Byla e2-24710-845/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Nijolei Blaškevič,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Loretai Uskovai,

4atsakovo atstovui adv. Vytautui Budnikui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui UAB „Sorita“ dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“ 1688 Eur skolos už šilumos energiją, 57,21 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2018-04-01 iki 2019-06-21, 6 proc. metines procesines palūkanas ir 43,06 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad ieškovas tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį į pastatą, adresu ( - ), kuriame yra ir atsakovui nuosavybės teise priklausanti patalpa, unikalus Nr. ( - ). Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, patalpos šildymo būdas - centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Pažymėjo, jog laikotarpiu nuo 2018-02-01 iki 2019-04-30 už į patalpą patiektą šilumos energiją susidarė 1688,00 Eur skola. Nurodė, kad atsakovo skolos susidarymo laikotarpiu Name, kuriame yra ir jo patalpa, visa suvartota šilumos energija apskaitoma pagal įvadinį šilumos skaitiklį ir suvartotas šilumos / karšto vandens kiekis vartotojams (įskaitant ir atsakovą) paskirstomas ir mokesčiai apskaičiuojami pagal Komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-183 patvirtinto Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 bei kartu taikomo Komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 taisykles, kurie labiausiai atitinka namo šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus. Kadangi ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, t.y. nenutrūkstamai tiekė atsakovui šilumos energiją ir pagal galiojančias metodikas bei teisės aktus apskaičiavo mokėjimus, ieškovo reikalavimas yra pagrįstas. Be to, nepaisant raginimų, atsakovas skolos geruoju nepadengė, todėl iš jo priteistinos 6% dydžio metines materialiosios palūkanos už laikotarpį nuo 2018-04-01 iki 2019-06-21, t.y. 57,21 Eur bei 6 proc. dydžio metinės palūkanos (procesinės) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

8Atsakovas UAB „Sorita“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 3 d., atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą. Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remiantis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. Tuo tarpu iš ieškovo pateiktų sąskaitų nėra aišku, pagal kokią metodiką jis apskaičiavo šilumos paskirstymą. Pažymėjo, jog vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 129.1 punktu, šilumos tiekėjas privalo sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo arba šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su kiekvienu vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas, jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, teisės aktai nustato šilumos tiekėjui pareigą sudaryti viešąją šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį su šilumos vartotojais. Pasak atsakovo, ieškovas turi pareigą sudaryti šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje būtų aptartos individualios sąlygos dėl šilumos teikimo atsakovui priklausančiame objekte. Atkreipė dėmesį, jog ieškovas vienašališkai pateikia sąskaitas už šilumos energiją, nesigilindamas į specifinius atsakovo poreikius bei patalpos, priklausančios atsakovui, kuriai tiekiama šilumos energija, ypatumus. Pabrėžė, kad kad pastate, esančiame adresu ( - ), kuriame yra patalpa, unik. Nr. ( - ), faktiškai šilumos energija nėra tiekiama, nes šioje patalpoje nėra centrinio apšildymo prietaisų (šildymo radiatorių), o tik praeina magistraliniai vamzdžiai į kitas patalpas. Pažymėjo, jog magistraliniai vamzdžiai yra izoliuoti, todėl šilumos nutekėjimo į minėtas patalpas iš viso nėra, taigi, atsakovo patalpos visiškai nešildomos; todėl jam nekyla pareiga mokėti už šilumos energiją. Be to, minėtų patalpų paskirtis - slėptuvė, skirta apsisaugoti nuo radiacijos, bombardavimo ir cheminių atakų. Tokiu būdu darytina išvada, kad išrašytos sąskaitos už tiekiamą šilumos energiją nepagrįstos.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

10Atsakovo atstovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį į pastatą, adresu ( - ), kuriame yra ir atsakovui nuosavybės teise priklausanti patalpa - slėptuvė, unikalus Nr. ( - ); iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog patalpos šildymo būdas - centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (e.b.l. 5-8). Ieškovės mokesčių ir palūkanų paskaičiavimo pažyma (e.b.l. 16-17) ir PVM sąskaitos faktūros (e.b.l. 9-11, 13-15) patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2018-02-01 iki 2019-04-30 už ieškovo į atsakovui priklausančią patalpą patiektą šilumos energiją susidarė 1688,00 Eur skola. 2019-01-31 ieškovas su pretenzija kreipėsi į atsakovą dėl skolos padengimo geruoju (e.b.l. 12), tačiau atsakovas iki šiol susidariusio įsiskolinimo nėra padengęs.

13Ginčas tarp šalių kilo dėl atsiskaitymo už šilumos energiją. Ieškovas teigė, jog Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovui priklausanti patalpa yra šildoma, šildymo būdas - centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Tuo tarpu atsakovas teigė, jog faktiškai šilumos energija patalpai nėra tiekiama, nes joje nėra centrinio apšildymo prietaisų; šiai aplinkybei pagrįsti jis pateikė UAB „Kardos“ 2019-09-16 pranešimą, kuriame nurodyta, jog ginčo patalpa sezono metu nėra šildoma, jai nėra tiekiamos centralizuoto šildymo paslaugos, nes patalpa negyvenamoji – slėptuvė, todėl joje nėra šildymui reikalingų radiatorių bei kitų inžinierinių tinklų (el. bylos priedas, b.l. 2).

14Sprendžiant tokio pobūdžio ginčą, svarbu pažymėti, jog atsakovui kyla pareiga įrodyti, kad jam priklausančiose patalpose yra užbaigtos teisės aktų nustatyta tvarka šildymo sistemos atjungimo nuo bendros pastato šildymo sistemos procedūros. Pažymėtina, jog siekiant atlikti visus būtinus šildymo sistemos pertvarkymo (atsijungimo) veiksmus, iš vartotojo yra reikalaujama laikytis Statybos įstatymą įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų reikalavimų (STR 1.05.01:2017, STR1.07.01:2010). Statinio bendrųjų, atskirųjų vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas ir šalinimas priskiriamas statinio paprastajam remontui. Ketinant atlikti paprastąjį statinio remontą, pagal nustatytus reikalavimus turi būti rengiamas ketinamo atlikti paprastojo remonto aprašas ar projektas. Pagal šiuo metu galiojančias teisės normas parengtas aprašas ir jo sprendiniai turi būti suderinti su Valstybine energetikos inspekcija. Namo atskirų patalpų šildymo įrenginių atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos darbai užbaigiami surašius deklaraciją (aktą) apie statybos užbaigimą. Deklaracijos kopija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos surašymo turi būti pateikta atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui. Ši deklaracija (aktas) ir patikslinta kadastro duomenų byla yra nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimo pagrindas. Teisėto atsijungimo nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo momentu laikytinas šio fakto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Tuo tarpu iš 2019-06-10 registro pažymos matyti, jog atsakovui 2015-02-24 įregistravus nuosavybės teisę į ginčo patalpą, kartu buvo įregistruotas ir centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų faktas. Ginčo patalpoje skola už šilumos energiją susidarė laikotarpiu nuo 2018-02-01 iki 2019-04-30. Šios bylos kontekste atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus apygardos teismas analogiško pobūdžio byloje konstatavo, jog ne ieškovui kyla pareiga, o atsakovui įrodinėti, jog pastarojo patalpoje nėra suprojektuoto šildymo, ar kad atsakovas savavališkai atsijungė nuo centrinio šildymo sistemos (2019-10-10 nutartis civ. byloje Nr. e2A-1184-258/2019). Šiai aplinkybei įrodyti atsakovas pateikė UAB „Kardos“ 2019-09-16 pranešimą, kuriame nurodyta, jog ginčo patalpai nėra tiekiamos centralizuoto šildymo paslaugos (el. bylos priedas, b.l. 2), tačiau šį dokumentą įvertinus aukščiau išdėstytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, jog jis nėra pakankamas įrodymas faktui konstatuoti, jog atsakovas teisėtai atsijungė nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Nors atsakovas nurodė, jog 2019-10-28 kreipėsi į ieškovę dėl specialios komisijos sudarymo tikslu nustatyti, ar atsakovui priklausančiose patalpose, ( - ), nėra radiatorių bei nėra teikiama šilumos energija, teismas pažymi, jog nagrinėjamojoje byloje ieškovas prašo priteisti už laikotarpį nuo 2018-02-01 iki 2019-04-30. Kadangi atsakovas nepateikė teismui duomenų, jog nurodytų laikotarpiu jis buvo atsijungęs nuo centralizuoto šildymo teisės aktų nustatyta tvarka ir šį faktą įregistravęs nekilnojamojo turto registre, teismas neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo spręsti, jog nurodytu laikotarpiu atsakovui nebuvo teikiamos šildymo paslaugos. Taip pat svarbu pažymėti, jog ieškovo pateiktoje mokesčių paskaičiavimo pažymoje detalizuota mokesčių apskaičiavimo tvarka, nurodytas taikytinas metodas; šios pažymos atsakovas neginčijo. Taigi, atsakovui kyla prievolė padengti susidariusį įsiskolinimą.

15Pažymėtina, jog energijos tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už visą energijos kiekį, kurį pateikė vartotojui. Pateiktos ir suvartotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ar kitu sutartyje numatytu būdu (CK 6.385 str.). Pagal CK 6.388 str., abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisus. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. nustato, kad jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam vartotojui.

16Byloje konstatuota, jog atsakovo skolos susidarymo laikotarpiu name ( - ), visa suvartota šilumos energija buvo apskaityta pagal įvadinį šilumos skaitiklį ir suvartotas šilumos kiekis paskirstytas ir mokesčiai paskaičiuoti pagal Komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-183 patvirtinto Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 bei kartu taikomo Komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingam plotui šildyti ir bendroms reikmėms nustatymo bei apskirstymo metodo Nr. 5 taisykles, kurie geriausiai atitiko namo šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus. Kadangi atsakovas už jam patiektą šilumos energiją neatsiskaitė, teismas sprendžia, jog jis nevykdė teisės aktų nustatytos pareigos mokėti už suvartotą šilumos energiją. Ieškovas paršo priteisti 1688 Eur skolą už laikotarpį nuo 2018-02-01 iki 2019-04-30; nors atsakovas nesutiko dėl prašomos priteisti skolos, teigdamas, kad jam šildymo paslaugos nebuvo teikiamos, tačiau ieškovo pateiktų paskaičiavimų pastarasis neginčijo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir nustačius, jog atsakovas nevykdė savo prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktą šilumos energiją, ieškovo reikalavimas tenkintinas.

17Svarbu pažymėti, jog Energetikos įmonės tiekiamos šilumos energijos/karšto vandens vartotoju yra laikomas pastato ar buto (patalpos) savininkas, kai jo pastato ar buto (patalpos) įrenginiai prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos energijos tiekimo tinklų (CK 1.71 str., 6.383 str., 6.391 str., ŠŪĮ 2 str., 12 str., 15 str., 19 str., Taisyklių 19.1 p., 20.1 p., 26-28 p., 36-38 p., 163.1 p., 164-165 p.). Nors nagrinėjamojoje byloje su atsakovu nebuvo sudaryta rašytinė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, laikytina, kad energetikos įmonė konkliudentiniais veiksmais sudarė su pastaruoju šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį pagal teisės aktais patvirtintas standartines sąlygas ir pagal kurią atsakovui atsirado pareiga atsiskaityti už tiekiamą šilumos energiją (CK 1.71 straipsnis, 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis).

18CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkas praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Remiantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už laikotarpį nuo 2018-04-01 iki 2019-06-21, t.y. 57,21 Eur.

19Taip pat remiantis CK 6.37 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 1745,21 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2019-06-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovo jam priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką, peržiūrėjimą ir išrašą, 3,19 Eur už Juridinių asmenų registro duomenų išrašą ir 39,00 Eur žyminį mokestį, iš viso – 43,06 Eur (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

21Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu,

Nutarė

23ieškinį patenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“, į.k.: 302845291, ieškovo UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, į.k.: 124135580, naudai 1688 Eur skolą, 57,21 Eur materialių palūkanų, iš viso - 1745,21 Eur, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą 1745,21 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt penkis Eur ir 21 euro centą) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-06-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 43,06 Eur (keturiasdešimt tris Eur ir 6 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaškevič,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Loretai Uskovai,... 4. atsakovo atstovui adv. Vytautui Budnikui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą ieškiniu,... 8. Atsakovas UAB „Sorita“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.... 10. Atsakovo atstovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas tiekia centralizuotą šilumos... 13. Ginčas tarp šalių kilo dėl atsiskaitymo už šilumos energiją. Ieškovas... 14. Sprendžiant tokio pobūdžio ginčą, svarbu pažymėti, jog atsakovui kyla... 15. Pažymėtina, jog energijos tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už visą... 16. Byloje konstatuota, jog atsakovo skolos susidarymo laikotarpiu name ( - ), visa... 17. Svarbu pažymėti, jog Energetikos įmonės tiekiamos šilumos... 18. CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkas praleidęs piniginės prievolės... 19. Taip pat remiantis CK 6.37 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc.... 20. Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovo jam priteistinos jo patirtos... 21. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 23. ieškinį patenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“, į.k.: 302845291, ieškovo UAB... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...