Byla A-858-1469-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui E. R., atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovui V. V., trečiojo suinteresuoto asmens AB Lesto atstovei J. Z., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. R. ir E. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų E. R. ir A. R. skundą atsakovams Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos skyriui, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – AB Lesto) dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai A. R. ir E. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą skundu (b. l. 7-10), prašydami panaikinti 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimą Nr. 14-366 ir 2011 m. vasario 11 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimą Nr. (09)2R-99.

5Pareiškėjai paaiškino, jog 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimas Nr. 14-366 buvo priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 27 straipsnį, nes pareiškėjo E. R. skundas buvo išnagrinėtas į procesą neįtraukus vaistinės „Esra“, UAB. Be to, nustatant žalos dydį nepagrįstai buvo nesivadovaujama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-125 „Dėl akcinės bendrovės „VST“ elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ aktualiomis redakcijomis ir netaikytas tarifas, skirtas buitiniams vartotojams, per kalendorinius metus suvartojantiems daugiau kaip 12000 kWh.

6Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos atsiliepimu į pareiškėjų A. R. ir E. R. skundą (b. l. 52-55) prašė skundo netenkinti.

7Paaiškino, jog tiekėjas AB „VST“ ir pareiškėja A. R., gyvenanti adresu ( - ), 2010 m. birželio 19 d. sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 41000-10-B14305, kuria tiekėjas įsipareigojo pareiškėją aprūpinti kokybiška elektros energija, o pareiškėja įsipareigojo kas mėnesį užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis, užpildyti atsiskaitomosios knygelės sąskaitą, ją apmokėti iki kito mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos imtinai, o už laiku neapmokėtas sąskaitas mokėti delspinigius. 2010 m. birželio 19 d. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 41000-10-B14305 pakeitė 2007 m. balandžio 17 d. sutartį, kuri buvo sudaryta tarp tų pačių sutarties šalių. 2010 m. birželio 19 d. sutarties Nr. 41000-10-B 14305 19 punkte pažymėta, kad visi ankstesni susitarimai ir sutartys, kurios dėl elektros energijos tiekimo tarp šalių sudarytos anksčiau, nuo šios sutarties pasirašymo datos netenka galios, jeigu abiejų šalių prievolės yra pasibaigusios. Atsižvelgdamas į šią nuostatą atsakovas darė išvadą, jog nauja 2010 m. birželio 19 d. sutartis Nr. 41000-10-B 14305 nepanaikino pareiškėjos galimos skolos tiekėjui, atsiradusios vykdant 2007 m. balandžio 17 d. sudarytą sutartį.

8Pažymėjo, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės) 55 punktu, taip pat atsižvelgiant į 2010 m. birželio 19 d. sutarties Nr. 41000-10-B14305 5.4 punktą, tiekėjo darbuotojai 2010 m. liepos 1 d. surašė elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą (EEVVA Nr. 10000216), kurį pasirašė ir pareiškėjos A. R. atstovas E. R.. Šiuo aktu nustatytas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.19 punkto pažeidimas. Užfiksuota, kad prieš apskaitą į vartotojo vidaus tinklą padaryta atšaka (neapskaitinės elektros vartojimas). 2010 m. liepos 12 d. AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir pareiškėjos A. R. atstovas E. R., surašytas protokolas Nr. 10-17-00023 ir jame patvirtintas 2010 m. liepos 1 d. akte pateiktų duomenų teisingumas ir teisėtumas bei nustatyta 65 022,78 litų žala. Pareiškėjos atstovas su 2010 m. liepos 1 d. akte ir 2010 m. liepos 12 d. protokole Nr. 10-17-00023 nurodytu pažeidimu sutiko, tačiau prieštaravo dėl padarytos žalos dydžio. Todėl 2010 m. rugpjūčio 11 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad pagal 2007 m. balandžio 17 d. sutartį visiškai atsiskaitė iki 2010 m. birželio 21 d. Atsižvelgus į E. R. 2010 m. rugpjūčio 11 d. pretenziją ir įvertinus pateiktus papildomus elektros įrenginių įsigijimo dokumentus bei vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.19 ir 126.13 punktu, buvo atliktas žalos perskaičiavimas ir AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos protokole nurodyta, kad žala sudaro 45 712,42 litų.

9Atsakovas pabrėžė, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 118 punktas nustato, jog apskaičiuojant (perskaičiuojant) elektros energijos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos vertes taikomos apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpiu galiojusios kainos ir tarifai be nuolaidų, taip pat įvertinamos balansavimo elektros energijos pirkimo (pardavimo) sąnaudos, kurias patyrė operatorius. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punkte nurodyta, jog, kai nustatoma, kad siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai yra paveikti, o operatoriaus darbuotojas per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.) arba įrengiant paslėptą atvadą elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitą arba be jos, arba padaryti kiti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 punkto 21 pastraipos 3 punkte nurodyti pažeidimai, tokiam buitiniam vartotojui operatorius turi teisę perskaičiuoti patiektos elektros energijos kiekį ir elektros energijos vertę Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.12 punkte nustatyta tvarka per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, kuris ne ilgesnis kaip treji metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus, jei jie pateikiami. Nurodė, jog, atsižvelgiant į šias nuostatas, mokėtina suma ir delspinigiai už suvartotą energiją 2010 m. liepos 1 d. galėjo būti paskaičiuota 2007 m. liepos 1 d. – 2010 m. liepos 1 d. laikotarpiu ir 2010 m. liepos 1 d. galiojusiomis kainomis, todėl skundo teiginiai dėl netinkamų kainų taikymo yra nepagrįsti.

10Pažymėjo, jog, kadangi pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2009 m. gegužės 11 d. išplėstinį išrašą vaistinės „Esra“, UAB akcininke ir direktore yra A. R., t. y. asmuo, su kuriuo 2007 m. balandžio 17 d. ir 2010 m. birželio 19 d. buvo sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartys, todėl atsakovas nepagrįstu laikė skundo teiginį, jog vaistinė „Esra“, UAB nebuvo informuota apie skundą. Pabrėžė, jog vaistinė „Esra“, UAB apie vykstantį procesą neprivalėjo būti informuota, nes tarp AB „VST“ ir vaistinės „Esra“, UAB nebuvo pasirašyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, sutartis buvo pasirašyta tarp AB „VST“ ir fizinio asmens A. R.. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 15 punktas nustato, kad prieš pradėdamas vartoti elektros energiją vartotojas sudaro atitinkamas sutartis su tiekėjais. 2010 m. birželio 19 d. sutarties Nr. 41000-10-B 14305 14 punktas nustato, kad šalys neturi teisės jokia forma perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims. Pažymėjo, jog atsižvelgiant į šį punktą A. R. negalėjo perleisti savo teisių ir pareigų, nustatytų 2010 m. birželio 19 d. sutartimi Nr. 41000-10-B14305, vaistinei „Esra“, UAB, todėl teiginys, jog buvo pažeisti vaistinės „Esra“, UAB interesai, yra nepagrįstas. Manė, jog pareiškėjai be svarbios priežasties yra praleidę skundo padavimo terminą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo AB Lesto atsiliepimu į pareiškėjų A. R. ir E. R. skundą (b. l. 57-61) prašė skundo netenkinti.

12Paaiškino, jog 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 10 000216 buvo surašytas pareiškėjai A. R., dalyvaujant pareiškėjui E. R., nustačius, kad į namo, esančio adresu ( - ), dalį, nuosavybės teise priklausančią pareiškėjams ir vaistinei „Esra“, UAB, buvo įrengta slapta atšaka apeinant elektros apskaitos prietaisą ir nustačius, kad tokiu būdu be apskaitos prietaiso, t. y. neteisėtai, buvo vartojama elektros energija. Pagal 2010 m. birželio 19 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 41000-10-B14305, sudarytą su AB „VST”, kurios visas teises ir pareigas nuo 2011 m. sausio 1 d. perėmė AB Lesto, ne vaistinė „Esra“, UAB, o pareiškėja A. R. buvo ir šiuo metu yra bendrovės elektros energijos vartotoja, pirkusi ir šiuo metu perkanti elektros energiją bei prisiėmusi pareigą tinkamai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Pažymėjo, jog, patikrinus duomenų bazėse sukauptus duomenis nustatyta, kad vaistinės „Esra“, UAB direktorė ir vienintelė akcininkė yra A. R.. Nurodė, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 113 punktas nustato, kad, nustačius vartotojo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elementų pažeidimus ir (ar) Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 74, 124.17, 124.19, 124.20 ir (ar) 126.11, 126.13, 126.14 punktuose nurodytus pažeidimus, operatoriaus darbuotojas, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, surašo elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 punktas nustato, kad vartotojas – tai asmuo, kurio valdomi elektros įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų ir kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams. Pažymėjo, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės nenustato pareigos informuoti objekto bendraturčius apie vartotojui surašytą elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą bei nereglamentuoja padarytos žalos paskirstymo tarp vartotojo ir objektų bendraturčių tvarkos. Trečiasis suinteresuotas asmuo manė, jog 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 10 000216 buvo surašytas vartotojai – sutartį pasirašiusiai pareiškėjai A. R..

13Nurodė, jog Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos narinėjamų skundų tvarką reglamentuoja Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 (toliau – ir Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklės). Atsižvelgiant į taisyklių nuostatas, teigti, kad atsakovas turėjo pareigą informuoti vaistinę „Esra“, UAB apie išankstinio skundų ne teisme nagrinėjimo procedūrą, pagrindo nėra. Be to, vaistinės „Esra“, UAB direktore ir vienintele akcininke esanti pareiškėja A. R. yra pareiškėjo E. R. sutuoktinė, todėl skundo teiginys, jog pareiškėjai A. R. nebuvo žinoma apie pareiškėjo E. R. skundų narinėjimą, yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad po 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 10 000216 surašymo su aktu ir jame nurodytomis aplinkybėmis pareiškėjas E. R. sutiko, tik ginčijo paskaičiuotos žalos dydį, nesutikimą grįsdamas elektros prietaisų įsigijimo dokumentais. Nurodė, kad dėl aktu užfiksuoto Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punkto pažeidimo trečiajam suinteresuotam asmeniui padarytą žalą skaičiavo ne atsakovas, o trečiasis suinteresuotas asmuo, kuris vadovavosi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis bei žalos skaičiavimo laikotarpiu galiojusiais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei patvirtintomis trečiojo suinteresuoto asmens elektros energijos kainomis, tarifais ir jų taikymo tvarkomis.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 118 punktas nustato, kad, apskaičiuojant (perskaičiuojant) elektros energijos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos vertes taikomos apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpiu galiojusios kainos ir tarifai be nuolaidų, taip pat yra įvertinamos balansavimo elektros energijos pirkimo (pardavimo) sąnaudos, kurias patyrė operatorius. Pažymėjo, kad, skaičiuojant dėl 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 10 000216 užfiksuoto Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punkto pažeidimo trečiajam suinteresuotam asmeniui padarytą žalą, buvo taikytas žalos skaičiavimo laikotarpiu galiojęs elektros energijos tarifas, taikomas buitiniams vartotojams, naudojantiems elektrines virykles ir kuris priklausomai nuo skaičiavimo laikotarpio svyravo nuo 0,29 iki 0,43 centų už 1 kVVh. Paaiškino, kad pareiškėjų prašomas taikyti elektros energijos tarifas, taikomas buitiniams vartotojams, suvartojantiems per kalendorinius metus daugiau kaip 12000 kWh, negali būti taikytinas, nes vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nutarimais patvirtintose tarifų tvarkose (kiekvienoje iš jų) yra numatytos šio konkretaus elektros energijos tarifo taikymo sąlygos:

15„** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2006 metus suvartojo ir apmokėjo daugiau kaip 12000 kWh ir iki 2007 metų kovo 1 d. AB „VST” pateikė prašymą taikyti šiuos tarifus 2007 metais”;

16„** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2007 metus suvartojo ir apmokėjo daugiau kaip 12000 kWh ir iki 2008 metų kovo 1 d. AB „VST” pateikė prašymą taikyti šiuos tarifus 2008 metais”;

17„** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2008 metus suvartojo ir apmokėjo daugiau kaip 12000 kVVh ir iki 2009 metų kovo 1 d. AB „VST” pateikė prašymą taikyti šiuos tarifus 2009 metais”;

18„** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2009 metus suvartojo ir apmokėjo daugiau kaip 12000 kVVh ir iki 2010 metų kovo 1 d. AB „VST” pateikė prašymą taikyti šiuos tarifus 2010 metais”.

19AB Lesto nurodė, jog elektros energijos tarifas, taikomas buitiniams vartotojams, suvartojantiems per kalendorinius metus daugiau kaip 12000 kWh, taikomas su sąlyga, kad vartotojas per praėjusius metus suvartojo ir apmokėjo už daugiau negu 12000 kVVh ir iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikė bendrovei prašymą. Žalos paskaičiavime nurodyta, kad per visą perskaičiavimo laikotarpį nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2010 m. liepos 1 d. buvo suvartota ir apmokėta už 16064 kWh, tuo tarpu žalos paskaičiavimu nustatytas suvartotas, tačiau neapmokėtas 126191 kWh skaičius. Todėl trečiasis suinteresuotas asmuo manė, jog pareiškėjų skundo reikalavimas taikyti elektros energijos tarifą, taikomą buitiniams vartotojams, suvartojantiems per kalendorinius metus daugiau kaip 12000 kWh, yra nepagrįstas.

20Pažymėjo, jog skundo argumentai dėl civilinės atsakomybės kilimo sąlygų, baudinės civilinės atsakomybės nepatenka į administracinių teismų kompetenciją.

21II.

22Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. sprendimu (b. l. 109-114) pareiškėjų A. R. ir E. R. skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos skyriaus sprendimą Nr. 14-366 atmetė kaip nepagrįstą, kitoje dalyje administracinę bylą nutraukė.

23Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog išankstinę skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo ne teisme tvarką ginčo sprendimo priėmimo metu reglamentavo Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklės. Šių taisyklių 8 dalyje nurodyta, jog, manydamas, kad pardavėjas, paslaugos teikėjas, kitas asmuo pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pareiškėjas pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją, paslaugos teikėją, kitą asmenį ir išdėstyti savo reikalavimą. Pareiškėjus ir jų skundus priima Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos arba Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teritoriniai skyriai (taisyklių 6 d.). Nurodytų taisyklių 38 dalyje pažymėta, kad šalis, nesutinkanti su priimtu sprendimu, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkui (dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teritorinių skyrių sprendimo) ar administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui. 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimu Nr. 14-366 buvo pripažinta, kad AB „VST“ patirta žala buvo paskaičiuota pagal galiojančias elektros energijos tiekimo ir vartojimo nuostatas, todėl teismas laikė, jog toks administracinis aktas sukėlė teisines pasekmes – pareigą atlyginti AB „VST“ padarytą žalą.

24Teismas nurodė, jog elektros energijos vartotojų santykius su tiekėjais, skirstomųjų tinklų operatoriais ir perdavimo sistemos operatoriumi reglamentuoja Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 113 dalyje nurodyta, kad, nustačius vartotojo elektros prietaiso, elektros apskaitos schemos elementų pažeidimus ir (ar) Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 74, 124.17, 124.19, 124.20 ir (ar) 126.11, 126.13, 126.14 punktuose nurodytus pažeidimus, operatoriaus darbuotojas, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, surašo elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kuriame nurodomas taisyklių pažeidimas, jo vieta ir aplinkybės. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 115 dalyje pažymėta, kad operatorius privalo tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinti surašytą elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius duomenis. Įvertinusi gautus duomenis, vartotojo ar jo atstovo pateiktus paaiškinimus, komisija apskaičiuoja operatoriaus patirtą žalą, kurią turi atlyginti vartotojas (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 115.3 p.). Apskaičiuojant (perskaičiuojant) elektros energijos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos vertes, taikomos apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpiu galiojusios kainos ir tarifai be nuolaidų, taip pat yra įvertinama balansavimo elektros energijos pirkimo (pardavimo) sąnaudos, kurias patyrė operatorius (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 118 d.).

25Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nurodė, jog, paaiškėjus aplinkybei, kad namo, esančio adresu ( - ), dalyje, nuosavybės teise priklausančioje pareiškėjams A. R. ir E. R. bei vaistinei „Esra“, UAB, buvo įrengta slapta atšaka apeinant elektros apskaitos prietaisą ir nustačius, kad tokiu būdu be apskaitos prietaiso buvo vartojama elektros energija, 2010 m. liepos 1 d. buvo surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 10 000216. 2010 m. liepos 12 d. AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo posėdžio metu konstatuota, kad vartotojas – pareiškėja A. R. – pažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.19 punktą. 2010 m. rugsėjo 14 d. AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo posėdyje padaryta žala įvertinta 45 712,42 litų. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu buvo netenkintas pareiškėjo E. R. skundas dėl žalos už neapskaitinės elektros energijos vartojimą dydžio paskaičiavimo. 2011 m. vasario 11 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2011 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. (09)2R-99 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. 14-366 paliktas nepakeistas.

26Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 10 000216 surašymo metu, AB „VST“ posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 10 000216 pagrįstumas ir teisėtumas bei įvertinta vartotojo neteisėtais veiksmais padaryta žala, pareiškėją A. R., su kuria buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, atstovavo pareiškėjas E. R.. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjai A. R. buvo žinomos tiek 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 10 000216 surašymo, tiek padarytos žalos įvertinimo aplinkybės. Vaistinės „Esra“, UAB įstatuose nurodyta, kad pareiškėja A. R. yra vienintelė vaistinės „Esra“, UAB akcininkė. Teismas pažymėjo, jog byloje nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškėja A. R. iki 2010 m. liepos 1 d. patikrinimo būtų informavusi elektros energijos tiekėją apie atšakos, kuria apeinant elektros apskaitos prietaisą į vartotojo vidaus tinklą ateidavo elektros energija, buvimą. 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas nėra nuginčytas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas surašytas pareiškėjai A. R., todėl nepagrįstais laikė pareiškėjų skundo argumentus dėl pareiškėjos A. R. civilinės atsakomybės bei teiginį, jog apie pareiškėjos A. R. atstovo skundo nagrinėjimą turėjo būti informuota vaistinė „Esra“, UAB.

27Teismas nurodė, jog, apskaičiuojant Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 10 000216 užfiksuotą pažeidimą, buvo taikytas žalos skaičiavimo laikotarpiu galiojęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais patvirtintas elektros energijos tarifas, taikomas buitiniams vartotojams, naudojantiems elektrines virykles ir kuris priklausomai nuo skaičiavimo laikotarpio svyravo nuo 0,029 iki 0,43 centų už 1 kWh. Kadangi buvo nustatyta, jog sutartis dėl elektros energijos tiekimo ir pardavimo į objektą, esantį adresu ( - ), su pareiškėja A. R. buvo sudaryta nuo 2007 m. balandžio 17 d., buvo perskaičiuotas per trejų metų laikotarpį patiektos elektros energijos kiekis. 2009 m. lapkričio 26 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu „Dėl Akcinės bendrovės „VST“ visuomeninės elektros energijos kainos, elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų bei jų taikymo tvarkų paskelbimo“ Nr. O3-222 patvirtintos Akcinės bendrovės „VST“ visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų bei jų taikymo tvarkos 4.1.1 punkte nurodyta, kad elektros energijos tarifai, taikomi buitiniams vartotojams, per kalendorinius metus suvartojantiems daugiau kaip 12000 kWh, gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartojo ir apmokėjo daugiau kaip 12000 kWh elektros energijos ir iki sekančių metų kovo 1 d. VST pateikė prašymą taikyti šiuos tarifus. Sunaudotos elektros energijos paskaičiavime pagal EEVVA Nr. 10000216 nurodyta, kad 2007 m. liepos 1 d. – 2010 m. birželio 30 d. laikotarpiu suvartotos elektros energijos objekte (duomenus neskelbtini), kiekis yra 142255 kWh, o apmokėta už 16064 kWh. Teismas pažymėjo, jog, kadangi buvo nustatyta, jog už suvartotą didesnį nei 12000 kWh kiekį elektros energijos vartotoja nėra apmokėjusi, skunde nurodytas tarifas negalėjo būti taikomas.

28Remdamasis tuo, teismas nurodė, jog 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, o jo priėmimo metu nebuvo pažeistos pagrindinės procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir reikalavimą jį panaikinti laikė nepagrįstu.

29Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 17 dalyje pateiktą administracinių ginčų sąvokos išaiškinimą administraciniais ginčais laikytini asmenų konfliktai su viešojo administravimo subjektu. Kadangi nagrinėdama pareiškėjo E. R. skundą dėl 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos skyriaus sprendimo Nr. 14-366 panaikinimo Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos buvo ne teisingumą vykdanti, o tik ikiteismine tvarka ginčą nagrinėjusi institucija, teismas administracinę bylą dėl reikalavimo panaikinti 2011 m. vasario 11 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimą Nr. (09)2R-99 nutraukė ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu.

30III.

31Pareiškėjai A. R. ir E. R. apeliaciniu skundu (b. l. 116-121) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjų skundas panaikinti 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos skyriaus sprendimą Nr. 14-366, bei priimti naują sprendimą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Apeliaciniame skunde nurodoma, jog energijos pirkimo-pardavimo sutartis yra viešoji sutartis, todėl viešųjų sutarčių reglamentavimo ypatumai, nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.161 straipsnyje, turi būti taikomi ir elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartiniuose santykiuose. Pareiškėjai pažymi, jog už vaistinės „Esra“, UAB sunaudotą elektros energiją AB „VST” mokėdavo abonentas A. R., kuriai savo dalį už elektros energiją sumokėdavo vaistinė „Esra“, UAB. Pažymi, jog elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčiai de jure esant sudarytai su A. R., kuri sutartyje įvardyta elektros energijos vartotoja, de facto elektros energija tiekiama butų savininkams A. R. ir E. R. ir vaistinei „Esra“, UAB, vartojantiems ją namų ūkio reikmėms. Pabrėžia, jog tokiu atveju, kai nėra sudaryta tiesioginių rašytinių elektros tiekimo sutarčių su butų savininkais, nereiškia, kad tokios sutartys neegzistuoja. Jei elektros energijos tiekėjas tiekia elektros energiją butų savininkams tokia apimtimi, kiek reikalinga jų namų poreikiams tenkinti, o butų savininkai priima elektros energiją ir už sunaudotą jos kiekį per bendriją (A. R.) sumoka tiekėjui, iš šių konkliudentinių veiksmų galima spręsti, kad tarp jų yra susiklostę elektros energijos tiekimo sutartiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008).

33Pažymi, jog vaistinė „Esra“, UAB bei A. R. ir E. R. turėjo bendrą nelegalią elektros energijos atšaką, kuri buvo įrengta vaistinės „Esra“, UAB patalpose. Be to, jie turi bendrą turtą – vidaus elektros tinklus, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius, todėl už padarytą žalą turi solidariai atsakyti vaistinė „Esra“, UAB, A. R. ir E. R.. Pabrėžia, jog pagal CK 4.86 straipsnio 1 dalį bendraturčiai turi vienodas teises į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat prievolę solidariai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms, jeigu jie nėra susitarę kitaip ar įstatymai nenustato ko kito. Pabrėžia, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-1-541/2007 nurodė, kad prievolė atsiskaityti už patiektą prekę asmeniniam naudojimui per bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą abonento dalyviui kyla remiantis CK 1.137 straipsnio l, 5 dalimis, CK 6.2, 6.3, 6.4, 6.38 straipsniais. Remdamiesi tuo, pareiškėjai mano, jog ne tik jie, bet ir vaistinė „Esra“, UAB turėjo dalyvauti procedūrose bei būti nurodyta skundžiamuose aktuose. Pareiškėjų vertinimu, AB „VST” darbuotojai, surašydami Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 10000216AB ir jo priedą, turėjo iškviesti ne tik A. R. ir E. R., bet ir vaistinės „Esra“, UAB atstovą. Pabrėžia, jog dalyvavęs surašant minėtą aktą bei komisijos svarstymuose E. R. neturėjo vaistinės „Esra“, UAB išduotų įgaliojimų. Nurodo, jog AB „VST” reikalaudamas iš A. R. ir E. R. atlyginti žalą, kurią taip pat padarė vaistinė „Esra“, UAB, pažeidė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir Akcinių bendrovių įstatymas) 2 straipsnį, 14 straipsnio 2 dalį.

34Pareiškėjai nurodo, jog CK 6.161 straipsnio 5 dalis įtvirtina, kad įstatymų nustatytais atvejais juridinis asmuo (verslininkas) privalo pateikti atitinkamai valstybės institucijai tvirtinti standartines viešosios sutarties sąlygas. 2005-2007 metais, kai A. R. ir E. R. pradėjo vartoti elektros energiją bei sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, galiojusio Lietuvos Respublikos elektros energijos įstatymo (toliau – ir Elektros energijos įstatymas) 36 straipsnio 2 dalis nurodė, jog standartines elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygas tiekėjų teikimu tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, suderinusi su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos. Pažymi, jog AB „VST” paruoštos ir pasirašinėtos su vartotojais tipinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo suderintos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija bei Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, todėl mano, jog pažeidžiant norminius aktus 2007 m. balandžio 17 d. sudarytą Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį galima laikyti neteisėta.

35Pareiškėjai pažymi, jog 2010 m. sausio 1 d. pradėjo galioti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2, 5, 6, 10, 14, 2, 23, 24, 25, 28, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 42 straipsniu įstatymas, kuris papildė galiojusį Elektros energetikos įstatymą. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nurodo, kad iki 2010 m. gruodžio 31 d. visuomeninis tiekėjas privalo sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visiems jam išduotoje licencijoje nustatytoje teritorijoje esantiems ir to pareikalavusiems buitiniams vartotojams. Įstatyme nekalbama apie sudarytų sutarčių atnaujinimą. Mano, jog 2010 m. rugsėjo 3 d. rašte AB „VST” daro neteisingą išvadą, kad galioja sutartiniai įsipareigojimai pagal senąją sutartį. Pabrėžia, jog CK 6.188 straipsnis įtvirtina vartojimo sutarčių skaidrumo reikalavimą, t. y. jos turi būti išdėstytos aiškiai ir suprantamai, vartotojui turi būti pateikta visa reikšminga informacija. Aiškinant vartojimo sutartis turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės, bet ir CK 6.193 straipsnio 4 dalyje, 6.188 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (contra proferentem). Be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2002 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002).

36Pabrėžia, jog 2010 m. birželio 19 d. sudarytos Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 41000-10-B14305 9 punktas nurodo, kad ši sutartis įsigalioja nuo šios sutarties pasirašymo dienos ir yra neterminuota. Sutarties 19 punktas nurodo, kad visi ankstesni susitarimai ir sutartys, sudaryti tarp šalių anksčiau dėl elektros energijos tiekimo, nuo šios sutarties pasirašymo datos netenka galios, jeigu abiejų šalių prievolės yra pasibaigusios. Nurodo, jog pareiškėjai prievolę pagal senąją sutartį sumokėti už suvartotą elektros energiją įvykdė 2010 m. birželio 21 d. sumokėdami 539,66 litus. Jokių kitų prievolių nei abonentas, nei tiekėjas neturėjo. 2010 m. birželio 21 d. pradėjo galioti nauja Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 41000-10-B14305.

37Pažymi, jog AB „VST” darbuotojai, surašydami Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 10000216AB ir jo priedą Nr. 1, nenurodė, kurie ir kokio galingumo elektros įrenginiai priklausė atskirai A. R., E. R. ir vaistinei „Esra“, UAB. Be to, AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus Vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisija taip pat nenurodė, kokią žalą padarė atskirai vaistinė „Esra“, UAB, A. R. ir E. R..

38Pareiškėjai pažymi, jog AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus Vartotojų prašymų ir aktų svarstymo posėdžio protokoluose bei Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos skyriaus raštuose painiojama, koks yra padarytas pažeidimas. Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos skyriaus atsiliepime į skundą rašoma, kad yra padarytas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.19 punkto pažeidimas. Tačiau pareiškėjai atkreipia dėmesį, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.19 punkto pažeidimą padaro juridinis asmuo, o ne fizinis asmuo.

39Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepateikė ir nenagrinėjo pareiškėjų argumentų, kodėl už panaudotą elektros energiją buvo skirtas trejų metų apskaičiuotos žalos atlyginimas. AB „VST” nenustatė, kada padaryta neapskaitinės elektros energijos atšaka. Mano, jog, nenustačius tikslios datos, kada buvo įrengtas neapskaitinės elektros energijos įvadas, paskaičiuojant žalą, reikia vadovautis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punktu (kai vartotojas – buitinis vartotojas) arba 124.19 punktu (kai vartotojas – juridinis asmuo). Pareiškėjams neaišku, kodėl žala paskaičiuota ne nuo naujos elektros Energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 41000-10-B14305 sudarymo datos.

40Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos atsiliepimu į pareiškėjų A. R. ir E. R. apeliacinį skundą (b. l. 129-131) prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir Energetikos įstatymas) 2 straipsnio 22 dalis nustato, kad energijos vartotojas – tai fizinis ir juridinis asmuo, užsienio organizacija, neturinti juridinio asmens teisių, perkantys energiją vartojimo tikslams. Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 37 dalis nustato, kad vartotojas – tai asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos ir kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 15 punktą vartotojas prieš pradėdamas vartoti elektros energiją privalo sudaryti atitinkamas sutartis su tiekėjais. Tokios sutartys tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir pareiškėjos buvo sudarytos, todėl nėra svarbu kam de facto buvo tiekiama elektros energija. Remdamasis tuo, atsakovas mano, jog pareiškėjų teiginys, kad už padarytą žalą turi solidariai atsakyti vaistinė „Esra“, UAB, A. R. ir E. R., yra nepagrįstas.

42Pažymi, jog tarp AB „VST” ir vaistinės „Esra“, UAB nebuvo pasirašyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Be to, vaistinės „Esra“, UAB atstovas, nors ir neprivalėjo dalyvauti, bet buvo pakviestas, nes pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2009 m. gegužės 11 d. išplėstinį išrašą vaistinės „Esra“, UAB akcininkė ir direktorė yra A. R..

43Pabrėžia, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatose nenumatyta tiekėjo pareiga nustatyti, kada buvo padaryta neapskaitinės elektros energijos atšaka. Mano, jog galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatytas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus.

44Trečiasis suinteresuotas asmuo AB Lesto atsiliepimu į pareiškėjų A. R. ir E. R. apeliacinį skundą (b. l. 126-128) prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti, 2011 m. spalio 17 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

45Atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą nurodoma, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas priėmė teisėtą ir pagristą sprendimą. Trečiasis suinteresuotas asmuo palaiko savo atsiliepimo į pareiškėjų skundą argumentus. Papildomai pažymi, jog tais atvejais, kai objektas priklauso keliems bendraturčiams, tačiau objekte yra įrengtas tik vienas elektros apskaitos prietaisas ir rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaryta su vienu iš objekto bendraturčių, teigti, kad su kitais objekto bendraturčiais sutartys yra sudarytos konkliudentiniais veiksmais, teisinio pagrindo nėra. Paaiškina, kad, esant su vienu iš objekto bendraturčių sudarytai rašytinei elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčiai, rašytinę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį sudariusi šalis, t. y. vienas iš objekto bendraturčių, prisiima pareigą sudarytoje sutartyje nustatytomis sąlygomis atsiskaityti už objekte suvartotą elektros energiją ir atsako už tinkamą prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Skirtingos sutartys su objekto bendraturčiais sudaromos tik tais atvejais, kai viename objekte yra įrengti atskiri elektros apskaitos prietaisai. Šiuo atveju dėl į namo, esančio adresu ( - ), dalį, priklausančią bendrosios dalinės nuosavybės teise pareiškėjams ir vaistinei „Esra“, UAB, tiekiamos elektros energijos, kuri apskaitoma vienu elektros apskaitos prietaisu, yra sudaryta viena rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, t. y. tarp AB Lesto ir pareiškėjos A. R. yra sudaryta 2010 m. birželio 19 d. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 41000-10-B14305.

46Pažymi, jog 2007 m. balandžio 17 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su buities vartotoju Nr. 7307166 taip pat buvo sudariusi pareiškėja A. R. ir tai patvirtina aplinkybę, kad 2010 m. birželio 19 d. sudaryta sutartis nebuvo nauja sutartis, o tik 2007 m. balandžio 17 d. sutartį iš dalies pakeitusi sutartis.

47Nurodo, jog AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos posėdžių buvo keletas, todėl turi būti vadovaujamasi 2010 m. rugsėjo 14 d. AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir svarstymo posėdžio protokolu Nr. N-10-17-00023/1, kuriame nurodyta patvirtinta galutinė 45 712,42 litų žalos suma bei tai, kad buvo pažeistas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punktas. Atkreipia dėmesį, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punkto pažeidimas yra nurodytas ir skundžiamame 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos skyriaus sprendime Nr. 14-366.

48Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, jog pareiškėjų argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų, žalos paskaičiavimo termino, atsakingų subjektų, vadovaujantis ABTĮ 3, 15, 16 straipsniais, nepatenka į administracinių teismų kompetenciją.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

52Byloje ginčas kilo dėl 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimo Nr. 14-366 ir 2011 m. vasario 11 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimo Nr. (09)2R-99 teisėtumo ir pagrįstumo.

53Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. liepos 1 d. buvo surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 10 000216. 2010 m. liepos 12 d. AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo posėdžio metu konstatuota, kad vartotojas – pareiškėja A. R. – pažeidė Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles (2010 m. vasario 9 d. redakcija) (toliau – ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės). 2010 m. rugsėjo 14 d. AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo posėdyje AB Lesto patirta žala įvertinta 45 712,42 litų. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu buvo netenkintas skundas dėl žalos už neapskaitinės elektros energijos vartojimą dydžio paskaičiavimo. 2011 m. vasario 11 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2011 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. (09)2R-99 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. 14-366 paliktas nepakeistas.

54Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos skyriaus sprendimą Nr. 14-366 atmetė kaip nepagrįstą, kitoje dalyje administracinę bylą nutraukė.

55Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, proceso šalių pateiktus įrodymus, nurodo, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl tų asmenų, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vykdydama šią įstatymo nuostatą, išnagrinėjo ne tik proceso šalių nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, bet patikrino visą bylą. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas ne visai tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus.

56Pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo teisėjų kolegija pažymi, jog administracinėje byloje ginčo dėl faktinių aplinkybių nekyla, pareiškėjai pripažįsta, kad vaistinės „Esra“, UAB patalpose buvo įrengta nelegali elektros energijos atšaka. Taigi nustačius neteisėtą elektros energijos naudojimą ginčas kyla dėl žalos atlyginimo. Pabrėžtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. savavališkai prisijungiant prie elektros energijos tiekimo tinklų, ne per apskaitos prietaisus arba kai apskaitos prietaisai sugadinti, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio. Dėl to tokiais atvejais suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008). Šiuo atveju žalos apskaičiavimo tvarką, be kita ko, numato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai mano, kad netinkamai buvo paskaičiuota AB Lesto patirta žala, kurią sumokėti buvo įpareigota pareiškėja, taip pat mano, kad vaistinė „Esra“, UAB nepagrįstai nebuvo įtraukta į procesą.

57Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad galutinė 45 712,42 litų AB Lesto patirta žala buvo patvirtinta 2010 m. rugsėjo 14 d. AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir svarstymo posėdžio protokolu Nr. N-10-17-00023/1, kuriame nurodyta, jog vaistinės „Esra“, UAB patalpose įrengus nelegalią elektros energijos atšaką ir vartojus elektros energiją buvo pažeistas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 126.13 punktas (b. l. 21). Nurodytas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių punktas įtvirtina, jog, kai nustatoma, kad, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai yra paveikti, o operatoriaus darbuotojas per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.) arba įrengiant paslėptą atvadą elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitą arba be jos, arba padaryta kitų taisyklių 6 punkto 21 pastraipos 3 punkte nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti tokiam buitiniam vartotojui patiektos elektros energijos kiekį, elektros energijos vertę taisyklių 126.12 punkte nustatyta tvarka per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesnį kaip treji metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami).

58Teisėjų kolegija nurodo, kad nagrinėjamam ginčui yra aktualus Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 113 punktas, kuris numato, jog, nustačius vartotojo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elementų pažeidimus ir (ar) taisyklių 74, 124.17, 124.19, 124.20 ir (ar) 126.11, 126.13, 126.14 punktuose nurodytus pažeidimus, operatoriaus darbuotojas, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, surašo Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kuriame nurodomas taisyklių pažeidimas, jo vieta ir aplinkybės. Nurodytų taisyklių 115 punktas įtvirtina, jog operatorius privalo tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinti kiekvieną surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis. Šiuo tikslu iš kompetentingų operatoriaus ir tiekėjo darbuotojų gali būti sudaroma speciali komisija. Komisijos posėdyje vartotojo ar jo atstovo prašymu gali dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas. Komisijos posėdyje dalyvaujantis vartotojas ar jo atstovas turi teisę, prieš tai informavęs komisijos narius, daryti posėdžio garso įrašą. Ši komisija, be kita ko, analizuoja surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kitus su aktu susijusius aiškinamuosius dokumentus ir įrodymus, vertina vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus ir (ar) papildomus dokumentus (jei jie pateikiami), kitą nagrinėjamam klausimui svarbią informaciją ir patvirtina arba paneigia akte nurodytą taisyklių ar kitą pažeidimą, nustato elektros energijos kiekio apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpį ir skaičiuojamąjį elektros energijos kiekį (jei akte nurodytas pažeidimas patvirtinamas); įvertinusi gautus duomenis, vartotojo ar jo atstovo pateiktus paaiškinimus, apskaičiuoja operatoriaus patirtą žalą, kurią turi atlyginti vartotojas. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 116 punktas numato, jog, nustatant operatoriaus patirtos žalos dydį, atsižvelgiama į apskaičiuotos (perskaičiuotos) persiųstos elektros energijos vertę, persiuntimo paslaugos vertę, žalą (jei tokia buvo padaryta), susijusią su kitomis paslaugomis (už sugadintus elektros apskaitos prietaisus, apskaitos schemos elementus, jų remontą, keitimą, metrologinę patikrą, plombavimą ar pan.). Nustatant žalos dydį, taip pat yra įvertinamas ir vartotojo mokėjimas už elektros energiją per skaičiuojamąjį laikotarpį. Remiantis nurodytomis teisės normomis darytina išvada, jog komisijos teisė apima patvirtinti arba paneigti akte nurodytą taisyklių ar kitą pažeidimą, nustatyti elektros energijos kiekio apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpį ir skaičiuojamąjį elektros energijos kiekį (jei akte nurodytas pažeidimas patvirtinamas); įvertinus gautus duomenis, vartotojo ar jo atstovo pateiktus paaiškinimus, apskaičiuoti operatoriaus patirtą žalą, kurią turi atlyginti vartotojas. Kaip minėta, galutinė 45 712,42 litų AB Lesto patirta žala buvo patvirtinta 2010 m. rugsėjo 14 d. AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir svarstymo posėdžio protokolu Nr. N-10-17-00023/1 (b. l. 21).

59Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 120 punktą, jeigu operatoriaus sudarytoje komisijoje, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, įvertinus elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, abi šalys neturi prieštaravimų, vartotojas ar jo atstovas pasirašytinai sutinka su šios komisijos išvadomis bei vartotojas visiškai atlygina operatoriui jo patirtą žalą, operatoriaus ir vartotojo ginčas dėl neteisėto elektros energijos vartojimo ir juo padarytos žalos bei jos dydžio laikomas išspręstu. Po minėtos komisijos posėdžio operatorius turi teisę raštu pateikti vartotojui ar jo atstovui pranešimą, kuriame nurodoma operatoriaus patirta žala ir terminas, per kurį ji turi būti sumokėta. Nebuitiniam vartotojui per 20 kalendorinių dienų, buitiniam vartotojui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo pateikimo neapmokėjus žalos, operatorius turi teisę kreiptis į teismą dėl patirtos žalos priteisimo (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 121 p.).

60Teisėjų kolegija, įvertinusi proceso šalių pateiktus paaiškinimus, taikytinus teisės aktus, nurodo, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių XIII skyrius numato prašymų nagrinėjimo ir ginčo sprendimų tvarką. Nurodytų taisyklių 163 straipsnis numato, kad ginčai tarp vartotojo ir operatoriaus ar tiekėjo sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus teisės aktų nustatyta išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja inter alia Valstybinė energetikos inspekcija, kuriai yra priskirta nagrinėti ginčus dėl elektros įrenginių ir apskaitos prietaisų gedimų, eksploatavimo, elektros energijos kokybės reikalavimų, elektros energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą elektros energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo (persiuntimo) nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Ginčai, kurių nepavyko išspręsti šalių tarpusavio susitarimu ir išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 164 p.). 2002 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 279 patvirtintų Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 7.11 punktas iš esmės atkartoja nurodytą nuostatą ir numato, jog inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

61Pabrėžtina, jog Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 (2010 m. liepos 1 d. redakcija) (toliau – ir Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklės) 1 punktas numato jų taikymo sritį. Nurodyto akto 8 punktas nustato, jog pareiškėjas, manydamas, kad pardavėjas, paslaugos teikėjas, kitas asmuo pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją, kitą asmenį ir išdėstyti savo reikalavimą (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymas)) 20 str. 1 d.). Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 28.6 punktas numato, jog inspekcijai pateikto skundo nagrinėjimas yra nutraukiamas, jeigu viena iš ginčo šalių kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą. Šiuo atveju nurodytų taisyklių 38 punktas įtvirtina, kad šalis, nesutinkanti su priimtu sprendimu, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą VEI viršininkui (dėl VEI teritorinių skyrių sprendimo) ar administracinių ginčų komisijai ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais arba administraciniam teismui ABTĮ 32 straipsnyje nustatytais terminais.

62Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytų teisės aktų nuostatas, aiškindama jas sistemiškai, proceso šalių pateikiamus argumentus, tai, kad pareiškėjai nenurodo viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų, nurodo, jog byloje ginčas iš esmės kyla iš civilinių teisinių santykių, t. y. nustačius neteisėtą elektros energijos naudojimą yra sprendžiamas žalos atlyginimo klausimas ir pareiškėjai ginčija AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos apskaičiuotos žalos dydį. Šiuo atveju pareiškėjų skundžiami aktai buvo priimti ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 8 punktas dėl ginčo priskirtinumo teismams turi būti aiškinamas atsižvelgiant ir į kitus teisės aktus, numatančius ginčų priskirtinumą atitinkamiems teismams.

63Pabrėžtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, ją tvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnio 1 dalis. Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimą). Tačiau kartu teisėjų kolegija pažymi, jog tačiau teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, atsižvelgiama į teismų kompetencijas. Pastebėtina, jog administracinių bylų kompetenciją apibrėžia ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, kuri numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

64Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (ABTĮ 3 str. 1 d., (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 22 str.) (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 22 d. nutartį byloje UAB „Kupiškio agrotiekimas“ vs. Kupiškio rajono savivaldybės administracija). Nagrinėjamu atveju teisinius santykius, kylančius iš elektros energijos tiekimo, žalos atlyginimo reglamentuoja civilinės teisės normos. Ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių, nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai (CPK 1 str. 1 d., 22 str.). Kadangi skundžiami aktai yra priimti nagrinėjant ginčą ikiteismine tvarka, byloje iš esmės kilęs ginčas dėl žalos dydžio, nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimą, priteisimo AB Lesto, konstatuotina, jog toks ginčas yra civilinio pobūdžio, kuris nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, negalima skųsti administraciniam teismui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo, jeigu ginčas iš esmės yra civilinis, nors ginčų nagrinėjimo tvarka institucija ir yra viešojo administravimo subjektas.

65Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje daroma išvada dėl ginčo priskirtinumo atitinkamos kompetencijos teismui taip pat yra grindžiama tuo, kad Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 2 punktas inter alia numato, jog Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnai skundus nagrinėja vadovaudamiesi, be kita ko, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (toliau – ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), kurio 2 straipsnio 11 dalis numato, jog preke yra ir elektros energija. Pabrėžtina, jog Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad inter alia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – ir Energetikos įstatymas) numatytose vartotojų teisių apsaugos srityse. Energetikos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, jog Valstybinė energetikos inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Pažymėtina, jog Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnis numato, kad ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo. Kreipimasis į teismą po ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu.

66Kaip minėta, jog atveju iš esmės ginčas kyla dėl žalos paskaičiavimo, kurią atliko AB „VST“ Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisija, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo būti aktyvus ir įvertinti kilusio ginčo pobūdį ir pasiūlyti pareiškėjams byloje patikslinti atsakovą, reikalavimus (ABTĮ 10 str.). Netinkamos šalies pakeitimą teismo procese reglamentuoja ABTĮ 54 straipsnis, kuriame nurodyta, kad netinkamas atsakovas gali būti pakeistas tik pareiškėjo sutikimu. Šiuo atveju ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija atsakovu būti negali. Vadinasi, siekiant, kad realiai būtų apgintos galimai pažeistos besikreipusio teisminės gynybos asmens teisės, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta ABTĮ 10 straipsnyje – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Iš bylos medžiagos negalima spęsti, kad teismas ėmėsi priemonių netinkamai proceso šaliai pakeisti tinkama, aiškino pareiškėjams tokias teises ir nesutikimo keisti šalis pasekmes. Toks pažeidimas pripažintinas esminiu, galėjusiu sąlygoti neteisingą bylos išsprendimą. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog, pakeitus atsakovą byloje ir patikslinus reikalavimus, pirmosios instancijos teismas turėtų įvertinti ginčo pobūdį ir ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo galimybę.

67Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino kilusio ginčo pobūdį, nepasiūlė pareiškėjams patikslinti byloje atsakovą, reikalavimus, todėl pareiškėjų apeliacinis skundas yra tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikintinas ir byla yra grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

68Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

69pareiškėjų A. R. ir E. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

70Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

71Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai A. R. ir E. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą... 5. Pareiškėjai paaiškino, jog 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos... 6. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos... 7. Paaiškino, jog tiekėjas AB „VST“ ir pareiškėja A. R., gyvenanti adresu... 8. Pažymėjo, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010... 9. Atsakovas pabrėžė, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių... 10. Pažymėjo, jog, kadangi pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB Lesto atsiliepimu į pareiškėjų A. R. ir... 12. Paaiškino, jog 2010 m. liepos 1 d. Elektros energijos vartojimo vietos... 13. Nurodė, jog Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog Elektros energijos tiekimo ir... 15. „** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2006 metus... 16. „** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2007 metus... 17. „** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2008 metus... 18. „** tarifai gali būti taikomi buitiniams vartotojams, kurie per 2009 metus... 19. AB Lesto nurodė, jog elektros energijos tarifas, taikomas buitiniams... 20. Pažymėjo, jog skundo argumentai dėl civilinės atsakomybės kilimo sąlygų,... 21. II.... 22. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. sprendimu (b.... 23. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog išankstinę skundų dėl... 24. Teismas nurodė, jog elektros energijos vartotojų santykius su tiekėjais,... 25. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nurodė, jog, paaiškėjus aplinkybei, kad... 26. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog 2010 m. liepos 1 d. Elektros... 27. Teismas nurodė, jog, apskaičiuojant Elektros energijos vartojimo vietos... 28. Remdamasis tuo, teismas nurodė, jog 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės... 29. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos... 30. III.... 31. Pareiškėjai A. R. ir E. R. apeliaciniu skundu (b. l. 116-121) prašo... 32. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog energijos pirkimo-pardavimo sutartis yra... 33. Pažymi, jog vaistinė „Esra“, UAB bei A. R. ir E. R. turėjo bendrą... 34. Pareiškėjai nurodo, jog CK 6.161 straipsnio 5 dalis įtvirtina, kad... 35. Pareiškėjai pažymi, jog 2010 m. sausio 1 d. pradėjo galioti Lietuvos... 36. Pabrėžia, jog 2010 m. birželio 19 d. sudarytos Elektros energijos... 37. Pažymi, jog AB „VST” darbuotojai, surašydami Elektros energijos vartojimo... 38. Pareiškėjai pažymi, jog AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus Vartotojų... 39. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepateikė ir nenagrinėjo... 40. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos... 41. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog Lietuvos Respublikos... 42. Pažymi, jog tarp AB „VST” ir vaistinės „Esra“, UAB nebuvo pasirašyta... 43. Pabrėžia, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatose... 44. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB Lesto atsiliepimu į pareiškėjų A. R. ir... 45. Atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą nurodoma, jog Klaipėdos... 46. Pažymi, jog 2007 m. balandžio 17 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo... 47. Nurodo, jog AB „VST” Klaipėdos miesto skyriaus vartotojų prašymų ir... 48. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, jog pareiškėjų argumentai dėl... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV.... 51. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 52. Byloje ginčas kilo dėl 2010 m. gruodžio 20 d. Valstybinės energetikos... 53. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. liepos 1 d. buvo surašytas... 54. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 55. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, proceso šalių pateiktus... 56. Pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir... 57. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad galutinė 45 712,42 litų AB Lesto... 58. Teisėjų kolegija nurodo, kad nagrinėjamam ginčui yra aktualus Elektros... 59. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 120 punktą, jeigu... 60. Teisėjų kolegija, įvertinusi proceso šalių pateiktus paaiškinimus,... 61. Pabrėžtina, jog Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų,... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytų teisės aktų nuostatas,... 63. Pabrėžtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra... 64. Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio... 65. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje daroma išvada dėl ginčo priskirtinumo... 66. Kaip minėta, jog atveju iš esmės ginčas kyla dėl žalos paskaičiavimo,... 67. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios... 68. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 69. pareiškėjų A. R. ir E. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 70. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą... 71. Nutartis neskundžiama....