Byla I-405-583/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Aušrelės Mažrimienės, Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Vaidai Vasiliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui P. P., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovui Tadui Būdvyčiui, 2012 m. gegužės 10 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos P. P. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 2010 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 2D-1392-(16.19) Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi skundu į teismą, nurodydamas, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - VTPSI) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010 m. vasario 17 d. sprendimu įpareigojo jį nugriauti statinius, esančius (duomenys neskeltini) kaime, (duomenys neskeltini)seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje. Su tokiu atsakovo sprendimu nesutinka ir nurodo, kad statiniai buvo pastatyti 1992-1995 metais, todėl reikalavimas nugriauti pastatus priimtas jau suėjus Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 1 dalyje numatytam 10 metų senaties terminui, todėl yra nepagrįstas. Pažymi, kad 2008 m. vasario 29 d. Klaipėdos apygardos teismo nutarimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 6 d. nutartimi nustatytos aplinkybės, kad nuo 1997 metų statybos darbai nevykdomi, turi prejudicinę galią. Nurodo, kad prašomi nugriauti statiniai pastatyti nepažeidžiant 1992-1995 metais galiojančių teisės aktų, o statinių techniniai duomenys taip pat atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus. Teigia, jog atsakovo sprendimas prieštarauja protingumo ir sąžiningumo bei teisėtų lūkesčių principams.

4Pareiškėjas teismą prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 2D-1392-(16.19).

5Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas P. P. palaiko skundą ir prašo jį tenkinti.

6Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą (b.l. 33-35) nurodė, kad su pareiškėjo reikalavimais nesutinka ir prašo jų netenkinti. Argumentuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnį statinio statybai, rekonstrukcijai vykdyti būtinas statybos leidimas. Statyba be tokio leidimo pripažįstama savavališka. Teigia, kad 2008 m. sausio 18 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 12, kad pareiškėjas pastatė administracinį pastatą, garažą su stogine ir sandėlį be jokio suderinimo su atitinkamomis institucijomis ir be leidimo. Pareiškėjas iš esmės neginčija šių aplinkybių. 2010 m. vasario 17 d. atsakovas priėmė sprendimą, kuriuo buvo pareikalauti per 6 mėnesius pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus statinius bei sutvarkyti statybvietę, tačiau pareiškėjas gera valia šio įpareigojimo nevykdo. Akcentuoja, kad Inspekcijai priimant sprendimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo po Statybos įstatymo 1,2,3,20,23,24,25,27,28,29,31,33,34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (nuo 2006 m. spalio 31 d.) neliko juridinio pagrindo įteisinti savavališką statybą. Šio įstatymo 15 straipsnyje nurodyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų priėmimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, todėl turi būti taikoma įstatymų redakcija, galiojusi teisės pažeidimo paaiškėjimo metu, tai yra 2008 m. sausio 18 d. kai buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyti tik du valstybinę priežiūrą atliekančių institucijų alternatyvūs sprendimai, kurie priimami šalinant savavališkos statybos padarinius – pareikalauti statytojo pašalinti padarinius arba kreiptis į teismą. Nurodo, kad atsakovas, vadovaujantis minėta įstatymo nuostata bei Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.1.1.1 papunkčiu, 2010 m. vasario 17 d. pateikė pareiškėjui skundžiamą reikalavimą Nr. 2D-1392-(16.19) dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

7Atsakovo atstovas T. Būdvytis palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašo pareiškėjo skundo reikalavimų netenkinti.

8Teisėjų kolegija konstatuoja:

9Skundas netenkintinas.

10Pareiškėjas kreipėsi skundu į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inpekcija) 2010 m. vasario 17 d. reikalavimą Nr. 2D-1392-(16.19) Dėl P. P. savavališkos statybos padarinių šalinimo.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. sausio 18 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracija savavališkos statybos aktu Nr. 12 nustatė, kad P. P. savavališkai vykdo statybos darbus : administracinio pastato, garažo su stogine, sandėlio, (duomenys neskeltini) k., Klaipėdos rajono savivaldybėje naują neypatingo statinio statybą, neturėdamas statybos leidimo (b.l.25-26). 2010 m. vasario 17 d. Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pakartotinai pareikalavo per 6 mėnesius nuo reikalavimo gavimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališko statinio statybos padarinius – nugriauti administracinį pastatą, garažą su stogine, sandėlį ir sutvarkyti statybvietę (b.l.23). Iš pareiškėjo skundo turinio, teikiamų byloje rašytinių įrodymų, akivaizdu, kad ginčo dėl savavališkos statybos konstatavimo pagrįstumo nekyla. Pareiškėjas skunde nurodo, kad šiuo metu siekia įteisinti savavališką statybą, tačiau procesas užtruko dėl atsisakymo išnuomoti valstybinę žemę prie savavališkai pastatytų statinių.

12Nekilnojamieji daiktai formuojami laikantis Nekilnojamojo turto kadastro 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, numatančių, kad nekilnojamieji daiktai formuojami šiais būdais: 1) suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą; 2) padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus; 3) atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus; 4) sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą; 5) atliekant nekilnojamojo daikto amalgamaciją. Pagal šio straipsnio 3 dalį statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka, o 4 dalies nuostatos numato, kad Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Pareiškėjas nei Institucijai surašiusiai savavališkos statybos aktą, nei teismui nepateikė duomenų, kad nekilnojamasis daiktas buvo suformuotas vienu iš Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytuoju būdu, todėl nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad statinių statybą baigus dar 1997 metais ji laikytina atitikusi tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą. Nežiūrint to kada statyba yra pradėta, nekilnojamojo daikto suformavimas laikomas baigtu kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Pareiškėjo cituojamu Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutarimu administracinėje byloje Nr. II-20-583/2008 buvo sprendžiamas pareiškėjo administracinės atsakomybės klausimas, o ne nekilnojamojo daikto formavimo klausimas, todėl juo grįsti nekilnojamojo daikto suformavimo teisėtumą nėra teisinio pagrindo.

13Savavališkos statybos aktas Nr. 12 surašytas 2008 m. sausio 18 d., todėl taikytina aktuali tuo metu galiojusi Statybos įstatymo redakcija (akto redakcija, galiojusi nuo 2007 05 19 iki 2009 09 01). Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio nuostatos numatė, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai: 1) statytojas žemės sklypą valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) statytojas turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą; 3) statytojas turi nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Pareiškėjo statyto statinio statybos rūšis nauja statyba, statinio kategorija neypatingas statinys. Savavališkos statybos akto surašymo metu Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalis naują statinį apibrėžė - statybos rūšis, kai yra tikslas statybos sklype, kuriame yra ar nėra statinių, pastatyti naują statinį; pastatyti esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai, ar jie savo paskirtimi bus susiję, ar ne (išskyrus priestatų statybą, kuri pagal šio straipsnio 18 dalį priskirta statinio rekonstravimui); atstatyti buvusį (sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Pareiškėjo statomi pastatai nebuvo priskiriami prie nesudėtingų statinių todėl statinių statybai pareiškėjas vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi privalėjo gauti leidimą statybai. Pagal statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalį (akto redakcija, galiojusi savavališkos statybos fiksavimo metu), kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) net ir tuo atveju, kai šį leidimą išduoda apskrities viršininko administracija (išskyrus statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimą), turėjo pateikti:1) nustatytos formos prašymą; 2) dokumentus, nurodytus šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose; 3) sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti; 4) statinio projektą ir kt. dokumentus. Taigi pareiškėjo vykdytai statybai privalomas leidimas statyti naują statinį. Iš to seka, kad pareiškėjas Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytą statytojo teisę galėjo įgyvendinti tik turėdama žemės savininko sutikimą, nustatyta tvarka parengtą ir suderintą statinio projektą ir statybos leidimą. Šių reikalavimų pareiškėjas nesilaikė ir dėl to ginčo nėra. Todėl konstatuojama, kad Inspekcija Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalies pagrindu pagrįstai statybą pripažino savavališka ir surašė savavališkos statybos aktą.

14Aktualios ginčui redakcijos Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatos numatė, kad Apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių sprendimų: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar savavališkai pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; 2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas. Taigi Statybos įstatymo 28 straipsnio, 33 straipsnio 5 dalis imperatyviai nustato, jog statytojas privalo likviduoti savavališkos statybos padarinius, o, to nepadarius, atsakovas turi teisę kreiptis į teismą. Civilinio kodekso 4.103 straipsnio nuostatose taip pat numatomos iš esmės tik dvi išeitys: arba įpareigoti statytoją likviduoti savavališkos statybos padarinius (dalį nugriauti, perstatyti pagal projekto reikalavimus ir t.t), arba nugriauti visą savavališkai pastatytą statinį. Būtent vykdydama šias imperatyvias įstatymo nuostatas Klaipėdos AVA 2008 m. sausio 24 d. raštu Nr. 2-261-(2.20) (prijungtos administracinės bylos Nr. II-200-583/2008 m. b.l.20) ir 2008 m. gegužės 12 d. raštu Nr. 2-1593-92.20) įpareigojo pareiškėją pašalinti savavališkos statybos padarinius. Kaip nustatyta iš ginčijamo akto ir atsakovo paaiškinimų, apie įvardijamų reikalavimų įteikimą pareiškėjui duomenų nebuvo, todėl 2010 m. vasario 17 d. atsakovas pakartotinai surašė įpareigojimą „Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo“ (b.l.24) ir šis reikalavimas buvo įteiktas pareiškėjui 2010 m. vasario 24 d.

15Taigi ginčijamo įpareigojimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo priėmimo metu 2010 m. vasario 17 d. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatos Inspekcijai nustačius savavališkos statybos faktą nesuteikė diskrecijos teisės priimti kitokį sprendimą nei numatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje, o būtent: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statinio statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai statomą ar pastatytą statinį arba savavališkai statomą ar pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; 2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas. Todėl Inspekcija jai suteiktų įgalinimų ribose, išnagrinėjusi savavališkos statybos faktą ir vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pagrįstai ir teisėtai 2010 m. vasario 17 d. reikalavimu Nr. 2SD-1392-(16.19) įpareigojo pareiškėją savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius. Todėl ginčijamas administracinis aktas yra pagrįstas ir teisėtas.

16Pažymėtina ir tai, kad savavališkų statybų kontekste valstybės kišimasis į nuosavybės teisę paprastai pasireiškia neteisėto statinio nugriovimu ar įpareigojimu jį nugriauti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo laikomas atitinkančiu bendrąjį visuomenės interesą, t. y. turinčiu teisėtą tikslą, jei šiomis priemonėmis siekiama atkurti teisės viršenybę (pašalinant neleistiną ir neteisėtą statinį), užtikrinti statybos normų laikymąsi, tvarkingą teritorijų planavimą, aplinkos apsaugą ar net bendrosios dalinės nuosavybės sistemos funkcionavimą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimai dažniausiai (ne)konstatuojami dėl ribojimo proporcingumo aspekto pažeidimo. Nuosavybės teisę ribojanti priemonė turėtų nustatyti teisingą visuomenės bendrųjų interesų poreikių ir reikalavimų, keliamų individo fundamentalių teisių apsaugai, pusiausvyrą, kuri nebus nustatyta, jei asmuo patirs individualią ir pernelyg didelę naštą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savavališkos statybos yra susijusios su teritorijų planavimo sritimi, kurioje valstybė naudojasi plačiomis vertinimo laisvės ribomis ir Teismas paprastai proporcingu laiko ribojimą, kuriuo siekiama atkurti vietovės padėtį, kuri būtų buvusi, jei būtų laikomasi įstatymų, ir kuris garantuotų visišką aplinkos apsaugą bei atgrasintų kitus asmenis nuo panašių pažeidimų (žr. pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą byloje Nr. 21861/03 Hamer v. Belgija). Todėl nėra teisinių prielaidų teiginiams, kad ginčijamu aktu yra pažeidžiama pareiškėjo teisė į nuosavybę ar teisėtų lūkesčių principas.

17Šios bylos nagrinėjimo kontekste būtina pasisakyti ir dėl teisinio reguliavimo pasikeitimo įtakos pareiškėjo teisių ir pareigų turiniui (ABTĮ 10 str.).

182010 m. liepos 2 d. priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymas Nr. XI-992. Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus“, ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo.

19Pagal nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą, Inspekcijai priėmus sprendimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, asmeniui pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 - 4 dalies nuostatas yra suteikiama teisė per apibrėžtus šiame įstatyme terminus parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Pagal cituojamo įstatymo 28 straipsnio 6 dalį jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą. Į teismą dėl savavališkai pastatyto ar statomo statinio nugriovimo ar išardymo taip pat gali kreiptis asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai dėl savavališkos statybos yra pažeidžiami. Taigi nustatyta ne tik teismo teisė įpareigoti statytoją per nustatytą terminą nugriauti savavališkai statomą (pastatytą) statinį arba jį reikiamai pertvarkyti, bet ir tam tikrais įstatyme numatytais atvejais, leisti nustatyta tvarka statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (žr.: 2011 m. gruodžio 22 d. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011). Todėl pareiškėjui, net ir esant surašytam reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius, nėra užkertama galimybė vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 24 straipsnio 1 dalies nuostatomis atlikti aukščiau nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje nurodytus veiksmus, siekiant savavališkos statybos įteisinimo įstatymo nustatyta tvarka.

20Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21pareiškėjo P. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas kreipėsi skundu į teismą, nurodydamas, kad Valstybinė... 4. Pareiškėjas teismą prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir... 5. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas P. P. palaiko skundą ir prašo jį... 6. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Atsakovo atstovas T. Būdvytis palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus ir... 8. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 9. Skundas netenkintinas. ... 10. Pareiškėjas kreipėsi skundu į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. sausio 18 d. Klaipėdos apskrities... 12. Nekilnojamieji daiktai formuojami laikantis Nekilnojamojo turto kadastro 7... 13. Savavališkos statybos aktas Nr. 12 surašytas 2008 m. sausio 18 d., todėl... 14. Aktualios ginčui redakcijos Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies... 15. Taigi ginčijamo įpareigojimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo... 16. Pažymėtina ir tai, kad savavališkų statybų kontekste valstybės kišimasis... 17. Šios bylos nagrinėjimo kontekste būtina pasisakyti ir dėl teisinio... 18. 2010 m. liepos 2 d. priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3,... 19. Pagal nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą, Inspekcijai... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi... 21. pareiškėjo P. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...