Byla A-13-415/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramutės Ruškytės ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos skundą atsakovams Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija (toliau – ir Asociacija) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – ir Rūmai) 45 938,76 Eur turtinei žalai atlyginti.

6Atsakovai Rūmai ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Rūmų, atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.

7Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepimuose prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 21 d. sprendimu pareiškėjo Asociacijos skundą tenkino iš dalies – priteisė pareiškėjui iš atsakovo Rūmų 10 622,84 Eur nuostoliams atlyginti ir 172,80 Eur atstovavimo išlaidų.

9Atsakovas Rūmai apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas pareiškėjo skundas, ir pareiškėjo skundą atmesti visiškai.

10Pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija atsiliepime prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti jam iš atsakovo 968 Eur atstovavimo išlaidų.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime prašė tenkinti atsakovo apeliacinį skundą.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teismas taip pat priteisė pareiškėjui iš atsakovo 968 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

15II.

16Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. balandžio 30 d. gautas pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos prašymas priimti papildomą sprendimą dėl pareiškėjo patirtų atstovavimo išlaidų.

17Pareiškėjas prašo priteisti 800 Eur bylinėjimosi išlaidų pagal su 2018 m. kovo 19 d. papildomais paaiškinimais pateiktus dokumentus.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19III.

20Pareiškėjo prašymas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos, galiojusios iki 2016 m. liepos 1 d., nustatyta tvarka (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).

21Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Nagrinėjamu atveju galutinis sprendimas priimtas pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos naudai (atmetus atsakovo apeliacinį skundą), todėl jis turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Pareiškėjas 2018 m. balandžio 30 d. prašyme prašo priteisti išlaidas, kurias patvirtina su 2018 m. kovo 19 d. rašytiniais paaiškinimais pateikti dokumentai, t. y. 200 Eur už pasirengimą atstovauti ir atstovavimą 2018 m. kovo 28 d. posėdyje; 150 Eur už susipažinimą su byla, teisinę bylos analizę; 450 Eur už rašytinių paaiškinimų surašymą.

23Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisinių paslaugų suteikimo pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant šią administracinę bylą metu galiojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Advokato paslaugos, už kurias prašoma priteisti išlaidas, buvo suteiktos 2018 m. kovo mėn., o vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 850,8 Eur.

24Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai yra 340,32 Eur (850,8 Eur × 0,4). Šiuo atveju pareiškėjo prašoma priteisti suma už rašytinių paaiškinimų surašymą (450 Eur) viršija rekomenduojamus priteisti dydžius, todėl yra atitinkamai mažinama.

25Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už vieną atstovavimo teisme, pasirengimo teismo posėdžiui valandą yra 85,08 Eur (850,8 Eur × 0,1). Pareiškėjas nedetalizavo, kiek truko pasirengimas teismo posėdžiui. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo posėdis 2018 m. kovo 28 d. truko 1 val. 16 min. Teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda (Rekomendacijų 9 p.). Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju pareiškėjui priteisiamos išlaidos už 1 valandą atstovavimo teismo posėdyje – 85,08 Eur.

26Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamą administracinių teismų praktiką, tokios advokato (advokato padėjėjo) suteiktos teisinės paslaugos kaip susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, susipažinimas su (ginčo) dokumentais, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas laikytinos sudėtine platesnės apimties (turinio) teisinių paslaugų, tokių kaip, pvz., skundo (kito procesinio dokumento) parengimas, dalimi, todėl patirtos išlaidos už minėtas pavienes paslaugas traktuojamos kaip išlaidos už atitinkamą teisinę paslaugą, pvz., skundo parengimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-733-146/2015, 2015 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-988-756/2015 ir kt.). Todėl pareiškėjo nurodytos išlaidos už susipažinimą su byla, teisinę medžiagos analizę atskirai nepriteisiamos.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjui iš viso priteistina 425,40 Eur (340,32 + 85,08) išlaidų už advokato teisines paslaugas, teiktas apeliacinės instancijos teisme.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pareiškėjui Lietuvos arklių augintojų asociacijai 425,40 Eur (keturis šimtus dvidešimt penkis eurus, keturiasdešimt centų) teismo išlaidoms, patirtoms apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija (toliau – ir Asociacija)... 6. Atsakovai Rūmai ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Rūmų, atsiliepime... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė gyvulių veislininkystės... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 21 d. sprendimu... 9. Atsakovas Rūmai apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 10. Pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija atsiliepime prašė... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime prašė sprendimą priimti... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime prašė sprendimą... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime prašė tenkinti atsakovo... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d.... 15. II.... 16. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. balandžio 30 d. gautas... 17. Pareiškėjas prašo priteisti 800 Eur bylinėjimosi išlaidų pagal su 2018 m.... 18. Teisėjų kolegija... 19. III.... 20. Pareiškėjo prašymas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 21. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai... 22. Pareiškėjas 2018 m. balandžio 30 d. prašyme prašo priteisti išlaidas,... 23. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios... 24. Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už... 25. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už... 26. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamą... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos prašymą dėl teismo... 30. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pareiškėjui... 31. Nutartis neskundžiama....