Byla 2-26-436/2008

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo T. A. atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ atstovui advokatui Alfonsui Masiliūnui, trečiojo asmens UAB „Hronas“ atstovui P.S. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal T. A. ieškinį atsakovui AB „SEB Vilniaus bankas“, trečiajam asmeniui UAB „Hronas“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo,

Nustatė

2Likviduojama dėl bankroto Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydama priteisti iš atsakovo AB „SEB Vilniaus bankas“ 508 656 Lt atliktus statybos darbus. 2007-12-20 nutartimi pradinis bylos ieškovas buvo pakeistas jo teisių perėmėju T.A., kuriam pradinis bylos ieškovas reikalavimą pardavė 2006-04-20 be varžytinių parduodamo turto pirkimo – pardavimo sutartimi. Ieškovo atstovas nurodė, jog Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB 2000-05-16 su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį dėl atsakovo Šiaulių filialo pastato statybos. Rangovas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, tačiau atsakovas už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolingas prašomą priteisti sumą.

3Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog rangovas darbus atliko nekokybiškai. Trūkumų ištaisymui pagal eksperto išvadą reikalinga 371 463 Lt suma. Be to atsakovas 2001-11-28 sutartimi perėmė iš trečiojo asmens 234 473,59 Lt reikalavimą Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB ir atliko tarpusavio reikalavimų įskaitymą. Todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo skolą.

4Trečiojo asmens atstovas ginčą paliko teismo nuožiūra. Nurodė, jog 2001-11-28 sudarė su atsakovu reikalavimo perleidimo sutartį pagal kurią perleido atsakovui reikalavimą į 234 473,59 Lt Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB skolą. Be to nurodė, jog tretysis asmuo ginčo pastate Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB užsakymu įrengė aliuminio – stiklo konstrukcijas už kurias užsakovas liko skolingas nurodytą sumą. Skolą patvirtina 2001-07-01 pasirašytas tarpusavio atsikaitymų suderinimo aktas. Pranešimas apie reikalavimo perleidimą Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB buvo išsiųstas registruotu laišku 2001-11-30.

5Ieškinys atmestinas. Byloje nustatyta, kad 2000-05-16 atsakovas sudarė su pradiniu bylos ieškovu Kauno 3-čiąja Statybos ir remonto UAB statybos rangos sutartį. Pagal šią sutartį Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB (rangovas) įsipareigojo iki 2001-05-31 pastatyti AB Vilniaus bankas Šiaulių filialo pastatą, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti už darbą 10 090 802 Lt. Pagal LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį civiliniams teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, Civilinis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo, bet įgyvendinamos jam įsigaliojus. Nagrinėjamos bylos ginčas dėl netinkamo statybos rangos sutarties įvykdymo kilo įsigaliojus Civiliniam kodeksui, todėl ginčui spręsti taikytinos Civilinio kodekso normos.

6CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Taigi ši sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. Atsižvelgiant į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, ar sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra griežta, t. y. be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Nagrinėjamos bylos atveju statybos darbų atlikimas buvo Kauno 3-iosios Statybos ir remonto UAB verslas. CK 6.665 straipsnis nustato, jog rangovas atsako už netinkamos kokybės darbą. Užsakovas už netinkamos kokybės darbą gali iš rangovo reikalauti neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą, atitinkamai sumažinti darbų kainą, atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje (CK 6.665 straipsnio 1 dalis). Jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 straipsnio 3 dalis). CK 6.663 straipsnyje pasakyta, kad rangos darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, - įprastai tokios rūšies darbams keliamiems reikalavimams. Kilus ginčui dėl rangovo atliktų darbų kokybės, teismas paskyrė statybinę ekspertizę, kuria atliko UAB „Statybos ekspertizė“. Ekspertizės išvadoje nurodoma, jog dalį darbų rangovas atliko nekokybiškai. Defektai paaiškėjo garantiniu laikotarpiu, jų ištaisymo kaina sudaro 371 463 Lt. Pagal CPK 218 straipsnio nuostatas ekspertizės išvada vertinama pagal tas pačias taisykles kaip ir kiti įrodymai (pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu), tačiau teismas, nesutikdamas su eksperto išvada, turi motyvuoti savo sprendime ar nutartyje, kodėl nesutinka su eksperto išvada. Taigi eksperto išvadoje nurodytos aplinkybės turi būti išanalizuotos ir gali būti paneigtos tik visų byloje ištirtų įrodymų įvertinimo išvadomis. Tačiau nagrinėjamojoje byloje surinkti įrodymai ekspertizės išvadų nepaneigia, o tik patvirtina jos pagrįstumą. Byloje yra 2002-05-02 aktas, kurį pasirašė ir rangovo Kauno 3-iosios Statybos ir remonto UAB bei subrangovų atstovai. Šiame akte išvardinta 15 pozicijų nekokybiškai atliktų darbų. Trūkumus rangovas įsipareigojo pašalinti iki 2002-06-15. Iš 2002-09-16 tarnybinio pranešimo ir 2003-04-10 akto matyti, jog trūkumai nei iki 2002-06-15, nei vėliau nebuvo pašalinti. Todėl atsakovas visiškai pagrįstai pasinaudojo statybos rangos sutarties 7.2 punkte numatyta užsakovo teise pačiam pašalinti trūkumus, o trūkumų šalinimo išlaidas, nurodytas ekspertizės išvadoje, įskaitė į mokėtiną rangovui sumą (CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7Ieškovas neįrodė, jog Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB prievolę netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, todėl ji atsako už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 6.256 straipsnio 4 dalis, CPK 178 straipsnis). Be to, kaip jau minėta, 2001-11-28 reikalavimo perleidimo sutartimi tretysis asmuo UAB „Hronas“ perleido atsakovui reikalavimą į 234 473,59 Lt Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB skolą. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. CK 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad apie reikalavimo perleidimą Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB tretysis asmuo UAB „Hronas“ pranešė 2001-11-30 registruotu laišku. Prieš perleidžiant reikalavimą, skolos dydis buvo suderintas 2001-07-01 Kauno 3-oji Statybos ir remonto UAB ir trečiojo asmens UAB „Hronas“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu (b.l. 167). Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, atsakovas pagrįstai ir teisėtai 2001-12-12 pareiškimu (b.l. 169) atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą 234 473,59 Lt sumai (CK 6.130 straipsnio 1 dalis, 6.131 straipsnio 1 dalis). Kaip matyti iš Kauno 3-iosios Statybos ir remonto UAB 2002-01-08 rašto (b.l. 169), apie įskaitymą jai buvo pranešta (CK 6.131 straipsnio 2 dalis). Tokiu būdu atsakovui įskaičius iš trečiojo asmens UAB UAB „Hronas“ perimtą 234 473,59 Lt reikalavimą ir savo sąskaitą pašalinus Kauno 3-iosios Statybos ir remonto UAB darbų trūkumus 371 463 Lt sumai, atsakovo prievolė pagal 2000-05-16 statybos rangos sutartį pasibaigė. Todėl ieškovui neįrodžius aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas priteisti iš atsakovo 508 656 Lt, ieškinys atmestinas (CPK 178 straipsnis). Iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 265 straipsniais, teismas

Nutarė

9ieškinį atmesti.

10Priteisti iš ieškovo T. A. (a/k duomenys neskelbtini ) atsakovui AB SEB „Vilniaus bankas“ (į/k 1202123) 6000 Lt (šešis tūkstančius litų) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai