Byla 2-319-338/2007
Dėl atsakovo organizuoto supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo pripažinimo negaliojančiu ir 2007 06 07 paslaugų pirkimo sutarties, sudarytos tarp Panevėžio pataisos namų ir UAB „Amerija“ pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Rimantas Savickas, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant ieškovo atstovams I. N., advokatei Onai Stankevičienei, atsakovo Panevėžio pataisos namai atstovui R. S., atsakovo UAB“Amerija“ atstovui E. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovams Panevėžio pataisos namai ir UAB „Amerija“ dėl atsakovo organizuoto supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo pripažinimo negaliojančiu ir 2007 06 07 paslaugų pirkimo sutarties, sudarytos tarp Panevėžio pataisos namų ir UAB „Amerija“ pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3ieškovas prašo panaikinti Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos 2007m. gegužės 16 d. nutarimą „Dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo“, pripažinti negaliojančia 2007-06-07 sudarytą tarp Panevėžio pataisos namų ir UAB „Amerija“ maitinimo paslaugų tiekimo sutartį Nr. PPN 18. Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6;119-121). Ieškovas nurodo, kad 2007m.balandžio 18 d. „Valstybės žinių“ „Informaciniai pranešimai“ Nr.29(2) atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimui. Dalyvauti minėtame konkurse ieškovė atsakovui pateikė visus reikiamus dokumentus. 2007m. gegužės 17 d. iš atsakovo gavo 2007-05-16 raštą Nr.S-1931 „dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo“, kuriame buvo nurodyta, kad „VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas atmestas, nes pasiūlyme nebuvo laikomasi maitinimo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų II skyriaus 6.2 punkto. Vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 121 str. ieškovė atsakovui 2007m. gegužės 22 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas išnagrinėjo, priėmė sprendimą ir ieškovei 2007m.gegužės 25 d. raštu Nr.S-2059 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo ir priimto sprendimo“pranešė, kad Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisija nutarė palikti galioti komisijos 2007m. gegužės 16 d. sprendimą, t.y. VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą laikyti atmestu. Su atsakovo 2007-05-25 rašte Nr.S-2059 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo ir priimto sprendimo“ nurodytais motyvais, kurių pagrindu buvo atmesta ieškovo pretenzija, ieškovas nesutinka, nes šie motyvai yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys ieškovo teises ir teisėtus interesus.: 1. Atsakovas 2007-05-25 rašte Nr.S-2059 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo ir priimto sprendimo“ nurodo, kad VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas, pateiktas maisto paslaugos konkursui, įvykusio 2007m. gegužės 3 d. Panevėžio pataisos namuose, neatitinka Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentų patvirtintų Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007m.balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-25, II skyriaus 6.2 punkto reikalavimų, t.y. nesilaikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.IR-485 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002m.rugsėjo 23 d. įsakymo Nr.253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo“. Tačiau šis atsakovo teigimas neatitinka tikrovės, nes Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007m.balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-25 patvirtintų „Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentai“ 7 priedo „Kainodaros taisyklės“ 3 punkte atsakovo aiškiai nurodyta paros maitinimo išlaidų norma pinigine išraiška vienam nuteistajam. Šiomis kainomis ir vadovavosi ieškovas, pateikdama atsakovui konkursui dokumentus. Atsakovas pateikė klaidingą informaciją dėl kainų paskaičiavimo, todėl turi prisiimti kaltę sau, bet ne atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį reikalavimų. 2. Atsakovas 2007-05-09 rašto Nr.S-1830 paprašė VŠĮ „Kretingos maistas“ raštiškai pagrįsti kainos sudėtines dalis maisto produktų įsigijimui, pateikiant įsigyjamų maisto produktų sąskaitų-faktūrų , sutarčių su tiekėjais , kuriose matosi įsigyjamų maisto produktų kaina, patvirtintas kopijas. Į šį atsakovo raštą ieškovė išsamiai atsakė 2007-05-11 rašto Nr.268, nurodydama, kad prašomų sąskaitų -faktūrų pateikti negali, nes dar nevykdomi pirkimai Panevėžio pataisos namuose įkalintųjų maitinimui, o sutartyse su tiekėjais kainos nėra nurodytos. Ieškovas mano, kad atsakovo reikalavimas pateikti jam ieškovės gaunamų produktų sutartis ir sąskaitas yra neteisėtas, nes tai pažeistų ieškovo tiekėjų komercinę paslaptį. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str numatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti kainą pasiūlusio dalyvio, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus (kas ir buvo pateikta atsakovui), tačiau reikalauti kainą pasiūliusio dalyvio (ieškovės) teikti atsakovui kitų įmonių sutartis bei sąskaitas, ieškovas mano, yra neteisėta. Ieškovas nurodo, kad Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007-04-23 įsakymu Nr.V-25 patvirtintų dokumentų VIII skyriuje ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. numatyti atvejai, kada perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, tačiau, ieškovo manymu, jo pasiūlymo atmetimas neatitinka nei vieno paminėtų įsakyme ir įstatyme minimų kriterijų. Ieškovas dublike nurodo, VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlė mažiausią maisto produktų vidutinę kainą (konkurso dokumentų IX skyrius „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“ 45 p.) iš visų konkurso dalyvių ir todėl turėjo būti pripažintas konkurso nugalėtoju.

4Atsakovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentuose ir jų prieduose buvo aiškiai įvardinti reikalavimai perkamai paslaugai. II dalies „Pirkimo objektas“ 6.2 punkte yra aiškiai nurodyta, kokių norminių aktų reikalavimų būtina laikytis teikiamai paslaugai. Jeigu ieškovui buvo neaiškus reikalavimai, jis, pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, galėjo prašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, tačiau to nepadarė, todėl preziumuojama, kad ieškovui buvo žinomos ir aiškiai suvoktos pirkimo sąlygos. Priede prie Pirkimo dokumentų Nr. 4 „Maitinimo paslaugų tiekimo sutarties projekte“ taip pat įvardinti norminiai aktai, kurių reikalavimų turi laikytis paslaugos teikėjas (sutarties projekto 2.2 punktas). Pirkimo dokumentų 7 priede „Kainodaros taisyklės“ buvo nurodytos paslaugos kainos apskaičiavimo taisyklės. Ieškovo pateiktas pasiūlymas atsakovui sukėlė abejones dėl per mažos kainos (mažesnės negu nustatyta norminiais aktais, bei kitais konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymais), todėl viešojo pirkimo komisija paprašė šias kainas pagrįsti. Pirkimo dokumentų VII skyriaus „Pasiūlymų nagrinėjimas" 38 punktas nustato, kad konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Paminėto skyriaus 39.5 punktas nustato, kad Komisija nagrinėja ar nebuvo pasiūlytos labai mažos kainos. Paminėto skyriaus 41 punktas nustato, kad tais atvejais, kai pateiktame pasiūlyme nurodoma labai maža kaina, Komisija pareikalauja iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Konkurso VIII skyriaus „Pasiūlymų atmetimo priežastys“ 42.5 punktas nustato, kad pasiūlymus Komisija atmeta, jeigu pasiūlyta neįprastai maža kaina, kaip tai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje, ir tiekėjas, Komisijos prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Taigi, pirkimo dokumentai nustatė dalyvių pareigą pagrįsti pateikto pasiūlymo kainą. Komisija prašė ieškovą pateikti pasiūlymo kainos pagrindimą (2007-05-09 raštas Nr. S-1830). Ieškovas atsakovui 2007-05-11 Nr. 268 pateikė raštą, kuriame pagrindė kainos sudėtines dalis taip: žaliavos (produktai) sudaro 64,5 procentus, darbo užmokestis su mokesčiais - 22 procentus, elektra, vanduo - 4,42 procentus, įrangos nuoma - 3,76 procentus, patalpų nuoma - 1,87 procentus, kiti - 3,45 procentus kainos. Tačiau toks ieškovo kainos pagrindimas yra visiškai nepriimtinas, nes norminiuose aktuose, kuriuose reglamentuotos nuteistų asmenų maitinimo normos, yra nurodyta kiek ir kokių maisto produktų turi gauti nuteistieji. Ieškovas visiškai nepagrindė žaliavos (produktų įsigijimo) kainų, nes nuo jų priklauso nuteistųjų maitinimą reglamentuojančių norminių aktų įvykdymo užtikrinimas. Atsižvelgiant į tai, Komisija pagrįstai nusprendė, kad ieškovas nepateikė kainos pagrindimo dokumentų. Ieškovas nepateikė duomenų, kokiomis kainomis ir kokios kokybės jis gaus produktus ir tuo pačiu tai leido padaryti pagrįstą išvadą, kad ieškovas nepajėgus užtikrinti nuteistiesiems teikiamos maitinimo paslaugos reikalavimų įvykdymo.

5Ieškinys tenkintinas.

6Atsakovo 2007-05-16 rašte Nr.S-1931 „Dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo“ nurodyta, kad „VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas atmestas, nes pasiūlyme nebuvo laikomasi maitinimo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų II skyriaus 6.2 punkto. Vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 121 str. ieškovė atsakovui 2007m. gegužės 22 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas išnagrinėjo, priėmė sprendimą ir ieškovei 2007m.gegužės 25 d. raštu Nr.S-2059 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo ir priimto sprendimo“ pranešė, kad Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisija nutarė palikti galioti komisijos 2007m. gegužės 16 d. sprendimą, t.y. VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą laikyti atmestu, kadangi neatitinka Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentų, patvirtintų Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007m.balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-25, II skyriaus 6.2 punkto reikalavimų, t.y. nesilaikyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.IR-485 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002m.rugsėjo 23 d. įsakymo Nr.253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo“. Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos sprendimas dėl ieškovo pretenzijos atmetimo nepagrįstas , nes Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007m.balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-25 patvirtintų „Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentai“ 7 priedo „Kainodaros taisyklės“ 3 punkte yra aiškiai nurodyta paros maitinimo išlaidų norma pinigine išraiška vienam nuteistajam. Ieškovas, pateikdamas atsakovui konkursui dokumentus vadovavosi nurodytomis kainomis, kurios atitinka minimalią ribą arba yra šiek tiek didesnės nei nustatyta minimali riba. Ieškovas pateikė pasiūlymą, nurodydamas paros kiekių ir paros maitinimo kainas, kaip ir reikalavo atsakovas pirkimo dokumentų 7 priede. Atsakovas 2007-05-09 raštu paprašė VŠĮ „Kretingos maistas“ raštiškai pagrįsti kainos sudėtines dalis maisto produktų įsigijimui, pateikiant įsigyjamų maisto produktų sąskaitų-faktūrų, sutarčių su tiekėjais, kuriose matosi įsigyjamų maisto produktų kaina, patvirtintas kopijas. Ieškovas išsamiai atsakė atsakovui, nurodydamas, kad prašomų sąskaitų -faktūrų pateikti negali, nes dar nevykdomi pirkimai Panevėžio pataisos namuose įkalintųjų maitinimui, o sutartyse su tiekėjais kainos nėra nurodytos. Atsakovo reikalavimas pateikti jam ieškovo gaunamų produktų sutartis ir sąskaitas yra neteisėtas ir negali būti pagrįstas, nes tai pažeistų ieškovo tiekėjų komercinę paslaptį. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str numatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti kainą pasiūlusio dalyvio pateikti reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, tačiau reikalauti kainą pasiūliusio dalyvio teikti atsakovui kitų įmonių sutartis bei sąskaitas, negali. Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007-04-23 įsakymu Nr.V-25 patvirtintuose pirkimo dokumentuose ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. numatyti atvejai, kada perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, tačiau ieškovo pasiūlymo atmetimas neatitinka nei vieno paminėtų įsakyme ir įstatyme minimų kriterijų.

7Atsakovas UAB „Amerija“ pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė maitinimo paslaugos kainą pagal asmenų kategorijas, neišskiriant maisto produktų ir maisto paruošimo kainos. Toks UAB “Amerija“ pateiktas pasiūlymas neatitiko Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007m.balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-25 patvirtintų „Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentai“ 7 priedo „Kainodaros taisyklės“ 3 punkto reikalavimų. Atsakovo teigimu pasiūlymo vertinimo kriterijus buvo mažiausia vidutinė maitinimo paslaugos kaina, kurią sudaro maisto produktų kaina ir maisto paruošimo kaina. Privalumą teikė pasiūlymui, kuriame yra mažiausia vidutinė maitinimo kaina, kurią sudaro didžiausia maisto produktų kainos dalis pagal pirkimo dokumentų 7 priede nurodytas maisto produktų paros kiekių kainas. Esant tokioms konkurso sąlygoms, atsakovas, Panevėžio pataisos namai elgėsi nesąžiningai, kadangi UAB „Amerija“ suteikė galimybę jau po konkursui pateiktų pasiūlymų paskelbimo išskirti maisto produktų ir pridėtinių išlaidų kainas. Tokiais veiksmais konkurso organizatorius sudarė išskirtines sąlygas vienam konkurso dalyviui, tuo pačiu diskriminuodamas kitus konkurso dalyvius.

8Iš atsakovo Panevėžio pataisos namai priteisiamos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1d.) ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą ( CPK 88 str. 3p.).

9Vadovaudamasis LR CPK 259 str. 270 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti. Panaikinti Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos 2007m. gegužės 16d. nutarimą „Dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo organizuoto supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo“. Pripažinti negaliojančia 2007m. birželio 7d paslaugų pirkimo sutartį, sudarytos tarp Panevėžio pataisos namų ir UAB „Amerija“. Įpareigoti Panevėžio pataisos namus per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka ir būdais pasirinkti nuteistųjų maitinimo paslaugų tiekėją. Priteisti iš Panevėžio pataisos namų 200 Lt žyminio mokesčio Viešąjai įstaigai „Kretingos maistas“, 16,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

11Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai