Byla e2-1054-153/2017
Dėl sandorio sąlygos pripažinimo negaliojančia ir skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant ieškovės BUAB ,,Skirnuva“ advokatui M. D., nedalyvaujant atsakovės UAB „Transta“ atstovui,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Skirnuva“ ieškinį atsakovei UAB „Transta“ dėl sandorio sąlygos pripažinimo negaliojančia ir skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovės BUAB „Skirnuva“ atstovas prašo ieškinio reikalavimus patenkinti, pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio tarp ieškovės BUAB „Skirnuva“ ir atsakovės UAB „Transta“ 2008 m. balandžio 14 d sudarytos sutarties 7 punktą, sąlygą „Paskola beprocentė. Palūkanos nenumatomos“.

6Ieškovei BUAB „Skirnuva“ priteisti 1 968 582,31 Eur (iš jų 1 469 603,51 Eur skolos, 498 978,80 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. liepos 11 d.) ir 6 procentų metines procesines palūkanas (nuo 1 968 582,31 Eur ieškinio sumos) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės UAB „Transta“.

7Atsakovės UAB „Transta“ atstovas procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės BUAB „Skirnuva“. Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant, teismo sprendime vadovautis atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais (DOK E1-959) .

8Ieškinio reikalavimai tenkintini.

9Ieškovės BUAB „Skirnuva“ atstovas paaiškino, kad palaiko visus argumentus, nurodytus procesiniuose dokumentuose. Ieškovės atstovo manymu, paskolos sutarties 7 punkte nustatyta sąlygą „Paskola beprocentė. Palūkanos nenumatomos“ yra vertintina kaip nesąžininga ir iškreipianti sandorio šalių interesų pusiausvyrą paskolos teikėjo, t. y. ieškovės nenaudai, taip pat pažeidžianti ieškovės kreditorių interesus. Atsakovei susitarus dėl beprocentės paskolos iš ieškovės ekonominės krizės pradžioje ir šios paskolos negrąžinus, įmonei ir jos kreditoriams buvo padaryta akivaizdi žala. Ieškovės atstovai nenustatė, jog buvo neišvengiamas poreikis paskolos šalims tartis būtent ieškovės kreditoriams nenaudingiausiomis sąlygomis. Vėliau įvykę įvykiai patvirtino, kad atsakovė nė neketino grąžinti paskolos, o juo labiau mokėti palūkanas ieškovei už naudojimąsi didele pinigų suma. Sutarties 7 punkto sąlyga, įtvirtinanti šalių susitarimą dėl neatlygintinio paskolos sandorio neatitiko visuotinai priimtiniems geros moralės principams, iškreipė sąžiningą konkurenciją ir iš esmės apsunkino ieškovės kreditorių teises. Atsakovės veiksmai neabejotinai pripažintini nesąžiningais, neatitinkančiais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, prieštaraujantys juridinio asmens teisnumui (CK 1.5 str., 1.82 str.). Todėl ieškovės atstovo manymu, sutarties 7 punkte įtvirtinta sąlyga yra nesąžininga ir yra negaliojanti ab initio. Ieškovė BUAB „Skirnuva“ ir atsakovė UAB „Transta“ buvo tų pačių akcininkų A. S., G. S., J. K. ir jų šeimos narių valdomos įmonės. Šalių suderėta susitarimo sąlygą dėl sandorio neatlygintinumo yra niekinė ir negali riboti paskolą suteikusio juridinio asmens teisės reikalauti atlyginti nuostolius už naudojimąsi pinigais. Ši sandorio sąlyga, be kita ko, vertinta ne tik kaip prieštaraujanti gerai moralei (CK 1.81 str.), bet ir kaip prieštaraujanti ieškovės veiklos tikslams, nes juo ieškovė negavo visiškai jokios naudos, o patyrė žalą ir dėl nesąžiningų atsakovės veiksmų (CK 1.82 str.). Atsakovė turi mokėti specialaus įstatymo tarp verslo subjektų nustatytas palūkanas.

10Atsakovės UAB „Transta“ atstovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pagal sutarties laisvės principą šalys gali tarpusavio sutarimu, paisydamos imperatyviosiomis teisės normomis nustatytų apribojimų, laisvai sudaryti ir nutraukti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, kt. (CK 6.156 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Jei nėra abipusės sutarties šalių valios (susitarimo), viena iš sutarties šalių neturi teisės vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas ar sutartį nutraukti (jos atsisakyti), išskyrus atvejus, kai tokia teisė įtvirtinta įstatyme ar sutartyje ir laikomasi nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos. Ieškovė suteikė 5 074 247 Lt (1 469 603,51) Eur dydžio paskolą atsakovei, grindžiamą tolimesne bendra su ieškove veikla, siekiant įsigyti objektus, prekes, vertybinius popierius ir kt. (sutarties 2 straipsnis). Sutarties 7 straipsnyje šalys įtvirtino, kad paskola beprocentė, palūkanos nenumatomos. Šalys turėjo teisę susitarti dėl beprocentės paskolos sutarties sudarymo, nes tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, įstatymo leidėjas suteikė paskolos šalims teisę nenustatyti palūkanų (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnio 1 dalis), t. y. palūkanų mokėjimas priklauso nuo šalių susitarimo. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, ginčijant sandorį CK 1.81 pagrindu, pagal CK 1.81 straipsnio prasmę, turi būti įrodyta, kad pagrindinis sutarties šalių ketinimas buvo nukreiptas į tikslo, prieštaraujančio viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekimą. Tokius šalių ketinimus, jeigu jie nėra akivaizdūs, privalo įrodyti sutartį ginčijantis asmuo. Ieškovas be abstrakčių teiginių, jog sutartis buvo sudaryta krizės laikotarpiu ar kad sutartį sudarė galimai per fizinius asmenis susiję juridiniai asmenys, nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurios patvirtintų šalių tikslą, priešingą viešai tvarkai ar gerai moralei, ketinimą to tikslo siekti, ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą sutarties 7 straipsnio nuostatas pripažinti prieštaraujančiomis viešai tvarkai ir gerai moralei. Sutartis buvo sudaryta siekiant abipusės naudos (sutarties 2 straipsnis), todėl ieškovės argumentai, kad sutarties 7 straipsnis yra nesąžiningas ar, kad atsakovė patvirtindama tokią sutartį elgėsi nesąžiningai, yra visiškai nepagrįsti (CPK 178 straipsnis). Ieškovė pareikštame ieškinyje neįrodė visų pagrindų, taikytinų siekiant sutarties dalį pripažinti negaliojančia pagal CK 1.82 straipsnio nuostatas. Šalys, susitardamos dėl sutarties sąlygų, veikė tinkamai, nepažeidė imperatyvių įstatymo nuostatų, neatliko jokių nesąžiningų veiksmų bei nepadarė jokios žalos ieškovės kreditoriams. Sutarties 3 straipsnyje buvo įtvirtinta, kad atsakovė negali realizuoti už ieškovo skolintas lėšas įsigytų objektų, prekių, vertybinių popierių ir kt. be ieškovės sutikimo. Sutartyje įtvirtinus apribojimus disponuoti ieškovės skolintomis lėšomis, šalys siekė tarpusavio interesų pusiausvyros suderinimo.

11Bylos duomenimis UAB „Skirnuva“, atstovaujama A. S. (šiuo metu mirusio), ir UAB „Transta“, atstovaujama direktoriaus L. K., 2008 m. balandžio 14 d. pasirašė paskolos sutartį Nr. PS-61 (ieškinio priedas), pagal kurią atsakovei UAB „Transta“ buvo suteikta 5 074 247 Lt (1 469 603,51 Eur) paskola, grindžiama tolimesne bendra su ieškove UAB „Skirnuva“ veikla, siekiant įsigyti objektus, prekes, vertybinius popierius ir kt. (sutarties 2 p.). Paskola suteikta be paskolos sugrąžinimo realaus užtikrinimo, beprocentinė, jokios palūkanos sutartyje nenumatytos (sutarties 7 p.).

12Teismo vertinimu, ginčo šalys formaliai įrašė sutarties sudarymo tikslą, tačiau tikrovėje nesiekė ginčijamoje sutartyje nurodyto tikslo ir po paskolos sutarties sudarymo nevykdė bendros veiklos, siekdamos įsigyti objektus, prekes, vertybinius popierius ir kt. už ginčo lėšas. Vėlesni įvykiai patvirtina, kad ginčo lėšos nebuvo investuotos naudingu ieškovei būdu. Todėl atmestinas atsakovės argumentas, kad byloje neįrodyta, kad paskolos sutarties sąlygos ieškovei buvo ekonomiškai nenaudingos, kadangi vien didelės pinigų sumos (1 469 603,51 Eur) praradimas suponuoja pagrįstą ir logišką išvadą, jog nuostolis ieškovei kaip pelno siekiančiam subjektui yra padarytas iš šio sandorio negavus jokios finansinės naudos. Sutarties 3 straipsnyje įtvirtinta, kad atsakovė negali realizuoti už ieškovo skolintas lėšas įsigytų objektų, prekių, vertybinių popierių ir kt. be ieškovės sutikimo. Tačiau kaip nustatyta anksčiau, atsakovė tiesiog įformino paskolos sutarties pagrindu ieškovės lėšų neatlygintiną pasisavinimą neturėdama tikslo vykdyti bendrą veiklą. Todėl paminėtas sutarties 3 punkte draudimas realizuoti už ieškovės skolintas lėšas įsigytą turtą, teismo vertinimu netrukdė atsakovei naudoti ginčo lėšas savo poreikiams tenkinti, tad vertinamas taip pat kaip visiškai formalus ir neužtikrinantis ieškovės teisių į paskolintų atsakovei lėšų grąžinimą ar turtinės naudos gavimą. Todėl atmestinas atsakovės argumentas, kad sutartyje įtvirtinus apribojimus disponuoti ieškovės skolintomis lėšomis, šalys siekė tarpusavio interesų pusiausvyros suderinimo, kadangi tokiai išvadai padaryti nėra pagrindo.

13Ieškovė UAB „Skirnuva“ sandorio sudarymo metu turėjo uždarosios akcinės bendrovės statusą, taigi buvo pelno siekiantis subjektas (ieškinio priedas). Todėl sutarties ginčo 7 punkte įtvirtinta sąlyga „Paskola beprocentė. Palūkanos nenumatomos“, teismo vertinama kaip prieštaraujanti ieškovės veiklos tikslams, nes ieškovė, sudariusi ginčo sandorį, negavo jokios materialinės naudos. Teismas sutinka su ieškovės atstovo argumentu, kad atsakovė nepaneigė ieškovės teiginių, kad atsakovė žinojo, jog sudarytas ginčo 2008 m. balandžio 14 d. sandoris akivaizdžiai prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams (CK 1.82 straipsnis), nes ginčo paskolos sutartis turi būti atlygintinė ieškovei esant pelno siekiančiu subjektu (CK 6.872 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju paskolos suteikimas kitam juridiniam asmeniui nesuteikia jokios ekonominės (finansinės) naudos paskolos davėjui (ieškovei), ypač tokios didelės paskolos sumos kaip šiuo atveju, t. y. net 1 469 603,51 Eur (t. y. 5 074 247 Lt). Todėl sprendžiama, kad byloje įrodyta, jog pagrindinis sutarties šalių ketinimas buvo nukreiptas į tikslo, prieštaraujančio viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekimą. Esant tokioms aplinkybėms, negalima sutikti su atsakovės aiškinimu ginčo situacijos, kad sutarties laisvės principas leidžia šalims tarpusavio sutarimu, laisvai sudaryti ir nutraukti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, kt., kadangi kaip nustatyta byloje, ginčijamo sandorio šalys sudarydamos paskolos sutartį pažeidė imperatyvias teisės normas, kurios reikalauja, kad civilinių teisinių santykių subjektai įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK1.5 str. 1 d.). Tad ginčo šalių veiksmai sudarant ginčo sandorį neabejotinai pripažintini nesąžiningais, neatitinkančiais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, prieštaraujantys ieškovės, kaip juridinio asmens teisnumui (CK 1.5 straipsnis, 1.82 straipsnis), t. y. sudarytas sandoris subjekto, tarsi ne siekiančio sau pelno, bet darančio sau ir savo kreditoriams žalą bei siekiančio pelno kitam asmeniui.

14Pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalies nuostatą viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Lietuvos įstatymai nenustato „viešosios tvarkos“ ar „geros moralės“ sampratų. Teismo vertinimu, nagrinėjamojoje byloje ieškovas įrodė ginčo sandorio neteisėtumą ir CK 1.81 straipsnio pagrindu, kadangi šalių ketinimai ginčo sutartimi suteikti ekonominę naudą ir padaryti nuostoliai ieškovei yra akivaizdūs, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, iš pačios ginčo sąlygos „Paskola beprocentė. Palūkanos nenumatomos“ (sutarties 7 p.) ir remiantis faktine aplinkybe, kad atsakovė iki šiol (6 metus) negrąžino net paskolos.

15Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė neįrodė, kad ginčijamas sandoris buvo neišvengiamai būtinas (CPK 12, 178 str.). Ieškovė pagrįstai nurodo, kad ginčo šalių tikslas buvo nukreiptas į lėšų išėmimą iš ieškovės biudžeto. Kad didelės paskolos suteikimas be jokio paskolos sugrąžinimo realaus užtikrinimo suponuoja riziką nesusigrąžinti paskolos, tai dar labiau pagrindžia išvadą, kad sandorio šalys iš anksto siekė nenaudingų ir nesąžiningų tikslų ieškovei.

16Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad ginčijamo sandorio teisėtumui ir šalių nesąžiningumui konstatuoti taip pat labai svarbi aplinkybė, kad paskolos 2008 m. balandžio 14 d. sutartį sudarė per fizinius asmenis susiję juridiniai asmenys (t. y. sandorio šalys). Atsakovės tuometinio vadovo L. K. žmona J. K. yra UAB „Transta“ akcininke, o pats L. K. nuo 2005 m. sausio 6 d. iki 2009 m. gegužės 22 d. buvo UAB „Transta“ valdybos pirmininku, nuo 2008 m. vasario 22 d. iki 2009 m. vasario 22 d. – bendrovės direktoriumi), taigi ieškovė BUAB „Skirnuva“ ir atsakovė UAB „Transta“ buvo tų pačių akcininkų A. S., G. S., J. K. ir jų šeimos narių valdomos įmonės (ieškinio 3–4 priedas).

17Negalima sutikti su atsakovės argumentu, kad ginčo sandorio sudarymas krizės laikotarpiu sudaro pagrindą kvalifikuoti ginčo šalių veiksmus kitaip, nei tai nurodė ieškovės atstovas. Teismo vertinimu, atsakovės nesąžiningumą ginčo situacijoje patvirtina ginčijamo sandorio sudarymo aplinkybės ir šalių suderėtos paskolos sąlygos, kad per fizinius asmenis susiję juridiniai asmenys 2008 m. – jau prasidėjus visuotinei ekonominei krizei – sudarė neatlygintiną paskolos sandorį už didelę pinigų sumą. Teismas sprendžia, kad nesąžiningo sandorio sudarymas krizės laikotarpiu neatitiko geros moralės principų, prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei, tad negali būti aiškinamas atsakovės naudai.

18Esant nustatytai aplinkybei, kad ginčijamo sandorio šalių veiksmai buvo nesąžiningi manoma, kad visais atvejais yra pažeidžiamos ieškovės kreditorių teises. Taigi ieškovė pagrįstai prašo pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio sudarytos tarp ieškovės BUAB „Skirnuva“ ir atsakovės UAB „Transta“ 2008 m. balandžio 14 d. sutarties 7 punkto sąlygą „Paskola beprocentė. Palūkanos nenumatomos“. Sutarties šalių susitarimo sąlyga dėl sandorio neatlygintinumo yra niekinė ir negali riboti paskolą suteikusio juridinio asmens teisės reikalauti atlyginti nuostolius už naudojimąsi pinigais. Kaip nustatyta anksčiau, ieškovės ginčijama sandorio sąlyga vertintina ne tik kaip prieštaraujanti gerai moralei (CK 1.81 str.), bet ir kaip prieštaraujanti ieškovo veiklos tikslams, nes juo ieškovas negavo visiškai jokios naudos, o patyrė žalą ir dėl nesąžiningų atsakovo veiksmų (CK 1.82 str.).

19Kaip nustatyta anksčiau, atsakovė negrąžino ieškovei ginčo paskolos. Piniginių prievolių pažeidimo atveju galimas papildomas kreditoriaus interesų gynimo būdas – teisė į kompensuojamąsias palūkanas, kurios pripažįstamos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, ir tokia teisė įstatymu garantuojama kreditoriui tuo atveju, kai šalys sutartyje nenumatė kitokių prievolės neįvykdymo padarinių (CK 6.261 straipsnis). Atsakovė, nesąžiningai ir ilgą laiką nevykdydama prievolės ir negrąžindama paskolos pinigų, kurie galėjo būti panaudoti ieškovės skoloms padengti, padarė didelės turtinės žalos bankrutuojančios UAB „Skirnuva“ kreditoriams. Kaip nustatyta byloje, pinigai pagal 2008 m. balandžio 14 d. ginčo sutartį atiteko atsakovei, atsakovė privalėjo grąžinti paskolą iki 2010 m. balandžio 14 d., tačiau paskola negrąžinta iki šiol. Todėl manoma, kad atsakovė pažeidė esminę sutarties sąlygą – grąžinti paskolą ir paskolos grąžinimo terminą pagal sutarties 1 punktą (t. y. iki 2010 m. balandžio 14 d.) bei CK 6.38 straipsnio 1 dalį, pagal kurį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenustatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Dėl minėtų priežasčių ieškovė, be pačios paskolos grąžinimo, taip pat įgijo teisę į palūkanas (CK 6.872 straipsnis), kadangi šalys ginčo sutartyje nenumatė kitokių prievolės neįvykdymo padarinių (CK 6.261 straipsnis), be to, atsakovas nesąžiningai ir ilgą laiką (t. y. daugiau kaip 6 metus) nevykdo prievolės ir negrąžina paskolos pinigų, kurie galėjo būti panaudoti ieškovo skoloms padengti ir tenkinti šiuo metu bankrutuojančios UAB „Skirnuva“ kreditorių finansinius reikalavimus (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnis, 6.873 straipsnis). Todėl ieškovės ieškinio reikalavimai be pačios paskolos sumos priteisti iš atsakovės palūkanas yra tenkintinas. Paskolos davėjo (ieškovės) verslo vietos komercinių bankų vidutinė palūkanų norma, galiojusi paskolos sutarties sudarymo momentu (2008 m. balandžio 14 d.) buvo 4,12 procentų, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovės iš viso 498 978,80 Eur palūkanų už naudojimąsi 2008 m. balandžio 14 d. sutartimi suteikta paskola iki kreipimosi į teismą dienos (2016 m. liepos 11 d.), t. y. už 8 metus ir 88 dienas (60 547,67 Eur už kiekvienus metus) x 8 + (165,88 Eur už dieną x 88 dienos).

20Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2291-153/2016 taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

21Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl patenkinus ieškovės reikalavimus, žyminio mokesčio 9 614 (devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika) eurų išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 83 str. 1 d.8 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Kitų išlaidų byloje nėra.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnio 3 dalimi, 269 ir 270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio tarp ieškovės BUAB „Skirnuva“ (į. k. 253663090) ir UAB „Transta“ (į. k. 153706427) sudarytos 2008 m. balandžio 14 d. paskolos sutarties 7 punktą, sąlygą „Paskola beprocentė. Palūkanos nenumatomos“;

25Priteisti iš atsakovės UAB „Transta“ (į. k. 153706427, Alytaus rajonas, Kaniūkai): 1 968 582,31 (vienas milijonas devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai trisdešimt vienas euro centas) Eur (iš jų 1 469 603,51 Eur skolos, 498 978,80 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. liepos 11 d.) ir 6 procentų metines procesines palūkanas (nuo 1 968 582,31 Eur ieškinio sumos) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Skirnuva“ (į. k. 253663090, Alytus, Naujoji g. 3);

26Bylinėjimosi išlaidas 9 614 (devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika) eurų žyminį mokestį valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

27Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2291-153/2016 taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

28Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant ieškovės BUAB ,,Skirnuva“ advokatui M. D., nedalyvaujant... 4. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovės BUAB „Skirnuva“ atstovas prašo ieškinio reikalavimus... 6. Ieškovei BUAB „Skirnuva“ priteisti 1 968 582,31 Eur (iš jų 1 469 603,51... 7. Atsakovės UAB „Transta“ atstovas procesiniuose dokumentuose prašė... 8. Ieškinio reikalavimai tenkintini.... 9. Ieškovės BUAB „Skirnuva“ atstovas paaiškino, kad palaiko visus... 10. Atsakovės UAB „Transta“ atstovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 11. Bylos duomenimis UAB „Skirnuva“, atstovaujama A. S. (šiuo metu mirusio),... 12. Teismo vertinimu, ginčo šalys formaliai įrašė sutarties sudarymo tikslą,... 13. Ieškovė UAB „Skirnuva“ sandorio sudarymo metu turėjo uždarosios... 14. Pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalies nuostatą viešajai tvarkai ir gerai moralei... 15. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė neįrodė, kad... 16. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad ginčijamo sandorio teisėtumui ir... 17. Negalima sutikti su atsakovės argumentu, kad ginčo sandorio sudarymas krizės... 18. Esant nustatytai aplinkybei, kad ginčijamo sandorio šalių veiksmai buvo... 19. Kaip nustatyta anksčiau, atsakovė negrąžino ieškovei ginčo paskolos.... 20. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 21. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl patenkinus... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnio 3 dalimi, 269... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio tarp ieškovės BUAB... 25. Priteisti iš atsakovės UAB „Transta“ (į. k. 153706427, Alytaus rajonas,... 26. Bylinėjimosi išlaidas 9 614 (devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika)... 27. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 28. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo...