Byla I-509-162/2013
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. sausio 9 d. raštų Nr. 13SD-(14.13.55)-25 ir Nr. 13 SD-(14.13.55)-29, 2013 m. kovo 29 d. įsakymų Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-152, Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 ir Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Laimutės Jokubauskaitės, Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjų I. J. ir A. K. atstovui advokatui A. K., atsakovės Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atstovams A. J. ir R. V., 2013 m. rugpjūčio 26 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų I. J. ir A. K. skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. sausio 9 d. raštų Nr. 13SD-(14.13.55)-25 ir Nr. 13 SD-(14.13.55)-29, 2013 m. kovo 29 d. įsakymų Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-152, Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 ir Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartimi (t. I, b.l. 3-4) priimtas pareiškėjų I. J. ir A. K. skundas, kuriuo prašoma:

31) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. sausio 9 d. raštą Nr. 13SD-(14.13.55.)-29;

42) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių pakeisti 2004 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį ( - ), sudarytą su V. T., ir 2004 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės nuomos sutartį ( - ), sudarytą su L. Z.;

53) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. sausio 9 d. raštą Nr. 13SD-(14.13.55.)-25;

64) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių pakeisti 2004 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemės nuomos sutartį ( - ), sudarytą su V. D.

7Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi (t. I, b.l. 171-173) priimtas pareiškėjų patikslintas skundas, kuriuo prašoma:

81) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-152 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo“;

92) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo“;

103) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo“.

11Pareiškėjai A. K., I. J. ir atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius vyriausiosios specialistės R. V., veikiančios pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-734 „Dėl taikos sutarties sudarymo“ (t. II, b.l. 17), sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti.

12Pareiškėjų atstovas advokatas E. K. prašo patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, nes ji nepažeidžia jokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Paaiškino, kad teisinis pagrindas į ankstesnes nuomos sutartis (t.y. 2004 m. rugpjūčio 25 d. bei 2004 m. rugsėjo 16 d.) vietoje buvusių nuomininkų įrašyti pareiškėjus, nepaisant to, kad jie nuosavybės teises į pastatus įsigijo tik 2012 metais yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Nenaudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 45 punktAS. Taikos sutarties 4 punktas įpareigoja pareiškėjus parengti ir pateikti valstybinės žemės nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame pagal minėtų taisyklių 8 punktą būtų priskirta įsigytiems statiniams eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis.

13Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai A. J. ir R. V. prašo patvirtinti šalių 2013 m. liepos 29 d. sudarytą taikos sutartį nurodydami, jog pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos išdėstytos rašytiniame paaiškinime.

14Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos rašytiniame paaiškinime (t. II, b.l. 27-30) nurodo, kad ginčo žemės sklypai yra valstybės nuosavybė, todėl teisių į žemės sklypo dalies nuomą perėjimo klausimai turi būti sprendžiami tiesiogiai taikant teisės normas, reglamentuojančias valstybinės žemės nuomos teisinius santykius. Pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji yra užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais. Civilinio kodekso 6.394 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkant nekilnojamąjį daiktą pardavėjas turi perduoti ir atitinkamas teises į žemės sklypą ar jo dalį, būtiną naudoti tą daiktą pagal paskirtį, o šio straipsnio 3 dalis suponuoja sutarčių galiojimą ir iš šių sutarčių kylančių teisių bei pareigų perėmimą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Nenaudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 45 punktą perleidžiant žemės nuomos teisę į visą žemės sklypą, pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis, joje įrašomas naujasis nuomininkas, tačiau valstybinės žemės nuomos sąlygos nekeičiamos. Pažymi, jog minėtos teisės aktų nuostatos suponuoja vienareikšmišką išvadą, kad valstybinės žemės nuomos teisiniai santykiai tarp valstybės ir buvusių savininkų, kuriems nuosavybės teise priklausė statiniai (pastatai – poilsio nameliai), pasibaigė šiems asmenims minėtus pastatus perleidus pareiškėjams, o pastariesiems įsigijus nurodytus pastatus, susiklostė faktiniai valstybinės žemės nuomos teisiniai santykiai. Perleidę statinius asmenys nebelaikomi valstybinės žemės nuomos sutarčių šalimis, todėl Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriui nutraukus nuomos sutartis (Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) su buvusiais statinių savininkais V. D., V. T. ir L. Z. galimai buvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Atsižvelgiant į tai, kad nuomos sutartys nutrauktos su asmenimis nebeturėjusiais nuomos teisės į valstybinės žemės sklypus ir nuomos sutarčių nutraukimo procedūra nebuvo atlikta statinius įsigijusių asmenų (žemės sklypų naudotojų) atžvilgiu, teigia, kad administracinė byla su dabartiniais pastatų savininkais gali būti užbaigta taikos sutartimi. Pažymi, jog klausimas dėl tinkamo žemės naudojimo ir dėl būtinumo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti sprendžiamas su dabartiniais valstybinės žemės sklypo ( - ), ir valstybinės žemės sklypo ( - ), nuomininkais, t.y. statinių savininkais.

15 Teisėjų kolegija konstatuoja

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnyje reglamentuojama teisė sudaryti taikos sutartį (2013 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-348 redakcija, įsigaliojusi nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., Žin., 2013, Nr. 62-3060). Šio straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutarties dalykas turi būti tokio paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad taikos sutartis pridedama prie bylos. Prieš tvirtindamas taikos sutartį teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes. Nutartimi dėl taikos sutarties patvirtinimo teismas patvirtina taikos sutartį ir nutraukia bylą. Šioje nutartyje turi būti nurodytos tvirtinamos taikos sutarties sąlygos.

17Šalys pateikė 2013 m. liepos 29 d. pasirašytą taikos sutartį (t. II, b.l. 14-16), kurioje susitarė administracinę bylą užbaigti taikiai šiomis sąlygomis:

181. Pareiškėjai A. K. ir I. J. neginčija nuomos teisinių santykių dėl ginčo žemės sklypų pasibaigimo tarp valstybės ir buvusių savininkų V. D., L. Z. ir V. T., kuriems nuosavybės teise priklausė statiniai: pastatas – poilsio namelis (unikalus Nr. ( - )) žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), ( - ), ir pastatas – poilsio namelis (unikalus Nr. ( - )) žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), ( - ).

192. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius V. D., L. Z. ir V. T. davė sutikimus perleisti statinius ginčo žemės sklypuose A. K. ir I. J., bei vadovaujantis Civilinio kodekso 6.394 straipsnio 1 dalimi ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551)(toliau – Taisyklės), 45 punktu, šalys pripažįsta, kad perleidus statinius: pastatą – poilsio namelį (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą – poilsio namelį (unikalus Nr. ( - )) žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), su buvusiais statinių savininkais V. D., L. Z. ir V. T. nuomos teisiniai santykiai nutrūko ir perėjo šiuos statinius įgijusiems A. K. ir I. J., todėl šalys vienareikšmiškai sutaria, kad 2004 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), nuomos sutartis Nr. ( - ), 2004 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), nuomos sutartis Nr. ( - ) ir 2004 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), nuomos sutartis Nr. ( - ) tarp valstybės ir statinius įgijusių naujų savininkų tęsiasi.

203. Šalys susitaria, kad nuomos sutartys, nurodytos šios Sutarties 2 punkte bus tikslinamos vadovaujantis Taisyklių 45 punktu, įrašant naujuosius nuomininkus A. K. ir I. J., tačiau nekeičiant valstybinės žemės nuomos sutarčių sąlygų ir nenaikinant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius vedėjo 2013 m. kovo 29 d. įsakymų: įsakymo Nr.13VĮ-(14.13.2.)-152 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo“, įsakymo Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo“ ir įsakymo Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo“, t.y.:

213.1.Valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m. rugpjūčio 25 d. nuomos sutartyje Nr. ( - ), sudarytoje su V. D., įrašant naują nuomininką pareiškėją A. K.

223.2. Valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m. rugsėjo 16 d. nuomos sutartyje Nr. ( - ), sudarytoje su L. Z., įrašant naują nuomininką pareiškėją I. J.

234. Pareiškėjai A. K. ir I. J. įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka parengti atitinkamų žemės sklypų planus, su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriuose turi būti išskirta esantiems statiniams – pastatui-poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) ir pastatui-poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti reikalingas žemės sklypo dalis ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jų parengimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu dėl nuomos sutarčių, nurodytų Sutarties 2 punkte, patikslinimo.

24Žemės sklypas (kadastro Nr. (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), ir žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), yra valstybės nuosavybė, todėl teisių į žemės sklypo nuomą perėjimo klausimai turi būti sprendžiami tiesiogiai taikant teisės normas, reglamentuojančias valstybinės žemės nuomos teisinius santykius. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 9 straipsnis reglamentuoja valstybinės žemės išnuomojimą. Šio straipsnio 6 dalies 1 punktas numato, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamasis statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinus statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veikos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

25Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.394 straipsnis reglamentuoja teises į žemės sklypą, kai pirkimo-pardavimo sutartimi parduodamas jame esantis pastatas, įrenginys ar kitoks nekilnojamasis daiktas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal pastato, įrenginio ar kitokio nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į daiktą pardavėjas perduoda ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Tai yra minėtame straipsnyje įtvirtinta nuostata kartu su parduodamu nekilnojamuoju daiktu perleisti ir naudojimosi teisę į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Pagal CK 6.394 straipsnio 3 dalį pirkėjas įgyja teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip nekilnojamojo daikto savininkas. CK 6.394 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta pareiga nekilnojamojo daikto savininkui, nesančiam žemės sklypo, kuriame tas daiktas yra savininku, parduodant nekilnojamąjį daiktą gauti žemės sklypo savininko sutikimą, išskyrus atvejus, jeigu tai neprieštarauja įstatymų ir (ar) sutarties nustatytoms to žemės sklypo naudojimo sąlygoms.

26Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Nenaudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 45 punktas numato, kad žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį gali būti perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys). Jeigu perleidžiamiems statiniams ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne viso žemės sklypo, žemės sklypo dalies, kurios nuomos teisė perleidžiama, dydis nustatomas pagal šių Taisyklių 7 ir 8 punkto nuostatas. Pateikti valstybinės žemės nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8 punktą būtų išskirta perleidžiamam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos teisę prašoma perleisti kartu su statiniu ar įrenginiu, įpareigojamas valstybinės žemės nuomininkas. Taisyklių 45 punkte numatyta, kad perleidžiant žemės nuomos teisę į visą žemės sklypą, pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis – joje įrašomas naujasis nuomininkas, tačiau valstybinės žemės nuomos sąlygos nekeičiamos.

27Pareiškėja I. J. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių, prašydama pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį, sudarytą su V. T. ir L. Z., žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas ( - ), nes iš minėtų fizinių asmenų 2012 m. vasario 2 d. pirkimo-paradavimo sutartimi įsigijo pastatą – poilsio namelį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (t. I, b.l. 76). Pareiškėjas A. K. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių, prašydamas pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį, sudarytą su V. D., žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas ( - ), nes iš minėto fizinio asmens 2012 m. rugpjūčio 21 d. pirkimo-paradavimo sutartimi įsigijo pastatą – poilsio namelį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (t. I, b.l. 77). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis nustatyta, kad minėtų pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu pareiškėjams yra įregistruotos nuosavybės teisės į sutartyse nurodytus pastatus – poilsio namelius (t. 1, b.l. 31-43). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.394 straipsniu, 2011 m. gruodžio 13 d. davė sutikimus V. T. ir L. Z. parduoti pastatus, esančius valstybinės žemės sklype ( - ), o 2012 m. liepos 10 d. davė sutikimą V. D. parduoti pastatus, esančius valstybinės žemės sklype ( - ) (t. I, b.l. 78-80). Pateiktos tvirtinti taikos sutarties 4 punkte numatyta pareiga pareiškėjams A. K. ir I. J. teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planus, kuriuose turi būti išskirta esantiems statiniams – pastatui – poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) ir pastatui – poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti reikalingas žemės sklypas, kaip tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Nenaudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 45 punkte.

28Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateiktos tvirtinti šalių taikos sutarties dalykas yra tokio paties pobūdžio, kaip ir pareiškėjų skundo reikalavimai. Teisėjų kolegijos nuomone, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų, taikytinų nagrinėjamoje byloje, nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teises ar teisėtus interesus. Pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimas Nr. 1Į-(1.9)-734 „Dėl taikos sutarties sudarymo“ (t. II, b.l. 17), patvirtina atsakovo atstovės R. V. įgalinimus sudaryti taikos sutartį nagrinėjamoje byloje. Taikos sutarties 5 punkte nurodyta, jog pareiškėjai atsisako reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su administracinės bylos nagrinėjimu. Šalys taikos sutarties 6 punkte nurodė, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei administracinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje. Taikos sutarties 7 punkte aptartos jos įsigaliojimo sąlygos, t.y., kad taikos sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.

29Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas tvirtina šalių pateiktą taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukia (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 4 punktas).

30Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsniu, 101 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 105-106 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

31patvirtinti pareiškėjų I. J. ir A. K. ir atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vyriausiosios specialistės R. V., veikiančios pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-734 „Dėl taikos sutarties sudarymo“, 2013 m. liepos 29 d. sudarytą taikos sutartį jos 1-7 (pirmame-septintame) punktuose nurodytomis sąlygomis.

32Bylą pagal pareiškėjų I. J. ir A. K. skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013 m. sausio 9 d. raštų Nr. 13SD-(14.13.55)-25 ir Nr. 13 SD-(14.13.55)-29, 2013 m. kovo 29 d. įsakymų Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-152, Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 ir Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

33Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartimi (t. I,... 3. 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 4. 2) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. 4) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi... 8. 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 9. 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 10. 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Pareiškėjai A. K., I. J. ir atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 12. Pareiškėjų atstovas advokatas E. K. prašo patvirtinti šalių sudarytą... 13. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnyje reglamentuojama... 17. Šalys pateikė 2013 m. liepos 29 d. pasirašytą taikos sutartį (t. II, b.l.... 18. 1. Pareiškėjai A. K. ir I. J. neginčija nuomos teisinių santykių dėl... 19. 2. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 20. 3. Šalys susitaria, kad nuomos sutartys, nurodytos šios Sutarties 2 punkte... 21. 3.1.Valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m.... 22. 3.2. Valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m.... 23. 4. Pareiškėjai A. K. ir I. J. įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka... 24. Žemės sklypas (kadastro Nr. (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), ir žemės... 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) (Žin., 2000, Nr.... 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260... 27. Pareiškėja I. J. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 28. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateiktos tvirtinti šalių taikos sutarties... 29. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas tvirtina šalių... 30. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 31. patvirtinti pareiškėjų I. J. ir A. K. ir atsakovės Nacionalinės žemės... 32. Bylą pagal pareiškėjų I. J. ir A. K. skundą atsakovei Nacionalinei žemės... 33. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...