Byla eAS-179-520/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Orkla Foods Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutarties netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Orkla Foods Lietuva“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl sprendimo dalies ir rašto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Orkla Food Lietuva“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria pripažįstami negaliojančiais pareiškėjui išduoti metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1514VI0001-5513-6493 bei Nr. 1414VI0001-5513-6493; 2) panaikinti Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ (toliau – ir Raštas), kuriuo pareiškėjas įpareigojamas sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis iki 2018 m. vasario 15 d.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti apskųstų Sprendimo ir Rašto galiojimą. Pareiškėjas nurodė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis antrą kartą privalėtų sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, dėl ko patirtų nuostolius ir kitas neigiamas pasekmes, susijusias su jam tenkančios mokesčio sumos išieškojimu, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Tai sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas Sprendimo ir Rašto galiojimo sustabdymas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB „Orkla Foods Lietuva“ skundą ir atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę.

9Pareiškėjo argumentus, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, teismas laikė nepagrįstais. Teismo įsitikinimu, skundžiami Sprendimas ir Raštas nesukuria pareiškėjui prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Teismo vertinimu, šiuo atveju nenustatyta, kad dėl jų galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

10Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Pareiškėjo teiginys, jog jis patirs materialines pasekmes, susijusias su jam tenkančios mokesčio sumos išieškojimu, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo metu yra tikslingas ir būtinas, nes pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

11Teismas atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Be to, pareiškėjas, nurodydamas, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis praras galimybę disponuoti savo lėšomis didelei sumai (daugiau nei 177 000 Eur), nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad ši suma bendrovės finansinių srautų atžvilgiu yra ženkli. Todėl pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo teismas netenkino.

12III.

13Pareiškėjas UAB „Orkla Foods Lietuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, remdamasis vienintele aplinkybe – tuo, kad skundžiami aktai nesukelia pareiškėjui neigiamų pasekmių, nes jais nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Atsakovas Raštu, kurio pagrindą sudaro Sprendimas, reikalauja, jog pareiškėjas pats apsiskaičiuotų mokėtiną mokesčio sumą ir ją sumokėtų.

15Pareiškėjas mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų. Priešingai, tariama pareiškėjo pareiga sumokėti mokestį kyla būtent iš skundžiamų aktų, todėl prašyme nurodytos grėsmės, dėl kurių prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra neatsiejamai susijusios ir kyla iš nagrinėjamos administracinės bylos dalyko.

16Pareiškėjas mano, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygos: 1) skundžiami aktai yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) neteisėti, nes jų priėmimą lėmė ne pareiškėjo padaryti pažeidimai, o trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai; 2) būtinybę sustabdyti skundžiamų aktų galiojimą lemia susiklosčiusi išskirtinė situacija, kai pareiškėjas įpareigojamas antrą kartą sumokėti už atliekų tvarkymą; 3) nesustabdžius skundžiamų aktų galiojimo, bus paneigti pareiškėjo interesai; 4) nesustabdžius skundžiamų aktų galiojimo pareiškėjas neturės realių galimybių išsireikalauti visiško nuostolių atlyginimo net ir palankaus galutinio teismo sprendimo atveju; 5) prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė atitinka teismų praktikoje suformuluotus kriterijus – yra proporcingos, adekvačios ir atitinka viešąjį interesą.

17Teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas neįrodė, kad 177 744 Eur suma, kuria jis praras galimybę disponuoti, bendrovės finansinių srautų atžvilgiu yra ženkli. Tokia suma, pareiškėjo nuomone, yra žymi bet kokiam verslui (nepriklausomai nuo jo dydžio), nes jis kruopščiai analizuoja ir planuoja savo finansinius srautus, būsimas pajamas ir išlaidas, investicijas. Pareiškėjas tinkamai vykdė ir vykdo aplinkosaugos bei kitų teisės aktų reikalavimus, jis neformuoja ir su tuo susijusių rezervų, atidėjimų galimoms baudoms, delspinigiams ar panašioms išlaidoms apmokėti. Dėl šios priežasties minima 177 744 Eur suma būtų išimta iš bendrovės apyvartinių lėšų ir akivaizdžiai apsunkintų pareiškėjo veiklą. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad jo per vienus metus mokėtinos sumos sudaro apie 600 000 Eur, todėl skunde nurodoma 177 744 Eur suma beveik trečdaliu padidintų pareiškėjo mokėtinų įsipareigojimų sumą, o tai sukeltų ženklias neigiamas finansines pasekmes preiškėjui.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Orkla Foods Lietuva“ atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

21ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS?900?662/2016).

23Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai sustabdyti ginčijamų Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ galiojimą. Ginčijamu Sprendimu Vilniaus RAAD patvirtino 2017 m. lapkričio 8 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizaciją“ patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-54, kuriuo pripažinti naikintinais VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų sutvarkymą. Raštu pareiškėjas UAB „Orkla Foods Lietuva“ informuotas, jog turi apskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti. Pareiškėjas UAB „Orkla Foods Lietuva“ Sprendimą ir Raštą apskundė teismui.

25Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo ir Rašto galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti UAB „Orkla Foods Lietuva“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių.

26Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nei Sprendimas, nei Raštas nesukuria UAB „Orkla Foods Lietuva“ prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes jais pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo ar Rašto galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti, jog pareiškėjas patirs būtent 177 744 Eur nuostolius, t. y. neįrodė, jog ši suma padarys neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą pareiškėjui.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamų aktų patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kad dėl Sprendimo galiojimo jo patirtų finansinių nuostolių nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas.

28Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Pareiškėjo teiginys, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ateityje galbūt bus pradėti nauji teisminiai ginčai, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo tikslingumo pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės neteisingą nutartį, nes, kaip matyti, pareiškėjo įvardijamos tikėtinos pasekmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų.

29Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. sausio 25 d. nutartis paliekama nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Orkla Foods Lietuva“ atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Orkla Food... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi... 9. Pareiškėjo argumentus, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo... 10. Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra... 11. Teismas atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuriam tenka... 12. III.... 13. Pareiškėjas UAB „Orkla Foods Lietuva“ atskirajame skunde prašo... 14. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 15. Pareiškėjas mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo... 16. Pareiškėjas mano, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos reikalavimo... 17. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas neįrodė, kad 177 744 Eur... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Orkla Foods... 21. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 23. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio... 25. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo ir Rašto... 26. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 28. Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas... 29. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Orkla Foods Lietuva“... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....