) ir 2011 m. lapkričio 12 d. (b. l. 20-21) visuotinių narių susirinkimų protokolais, nors asociacija Nevočių kaimo bendruomenė minėtomis dienomis jokio neeilinio visuotinio narių susirinkimo nešaukė ir jokių sprendimų nepriiminėjo. Atsakovui pateiktuose protokoluose neminimas juridinis asmuo Nevočių kaimo bendruomenė, o nurodomas kitas pavadinimas – Nevočių bendruomenė, protokoluose nenurodytas juridinio asmens kodas, 2011 m. lapkričio 12 d. protokole nėra juridinio asmens antspaudo. Atsakovas neužtikrino, kad į Juridinių asmenų registrą nebūtų įrašyti klaidingi duomenys, nepatikrino gautų dokumentų, asmenų teisės juos pateikti, todėl pažeidė asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės narių interesus.

6Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas atsiliepime į skundą (b. l. 47-48) nurodė, jog su skundo reikalavimais nesutinka, dėl jų pagrįstumo prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra bei pažymėjo, kad 2011 m. gruodžio 8 d. Tauragės filialui buvo pateiktas asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės naujai išrinktos pirmininkės R. B. prašymas dėl valdybos organų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Duomenims pakeisti buvo pateiktas Nevočių bendruomenės neeilinio visuotinio susirinkimo 2011 m. spalio 30 d. protokolas Nr. 1 ir visuotinio susirinkimo 2011 m. lapkričio 12 d. protokolas Nr. 2. Juridinių asmenų registrui neteikiami asociacijos narių prašymai priimti ar išstoti iš asociacijos, o Juridinių asmenų registre esantys duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu duomenys buvo įrašyti, todėl neturėjo pagrindo įregistruotus duomenis pakeisti.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu skundą patenkino visiškai: panaikino 2012 m. sausio 23 d. valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialo sprendimą Nr. S(9.8.2)-140, įpareigojo valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialą ištaisyti registro duomenis apie asociaciją Nevočių kaimo bendruomenę, pašalinant pakeitimus, įregistruotus pagal 2011 m. gruodžio 8 d. gautą prašymą.

9Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 3 dalimi, 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir nurodė, kad registro tvarkytojas kartu su prašymu registruoti dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registre privalo atlikti jų turinio ir formalios išraiškos analizę, palygindamas juos atitikimo tarpusavyje bei registre esantiems dokumentams ir duomenims aspektais, bei juos įvertinti patikimumo bei išsamumo aspektais. Naujai pateiktų dokumentų ir duomenų palyginimas su registre esančiais yra būtinas ir privalomas registro tvarkytojui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Juridinių asmenų registro nuostatai) 9.11 punkte jam nustatytą įpareigojimą užtikrinti, kad registre nebūtų įrašyti skirtingi nei nurodytieji dokumentuose ir registro tvarkytojui nepateikti duomenys ir informacija. Nustatė, jog nagrinėjamu atveju registro tvarkytojui (atsakovui) kartu su prašymu dėl registro duomenų pakeitimo turėjo būti pateikti ir atitinkamai registro tvarkytojo (atsakovo) įvertinti dokumentai, patvirtinantys ir nurodantys trečiojo suinteresuoto asmens asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės pirmininkės ir valdybos narių pasikeitimo pagrindą. Teismas nustatė, kad iš 2007 m. spalio 10 d. steigiamojo susirinkimo protokolo turinio matyti, jog steigiamojo susirinkimo metu buvo patvirtinti asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės įstatai, išrinkta valdyba bei asociacijos pirmininkė A. V. Nevočių kaimo bendruomenės įstatų (toliau – ir Įstatai) 4.1 punkte nurodyta, kad bendruomenės nariu gali būti asmuo, raštu pareiškęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu. Įstatų 6.1 punkte teigiama, jog bendruomenės valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

10Teismas nustatė, kad kartu su prašymu įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre nebuvo pateikti asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės valdybos sprendimai, iš kurių būtų matyti, jog 2011 m. rugsėjo 16 d., 2011 m. spalio 30 d., 2011 m. lapkričio 12 d. susirinkimuose dalyvavę ir sprendimus priėmę asmenys yra asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės nariais. Kadangi pagal atsakovui pateiktus dokumentus nebuvo galima nustatyti, ar tiek atsakovui dokumentus pateikęs asmuo, tiek dokumentuose nurodyti asmenys priklauso 2007 m. gruodžio 7 d. įregistruotai asociacijai Nevočių kaimo bendruomenei, padarė išvadą, jog nagrinėdamas prašymą registruoti juridinio asmens duomenų pakeitimus, registro tvarkytojas privalėjo patikrinti ir įsitikinti, ar protokoluose esančių duomenų pakanka juridiniam asmeniui identifikuoti, ir kilus abejonėms sprendimo priėmimą atidėti dėl aplinkybių, trukdančių įregistruoti juridinio asmens duomenų pakeitimus.

11III.

12Tretieji suinteresuoti asmenys apeliaciniu skundu (b. l. 126-131) prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Juridinių asmenų registre Nevočių kaimo bendruomenės valdyba buvo įregistruota kitos sudėties nei buvo išrinkti nariai 2006 m. vasario mėnesį vykusio visuotinio steigiamojo Nevočių kaimo bendruomenės susirinkimo metu. Praėjus metams pirmininkė A. V. valstybės įmonėje Registrų centre įregistravo sau palankius žmones: S. B., I. G. P., V. L., S. M., B. R., S. G. ir S. B., iš kurių beveik visi net nedalyvavo 2006 m. vasario mėnesį vykusiame bendruomenės steigiamajame susirinkime. Darė prielaidą, kad galėjo būti klastojami oficialūs dokumentai. Nurodė, kad per 4-erius Nevočių kaimo bendruomenės egzistavimo metus nebuvo skelbiama jokia vieša informacija apie bendruomenės narius. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nagrinėdamas šią administracinę bylą visiškai neatskleidė bylos esmės, neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, tinkamai nenustatė ir neįvertino visų faktinių bylos aplinkybių visiškai jų neanalizuodamas, todėl priėmė klaidingą, neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą.
  2. Vadovaujantis Įstatų nuostatomis, nesant balsų kvorumui – t. y. „už“ A. V. balsavus 2-iems iš 9-ių valdybos narių – bendruomenės pirmininke A. V. išrinkti jokiais būdais nebuvo galima. Nurodė, kad teismas nesiaiškino ir nepriėmė sprendimo dėl 2011 m. rugsėjo 16 d., 2011 m. spalio 30 d., 2011 m. lapkričio 12 d. vykusiuose susirinkimuose asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės priimtų sprendimų. Šioje byloje buvo teiktas reikalavimas ir priimtas sprendimas tik dėl atitinkamų duomenų Juridinių asmenų registre panaikinimo, tačiau ne dėl reikalavimų pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nepripažinus minėtų sprendimų dėl naujos asociacijos (bendruomenės) pirmininkės R. B. išrinkimo ir naujos asociacijos (bendruomenės) valdybos išrinkimo negaliojančiais, buvo nuspręsta, kad šie sprendimai ir toliau yra tebegaliojantys ir jais galima vadovautis.

13Pareiškėjai atsiliepimu (b. l. 141-145) prašė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Nurodė, kad tretieji suinteresuoti asmenys apeliaciniame skunde nenurodė kokius konkrečius pažeidimus teismas padarė. Pareiškėjų nuomone, apeliantų teiginiai nepagrįsti bei nesusiję su nagrinėjamu ginču. Pabrėžė, jog nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo Tauragės filialo Sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta ištaisyti klaidas Juridinių asmenų registre. Teigė, kad apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodyta, jog pareiškėjai netinkamai suformulavo ginčo dalyką, o teismas nagrinėjo pareiškėjų pareikštus reikalavimus neteisingu pagrindu. Pažymėjo, kad tretieji suinteresuoti asmenys savo skundą grindė tuo, jog Tauragės filialas 2012 m. sausio 23 d. rašte Nr. S(9.8.2)-140 „Dėl Nevočių kaimo bendruomenės valdymo organų pakeitimo“ nurodė, kad pateikti dokumentai atitiko reikalavimus, todėl nebuvo pagrindo įregistruotus duomenis atšaukti, tačiau atsakovas 2012 m. kovo 13 d. atsiliepime Nr. (9.1.8)s-459 į pareiškėjų skundą nurodė, jog Juridinių asmenų registras netikrina asociacijos narių sąrašų teisėtumo. Nurodė, kad Įstatų 8.1 punkte nustatyta bendruomenės pirmininko rinkimo tvarka, t. y. bendruomenės pirmininką renka ne valdyba iš savo narių, o ne mažiau kaip 2/3 bendruomenės narių, pasisakiusių už iškeltą kandidatūrą, balsų. Tretieji suinteresuoti asmenys savo skunde kėlė klausimus, kurie nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas.

14IV.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 19 d. sprendimu trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį skundą tenkino, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmetė.

16Teisėjų kolegija nustatė, jog 2007 m. gruodžio 7 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Nevočių kaimo bendruomenė, kurios kodas 3014257720, teisinė forma – asociacija, valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, vadovė – A. V., kuri paskirta (išrinkta) 2007 m. liepos 10 d., o įgaliojimų pabaigos data – 2011 m. lapkričio 12 d., buvo nurodyta, kad juridinio asmens vardu veikia vadovas. 2007 m. gruodžio 7 d. buvo įregistruota, kad valdybos nariai: A. V. (ji ir valdybos pirmininkė), S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., Z. P., B. R., kurie paskirti (išrinkti) 2007 m. liepos 10 d. ir kurių įgaliojimų pabaigos data - 2011 m. lapkričio 12 d. (b. l. 24-27).

17LVAT pažymėjo, kad Juridinių asmenų registro priedermė yra kaupti esminius duomenis apie juridinius asmenis ir sudaryti galimybę bet kuriems suinteresuotiems asmenims tokius duomenis ir dokumentus gauti. Šitaip išreiškiamas vienas iš pagrindinių Juridinių asmenų registro veiklos principų – duomenų atskleidimo principas. Juridiniai asmenys privalo pateikti registrui visus esminius su jų veikla susijusius duomenis ir dokumentus ir informuoti apie visus pasikeitimus. Šis reikalavimas yra užtikrintas taisykle, kad atitinkamų duomenų ir dokumentų pakeitimai įsigalioja tik, kai jie yra įregistruojami Juridinių asmenų registre (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 str. 5 d.). Tai reiškia, kad registrui neatskleisti juridinio asmens duomenys ir dokumentai negali būti panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Vadovaujantis atskleidimo principu, visi Juridinių asmenų registro duomenys, jame kaupiami dokumentai ir bet kuri kita informacija yra laikoma vieša ir prieinama kiekvienam prašančiam asmeniui, o tokie duomenys ir dokumentai yra laikomi teisingais ir tiksliais (CK 2.71 str.). Tai reiškia, kad Juridinių asmenų registre įrašyti ir saugomi duomenys yra nustatyti ir neįrodinėjami, kol pripažįstami negaliojančiais įstatymų nustatyta tvarka. CK 2.66 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kokie duomenys apie juridinį asmenį turi būti Juridinių asmenų registre, iš jų ir juridinio asmens valdymo organų nariai, juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos. Pagal CK 2.66 straipsnio 3 dalį, kai pasikeičia šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas.

18Teismas nustatė, kad byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog 2007 m. gruodžio 7 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti duomenys apie Nevočių kaimo bendruomenės vadovę ir valdybos narius, yra nuginčyti, šie duomenys pripažinti negaliojančiais, todėl jie laikytini teisingais ir tiksliais. Apeliaciniame skunde buvo nurodomos aplinkybės, kad 2007 m. liepos 10 d. steigiamajame susirinkime buvo priimtas neteisėtas sprendimas išrinkti Nevočių kaimo bendruomenės pirmininke A. V., o pačios bendruomenės pirmininkės veiksmai buvo neteisėti, nepaneigia minėtų Juridinių asmenų registre įregistruotų duomenų. Teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje turėjo aiškintis ir nustatyti, ar atsakovas pagrįstai ir teisėtai 2012 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. S(9.8.2)-140 atsisakė ištaisyti Juridinių asmenų registre pareiškėjų nurodytas atsakovo padarytas klaidas, atliekant 2011 m. gruodžio 15 d. pakeitimus Juridinių asmenų registre apie naujai išrinktą Nevočių kaimo bendruomenės pirmininkę ir valdybos narius. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registre pakeitimai apie Nevočių kaimo bendruomenės valdymo organus - bendruomenės pirmininką ir valdybos narius, buvo įregistruoti R. B. prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų (b. l. 49-74) pagrindu. Byloje buvo pateikti duomenys, kad kartu su R. B. prašymu įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialui buvo pateikti 2011 m. spalio 30 d. protokolas Nr. 1, 2011 m. lapkričio 12 d. protokolas Nr. 2, 2011 m. rugsėjo 16 d. iniciatyvinės grupės protokolas ir 2011 m. rugsėjo 16 d. protokolas. 2011 m. lapkričio 12 d. pakartotinio Nevočių bendruomenės neeilinio visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta bendruomenės pirmininkė ir valdybos nariai (b. l. 20-21).

19Pareiškėjų atstovas atsakovui pateikė 2011 m. gruodžio 22 d. prašymą ištaisyti klaidingus Juridinių asmenų registro duomenis dėl Nevočių kaimo bendruomenės, paliekant 2007 m. liepos 10 d. išrinktus valdybos narius bei bendruomenės pirmininkę (b. l. 8). Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad sprendimą dėl Nevočių kaimo bendruomenės valdybos bei bendruomenės pirmininkės atšaukimo bei naujų valdybos narių ir pirmininkės išrinkimo priėmė nekompetentingas asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės valdymo organas, o visiškai pašalinių asmenų susirinkimas, todėl tokie 2011 m. lapkričio 12 d. sprendimai neturi teisinės galios ir negali būti pagrindu daryti valdymo organų narių pakeitimus. Prašyme buvo nurodyta, kad tariamo visuotinio narių susirinkimo 2011 m. lapkričio 12 d. protokolas yra neteisėtas, kad bendruomenės nariai yra steigėjai bei bendruomenės valdybos nariai, o naujais bendruomenės nariais tampa asmenys, kurie raštu pateikia prašymą ir kuriuos į asociacijos narius savo sprendimu priima bendruomenės valdyba (Įstatų 4.1 punktas). Todėl teigė, kad atsakovas, darydamas pakeitimus, privalėjo įsitikinti, ar 2011 m. lapkričio 12 d. visuotinio susirinkimo nariai yra Nevočių kaimo bendruomenės nariais, ar į šią bendruomenę yra įstoję Įstatų 4.1 punkto tvarka. Atsakovas 2012 m. sausio 23 d. rašte Nr. S(9.8.2)-140 (b. l. 9) nurodė, kad nėra pagrindo įregistruotus duomenis atšaukti, nes naujai išrinktos Nevočių kaimo bendruomenės pirmininkės R. B. pateikti dokumentai atitiko reikalavimus.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, t. y. konstatavo, kad atsakovas, padarydamas pakeitimus Juridinių asmenų registre, padarė klaidą, kurią privalėjo ištaisyti pagal CK 2.69 straipsnio nuostatas pagal pareiškėjų atstovo pateiktą prašymą dėl klaidų Juridinių asmenų registre ištaisymo.

21Teisinius santykius dėl registro tvarkytojo atsisakymo registruoti juridinio asmens duomenų pakeitimus reglamentuoja speciali teisės norma – CK 2.68 straipsnis, kurio 1 dalyje yra išvardinti atvejai, kai registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus, tarp jų šios dalies 3 punkte numatytas atvejis - kai „pateikti registruoti duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys“. Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti registruotinus duomenis ir dokumentų pakeitimus, jei jie yra neaiškūs, t. y. padaryta techninių klaidų, yra taisymų ar panašiai, jei pateikiami klaidinantys duomenys ar dokumentai, jei pateikiami duomenys ar dokumentai, kurių forma ar turinys prieštarauja įstatymams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas CK 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punktą, yra nurodęs, kad jame yra kalbama apie dokumentus ir duomenis jų vertinimo aspektu, o tai reiškia, kad registro tvarkytojas, kuriam šie dokumentai ir duomenys pateikti kartu su prašymu juos registruoti Juridinių asmenų registre, privalo atlikti jų turinio ir formalios išraiškos analizę, palyginant juos atitikimo tarpusavyje bei registre esantiems dokumentams ir duomenims aspektais, ir juos įvertinti patikimumo bei išsamumo aspektais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2744/2011; kt.). Klaidų Juridinių asmenų registre taisymą reglamentuoja CK 2.69 straipsnis, kurio 1 dalis numato, kad klaidos Juridinių asmenų registre taisomos juridinio asmens arba asmens, kurio duomenys įrašyti į registrą, prašymu, taip pat registro tvarkytojo iniciatyva. 2007 m. gruodžio 7 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti Nevočių kaimo bendruomenės įstatai (b. l. 10-15), kurių 5.1 punkte buvo nurodyta, kad bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Įstatų 4.1 punkte nurodyta, kad bendruomenės nariu gali būti asmuo, raštu pareiškęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu. Nevočių kaimo bendruomenės įstatų 6.1 punkte numatyta, jog bendruomenės valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Taip pat Įstatų 5.2 punktas numato, kad bendruomenė turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą ir vienasmenį valdymo organą – bendruomenės pirmininką. Įstatų 8.2 punkte numatyta, kad bendruomenės pirmininkas renkamas 4 metų laikotarpiui, renkamas ir atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 bendruomenės narių balsų. Visuotinis narių susirinkimas renka ir atšaukia bendruomenės valdybos narius ir jos pirmininką (Įstatų 6.1 punktas). Pagal Įstatų 6.2, 6.3, 6.4 punktus visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai, eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia valdyba per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos, neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 bendruomenės narių arba bendruomenės valdybos sprendimu. Pagal Įstatų 6.5 punktą visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ dalis bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių.

22Nevočių kaimo bendruomenė yra asociacija. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – ir Asociacijų įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad visuotinis narių susirinkimas skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip. Šio įstatymo 7 dalyje numatyta, kad visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), jeigu asociacijos įstatai nenustato didesnės daugumos. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami asociacijos įstatų nustatyta tvarka. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių (Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 8 dalis).

23Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodė, jog atsakovui kartu su prašymu registruoti Juridinių asmenų valdymo organų pakeitimus buvo pateiktas 2011 m. lapkričio 12 d. pakartotinio Nevočių kaimo bendruomenės neeilinio visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 2, kuriame nurodyta, kad dalyvauja 45 nariai, kurių sąrašas buvo pridėtas prie protokolo, kad susirinkimo metu buvo priimti nutarimai: išrinkti bendruomenės pirmininkę R. B., išrinkti valdybos narius. Susirinkimo protokole nurodyta, kad už minėtus priimtus nutarimus balsavo 43 nariai. Šaukti pakartotinį neeilinį visuotinį susirinkimą nuspręsta 2011 m. spalio 30 d. neeiliniame visuotiniame susirinkime (b. l. 66-69). Pažymėtina, kad protokolą Nr. 2 yra pasirašę susirinkimo pirmininkė (R. B.), susirinkimo sekretorius Z. P. (2007 m. liepos 10 d. buvo išrinktas į valdybą). Pagal bylos duomenis Juridinių asmenų registre nebuvo registruoti duomenys apie bendruomenės narius įvykusio susirinkimo dieną. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal CK 2.90 straipsnio dalį prie juridinio asmens kolegialaus organo susirinkimo protokolo neturi būti pridedami dokumentai, patvirtinantys, kad susirinkime dalyvavę asmenys yra juridinio asmens dalyviai.

24LVAT nusprendė, kad atsakovas, įregistruodamas pakeitimus, klaidų, kurios turėtų būti taisomos CK 2.69 straipsnio pagrindu, nepadarė. Atsakovui nesuteikta teisė vertinti asociacijos Nevočių kaimo bendruomenės neeilinio visuotinio susirinkimo, kuris yra aukščiausias šios asociacijos valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus dėl asociacijos vadovo ir valdybos narių išrinkimo, priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo. Buvo pripažintini pagrįstais apeliacinio skundo argumentai, kad 2011 m. lapkričio 12 d. pakartotinio Nevočių kaimo bendruomenės neeilinio visuotinio susirinkimo priimti sprendimai turėjo būti ginčijami įstatymų nustatyta tvarka, kuria yra ginčijami juridinių asmenų organų sprendimai, o ne prašant ištaisyti klaidas Juridinių asmenų registre.

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktų įrodymų visumą, taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas.

26V.

27Pareiškėjai A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. pateikė prašymą (b. l. 166-171), kuriame prašo: 1) atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktais, ir bylą perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui iš naujo; 2) panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 19 d. sprendimą, priimtą administracinėje byloje Nr. A520-2926/2012, trečiųjų asmenų apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą.

28Prašyme pareiškėjai nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 priimdamas sprendimą padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą jas taikydamas ir šis pažeidimas turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.) ir šis sprendimas gali turėti įtakos ydingos administracinių teismų praktikos formavimui (ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.).

29Dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą pareikėjai remiasi argumentais, kad atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo nuomonę, šioje byloje reikėjo ginčyti visuotinio bendruomenės narių susirinkimo sprendimus pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį. CK 2.82 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienašmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą, jeigu steigimo dokumentuose ir juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta kitokia organų struktūra. Pagal Asociacijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus; 7 straipsnio 1 dalis numato, kad asociacijoje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių; 7 straipsnio 5 dalis numato, jog asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus); 7 straipsnio 7 dalyje teigiama, kad asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose. Pagal 2007 m. gegužės 10 d. asociacijos Nevočių kaimo bendruomenė įstatų 5.2 punktą bendruomenė turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą - valdybą ir vienašmenį valdymo organą - bendruomenės pirmininką. Tam, kad būtų galima vykdyti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, t.y. kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ir ginčyti pakartotinio neeilinio visuotinio susirinkimo priimtą sprendimą, tai toks turėjo būti priimtas vieno iš bendruomenės valdymo organų - visuotinio asociacijos narių susirinkimo, todėl šiuo atveju nebuvo teisinio pagrindo kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Kadangi pagal Nevočių kaimo bendruomenės įstatų 4.1 p. bendruomenės nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu. Taigi, Nevočių kaimo btodėl juos ginčyti CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka nėra jokios teisinės galimybės. Nurodo, jog nėra aišku, kuo vadovaujantis apeliacinės instancijos teismas šioje byloje padarė išvadą, jog teisėtai įsteigto ir tinkamai įregistruoto juridinio asmens valdymo organas turi ginčyti atsitiktinai susirinkusių asmenų, įvardinusių save panašiu kaip juridinio asmens pavadinimu, susirinkimo metu priimtus sprendimus. Civilinėse bylose dėl juridinio asmens organo sprendimų nuginčijimo (CK 2.82 str. 4 d.) atsakovu turi būti juridinis asmuo, priėmęs ginčijamą sprendimą. Šiuo atveju tretieji asmenys atsakovais būti negali, kadangi priimdami sprendimus jie nebuvo juridinio asmens valdymo organas.

30Pareiškėjai teigia, kad skųsti atsitiktinai susirinkusių asmenų susirinkimo metu priimtus sprendimus kaip juridinio asmens valdymo organo sprendimus CK 2.82 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka nėra pagrindo, nes tokie sprendimai nėra juridinio asmens valdymo organo sprendimai, todėl apeliacinės instancijos teismas, pateikdamas motyvą skųsti sprendimus kaip juridinio asmens valdymo organo sprendimus, netinkamai pritaikė CK 2.82 straipsnio nuostatas ir šis pažeidimas yra esminis. Prašyme nurodo, jog taip pat buvo pažeista pareiškėjų teisę į teismą bei teisingumo principą, nes po apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo pareiškėjai neteko galimybės įgyvendinti jiems suteiktą teisę į teisminę savo pažeistų interesų gynybą, kadangi administracinis teismas ginčą spręsti iš esmės atsisakė, nurodydamas, kad pareiškėjai turi savo reikalavimus reikšti bendrosios kompetencijos teisme, tačiau bendrosios kompetencijos teismas gali atsisakyti spręsti civilinę bylą dėl 2011 m. lapkričio 12 d. visuotinio narių susirinkimo priimtų sprendimų. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas pažeidžia teisingumo principą, kadangi teismas, pasak pareiškėjų, gynė asmenų, kurie nesilaikė įstatymų normų, siekė neteisėtai užvaldyti asociaciją, apsimetė esą Bendruomenės nariai, interesus ir net nepaprašė trečiųjų asmenų pateikti įrodymus, kad jie yra įstoję į Bendruomenę.

31Apeliacinės instancijos teismas sprendime nebuvo pakomentuoti nei Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (2011-11-01) (toliau – JAR nuostatai), nei Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos Teisingumo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1R-503 (toliau – JAR tvarkymo taisyklės), nurodytos pareiškėjų skunde ir atsiliepime į apeliacinį skundą. Priimdamas tokį sprendimą apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai netaikė 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punkto, JAR nuostatų ir JAR tvarkymo taisyklių, netikrino ir nenagrinėjo, ar atsakovas, registruodamas naujus Bendruomenės valdybos narius ir pirmininkę, atliko atsakovui nustatytą pareigą bent formaliai tikrinti pateikiamų Juridinių asmenų registrui dokumentų turinį ir išraišką.

32Remdamiesi šiais argumentais pareiškėjai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas bei pažeidė teisingumo principą, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu.

33Dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą pareiškėjai nurodo, kad šioje įstataymo normoje numatyta, jog proceso atnaujinimo pagrindu yra būtinumas užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Siekiant proceso atnaujinimo šiuo pagrindu, pareiškėjui būtina pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog administracinių teismų praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą yra nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos arba (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012, 2012 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-502-129-12).

34Apeliacinės instancijos teismas administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 suformavo praktiką, kad, pirma, Juridinių asmenų registrui pateikiami dokumentai be jokių identifikacinių rekvizitų privalo būti registruojami ir nėra pagrindo atsisakyti tokius dokumentus registruoti, antra, siekiant išspręsti ginčą dėl nepagrįsto Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimo, kai duomenis pakeičiami remiantis ne juridinio asmens organo sprendimais, kurie yra įforminti laisvos formos dokumentais, reikia kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį, tačiau bendrosios kompetencijos teismas tokias civilines bylas gali nenagrinėti arba ieškinius atmesti, motyvuodami tuo, kad sprendimai, kurie bus ginčijami, priimti ne juridinio organo valdymo organų, o kitų atsitiktinai susirinkusių asmenų. Pareiškėjai teigia, kad tuomet administracinių teismų praktika bus formuojama pažeidžiant principą, jog „iš neteisės negali kilti teisė”. Pagal minėtoje byloje suformuotą praktiką susiklosto situacija, kad duomenims, gautiems iš Juridinių asmenų registro suteikiamas didelis reikšmingumas ir patikimumas, tačiau tokių duomenų įrašymo procesas paliekamas be būtinos kontrolės. Juridinio asmens organų sprendimo nuginčijimui ir skundo dėl subjekto priimtų sprendimų taikomi skirtingi senaties terminai: CK 2.82 straipsnio 4 dalis numato 3 mėnesių ieškinio senaties terminą dėl juridinio organo sprendimų, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Todėl jeigu pareiškėjai, ginčydami Juridinių asmenų registre esančius duomenis, į

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36VI.

37Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžė šios proceso stadijos išimtinumą, pažymėdamas, jog atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos teisėtvarkos darną ir pastovumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-17/2012). Pažymėtina, jog proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra, tai – išimtinė procedūra, kurios vienas iš tikslų yra kiek įmanoma didesnio objektyvumo nagrinėjant bylas pasiekimas per atitinkamų kriterijų, kurie objektyviai gali sudaryti pagrindą manyti, jog byla galėjo būti išspręsta neteisingai, nustatymą. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas tampa susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos nagrinėjimo. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas baigtinis 12 pagrindų, iš kurių bent vienam esant galimas proceso atnaujinimas, sąrašas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-183/2011). Griežtai apibrėžtų atnaujinimo pagrindų nustatymas nėra savitikslis, jis būtinas siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, nes kitaip susidarytų situacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų sistemos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) prasmę (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–177/2010, 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–134/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).

39Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimą byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95), 2002 m. liepos 25 d. sprendimą byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimą byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Taigi visais atvejais analizuojant klausimą dėl proceso atnaujinimo turi būti atsižvelgiama į bendruosius principus, tokius kaip protingumas, sąžiningumas, koncentruotumas, ekonomiškumas ir kt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti teismo priimtų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

40ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas gavo 2012 m. lapkričio 16 d. (b. l. 172), o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-2926/2012, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimtas 2012 m. spalio 19 d., taigi konstatuotina, kad įstatyme įtvirtintas trijų mėnesių prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminas nebuvo praleistas.

41Pareiškėjai savo prašymą grindžia dviem ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, t. y. 10 ir 12 punktais.

42ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyta, kad procesas šioje įstatymo normoje numatytu pagrindu gali būti atnaujinamas jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

43Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, procesas administracinėje byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu gali būti atnaujintas ne dėl bet kokio nagrinėjant bylą padaryto materialinės teisės normų pažeidimo, o tik dėl esminio pažeidimo, kurį patvirtina akivaizdūs įrodymai. Tai reiškia, kad ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto nuostatų prasme proceso atnaujinimo pagrindu gali būti pripažįstamas tik akivaizdus esminis materialinių teisės normų pažeidimas, t. y. toks pažeidimas, kurį akivaizdžiai patvirtina kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo pateikiami įrodymai ar prašyme dėstomi motyvai bei argumentai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P662-143/2010, 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602–71/2012, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr.P438-206/2012 ir kt.)

44Administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo išnagrinėtas ginčas dėl teritorinio registratoriaus 2012 m. sausio 23 d. sprendimo, kuriuo atsakovas atsisakė ištaisyti Juridinių asmenų registre pareiškėjų 2011 m. gruodžio 22 d. pareiškime nurodytus klaidingus įrašus apie Nevočių kaimo bendruomenės valdymo organų pakeitimus, kurie buvo atlikti remiantis 2011 m. lapkričio 12 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr.2.

45Administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 priimat 2012 m. spalio 19 d. sprendimą buvo taikytas CK 2.69 straipsnis, kuris reglamentuoja klaidų juridinių asmenų registre taisymą. Teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad atsakovas, įregistruodamas juridinio asmens duomenų pakeitimus, nepadarė klaidų, kurios turėtų būti taisomos taikant CK 2.69 straipsnį. Pareiškėjai prašyme dėl proceso atnaujinimo dėl šios įstatymo normos taikymo apskritai nepasisako. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjai nepateikė akivaizdžių įrodymų, jog apeliacinės instancijos teismas, taikydamas šią įstatymo normą, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą jas taikant, galėjusį turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą.

46Pareiškėjų argumentai, kad teismas netinkamai taikė CK 2.82 straipsnio nuostatas negali būti pagrindas spręsti dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, kadangi minėto sprendimo konstatuojamojoje (IV) dalyje, kuriomis pagrįstos teismo išvados, pareiškėjų nurodyta įstatymo norma nesivadovauta, ji sprendime iš viso neminima.

47Pareiškėjai, prašydami atnaujinti procesą teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai netaikė CK 2.68 straipsnio, t.y. įstatymo normos, kuri reglamentuoja atsisakymą registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus, nuostatų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 19 d. sprendimo konstatuojamojoje (IV) dalyje, be kita ko, nagrinėjamai bylai reikšmingų aplinkybių kontekste yra pasisakyta ir dėl šios įstatymo normos, kurios 1 dalyje išvardyti atvejai, kuriais registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus.

48Nors pareiškėjai prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu, tačiau iš prašymo argumentų visumos matyti, kad pareiškėjai nesutinka su apeliacinės instancijos teismo atliktu faktinių aplinkybių (įrodymų) vertinimu ir teismo padarytomis išvadomis, teigia, kad teismas nepatikrino kai kurių aplinkybių, nereikalavo iš trečiųjų asmenų įrodymų. ABTĮ 153 straipsnis, įtvirtinantis administracinių bylų proceso atnaujinimo pagrindus, nenumato, kad procesas galėtų būti atnaujintas proceso šaliai dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo pareiškus, jog byloje buvo netinkamai atliktas faktinių aplinkybių (įrodymų) tyrimas ar vertinimas. Tokia įstatymų leidėjo pozicija yra pagrįsta taisykle, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, ir teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.). Taigi, pareiškėjų argumentai, susiję su apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos atliktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu, nesuteikia pagrindo atnaujinti procesą.

49Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų ir argumentų, kurie akivaizdžiai rodytų, jog byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, ir kad toks pažeidimas, jeigu jis buvo padarytas, galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Remdamasi šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atnaujinti administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu.

50Procesas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą gali būti atnaujinamas kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.

51Prašydami atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu pareiškėjai taip pat teigia, kad, atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 19 d. sprendimą, priimtą administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012, gali būti formuojama ydinga administracinių teismų praktika.

52Prašydamas atnaujinti procesą dėl to, jog teismų praktika formuojama klaidinga linkme, suinteresuotas asmuo turi tai pagrįsti, o vien tik abstraktus ar sąlyginis prašymas formuoti neydingą praktiką nėra pagrindas procesui atnaujinti. (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose 2010 m. rugsėjo 24 d. Nr. P444–144/2010, 2010 m. gegužės 14 d. Nr. P662–54/2010 ir kt.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrįstas prielaida apie, jų nuomone, galimą teismų praktikos formavimą ydinga linkme.

53Dėl išdėstytų motyvų konstatuotina, kad procesas administracinėje byloje negali būti atnaujinta ir ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu.

54Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo prašymas dėl proceso administracinėje byloje Nr. A520-2926/2012 atnaujinimo netenkinamas.

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

56pareiškėjų A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

57Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 pagal pareiškėjų A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centro Tauragės filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R. (toliau... 5. Pareiškėjai nurodė, jog 2007 m. liepos 10 d. asociacijos Nevočių kaimo... 6. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas atsiliepime... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu... 9. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 10. Teismas nustatė, kad kartu su prašymu įregistruoti pakeitimus Juridinių... 11. III.... 12. Tretieji suinteresuoti asmenys apeliaciniu skundu (b. l. 126-131) prašė... 13. Pareiškėjai atsiliepimu (b. l. 141-145) prašė Klaipėdos apygardos... 14. IV.... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 19 d. sprendimu... 16. Teisėjų kolegija nustatė, jog 2007 m. gruodžio 7 d. Juridinių asmenų... 17. LVAT pažymėjo, kad Juridinių asmenų registro priedermė yra kaupti esminius... 18. Teismas nustatė, kad byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog 2007 m. gruodžio 7... 19. Pareiškėjų atstovas atsakovui pateikė 2011 m. gruodžio 22 d. prašymą... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi apeliaciniame... 21. Teisinius santykius dėl registro tvarkytojo atsisakymo registruoti juridinio... 22. Nevočių kaimo bendruomenė yra asociacija. Lietuvos Respublikos asociacijų... 23. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodė, jog atsakovui kartu... 24. LVAT nusprendė, kad atsakovas, įregistruodamas pakeitimus, klaidų, kurios... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios... 26. V.... 27. Pareiškėjai A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R.... 28. Prašyme pareiškėjai nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis... 29. Dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą... 30. Pareiškėjai teigia, kad skųsti atsitiktinai susirinkusių asmenų... 31. Apeliacinės instancijos teismas sprendime nebuvo pakomentuoti nei Juridinių... 32. Remdamiesi šiais argumentais pareiškėjai teigia, kad apeliacinės... 33. Dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą... 34. Apeliacinės instancijos teismas administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012... 35. Teisėjų kolegija... 36. VI.... 37. Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą... 39. Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei... 40. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu... 41. Pareiškėjai savo prašymą grindžia dviem ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje... 42. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyta, kad procesas šioje įstatymo... 43. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, vadovaujantis ABTĮ 153... 44. Administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012, kurioje prašoma atnaujinti... 45. Administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012 priimat 2012 m. spalio 19 d.... 46. Pareiškėjų argumentai, kad teismas netinkamai taikė CK 2.82 straipsnio... 47. Pareiškėjai, prašydami atnaujinti procesą teigia, kad apeliacinės... 48. Nors pareiškėjai prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10... 49. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų ir argumentų, kurie akivaizdžiai... 50. Procesas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą gali būti atnaujinamas... 51. Prašydami atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu... 52. Prašydamas atnaujinti procesą dėl to, jog teismų praktika formuojama... 53. Dėl išdėstytų motyvų konstatuotina, kad procesas administracinėje byloje... 54. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo prašymas dėl proceso... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 56. pareiškėjų A. V., S. B., S. B., S. G., V. L., S. M., I. G. P., B. R.... 57. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A520–2926/2012... 58. Nutartis neskundžiama....