Byla e2-634-278/2018
Dėl perkančiojo subjekto sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Arginta“ ieškinį atsakovei UAB „Utenos vandenys“, trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH dėl perkančiojo subjekto sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Arginta“ nurodo, kad 2018-08-23 atsakovė UAB „Utenos vandenys“ paskelbė pirkimą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. ( - ). Teigia, jog 2018-09-11 atsakovei pateikė klausimus dėl pirkimo, į kuriuos atsakymus gavo 2018-09-18 raštu Nr. ( - ). Nurodo, jog minėtame rašte pateikti pirkimo dokumentų paaiškinimai keičia pirkimo sąlygas ir tuo pažeidžia LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau ir Pirkimų įstatymas) nuostatas bei tiekėjo teises. Tvirtina, jog 2018-09-25 pareiškus pretenziją, 2018-09-26 UAB „Utenos vandenys“ pranešė, kad pretenzija paliekama nenagrinėta, nes pateikta pavėluotai. Teigia, jog termino pareikšti pretenzijai nepraleido, nes ją pareiškė savalaikiai, gavus atsakymus į pateiktus klausimus ir terminas pretenzijai pareikšti baigėsi tik 2018-09-28. Be to, UAB „Utenos vandenys“ 2018-09-26 sprendime nenurodė pretenzijos palikimo nenagrinėta motyvų. Teigia, jog atsakydama į paklausimus, atsakovė 2018-09-18 sprendimu nustatė naujus reikalavimus tiekėjo patirčiai; pakeitė pirkimo sąlygas, nustatydama, kad tiekėjas turi pats nurodyti ir išvardinti visus dumblo apdorojimo įrenginius technologinėms reikmėms ir pateikti visą aiškią techninę informaciją. Tvirtina, kad Utenos dumblo apdorojimo įrenginių projektavimo darbai yra pirkimo dalis, todėl tiekėjas, laimėjęs pirkimą ir sudaręs sutartį, o ne savo pasiūlyme viešajame pirkime turi išvardinti dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas. Tokios pirkimo dokumentų sąlygos, kurioje būtų buvęs reikalavimas tiekėjui, būti dar prieš pirkimą atlikus projektavimo darbus ir todėl išvardinti savo pasiūlyme visus dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas, nebuvo. Pirkimo sąlygų 2.1 punkte buvo nustatyta, jog tiekėjas turės atlikti projektavimo darbus ir projekto pagrindu suskaičiuoti dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas. Teigia, jog atsiradusi nauja pirkimo sąlyga reiškia, kad kažkas iš tiekėjų jau turi pritaikytus ar jau yra iš anksto žinantis ir suprojektavęs dar tik UAB „Utenos vandenys“ perkamus dumblo apdorojimo įrenginių projektavimo ir statybos darbus. Tvirtina, jog tiekėjas, neatlikęs projektavimo darbų, negali pasiūlyme nurodyti tikslių duomenų apie visus dumblo apdorojimo įrenginius ir negali nurodyti tų įrenginių sunaudojamų ir pagaminamų šilumos bei elektros energijos kiekių, kaip to reikalauja atsakovė. Nurodo, kad pirkimo dokumentų „Sąnaudų ir eksploatacijos kaštų“ lentelių pildymo sąlygos yra neaiškios, netikslios, nes prieštarauja kitoms pirkimo sąlygoms ir dėl to UAB „Arginta“ negali pateikti pasiūlymo arba negali būti tikra, kad varžysis su kitais tiekėjais vienodomis sąlygomis. Teigia, jog 2018-09-18 atsakymu tiekėjui nustatoma pareiga nurodyti visus siūlomus reagentus, tačiau UAB „Utenos vandenys“ ne tik nenustatė išsamaus baigtinio reagentų sąrašo, bet ir nepateikė konkrečių duomenų apie reagentus, kuriais remiantis tiekėjas turėtų apskaičiuoti jo nenurodytus reagentų kiekius, jų įkainius, agregatinę būseną ir kt.. Teigia, jog neturėdamas cheminio reagento duomenų - koncentracijos, veikliosios medžiagos kiekio, agregatinės būsenos, cheminės formulės, cheminių elementų kiekio ir santykio medžiagoje, tiekėjas negali nurodyti jo kiekio. UAB „Utenos vandenys“ paaiškino, kad jis nėra nustatęs reagento charakteristikų, tačiau atsakymu Nr. 27 paaiškino, kad reagento „kaina nustatyta pagal rinkoje esančių produktų vidutinę kainą“. Ieškovė nurodo, kad tokie paaiškinimai yra prieštaringi, nes jeigu reagento vieneto kaina yra nustatyta pagal rinkoje esančius produktus, atsakovei yra žinomi kokie tie produktai ir žinomos jų charakteristikos. Teigia, jog prašė atsakovės paaiškinti bei patikslinti ir neišsamias pirkimo sąlygas, nurodyti duomenis, kurie reikalingi pasiūlymui pateikti, tačiau UAB „Utenos vandenys“ prašomų duomenų nenurodė, o pradėjo keisti pirkimo sąlygas - nenurodė prašomų duomenų kas bus laikoma vidutinio ir didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygomis, nepaaiškino, kaip turi būti skaičiuojama įrenginio vartojama elektros energija ir kt.. Be to, nurodo, kad atsakyme į klausimą Nr. 40 UAB „Utenos vandenys“ nurodė, kad pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.2.6 punkte tiekėjas nuotekų antrinę taršą turi suskaičiuoti atsižvelgdamas į savo siūlomus technologinius sprendinius, siekiant nedidinti valomų nuotekų užterštumo. Tvirtina, jog tai yra kitokia sąlyga, nei buvo nustatyta pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 3.5.2.6 punkte, pagal kurį tiekėjas privalėjo numatyti ir įvertinti priemones, įrengimus bei metodus, mažinančius nuotekų antrinę taršą ir nebloginti išvalytų nuotekų kokybės. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, kad antrinę taršą tiekėjas turi suskaičiuoti ir suskaičiuoti pagal savo technologinius sprendimus. Teigia, jog atsakovės pateikti paaiškinimai į UAB „Arginta“ klausimus leidžia tvirtinti, kad UAB „Utenos vandenys” vykdomo pirkimo sąlygos yra netikslios, neaiškios, dviprasmiškos ir dėl to tiekėjas negali pateikti tinkamo pasiūlymo, o perkantysis subjektas nupirkti tai, ko reikia, todėl yra pažeidžiamos ne tik Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 4 dalies, 29 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos bet ir nepasiekiami viešojo pirkimo tikslai. Prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2018-09-18 rašte Nr. ( - ) „Dėl paklausimų“ atsakymuose Nr. 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.4, 19.5, 19.6, 21.1, 21.5, 22.2, 23.1, 23.2, 24-26, 38, 40, 47 nurodytus pirkimo dokumentų paaiškinimus ir nutraukti pirkimą Nr. 396827.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo pripažinti, kad ieškinys paduotas nepasinaudojus privaloma ikiteismine ginčo sprendimo procedūra ir bylą nutraukti, o netenkinus minėto prašymo, ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė 2018-09-25 pateikė pretenziją Nr. ( - ), kurią, kaip pateiktą praleidus Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą imperatyvų 10 kalendorinių dienų terminą skųsti pirkimo sąlygas nuo jų paskelbimo, paliko nenagrinėtą. Be to, teigia, jog nurodė priimto sprendimo priežastis, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad apie sprendimo motyvus nebuvo informuota. Teigia, jog visiems tiekėjams buvo sudarytos vienodos galimybės skųsti 2018-08-23 pirkimo sąlygas, todėl, priimdama sprendimą palikti pretenziją nenagrinėtą ir taip iš esmės neatnaujinti praleisto termino pretenzijai dėl pirkimo sąlygų pateikti, užtikrino tiekėjų lygiateisiškumą. Nurodo, kad teikdama 2018-09-25 pretenziją dėl 2018-08-23 paskelbtų pirkimo sąlygų ieškovė praleido terminą pretenzijai pateikti, todėl laikytina, kad UAB „Arginta“ nepasinaudojo nustatyta privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Teigia, jog UAB “Arginta“ paaiškinimas, kad pretenzija buvo siekiama skųsti 2018-09-18 pateiktus atsakymus į klausimus, o ne pirkimo sąlygas, yra deklaratyvus ir priešingas pretenzijoje pačios ieškovės nurodytiems argumentams, kuriais aiškiai siekiama nuginčyti pirkimo sąlygas, o ne panaikinti atsakymus į klausimus. Nurodo, kad UAB “Arginta“ nurodomi tariami pažeidimai tiekėjai buvo žinomi arba galėjo ir turėjo būti žinomi nuo pirkimo sąlygų paskelbimo dienos, t. y. nuo 2018-08-23, todėl būtent nuo šio momento ir atsirado reali galimybė skųsti ieškovės nurodomas galimai pažeistas teises, o ne nuo atsakymų į klausimus pateikimo momento. Nurodo, kad paaiškinimu pirkimo sąlygų nekeitė ir jokių naujų reikalavimų tiekėjo patirčiai nepateikė. Teigia, jog nenustatė naujų reikalavimų tiekėjo patirčiai, nes vadovaujantis pirkimo sąlygomis, tiekėjas I skirsnio 5.3.3 punkto reikalavimui pagrįsti turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad darbai buvo atlikti tinkamai, todėl, pateikdama atsakymą, tik patvirtino kas jau buvo nurodyta pirkimo sąlygose ir nieko nekeitė. Pirkimo dokumentuose III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnyje „Specialieji reikalavimai“ UAB „Utenos vandenys“ aiškiai išvardino reikalavimus technologiniam procesui ir įrangai kiekvienai dumblo apdorojimo grandžiai bei pateikė priede Nr. 4 technologinę schemą. Pagal šiuos reikalavimus tiekėjas turi pasiūlyti konkrečius įrenginius ir juos išvardinti. Teigia, jog atsakovė negali išvardinti tiekėjo siūlomų įrenginių, nes nežino kokius jis siūlys. Nurodo, jog ieškovė teigia, kad UAB „Utenos vandenys“, pateikdama atsakymą į klausimą/prašymą išvardinti visus dumblo apdorojimo įrenginius (technologinėms reikmėms), t.y. konkrečiai pacituodama pirkimo sąlygas, kuriose nurodoma, kad tiekėjas turi išvardinti visus siūlomus dumblo apdorojimo įrenginius, pakeitė sąlygas. Tvirtina, kad atsakyme nurodytos pirkimo dokumentų citatos buvo žinomos tiekėjui iki atsakymo pateikimo ir tai nėra papildomi reikalavimai. Teikdama, kad atsakovė nurodė dar įrašyti ir pirkimų sąlygų 1.5.1 nuostatoje esančius duomenis papildomai, ieškovė klaidina teismą, nes toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose ir tik kartu su atsakymu į klausimą pakartotinai pateikta ieškovei jau turėta ir žinoma informacija. Nurodo, kad pirkimo dokumentuose III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnyje „Specialieji reikalavimai“ išvardinta kokie įrenginiai yra technologiniai, pateikiant jiems konkrečius reikalavimus, be to, pirkimo dokumentų I skyriuje „Konkurso sąlygos“ 2 skirsnio „Pasiūlymų formos ir priedai“ 3.7 punkto „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 1 lentelėje 1 - oje eilutėje aiškiai nurodoma, kad turi būti nurodomas „Skaičiuotinas bendras metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas dumblo apdorojimo įrenginiuose (tiktai technologinėms reikmėms, t.y. neįskaitant patalpų apšvietimo, šildymo vėdinimo ir pan. poreikių), esant projektinei apkrovai [a]“. Tvirtina, jog kokie dumblo kiekiai turės būti apdoroti dumblo apdorojimo įrenginiuose aiškiai nurodyta pirkimo dokumentuose III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 2.2 punkte. Nurodo, kad atmestini teiginiai, jog tiekėjas, neatlikęs projektavimo darbų, negali pasiūlyme nurodyti tikslių duomenų apie visus dumblo apdorojimo įrenginius ir negali nurodyti tų įrenginių sunaudojamų ir pagaminamų šilumos kiekių, nes pirkimo darbai yra naujų dumblo apdorojimo įrenginių projektavimas, statyba, montavimas, paleidimas ir derinimas. Tiekėjas, kuris pretenduoja šiuos darbus atlikti, privalo turėti kompetencijos pateikti pasiūlymą, kuriame pagal siūlomus technologinius įrenginius, įvertintas šių įrenginių sunaudojamas ir pagaminamas šilumos bei elektros kiekis. Nurodo, jog jei pirkimo darbai būtų tik statyba, montavimas, paleidimas ir derinimas, t.y. būtų suprojektuoti, tiekėjui pasiūlyme nurodyti šių duomenų nereikėtų. Tvirtina, jog ieškinio 1.3 punkte keliami teiginiai dėl šiluminės energijos „Sąnaudų ir eksploatacijos kaštų“ 2 - oje lentelėje yra analogiški. Nurodo, kad tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti visus siūlomus naudoti reagentus, kaip aiškiai nurodyta pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 2 skirsnio „Pasiūlymo forma ir priedai“ 3.7 punkto 3 lentelėje. Jei tiekėjas pasiūlo technologinius sprendinius, dėl kurių nenumato naudoti lentelėje išvardintų reagentų, grafoje „kiekis“ prie atitinkamo reagento nurodo 0. Tvirtina, kad ieškovė klaidina teismą, teigdama, jog tiekėjas gali laisvai spręsti, kokius reagentus jam nurodyti, nes, pirkimo dokumentuose pateiktame reagentų sąraše pateikti tokiuose įrenginiuose dažniausiai naudojami reagentai pagal reikalavimus technologiniam procesui ir įrangai. Nurodo, kad iš šio sąrašo tiekėjas gali nenaudoti reagentų, jei nenaudoja technologinio sprendinio, kuriam reikalingas šis reagentas. Technologinių sprendinių pasirinkimas ir reikalavimai jiems aiškiai įvardinti pirkimo dokumentuose kiekvienai dumblo apdorojimo grandžiai. Teigia, jog pirkimo dokumentų rengėjai nepateikė maksimaliai išsamaus, baigtinio technologiniam procesui užtikrinti reikalingų cheminių reagentų sąrašo, nes šis sąrašas priklauso nuo tiekėjo pasiūlytų technologinių sprendimų. Nurodo, kad į reagentų sąrašą yra įtraukti visi reagentai, kuriuos ieškovė buvo pateikusi, dalyvaudama ankstesniame pirkime. Teigia, kad UAB „Arginta“ klaidina teismą nurodydama, jog nuo to, kokia pavyzdžiui tiksli reagento cheminė formulė priklauso reagentų kiekis. Nurodo, kad pavyzdžiui, norint sutankinti dumblą, reikalingas flokuliantas, kurių rūšių yra daug, todėl tam, kad būtų galima palyginti pasiūlymus būtina įvardinti konkrečią sąlyginę kainą. Informacija, kuri reikalinga apskaičiuoti reagento kiekiui, nurodyta prie atitinkamo reagento. Teigia, jog nors ieškovė nurodo, kad negali pateikti pasiūlymo, tačiau pasiūlymą pateikė, todėl tokie UAB „Arginta“ teiginiai yra nepagrįsti. Tvirtina, jog nenurodė, kad gali būti deklaruojamas bet kas, bet kaip ir sąlygų nekeitė. Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti kiek konkrečiai siūloma įranga sunaudos elektros energijos, pateikiant detalius skaičiavimus, o kaip tiekėjas juos atliks, neribojo. Nurodo, jog nėra svarbu kokią metodiką taikys tiekėjai, skaičiuodami elektros energijos sunaudojimą, svarbu, kad jie būtų teisingi. Tvirtina, jog ieškovė kelia klausimą kaip dera įrenginiai technologinėms reikmėms su energijos poreikiu technologijai, tačiau akivaizdu, kad tiekėjas turi pasiūlyti įrenginius technologijai ir nurodyti kiek elektros energijos jie sunaudos. Jei tiekėjas pasiūlo, kad naudos tankintuvą dumblo tankinimui (technologijai ar technologinėms reikmėms), tai nurodo kiek jis naudos elektros energijos. Ieškovė klausė ar visus įrenginius turi įtraukti į elektros suvartojimo skaičiavimą ir perkančioji organizacija nieko nekeisdama, atsakė - visus, kuriuos pasiūlys tiekėjas technologinėms reikmėms, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose. Tai, kad ieškovei buvo aišku, jog turi pateikti elektros sąnaudas siūlomų įrenginių technologijai, patvirtina pateiktas pasiūlymas pirkime Nr. ( - ). Tvirtina, kad ir kituose 18 klausimo punktuose sąlygų nekeitė. Nurodo, kad pirkimo dokumentuose III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnyje „Specialieji reikalavimai“ išvardinti reikalavimai technologiniam procesui ir įrangai kiekvienai dumblo apdorojimo grandžiai bei pateikti priede Nr. 4 technologinė schema. Ieškovė kėlė klausimą, kuriuos procesus turi nurodyti kaip technologinius. Pateikus atsakymą, jog tuos, kuriuos pateikia pasiūlyme kaip technologinius procesus ir kuriuose naudojami chemikalai, ieškovė ėmė teigti, kad tai naujas reikalavimas, tačiau nepaaiškina kokius naujus duomenis kartu su pasiūlymu įpareigoja pateikti UAB „Utenos vandenys“ atsakymai į klausimą. Pagal pirkimo dokumentus tiekėjai privalėjo pateikti technologinius sprendinius, įrangą, naudojamus reagentus ir visa kita, kas reikalaujama pirkimo dokumentuose. Tvirtina, jog nieko naujo tiekėjams pateikti nereikalauta. Nurodo, kad UAB “Arginta” kėlė klausimus, kurie iškyla projektavimo stadijoje, detalizuojant sprendinius. Atsakymai priklauso konkrečiai nuo pasirinktų sprendinių, todėl UAB ”Utenos vandenys” negali konkretizuoti ir pateikti atsakymų vienam tiekėjui, kad jų laikytųsi ir kiti tiekėjai, kurie gali pasiūlyti kitokius technologinius sprendinius. Teigia, jog tiekėjas, kuris pretenduoja šiuos darbus atlikti, prieš pateikdamas pasiūlymą neprivalo suprojektuoti įrenginių, tačiau privalo turėti kompetencijos pateikti pasiūlymą, kuriame pagal siūlomus technologinius įrenginius, įvertintas šių įrenginių sunaudojamas reagentų kiekis. Nurodo, kad teikdama paklausimą UAB “Arginta” juos teikė ir į aiškiai nurodomus reikalavimus, pvz.: paklausimas dėl konkurso sąlygų I skyriaus II skirsnyje 3.7 “Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai” 1 lentelėje “Elektros energijos sąnaudos”. Tvirtina, kad pirkimo dokumentų "Reikalavimai technologiniam procesui ir įrangai", kuriame nurodyta, kad turi būti pasiūlyta kogeneracinė jėgainė, kurioje iš biodujų būtų gaminama elektros energija, suprantama, kad pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti elektros energijos kiekį, kurį pagamins minėta jėgainė. Priklausomai nuo to, kokią tiekėjas pasiūlys, kokie bus technologiniai sprendimai dėl biodujų išgavimo ir priklausys pagamintos elektros energijos kiekis. Atsakydama į ieškovės paklausimą nieko nepakeitė, nes tiekėjas turi nurodyti pagaminamos energijos kiekį to įrenginio kurį jis pasiūlys. Nurodo, kad užduodama klausimus, UAB “Arginta” akivaizdžiai parodo, kad ji piktnaudžiauja teise klausti, o ne siekia išsiaiškinti neaiškumus. Iš pateiktų ieškovės pasiūlymų, aišku, kad UAB “Arginta” neliko neaiškumų, kuris įrenginys gamins elektrą. Nurodo, kad ieškovė klausė kokiai H2S junginių koncentracijai turi būti skaičiuojamas chemikalų suvartojimo vidurkis esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis, nors pirkimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta koncentracija. Nurodo, kad nepagrįsti UAB “Arginta” teiginiai, jog buvo pakeistos pirkimo sąlygos dėl antrinės taršos, tariamai pareikalauta, kad tiekėjas suskaičiuotų antrinę taršą, nes toks reikalavimas buvo nustatytas pirkimo sąlygose, tačiau ieškovė kėlė klausimus kaip tai paskaičiuoti, kaip atlikti skaičiavimus, kurių kitiems tiekėjams nekilo. Teigia, jog atsakant į paklausimą, atsakovė tik konstatavo tą patį kas ir buvo pirkimo sąlygose, kad tiekėjas tai turi atlikti, atsižvelgdamas į savo siūlomus technologinius sprendinius, siekiant nedidinti valomų nuotekų užterštumo. Nurodo, kad į visus klausimus pateikė atsakymus 2018-09-18, kaip įmanoma tiksliau pagal suformuluotus klausimus. Nurodytame rašte pateikti atsakymai į klausimus yra aiškūs ir tikslūs bei suteikia galimybę tiekėjui pateikti pasiūlymą pirkime. Tai, kad ieškovė pateikė pirkimui pasiūlymą, paneigia jos nurodytus argumentus, kad pirkimo sąlygos nesudaro galimybės pirkime pateikti pasiūlymo.

4Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH prašo bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu, ieškovei nesilaikius išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nesant galimybės šia tvarka pasinaudoti, o teismui nusprendus nagrinėti UAB „Arginta“ ieškinį, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovė 2018-09-18 UAB “Utenos vandenys” atsakymus į tiekėjų klausimus klaidingai vadina „sprendimais“, tačiau jie sprendimais nelaikytini, nes atsakovė pirkimo sąlygų nepakeitė, o tik atsakė į tiekėjų klausimus, nenukrypstant nuo pirkimo sąlygų teksto reikšmės ir prasmės. Teigia, jog 2018-09-25 teikdama pretenziją dėl 2018-08-23 paskelbtų pirkimo sąlygų, ieškovė nesilaikė Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto termino teikti pretenziją dėl pirkimo sąlygų, todėl atsakovė pagrįstai paliko pretenziją nenagrinėta. Ieškovė nei pretenzijoje, nei ieškinyje nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių praleido terminą pretenzijai pateikti, kas leidžia spręsti, jog ieškinys, kuriuo ginčijamos pirkimo dokumentų sąlygos, yra aiškiai nepagrįstas. Nurodo, jog atmestini ieškovės argumentai, kad atsakymais į ieškovės 2018-09-18 ir kitų tiekėjų klausimus UAB „Utenos vandenys“ pakeitė pirkimo sąlygas, nes visi atsakovės atsakymai remiasi vien tik pirkimo sąlygų tekstu ir jo nepakeičia, o ieškinyje suformuluoti ieškinio pagrindai akivaizdžiai ginčija pačias pirkimo sąlygas, o ne atsakovės atsakymuose pateiktus atsakymus į tiekėjų klausimus. Nurodo, kad ieškovės argumentas, kad ji skundžia atsakymus, o ne 2018-08-23 paskelbtas pirkimo sąlygas, yra deklaratyvus ir nepagrįstas bei prieštarauja pretenzijoje ir ieškinyje pateiktiems argumentams. Be to, iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovė iš principo ginčija pirkimo sąlygas, nes prašo nutraukti pirkimą, o ne vien tik panaikinti tam tikrus atsakovės pateiktus atsakymus. Teigia, kad, praleidusi terminą pirkimo sąlygoms apskųsti, UAB „Arginta“ tikslingai teikė klausimus, siekdama gauti bet kokį atsakovės atsakymą į juos ir teikti pretenziją, o vėliau ir ieškinį teismui, ginčydama pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kaip atsakovė suformuluotų atsakymus į klausimus. Nurodo, jog ieškovė siekia sabotuoti pirkimą, bet kaip jį sužlugdyti ir toks UAB „Arginta“ siekis negali būti laikomas saugotinu ir gintinu privačiu interesu. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH nurodo, jog sutinka su atsakovės vertinimu, kad ieškinys yra ne tik akivaizdžiai nepagrįstas, tačiau ir nesąžiningas (CK 1.137 str. 3 d.). Nurodo, kad pirkimo sąlygos ieškinyje aptariamais aspektais nesiskiria (išskyrus papildomai įtrauktas 3 cheminių reagentų rūšis ir nurodymą, jei cheminis reagentas nenaudojamas, įrašyti „0“) nuo atsakovės anksčiau vykdyto to paties pirkimo objekto ankstesnio pirkimo (CVP IS pirkimo Nr. ( - )) sąlygų. Tvirtina, jog tuomet ieškovė pirkimo sąlygų tais pačiais aspektais nekvestionavo ir buvo pateikusi pasiūlymą, kurį atsakovė buvo pripažinusi tinkamu, kas reiškia, jog ieškovė analogiškas pirkimo sąlygas buvo supratusi ir jos jai buvo aiškios, todėl nėra jokių priežasčių manyti, kad šiuo metu jos galėjo pasidaryti neaiškios ir UAB ”Arginta” galėtų jų nesuprasti. Tvirtina, kad 2018-09-18 pateikti atsakovės atsakymai nekeičia pirkimo sąlygų, tačiau net jeigu teismas padarytų priešingą išvadą, t.y., kad kurie nors atsakymuose pateikti atsakovės atsakymai keičia pirkimo sąlygas, nebūtų pagrindo jo laikyti neteisėtu. Nurodo, kad perkantieji subjektai turi teisę daryti pirkimo sąlygų pakeitimus, įskaitant ir esminius, tačiau nei vienas iš UAB „Utenos vandenys“ pateiktų atsakymų nėra esminis, visiems tiekėjams paskelbtas, likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl net ir darant prielaidą, kad juose galėtų būti kokių nors pirkimo sąlygų pakeitimų, tai savaime neturėtų būti laikoma pirkimų principų ar tiekėjų teisių pažeidimu. Be to, ieškovė neprašė atsakovės pratęsti pasiūlymų pateikimo termino, o pretenzija reikalavo pirkimą nutraukti. WTE Wassertechnik GmbH nurodo, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog atsakymu 47 punkte atsakovė nustatė papildomus reikalavimus teikėjo kvalifikacijai, kurių nebuvo pirkimo sąlygų I skirsnio 5.3.3 punkte, nes atsakyme nurodytų rezultatų pasiekimo reikalingumo įtvirtinimą sąlygų 1 skirsnio 5.3.3 punkte aiškiai rodo reikalavimas būti sėkmingai ir tinkamai atlikus įrenginių projektavimo ir statybos (sumontavimo) darbus, gaunant jų pripažinimo tinkamu naudoti aktus arba užsakovų patvirtinimus apie tai. Teigia, jog tiekėjo prašymas nurodyti ir išvardyti visus dumblo apdorojimo įrenginius (technologinėms reikmėms), kurių bendrą metinį vidutinį elektros energijos suvartojimą tiekėjas turi apskaičiuoti ir įrašyti 1 lentelės 1-oje eilutėje, prieštarauja pirkimo dokumentuose įtvirtintam reikalavimui pačiam tiekėjui nurodyti siūlomus dumblo apdorojimo įrenginius (technologinėms reikmėms). Nurodo, jog atsakovė nepakeitė pirkimo sąlygų nuostatų pacitavusi kitas pirkimo sąlygų nuostatas, įpareigojančias pačius tiekėjus surašyti visus siūlomus technologinius įrenginius bei neįpareigojo tiekėjų 1 lentelės 1 ar 2 eilutėje nurodyti papildomų duomenų. Teigia, jog būtent pats tiekėjas, rengdamas pasiūlymą pirkime, vadovaudamasis savo žiniomis, patirtimi ir preliminariu įdirbiu rengiant pasiūlymą, privalo nurodyti visus reikalingus technologinius įrenginius bei elektros energijos suvartojimą juose, o pirkimo sąlygų normos pažymi, kurioms reikmėms sunaudojama elektros energija nebus laikoma sunaudojama technologinėms reikmėms (technologiniuose įrenginiuose). Nurodo, kad ieškovė pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją, kad pirkimo sąlygose nenustatyti kriterijai, kokius elektros energiją vartojančius dumblo apdorojimo įrenginius perkančiojo subjekto pirkimų komisija vertins kaip įrenginius technologinėms reikmėms, o kuriuos ne. Teigia, jog atsižvelgiant į vykdomo pirkimo tipą, konkrečius įrenginius technologinio proceso uždaviniams atlikti turi pasiūlyti kiekvienas tiekėjas savarankiškai, todėl perkantysis subjektas pagrįstai nepateikė baigtinio technologinių įrenginių sąrašo, o dokumentuose nurodė kriterijus jiems parinkti. Tvirtina, kad atsakymų 22.2 punkte pateiktas tiekėjo prašymas atsakovei nurodyti ir išvardyti visus objektus, kurių metinį vidutinį šiluminės energijos suvartojimą turi apskaičiuoti ir įrašyti 2 lentelės 1- oje eilutėje vertintinas kritiškai, nes vandentvarkos srityje patirties turintiems subjektams pastarasis dalykas yra aiškus ir negali kelti klausimų. Mano, jog klausimas yra užduotas siekiant gavus bet kokį atsakymą teikti pretenziją, o vėliau ir ieškinį teismui, ginčijant pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kaip atsakovė tą atsakymą suformuluotų. Nurodo, kad UAB “Utenos vandėenys” nepakeitė vienų pirkimo sąlygų nuostatų pacitavusi kitas pirkimo sąlygų nuostatas, įpareigojančias pačius tiekėjus nurodyti kogeneracinių blokų ir boilerių sunaudojamus ir išleidžiamus šilumos kiekius ir kitą pirkimo sąlygų 2 skirsnio 3.4 skyriuje ir 3.4 skyriaus 1.3.5 punkte reikalaujamą informaciją ir neįpareigojo tiekėjų 2 lentelės 1 ar 2 eilutėje nurodyti papildomų duomenų. Reikalaujamus pateikti duomenis nurodyti turi pats tiekėjas, rengdamas pasiūlymą. Tvirtina, jog pirkimo sąlygos nenustato, kad tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi atlikti projektavimo darbus ir projekto pagrindu suskaičiuoti dumblo apdorojimo įrenginių sunaudojamus ir pagaminamus šilumos kiekius. Trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovė nepakeitė pirkimo sąlygų, nurodydama surašyti visus jų siūlomus cheminius reagentus bei nurodyti jų sunaudojamus kiekius. Ieškovės argumentas, kad tiekėjo siūlomi naudoti reagentai ir kiti, nei nurodyta lentelėje, reagentai gali ir nesutapti, yra aiškiai nepagrįstas ir klaidinantis. 3 lentelės reikalavimai sudaro galimybę tiekėjui pasiūlyti bet kurią iš tolesnių cheminių reagentų sudėčių. Trečiasis asmuo teigia, kad nėra aišku iš kur ieškovei žinoma apie UAB „Sweco Lietuva“ 2018-07-27 raštą ir jo turinį, kuriuo perkančiajam subjektui pasiūlyta nustatyti išsamų ir baigtinį cheminių reagentų sąrašą, apie kuriuos WTE Wassertechnik GmbH neturi žinių. Teigia, jog tai leidžia manyti, kad pirkimo dokumentų rengimo metu UAB „Arginta“ nesąžiningai mėgino įtakoti pirkimo dokumentų turinį. Be to, teigia, jog UAB „Sweco Lietuva“ 2018-07-27 rašte yra pateikta tiktai rengėjo nuomonė ir pasiūlymas nustatyti maksimaliai išsamų ir baigtinį cheminių reagentų sąrašą. Tvirtina, jog baigtinio cheminių reagentų sąrašo nustatymas pirkimo dokumentuose lemtų tai, kad tiekėjų galimybės siūlyti efektyviausius technologinius sprendinius (parinkti pačius tinkamiausius cheminius reagentus) būtų suvaržytos. Be to, perkančiajam subjektui reikėtų keisti ir paties vykdomo „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos“ pirkimo tipą ir vykdyti jį ne pagal FIDIC „Geltonąją“ knygą, o pagal FIDIC „Raudonąją“ knygą. Nurodo, kad apriboti ir neleisti tiekėjui nurodyti cheminių reagentų, kuriuos jis numato naudoti, reikštų neįvertinti visų išlaidų reagentams bei negauti jiems garantijos. Tvirtina, jog pirkimo dokumentai suteikia tiekėjams visas galimybes pasiūlyti visus technologiniame procese jų siūlomus naudoti reagentus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad kartu su pasiūlymu teikėjo pateikta garantija, atitinkanti pirkimo sąlygų 2 skirsnio „Pasiūlymų forma ir priedai“ 3.6 skyriaus „Garantijos“ 3.6.3 poskyrio „Vartojamų reagentų kiekio garantija“ reikalavimus, būtų negaliojanti. Atsiliepimu į ieškinį WTE Wassertechnik GmbH tvirtina, jog UAB „Arginta“ teiginiai dėl vidutinio ir didžiausio srauto ir apkrovimo sąlygų yra nepagrįsti. Nurodo, kad pirkimo sąlygų II skirsnio 3.4 skyriaus 1.5.1 punkte buvo reikalavimas pateikti duomenis esant vidutinio (kaip matyti iš atsakymų 18.1 punkto, jis atitinka projektinį) ir didžiausio (kaip matyti iš atsakymų 18.1 punkto, jis atitinka maksimalų) srauto bei apkrovimo sąlygomis. Tai reiškia, kad atsakovei pateikus atsakymą, naujų reikalavimų neatsirado, tik UAB “Utenos vandenys” paaiškino vandentvarkos srityje veikiantiems tiekėjams ir taip aiškius dalykus - kad vidutinio srauto ir apkrovimo sąlygos yra tas pats, kas ir projektinio srauto ir apkrovimo sąlygos, o didžiausio srauto ir apkrovimo sąlygos yra tas pats, kas ir maksimalaus srauto, ir apkrovimo sąlygos. Teigia, jog nepagrįsti UAB „Arginta“ teiginiai ir dėl elektros energijos sąnaudų skaičiavimo metodikos, nes atsakovė atsakymų 18.2 punkte atsakė, jog neriboja tiekėjo ir nekelia reikalavimo įrenginio vartojamos elektros energijos skaičiavimui konkrečia metodika. Atkreipia dėmesį, kad už elektros energijos sąnaudų duomenis atsakingas yra ne perkantysis subjektas, o pats tiekėjas. Nurodo, jog atmestini UAB “Arginta” argumentai dėl įrenginių technologijai arba technologinėms reikmėms, nes į tiekėjo klausimą, ar pateikiant energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimus, esant projektinėms sąlygoms, privalo būti įtraukti visi įrenginiai, išvardinti pirkimo sąlygų 2 skirsnio 3.2 skyriuje „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ ir visų šių įrenginių veikimą užtikrinantys įrenginiai, UAB ”Utenos vandenys” 18.3 punkte atsakė teigiamai. Kritiškai vertintini ieškovės teiginiai, jog „technologinių reikšmių“ sąvoka pirkimo dokumentuose nėra apibrėžta ir gali būti suprantama skirtingai, o perkantysis subjektas nenurodė, kas yra įrenginiai technologinėms reikmėms, nes minėtos sąvokos yra sinonimai. Tvirtina, jog ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygų 2 skirsnio 3.2 skyriuje „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ nurodyta, jog tiekėjas turi nurodyti energijos poreikį technologijai. Teigia, jog pirkimo sąlygų nuostata tokio reikalavimo neįtvirtina. Tretysis asmuo nurodo, kad nepagrįsti UAB „Arginta“ argumentai dėl vidutinio ir didžiausio srauto ir apkrovimo sąlygų. Nurodo, kad ieškovė teigia, jog UAB “Utenos vandenys” atsakymuose, nurodytuose 18 punkto papunkčiuose nenurodė tiekėjo prašomų duomenų, nors nustatė naujas, pirkimo dokumentuose nenustatytas sąlygas. Teigia, jog šis ieškovės argumentas yra abstraktus ir nekonkretizuotas, todėl laikytina, kad neįrodytas ir į tokį tiekėjo pretenzijos argumentą perkantysis subjektas neturėtų galimybių atsakyti. Be to, iš 18 punkte pateiktų atsakymų matyti, kad atsakovė į tiekėjo klausimus atsakė, tačiau jokių pirkimo dokumentų sąlygų nepakeitė. Tvirtina, jog nepagrįsti UAB “Arginta” argumentai dėl technologinių procesų, nes į atsakymų 19.1 punkte nurodytą klausimą, kuriuos procesus tiekėjas turi nurodyti kaip technologinius procesus ir kuriuos technologinius procesus tiekėjas turi priskirti pagrindiniams technologiniams procesams, atsakovė atsakė, kad „tuos, kuriuos pateikia pasiūlyme kaip technologinius procesus ir kuriuose naudojami chemikalai“. Nors ieškovė teigia, jog tai naujas reikalavimas, tačiau pirkimo sąlygų reikalavimų nepakeitė, jų nepapildė, nepraplėtė ir nesusiaurino, o visi procesai, kuriuos tiekėjas pasiūlyme pateikia kaip technologinius, įskaitant ir tuos, kuriuose naudojami cheminiai reagentai, be jokių abejonių laikytini technologiniais procesais.

5Atsiliepime į ieškinį WTE Wassertechnik GmbH teigia, jog nepagrįsti ieškovės teiginiai ir dėl cheminių reagentų skaičiavimo, nes į klausimą kokios cheminės lygtys bus pagrindinės ir kurias pagrindines chemines lygtis privalo nurodyti tiekėjas, atsakovė atsakė, kad vadovaujantis pirkimo sąlygomis, tiekėjas turi nurodyti pagrindines chemines lygtis ir pan., siūlomų chemikalų dozavimo pagrindimui. Atsakymų 19.5 punkto klausime ieškovė prašė paaiškinti, kas bus laikoma tinkamu pagrindimu be pagrindinių cheminių lygčių, į ką atsakovė atsakė, kad tinkamu pagrindimu bus laikoma pagalbinė informacija, kuri pagrįs siūlomų chemikalų dozavimą. Atsakymų 19.6 punkto klausime ieškovė, prašė nurodyti visų teršalų, kurie turi būti pašalinti, skaičiuotinus kiekius ir/ar jų koncentraciją medžiagoje, ir visų teršalų normas, kurios turi būti pasiektos technologinio proceso metu ir atskirose jo dalyse, į ką UAB ”Utenos vandenys” atsakė, kad tiekėjas yra atsakingas už chemikalų suvartojimo vidurkių, esant projektinėms ir apkrovimo sąlygoms, pagal savo siūlomus technologinius sprendinius skaičiavimą, nes pagal tai teikia vartojamų reagentų kiekio garantiją. Ieškovė teigia, jog atsakymuose nėra paaiškinta, kokia informacija tiekėjas turi pagrįsti siūlomų chemikalų dozavimą, kokios sąlygos pagal tiekėjo siūlomus technologinius sprendimus turi būti įvertintos kaip projektinės srauto ir apkrovimo sąlygos ir kt.. Trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovės atsakymai neprieštarauja pirkimo sąlygų 2 skirsnio 3.4 skyriaus 1.5.2 punkto normai, jos reikalavimų nepapildo ir nesusiaurina. Teiginiai, jog atsakymuose nėra paaiškinta, kokia informacija tiekėjas turi pagrįsti siūlomų chemikalų dozavimą, yra aiškiai nepagrįstas, nes tokio klausimo ieškovė neteikė perkančiajam subjektui. Nurodo, jog chemikalų dozavimas turi būti pagrįstas, tačiau perkantysis subjektas neribojo tiekėjų kokiais įrodymais ar informacija tai galima padaryti. Mano, jog taip yra todėl, kad sprendimas, kokias konkrečias pagrindimo priemones naudoti priklauso nuo konkretaus tiekėjo parinktų technologinių sprendinių, pasiūlytų technologinių įrenginių ir parinktų cheminių reagentų. Nurodo, kad visi dumblo srauto parametrai yra nurodyti pirkimo dokumentų III skyriuje ir teikėjas gali apsiskaičiuoti savo pasiūlytų įrenginių veikimo parametrus esant vidutiniam (pagal atsakymų 18.1 punkto atsakymą atitinkančiam projektinį) ir didžiausiam (pagal atsakymų 18.1 punkto atsakymą atitinkančiam maksimalų) apkrovimui. Ieškovės argumentai, kad atsakovė nenurodė (neišvardino) teršalų, kurie turi būti pašalinti iš dumblo, nenurodė duomenų, apie jų skaičiuotinus kiekius ir/ar jų koncentraciją medžiagoje, nenurodė teršalų normų, kurios turi būti pasiektos technologinio proceso metu ir atskirose jo dalyse, todėl tiekėjams niekur nėra nustatyta nei duomenų skaičiavimams, nei skaičiavimo metodikų ir jokių suprantamų pagrindimo kriterijų, yra nepagrįsti vien dėl to, kad perkantysis subjektas pirkimą vykdo FIDIC „Geltonosios“ knygos pagrindu, pagal kurią daugelį dalykų privalo apskaičiuoti ir įvertinti tiekėjas, kuris ir žino savo numatomus siūlyti technologinius sprendinius, numatomus naudoti technologinius įrenginius, numatomus sunaudoti cheminius reagentus, gebėjimą valdyti technologinį procesą, Utenos valyklos gaunamose nuotekose esančius kai kuriuos teršalus, kurių koncentracija nurodyta pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnyje. Teigia, jog iš visos turimos informacijos tiekėjas ir turi nustatyti, kokie kiti teršalai susidarys dumblo apdorojimo procese ir kaip valdyti technologinį procesą ir kokius cheminius reagentus tiekėjas turi naudoti, kad kitų teršalų nesusidarytų ar susidarytų kuo mažiau, o esantys ir technologinio proceso metu susidarę teršalai būtų pašalinti iki pirkimo dokumentuose ir taikytinuose teisės aktuose reikalaujamų parametrų.

6Atsakymų 21.5 punkte nurodytame klausime ieškovė klausė, kokį kokio (-ių) įrenginio (-ių) pagaminamos elektros energijos kiekį tiekėjas turi nurodyti 1 lentelės 2-oje eilutėje, į ką atsakovė atsakė, kad toje eilutėje turi būti nurodytas tiekėjo siūlomų įrenginių pagaminamos elektros energijos kiekis. Ieškovė teigia, jog pirkimo sąlygose nėra nurodyta dumblo apdorojimo įrenginių, o 1 lentelės 2 eilutėje, nurodydamas įrenginių suvartojamą elektros energiją (jos sąnaudas), tiekėjas turi nurodyti bendrą tų įrenginių suvartojamą elektros energijos kiekį, sumuodamas kiekvieno įrenginio suvartojamą elektros energijos kiekį, tačiau esą negali to padaryti ir užpildyti savo pasiūlymo. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH nurodo, kad ieškovės argumentai yra nepagrįsti, nes 1 lentelės 2 eilutėje įrašyta tiekėjų pareiga nurodyti jų siūlomų įrenginių pagaminamos elektros energijos kiekį yra visiškai akivaizdi iš minėtos eilutės teksto „Skaičiuotinas bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai [b]“. Nurodo, kad pagal pirkimo dokumentų reikalavimus pats tiekėjas privalo pasiūlyti pirkimo dokumentuose aprašytam technologiniam procesui tinkamai vykdyti ir jo uždaviniams pasiekti reikalingus technologinius įrenginius, įskaitant ir elektros energiją gaminančius įrenginius, todėl pirkimo dokumentuose nenurodytas ir negali būti nurodytas šių įrenginių sąrašas. Teigia, jog atsakovė negali žinoti kokius technologinius sprendinius parinks, įskaitant kiek biodujų technologinių procesų metu pagamins ir kokius elektros energiją gaminančius įrenginius pasiūlys tiekėjas. Tvirtina, jog jeigu atsakovė atsakymuose būtų nurodžiusi jos manymu galimus naudoti elektros energijos įrenginius tai būtų iš esmės pakeitusi pirkimo sąlygas ir viso pirkimo tipą. Be to, nurodo, kad 1 lentelės 2 eilutėje reikalaujama nurodyti dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos (o ne suvartojamos) elektros energijos kiekį.

7Nurodo, kad atsakymų 38 punkte nurodytame klausime ieškovė pacitavo pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 3 skyriaus „Reikalavimai technologiniam procesui ir įrangai“ 3.5 skyriaus „Nuotekų dumblo pūdymo grandis“ 3.5.3 poskyrio „Biodujų ūkis“ 3.5.3.1 punkte nurodytą informaciją, kad „Biodujų sudėtyje bus H2S junginių, kurių koncentracija gali būti nuo 150 iki 3000 ppm.“ ir prašė nurodyti kokiai H2S junginių koncentracijai turi būti skaičiuojamas chemikalų suvartojimo vidurkis esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygoms. UAB “Utenos vandenys” atsakė, kad tai priklauso nuo tiekėjų pasiūlytų technologinių sprendinių, todėl tiekėjas tai įvertinęs turi sugebėti apsiskaičiuoti ir nurodyti pasiūlyme. Ieškovė teigia, kad pagal šią informaciją negali užpildyti pasiūlymo. WTE Wassertechnik GmbH nurodo, kad pirkimo dokumentų normoje nurodytos informacijos visiškai pakanka tam, kad parengti ir pateikti pasiūlymą pagal paties tiekėjo parinktus technologinius sprendinius nustatant koks cheminių reagentų vidurkis bus reikalingas technologiniame procese susidarančių H2S junginių pašalinimui. Teigia, kad atsakovė negali žinoti kokius technologinius sprendinius parinks tiekėjas, įskaitant kiek biodujų jo parinktų technologinių procesų metu pagamins bei kiek konkrečiai jose susidarys H2S junginių, todėl pagrįstai pirkimo dokumentuose nurodė ribinius H2S junginių dydžius.

8Trečiasis asmuo nurodo, kad ieškovė prašė perkančiojo subjekto nurodyti valomų nuotekų užterštumą fosforu ir iki kokios koncentracijos fosforas turi būti sumažintas dumblo vandenyje iš dumblo tirštinimo ir sausinimo įrenginių. Atsakovė atsakė, kad skaičiavimus tiekėjas turi atlikti, atsižvelgdamas į savo siūlomus technologinius sprendinius, siekiant nedidinti valomų nuotekų užterštumo. UAB „Arginta“ tvirtina, jog atsakovė tiekėjo siūlomai įrangai kelia nuotekų antrinės taršos kokybinius reikalavimus, lygindamas juos su ta nuotekų tarša, kuri pateks į dumblo apdorojimo įrenginius, tačiau šios patenkančios taršos kokybinių parametrų nenurodo, todėl, nežinodamas pirminio nuotekų taršos rodiklio, negali imtis kokių nors skaičiavimų, kaip nurodoma sprendime, antriniam nuotekų rodikliui nustatyti. Trečiasis asmuo nurodo, kad šie ieškovės argumentai yra nepagrįsti, nes atsakymu atsakovė nepakeitė 3.5.2.6 punkto reikalavimų, o akcentavo, kaip nurodyta ir 3.5.2.6 punkte, kad tiekėjo siūlomi technologiniai sprendiniai turėtų nedidinti valomų nuotekų užterštumo. Nurodo, kad įvairiuose literatūros apie nuotekų valymą šaltiniuose yra duomenys apie įprastinių buitinių nuotekų užterštumą. Remdamasis šiais duomenimis, pirkimo dokumentuose pateiktais dumblo parametrais ir nurodyta teršalų koncentracija, gerąja inžinerine praktika ir savo patirtimi bei siūlomais technologiniais sprendiniais, savo atliekamu technologinių procesų valdymu, siūloma technologine įranga ir cheminiais reagentais, tiekėjas gali įsivertinti fosforo ir kitų teršalų susidarymą įvairiuose dumblo apdorojimo etapuose. Teigia, jog tiekėjas turi visas galimybes užtikrinti, kad antrinė tarša nesusidarytų, t. y. neviršytų pirminio nuotekų taršos rodiklio.

9Dubliku ieškovė UAB “Arginta” nurodo, kad iš atsakovės sprendimo palikti pretenziją nenagrinėtą turinio matyti, kad UAB “Utenos vandenys” pretenzijos pateikimo terminą skaičiuoja nuo pirkimo sąlygų paskelbimo. Tačiau nei sprendime palikti pretenziją nenagrinėta, nei atsiliepime į ieškinį, nenurodo, kodėl pretenzijos terminą reikėtų skaičiuoti ir kodėl jį skaičiuoja nuo pirkimo sąlygų paskelbimo, o ne nuo pirkimo sąlygų paaiškinimo paskelbimo. Nurodo, kad pretenzija yra dėl tų pirkimo sąlygų, kurias UAB “Utenos vandenys” nustatė 2018-09-18, tiekėjams paskelbdama pirkimo sąlygų paaiškinimus raštu nr. ( - ) „Dėl paklausimų“, todėl pretenziją tiekėjai pateikti privalėjo per 10 dienų nuo minėtos, o ne nuo 2018-08-23 datos ir todėl nustatyto 10 dienų termino pretenzijai paduoti nepažeidė. Teigia, jog atsakovė nenurodė jokių argumentų, kodėl pretenzijos termino neskaičiuoja nuo 2018-09-18, todėl UAB „Utenos vandenys“ sprendimas palikti nenagrinėtą pretenziją yra nemotyvuotas, šiuo sprendimu pažeista Pirkimų įstatymo 109 straipsnio 3 dalyje perkančiajam subjektui nustatyta pareiga, todėl sprendimas yra neteisėtas. Nurodo, kad 2018-09-18 UAB „Utenos vandenys“ rašte nr. ( - ) yra išdėstytas tos pačios dienos bendrovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimo turinys, todėl raštu Nr. ( - ) UAB „Arginta“ gavo UAB „Utenos vandenys“ sprendimą Utenos dumblo apdorojimo įrenginių viešojo pirkimo procedūroje, o WTE Wassertechnik GmbH atsiliepimo teiginys, kad UAB „Utenos vandenys“ sprendime dėl pirkimo sąlygų atsakė į tiekėjų klausimus, o ne priėmė sprendimą, prieštarauja Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 1 ir 5 dalies nuostatoms. Teigia, jog priešingai nei teigia WTE Wassertechnik GmbH, perkančiojo subjekto atsakymai į tiekėjų klausimus yra perkančiojo subjekto komisijos sprendimai, todėl tiekėjas turi teisę ginčyti perkančiojo subjekto priimtus sprendimus ir prašyti juos pakeisti ar panaikinti. Nurodo, kad perkantysis subjektas, atsakydamas į tiekėjų klausimus paaiškina ar patikslina pirkimo sąlygas ar pirkimo procedūras. Jeigu perkantysis subjektas nepaaiškina ar nepatikslina pirkimo dokumentų, tai į tiekėjo klausimus jis neatsako ir tai yra savarankiškas pagrindas teismui naikinti 2018-09-18 sprendimą dėl pirkimo salygų. Nesutinka su WTE Wassertechnik GmbH teiginiu, kad UAB „Utenos vandenys“ „nepakeitė vienų konkurso sąlygų nuostatų pacitavusi kitas konkurso sąlygų nuostatas“, nes 2018-08-23 pirkimo sąlygose buvęs reikalavimas pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnyje 3.7 Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 1 lentelėje Elektros energijos sąnaudos 1 eilutėje nurodyti skaičiuotiną bendrą metinį vidutinį elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose tiktai technologinėms reikmėms, t.y. neįskaitant patalpų apšvietimo, šildymo, vėdinimo ir pan. poreikių, 2018-09-18 buvo pakeistas reikalavimu nevertinti energijos poreikio plovimo vandens, rezervuarų tuštinimui ir objekto drenažo siurblių darbui, apšildymui, apšvietimui, ventiliacijai ir smulkioms energijos sąnaudoms pastatuose, objekto lauko apšvietimui ir pan.. Teigia, jog 2018-09-18 nurodytoje lentelės eilutėje energijos poreikio kitoms reikmėms buvo priskirtos dar ir energijos sąnaudos plovimo vandens, rezervuarų tuštinimui, objekto drenažo siurblių darbui ir smulkioms energijos sąnaudoms pastatuose, objekto lauko apšvietimui ir pan.. Be to, 2018-09-23 pirkimo sąlygose buvęs reikalavimas konkurso sąlygų I skyriaus II skirsnyje 3.7 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 1 lentelėje Elektros energijos sąnaudos 1 eilutėje nurodyti skaičiuotiną bendrą metinį vidutinį elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose esant projektinei apkrovai, o 2018-09-18 šis reikalavimas buvo pakeistas reikalavimu nurodyti elektros energijos suvartojimą esant jų instaliuotajai galiai, veikimo trukmei esant vidutinio ir didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikti viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimus esant projektinėms sąlygoms. Tvirtina, jog tie patys argumentai yra ir dėl kitų atsiliepimų punktų argumentų, kurie yra surašyti ne vertinant, kas yra parašyta 2018-08-23 pirkimo sąlygose ir 2018-09-18 sprendime dėl pirkimo sąlygų, o tiesiog vadovaujantis elementariai logikai prieštaraujančiomis interpretacijomis. Nurodo, jog 2018-08-23 pirkimo sąlygose ir 2018-09-18 sprendime dėl pirkimo sąlygų nustatytos pirkimo sąlygos skyrėsi pirkimo sąlygų dalyse dėl šilumos energijos bei reagentų lentelių, nurodytų pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnio 3.7 punkto “Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai” 2 lentelės 1 eilutės, pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnio 3.7 punkto “Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai” 3 lentelės 1 eilutės bei pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnio 3.4 punkto “Rangovo techninis pasiūlymas” 1.5 punkto, I skyriaus II skirsnio “Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos” 3.2 punkto, pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnio 3.4 punkto “Rangovo techninis pasiūlymas” 1.5.2 punkto, pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.3.1 punkto pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.2.6 punkto. Šių skirtumų nei WTE Wassertechnik GmbH, nei UAB „Utenos vandenys“ savo atsiliepimuose neneigia, tačiau juos nepagrįstai vertina, kaip nekeičiančius pirkimo sąlygų. Nurodo, kad WTE Wassertechnik GmbH atsiliepime teigia, jog UAB „Utenos vandenys“ 2018-09-18 sprendime dėl pirkimo sąlygų esantys pakeitimai yra padaryti teisėtai, t.y., tokių pakeitimų įstatymas nedraudžia. Nurodo, kad UAB „Arginta“ neginčija atsakovės teisės daryti pirkimo sąlygų pakeitimus, tačiau pateikia argumentus, kad 2018-09-18 sprendime dėl pirkimo sąlygų, UAB „Utenos vandenys“ dalis nustatytų pirkimo sąlygų yra neteisėta ir šiuo pagrindu prašo panaikinti atitinkamą šio sprendimo dalį. Nurodo, kad nei UAB „Utenos vandenys“, nei WTE Wassertechnik GmbH pirkimo sąlygų neteisėtumo neginčija, todėl ieškinyje ir šiame dublike išdėstyti argumentai sudaro pagrindą teismui naikinti UAB „Utenos vandenys“ 2018-09-18 rašte Nr. ( - ) “Dėl paklausimų” atsakymuose Nr. 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.4, 19.5, 19.6, 21.1, 21.5, 22.2, 23.1, 23.2, 24-36, 38, 40, 47 nurodytus pirkimo dokumentų paaiškinimus, kaip neteisėtas pirkimo sąlygas nustatančius dokumentus, priimtus UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimu. Šį sprendimą panaikinus, viešasis pirkimas UAB „Utenos vandenys“ Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimas, pirkimo Nr. ( - ) turi būti nutrauktas, nes jo sąlygos, išdėstytos pirkimo dokumentuose yra neteisėtos.

10Tripliku UAB “Utenos vandenys” nurodo, kad dubliku UAB “Arginta” nepateikė jokių argumentų, paneigiančių perkančiosios organizacijos motyvus, jog ieškovė tinkamai nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl netenka teisės savo galimai pažeistų teisių ginti teisme. Nurodo, kad įvertinusi termino pretenzijai pateikti praleidimą, pagrįstai detaliai nevertino pretenzijos bei nepasisakė dėl joje pateiktų argumentų. Tvirtina, kad teiginiu, jog „jeigu perkantysis subjektas nepaaiškina ar nepatikslina pirkimo dokumentų, tai į tiekėjo klausimus jis neatsako“, ieškovė siekia iškreipti ikiteisminę ginčų sprendimo procedūrą ir diskredituoti tiekėjų galimybę teikti klausimus pirkimo procedūrų metu, neskundžiant pirkimo sąlygų. Nurodo, kad Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 423² straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų ir kituose įstatymuose nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Teismų praktikoje nuosekliai aiškinama, kad byloje turi būti įvertinta, ar tiekėjas turėjo tam tikrus duomenis, galėjo jais remtis ir ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu kelti tam tikrus reikalavimus. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Nurodo, kad UAB „Arginta“ nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos viešuosiuose pirkimuose, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas, o byla nutrauktina. Teigia, jog nuo pirkimo dokumentų paskelbimo pradžios tiekėjams buvo žinoma, kad pagal pirkimo sąlygas I skyriaus II skirsnio 3.7 Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 1 lentelėje, pirmoje ir antroje eilutėse turi būti įrašytos reikšmės paimtos iš detalių skaičiavimų, pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu. Tai aiškiai buvo nurodyta pastraipoje ,,Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti Užsakovo reikalavimuose nurodytoms projektinėms apkrovoms“, pateiktoje lentelės viršuje. Teigia, jog lentelėje esančių eilučių pavadinimų (antraščių) negalima pažodžiui sutapatinti su reikalavimais, kuriuos turi pateikti tiekėjas. Be to, pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 2.1 punkte buvo aiškiai nurodyta, kad „Perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose ir yra paminėtos bent viename iš sutartį sudarančių dokumentų. Šie dokumentai pateikti pirkimo dokumentų II-V skyriuose“. Tvirtina, jog visuose atsakymuose į ieškovės paklausimus pateikė paaiškinimus, nekeisdamas pirminių sąlygų. Pateikdama atsiliepimą, detaliai nurodė pateiktų paaiškinimų motyvus ir principus, tuo tarpu ieškovė dublike nepateikė jokių argumentus, kad tai paneigtų bei nenurodė kodėl tariamai pakeistos sąlygos yra neteisėtos.

11Tripliku WTE Wassertechnik GmbH nurodo, jog ieškovės argumentas, kad ji skundžia atsakymus, o ne 2018-08-23 paskelbtas pirkimo sąlygas, yra deklaratyvus ir nepagrįstas bei prieštarauja pretenzijoje ir ieškinyje UAB “Arginta” pateiktiems argumentams, nes iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovė ginčija pirkimo sąlygas, nes prašo nutraukti pirkimą, o ne vien tik panaikinti tam tikrus atsakymuose pateiktus atsakymus. Nurodo, kad ieškovė praleido terminą ginčyti pirkimo sąlygas, o atsakymų į tiekėjų klausimus paskelbimas, kuris nekeičia jau anksčiau paskelbtų pirkimo sąlygų nuostatų reikšmės ir prasmės, neatnaujina įstatymo nustatyto termino anksčiau paskelbtoms pirkimo sąlygų nuostatoms ginčyti. Tvirtina, jog atsakovė dublike nepaneigė WTE Wassertechnik GmbH atsiliepimo į ieškinį, kad byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu. Trečiasis asmuo teigia, kad ieškovė dublike nepagrįstai teigia, jog atsakovė ir trečiasis asmuo pripažįsta, kad UAB “Utenos vandenys” atsakymais buvo pakeistos pirkimo sąlygos, neneigia daugumos WTE Wassertechnik GmbH atsiliepimo į ieškinį argumentų. Nurodo, jog nors UAB “Arginta” teigia, kad pirkimo sąlygos esančios netikslios ir neaiškios, tačiau tai jai nekliudė pateikti pasiūlymo ankstesniame to paties pirkimo objekto pirkime (CVP IS pirkimo Nr. ( - )), bet, kaip nurodo atsakovė, ir šiame pirkime. Teigia, jog perkantysis subjektas dumblo apdorojimo įrenginius perka pagal FIDIC „Geltonąją“ knygą, siekdamas parinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kai perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nurodo technologinę schemą ir jos uždavinius bei kriterijus technologiniams įrenginiams, o technologinius sprendinius, technologinę įrangą ir cheminius reagentus turi parinkti ir pasiūlyti pats tiekėjas. Teigia, jog klausimais, į kuriuos atsakė UAB “Utenos vandenys”, ieškovė prašė perkančiojo subjekto nurodyti šiuos dalykus vietoje paties tiekėjo. Tvirtina, jog jeigu perkantysis subjektas pats vietoje tiekėjo nurodytų visus šiuos dalykus, jis ne tik iš esmės pakeistų pirkimo sąlygas, bet ir pirkimo tipą - jis ne tik nebegalėtų būti vykdomas pagal FIDIC „Geltonąją“ knygą, bet turėtų būti vykdomas pagal FIDIC „Raudonąją“ knygą, o laimėjęs pasiūlymas turėtų būti parenkamas ne pagal ekonominio naudingumo kriterijų, bet pagal mažiausios kainos kriterijų. Teigia, jog dumblo apdorojimo įrenginių pirkime perkančiajam subjektui, kuris yra nuotekų valymo įrenginių valdytojas, ypač svarbu geriausią pasiūlymą atrinkti būtent pagal ekonominio naudingumo, o ne mažiausios kainos kriterijų, nes šių įrenginių veikimui ilgesniame laikotarpyje esminę reikšmę turi ne vien tokių įrenginių įrengimo kaina, bet ir jų elektros energijos, šiluminės energijos ir cheminių reagentų sąnaudos, o taip pat ir tas sąnaudas mažinantis pagaminamos elektros energijos kiekis, nes nuo to priklauso, ar nedidėtų vandens ir nuotekų tarifas vartotojams. Tvirtina, kad anksčiau vykdytame to paties pirkimo objekto pirkime (CVP IS pirkimo Nr. ( - )), kurio sąlygos UAB ”Arginta” ieškinyje keliamais aspektais buvo vienodos, kaip ir šio pirkimo (išskyrus papildomai įtrauktas 3 cheminių reagentų rūšis ir nurodymą, jei cheminis reagentas nenaudojamas, įrašyti „0“), ieškovė pasiūlymą pateikė, tokį pasiūlymą UAB “Arginta” pateikė ir šiame pirkime, todėl akivaizdu, kad ieškovė nepagrįstai kvestionuoja pirkimo dokumentų nuostatas, o tai daro vien tam, kad dėl trečiajam asmeniui nežinomų priežasčių sužlugdytų pirkimą.

12Ieškinys atmestinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-08-23 atsakovė UAB „Utenos vandenys“ Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė pirkimą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. ( - ) (toliau ir pirkimas). Iš bylos dokumentų matyti, kad 2018-09-11 UAB „Arginta“ pateikė atsakovei klausimus dėl pirkimo, į kuriuos UAB „Utenos vandenys“ atsakė 2018-09-18 raštu Nr. ( - ). Manydama, jog atsakymais į paklausimus atsakovė pakeitė pirkimo sąlygas, 2018-09-25 UAB „Arginta“ pateikė pretenziją ir 2018-09-26 gavo atsakymą, jog pretenzija paliekama nenagrinėta, nes pateikta pavėluotai. Ieškovė UAB „Arginta“ teigia, jog termino pateikti pretenziją nepraleido, o atsakovė UAB „Utenos vandenys“, trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH nurodo, jog ieškovė ne tik ginčija 2018-08-23 paskelbtas pirkimo sąlygas, kurios atsakymais į paklausinius iš esmės nebuvo pakeistos, bet ir praleido terminą pateikti pretenziją, todėl byla nutrauktina, UAB „Arginta“ nesilaikius tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nesant galimybės šia tvarka pasinaudoti.

14Civilinio proceso kodekso 423² straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. CPK 4233 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad keisti pareikšto ieškinio pagrindą ar dalyką draudžiama, išskyrus atvejus, kai tokio pakeitimo būtinybė iškilo vėliau arba teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo. Minėtos nuostatos įtvirtina, kad pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

15Byloje nustatyta, kad UAB „Utenos vandenys“ vykdo tarptautinės vertės pirkimą, todėl pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas tiekėjai turi teisę per 10 dienų terminą pateikti pretenziją perkančiajam subjektui. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ tvirtina, kad pretenziją UAB „Arginta” pateikė praleidusi minėtą terminą, nes pretenzija pareikšta 2018-09-25 dėl 2018-08-23 atsakovės paskelbto pirkimą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ pirkimo sąlygų. Su minėtais teiginiais nėra pagrindo sutikti.

16Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiojo subjekto pareiga pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją apie pirkimo sąlygas. Be to, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkantysis subjektas nupirkti tai, ko reikia (Įstatymo 48 straipsnio 4 dalis). Minėto įstatymo 2 straipsnio 15 punkto nuostatos nustato, kad pirkimo dokumentai yra perkančiojo subjekto pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, reguliarus orientacinis skelbimas ar skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kurie naudojami kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, pirkimo-pardavimo sutarties projektas, pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkimui taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai). LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau ir VPĮ) 2 straipsnio 39 punktas taip pat nustato, jog viešojo pirkimo dokumentai yra ne tik perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai, bet ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, o perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-323/2009; Nr. 3K-3-436/2011; Nr. e3K-3-39-690/2015 ir kt.). Kadangi asukščiau paminėti abu įstatymai reglamentuoja viešuosius pirkimus, darytina išvada, jog kasacinio teismo išaiškinimai dėl pirkimo dokumentų taikytini ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatoms, todėl konstatuotina, jog atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atsakymai į tiekėjų paklausimus laikytini pirkimo dokumentų dalimi. Kadangi, 2018-09-18 gavusi atsakymus į paklausimus ieškovė darė išvadą, jog UAB ”Utenos vandenys” atsakymais pakeičiami 2018-08-23 pirkimo sąlygų reikalavimai, todėl UAB “Arginta” turėjo teisę teikti pretenziją ir šią pretenziją pateikė savalaikiai. Dėl paminėto, darytina išvada, jog UAB “Utenos vandenys” be pagrindo ieškovės pretenziją paliko nenagrinėtą, nurodydama, jog yra praleistas pretenzijos padavimo terminas. UAB “Arginta” savalaikiai pateikus atsakovei pretenziją, darytina išvada, jog ji laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos ir ja pasinaudojo, todėl atmestini atsakovės ir trečiojo asmens teiginiai, jog civilinė byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu.

17Ieškovė UAB “Atginta” nurodo, kad UAB “Utenos vandenys” vykdomo pirkimo sąlygos yra netikslios, neaiškios, todėl negali pateikti tinkamo pasiūlymo, o perkantysis subjektas negalės nupirkti tai, ko reikia. Ieškovė teigia, jog atsakovei pateikus paklausimus, atsakymais UAB “Utenos vandenys” pakeitė 2018-08-23 pirkimo sąlygų reikalavimus, nustatydama naujus reikalavimus tiekėjo patirčiai ir kt., o atsakovė, trečiasis asmuo nurodo, jog visi atsakymai į paklausimus remiasi vien tik pirkimo sąlygų tekstu ir jo niekaip nekeičia.

18Kaip nurodyta aukščiau, tiek pirkimo sąlygos, tiek ir UAB „Utenos vandenys“ tiekėjams duoti paaiškinimai laikytini pirkimo dokumentų dalimi, todėl šiais paaiškinimais pirkimo vykdytojas turi galimybę ištaisyti ar pildyti pirkimo sąlygų duomenis, kuriems reikia paaiškinimo arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei apie šį pakeitimą informuojami visi dalyviai. Pirkimo vykdytojui leidžiama padaryti tam tikrus pirkimo sąlygų pakeitimus, kurie nors ir svarbūs, nėra tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo. Be to, šie pakeitimai negali iš esmės pakeisti pradinio pirkimo pobūdžio, o apie juos turi būti tinkamai paskelbta visiems pirkimo dalyviams bei tai padaryta prieš tiekėjams pateikiant pasiūlymus, o esant svarbiems pakeitimams, pratęsiant pasiūlymo pateikimo terminus. Esant minėtos nuostatoms darytina išvada, jog atsakovė UAB „Utenos vandenys“ turi teisę patikslinti 2018-08-23 paskelbtas pirkimo sąlygas, todėl konstatuoti, jog perkantysis subjektas, atsakydamas į tiekėjo paklausimus pažeidė įstatymo nuostatas ir todėl pirkimas turi būti nutrauktas, yra nepagrįstas ir atmestinas. Be to, byloje nenustatyta, jog pirkimo sąlygos būtų buvusios esmingai pakeistos ir dėl to tiekėjai nebūtų galėję pateikti savo pasiūlymų, nes iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė UAB „Arginta“, ieškiniu teigdama, jog pirkimo sąlygos pakeistos, yra neaiškios ir ji negali užpildyti savo pasiūlymo, pateikė atsakovei UAB „Utenos vandenys“ pasiūlymą dėl ginčijamo pirkimo. Įvertintina aplinkybė, kad atsakymai į paklausimus buvo pateikti visiems tiekėjams. Kadangi paskutinė pasiūlymų UAB “Utenos vandenys” pateikimo termino diena buvo 2018-09-27, todėl konstatuotina, jog tiekėjai, gavę atsakovės atsakymus į paklausimus ir manydami, jog pirkimo sąlygos yra pakeistos, turėjo pakankamai laiko patikslinti savo pasiūlymus. Iš bylos duomenų matyti, kad nei vienas iš tiekėjų neteikė prašymo atsakovei pratęsti termino pasiūlymui pateikti, kas iš dalies patvirtina UAB ”Utenos vandenys” teiginius, jog atsakymais esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai nebuvo padaryti. Be to, ieškovės teiginiai, jog pirkimo sąlygos yra pakeistos 2018-09-18 atsakymais, taip pat vertintini kritiškai.

19UAB “Arginta” nurodo, kad pirkimo sąlygų I skirsnio 5.3.3 punkto kvalifikacijos reikalavime buvo nustatyta, kad tiekėjas būtų atlikęs įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartis, kurios atitiktų sąlygą - sėkmingai suprojektuoti ir pastatyti/rekontruoti/sumontuoti įrenginius. Teigia, jog atsakydama į paklausimą UAB „Utenos vandenys“ nurodė, kad tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius ir tai, jog įrenginiai buvo išbandyti (pasiekiant priimtinus rezultatus) ir kad paleisti normaliai (įprastinei) eksploatacijai (pasiekiant garantinius parametrus). Tvirtina, jog atsakymu UAB „Utenos vandenys“ nustatė du naujus reikalavimus tiekėjo patirčiai.

20Iš UAB „Utenos vandenys“ paskelbtų pirkimo sąlygų matyti, kad pirkimo darbai yra naujų dumblo apdorojimo įrenginių projektavimas, statyba, montavimas, paleidimas ir derinimas. Pirkimo sąlygų I skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 5.3.3 punkte nurodyta, kad įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pastatyti/rekonstruoti/sumontuoti sėkmingai. Kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinti atsakovė nustatė, jog tiekėjas turi pridėti įvykdytų statybos objektų sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant konkrečiai atliktus darbus, atliktų darbų fizinius parametrus (tSM/metus) ir darbų sumą. Taip pat pateikiant užsakovo atsakingų asmenų kontaktus. Statybos techniniame reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ reglamentuoja statybos užbaigimą. Šio reglamento priede Nr. 10 „Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“ nurodoma, kokie dokumentai turi būti pateikti Statybos užbaigimo komisijai. Iš paminėto priedo duomenų matyti, kad objektas negali būti priduotas, jei nebuvo atlikti bandymai, pasiekti rezultatai, įrodantys, kad objektas pastatytas tinkamai. Kadangi statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai arba užsakovo patvirtinimai, įrodantys, kad darbai buvo atlikti tinkamai, neišduodami, jei darbai nebuvo atlikti tinkamai, t.y., įrenginiai nebuvo išbandyti, nepaleisti normaliai (įprastinei) eksploatacijai, nepasiekti garantiniai parametrai, todėl pagrįstai tiekėjai privalo pateikti atsakovės reikalaujamus dokumentus. Ieškovė UAB „Arginta“ prašė atsakovę patikslinti ar reikalavimas, kad darbai buvo atlikti tinkamai reiškia, tai, jog: (1) įrenginiai buvo tinkamai suprojektuoti, (2) pastatyti (sumontuoti), (3) išbandyti (pasiekiant priimtinus bandymų rezultatus), (4) paleisti normaliai (įprastinei) eksploatacijai (pasiekiant garantinius parametrus) ir (5) perduoti užsakovui? Teigiamai atsakydama į paklausimą atsakovė patvirtino tai kas buvo nurodyta pirkimo sąlygose ir jokių kitų dokumentų, nei nurodyti pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.3.3 punkte nereikalavo, todėl UAB „Arginta“ teiginiai dėl naujų reikalavimų tiekėjo patirčiai nustatymo, atmestini.

21Ieškovė nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ pakeitė pirkimo sąlygų reikalavimą, nustatydama, kad tiekėjas turi pats nurodyti ir išvardinti visus dumblo apdorojimo įrenginius technologinėms reikmėms ir pateikti visą aiškią techninę informaciją, t.y. jog tiekėjas paraiškoje turi užpildyti ne tik pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnio 3.7 punkto 1 lentelės 2 eilutėje nurodytus duomenis, bet ir duomenis, kurie yra išvardinti 3.4 punkte ir jo 1.5.1 dalyje. Tvirtina, jog tai naujas reikalavimas tiekėjo pasiūlymo techniniai daliai, kurio 2018-08-23 pirkimo sąlygose nebuvo. Be to, teigia, jo atsakovė nurodė, kad tiekėjas pirkimo dokumentų 3.4 punkto pagrindu turi pats išvardinti technologinio įrenginio dalis, kurios jo paties nuožiūra vartos elektros energiją, vartos jos tam tikrą kiekį, veiks tam tikrą laiką ir esant tam tikroms apkrovoms. Teigia, jog Utenos dumblo apdorojimo įrenginių projektavimo darbai yra pirkimo dalis, todėl tiekėjas, laimėjęs pirkimą ir sudaręs sutartį, o ne savo pasiūlyme viešajame pirkime turi išvardinti dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas. Tvirtina, jog sąlygos, kuriose būtų buvęs reikalavimas tiekėjui, būti dar prieš pirkimą atlikus projektavimo darbus ir todėl išvardinti savo pasiūlyme visus dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas, pirkimo sąlygose nebuvo. Nurodo, kad pirkimo sąlygų 2.1 punkte buvo nustatyta, jog tiekėjas turės atlikti projektavimo darbus ir projekto pagrindu suskaičiuoti dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas. Paminėti ieškovės teiginiai vertintini kritiškai.

22UAB „Utenos vandenys“ paskelbtos pirkimo sąlygos nustato, kad technologinius įrenginius, konkrečius jų parametrus, jų sunaudojamus energijos ir chemikalų kiekius bei pagaminamos energijos kiekius turi nurodyti ir išvadinti tiekėjai savo pasiūlyme. Pirkimo dokumentų III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnyje „Specialieji reikalavimai“ išvardinti reikalavimai technologiniam procesui ir įrangai kiekvienai dumblo apdorojimo grandžiai, o priede Nr. 4 pateikta perkamų įrenginių technologinė schema, pagal kurią konkrečius įrenginius technologinio proceso uždaviniams atlikti turi pasiūlyti kiekvienas tiekėjas savarankiškai. Pagal šiuos reikalavimus tiekėjas ir turi pasiūlyti konkrečius įrenginius bei juos išvardinti. Be to, skirsnyje „Specialieji reikalavimai“ atsakovė nurodė kokie įrenginiai yra technologiniai, pateikė jiems konkrečius reikalavimus, o pirkimo sąlygų I skyriuje „Konkurso sąlygos“ II skirsnio „Pasiūlymų formos ir priedai“ 3.7 punkto „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 1 lentelėje 1 - oje eilutėje nurodė, kad turi būti nurodomas „Skaičiuotinas bendras metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas dumblo apdorojimo įrenginiuose (tiktai technologinėms reikmėms, t.y. neįskaitant patalpų apšvietimo, šildymo vėdinimo ir pan. poreikių), esant projektinei apkrovai [a]“. 2 eilutėje nustatyta: “Skaičiuotinas bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai [b]”. Atsakyme į paklausimą atsakovė nurodė, kad pagal pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ II skirsnio 3.4 skyrių tiekėjas turi pateikti rangovo techninį pasiūlymą, kuriame „pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymas“; 3.4 skyriaus 1.5.1 punkte nurodoma, kad tiekėjas turi pateikti „žiniaraštį, kuriame surašomi visi siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant vidutinio ir didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai esant projektinėms sąlygoms. Skaičiavimuose įvertinamas tiktai elektros bei šilumos energijos poreikis technologijai, bet nevertinamas visoms kitoms reikmėms, įskaitant plovimo vandenį, rezervuarų tuštinimą ir objekto drenažo siurblių darbą, apšildymą, apšvietimą, ventiliaciją ir smulkias energijos sąnaudas pastatuose, objekto lauko apšvietimą ir pan.“. Pirkimo sąlygų nuostatos reikalauja, kad pats tiekėjas ruošdamas pasiūlymą, privalo žiniaraštyje (bet ne 1 lentelės 1 ar 2 eilutėje) nurodyti visus reikalingus technologinius įrenginius bei 1 lentelės 1 eilutėje elektros energijos suvartojimą juose ir nurodoma kurioms reikmėms sunaudojama elektros energija nebus laikoma sunaudojama technologinėms reikmėms (technologiniuose įrenginiuose). Nors ieškovė nurodo, kad pirkimo sąlygų reikalavimai atsakymu yra pakeisti, tačiau sutiktina su atsakovės ir trečiojo asmens teiginiais, kad pirkimų dokumentų nuostatose, nurodymai, kas nepriskiriama technologinėms reikmėms nėra iš esmės skirtingi, bet tik vienas kitą papildantys. Pagal 1 lentelės 1 eilutę elektros energijos suvartojimui dumblo apdorojimo įrenginiuose apskaičiuoti technologinėms reikmėms nepriskiriamas patalpų apšvietimas, šildymas vėdinimas ir pan. poreikiai, o pagal pirkimo sąlygų II skirsnio 3.4 skyriaus 1.5.1 punktą skaičiuojant elektros energijos suvartojimo technologijai vidurkį, nevertinamas elektros energijos ir šilumos energijos suvartojimas kitoms reikmėms (t. y. technologinėms reikmėms nepriskiriamas): plovimo vanduo, rezervuarų tuštinimas ir objekto drenažo siurblių darbas, apšildymas, apšvietimas, ventiliacija ir smulkios energijos sąnaudos pastatuose, objekto lauko apšvietimas ir pan.. Be to, įvertintina, jog minėtos pirkimo sąlygų nuostatos pateikia nebaigtinius reikšmių sąrašus. Kadangi pirkimo sąlygos nurodo, kad tiekėjas pats pasirenka technologinius įrenginius, todėl jam turi būti žinoma kiek ir kokio galingumo elektros variklių bus jo pasiūlytuose įrenginiuose ir jis gali įrenginių sunaudojamą elektros energiją nurodyti 1 lentelėje. Minėti duomenys leidžia daryti išvadą, kad tiekėjas turi galimybę pateikti perkančiojo subjekto reikalaujamus duomenis.

23UAB „Arginta“ nurodo, kad prašė atsakovę nurodyti ir išvardyti visus objektus, kurių metinį šiluminės energijos suvartojimą turi apskaičiuoti ir įrašyti 1-oje eilutėje. UAB „Utenos vandenys“ 2018-09-18 nurodė, kad „tiekėjas turi pateikti <...> visų naujų dumblo apdorojimo įrenginių sunaudojamus ir išleidžiamus šilumos kiekius“. Ieškovė tvirtina, kad tiekėjas, neatlikęs projektavimo darbų, negali pasiūlyme nurodyti tikslių duomenų apie visus dumblo apdorojimo įrenginius ir negali nurodyti tų įrenginių sunaudojamų ir pagaminamų šilumos kiekių. Teigia, jog, kaip ir elektros energijos atveju, pirkimo sąlygos nėra aiškios, tikslios ir tiekėjo galimybės pateikti pasiūlymą yra iš esmės apribotos bei nėra užtikrintas tiekėjų varžymasis vienodomis sąlygomis.

24Pirkimo sąlygų I skirsnio 2.1 punktas nenustato, kad tiekėjas turės atlikti projektavimo darbus ir projekto pagrindu suskaičiuoti dumblo apdorojimo įrenginių parametrus, jų našumą, veikimo laiką ir elektros energijos sąnaudas. Koks dumblas ir kokie kiekiai turės būti apdoroti dumblo apdorojimo įrenginiuose nurodoma pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 2.2 punkte, kuriame pateikti projektiniai dumblo kiekiai bei dumblo kokybiniai parametrai – dumblo sausų medžiagų kiekis, dumblo koncentracija, organinių medžiagų koncentracija, todėl kritiškai vertintini ieškovės teiginiai, jog pirkimo dokumentuose nenurodomi kuro kokybės (dumblo kiekio ir kokybės) parametrai, nuo kurių priklauso elektros gamybos įrenginių pagaminamas elektros ir šilumos energijos kiekis. Ta aplinkybė, jog atsakymuose perkantysis asmuo nurodė pirkimo sąlygų nuostatas, įpareigojančias pačius tiekėjus nurodyti kogeneracinių blokų ir boilerių sunaudojamus ir išleidžiamus šilumos kiekius ir kitą pirkimo sąlygų II skirsnio 3.4 skyriuje ir 3.4 skyriaus 1.3.5 punkte reikalaujamą informaciją, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog tuo esmingai buvo pakeistos pirkimo sąlygos. Be to, atsakovė neįpareigojo tiekėjų 2 lentelės 1 ar 2 eilutėje nurodyti papildomų duomenų. Reikalaujamus pateikti duomenis nurodyti turi pats tiekėjas, rengdamas pasiūlymą pirkime, nes jis nurodo siūlomus technologinius įrenginius, jų parametrus, jų sunaudojamus energijos ir chemikalų kiekius, o perkantysis subjektas nurodo tik kriterijus technologiniams įrenginiams.

25Ieškovė nurodo, kad pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnyje 3.7 Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 3 lentelėje „Reagentų sąnaudos“ yra išvardyti trylika rūšių reagentų ir paskutinėje eilutėje nurodyta „Skaičiuotinas metinis kitų negu nurodyta aukščiau reagentų naudojimas, kg“. Teigia, jog atsakyme (Nr. 23.2) į apklausimą atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pakeitė pirkimo sąlygų reikalavimą, nustatydama, kad tiekėjas pasiūlyme pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnio 3.7 punkto 3 lentelėje turi nurodyti ne tik šioje lentelėje išvardintus cheminius reagentus ir kitus reagentus, kurie toje lentelėje nenurodyti, bet išvardinti „visus siūlomus naudoti reagentus“. Ieškovės teiginys, jog atsakymu buvo pakeistos pirkimo sąlygos, atmestinas.

26Iš prierašo po ieškovės minėtos reagentų lentelės matyti, kad tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti visus siūlomus naudoti reagentus ir jeigu tiekėjas pasiūlo technologinius sprendinius, dėl kurių nenumato naudoti 3-oje lentelėje išvardintų reagentų, grafoje „kiekis“ prie reagento nurodo 0. Ar tiekėjas pagrįstai nenurodo visų lentelėje esančių reagentų, perkantysis subjektas galės įvertinti pagal pasiūlyme pateiktus technologinius sprendinius. Procesiniuose dokumentuose atsakovė nurodė, kad pateiktame reagentų sąraše yra pateikti tokiuose įrenginiuose dažniausiai naudojami reagentai pagal reikalavimus technologiniam procesui bei įrangai ir iš šio sąrašo tiekėjas gali nenaudoti reagentų, jei pasirenka sprendinį, kuriam šis reagentas nenaudojamas. Technologinių sprendinių pasirinkimas ir reikalavimai jiems įvardinti pirkimo dokumentuose kiekvienai dumblo apdorojimo grandžiai. Tai reiškia, kad 3 lentelės reikalavimai leidžia tiekėjui pasiūlyti efektyviausią sprendinį, susijusį su cheminių reagentų sudėtimi ir nesuvaržo jo siūlyti kitus efektyvius sprendinius, susijusius su cheminių reagentų naudojimu technologiniame procese, kurių atsakovė nenurodė. Dėl paminėto, darytina išvada, kad, rengdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo įvertinti kokių cheminių reagentų reikės technologinėms reikmėms jo numatomuose įrenginiuose ir juos visus išvardyti bei nurodyti jų sunaudojamus kiekius. Nors ieškovė teigia, kad UAB „Utenos vandenys“ nepagrįstai pirkimo dokumentuose nenurodė baigtinio technologiniam procesui užtikrinti reikalingų cheminių reagentų sąrašo, tačiau atsakovė neriboja tiekėjams teisės nurodyti cheminių reagentus, kuriuos numatoma naudoti ir tai nepažeidžia tiekėjų teisių, tačiau tiekėjas privalo nurodyti technologiniam procesui ir jo uždaviniams užtikrinti reikalingų visų cheminių reagentų kiekius bei garantuoti metinius reagentų kaštus. Dėl paminėto, atmestini UAB „Arginta“ teiginiai, jog atsakydama į paklausimą dėl reagentų nurodymo 3 lentelėje, Nr. 23.2 atsakymu UAB „Utenos vandenys“ pakeitė pirkimo sąlygas. Ta aplinkybė, kad atsakovė nurodė lentelėje paminėtų reagentų kainas, nereiškia, kad tuo yra keliamas tiekėjui reikalavimas siūlyti konkretų cheminį reagentą, nes UAB „Utenos vandenys“ neapribojo tiekėjo galimybės nurodyti cheminius reagentus, kuriuos tiekėjas gali naudoti, todėl nėra nustačiusi ir reagentų charakteristikų.

27Nepagrįsti ieškovės teiginiai, jog UAB „Utenos vandenys“ atsakyme į paklausimą nenurodė, kas yra vidutinis (projektinis) ar didžiausias (maksimalus) srautas ir apkrovimas, ir kad pirkimo dokumentuose nurodyti projektiniai dumblo parametrai nekonkretizuoti, o duomenų apie srautą nėra, nes visi dumblo srauto parametrai, kaip minėta aukščiau, nurodyti pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 2 skyriaus „Reikalavimai projektui“ 2.2 poskyrio „Projektiniai dumblo kiekiai pateksiantys į Utenos dumblo apdorojimo įrenginius“ 1 lentelėje „Projektiniai dumblo parametrai“ ir 2 lentelės „Projektiniai dumblo GSĮ parametrai“ dalyje „Projektinis, minimalus ir maksimalus nuotekų dumblo GSĮ našumas“.

28Atmestini ieškovė teiginiai ir dėl elektros energijos sąnaudų skaičiavimo, nes atsakydama į UAB „Arginta“ paklausimą kaip turi būti skaičiuojama įrenginio vartojama elektros energija - įrangos gamintojo deklaruojamas vartojamos elektros energijos kiekis darbiniame taške ar įrenginio instaliuotas elektrinis galingumas dauginamas iš konkretaus galios koeficiento, atsakovė nurodė (Nr. 18.2), kad neriboja tiekėjo ir nekelia reikalavimo įrenginio vartojamos elektros energijos skaičiavimui konkrečia metodika, todėl tiekėjas privalo pasirinkti metodiką pagal savo siūlomus techninius sprendinius. Minėtas atsakymas nereiškia, jog tuo atsakovė nustatė, kad tiekėjas turi teisę skaičiavimams naudoti bet kokius duomenis ir bet kokią skaičiavimo metodiką. Kadangi pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo vadovautis kokia nors konkrečia metodika, skaičiuojant elektros energijos sąnaudas, todėl UAB “Utenos vandenys“ atsakymas į minėtą klausimą pirkimo dokumentų reikalavimų nepakeitė. Konkrečios metodikos elektros energijos sąnaudoms apskaičiuoti nurodymas ribotų konkurenciją, nes už elektros energijos sąnaudų duomenis yra atsakingas pats tiekėjas, kuris su pasiūlymu teikia pirkimo sąlygų II skirsnio 3.6.2 skyriuje nurodytą „Vartojamos energijos kiekio garantija“ ir atsako už savo apskaičiuoto elektros energijos suvartojimo neviršijimą.

29Ieškovė nurodo, kad į klausimą, kuriuos procesus tiekėjas turi nurodyti kaip technologinius procesus ir kuriuos technologinius procesus tiekėjas turi priskirti pagrindiniams technologiniams procesams, atsakydama, kad „tuos, kuriuos pateikia pasiūlyme kaip technologinius procesus ir kuriuose naudojami chemikalai“ UAB „Utenos vandenys“ nustatė naują reikalavimą, kuris nėra aiškus. Be to, teigia, jog nenurodomi duomenys, kurie procesai turi būti nurodyti kaip technologiniai ir kuriuos priskirti pagrindiniams technologiniams procesams. Tačiau minėtame atsakyme nauji reikalavimai nėra keliami, o tiekėjai privalo vadovautis reikalavimais technologiniam procesui ir įrangai kiekvienai dumblo apdorojimo grandžiai, kurie nurodyti pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnyje „Specialieji reikalavimai“, 4 priedo technologinėje schemoje ir kitose pirkimo dokumentų nuostatose. Technologiniais procesais laikytini visi procesai, kuriuos tiekėjas pasiūlyme pateikia kaip technologinius, įskaitant ir tuos, kuriuose naudojami cheminiai reagentai.

30UAB „Arginta“ teigia, kad UAB „Utenos vandenys“ nepaaiškino kokia informacija tiekėjas turi pagrįsti siūlomų chemikalų dozavimą, kokios sąlygos pagal tiekėjo siūlomus technologinius sprendimus turi būti įvertintos kaip projektinės srauto ir apkrovimo sąlygos, kur pirkimo dokumentuose yra nurodyti ir kurie iš jų yra projektiniai dumblo kiekiai, kokios ir kur yra pateiktos ir kieno nustatytos dumblo charakteristikos, nenurodė (neišvardino) teršalų, kurie turi būti pašalinti iš dumblo, nenurodė duomenų, apie jų skaičiuotinus kiekius ir/ar jų koncentraciją medžiagoje, nenurodė teršalų normų, kurios turi būti pasiektos technologinio proceso metu ir atskirose jo dalyse, tiekėjams nėra nustatyta nei duomenų skaičiavimams, nei skaičiavimo metodikų ir jokių suprantamų pagrindimo kriterijų.

31Iš pirkimo sąlygų matyti, kad atsakovė neribojo tiekėjų kokiais įrodymais ar informacija turi būti pagrįstas chemikalų dozavimas, nes tai galima įrodinėti ir cheminėmis lygtimis ir moksline informacija, o dumblo kiekiai, jo charakteristikos, kaip jau nurodyta aukščiau, atsakovės nustatyti pirkimo dokumentų III skyriaus reikalavimuose. Kadangi tiekėjas, o ne UAB „Utenos vandenys“ žino apie tiekėjo numatomus siūlyti technologinius sprendinius, naudotinus technologinius įrenginius, cheminius reagentus bei nuotekose esančius ir apdorojimo procese susidarančius teršalus (be to, dalis jų atsakovės yra nurodytos pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“), todėl pats tiekėjas turi nustatyti, kokie teršalai susidarys dumblo apdorojimo procese ir kaip valdyti technologinį procesą, kad teršalų nesusidarytų bei kaip juos pašalinti. Be to, kaip jau minėta, pagal pirkimo sąlygų reikalavimus pats tiekėjas privalo pasiūlyti pirkimo dokumentuose aprašytam technologiniam procesui tinkamai vykdyti reikalingus technologinius įrenginius, įskaitant ir elektros energiją gaminančius įrenginius, todėl pirkimo dokumentuose negali būti nurodytas šių įrenginių sąrašas. Atsakovei nežinoma kokius technologinius sprendinius parinks tiekėjas, įskaitant kiek biodujų technologinių procesų metu pagamins, kokius elektros energiją gaminančius įrenginius pasiūlys, todėl atmestini ieškovės teiginiai, kad UAB “Utenos vandenys“ pirkimo sąlygose turėjo nurodyti įrenginių, kurie sudaro dumblo apdorojimo įrenginių sąrašą.

32UAB „Arginta“ 38 klausimu prašė atsakovės nurodyti kokiai H2S junginių koncentracijai turi būti skaičiuojamas chemikalų suvartojimo vidurkis esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygoms. Atsakovė nurodė, kad tai priklauso nuo tiekėjų pasiūlytų technologinių sprendinių, todėl tiekėjas, tai įvertinęs, turi sugebėti apsiskaičiuoti ir nurodyti pasiūlyme. Ieškovė teigia, kad pagal šią informaciją negali užpildyti pasiūlymo.

33Pirkimo sąlygų III skyriaus, II skirsnio, 3 skyriuje "Reikalavimai technologiniam procesui ir įrangai" 3.5.3.1 punkte nurodyta koncentracija, t.y., kad biodujų sudėtyje bus H2S junginių, kurių koncentracija gali būti nuo 150 iki 3000 ppm. Reikalavimuose technologiniam procesui nurodoma, kad H2S junginių šalinimui gali būti naudojami keli technologiniai sprendiniai, todėl nuo jų ir priklauso kokiai konkrečiai koncentracijai atlikti skaičiavimus. Atsakovė negali žinoti kokius technologinius sprendinius parinks tiekėjas, todėl pagrįstai pirkimo dokumentuose nurodė ribinius H2S junginių dydžius.

34UAB „Arginta“ nurodo, kad, atsakydama į paklausimą, atsakovė nurodė, kad pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.2.6 punkte tiekėjas nuotekų antrinę taršą turi suskaičiuoti atsižvelgdamas į savo siūlomus technologinius sprendinius, siekiant nedidinti valomų nuotekų užterštumo. Teigia, jog tai kitokia sąlyga, nei buvo nustatyta pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 3.5.2.6 punkte, pagal kurį tiekėjas privalėjo numatyti ir įvertinti priemones, įrengimus bei metodus mažinančius nuotekų antrinę taršą ir nebloginti išvalytų nuotekų kokybės. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, kad antrinę taršą tiekėjas turi suskaičiuoti ir suskaičiuoti pagal savo technologinius sprendimus. Nurodo, kad atsakyme atsakovė tiekėjo siūlomai įrangai kelia nuotekų antrinės taršos kokybinius reikalavimus, lygindamas juos su ta nuotekų tarša, kuri pateks į dumblo apdorojimo įrenginius, tačiau patenkančios taršos kokybinių parametrų nenurodo.

35Pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.2.6 punkto nuostatos nustatė, kad „rangovas savo pasiūlyme turi numatyti ir įvertinti priemones, įrengimus, bei metodus mažinančius antrinę taršą fosforo junginiais bei struvito susidarymą. Siūlomi metodai ir priemonės turi būti Rangovo garantuotos ir efektyvios bei nedidinti valomų nuotekų užterštumo, nebloginti išvalytų nuotekų kokybės“. Sutiktina su ieškove, jog konkrečiai minėtose sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas atlikti skaičiavimus, tačiau konstatuoti, jog tai yra esminis pirkimo sąlygų pakeitimas, nėra pagrindo. Kadangi neaišku, kaip tiekėjas, neatlikęs skaičiavimų gali numatyti ir įvertinti visas priemones, mažinančias antrinę taršą fosforo junginiais bei struvito susidarymą, darytina išvada, jog atsakymu Nr.40.2 atsakovė UAB “Utenos vandenys” patikslino pirkimo sąlygas.

36Konstatuotina, jog atsakovės pateikti atsakymai į UAB “Arginta” klausimus iš esmės nepakeitė 2018-08-23 pirkimo sąlygų, šios sąlygos yra aiškios, atitinka LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimus, neapriboja tiekėjų galimybės pateikti savo pasiūlymus, varžytis vienodomis sąlygomis bei nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų (Įstatymo 29 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 4 dalis).

37Dėl paminėtų motyvų tenkinti ieškinį nėra pagrindo.

38Bylos nagrinėjimo metu atsakovė UAB “Utenos vandenys” patyrė 2 541 Eur atstovavimo išlaidų, 38 Eur žyminio mokesčio išlaidų, viso 2 579 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH - 3 650 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nustatant priteisiamų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti dydį, įvertintina, kad CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimo į ieškinį parengimą taikomas 2,5 koeficientas (8.2. p.), tripliko parengimą – 1,5 koeficientas (8.3 p.), už atskirąjį skundą - 0,4 koeficientas (8.15 p.) už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai - 0,4 koeficientas (8.15-8.16 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje. Įvertinus minėtus kriterijus, atsakovės ir trečiojo asmens teiktų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimai į ieškinį, triplikai, atskirasis skundas, atsiliepimas į atskirąjį skundą), teismas daro išvadą, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti maksimalių kriterijų neviršija. Dėl paminėto, UAB “Utenos vandenys” ir WTE Wassertechnik GmbH patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės UAB „Arginta“ (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ (į.k.120930752) ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ (į.k.120930752) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės “Utenos vandenys” (į.k. 183633981) naudai 2 579 Eur (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt devynis Eur) ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH (j.a.k.10153) naudai 3 650 Eur (tris tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų.

42Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje... 2. ieškovė UAB „Arginta“ nurodo, kad 2018-08-23 atsakovė UAB „Utenos... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo... 4. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH prašo bylą... 5. Atsiliepime į ieškinį WTE Wassertechnik GmbH teigia, jog nepagrįsti... 6. Atsakymų 21.5 punkte nurodytame klausime ieškovė klausė, kokį kokio (-ių)... 7. Nurodo, kad atsakymų 38 punkte nurodytame klausime ieškovė pacitavo pirkimo... 8. Trečiasis asmuo nurodo, kad ieškovė prašė perkančiojo subjekto nurodyti... 9. Dubliku ieškovė UAB “Arginta” nurodo, kad iš atsakovės sprendimo... 10. Tripliku UAB “Utenos vandenys” nurodo, kad dubliku UAB “Arginta”... 11. Tripliku WTE Wassertechnik GmbH nurodo, jog ieškovės argumentas, kad ji... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-08-23 atsakovė UAB „Utenos vandenys“... 14. Civilinio proceso kodekso 423² straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad... 15. Byloje nustatyta, kad UAB „Utenos vandenys“ vykdo tarptautinės vertės... 16. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 17. Ieškovė UAB “Atginta” nurodo, kad UAB “Utenos vandenys” vykdomo... 18. Kaip nurodyta aukščiau, tiek pirkimo sąlygos, tiek ir UAB „Utenos... 19. UAB “Arginta” nurodo, kad pirkimo sąlygų I skirsnio 5.3.3 punkto... 20. Iš UAB „Utenos vandenys“ paskelbtų pirkimo sąlygų matyti, kad pirkimo... 21. Ieškovė nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ pakeitė pirkimo sąlygų... 22. UAB „Utenos vandenys“ paskelbtos pirkimo sąlygos nustato, kad... 23. UAB „Arginta“ nurodo, kad prašė atsakovę nurodyti ir išvardyti visus... 24. Pirkimo sąlygų I skirsnio 2.1 punktas nenustato, kad tiekėjas turės atlikti... 25. Ieškovė nurodo, kad pirkimo sąlygų I skyriaus II skirsnyje 3.7 Sąnaudos ir... 26. Iš prierašo po ieškovės minėtos reagentų lentelės matyti, kad tiekėjas... 27. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, jog UAB „Utenos vandenys“ atsakyme į... 28. Atmestini ieškovė teiginiai ir dėl elektros energijos sąnaudų... 29. Ieškovė nurodo, kad į klausimą, kuriuos procesus tiekėjas turi nurodyti... 30. UAB „Arginta“ teigia, kad UAB „Utenos vandenys“ nepaaiškino kokia... 31. Iš pirkimo sąlygų matyti, kad atsakovė neribojo tiekėjų kokiais... 32. UAB „Arginta“ 38 klausimu prašė atsakovės nurodyti kokiai H2S junginių... 33. Pirkimo sąlygų III skyriaus, II skirsnio, 3 skyriuje "Reikalavimai... 34. UAB „Arginta“ nurodo, kad, atsakydama į paklausimą, atsakovė nurodė,... 35. Pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.2.6 punkto nuostatos nustatė,... 36. Konstatuotina, jog atsakovės pateikti atsakymai į UAB “Arginta” klausimus... 37. Dėl paminėtų motyvų tenkinti ieškinį nėra pagrindo.... 38. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė UAB “Utenos vandenys” patyrė 2 541 Eur... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 40. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ (į.k.120930752)... 41. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...