Byla II-200-583/2008
Dėl 2008 m. sausio 18 d. nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas, sekretoriaujant Neringai Merkininkaitei, dalyvaujant asmeniui patrauktam administracinėn atsakomybėn P. P., institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Klaipėdos AVA atstovui Tadui Škimeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal P. P. skundą institucijai, kurios pareigūnas surašė teisės pažeidimo protokolą ir priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje -Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl 2008 m. sausio 18 d. nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau-Institucijos) 2008 m. sausio 18 d. nutarimu P. P. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 159 straipsnio 5 dalį ir jam paskirta administracinė nuobauda – 2000 litų bauda. Nuobauda skirta už tai, kad jis ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybėje, pastatė vieno aukšto su mansarda administracinės paskirties pastatus, atliko pastatų vidaus ir išorės apdailos darbus, įvedė elektros instaliaciją, vandentiekį, kanalizaciją, sumontavo šildymo įrenginius. Taip pat pastatė garažą su stogine, įrengė elektros instaliaciją, įvedė vandentiekį, pastatė sandėlį, įvedė elektros instaliaciją. Minimi pastatai pastatyti neturint nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo.

4P. P. skundu nurodo, kad yra suėję patraukimo administracinėn atsakomybėn terminai, nes šie pastatai yra pastatyti dar 1997 metais, todėl prašo ginčijamą nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

5Institucijos atstovas T.Škimelis prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi nustatytas pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, tik 2008 m. sausio 18 d. paaiškėjo, kad pastatai yra pastatyti be nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo, todėl patraukimo administracinėn atsakomybėn terminas nėra praleistas.

6Skundas tenkintinas.

7ATPK 297 straipsnis numato, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, turi patikrinti priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat teismas turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Administracinio teisės pažeidimo byloje priimtas nutarimas laikomas teisėtu, kai visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinamos ir įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės (ATPK 284 str.) ir jų viseto pagrindu teisingai parenkama ir pritaikoma teisės norma, reglamentuojanti atitinkamą teisinį santykį.

8Kaip matyti iš teisės pažeidimo protokolo (b.l.10), P. P. teisės pažeidimo protokolas surašytas 2008-01-18, kaltinant jį įvykdžius teisės pažeidimą, numatytą ATPK 159 straipsnio 5 dalyje. ATPK 159 straipsnio 5 dalis numato administracinę atsakomybę už statinio, išskyrus nesudėtingą statinį, statybą (griovimą) miestelyje ar kaime neturint Statybos įstatyme nustatyta tvarka gauto statybos leidimo. Šios veikos įvykdymas grindžiamas 2008-01-18 savavališkos statybos aktu Nr. 12 (b.l.14-16) ir 2008-01-18 statybos sustabdymo aktu Nr. 13 (b.l.12-13). Savavališkos statybos akto Nr. 12 8 –ajame punkte nurodoma, kad pastatai pastatyti 1997 metais. Statybos sustabdymo akto Nr. 13 3 – ajame punkte taip pat nurodoma, kad pastatai pastatyti 1997 metais.

9ATPK 35 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, - per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 85, 185-2, 193-2, 209, 209-1, 209-2, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 210, 214-11 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-02-21 išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. 112-03 suformulavo teisės aiškinimo taisyklę 1.2.3 , kuria nurodė, kad ATPK 35 str. 1 d. nurodytas 6 mėnesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant trunkamam teisės pažeidimui, o ne paaiškėjus buvusiam trunkamam teisės pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teisės pažeidimo padarymą galėtų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to, kada paaiškėtų buvęs pažeidimas. Tai prieštarautų teisės principams, pagal senaties termino trukmę administracinė atsakomybė atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesnė už baudžiamąją, tai būtų aiškiai neteisinga. Jei paaiškėja trunkamasis teisės pažeidimas, kuris paaiškėjimo metu dar yra daromas, tai šešių mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, o jeigu gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamąjį teisės pažeidimą – šešių mėnesių termino pradžia turi būti skaičiuojama nuo paskutinės trunkamojo teisės pažeidimo darymo dienos. Kaip turi būti skaičiuojami administracinių nuobaudų skyrimo už trunkamuosius teisės pažeidimus terminai, numatyti ATPK 35 straipsnio 1 dalyje, ne kartą yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką (Administracinių teismų praktika 4, P. 62-63; Administracinių teismų praktika Nr. 7. P. 271-276; 2006 m. spalio 16 d. nutartis adm. byloje Nr. N5-1350/2006; 2007 m. balandžio 27 d. nutartis adm. byloje N1-871/2007;2007m.gegužės 25 d. nutartis adm. byloje Nr.N3-1073-07; 2007m.liepos 4 d. nutartis adm. byloje Nr. N3-1297-07).

10Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalis apibrėžia, kad Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose. Šio įstatymo 2 straipsnio 15 dalis numato, kad Statybos darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos dabai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Iš teisės pažeidimo protokolo, savavališkos statybos akto Nr. 12, statybos sustabdymo akto Nr. 13 matyti, kad pati institucija konstatavo, kad pastatai pastatyti dar 1997 metais. Taigi 2008-01-18 savavališkos statybos aktu Nr. 12 Klaipėdos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas Statybos valstybinės priežiūros skyrius, atlikdamas patikrinimą, nustatė ne tebedaromą trunkamąjį teisės pažeidimą, o padarytą teisės pažeidimą, nes pagal pačios institucijos užfiksuotas aplinkybes A.P. nuo 1997 metų nebevykdė veiklos, kuri pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalį apibrėžiama kaip statinio statyba ir kurios vykdymui yra privaloma turėti statybos leidimą. Todėl patraukimas administracinėn atsakomybėn pagal šį teisinį reguliavimą nebegalimas, pasibaigus patraukimo administracinėn atsakomybėn terminams ir administracinė byla nutrauktina vadovaujantis ABTĮ 250 straipsnio 7 punktu – kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai.

11Be to ginčijamu nutarimu R. P. veika buvo kvalifikuota pagal ATPK 159 straipsnio 5 dalį, t.y. 2007 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. X-1101 redakciją (įsigaliojusią nuo 2007 m. gegužės 5 d). ATPK 8 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo padarymo metu ir padarymo vietoje. Nutarime nurodomu teisės pažeidimo įvykdymo metu galiojo ATPK 159 straipsnio 1996 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. I-1431 (Žin., 1996, Nr. 73-1741) redakcija, numatanti administracinę atsakomybę už savavališką statinio statyba arba savavališką jo griovimą. Taigi, ginčijamu nutarimu P. P. veika buvo kvalifikuota ir ne pagal galiojantį teisės pažeidimo padarymo metu įstatymą

12Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

132008-01-18 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto K. S. priimtą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 11, kuriuo P. P. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimo kodekso 159 straipsnio 5 dalį, panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti.

14Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai