Byla 2-8245-191/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Šilumininkas” pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti jam nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamąjį turtą – šilumos tinklus, esančius adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m., faktą. Pareiškėjas savo pareiškime nurodė, kad 2000 m. birželio 6 d. tarp pareiškėjo UAB „Šilumininkas“ ir AB „Rokų keramika“ buvo sudaryta sutartis, pagal kurią pareiškėjas už 200.000,00 Lt įsigijo mūro - gelžbetonio katilinės pastatą su įrengimais ir Rokų gyvenvietės šilumos tinklus, kurie 2000 m. liepos 20 d. priėmimo - perdavimo aktu buvo perduoti pareiškėjui, tačiau pirkimo - pardavimo sutarti notarine tvarka nebuvo patvirtinta ir įregistruota. 2000 m. liepos 20 d. šilumos tinklai turto įvedimo į eksploataciją aktu buvo perduoti naudoti UAB „Šilumininkas“ ūkinėje veikloje. Nuo 2000 m. liepos 20 d. šilumos tinklai būvi priskirti prie ilgalaikio turto ir nuo minėto laikotarpio apskaitomi balanse kaip pareiškėjo turtas. Šilumos tinklai, kaip nekilnojamasis turtas, niekada nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre. 2010 m. spalio 19 d. buvo užvesta nekilnojamojo turto (inžinierinių tinklų (šilumos tinklų, kurių bendras ilgis 2214 m)) kadastro ir registro dokumentų byla, registro Nr. 44/1371748, inventorinis numeris 41455 ir atlikti šilumos tinklų, esančių adresu ( - ), kadastro matavimai bei jiems buvo priskirtas unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjas 2011 m. vasario 8 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą ir prašė įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą įrašyti nekilnojamoje daikto - šilumos tinklų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011 m. vasario 17 d. sprendimu dėl daiktini teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo Nr. 1-1948 prašymą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą - šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )), esančius Kaune mieste (reg. Nr. 44/1371748) atmetė. Buvo nurodyta, kad nekilnojamojo turto registre teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turte registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o be to, daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimas turi būti įforminamas notarine tvarka arba pateikiamas teismo sprendimas dėl nuosavybės pripažinimo. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011 m. vasario 9 d. sprendimu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą Nr. KS 2-77/2011 UAB „Šilumininkas“ prašymo įrašyti nekilnojamojo daikto - šilumos tinklų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą nusprendė netenkinti. Sprendime buvo nurodyta, kad nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 2 d. nustatyta, kad kartu su prašymu ir kadastro duomenų byla turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti to paties straipsnio 1 d., kurių pagrindu bus įrašomi nekilnojamieji daiktai. Norint įrašyti nekilnojamąjį daiktą į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys nekilnojamojo daikto statybos teisėtumą ar nuosavybės teises. Kadangi 2000-06-06 sutartis savo forma neatitiko įstatymo keliamų reikalavimų, todėl nurodoma sutartis nebuvo tinkamas dokumentas šiluminių tinklų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Šilumininkas“ skundą dėl aukščiau nurodytų sprendimų, 2011 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 93 juos paliko galioti. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas UAB „Šilumininkas“ yra sąžiningai įgijęs daiktą ir teisėtai, atvirai bei nepertraukiamai ir kaip savą nekilnojamąjį daiktą (šilumos tinklus) valdo beveik 13 metų, todėl siekdamas teisėtų interesų apsaugos yra priverstas kreiptis į teismą dėl nuosavybės teisės įgijimo į šilumos tinklus pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (redakcija galiojusi laikotarpiu nuo 1999-04-08 iki 2000-06-14) 255 str. numatė, kad nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, jeigu įstatymai nenustato kitokio termino. Dėl svarbių priežasčių praleistą šį terminą gali atstatyti teismas. Šiame straipsnyje nustatytų taisyklių nesilaikymas nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį daro negaliojančią. Kadangi nekilnojamojo turto sutartis nebuvo notariškai patvirtina bei per tris mėnesius neįregistruota turto registravimo įstaigoje, vadinasi sutartis yra negaliojanti ab initio, dėl ko laikytina, kad pareiškėjas nuosavybės teisės į šilumos tinklus nebuvo įgijęs kitu, t.y. sutarties, pagrindu. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu, todėl pareiškėjas patvirtina, kad nėra CK nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Pareiškėjas yra sąžiningas įgijėjas, nes už įsigytą daiktą yra pilnai atsiskaitęs, nuo pat įsigijimo šilumos tinklais (iki dabar) tiekia šilumos energiją, per visą laikotarpį nėra gavęs jokių pretenzijų dėl įsigyto daikto, todėl yra įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežino apie kliūtis, trukdančias įgyti pareiškėjui daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų. Visą laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Ir nors šilumos tinklai buvo įgyti pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, kuri nebuvo patvirtinta notarine tvarka, tačiau sutarties sudarymas įrodo teisėtą daikto valdymą. Be to, pareiškėjas, kaip šilumos tiekėjas, Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka tvirtinasi Kauno miesto savivaldybės administracijoje šilumos tiekimo kainą, į kurią yra įskaičiuojamas ir turto (šilumos tinklų) nusidėvėjimas, o pateikiamuose (Kauno miesto savivaldybės administracijai) dokumentuose šilumos tinklai nurodomi kaip pareiškėjo turtas. Tai patvirtina, kad daiktas visą laiką buvo valdomas atvirai. Be to, pareiškėjas prižiūri šilumos tinklus ir jais rūpinasi, atlieka jų einamuosius remontus ir elgiasi su daiktu kaip su savu, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokia, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už pareiškėją į valdomą daiktą. Kadangi nuo 2000 metų iki dabar (beveik 13 metų) pareiškėjas valdo šilumos tinklus ir nepertraukiamai jais tiekia šilumos energiją, todėl akivaizdu, kad daikto valdymas tęsiasi ilgiau nei dešimt metų. Todėl darytina išvada, kad egzistuoja visos būtinos sąlygos, kad būtų konstatuotas nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas (b.l. 26-29).

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į UAB “Šilumininkas” pareiškimą, kuriame nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo dėl ginčo objektu esančių šilumos tinklų, jų nevaldo ir nesinaudoja, todėl teismui įvertinus byloje esančius įrodymus ir nustačius, jog kad yra visos sąlygos pripažinti nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį, neprieštaraus tokio fakto nustatymui (b.l. 38-39).

5Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į UAB “Šilumininkas” pareiškimą, kuriame nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija šilumos tinklus, esančių adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m., neįrengė, jų neeksploatavo ir duomenų apie jų priklausomybę neturi. Kauno miesto savivaldybės administracijai nėra žinomos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios pareiškėjo prašomą nustatyti juridinį faktą, todėl prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra (b.l. 42-43).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš pareiškėjo pareiškimo, jo priedų teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Šilumininkas“ prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į šilumos tinklus, esančius adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m. Teismui pateikta 2000 m. birželio 6 d. tarp pareiškėjo UAB „Šilumininkas“ ir AB „Rokų keramika“ sudaryta sutartis, pagal kurią pareiškėjas už 200000,00 Lt įsigijo mūro - gelžbetonio katilinės pastatą su įrengimais ir Rokų gyvenvietės šilumos tinklais (b.l. 8). 2000 m. liepos 20 d. buvo pasirašytas priėmimo - perdavimo aktas (b.l. 9). Pirkimo - pardavimo sutartis notarine tvarka nebuvo patvirtinta ir per 3 mėnesius nebuvo įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, todėl pagal 2000-06-06 galiojusią Lietuvos Respublikos CK 255 str. redakciją 2000-06-06 sutartis laikoma negaliojančia. 2000 m. liepos 20 d. buvo patvirtintas turto įvedimo į eksploataciją aktas, kuriuo šilumos tinklai buvo perduoti naudoti UAB „Šilumininkas“ ūkinėje veikloje (b.l. 10). Minimi šilumos tinklai eksploatacijai perduoti ir prie ilgalaikio turto priskirti ir apskaitomi balanse kaip pareiškėjo turtas nuo 2000 m. liepos 20 d. (b.l. 11, 12-18). 2010 m. birželio 19 d. užvesta nekilnojamojo turto (inžinierinių statinių (šilumos tinklų) kadastro ir registro dokumentų byla, registro Nr. 44/1371748, inventorinis numeris 41455 ir atlikti šilumos tinklų, esančių adresu ( - ), kadastro matavimai bei jiems buvo priskirtas unikalus Nr. ( - ) (priedas prie bylos). 2011 m. rugpjūčio mėnesį atliktas Rokų gyvenvietės šilumos tinklų rekonstrukcijos projektas, užsakovas ir statytojas – UAB „Šilumininkas“ (priedas prie bylos). Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas minimus šilumos tinklus eksploatavo, juos prižiūrėjo bei eksploatuoja ir juos prižiūri iki šiol. Šilumos tinklai, kaip nekilnojamasis turtas, įregistruoti nekilnojamojo turto registre nebuvo (b.l. 44). Pareiškėjas 2011 m. vasario 8 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą prašydamas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – šilumos tinklus (b.l. 19). VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-1948 prašymą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą - šilumos tinklus (unikalus Nr. ( - )), esančius Kaune mieste (reg. Nr. 44/1371748) atmetė, nurodydamas, kad nekilnojamojo turto registre teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turte registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o be to, daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimas turi būti įforminamas notarine tvarka arba pateikiamas teismo sprendimas dėl nuosavybės pripažinimo (b.l. 20). VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. KS 2-77/2011 UAB „Šilumininkas“ prašymo įrašyti nekilnojamojo daikto - šilumos tinklų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą nusprendė netenkinti, nurodydamas, kad nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 2 d. nustatyta, kad kartu su prašymu ir kadastro duomenų byla turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti to paties straipsnio 1 d., kurių pagrindu bus įrašomi nekilnojamieji daiktai, turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys nekilnojamojo daikto statybos teisėtumą ar nuosavybės teises, o 2000-06-06 sutartis savo forma neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų (b.l. 21). Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Šilumininkas“ skundą dėl minėtų sprendimų, 2011 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 93 juos paliko galioti (b.l. 22-23). 2013 m. kovo 4 d. UAB „Rokų keramika“ sutikimu Nr. 152 patvirtino, jog UAB „Šilumininkas“ pagal 2000-06-06 pirkimo sutartį yra visiškai atsiskaitęs už įsigytą katilinę bei šilumos tinklus, o UAB „Rokų keramika“ sutinka, kad šilumos tinklai, esantys adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m., būtų pripažinti UAB „Šilumininkas“ nuosavybe (b.l. 24).

8Vienas iš daikto įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal įgyjamąją senatį (CK 4.47 str.11 p.). Įstatymo leidėjas CK 4.68 str.1 d. įtvirtina pagrindus, kurių visetui esant asmuo gali daiktą įgyti įgyjamosios senaties būdu. Asmuo įgyja nuosavybėn daiktą, jei jis, nebūdamas nekilnojamo daikto savininku, jį sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo valdo ne mažiau kaip dešimt metų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Šilumininkas“ nėra minimų šilumos tinklų savininkas. UAB „Šilumininkas“ šilumos tinklus, esančius adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m., pradėjo valdyti nuo 2000 m. liepos 20 d., juos priėmus eksploatacijai ir pasirašius priėmimo – perdavimo aktą, tai reiškia, kad pareiškėjas daiktą pradėjo valdyti laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų, nesinaudodamas prievarta ar apgaule, todėl teismas laiko, kad pareiškėjas daiktą valdo sąžiningai, teisėtai ir atvirai. Pareiškėjas šiais šilumos tinklais centralizuotai tiekia šilumą, byloje nėra duomenų, kad šiuo vamzdynu būtų ar yra naudojęsis koks nors kitas asmuo, todėl laikytina, kad pareiškėjas šilumos tinklus valdo nepertraukiamai. Teismas pažymi, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas šilumos tinklus eksploatuoja ir prižiūri, taip pat pareiškėjo užsakymu ir jo lėšomis buvo suformuota šių šilumos tinklų kadastrinių matavimų byla, todėl teismas laiko, kad pareiškėjas šilumos tinklus valdo ir jais naudojasi kaip savo. Pareiškėjas, vadovaudamasis VĮ Registrų centro duomenimis, neturėjo pagrindo manyti, kad minimų šilumos rinklų savininku galėtų būti koks nors kitas asmuo. Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės normas, teismas mano, kad pareiškėjas atitinka visas įstatyme numatytas sąlygas ir gali įgyjamąja senatimi savo nuosavybėn įgyti šilumos tinklus, esančius adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m.

9Vadovaujantis CPK 532 str. 1 d. pranešimas apie bylos nagrinėjimą 2013 m. birželio 4 d. buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad kas nors ginčytų pareiškėjo nurodytų šilumos tinklų valdymo sąžiningumą, teisėtumą, atvirumą ir nepertraukiamumą, todėl pareiškėjo pareiškimas tenkintinas. Teismas bylos nagrinėjimo metu nenustatė, kad pareiškėjo pareiškimo tenkinimas pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises. Per teismo nustatytą terminą suinteresuoti asmenys su prašymu juos įtraukti į bylos nagrinėjimą nesikreipė. Teismas pažymi, kad asmenys, kurie manytų, jog šilumos tinklų, į kuriuos nuosavybės teisės įgyjamąja senatimi nustatomos pareiškėjui, buvimas atitinkamame žemės sklype ir (ar) jo eksploatacija, pažeidžia ar varžo jų teises, jie gali savo civilines teises ginti įstatyme numatytu būdu reikšdami savarankiškus ieškinio reikalavimus (CK 1.138 str.). Teismas laiko, kad žemės sklypų, per kuriuos eina šilumos tinklai, savininkų materialinėms teisėms ir pareigoms šis teismo sprendimas tiesioginės reikšmės neturės, nes jie nepretenduoja įgyti nuosavybės teises į šilumos tinklus, po paskelbimo spaudoje apie bylos nagrinėjimą į teismą nesikreipė, todėl savo iniciatyva šių asmenų į bylos nagrinėjimą teismas neįtraukia (CPK 443 str.3 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 442 str., 533 str.,

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti pareiškėjui UAB „Šilumininkas“, įmonės kodas 132205975, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į šilumos tinklus, esančius adresais ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 2214 m.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai